ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací

20. 4. 2007 - (KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD)) - ***I

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Paul Rübig
Navrhovatel (*):
Joseph Muscat, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
(*) Užší spolupráce mezi výbory – Článek 47 jednacího řádu

Postup : 2006/0133(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0155/2007

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací

(KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0382)[1],

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0244/2006),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6‑0155/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Vysoká úroveň cen, které platí uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí při používání svých mobilních telefonů na cestách v zahraničí v rámci Společenství, je pro vnitrostátní regulační orgány znepokojující. Skupina evropských regulačních orgánů na svém plenárním zasedání v květnu 2005 (mimo jiné) konstatovala, že maloobchodní poplatky jsou bez zjevného důvodu velmi vysoké; že je to patrně výsledkem jak vysokých velkoobchodních poplatků účtovaných operátorem hostitelské zahraniční sítě, tak v mnoha případech vysokých maloobchodních přirážek účtovaných operátorem domovské sítě zákazníka; že se snižování velkoobchodních poplatků často nepromítá do cen účtovaných maloobchodnímu zákazníkovi a že existují silné vazby mezi trhy v různých členských státech.

 

(1) Vysoká úroveň cen, které platí uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí, jako jsou studenti, osoby na služebních cestách a turisté, při používání svých mobilních telefonů na cestách v zahraničí v rámci Společenství, je pro vnitrostátní regulační orgány znepokojující. Skupina evropských regulačních orgánů5 na svém plenárním zasedání v květnu 2005 (mimo jiné) konstatovala, že maloobchodní poplatky jsou bez zjevného důvodu velmi vysoké; že je to patrně výsledkem jak vysokých velkoobchodních poplatků účtovaných operátorem hostitelské zahraniční sítě, tak v mnoha případech vysokých maloobchodních přirážek účtovaných operátorem domovské sítě zákazníka; že se snižování velkoobchodních poplatků často nepromítá do cen účtovaných maloobchodnímu zákazníkovi a že existují silné vazby mezi trhy v různých členských státech. Ačkoliv někteří operátoři nedávno zavedli roamingové poplatky, které zákazníkům nabízejí mnohem příznivější podmínky, stále existují důkazy, že ceny řádně neodrážejí náklady.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 1a (nový)

 

(1a) Vnitřní trh poskytuje více prostoru pro mobilitu zejména zaměstnancům, zaměstnavatelům, studentům, učitelům a stážistům, kteří se účastní evropských programů, jako jsou programy Celoživotní vzdělávání, Mládež a Evropa pro občany. „Cena mobility“ by proto neměla být příliš vysoká a neměla by cestování bránit.

Odůvodnění

Cena roamingových poplatků by neměla být neoprávněně vysoká a neměla by bránit v používání mobilních telefonů v zahraničí.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 1B (nový)

 

(1b) Vytvořením evropského sociálního, vzdělávacího a kulturního prostoru, jehož základem je mobilita jednotlivců, by měla být usnadněna komunikace mezi lidmi a vytvořena skutečná „Evropa pro občany“.

Odůvodnění

Komunikace je jedním z nejvýznamnějších aspektů evropského modelu. Je velmi důležité, abychom mohli používat nové technologie, a zjednodušovat tak komunikaci mezi občany.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Doporučení uvádí jako relevantní trh, který připadá v úvahu pro regulaci ex ante , velkoobchodní vnitrostátní trh pro mezinárodní roaming ve veřejných mobilních sítích. Avšak práce vnitrostátních regulačních orgánů (prováděná jak jednotlivě, tak v rámci skupiny evropských regulačních orgánů) v oblasti analýzy velkoobchodních vnitrostátních trhů pro mezinárodní roaming dokládá, že kvůli obtížím při určování podniků s významnou tržní silou – vzhledem ke zvláštním vlastnostem mezinárodního roamingu, včetně jeho přeshraniční povahy – nemohou dosud vnitrostátní regulační orgány účinně řešit vysokou úroveň velkoobchodních poplatků za mezinárodní roaming.

(4) Doporučení uvádí jako relevantní trh, který připadá v úvahu pro regulaci ex ante , velkoobchodní vnitrostátní trh pro mezinárodní roaming ve veřejných mobilních sítích. Avšak práce vnitrostátních regulačních orgánů (prováděná jak jednotlivě, tak v rámci skupiny evropských regulačních orgánů) v oblasti analýzy velkoobchodních vnitrostátních trhů pro roaming na celém území Společenství dokládá, že kvůli obtížím při určování podniků s významnou tržní silou – vzhledem ke zvláštním vlastnostem roamingu na celém území Společenství včetně jeho přeshraniční povahy – nemohou dosud vnitrostátní regulační orgány účinně řešit vysokou úroveň velkoobchodních poplatků za roaming na celém území Společenství. Proto je třeba zvážit, zda není nutné zřídit regulační orgán Společenství.

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Ačkoli předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002 na základě tehdejších úvah umožnil odstranění všech překážek obchodu v oblasti, kterou harmonizuje, nemůže tato skutečnost bránit přizpůsobení harmonizovaných pravidel podle jiných úvah s cílem nalézt nejúčinnější prostředky pro dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele a zlepšení podmínek pro fungování vnitřního trhu.

(9) Předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002 byl na základě tehdejších úvah zaměřen na odstranění všech překážek obchodu mezi členskými státy v oblasti, kterou harmonizuje, mimo jiné vzhledem k opatřením, která mají vliv na ceny pro uživatele v jiných členských státech. Tato skutečnost by však neměla bránit přizpůsobení harmonizovaných pravidel, pokud se na základě zkušeností z praxe ukáže, že toto přizpůsobení je nezbytné, má-li se zlepšit fungování vnitřního trhu a mají-li být vytvořeny účinnější prostředky pro dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

Odůvodnění

Zdůraznění dopadu návrhu na fungování vnitřního trhu a na ochranu spotřebitele.

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Je tedy nutné pozměnit předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002 cílem umožnit odchýlení se od jinak použitelných pravidel, zejména pravidla, že cena za nabízené služby by měla být v nepřítomnosti významné tržní síly stanovena obchodní dohodou, a umožnit tak zavedení doplňkových regulačních povinností, které by odrážely specifické vlastnosti mezinárodních roamingových služeb.

(10) Předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002 by tedy měl být doplněn o specifické předpisy pro roamingové služby na celém území Společenství. Tyto specifické předpisy by měly zahrnovat doplňkové regulační povinnosti, které by odrážely specifické vlastnosti roamingových služeb na celém území Společenství..

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 9.

.

Pozměňovací návrh 7

BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Regulační povinnosti mající za cíl chránit zájmy roamingových zákazníků by měly být uloženy na maloobchodní i velkoobchodní úrovni, neboť zkušenosti ukazují, že snížení velkoobchodních cen mezinárodních roamingových služeb se nemusí promítnout do nižších maloobchodních cen za roaming, neboť k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by opatření na snížení úrovně maloobchodních cen, která by neupravovala úroveň velkoobchodních nákladů spojených s poskytováním těchto služeb, mohla vést k riziku narušení řádného fungování trhu pro mezinárodní roaming.

(12) Regulační povinnosti mající za cíl chránit zájmy roamingových zákazníků by měly být uloženy na maloobchodní i velkoobchodní úrovni, neboť zkušenosti ukazují, že snížení velkoobchodních cen roamingových služeb na celém území Společenství se nemusí promítnout do nižších maloobchodních cen za roaming, neboť k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by opatření na snížení úrovně maloobchodních cen, která by neupravovala úroveň velkoobchodních nákladů spojených s poskytováním těchto služeb, mohla vést k riziku narušení řádného fungování trhu pro roaming na celém území Společenství. Riziku, že podmínky poskytování roamingových služeb, které jsou nabízeny menším, nezávislým a začínajícím operátorům, mohou snižovat jejich schopnost konkurovat, je třeba věnovat zvláštní pozornost, aby v případě, že bude zjištěno zneužití, mohly být rychle učiněny vhodné kroky. Komise by měla provést analýzu účinků tohoto nařízení na konkurenceschopnost menších, nezávislých a začínajících operátorů.

Pozměňovací návrh 8

BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Výsledné povinnosti by měly být přímo použitelné ve všech členských státech a měly by nabýt účinnosti co nejdříve, přičemž dotčeným operátorům by se mělo poskytnout přiměřené období na úpravu cen a nabídky služeb tak, aby byl zajištěn soulad.

(13) Výsledné povinnosti by měly být přímo použitelné ve všech členských státech a měly by nabýt účinnosti ihned po vstupu v platnost, přičemž dotčeným operátorům by se mělo poskytnout období jednoho měsíce na úpravu cen a nabídky služeb tak, aby byl zajištěn soulad.

Pozměňovací návrh 9

BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Měl by se zavést společný mechanismus, označený jako „koncepce evropského domácího trhu“, který zajistí, že uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství nebudou platit přemrštěné ceny za mezinárodní hlasové roamingové služby při uskutečňování volání nebo příjmu hlasových volání, čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se hospodářská soutěž mezi mobilními operátory. S ohledem na přeshraniční povahu dotčených služeb je nutný společný mechanismus, aby činnost mobilních operátorů upravoval jediný soudržný předpisový rámec založený na objektivně stanovených kritériích.

(14) Měl by se zavést společný mechanismus, označený jako „koncepce evropského domácího trhu“, který zajistí, že uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství nebudou platit přemrštěné ceny za roamingové služby hlasové a datové komunikace při uskutečňování volání nebo příjmu hlasových volání nebo při používání datových komunikačních služeb na území celého Společenství, čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se hospodářská soutěž mezi mobilními operátory. S ohledem na přeshraniční povahu dotčených služeb je nutný společný mechanismus, aby činnost mobilních operátorů upravoval jediný soudržný předpisový rámec založený na objektivně stanovených kritériích. V zájmu zajištění účinné maloobchodní hospodářské soutěže a toho, aby si mohli všichni mobilní operátoři ve Společenství efektivně konkurovat, měli by mít mobilní operátoři povinnost poskytovat všem ostatním operátorům se sídlem ve Společenství velkoobchodní roamingové služby na území celého Společenství, pokud o to požádají.

Odůvodnění

V zájmu efektivní hospodářské soutěže by měli mít mobilní operátoři povinnost poskytovat velkoobchodní roamingové služby na území celého Společenství všem ostatním operátorům. Tím se zajistí, že žádný operátor nebude vyloučen z přístupu k velkoobchodním roamingovým službám.

Pozměňovací návrh 10

BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Nejúčinnějším a nejpřiměřenějším mechanismem pro regulaci úrovně cen za uskutečňování mezinárodních roamingových volání v souladu s výše uvedenými úvahami je stanovení na úrovni Společenství maximálních poplatků za minutu volání na maloobchodní i velkoobchodní úrovni.

(15) Nejúčinnějším a nejpřiměřenějším mechanismem pro regulaci úrovně cen za uskutečňování roamingových hlasových volání na území celého Společenství v souladu s výše uvedenými úvahami je stanovení maximálních poplatků za minutu volání na velkoobchodní úrovni ve Společenství. Na maloobchodní úrovni je vhodné zavést eurotarif, který budou operátoři povinni zákazníkům nabízet. Tento tarif by se měl stát měřítkem pro hodnocení ostatních maloobchodních nabídek, čímž se zajistí spravedlivé stanovování spotřebitelských cen. Maximální výše eurotarifu by měla být stanovena tak, aby měli operátoři zaručenu dostatečnou marži a byli motivováni nabízet srovnatelné roamingové služby v nižších cenových hladinách. U datových komunikačních služeb by vnitrostátní regulační orgány a Komise měly vzhledem k rychlosti technologických změn a rostoucímu významu krátkých textových zpráv (SMS) a multimediálních zpráv (MMS) dohlížet na velkoobchodní a maloobchodní poplatky za datové komunikační služby, včetně poplatků za SMS a MM; pokud nedojde k poklesu cen, měly by se těmito poplatky zabývat v rámci budoucího přezkumu právního rámce.

Pozměňovací návrh 11

BOD ODŮVODNĚNÍ 16

(16) Uvedený společný mechanismus by měl zajistit, že maloobchodní poplatky za mezinárodní roaming budou lépe odrážet výchozí náklady související s poskytováním služby, než tomu bylo doposud, ale přitom dát operátorům volnost soutěžit mezi sebou diferenciací svých nabídek a přizpůsobením svých cenových struktur tržním podmínkám a preferencím spotřebitelů.

(16) Uvedený společný mechanismus by měl zajistit, že maloobchodní poplatky za roaming na území celého Společenství budou lépe odrážet výchozí náklady související s poskytováním služby, než tomu bylo doposud, a to zavedením eurotarifu, který bude nabízen všem roamingovým zákazníkům a který bude odrážet přiměřenou marži účtovanou k velkoobchodním nákladům na poskytování roamingových služeb. Toto řešení přitom operátorům volnost soutěžit mezi sebou diferenciací svých nabídek a přizpůsobením svých cenových struktur tržním podmínkám a preferencím spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 12

BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Maximální cenové limity by měly zohledňovat různé prvky související s uskutečněním mezinárodního roamingového volání (včetně režijních nákladů, signalizace, původu (originace) volání, tranzitu a ukončení (terminace) volání), jakož i rozdíly ve výchozích nákladech na poskytování mezinárodních roamingových služeb, pokud jde o volání v rámci navštívené země na jedné straně a volání zpět do domovské země roamingového zákazníka nebo do třetí země v rámci Společenství na straně druhé.

(18) Maximální cenové limity by měly zohledňovat příslušné prvky související s uskutečněním a příjmem roamingového volání na celém území Společenství (včetně režijních nákladů, signalizace, původu (originace) volání, tranzitu a ukončení (terminace) volání). Protože rozdíly v nákladech na poskytování roamingových služeb na celém území Společenství, pokud jde o volání uskutečněná nebo přijatá v navštívené zemi, hovory do domovské země zákazníka či z ní nebo do třetí země či z ní, se zdají být zanedbatelné, měl by se používat pro výpočet maximálního velkoobchodního poplatku jednotný koeficient.

Pozměňovací návrh 13

BOD ODŮVODNĚNÍ 20

(20) Maximální cenový limit použitelný na maloobchodní úrovni by měl roamingovým zákazníkům zaručit, že jim nebude účtována přemrštěná cena za uskutečnění regulovaného roamingového volání, ale přitom ponechá domovským operátorům dostatečnou marži pro diferenciaci produktů nabízených zákazníkům.

(20) Eurotarif použitelný na maloobchodní úrovni by měl roamingovým zákazníkům zaručit, že jim nebude účtována přemrštěná cena za uskutečnění nebo příjem regulovaného roamingového volání, ale přitom ponechá domovským operátorům dostatečnou marži pro diferenciaci produktů nabízených zákazníkům.

Pozměňovací návrh 14

BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Poskytovatelé mezinárodních roamingových služeb pro hovory uskutečněné při roamingu v zahraničí, na které se vztahuje toto nařízení, by měli mít stanovenu lhůtu pro dobrovolnou úpravu svých maloobchodních cen s cílem dodržet maximální limity stanovené tímto nařízením. Je vhodné poskytnout za tímto účelem šestiměsíční lhůtu, aby účastníci trhu mohli provést potřebné úpravy.

vypouští se

Pozměňovací návrh 15

BOD ODŮVODNĚNÍ 23

(23) Tímto nařízením by neměly být dotčeny inovativní nabídky pro zákazníky, které jsou výhodnější než maximální poplatky za minutu obsažené v tomto nařízení.

(23) Tímto nařízením by neměly být dotčeny inovativní nabídky pro zákazníky, které jsou výhodnější než eurotarif uvedený v tomto nařízení, ale naopak by jím měli být poskytovatelé motivováni, aby pro roamingové zákazníky vytvářeli inovativní nabídky, které budou v nižších cenových hladinách, než je maximální eurotarif. Toto nařízení nevyžaduje, aby byly roamingové poplatky znovu zavedeny tam, kde už byly jednou zcela zrušeny (například v případě Irska a Severního Irska, dvou trhů, které v současné době fungují jako jeden ostrovní celek), ani aby byly zachovány stávající roamingové poplatky .

Pozměňovací návrh 16

BOD ODŮVODNĚNÍ 23A (nový)

 

(23a) Ačkoli techniky řízení provozu mohou přispívat k tomu, že uživatelé budou vždy platit nejnižší dostupné roamingové poplatky, mohou volbu zákazníků rovněž omezovat. Uživatel musí mít vždy možnost manuálně zvolit, které navštěvované síti dává přednost.

Pozměňovací návrh 17

BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) Cenové požadavky stanovené tímto nařízením by se měly použít bez ohledu na to, zda roamingový zákazník využívá předplacené, nebo následně placené služby svého domovského poskytovatele, aby se zajistila prospěšnost ustanovení tohoto nařízení pro všechny uživatele mobilní hlasové telefonie.

(24) Cenové požadavky stanovené tímto nařízením by se měly použít bez ohledu na to, zda roamingový zákazník využívá předplacené, nebo následně placené služby svého domovského poskytovatele, a nezávisle na tom, zda domovský poskytovatel poskytuje službu přímo nebo jako prostředník, aby se zajistila prospěšnost ustanovení tohoto nařízení pro všechny uživatele mobilní hlasové telefonie.

Odůvodnění

Vyjasňuje, že nařízení se použije i pro operátory tzv. mobilních virtuálních sítí.

Pozměňovací návrh 18

BOD ODŮVODNĚNÍ 26

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní ceny za uskutečňování a příjem roamingových volání v rámci Společenství a pomoci zákazníkům při rozhodování se o použití mobilního telefonu v zahraničí by poskytovatelé mobilních telefonních služeb měli svým roamingovým zákazníkům umožnit snadné získání informací o roamingových poplatcích, které jsou v jejich případě a v dotčeném navštíveném členském státu použitelné, a to na žádost a zdarma. Průhlednost rovněž vyžaduje, aby poskytovatelé informovali o poplatcích za roaming při uzavírání účastnických smluv, jakož i aby svým zákazníkům pravidelně a v případech výrazných změn poskytovali aktualizované informace o poplatcích za roaming.

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní ceny za uskutečňování a příjem roamingových volání v rámci Společenství a pomoci zákazníkům při rozhodování se o použití mobilního telefonu v zahraničí by poskytovatelé mobilních telefonních služeb měli svým roamingovým zákazníkům praktickým způsobem bezplatně poskytovat informace o roamingových poplatcích, které v jejich případě platí v navštíveném členském státě. Tyto informace by měly uvádět poplatky za minutu nebo za datovou jednotku při přijetí nebo uskutečnění volání (včetně DPH) a poplatky za odesílání a přijímání SMS, MMS a jiných dostupných datových komunikačních služeb ve všech sítích v navštíveném členském státě. Průhlednost rovněž vyžaduje, aby domovští poskytovatelé informovali při uzavírání účastnických smluv všechny uživatele veškerých platných poplatcích za roaming, zejména o eurotarifu a paušální plošné sazbě, a aby v případech výrazných změn poskytovali svým roamingovým zákazníkům pravidelně a včas aktuální informace o poplatcích za roaming. V zájmu průhlednosti by také měl být každý domovský poskytovatel povinen nabídnout svým roamingovým zákazníkům na vyžádání zdarma personalizovaný výpočet nejlepších dostupných sazeb na základě jeho účastnického profilu.

 

Pozměňovací návrh 19

BOD ODŮVODNĚNÍ 26A (nový)

 

(26a) Pro zaručení přeshraniční mobility osob, které necestují ze služebních důvodů, nýbrž jako turisté, by měli být domovští poskytovatelé povinni, pokud o to zákazník požádá, informovat zákazníka o nejlepších možných sazbách pro členský stát, který tento zákazník navštíví, nebo přinejmenším stanovit specifický poplatek za roaming pro turistické účely.

Pozměňovací návrh 20

BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Vnitrostátní regulační orgány, které odpovídají za provádění úkolů podle předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002, by na svém území měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad povinnostmi stanovenými tímto nařízením a k jejich prosazování. Rovněž by měly sledovat vývoj cen hlasových a datových služeb poskytovaných uživatelům mobilních telefonů při roamingu v rámci Společenství, zejména pokud jde o zvláštní náklady související s roamingovými voláními uskutečněnými v nejodlehlejších regionech Společenství a nutnost zajistit přiměřenou návratnost těchto nákladů na velkoobchodním trhu. Měly by zajistit zpřístupnění aktuálních informací o používání tohoto nařízení uživatelům mobilních telefonů.

 

(27) Vnitrostátní regulační orgány, které odpovídají za provádění úkolů podle předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002, by na svém území měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad povinnostmi stanovenými tímto nařízením a k jejich prosazování. Rovněž by měly sledovat vývoj cen hlasových a datových komunikačních služeb poskytovaných uživatelům mobilních telefonů při roamingu v rámci Společenství, zejména pokud jde o zvláštní náklady související s roamingovými voláními uskutečněnými a přijatými v nejodlehlejších regionech Společenství a potřebu zajistit přiměřenou návratnost těchto nákladů na velkoobchodním trhu. Měly by zajistit, aby uživatelé mobilních telefonů měli přístup k aktuálním informacím o používání tohoto nařízení, a každých šest měsíců zveřejňovat výsledky tohoto sledování. Informace o podnikových zákaznících, o zákaznících s následně placenými službami a o zákaznících s předplacenými službami by měly být poskytovány odděleně.

Pozměňovací návrh 21

BOD ODŮVODNĚNÍ 27A (nový)

 

(27a) Vzhledem tomu, že vedle hlasových telefonních volání se stále více rozšiřují nové mobilní datové komunikační služby, mělo by toto nařízení umožnit i sledování rozvoje trhu s těmito službami. Komise by proto v zájmu ochrany spotřebitelů a ve snaze vyvarovat se zbytečných zásahů do mechanismů trhu měla intenzivněji sledovat trh Společenství v oblasti mobilní datové komunikace na základě předpisů pro roamingové poplatky. V případě potřeby by měla na základě údajů dodaných vnitrostátními regulačními orgány zvážit přijetí kroků na snížení bezdůvodně vysokých poplatků.

Odůvodnění

Díky rychlému vývoji technologií roste více a více význam úlohy trhu s mezinárodními datovými službami. Internetový přenos zvuku (VoiP) je revoluční pevnou telefonní službou, která otevírá cestu k levnějšímu přenosu zvuku. Šíření a přítomnost sítí 3G a dalších souvisejících technologií mají vážný dopad na trh s mobilními službami. V zájmu spotřebitelů a zaručení hospodářské soutěže by se mělo provádět intenzivnější sledování tržních procesů, a pokud nebudou fungovat uspokojivě, měla by být nabídnuta vyhlídka přiměřeného zásahu.

Pozměňovací návrh 22

BOD ODŮVODNĚNÍ 27B (nový)

 

(27b) S cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž v EU by měly vnitrostátní regulační orgány dbát o plnění povinnosti přenosu v navštívených sítích.

Odůvodnění

Menší operátoři musí mít jistotu, že budou mít neustále přístup k navštíveným sítím.

Pozměňovací návrh 23

BOD ODŮVODNĚNÍ 29A (nový)

 

(29a) Komise by měla být zejména zmocněna k přijímání změn příloh tohoto nařízení, aby je přizpůsobila technickému vývoji nebo vývoji na trhu. Jelikož taková opatření mají všeobecný rozsah a jsou určena ke změně nezásadních prvků tohoto nařízení, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pozměňovací návrh 24

BOD ODŮVODNĚNÍ 30

(30)     Vzhledem k tomu, že cílů navrhovaného opatření, totiž stanovení společného mechanismu pro zajištění, aby uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili přemrštěné ceny za mezinárodní roamingové služby při uskutečňování nebo příjmu hlasových volání, čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se hospodářská soutěž mezi mobilními operátory, nemohou členské státy dosáhnout bezpečně, včas a harmonizovaným způsobem, a lze jich tedy lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

(30) Vzhledem k tomu, že cílů navrhovaného opatření, totiž stanovení společného mechanismu pro zajištění, aby uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili při uskutečňování nebo příjmu hlasových volání přemrštěné poplatky za roamingové služby na celém území Společenství, čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se hospodářská soutěž mezi mobilními operátory, nemohou členské státy dosáhnout bezpečně, včas a harmonizovaným způsobem, a lze jich tedy lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy.

Odůvodnění

To je samozřejmé a v zájmu lepší tvorby zákonů by se tento bod odůvodnění měl vypustit.

Pozměňovací návrh 25

ČL. 1 ODST. 1 A 1A (nový)

1. Toto nařízení zavádí společný mechanismus, označený jako „koncepce evropského domácího trhu“, pro zajištění, aby uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili přemrštěné ceny za mezinárodní roamingové služby při uskutečňování a příjmu volání, čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se hospodářská soutěž mezi mobilními operátory. Stanoví pravidla, pokud jde o poplatky, které si mohou mobilní operátoři účtovat za poskytování mezinárodních roamingových služeb pro volání s původem v rámci Společenství a ukončená v rámci Společenství, a použije se na poplatky účtované mezi operátory sítí na velkoobchodní úrovni i na poplatky účtované domovským poskytovatelem na maloobchodní úrovni.

1. Toto nařízení zavádí společný mechanismus, označený jako „koncepce evropského domácího trhu“, pro zajištění, aby uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili přemrštěné poplatky za roamingové služby při uskutečňování a příjmu volání na celém území Společenství, čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se hospodářská soutěž mezi mobilními operátory. Stanoví pravidla, pokud jde o poplatky, které si mohou mobilní operátoři účtovat za poskytování mezinárodních roamingových služeb pro volání s původem v rámci Společenství a ukončená v rámci Společenství, a použije se na poplatky účtované mezi operátory sítí na velkoobchodní úrovni.

1a. Toto nařízení rovněž stanovuje pravidla pro průhledné zvyšování cen a pro zlepšení poskytování informací o poplatcích uživatelům roamingových služeb na celém území Společenství včetně služeb datové komunikace.

Pozměňovací návrh 26

ČL. 2 ODST. 2

 

 

 

 

2. Vedle definic uvedených v odstavci 1 se použijí tyto definice:

2. Vedle definic uvedených v odstavci 1 se použijí tyto definice:

 

-a) „Eurotarifem“ se rozumí jakýkoli poplatek až do výše maximálního poplatku za minutu, který mohou domovští poskytovatelé účtovat za regulovaná roamingová volání;

(a) „domovským poskytovatelem“ se rozumí podnik, který poskytuje roamingovému zákazníkovi veřejné pozemní mobilní telefonní služby na maloobchodní úrovni;

(a) „domovským poskytovatelem“ se rozumí podnik, který poskytuje roamingovému zákazníkovi veřejné pozemní mobilní telefonní služby;

(b) „domovskou sítí“ se rozumí veřejná pozemní mobilní síť nacházející se na území jednoho členského státu a využívaná domovským poskytovatelem k poskytování veřejných pozemních mobilních telefonních služeb roamingovým zákazníkům;

(b) „domovskou sítí“ se rozumí veřejná pozemní mobilní síť nacházející se na území jednoho členského státu a využívaná domovským poskytovatelem, který může službu poskytovat přímo nebo jako prostředník, k poskytování veřejných pozemních mobilních telefonních služeb roamingovým zákazníkům;

c) „mezinárodním roamingem“ se rozumí využívání mobilního telefonu nebo jiného zařízení roamingovým zákazníkem k uskutečňování nebo příjmu volání při pobytu mimo území členského státu, v němž se nachází domovská síť dotyčného zákazníka, a to prostřednictvím ujednání uzavřených mezi operátorem domovské sítě a operátorem navštívené sítě;

c) „roamingem na celém území Společenství“ se rozumí využívání mobilního telefonu nebo jiného zařízení roamingovým zákazníkem k uskutečňování nebo příjmu volání v rámci Společenství při pobytu mimo území členského státu, v němž se nachází domovská síť dotyčného zákazníka, a to prostřednictvím ujednání uzavřených mezi operátorem domovské sítě a operátorem navštívené sítě;

(d) „regulovaným roamingovým voláním“ se rozumí mobilní hlasové telefonní volání uskutečněné roamingovým zákazníkem, s původem v navštívené síti a ukončené ve veřejné telefonní síti v rámci Společenství;

(d) „regulovaným roamingovým voláním“ se rozumí mobilní hlasové telefonní volání uskutečněné nebo přijaté roamingovým zákazníkem, zahájené nebo přijaté v navštívené síti a ukončené ve veřejné telefonní síti v rámci Společenství;

(e) „roamingovým zákazníkem“ se rozumí zákazník poskytovatele veřejných pozemních mobilních telefonních služeb poskytovaných prostřednictvím veřejné pozemní mobilní sítě nacházející se na území Společenství, který využívá mobilní telefon nebo jiné zařízení k uskutečňování nebo příjmu volání v navštívené síti prostřednictvím ujednání uzavřených mezi operátorem domovské sítě a operátorem navštívené sítě;

(e) „roamingovým zákazníkem“ se rozumí zákazník poskytovatele veřejných pozemních mobilních telefonních služeb poskytovaných prostřednictvím veřejné pozemní mobilní sítě nacházející se na území Společenství, který využívá mobilní telefon nebo jiné zařízení k uskutečňování nebo příjmu volání v navštívené síti prostřednictvím ujednání uzavřených mezi operátorem domovské sítě a operátorem navštívené sítě;

(f) „navštívenou sítí“ se rozumí veřejná pozemní mobilní telefonní síť nacházející se na území členského státu jiného, než je členský stát, v němž se nachází domovská síť, a umožňující roamingovým zákazníkům uskutečňovat nebo přijímat volání prostřednictvím ujednání uzavřených s operátorem domovské sítě.

(f) „navštívenou sítí“ se rozumí veřejná pozemní mobilní telefonní síť nacházející se na území členského státu jiného, než je členský stát, v němž se nachází domovská síť, a umožňující roamingovým zákazníkům uskutečňovat nebo přijímat volání prostřednictvím ujednání uzavřených s operátorem domovské sítě.

 

fa) „roamingovými datovými komunikačními službami na celém území Společenství“ se rozumí veřejné mobilní telefonní služby kromě mobilních hlasových telefonních volání, které jsou poskytovány ve veřejné pozemní mobilní telefonní síti v členském státě a které mohou využívat roamingoví zákazníci mimo členský stát své domovské sítě prostřednictvím dohody mezi operátorem domovské sítě a operátorem navštívené sítě;

Pozměňovací návrh 27

ČLÁNEK 3

Velkoobchodní poplatky za uskutečňování regulovaných roamingových volání

Velkoobchodní poplatky za uskutečňování regulovaných roamingových volání

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí operátor navštívené sítě účtovat operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za zprostředkování regulovaného roamingového volání, včetně poplatků za původ, tranzit a ukončení volání, nesmí v přepočtu na minutu volání překročit použitelnou částku stanovenou v souladu s přílohou I.

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí operátor navštívené sítě účtovat operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za zprostředkování regulovaného roamingového volání, včetně poplatků za původ, tranzit a ukončení volání, nesmí v přepočtu na minutu volání překročit použitelnou částku stanovenou v souladu s přílohou I.

 

Za účelem poskytování roamingových služeb na celém území Společenství má každý domovský poskytovatel přístup k pozemním veřejným mobilním telefonním sítím umístěným v členských státech jiných, než je stát, ve kterém se nachází domovská síť, a může tyto sítě používat.

Pozměňovací návrh 28

ČLÁNEK 4

Maloobchodní poplatky za uskutečňování regulovaných roamingových volání

Maloobchodní poplatky regulovaná roamingová volání

 

-1. Domovští poskytovatelé nabídnou všem zákazníkům srozumitelnou a transparentní formou eurotarif uvedený v odstavci 1. Eurotarif nevyžaduje žádnou smlouvu, nevede k dalším pevným poplatkům a může být kombinován s jakoukoli maloobchodní sazbou.

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně z přidané hodnoty, který smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za zprostředkování regulovaného roamingového volání, překročit 130 % použitelného maximálního velkoobchodního poplatku za toto volání stanoveného v souladu s přílohou I. Maximální poplatky stanovené v tomto článku zahrnují veškeré fixní složky spojené se zprostředkováním regulovaných roamingových volání, jako jsou poplatky za sestavení spojení nebo paušální poplatky za využívání služeb.

S výhradou článku 5 nesmí nejvyšší maloobchodní poplatek za minutu v rámci eurotarifu, který smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi, překročit bez daně z přidané hodnoty 175 % [0,40 EUR] použitelného maximálního velkoobchodního poplatku za toto volání stanoveného v souladu s přílohou I, pokud jde o zprostředkování regulovaného roamingového volání, nebo 66 % [0,15 EUR] použitelného maximálního velkoobchodního poplatku za toto volání stanoveného v souladu s přílohou I, pokud jde o příjem regulovaného volání. Maximální poplatky stanovené v tomto článku zahrnují veškeré fixní složky spojené se zprostředkováním regulovaných roamingových volání, jako jsou poplatky za sestavení spojení nebo paušální poplatky za využívání služeb a jiné poplatky.

 

1a. Jako doplněk k eurotarifu uvedenému v odstavci 1 by měl každý domovský poskytovatel nabídnout přiměřenou paušální měsíční plošnou sazbu, na niž se nevztahují žádné limity poplatků. Plošná sazba by měla zahrnovat roamingová volání na celém území Společenství a služby datových komunikací, včetně krátkých textových zpráv (SMS) a multimediálních zpráv (MMS) v rámci Společenství.

Pozměňovací návrh 29

ČLÁNEK 4A (nový)

 

Článek 4a

Volba tarifu

 

1. Pokud si stávající nebo nový roamingový zákazník výslovně nezvolí jiný tarif, je mu automaticky přidělen eurotarif uvedený v článku 4.

 

2. Roamingovým zákazníkům musí být umožněno přejít na eurotarif nebo se ho vzdát do 30 dnů od podání žádosti. Tento přechod nesmí být spojen s žádnými poplatky, sankcemi ani podmínkami či omezeními týkajícími se stávajících náležitostí účastnických smluv.

Pozměňovací návrh 30

ČLÁNEK 5

Časová lhůta pro použití maximálních limitů maloobchodních poplatků za regulovaná roamingová volání

Časová lhůta pro použití článků 3, 4 a 7

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

S výhradou čl. 10 odst. 5 nabývají povinnosti stanovené v článcích 3 a 7 účinnosti ihned po vstupu tohoto nařízení v platnost.

 

1a. S výhradou čl. 10 odst. 5 nabývají povinnosti uvedené v článku 4 účinnosti jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 31

ČLÁNEK 6A (nový)

 

Článek 6a

Řízení sítě

Techniky řízení sítě nesmí být používány k tomu, aby bránily roamingovým zákazníkům zvolit si manuálním nastavením navštěvovanou síť. Tato volba musí zůstat k dispozici, dokud roamingový zákazník nevypne mobilní přístroj nebo neopustí navštívenou síť.

Pozměňovací návrh 32

ČL. 7 ODST. 1 AŽ 5 A 5A (nový)

Průhlednost maloobchodních poplatků

Průhlednost maloobchodních poplatků

1. Každý domovský poskytovatel na žádost poskytne svému roamingovému zákazníkovi personalizované cenové informace o maloobchodních poplatcích použitelných pro uskutečňování a příjem volání dotyčným zákazníkem v navštíveném členském státě.

 

1. Kromě případů, kdy zákazník oznámil svému domovskému poskytovateli, že si tak nepřeje, poskytne domovský poskytovatel svému roamingovému zákazníkovi automaticky, bezplatně a bez zbytečného prodlení personalizované cenové informace o maloobchodních poplatcích za minutu (včetně DPH) použitelných pro uskutečňování a příjem volání dotyčným zákazníkem v navštíveném členském státě, a to formou krátké textové zprávy při vstupu na území jiného členského státu.

Zákazník, který oznámil, že si nepřeje tuto automaticky zasílanou krátkou textovou zprávu dostávat, může kdykoli požádat svého domovského poskytovatele, aby tuto službu bezplatně poskytl.

2. Zákazník si může zvolit, zda uvedenou žádost podá prostřednictvím mobilního hlasového volání nebo zasláním krátké textové zprávy (SMS), v obou případech na číslo vyhrazené domovským poskytovatelem k tomuto účelu, a může si zvolit, zda informace obdrží v průběhu uvedeného volání nebo prostřednictvím SMS (v případě SMS obdrží informace bez zbytečného odkladu).

2. Kromě možnosti stanovené v odstavci 1 může zákazník požádat o podrobnější personalizované cenové informace prostřednictvím mobilního hlasového volání na bezplatnou linku vyhrazenou domovským poskytovatelem k tomuto účelu.

3. Uvedená informační služba se poskytuje zdarma, pokud jde o podání žádosti i obdržení požadovaných informací.

 

4. Personalizovanými cenovými informacemi uvedenými v tomto článku se rozumí poplatky použitelné v rámci tarifního programu dotčeného roamingového zákazníka pro uskutečňování a příjem volání v jakékoli navštívené síti v členském státě, v němž zákazník využívá roaming.

4. Podrobnějšími personalizovanými cenovými informacemi uvedenými v odstavci 2 se rozumí roamingové poplatky za minutu nebo za bit (včetně DPH) použitelné v rámci tarifního programu dotčeného roamingového zákazníka pro uskutečňování a příjem volání a odesílání a přijímání SMS, MMS a jiných dostupných roamingových datových komunikačních služeb ve všech sítích v členském státě, v němž zákazník využívá roaming.

 

4a. Všichni poskytovatelé zajistí, že se roamingových zákazníkům na obrazovce jejich mobilního přístroje zobrazí varovná ikona nebo zpráva o tom, že se chystají uskutečnit nebo přijmout roamingové volání.

5. Domovský poskytovatel poskytuje novým zákazníkům úplné informace o použitelných poplatcích za roaming při uzavření účastnické smlouvy. Domovský poskytovatel rovněž poskytuje svým zákazníkům aktualizace informací o použitelných roamingových poplatcích, a to v pravidelných intervalech a navíc pokaždé, když se tyto poplatky výrazně změní.

5. Domovský poskytovatel poskytuje při uzavření účastnické smlouvy všem uživatelům úplné informace o použitelných poplatcích za roaming, zejména o eurotarifu. Domovský poskytovatel rovněž poskytuje bez zbytečného prodlení svým zákazníkům aktuální informace o použitelných roamingových poplatcích pokaždé, když se tyto poplatky změní.

 

5a. Domovští poskytovatelé přijmou veškeré nezbytné kroky, aby byla zajištěna informovanost jejich zákazníků o eurotarifu a o paušální měsíční plošné sazbě podle článku 4. Všem stávajícím zákazníkům zejména neprodleně sdělí podmínky eurotarifu a paušální měsíční plošné sazby, a to jednoznačnou a srozumitelnou formou.  Zákazníkům, kteří si zvolili jiný tarif, zasílají v přiměřených časových odstupech upozornění.

Pozměňovací návrh 33

ČL. 7 ODST. 5B (nový)

 

5b. Jestliže některý operátor zvýší ceny na domácím trhu s odkazem na toto nařízení, musí předkládat své vnitřní účetnictví.

Odůvodnění

Pokud operátor zdůvodňuje zvýšení poplatků za domácí hovory odkazem na toto nařízení, je třeba zajistit plnou transparentnost účetnictví.

Pozměňovací návrh 34

ČL. 7 ODST. 5C (nový)

 

5c. Vnitrostátní regulační orgány zajistí vytvoření cenového simulátoru, který dokáže odhadnout předpokládané roamingové poplatky účtované jednotlivými operátory. Tyto simulátory musejí být vzájemně propojeny na evropské úrovni.

Odůvodnění

V zájmu maximální průhlednosti je zapotřebí, aby mohli spotřebitelé odhadnout náklady na roaming předem a vyhledat operátora, který jim nabízí nejlepší cenu prostřednictvím simulátoru. Tento simulátor musejí vytvořit vnitrostátní regulační orgány, aby byla zaručena objektivita informací. Postupně budou tyto simulátory vzájemně propojeny, aby se zajistila větší průhlednost na trhu v celé Unii. Zřízení takovýchto simulátorů je technicky proveditelné, a to po vzoru simulátoru, který je k dispozici na internetové stránce asociace GSM.

Pozměňovací návrh 35

ČL. 8 ODST. 1, 5 A 6 A 8A (nový)

1. Vnitrostátní regulační orgány na svém území vykonávají sledování a dohled, pokud jde o dodržování tohoto nařízení.

1. Vnitrostátní regulační orgány na svém území sledují dodržování tohoto nařízení, dohlížejí na ně a zajišťují je.

5. Vnitrostátní regulační orgány zveřejňují aktuální informace o používání tohoto nařízení způsobem, který zainteresovaným stranám umožní snadný přístup k těmto informacím.

5. Vnitrostátní regulační orgány zveřejňují aktuální informace o používání tohoto nařízení, zejména článků 3 a 4, a to způsobem, který zainteresovaným stranám umožní snadný přístup k těmto informacím.

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování služeb hlasových a datových komunikací, včetně krátkých textových zpráv (SMS) a multimediálních zpráv (MMS), roamingovým zákazníkům, zejména v nejodlehlejších regionech Společenství, a na žádost sdělí výsledky tohoto sledování Komisi.

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování služeb hlasových a datových komunikací, včetně krátkých textových zpráv (SMS) a multimediálních zpráv (MMS), roamingovým zákazníkům, zejména v nejodlehlejších regionech Společenství, a zvláště situace, kdy se občané a podniky žijící, pracující či působící v přeshraničních regionech mezi sousedními členskými státy, dostávají do situací, kdy nedobrovolně využívají roamingových služeb. Výsledky tohoto sledování sdělují Komisi každých šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Informace o firmách, o zákaznících využívajících předplacených služeb a o zákaznících využívajících následně placených služeb se poskytují odděleně.

 

8a. Vnitrostátní regulační orgány podpoří informační kampaň v hromadných sdělovacích prostředcích v celém Společenství, tj. v televizi, rozhlase, časopisech, novinách a kinech, s cílem zvýšit povědomí o podmínkách eurotarifu uvedeného v článku 4 tohoto nařízení. Tato kampaň by měla být zahájena ihned po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 36

ČL. 8 ODST. 6A (nový)

 

6a. Na základě zpráv vnitrostátních regulačních orgánů předloží Komise každých 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost Parlamentu a Radě analýzu velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování roamingových služeb u datových komunikačních služeb na území celého Společenství. Jestliže se maloobchodní ceny za poskytování roamingových služeb u datových komunikačních služeb na území celého Společenství po vstupu tohoto nařízení v platnost zdají být neodůvodněně vysoké, předloží Komise rovněž návrh na úpravu těchto poplatků založenou na úpravě roamingových poplatků za hlasové telefonní volání.

Odůvodnění

Díky rychlému rozvoji technologií se stává úloha trhu přenosu datových služeb stále významnější. Hlasový přenos po internetu (VoiP) způsobuje převrat v oblasti pevných telefonních linek a otevírá cestu k levnějšímu hlasovému přenosu. Šíření a přítomnost 3G sítí a dalších souvisejících technologií má významný dopad na trh mobilních služeb. V zájmu spotřebitelů a v zájmu zaručení hospodářské soutěže by mělo být prováděno intenzivnější sledování tržních procesů, a jestliže tyto procesy nefungují uspokojivým způsobem, měly by být navrženy přiměřené zásahy.

Pozměňovací návrh 37

ČL. 8 ODST. 6B (nový)

 

6b. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, že snížení roamingových poplatků v důsledku povinností stanovených tímto nařízením nebude kompenzováno zvýšením poplatků za vnitrostátní mobilní telefonní hovory.

Odůvodnění

Pokud jde o uplatňování tohoto nařízení, jsou nejkompetentnějšími orgány vnitrostátní regulační orgány.

Pozměňovací návrh 38

ČL. 10 ODST. 3

3. Komise pravidelně vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie průměrnou sazbu za ukončení volání v mobilní síti stanovenou podle odstavců 1, 2 a 4.

3. Komise pravidelně vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie a na internetovém portálu Komise „Vaše Evropa“ průměrnou sazbu za ukončení volání v mobilní síti stanovenou podle odstavců 1, 2 a 4.

Pozměňovací návrh 39

ČL. 10 ODST. 6

6. Změny nezbytné pro přizpůsobení přílohy II technickému nebo tržnímu vývoji přijme Komise postupem uvedeným v čl. 13 odst. 3.

6. Změny nezbytné pro přizpůsobení přílohy II technickému nebo tržnímu vývoji přijme Komise regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 13 odst. 2a.

Pozměňovací návrh 40

ČLÁNEK 12

Přezkum

Přezkum

Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde o přetrvávající potřebnost nařízení nebo možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento účel může Komise vyžadovat od členských států a vnitrostátních regulačních orgánů informace, které musí být poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode dne jeho vstupu v platnost. Komise posoudí, zda bylo dosaženo cílů tohoto nařízení, a případně předloží vhodné návrhy.

Komise ve své zprávě zdůvodní, zda je právní úprava nadále zapotřebí a zda je s ohledem na vývoj trhu a na hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele zapotřebí, aby byla platnost tohoto nařízení po uplynutí období stanoveného v odstavci 1b prodloužena, s přihlédnutím k tomu, že musí být vytvořen skutečně fungující konkurenční vnitřní trh telekomunikačních služeb, který pomůže odstranit náklady vznikající při překročení státních hranic a vývoj cen za mobilní komunikační služby na vnitrostátní úrovni. Komise zejména posoudí, zda maloobchodní poplatky za roamingová volání v rámci EU nepřekračují poplatky za vnitrostátní volání. Součástí této zprávy bude posouzení dopadů nerovnoměrného vývoje v různých regionech a nerovnováhy mezi různými operátorů a analýza vývoje velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování hlasových a datových komunikačních služeb roamingovým zákazníkům včetně SMS, MMS a jiných roamingových datových komunikačních služeb na území celého Společenství. Zpráva bude případně obsahovat doporučení ohledně nutnosti přijmout právní úpravu těchto služeb.

 

1a. Pro účely této zprávy může Komise použít informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 2.

 

1b. Platnost tohoto nařízení končí tři roky od jeho vstupu v platnost, pokud před uplynutím této lhůty Komise nepředloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na její prodloužení.

Pozměňovací návrh 41

ČL. 12 ODST. 1C (nový)

 

1c. Komise analyzuje účinky tohoto nařízení na konkurenceschopnost menších, nezávislých a začínajících operátorů. Komise zejména zjistí, zda nejsou menším, nezávislým či začínající operátorům účtovány diskriminační poplatky a zda by neměl být přístup menších, nezávislých či začínajících operátorů regulován za nediskriminačních podmínek. Komise předloží svou zprávu Evropskému parlamentu a Radě do 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Tato zpráva bude popřípadě obsahovat návrh na zásah. Kterýkoli z návrhů může být rovněž předložen odděleně, bude-li to vyžadovat vývoj trhu nebo nedostatky na trhu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje analýzu Komise, která zkoumá dopad tohoto nařízení na menší, nezávislé a nově začínající operátory.

Pozměňovací návrh 42

ČL. 12 ODST. 1D (nový)

 

1d. Komise zveřejní roční zprávu o vývoji ve Společenství v oblasti, na kterou se vztahuje toto nařízení.

Odůvodnění

Ustanovení širšího každoročního přezkumu.

Pozměňovací návrh 43

ČL. 13 ODST. 2A (nový)

 

2a. Pokud se odkazuje na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 44

PŘÍLOHA I

Velkoobchodní poplatky za uskutečňování regulovaných roamingových volání podle článku 3

Velkoobchodní poplatky za uskutečňování regulovaných roamingových volání podle článků 3 a 4

Úhrn velkoobchodních poplatků, které smí operátor navštívené sítě účtovat operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za uskutečnění regulovaného roamingového volání s původem v navštívené síti, nesmí v přepočtu na minutu překročit částku rovnající se průměrné sazbě za ukončení volání v mobilní síti, vyhlášené podle čl. 10 odst. 3 a násobené:

 

Úhrn velkoobchodního poplatku, který smí jeden operátor navštívené sítě účtovat každému operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za uskutečnění regulovaného roamingového volání s původem v navštívené síti, nesmí v přepočtu na minutu překročit částku rovnající se průměrné sazbě za ukončení volání v mobilní síti, vyhlášené podle čl. 10 odst. 3 a násobené koeficientem 2 pro všechna volání do veřejné telefonní sítě, buď v členském státě, v němž se nachází navštívená síť, nebo v jiném členském státě, než je stát, ve kterém se nachází navštívená síť.

a) dvěma, pokud se jedná o regulované roamingové volání na číslo přidělené veřejné telefonní síti v členském státě, v němž se nachází navštívená síť; nebo

 

b) třemi, pokud se jedná o regulované roamingové volání na číslo přidělené veřejné telefonní síti v jiném členském státě, než je stát, ve kterém se nachází navštívená síť.

 

Maximální poplatky stanovené v této příloze zahrnují veškeré fixní složky, jako jsou např. poplatky za sestavení spojení.

 

Pozměňovací návrh 45

PŘÍLOHA I BOD 1A (nový)

 

1a. Dodatečné náklady způsobené odlehlostí vzdálených regionů a tranzitem volání mezi kontinentální Evropou a těmito regiony jsou připočteny k tomuto cenovému rozpětí pro volání uskutečněná ze sítí a do sítí, jejichž operátoři jsou držiteli oprávnění výhradně pro tyto vzdálené regiony Společenství.

Odůvodnění

V nejvzdálenějších regionech představuje díky zeměpisné vzdálenosti směrování hovorů mnohem vyšší náklady, než jaké mají evropští operátoři. Navrhované cenové rozpětí by znamenalo, že evropští operátoři by museli přijímat zákazníky operátorů působících v nejvzdálenějších regionech, aniž by mohli pokrýt jejich náklady, a mohli by je proto přesvědčovat, aby uzavřeli své oblasti zákazníkům operátorů z nejvzdálenějších regionů.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Možnost evropských občanů používat mobilní přístroje na cestách do zahraničí z jejich domovské země je klíčovým prvkem, mluvíme-li o vnitrostátním trhu mobilní komunikace v Evropě. Současný roamingový trh vykazuje evidentní selhání, které brání evropským občanům v užívání mobilních přístrojů, když přecházejí z jednoho členského státu do druhého.

Jednoznačně podporujeme obecný tlak návrhu Komise na nařízení o roamingu ve veřejných sítích v rámci Společenství. Nicméně vidíme prostor pro zlepšení, jak pokud jde o zvýšenou průhlednost cen pro zákazníky s cílem umožnit zákazníkům provést informovanou volbu, tak pokud jde o vytváření shodných soutěžních podmínek pro operátory mobilních sítí s cílem zvýšit hospodářskou soutěž na vnitrostátním roamingovém trhu.

Evropský parlament respektuje zájem Komise na regulaci cen mezinárodních služeb mobilní datové komunikace na základě aktuálních informací o tomto segmentu trhu, i když bez řádného posouzení dopadů. Evropský parlament nicméně upozorňuje na zásadní potřebu podrobného posouzení a sledování tohoto segmentu trhu, neboť zde zřejmě existuje silný důkaz o selhání trhu.

I. Selhání trhu

1. Velmi vysoké ceny

Úroveň cen mobilních komunikačních služeb nabízených zákazníkům za roaming kolísala od vysoké k často přemrštěné. I když zvláště poplatky na úrovni maloobchodu byly neoprávněně vysoké, je zřejmé, že také na úrovni velkoobchodu jsou poplatky vybírané operátory hostitelských sítí, zvláště malými operátory, vyšší než náklady vznikající operátorům hostitelských sítí, což brání řádné hospodářské soutěži.

2. Nedostatek průhlednosti

Evropští občané potřebují bezproblémovou kvalitní komunikaci. Vzhledem k tomu, že osm z deseti občanů EU má mobilní telefon a v některých členských státech tento poměr překračuje 100 % (Itálie 123,2 %, Portugalsko 117,1 %, Spojené království 116,3 %)[1], je tato potřeba zjevná. Z tohoto důvodu jsou zásadní průhledné cenové mechanismy. Na úrovni obchodník–obchodník musí průhlednost zajistit fungování vnitřního trhu. Na úrovni obchodník–zákazník je hlavním cílem poskytnout zákazníkovi kompletní a srovnatelnou informaci o aktuálních cenách, která by umožnila zákazníkům provést správnou informovanou volbu.

II. Nevýhody nefungování vnitrostátního telekomunikačního trhu

1. Nedosažení cílů Lisabonské strategie

Hlavním cílem Lisabonského programu je vytvořit z Evropy do roku 2010 co nejvíce konkurenceschopnou ekonomiku na světě založenou na znalostech. Evropská rada v březnu roku 2005 vyzvala Komisi, Radu a členské státy, aby obnovily Lisabonskou strategii s cílem znovu se soustředit na růst a zaměstnanost v Evropě. Spravedlivé fungování trhu práce by mohlo podpořit růst a mohlo by být novou hybnou silou pro hospodářskou soutěž evropské ekonomiky. K zajištění globální hospodářské soutěže na evropském trhu je zapotřebí dynamický vnitrostátní trh bez vnitrostátních bariér. Neoprávněně vysoké ceny bránící zákazníkům při používání jejich telefonních sad vytvářejí bariéry na trhu vnitrostátních služeb.

2. Nevytvoření vnitrostátního trhu založeného na znalostech

Trh pro mobilní komunikace, který je součástí širokého trhu služeb informační společnosti, zahrnuje nejen hlasové telefony, ale také poskytování jiných novějších mobilních komunikačních služeb. Zejména VOIP, sítě 3G, GPS, Wi-Fi, mobilní internet a televize a také nové telefonní sady podporující mobilní datový přenos ve větším rozsahu slibují vývoj, kterému by neměl bránit nedostatek požadavků způsobený odrazujícími cenami.

3. Samoregulace nefunguje

Samoregulace znamená, že operátoři nebo společnosti jednají a dohodnou mezi sebou hlavní směry na evropské úrovni. Operátoři musí zaručit podstatné snížení cen na velkoobchodní a maloobchodní úrovni. Zdá se, že takové návrhy dosud předloženy nebyly.

4. Nefungování v číslech

Přehledy ukázaly, že:

· téměř osm z deseti Evropanů má mobilní telefon

· uživatelé mobilních telefonů používají velmi často mezinárodní roamingové služby, protože většina uživatelů (9 z 10) volí tento způsob na cestách do zahraničí, místo aby si koupili novou SIM kartu;

· jasná většina uživatelů na cestách do zahraničí svoji mobilní komunikaci omezuje

· nepřiměřené náklady na komunikaci jsou zdaleka (81 % odpovědí) hlavním důvodem, proč Evropané používají své telefony na cestách do zahraničí méně často

· existuje značný nedostatek průhlednosti v otázkách cen, protože 4 z 10 Evropanů nemají jasnou představu o tom, kolik jejich hovory stojí

· jasná většina Evropanů (70 % odpovědí) žádá Evropskou unii, aby podnikla opatření k regulaci cen hovorů a textových zpráv, tak, aby poplatky za roaming nebyly nepřiměřeně vyšší než místní ceny

B. Navrhovaná zlepšení

Vytvoření dobře fungujícího evropského vnitrostátního telekomunikačního trhu je konečným cílem tohoto nařízení. Zeměpisné bariéry bránící dynamické hospodářské soutěži musí být překonány. Průhlednost pro zákazníky a také pro odvětví se musí zvýšit a měla by částečně přispět k dosažení celkového cíle.

5. Velkoobchodní regulace

Cenová regulace na velkoobchodní úrovni je klíčovým prvkem k dosažení výše uvedených cílů. Cenová regulace by měla vytvořit shodné soutěžní podmínky pro velké a malé, staré a nové (přístup na trh), severní a jižní (turistika) a východní a západní (úroveň příjmu) operátory k zajištění hospodářské soutěže. K zajištění řádné hospodářské soutěže mají všichni operátoři předložit povinnost přenosu („must-carry“ obligation) pro roamingové služby na velkoobchodní úrovni.

Základ pro velkoobchodní regulaci musí být průhledný, nemanipulovatelný, spravedlivě použitelný ve všech členských státech a neměl by přispívat k nadměrné administrativní zátěži regulačních orgánů.

Regulace na velkoobchodní úrovni by měla být založena na sazbách za ukončení volání v mobilní síti (MTR) vypočtených jako průměr všech 27 členských států. Absolutní cenový strop na velkoobchodní úrovni se vypočítá jako násobek průměrné MTR jednotným koeficientem. Žádný operátor mobilní sítě nesmí účtovat poplatky od jakéhokoliv jiného operátora nad tímto limitem.

Cenová regulace na velkoobchodní úrovni by měla vstoupit v platnost bez odkladu.

6. Časové omezení

Jestliže odvětví zřídilo burzu, která zahrnuje celý evropský roamingový trh (příchozí a odchozí hovory), operátoři obchodující s celým objemem roamingových minut na této burze by neměli být dále předmětem regulace na velkoobchodní úrovni.

7. Maloobchodní regulace

Cenová regulace na maloobchodní úrovni by měla především zajistit, aby snížení cen poskytované operátory na velkoobchodní úrovni přešlo na zákazníky, což ponechá operátorům dostatek prostoru pro inovaci nových služeb a tarifních balíčků.

Absolutní cenový strop na maloobchodní úrovni by se měl použít jen na regulovaný maloobchodní tarif (Euro tarif), který musí být nabízen každým operátorem povinně. Tento tarif by měl zahrnovat paušální cenu za hovor nebo za časovou jednotku, a pokud je to zapotřebí, měl by být přijat Evropským parlamentem a Evropskou radou. Operátoři jsou povinni poskytnout úplné informace o podmínkách tohoto tarifu a umožnit zákazníkovi snadno se připojit k Euro tarifu.

S cílem zvýšit hospodářskou soutěž na trhu mobilního přenosu dat a vytvořit evropskou širokou srovnatelnost cen za roamingové služby, jsou operátoři také povinni nabídnout mezinárodní paušální měsíční plošnou sazbu. Tato plošná sazba musí zahrnovat základní poplatek, vnitrostátní a mezinárodní poplatky za roamingové hovory, poplatky za mobilní přenos dat (SMS, MMS, mobilní televize atd.) a poplatky za jakékoliv služby nabízené zákazníkovi později. Žádná cenová regulace se pro tuto plošnou sazbu nepoužije.

Jestliže jsou oba požadavky (Euro tarif a paušální plošná sazba) operátory dodržovány, všechny další stávající nebo nové mezinárodní modely roamingových tarifů nejsou předmětem regulace, což nechává operátorům svobodu ve vytváření jejich balíčků služeb.

Cenová regulace na maloobchodní úrovni by měla vstoupit v platnost bez odkladu a má vypršet, až budou překonány zeměpisné cenové bariéry a ustaví se dobře fungující vnitrostátní trh.

8. Průhlednost

Aktivní „push system“ je výhodnější než cenová informace na žádost („pull system“). S cílem zabránit zasílání nevyžádaných informací se musí informace omezit na oznamování cen a zákazníkům musí být dána možnost přepínat na „pull system“, pokud si tak přejí učinit.

Zákazníci musí být informováni v reálném čase o nákladech, které vynaloží, jakmile používají roaming.

Úměrnost nákladů na informování zákazníků musí být zajištěna.

S cílem přejít na snížení cen poskytované na velkoobchodní úrovni se musí zvýšit průhlednost cen účtovaných mezi operátory. Dokud neexistuje žádný evropský regulační orgán, požaduje se zajištění průhlednosti po vnitrostátních regulačních orgánech.

9. Další kroky

Evropský parlament žádá Komisi, aby podrobněji sledovala vývoj cen v mezinárodním mobilním přenosu dat a posoudila nezbytnost další regulace v této oblasti. Zpravodaj zdůrazňuje vysoké riziko pro inovace nových technologií a služeb v této oblasti vlivem nepřiměřeného stanovování cen.

C. Cíle, kterých má být dosaženo

V této souvislosti musí navrhovaná regulace dosáhnout vyváženého přístupu jak z hlediska zájmů zákazníka, tak zájmů v oblasti mobilní telekomunikace. Tím by se mělo dosáhnout podstatného snížení cen za roaming a také zachování shodných soutěžních podmínek pro hospodářskou soutěž mobilních operátorů.

  • [1] Konec 4. čtvrtletí roku 2005
    Zdroj: Credit Suisse, Analýza prof. Gerpotta.

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (22. 3. 2007)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
(KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

Navrhovatel: Andrea Losco

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Souvislosti

Okolo 147 milionů občanů Evropské unie (37 milionů turistů a 110 milionů obchodních zákazníků)[1] je v současnosti v rámci poskytovaných mobilních telefonních služeb zatíženo mimořádně vysokými poplatky za mezinárodní roaming, tj. za možnost uskutečňovat nebo jen přijímat mobilní telefonní hovory v zahraniční.

Tyto hovory jsou umožňovány prostřednictvím mezinárodních dohod o roamingu mezi operátorem zákazníka a zahraničním operátorem, k jehož síti získává zákazník přístup.

Sdružení spotřebitelů, vnitrostátní regulační orgány a většina politických představitelů souhlasí s tím, že poplatky za roamingové služby v důsledku dynamického efektu konkurence mezi telefonními operátory neklesly, ačkoli k tomuto jevu došlo v případě vnitrostátních mobilních komunikací. Namísto toho zůstaly roamingové sazby bezdůvodně vysoké, neprůhledné a podezřele podobné u jednotlivých operátorů působících v daném členském státě.

Vzhledem k očividné neochotě poskytovatelů telefonních služeb snížit své roamingové sazby navzdory varovným hlasům, které již několik let zaznívají na vnitrostátní i evropské úrovni, nejnověji pak ze samotného Parlamentu v jeho usnesení z prosince 2005, předložila Komise v červenci minulého roku tento návrh nařízení.

2. Hlavní prvky návrhu Komise

A. Regulace velkoobchodních poplatků

Návrh stanovuje cenové limity na velkoobchodní poplatky. Pro místní hovory v zemi návštěvy se limit velkoobchodní ceny rovná dvojnásobku průměrné sazby za ukončení volání v mobilní síti ve Společenství. Pro mezinárodní volání zákazníků do jejich země původu nebo do jiného členského státu Společenství se limit velkoobchodní ceny rovná trojnásobku průměrné sazby za ukončení volání v mobilní síti ve Společenství.

B. Regulace maloobchodních poplatků

Limit ceny poskytování maloobchodního roamingu činí 130 % limitu platného pro velkoobchodní poplatky. Pro příchozí hovory platí tento limit až do vstupu tohoto nového nařízení v platnost. Avšak limity na maloobchodní poplatky pro odchozí hovory vstoupí v platnost automaticky za šest měsíců.

C. Průhlednost maloobchodních cen

Návrh rovněž přispívá ke zvýšení průhlednosti cen, neboť zavádí požadavek, aby poskytovatelé mobilních telefonních služeb poskytovali na požádání a bezplatně svým účastníkům personalizované informace o poplatcích za roaming, a to prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) nebo ústně.

3. Návrhy

Navrhovatel musí připustit určité zmatení vyvolané tímto neobvyklým návrhem nařízení. Je pevně přesvědčen o tom, že záměr, jistě přijatelný, snížit cenu nějakého produktu by měl být realizován prostřednictvím zdravé konkurence tržních sil, a nikoli dirigistickou intervencí v podobě přímé regulace cen.

Navrhovatel má tyto principielní výhrady na paměti, avšak uznává, že běžná pravidla hospodářské soutěže se v tomto konkrétním případě mobilních telefonních služeb ukázala jako nefunkční.

Vzhledem ke specifické povaze mezinárodních trhů a přeshraniční povaze těchto služeb, vzhledem k neadekvátnosti stávajícího právního rámce, neschopnosti vnitrostátních regulátorů efektivně zasáhnout a vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto případě velkoobchodní poskytovatelé nacházejí v jiném členském státě, než je členský stát, ve kterém zákazníci využívají jejich služeb, souhlasí navrhovatel s Komisí, že je naléhavě třeba zasáhnout a přijmout mimořádná opatření.

V rámci návrhu Komise se zdá vhodné předložit několik specifických pozměňovacích návrhů, které se týkají těchto bodů:

A. Maloobchodní poplatky

Navrhovatel se domnívá, že 130% marže, kterou navrhuje Komise, je příliš nízká. Tento limit, jenž by měl pokrývat maloobchodní náklady i zisky, pravděpodobně povede k příliš velkému tlaku na samotný cíl podpořit hospodářskou soutěž a různorodost nabídky. Ceny pak budou patrně uniformě stanoveny na úroveň navrhovaného horního limitu, což by mohlo mít nepříznivý dopad na malé operátory, kteří nejsou napojeni na hlavní evropské skupiny nebo partnerství, a eliminovat tak podnět k hospodářské soutěži, a obecněji na pružnost poplatků. Proto se navrhuje stanovit horní limit maloobchodních cen na 150 % navrhované velkoobchodní hodnoty.

B. Průhlednost

Je důležité podpořit průhlednost maloobchodních cen zavedením automatického požadavku, aby poskytovatelé mobilních telefonních služeb poskytovali svým účastníkům po překročení hranice informace o poplatcích za roaming.

C. Budoucí právní rámec pro zprávy SMS a multimediální zprávy (MMS)

Konečně se navrhuje zahrnout do nadcházejícího přezkumu právního rámce pro elektronické komunikace i zprávy SMS a MMS; tyto služby nejsou v současné době součástí návrhu, avšak tarify, které s nimi souvisejí, jsou předmětem zneužívání.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí[2]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Měl by se zavést společný mechanismus, označený jako „koncepce evropského domácího trhu“, který zajistí, že uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství nebudou platit přemrštěné ceny za mezinárodní hlasové roamingové služby při uskutečňování volání nebo příjmu hlasových volání, čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se hospodářská soutěž mezi mobilními operátory. S ohledem na přeshraniční povahu dotčených služeb je nutný společný mechanismus, aby činnost mobilních operátorů upravoval jediný soudržný předpisový rámec založený na objektivně stanovených kritériích.

(14) Měl by se zavést společný mechanismus, označený jako „koncepce evropského domácího trhu“, který zajistí, že uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství nebudou platit přemrštěné ceny za mezinárodní hlasové a datové služby při uskutečňování volání nebo příjmu hlasových volání nebo při používání datových služeb, čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se hospodářská soutěž mezi mobilními operátory. S ohledem na přeshraniční povahu dotčených služeb je nutný společný mechanismus, aby činnost mobilních operátorů upravoval jediný soudržný předpisový rámec založený na objektivně stanovených kritériích. V zájmu zajištění účinné maloobchodní hospodářské soutěže a toho, aby si mohli všichni mobilní operátoři ve Společenství efektivně konkurovat, měli by mít mobilní operátoři povinnost poskytovat na žádost všem ostatním operátorům se sídlem ve Společenství velkoobchodní mezinárodní roamingové služby.

Odůvodnění

V zájmu efektivní hospodářské soutěže by měli mít mobilní operátoři povinnost poskytovat velkoobchodní mezinárodní roamingové služby všem ostatním operátorům. Tím se zajistí, že žádný operátor nebude vyloučen z přístupu k velkoobchodním roamingovým službám.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Nejúčinnějším a nejpřiměřenějším mechanismem pro regulaci úrovně cen za uskutečňování mezinárodních roamingových volání v souladu s výše uvedenými úvahami je stanovení na úrovni Společenství maximálních poplatků za minutu volání na maloobchodní i velkoobchodní úrovni.

(15) Nejúčinnějším a nejpřiměřenějším mechanismem pro regulaci úrovně cen za uskutečňování mezinárodních roamingových hlasových volání v souladu s výše uvedenými úvahami je stanovení na úrovni Společenství maximálních poplatků za minutu volání na maloobchodní i velkoobchodní úrovni. U datových služeb by vnitrostátní regulační orgány a Komise měly vzhledem k rychlosti technologických změn a rostoucímu významu krátkých textových zpráv (SMS) a multimediálních zpráv (MMS) dohlížet na velkoobchodní a maloobchodní ceny dat, včetně poplatků za SMS a MMS, a v případě, že nedojde k poklesu cen, je začlenit do budoucího přezkumu právního rámce.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 26

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní ceny za uskutečňování a příjem roamingových volání v rámci Společenství a pomoci zákazníkům při rozhodování se o použití mobilního telefonu v zahraničí by poskytovatelé mobilních telefonních služeb měli svým roamingovým zákazníkům umožnit snadné získání informací o roamingových poplatcích, které jsou v jejich případě a v dotčeném navštíveném členském státu použitelné, a to na žádost a zdarma. Průhlednost rovněž vyžaduje, aby poskytovatelé informovali o poplatcích za roaming při uzavírání účastnických smluv, jakož i aby svým zákazníkům pravidelně a v případech výrazných změn poskytovali aktualizované informace o poplatcích za roaming.

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní ceny za uskutečňování a příjem roamingových volání v rámci Společenství a pomoci zákazníkům při rozhodování se o použití mobilního telefonu v zahraničí by poskytovatelé mobilních telefonních služeb měli svým roamingovým zákazníkům umožnit snadné získání informací o řídicích dohodách mezi domovským poskytovatelem a poskytovatelem navštívené sítě a o roamingových poplatcích, které jsou v jejich případě a v dotčeném navštíveném členském státu použitelné, a to na žádost a zdarma. Tyto informace by měly obsahovat poplatky za uskutečňování a příjem hovorů v daném členském státě. Průhlednost rovněž vyžaduje, aby poskytovatelé informovali o poplatcích za roaming při uzavírání účastnických smluv, jakož i aby svým zákazníkům pravidelně a v případech výrazných změn poskytovali aktualizované informace o poplatcích za roaming.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Vnitrostátní regulační orgány, které odpovídají za provádění úkolů podle předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002, by na svém území měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad povinnostmi stanovenými tímto nařízením a k jejich prosazování. Rovněž by měly sledovat vývoj cen hlasových a datových služeb poskytovaných uživatelům mobilních telefonů při roamingu v rámci Společenství, zejména pokud jde o zvláštní náklady související s roamingovými voláními uskutečněnými v nejodlehlejších regionech Společenství a nutnost zajistit přiměřenou návratnost těchto nákladů na velkoobchodním trhu. Měly by zajistit zpřístupnění aktuálních informací o používání tohoto nařízení uživatelům mobilních telefonů.

(27) Vnitrostátní regulační orgány, které odpovídají za provádění úkolů podle předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002, by na svém území měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad povinnostmi stanovenými tímto nařízením a k jejich prosazování. Rovněž by měly sledovat vývoj cen hlasových a datových služeb poskytovaných uživatelům mobilních telefonů při roamingu v rámci Společenství, zejména pokud jde o zvláštní náklady související s roamingovými voláními uskutečněnými v nejodlehlejších regionech Společenství a nutnost zajistit přiměřenou návratnost těchto nákladů na velkoobchodním trhu. Vnitrostátní regulační orgány by měly sdělovat výsledky těchto sledování Komisi každých šest měsíců počínaje datem vstupu tohoto nařízení v platnost. Měly by také zajistit zpřístupnění aktuálních informací o používání tohoto nařízení uživatelům mobilních telefonů.

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 31

(31) Toto nařízení by mělo být přezkoumáno nejpozději dva roky po vstupu v platnost, aby se zajistilo, že zůstane nezbytným a přiměřeným ve vztahu k podmínkám na trhu pro elektronické komunikace v době přezkumu,

(31) Toto nařízení má za cíl napravit stav nedostatečného fungování trhu prostřednictvím zavedení opatření, která okamžitě obnoví efektivní hospodářskou soutěž, z níž budou mít spotřebitelé zaručený prospěch. Jeho poslání není trvalé, a proto by mělo být přezkoumáno nejpozději dva roky po vstupu v platnost, aby se zajistilo, že právní intervence regulující velkoobchodní a maloobchodní poplatky zůstane nezbytná a přiměřená ve vztahu k podmínkám na trhu pro elektronické komunikace v době přezkumu, a aby se přezkoumalo, zda není zapotřebí toto nařízení zrušit nebo dočasně nahradit méně restriktivním opatřením.

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 31A (nový)

 

(31a) Účinnost tohoto nařízení se odkládá pro Bulharsko a Rumunsko, dokud nebudou známy výsledky specifického posouzení dopadu, které Komise provede v souvislosti s těmito dvěma členskými státy. V každém případě by provádění jakéhokoli omezení velkoobchodních a maloobchodních poplatků za roaming mělo být pro Bulharsko a Rumunsko zaváděno postupně.

Odůvodnění

Trhy v Bulharsku a Rumunsku jsou relativně nevyvinuté a potřebují nezbytné investice do zkvalitnění infrastruktury. Před provedením nařízení o roamingu je proto nezbytné vypracovat specifickou analýzu dopadu pro tyto dva nové členské státy.

Pozměňovací návrh 7

ČL. 1 ODST. -1(nový)

 

-1. Toto nařízení stanoví pravidla ke zvýšení transparentnosti při stanovování cen a zlepšení poskytování informací o tarifech zákazníkům využívajícím mezinárodní roamingové služby.

Odůvodnění

Součástí záměrů tohoto nařízení by mělo být stanovení pravidel, kterými se zvýší transparentnost při stanovování cen a zlepší poskytování informací o tarifech zákazníkům využívajícím mezinárodní roamingové služby.

Pozměňovací návrh 8

ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. EA) A EB) (nová)

 

(ea) „novými roamingovými zákazníky“ se rozumějí roamingoví zákazníci uvedení v písmenu e), kteří poté, co vstoupily v platnost povinnosti uvedené v článku 4, (i) poprvé podepsali smlouvu s domácím poskytovatelem, (ii) podepsali smlouvu s novým domácím poskytovatelem nebo (iii) si zakoupili předplacenou SIM kartu (kartu mobilní identity uživatele);

 

(eb) „stávajícími roamingovými zákazníky“ se rozumějí roamingoví zákazníci uvedení v písmenu e), kteří nespadají do působnosti definice uvedené v písmenu ea), nebo noví roamingoví zákazníci, kteří se rozhodli upustit od tarifu na ochranu spotřebitele stanoveného v článku 4.

Odůvodnění

V souladu s předkládanými pozměňovacími návrhy tento pozměňovací návrh zavádí definice „nových roamingových zákazníků“ a „stávajících roamingových zákazníků“.

Pozměňovací návrh 9

ČL. 3 NADPIS

Velkoobchodní poplatky za uskutečňování regulovaných roamingových volání

Velkoobchodní poplatky za regulovaná roamingová volání

Odůvodnění

Oddělený strop pro místní a ostatní hovory způsobí velký zmatek. Proto by byl vhodnější jediný vyšší strop rovnající se průměrné sazbě za ukončení volání v mobilní síti podle čl. 10 odst. 3 vynásobené koeficientem 3,0.

Pozměňovací návrh 10

ČLÁNEK 4

Maloobchodní poplatky za uskutečňování regulovaných roamingových volání

Maloobchodní poplatky za regulovaná roamingová volání

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně z přidané hodnoty, který smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za zprostředkování regulovaného roamingového volání, překročit 130 % použitelného maximálního velkoobchodního poplatku za toto volání stanoveného v souladu s přílohou I. Maximální poplatky stanovené v tomto článku zahrnují veškeré fixní složky spojené se zprostředkováním regulovaných roamingových volání, jako jsou poplatky za sestavení spojení nebo paušální poplatky za využívání služeb.

S výhradou článku 5 nesmí průměrný maloobchodní poplatek, bez daně z přidané hodnoty, který smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za uskutečnění a přijetí regulovaného roamingového volání, překročit 150 % použitelného maximálního velkoobchodního poplatku za toto volání stanoveného v souladu s přílohou I. Maximální poplatky stanovené v tomto článku zahrnují veškeré fixní složky spojené se zprostředkováním regulovaných roamingových volání, jako jsou poplatky za sestavení spojení nebo paušální poplatky za využívání služeb.

Odůvodnění

Navrhované horní limity maloobchodních cen poplatků za volání jsou příliš nízké a neponechávají prostor pro kreativní hospodářskou soutěž mezi různými typy operátorů a služeb. Je proto nezbytné stanovit jednotné a vyšší průměrné maloobchodní omezení spolu s omezením nejvyšší ceny za jednotlivý hovor s cílem umožnit větší pružnost pro operátory a tím lepší služby pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 11

ČLÁNEK 4A (nový)

 

Článek 4a

Tarif na ochranu spotřebitele

 

1. Domovští poskytovatelé jsou povinni všem roamingovým zákazníkům jasně a průhledně zpřístupnit tarif na ochranu spotřebitele v souladu s odstavcem 2.

 

2. Maloobchodní poplatek za minutu (bez DPH), který smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za zprostředkování roamingového volání, nesmí překročit 0,50 EUR za odchozí hovory a 0,25 EUR za příchozí hovory.

 

3. Stávající roamingoví zákazníci dostanou možnost přejít na tarif na ochranu spotřebitele. Tento přechod je bez poplatku a nesmí být vázán žádnými podmínkami a omezeními, jež se pojí se stávajícími prvky účastnické smlouvy.

 

4. Tarif na ochranu spotřebitele je novým roamingovým zákazníkům uzavírajícím účastnickou smlouvu nabízen automaticky, pokud se z vlastní vůle nerozhodnou pro jiný tarif. V případě, že se nový roamingový zákazník z vlastní vůle rozhodne pro jiný tarif, bude se tento zákazník moci nejpozději do 6 měsíců vrátit zpět k tarifu na ochranu spotřebitele, přičemž ostatní prvky účastnické dohody zůstanou v platnosti.

 

5. Maximální poplatky stanovené v tomto článku zahrnují veškeré fixní složky spojené se zprostředkováním regulovaných roamingových volání, jako jsou poplatky za sestavení spojení nebo paušální poplatky za využívání služeb.

Pozměňovací návrh 12

ČLÁNEK 6

Článek 6

vypouští se

Maloobchodní poplatky za příjem volání při roamingu v rámci Společenství

 

Úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně z přidané hodnoty, který smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za příjem hlasových telefonních volání dotyčným zákazníkem při roamingu v navštívené síti, nesmí v přepočtu na minutu volání překročit 130 % průměrné sazby za ukončení volání v mobilní síti vyhlášené podle čl. 10 odst. 3. Maximální poplatky stanovené v tomto článku zahrnují veškeré fixní složky spojené se zprostředkováním regulovaných roamingových volání, jako jsou jednorázové poplatky nebo paušální poplatky za využívání služeb.

 

Pozměňovací návrh 13

ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost poskytne svému roamingovému zákazníkovi personalizované cenové informace o maloobchodních poplatcích použitelných pro uskutečňování a příjem volání dotyčným zákazníkem v navštíveném členském státě.

1. Každý domovský poskytovatel automaticky poskytne svému roamingovému zákazníkovi personalizované cenové informace o maloobchodních poplatcích a existenci specifických řídicích dohod s ostatními poskytovateli mobilních telefonních služeb použitelných pro uskutečňování a příjem volání dotyčným zákazníkem v navštíveném členském státě.

Odůvodnění

V zájmu zlepšení průhlednosti a hospodářské soutěže by měl být zákazník informován o maloobchodních poplatcích a existenci řídicích dohod mezi domácími poskytovateli a poskytovateli navštívené sítě, aby jeho rozhodnutí mohlo být založeno na úplné informaci.

Pozměňovací návrh14

ČL.7 ODST. 2

2. Zákazník si může zvolit, zda uvedenou žádost podá prostřednictvím mobilního hlasového volání nebo zasláním krátké textové zprávy (SMS), v obou případech na číslo vyhrazené domovským poskytovatelem k tomuto účelu, a může si zvolit, zda informace obdrží v průběhu uvedeného volání nebo prostřednictvím SMS (v případě SMS obdrží informace bez zbytečného odkladu).

2. Roamingový zákazník obdrží informace stanovené v odstavci 1 prostřednictvím mobilního hlasového volání nebo zasláním SMS. Všichni poskytovatelé mobilních telefonních služeb operující v navštívené zemi, kteří mají řídicí dohody s domovským poskytovatelem, poskytnou tyto informace do jedné hodiny po vstupu zákazníka do navštíveného členského státu.

Pozměňovací návrh 15

ČL. 7 ODST. 3A (nový)

 

3a. Zákazník může kdykoli požádat o ukončení výše uvedené bezplatné informační služby.

Odůvodnění

S cílem zabránit zasílání nechtěných zpráv, zejména pro zákazníky cestující přes hranice, by měla existovat možnost volby umožňující se kdykoli dobrovolně této služby vzdát.

Pozměňovací návrh 16

ČL. 8 ODST. 1A

 

1a. Vnitrostátní regulační orgány zveřejní informace týkající se použití tohoto nařízení, zejména článků 3, 4 a 4a, způsobem, který umožní zúčastněným stranám snadný přístup k těmto informacím.

Odůvodnění

Výsledky postupů sledování a dohledu stanovených v odstavci 1 tohoto článku by měly být průhledné a veřejné, aby tak umožňovaly zúčastněným stranám i spotřebitelům dobrou informovanost.

Pozměňovací návrh 17

ČL. 8 ODST. 6

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování služeb hlasových a datových komunikací, včetně krátkých textových zpráv (SMS) a multimediálních zpráv (MMS), roamingovým zákazníkům, zejména v nejodlehlejších regionech Společenství, a na žádost sdělí výsledky tohoto sledování Komisi.

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování hlasových služeb roamingovým zákazníkům, zejména v nejodlehlejších regionech Společenství, a výsledky tohoto sledování sdělují Komisi každých šest měsíců počínaje datem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Do tohoto nařízení by v zájmu jeho rychlého schválení neměl být přímo zahrnut roaming dat. Je však důležité, aby vnitrostátní regulační orgány a Komise v této oblasti ceny za roaming sledovaly, posuzovaly výsledky, a uznají-li to za nutné, navrhly odpovídající regulaci. Vhodné místo pro tyto služby je v článku 12 „Přezkum“ – viz další pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh 18

ČL. 10 ODST. 5

5. Podniky, na které se vztahují požadavky tohoto nařízení, zajistí, že jakékoli změny jimi účtovaných poplatků, které jsou nutné pro dodržení článků 3, 4 a 6, vstoupí v platnost během dvou měsíců po každém vyhlášení podle předchozích odstavců tohoto článku.

5. Podniky, na které se vztahují požadavky tohoto nařízení, zajistí, že jakékoli změny jimi účtovaných poplatků, které jsou nutné pro dodržení článků 3 a 4, vstoupí v platnost během dvou měsíců po každém vyhlášení podle předchozích odstavců tohoto článku.

Odůvodnění

Navrhované horní limity maloobchodních cen poplatků za hovory jsou příliš nízké a neponechávají prostor pro tvořivou konkurenci mezi různými druhy operátorů a služeb. Je proto nutné stanovit jediný vyšší průměrný maloobchodní strop v kombinaci s nejvyššími cenovými stropy pro jednotlivé hovory, a tím umožnit operátorům větší pružnost, a v důsledku toho i lepší služby pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 19

ČLÁNEK 11A (nový)

 

1. Vnitrostátní regulační orgány sledují vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování datových přenosů, SMS a MMS roamingovým zákazníkům včetně sbírání údajů o průměrných velkoobchodních cenách za mezinárodní roaming, které si účtují mobilní operátoři ve Společenství, a měly by sdělit výsledky těchto sledování do 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté na požádání.

 

2. Na základě údajů uvedených v odstavci 2 předloží Komise do 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující analýzu dat o velkoobchodních cenách za mezinárodní roaming dat ve Společenství. Jestliže se velkoobchodní ceny za mezinárodní roaming dat nesníží po vstupu tohoto nařízení v platnost na úroveň srovnatelnou s hlasovým roamingem, posoudí Komise potřebu regulace s cílem snížení velkoobchodních cen za poskytování datových komunikačních služeb roamingovým zákazníkům, a bude-li to nutné, navrhne odpovídající regulaci.

Odůvodnění

Do tohoto nařízení by v zájmu jeho rychlého schválení neměl být přímo zahrnut roaming dat. Je však důležité, aby vnitrostátní regulační orgány a Komise v této oblasti ceny za roaming sledovaly, posuzovaly výsledky, a uznají-li to za nutné, navrhly odpovídající regulaci.

Pozměňovací návrh 20

ČLÁNEK 12

Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde o přetrvávající potřebnost nařízení nebo možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento účel může Komise vyžadovat od členských států a vnitrostátních regulačních orgánů informace, které musí být poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde o přetrvávající potřebnost regulace nebo její dočasné nahrazení méně restriktivní intervencí s ohledem na vývoj trhu a na hospodářskou soutěž, zejména na ekonomický dopad na malé a nezávislé operátory a jejich konkurenceschopnost, a s ohledem na zprávu Komise uvedenou v článku 11a o poplatcích za roaming datových služeb.

Pozměňovací návrh 21

ČLÁNEK 16A (nový)

 

Článek 16a

 

Odchylka

 

Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na Bulharsko a Rumunsko.

 

Komise sleduje veškerý vývoj týkající se velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování roamingových hlasových komunikačních služeb domovskými operátory v Bulharsku a Rumunsku a nejpozději do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost vypracuje posouzení dopadu.

Odůvodnění

Trhy v Bulharsku a Rumunsku jsou relativně nevyvinuté a potřebují nezbytné investice do zkvalitnění infrastruktury. Před provedením nařízení o roamingu je proto nezbytné vypracovat specifickou analýzu dopadu pro tyto dva nové členské státy.

Pozměňovací návrh 22

PŘÍLOHA I

Úhrn velkoobchodních poplatků, které smí operátor navštívené sítě účtovat operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za uskutečnění regulovaného roamingového volání s původem v navštívené síti, nesmí v přepočtu na minutu překročit částku rovnající se průměrné sazbě za ukončení volání v mobilní síti, vyhlášené podle čl. 10 odst. 3 a násobené:

Úhrn velkoobchodních poplatků, které smí operátor navštívené sítě účtovat operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za uskutečnění regulovaného roamingového volání s původem v navštívené síti, nesmí v přepočtu na minutu překročit částku rovnající se průměrné sazbě za ukončení volání v mobilní síti, vyhlášené podle čl. 10 odst. 3 a násobené koeficientem dvě celé pět desetin.

a) dvěma, pokud se jedná o regulované roamingové volání na číslo přidělené veřejné telefonní síti v členském státě, v němž se nachází navštívená síť; nebo

 

b) třemi, pokud se jedná o regulované roamingové volání na číslo přidělené veřejné telefonní síti v jiném členském státě, než je stát, ve kterém se nachází navštívená síť.

 

Maximální poplatky stanovené v této příloze zahrnují veškeré fixní složky, jako jsou např. poplatky za sestavení spojení.

 

Odůvodnění

Navrhované horní limity maloobchodních poplatků jsou příliš nízké a budou mít vážný negativní dopad na operátory zejména v turistických zemích. Navíc zvláštní omezení pro místní a ostatní volání budou působit značný zmatek. Přiměřenější by proto bylo jednotné vyšší omezení rovnající se průměrné sazbě za ukončení volání v mobilní síti, vyhlášené podle čl. 10 odst. 3 a násobené koeficientem 3,0.

POSTUP

Název

Roaming ve veřejných mobilních sítích

Referenční údaje

KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

     Datum oznámení na zasedání

ECON

5.9.2006

 

 

 

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

5.9.2006

 

 

 

Navrhovatel(ka)

      Datum jmenování

Andrea Losco

25.9.2006

 

 

Projednání ve výboru

30.1.2007

20.3.2007

 

 

Datum přijetí

21.3.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

15

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Werner Langen, Janusz Onyszkiewicz, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin

  • [1]  Hodnocení dopadu provedené Komisí v dokumentu SEK(2006)925, s. 19.
  • [2]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (28. 3. 2007)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
(KOM(2006)0382 – C6‑C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

Navrhovatel (*): Joseph Muscat(*) Rozšířená spolupráce mezi výbory – článek 47 jednacího řádu.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Podporujeme iniciativu Komise a domníváme se, že její návrh je dobrým základem, na kterém lze vybudovat proaktivní právní předpisy.

Existuje prostor pro vylepšení návrhu s cílem zvýšit ochranu práv spotřebitele a učinit jej udržitelnějším z pohledu průmyslu.

Evropský parlament tak bude moci prokázat, že je schopen zprostředkovat spravedlivé obchodní podmínky pro operátory, ale především pro spotřebitele.

Východisko

V odvětví roamingu existují zřejmé nedostatky na trhu, jež je třeba řešit.

Spotřebitelé, zvláště ti nejohroženější, mají právo na to, aby byli chráněni. Jsou však inteligentní a umějí se rozhodovat sami. Naší úlohou není rozhodovat za ně, ale poskytnout jim veškeré informace. Musíme předcházet nezákonným praktikám a umožnit spotřebitelům, aby svá rozhodnutí činili na základě své dobré informovanosti.

Operátoři, z nichž mnozí velmi investovali a vylepšili telekomunikace v Evropě, mají právo na řádný a legitimní zisk.

Je třeba rozvinout hospodářskou soutěž tak, aby na trhu působili malí i velcí operátoři nabízející spotřebitelům služby na vysoké úrovni a za odpovídající ceny.

Dlouhodobou vizí je vytvoření účinného evropského vnitřního trhu v oblasti  telekomunikací.

Zásady

Transparentnost

Jasné, transparentní a udržitelné řešení bez jakéhokoliv skrytého nebezpečí pro spotřebitele.

Jednoduchost

Srozumitelné nařízení s jasným obsahem.

Flexibilita

Spotřebitelé by měli obdržet veškeré informace, aby se na základě své dobré informovanosti byli schopni rozhodnout mezi různými nabídkami operátorů.

Specifické body

Transparentnost

Navrhujeme informační systém nevyžádaných („push“) SMS (krátkých textových zpráv), díky němuž spotřebitelé automaticky obdrží SMS se stručnými informacemi, jakmile se zaregistrují do sítě.

Vyčerpávající informace by měly být k dispozici zdarma prostřednictvím systému vyžádaných („pull“) SMS a hlasového volání.

Spotřebitelé by měli mít kdykoliv možnost se ze služby zasílání nevyžádaných informací odhlásit.

Pro osoby s postižením (poškození zraku) existují specifická ustanovení.

Velkoobchod

Pro zjednodušení celého systému navrhujeme ustanovit na základě široké shody mezi Komisí, Parlamentem a Radou jednotný strop pro velkoobchodní ceny.

Maloobchod

Regulace maloobchodu je nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno promítnutí úspor do spotřebitelských cen.

Nařízení by nemělo vést k tomu, že na trhu bude existovat pouze jedna nabídka. Jsme tedy pro to, aby cenové limity byly odpovídajícím způsobem přehodnoceny tak, aby byly zohledněny související režijní náklady a umožněna hospodářská soutěž, která ovšem neohrozí zájmy spotřebitelů.

Flexibilita

Požadujeme konkurenčnější prostředí a přiměřenější ceny. Spotřebitelé by měli mít možnost si vybrat z různých balíčků, a přitom být chráněni před neúměrně vysokými cenami. Proto navrhujeme systém, kde by všichni noví zákazníci byli automaticky převedeni na tzv. ochranný tarif (Consumer Protection Tariff). Po získání všech informací se pak budou moci rozhodnout, zda si tento tarif ponechají, nebo si zvolí tarif jiný.

Jednoduchost

Nařízení stanoví maximální možnou cenu, která, pokud spotřebitel na základě svého informovaného rozhodnutí nezvolí jinak, nesmí být při vyúčtování služeb překročena. Tato maximální cena bude jednotná pro celou Evropskou unii. Bude se jednat o jasný a hmatatelný projev podpory spotřebitelů ze strany Evropského parlamentu .

Vnitrostátní ceny

Zdůrazňujeme, že při své legislativní práci postupujeme flexibilně, že nepřipustíme, aby operátoři vyrovnávali ztrátu příjmů z roamingového volání změnou vnitrostátních tarifů a že tuto situaci budeme monitorovat.

Malí a nezávislí operátoři

Zdá se, že z ekonomického hlediska neexistuje argument, proč v citlivé a choulostivé otázce nároků menších nezávislých operátorů podporovat jejich požadavek na vypracování doložky o zákazu diskriminace, podle níž by malému operátorovi jiný operátor účtoval stejný velkoobchodní tarif jako operátorovi většímu (možná v rámci téže sítě). Lze se domnívat, že tímto ustanovením by se velkoobchodní ceny ustálily ve vyšší cenové hladině a že by se mohla v určitých případech oslabit vyjednávací pozice malých operátorů .

Toto je problém, který již existuje a nebyl způsoben navrhovaným nařízením. Navrhované nařízení také není ideálním prostředkem k jeho vyřešení.

Ačkoli se zde mohou objevovat otázky, které lze předložit k řešení orgánům pro hospodářskou soutěž, je pravděpodobné, že takový postup by neproběhl dostatečně rychle, a celé nařízení by tudíž pozbylo na účinnosti.

S ohledem na tuto skutečnost a vzhledem k tomu, že považujeme menší nezávislé operátory za významné aktéry hospodářské soutěže, žádáme Komisi, aby tuto problematiku prozkoumala a předložila svůj návrh do 12 měsíců.

Krátké textové zprávy (SMS), multimediální zprávy (MMS) a přenos dat

Analýza provedená Komisí se omezuje pouze na hlasové telefonické služby. Neexistuje žádná analýza situace na trhu se službami SMS, MMS a přenosem dat, jež se liší i navzájem mezi sebou.

Nařízení, které by takovou analýzu neobsahovalo, by porušovalo zásady zlepšování právní úpravy, bylo by snadno napadnutelné a fakticky by celý legislativní proces zpozdilo o nejméně jeden rok.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí [1]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Vysoká úroveň cen, které platí uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí při používání svých mobilních telefonů na cestách v zahraničí v rámci Společenství, je pro vnitrostátní regulační orgány znepokojující. Skupina evropských regulačních orgánů na svém plenárním zasedání v květnu 2005 (mimo jiné) konstatovala, že maloobchodní poplatky jsou bez zjevného důvodu velmi vysoké; že je to patrně výsledkem jak vysokých velkoobchodních poplatků účtovaných operátorem hostitelské zahraniční sítě, tak v mnoha případech vysokých maloobchodních přirážek účtovaných operátorem domovské sítě zákazníka; že se snižování velkoobchodních poplatků často nepromítá do cen účtovaných maloobchodnímu zákazníkovi a že existují silné vazby mezi trhy v různých členských státech.

(1) Mnoho operátorů zavedlo v poslední době tarifní systémy, které snižují poplatky za roamingová volání pro zákazníky. Nicméně vysoká úroveň cen, které platí uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí při používání svých mobilních telefonů na cestách v zahraničí v rámci Společenství, zůstává pro vnitrostátní regulační orgány, stejně jako pro spotřebitelské organizace a Evropský parlament, znepokojující. Skupina evropských regulačních orgánů na svém plenárním zasedání v květnu 2005 (mimo jiné) konstatovala, že maloobchodní poplatky jsou bez zjevného důvodu velmi vysoké; že je to patrně výsledkem jak vysokých velkoobchodních poplatků účtovaných operátorem hostitelské zahraniční sítě, tak v mnoha případech vysokých maloobchodních přirážek účtovaných operátorem domovské sítě zákazníka; že se snižování velkoobchodních poplatků často nepromítá do cen účtovaných maloobchodnímu zákazníkovi a že existují silné vazby mezi trhy v různých členských státech.

Odůvodnění

Odráží současný stav.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Ačkoli předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002 na základě tehdejších úvah umožnil odstranění všech překážek obchodu v oblasti, kterou harmonizuje, nemůže tato skutečnost bránit přizpůsobení harmonizovaných pravidel podle jiných úvah s cílem nalézt nejúčinnější prostředky pro dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele a zlepšení podmínek pro fungování vnitřního trhu.

(9) Předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002 byl na základě tehdejších úvah zaměřený na odstranění všech překážek obchodu mezi členskými státy v oblasti, kterou harmonizuje, mimo jiné vzhledem k opatřením, která mají vliv na ceny pro uživatele v jiných členských státech. Tato skutečnost by však neměla bránit přizpůsobení harmonizovaných pravidel, pokud se na základě zkušeností z praxe ukáže, že toto přizpůsobení je nezbytné pro zlepšení podmínek pro fungování vnitřního trhu a zároveň pro poskytnutí účinnějších prostředků pro dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

Odůvodnění

Zdůraznění dopadu návrhu na fungování vnitřního trhu a na ochranu spotřebitele.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Je tedy nutné pozměnit předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002 cílem umožnit odchýlení se od jinak použitelných pravidel, zejména pravidla, že cena za nabízené služby by měla být v nepřítomnosti významné tržní síly stanovena obchodní dohodou, a umožnit tak zavedení doplňkových regulačních povinností, které by odrážely specifické vlastnosti mezinárodních roamingových služeb.

(10) Předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002 by měl být v souladu s tím doplněn o specifické předpisy týkající se mezinárodních roamingových služeb. Tato specifická pravidla by měla zahrnovat doplňkové regulační povinnosti, které by odrážely specifické vlastnosti mezinárodních roamingových služeb.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 9.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Maloobchodní a velkoobchodní trh pro roaming vykazují jedinečné vlastnosti, které odůvodňují výjimečná opatření, jež jdou za rámec mechanismů, které jsou jinak dostupné podle předpisového rámce z roku 2002.

vypouští se

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Regulační povinnosti mající za cíl chránit zájmy roamingových zákazníků by měly být uloženy na maloobchodní i velkoobchodní úrovni, neboť zkušenosti ukazují, že snížení velkoobchodních cen mezinárodních roamingových služeb se nemusí promítnout do nižších maloobchodních cen za roaming, neboť k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by opatření na snížení úrovně maloobchodních cen, která by neupravovala úroveň velkoobchodních nákladů spojených s poskytováním těchto služeb, mohla vést k riziku narušení řádného fungování trhu pro mezinárodní roaming.

(12) Regulační povinnosti mající za cíl chránit zájmy roamingových zákazníků by měly být uloženy na maloobchodní i velkoobchodní úrovni, neboť zkušenosti ukazují, že snížení velkoobchodních cen mezinárodních roamingových služeb se nemusí promítnout do nižších maloobchodních cen za roaming, neboť k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by opatření na snížení úrovně maloobchodních cen, která by neupravovala úroveň velkoobchodních nákladů spojených s poskytováním těchto služeb, mohla vést k riziku narušení řádného fungování trhu pro mezinárodní roaming. Kvůli zajištění akceschopnosti a odpovídající nápravy v případě zjištění jakéhokoliv protiprávního jednání by měla být zvláštní pozornost věnována riziku, že menším, nezávislým nebo začínajícím operátorům budou nabízeny takové podmínky pro poskytování roamingových služeb, které omezí jejich konkurenceschopnost. Komise bude analyzovat účinky tohoto nařízení s ohledem na konkurenceschopnost menších, nezávislých nebo začínajících operátorů.

Odůvodnění

Zdůraznění potřeby pečlivě sledovat jakýkoli negativní dopad na hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Výsledné povinnosti by měly být přímo použitelné ve všech členských státech a měly by nabýt účinnosti co nejdříve, přičemž dotčeným operátorům by se mělo poskytnout přiměřené období na úpravu cen a nabídky služeb tak, aby byl zajištěn soulad.

(13) Výsledné povinnosti by měly být přímo použitelné ve všech členských státech a měly by nabýt účinnosti co nejdříve.

Odůvodnění

Zohlednění úpravy článku 5 návrhu Komise, která ustanovuje, že regulace maloobchodních cen nabyde účinnosti po třech, nikoliv šesti měsících jak navrhovala Komise.

Pozměňovací návrh 7

BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Nejúčinnějším a nejpřiměřenějším mechanismem pro regulaci úrovně cen za uskutečňování mezinárodních roamingových volání v souladu s výše uvedenými úvahami je stanovení na úrovni Společenství maximálních poplatků za minutu volání na maloobchodní i velkoobchodní úrovni.

(15) Nejúčinnějším a nejpřiměřenějším mechanismem pro regulaci úrovně cen za uskutečňování mezinárodních roamingových volání v souladu s výše uvedenými úvahami je stanovení na úrovni Společenství maximálních poplatků za minutu volání na velkoobchodní úrovni. Na maloobchodní úrovni je vhodné zavést ochranný tarif (Consumer Protection Tariff), který budou operátoři povinni zákazníkům nabízet. Tento tarif se stane měřítkem, podle nějž budou hodnoceny ostatní maloobchodní nabídky, čímž se zajistí spravedlivé stanovování spotřebitelských cen. Ochranný tarif by měl být stanoven na úrovni, která bude zaručovat dostatečnou marži pro operátory a bude je motivovat k nabízení srovnatelných roamingových služeb v nižších cenových hladinách.

Pozměňovací návrh 8

BOD ODŮVODNĚNÍ 16

(16) Uvedený společný mechanismus by měl zajistit, že maloobchodní poplatky za mezinárodní roaming budou lépe odrážet výchozí náklady související s poskytováním služby, než tomu bylo doposud, ale přitom dát operátorům volnost soutěžit mezi sebou diferenciací svých nabídek a přizpůsobením svých cenových struktur tržním podmínkám a preferencím spotřebitelů.

(16) Uvedený společný mechanismus by měl zajistit, že maloobchodní poplatky za mezinárodní roaming budou lépe odrážet výchozí náklady související s poskytováním služby, než tomu bylo doposud, a to díky zavedení pevného ochranného tarifu, který bude nabízen všem roamingovým zákazníkům a který bude odrážet přiměřenou marži účtovanou k velkoobchodním nákladům na poskytování roamingových služeb. Toto řešení přitom operátorům volnost soutěžit mezi sebou diferenciací svých nabídek a přizpůsobením svých cenových struktur tržním podmínkám a preferencím spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 9

BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Maximální cenové limity by měly zohledňovat různé prvky související s uskutečněním mezinárodního roamingového volání (včetně režijních nákladů, signalizace, původu (originace) volání, tranzitu a ukončení (terminace) volání), jakož i rozdíly ve výchozích nákladech na poskytování mezinárodních roamingových služeb, pokud jde o volání v rámci navštívené země na jedné straně a volání zpět do domovské země roamingového zákazníka nebo do třetí země v rámci Společenství na straně druhé.

(18) Veškeré regulace trhu by měly zohledňovat všechny příslušné prvky související s uskutečněním mezinárodního roamingového volání (včetně režijních nákladů, signalizace, původu (originace) volání, tranzitu a ukončení (terminace) volání), jakož i rozdíly ve výchozích nákladech na poskytování mezinárodních roamingových služeb, pokud jde o volání v rámci navštívené země na jedné straně a volání zpět do domovské země roamingového zákazníka nebo do třetí země v rámci Společenství na straně druhé. Pro účely zjednodušení bude limit velkoobchodní ceny vyjádřen jako jednotné smíšené maximum.

Pozměňovací návrh 10

BOD ODŮVODNĚNÍ 19

(19) Maximální limit ceny za poskytování mezinárodních roamingových volání na velkoobchodní úrovni by měl být založen na průměrné minutové sazbě za ukončení volání v mobilní síti u operátorů s významnou tržní silou, a to vzhledem k tomu, že tyto sazby za ukončení volání jsou již předmětem regulačního dohledu v souladu s předpisovým rámcem pro elektronické komunikace z roku 2002, a měl by proto být stanoven odkazem na zásadu orientace na náklady. Vzhledem k vlastnostem trhu pro ukončení volání (terminaci) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích a k přeshraniční povaze mezinárodního roamingu tyto sazby za ukončení volání rovněž představují stabilní základ pro regulaci, který je reprezentativní pro cenové struktury v mobilních sítích ve Společenství. Průměrná sazba za ukončení volání v mobilní síti poskytuje spolehlivé měřítko, pokud jde o základní součásti ceny na velkoobchodní úrovni, a maximální velkoobchodní cenový limit založený na vhodném násobku uvedené průměrné sazby by tedy měl poskytovat záruku návratnosti skutečných nákladů na poskytování regulovaných roamingových služeb.

(19) Maximální poplatek za poskytování mezinárodních roamingových volání na velkoobchodní úrovni by měl být založen na průměrné minutové sazbě za ukončení volání v mobilní síti vypočtené jako průměr sazeb ve špičce a mimo špičku u operátorů s významnou tržní silou, a to vzhledem k tomu, že tyto sazby za ukončení volání jsou již předmětem regulačního dohledu v souladu s předpisovým rámcem pro elektronické komunikace z roku 2002, a měl by proto být stanoven odkazem na zásadu orientace na náklady. Vzhledem k vlastnostem trhu pro ukončení volání (terminaci) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích a k přeshraniční povaze mezinárodního roamingu tyto sazby za ukončení volání rovněž představují stabilní základ pro regulaci, který je reprezentativní pro cenové struktury v mobilních sítích ve Společenství. Průměrná sazba za ukončení volání v mobilní síti poskytuje spolehlivé měřítko, pokud jde o základní součásti ceny na velkoobchodní úrovni, a maximální velkoobchodní cenový limit založený na vhodném násobku uvedené průměrné sazby by tedy měl poskytovat záruku návratnosti skutečných nákladů na poskytování regulovaných roamingových služeb.

Pozměňovací návrh 11

BOD ODŮVODNĚNÍ 20

(20) Maximální cenový limit použitelný na maloobchodní úrovni by měl roamingovým zákazníkům zaručit, že jim nebude účtována přemrštěná cena za uskutečnění regulovaného roamingového volání, ale přitom ponechá domovským operátorům dostatečnou marži pro diferenciaci produktů nabízených zákazníkům.

(20) Ochranný tarif použitelný na maloobchodní úrovni by měl roamingovým zákazníkům zaručit, že jim nebude účtována přemrštěná cena za uskutečnění nebo příjem roamingového hlasového volání, poněvadž bude stanovena cena, která bude přesně odrážet náklady na poskytování dané služby, ale přitom ponechá domovským operátorům dostatečnou marži pro diferenciaci produktů nabízených zákazníkům.

Pozměňovací návrh 12

BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Poskytovatelé mezinárodních roamingových služeb pro hovory uskutečněné při roamingu v zahraničí, na které se vztahuje toto nařízení, by měli mít stanovenu lhůtu pro dobrovolnou úpravu svých maloobchodních cen s cílem dodržet maximální limity stanovené tímto nařízením. Je vhodné poskytnout za tímto účelem šestiměsíční lhůtu, aby účastníci trhu mohli provést potřebné úpravy.

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 13.

Pozměňovací návrh 13

BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Poskytovatelé mezinárodních roamingových služeb pro hovory uskutečněné při roamingu v zahraničí, na které se vztahuje toto nařízení, by měli mít stanovenu lhůtu pro dobrovolnou úpravu svých maloobchodních cen s cílem dodržet maximální limity stanovené tímto nařízením. Je vhodné poskytnout za tímto účelem šestiměsíční lhůtu, aby účastníci trhu mohli provést potřebné úpravy.

(21) Poskytovatelé mezinárodních roamingových služeb pro hovory uskutečněné při roamingu v zahraničí, na které se vztahuje toto nařízení, by měli mít stanovenu lhůtu pro dobrovolnou úpravu svých maloobchodních cen s cílem dodržet ochranný tarif stanovený tímto nařízením. Je vhodné poskytnout za tímto účelem tříměsíční lhůtu, aby účastníci trhu mohli provést potřebné úpravy.

Pozměňovací návrh 14

BOD ODŮVODNĚNÍ 22

(22) Podobně by se měl použít maximální limit pro ceny, které mohou být roamingovým zákazníkům účtovány za příjem hlasových telefonních volání při roamingu v zahraničí v rámci Společenství, aby bylo zajištěno, že uvedené ceny budou lépe odrážet náklady na poskytování této služby, a aby se zákazníkům dostalo větší jistoty, pokud jde o poplatky, které jim budou účtovány za přijetí volání na mobilní telefon v zahraničí.

vypouští se

Pozměňovací návrh 15

BOD ODŮVODNĚNÍ 23

(23) Tímto nařízením by neměly být dotčeny inovativní nabídky pro zákazníky, které jsou výhodnější než maximální poplatky za minutu obsažené v tomto nařízení.

(23) Tímto nařízením by neměly být dotčeny inovativní nabídky pro zákazníky, které jsou výhodnější než ochranný tarif obsažený v tomto nařízení. Toto nařízení má naopak poskytovatele motivovat, aby pro roamingové zákazníky vytvářeli inovativní nabídky, které budou v nižších cenových hladinách, než je ochranný tarif. Je třeba jasně uvést, že toto nařízení nevyžaduje, aby byly roamingové poplatky znovu zavedeny tam, kde už byly jednou zcela zrušeny (například v případě Irska a Severního Irska, dvou trhů, které v současné době fungují jako jeden ostrovní celek), a že ani nevyžaduje, aby byly zachovány stávající roamingové poplatky .

Pozměňovací návrh 16

BOD ODŮVODNĚNÍ 23A (nový)

 

(23a) Ačkoli techniky řízení sítě mohou přispět k zajištění toho, že zákazník vždy zaplatí za roaming nejnižší cenu, mohou rovněž omezit zákazníkův výběr poskytovatele. Roamingový zákazník by měl vždy mít možnost zvolit si příslušnou síť manuálním nastavením.

Odůvodnění

Vysvětluje nový článek 6a.

Pozměňovací návrh 17

BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) Cenové požadavky stanovené tímto nařízením by se měly použít bez ohledu na to, zda roamingový zákazník využívá předplacené, nebo následně placené služby svého domovského poskytovatele, aby se zajistila prospěšnost ustanovení tohoto nařízení pro všechny uživatele mobilní hlasové telefonie.

(24) Cenové požadavky stanovené tímto nařízením by se měly použít bez ohledu na to, zda roamingový zákazník využívá předplacené, nebo následně placené služby svého domovského poskytovatele, a nezávisle na tom, zda je domovský poskytovatel sekundárním prodejcem mobilních hlasových služeb či nikoliv, aby se zajistila prospěšnost ustanovení tohoto nařízení pro všechny uživatele mobilní hlasové telefonie.

Odůvodnění

Vyjasňuje, že nařízení se použije i pro operátory tzv. mobilních virtuálních sítí.

Pozměňovací návrh 18

BOD ODŮVODNĚNÍ 26

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní ceny za uskutečňování a příjem roamingových volání v rámci Společenství a pomoci zákazníkům při rozhodování se o použití mobilního telefonu v zahraničí by poskytovatelé mobilních telefonních služeb měli svým roamingovým zákazníkům umožnit snadné získání informací o roamingových poplatcích, které jsou v jejich případě a v dotčeném navštíveném členském státu použitelné, a to na žádost a zdarma. Průhlednost rovněž vyžaduje, aby poskytovatelé informovali o poplatcích za roaming při uzavírání účastnických smluv, jakož i aby svým zákazníkům pravidelně a v případech výrazných změn poskytovali aktualizované informace o poplatcích za roaming.

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní ceny za uskutečňování a příjem roamingových volání v rámci Společenství a pomoci zákazníkům při rozhodování se o použití mobilního telefonu v zahraničí by poskytovatelé mobilních telefonních služeb měli svým roamingovým zákazníkům umožnit snadné získání informací o roamingových poplatcích, které jsou v jejich případě a v dotčeném navštíveném členském státu použitelné, a to na žádost a zdarma. Průhlednost rovněž vyžaduje, aby poskytovatelé informovali o poplatcích za roaming při uzavírání účastnických smluv, jakož i aby svým zákazníkům pravidelně a v případech výrazných změn poskytovali aktualizované informace o poplatcích za roaming. V zájmu průhlednosti by také každý domovský poskytovatel měl být povinen nabídnout roamingovému zákazníkovi zdarma a na vyžádání personalizovaný výpočet dostupných tarifů, které jsou pro něj na základě jeho účastnického profilu nejvhodnější.

Odůvodnění

Aby byla zlepšena transparentnost a posílena konkurence v tomto sektoru, měli by mít spotřebitelé možnost snadno získat informace o tarifu, který je pro ně nejvýhodnější a který nejlépe odpovídá jejich účastnickému profilu.

Pozměňovací návrh 19

BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Vnitrostátní regulační orgány, které odpovídají za provádění úkolů podle předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002, by na svém území měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad povinnostmi stanovenými tímto nařízením a k jejich prosazování. Rovněž by měly sledovat vývoj cen hlasových a datových služeb poskytovaných uživatelům mobilních telefonů při roamingu v rámci Společenství, zejména pokud jde o zvláštní náklady související s roamingovými voláními uskutečněnými v nejodlehlejších regionech Společenství a nutnost zajistit přiměřenou návratnost těchto nákladů na velkoobchodním trhu. Měly by zajistit zpřístupnění aktuálních informací o používání tohoto nařízení uživatelům mobilních telefonů.

(27) Vnitrostátní regulační orgány, které odpovídají za provádění úkolů podle předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002, by na svém území měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad povinnostmi stanovenými tímto nařízením a k jejich prosazování. Rovněž by měly sledovat vývoj cen hlasových a datových služeb poskytovaných uživatelům mobilních telefonů při roamingu v rámci Společenství, zejména pokud jde o zvláštní náklady související s roamingovými voláními uskutečněnými v nejodlehlejších regionech Společenství a nutnost zajistit přiměřenou návratnost těchto nákladů na velkoobchodním trhu. Měly by sledovat vývoj maloobchodních cen za služby hlasových a datových přenosů a zajistit, aby snížení roamingových poplatků v rámci tohoto nařízení nebylo vyrovnáváno prostřednictvím poplatků za vnitrostátní mobilní telefonní hovory.
Měly by zajistit zpřístupnění aktuálních informací o používání tohoto nařízení uživatelům mobilních telefonů. Jednou za půl roku by měly výsledky tohoto sledování zveřejnit. Informace o firmách, o zákaznících využívajících předplacených služeb a o zákaznících využívajících následně placených služeb by se měly poskytovat odděleně.

Pozměňovací návrh 20

BOD ODŮVODNĚNÍ 29

(29) Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by se měla přijímat v souladu rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi1.

(29) Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by se měla přijímat v souladu rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi1.

___________

Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s.23.

___________

Úř. věst. L 184, 17. 7. 1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

Odůvodnění

Technická změna týkající se nového postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 21

BOD ODŮVODNĚNÍ 29A (nový)

 

(29a) Komise by měla být především zmocněna přijmout změny k přílohám tohoto nařízení, aby je přizpůsobila technickému vývoji a vývoji na trhu. Jelikož tato opatření mají obecnou působnost a jejich předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou, stanoveným v článku 5a rozhodnutí 199/468/ES.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 22

BOD ODŮVODNĚNÍ 30

(30) Vzhledem k tomu, že cílů navrhovaného opatření, totiž stanovení společného mechanismu pro zajištění, aby uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili přemrštěné ceny za mezinárodní roamingové služby při uskutečňování nebo příjmu hlasových volání, čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se hospodářská soutěž mezi mobilními operátory, nemohou členské státy dosáhnout bezpečně, včas a harmonizovaným způsobem, a lze jich tedy lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

(30) Vzhledem k tomu, že cílů navrhovaného opatření, totiž stanovení společného mechanismu pro zajištění, aby díky zavedení standardní maximální ceny, která lépe odpovídá nákladům na poskytování služby, uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili přemrštěné ceny za mezinárodní roamingové služby při uskutečňování nebo příjmu hlasových volání, čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se hospodářská soutěž mezi mobilními operátory, nemohou členské státy dosáhnout bezpečně, včas a harmonizovaným způsobem, a lze jich tedy lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 14.

Pozměňovací návrh 23

ČL. 1 ODST. 1

1. Toto nařízení zavádí společný mechanismus, označený jako „koncepce evropského domácího trhu“, pro zajištění, aby uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili přemrštěné ceny za mezinárodní roamingové služby při uskutečňování a příjmu volání, čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se hospodářská soutěž mezi mobilními operátory. Stanoví pravidla, pokud jde o poplatky, které si mohou mobilní operátoři účtovat za poskytování mezinárodních roamingových služeb pro volání s původem v rámci Společenství a ukončená v rámci Společenství, a použije se na poplatky účtované mezi operátory sítí na velkoobchodní úrovni i na poplatky účtované domovským poskytovatelem na maloobchodní úrovni.

1. Toto nařízení zavádí společný mechanismus, označený jako „koncepce evropského domácího trhu“, pro zajištění, aby uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili přemrštěné ceny za mezinárodní roamingové služby při uskutečňování a příjmu volání, a to pomocí stanovení ochranného tarifu na maloobchodní úrovni. Stanoví rovněž pravidla, která zkvalitňují poskytování informací uživatelům ohledně tarifů roamingových služeb, včetně služeb přenosu dat, čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se hospodářská soutěž mezi mobilními operátory. Stanoví pravidla, pokud jde o poplatky, které si mohou mobilní operátoři účtovat za poskytování mezinárodních roamingových služeb pro volání s původem v rámci Společenství a ukončená v rámci Společenství, a použije se na poplatky účtované mezi operátory sítí na velkoobchodní úrovni i na poplatky účtované domovským poskytovatelem na maloobchodní úrovni.

Pozměňovací návrh 24

ČLÁNEK 1A (nový)

 

Článek 1a

 

Toto nařízení stanoví pravidla s cílem zvýšit průhlednost stanovování cen a zvýšit informovanost spotřebitelů o cenách za roamingové služby.

Pozměňovací návrh 25

ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. (A)

(a) „domovským poskytovatelem“ se rozumí podnik, který poskytuje roamingovému zákazníkovi veřejné pozemní mobilní telefonní služby na maloobchodní úrovni;

(a) „domovským poskytovatelem“ se rozumí podnik, který poskytuje roamingovému zákazníkovi veřejné pozemní mobilní telefonní služby;

Odůvodnění

Předmětem tohoto pozměňovacího návrhu a dalších změn článku 2 je zjednodušení a vyjasnění definicí navržených Komisí.

Pozměňovací návrh 26

ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. (B)

(b) „domovskou sítí“ se rozumí veřejná pozemní mobilní síť nacházející se na území jednoho členského státu a využívaná domovským poskytovatelem k poskytování veřejných pozemních mobilních telefonních služeb roamingovým zákazníkům;

(b) „domovskou sítí“ se rozumí veřejná pozemní mobilní telefonní síť nacházející se na území jednoho členského státu a využívaná domovským poskytovatelem, nehledě na to zda ten je, či není sekundárním prodejcem, k poskytování veřejných pozemních mobilních telefonních služeb roamingovým zákazníkům;

Odůvodnění

Jasné vyjádření toho, že se jedná i o operátory mobilních virtuálních sítí, jak je zamýšleno v návrhu Komise .

Pozměňovací návrh 27

ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. (C)

(c) „mezinárodním roamingem“ se rozumí využívání mobilního telefonu nebo jiného zařízení roamingovým zákazníkem k uskutečňování nebo příjmu volání při pobytu mimo území členského státu, v němž se nachází domovská síť dotyčného zákazníka, a to prostřednictvím ujednání uzavřených mezi operátorem domovské sítě a operátorem navštívené sítě;

(c) „mezinárodním roamingem“ se rozumí využívání mobilního zařízení roamingovým zákazníkem k uskutečňování nebo příjmu hlasových volání při pobytu mimo území členského státu, v němž se nachází domovská síť dotyčného zákazníka, a to prostřednictvím ujednání uzavřených mezi operátorem domovské sítě a operátorem navštívené sítě;

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 2 odst. 2 písm. (a).

Pozměňovací návrh 28

ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. (D)

(d) „regulovaným roamingovým voláním“ se rozumí mobilní hlasové telefonní volání uskutečněné roamingovým zákazníkem, původem v navštívené síti a ukončené ve veřejné telefonní síti v rámci Společenství;

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 2 odst. 2 písm. (a).

Pozměňovací návrh 29

ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. (E)

(e) „roamingovým zákazníkem“ se rozumí zákazník poskytovatele veřejných pozemních mobilních telefonních služeb poskytovaných prostřednictvím veřejné pozemní mobilní sítě nacházející se na území Společenství, který využívá mobilní telefon nebo jiné zařízení k uskutečňování nebo příjmu volání v navštívené síti prostřednictvím ujednání uzavřených mezi operátorem domovské sítě a operátorem navštívené sítě;

(e) „roamingovým zákazníkem“ se rozumí zákazník domovského poskytovatele, ať už se jedná o zákazníka využívajícího předplacené služby nebo smluvního zákazníka využívajícího následně placených služeb, který využívá mobilní zařízení k uskutečňování nebo příjmu hlasových volání v navštívené síti prostřednictvím ujednání uzavřených mezi operátorem domovské sítě a operátorem navštívené sítě;

Odůvodnění

Viz odůvodnění k  článku 2 odst. 2 písm. (a).

Pozměňovací návrh 30

ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. (E A) (nové)

 

ea) „novými roamingovými zákazníky“ se rozumí roamingoví zákazníci, kteří nebyli stávajícími roamingovými zákazníky příslušného domovského poskytovatele v době, kdy nabyly účinnosti povinnosti dle článku 4.

Odůvodnění

Definice „nových“a „stávajících“ roamingových zákazníků je důležitá pro diskusi o tom, zda je navrhovaný ochranný tarif tarifem, u něhož si zákazník zvolí, chce-li jej využívat – tzv. „opt-in“ –, nebo je mu přidělen, pokud si zákazník nezvolí tarif jiný – tzv. „opt-out“ –, nebo je spojením obou. Ochranný tarif by měl být standardní tarif pro nové zákazníky, kteří si výslovně nezvolí tarif jiný, přičemž možnost si jej zvolit by měli mít i stávající zákazníci. Jednoznačná definice „nových“ a „stávajících“ zákazníků se jeví jako žádoucí pro dosažení větší srozumitelnosti a právní jistoty.

Pozměňovací návrh 31

ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. (E B) (nové)

 

(eb) „stávající roamingoví zákazníci“ jsou ti roamingoví zákazníci, kteří již byli roamingovými zákazníky příslušného domovského poskytovatele v době, kdy nabyly účinnosti povinnosti dle článku 4.

Odůvodnění

Viz odůvodnění kčlánku 2 odst. 2 písm. (ea) (nové).

Pozměňovací návrh 32

ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. (F)

(f) „navštívenou sítí“ se rozumí veřejná pozemní mobilní telefonní síť nacházející se na území členského státu jiného, než je členský stát, v němž se nachází domovská síť, a umožňující roamingovým zákazníkům uskutečňovat nebo přijímat volání prostřednictvím ujednání uzavřených operátorem domovské sítě.

(f) „navštívenou sítí“ se rozumí veřejná pozemní mobilní telefonní síť nacházející se na území členského státu jiného, než je členský stát, v němž se nachází domovská síť, a umožňující roamingovým zákazníkům uskutečňovat nebo přijímat hlasová volání prostřednictvím ujednání uzavřených operátorem domovské sítě.

Odůvodnění

Viz odůvodnění kčlánku 2 odst. 2 písm. (a).

Pozměňovací návrh 33

ČL. 3 NÁZEV

Velkoobchodní poplatky za uskutečňování regulovaných roamingových volání.

Velkoobchodní poplatky za roamingová volání.

Pozměňovací návrh 34

ČLÁNEK 3

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí operátor navštívené sítě účtovat operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za zprostředkování regulovaného roamingového volání, včetně poplatků za původ, tranzit a ukončení volání, nesmí v přepočtu na minutu volání překročit použitelnou částku stanovenou v souladu s přílohou I.

Průměrný velkoobchodní poplatek, který smí operátor navštívené sítě účtovat operátorovi jakékoli domovské sítě za zprostředkování hlasového roamingového volání, nesmí v přepočtu na minutu překročit 0,25 EUR za minutu v jakémkoli období, počínaje 1. zářím až do 31. srpna, s výjimkou operátorů, kteří mají oprávnění pro nejodlehlejší regiony Společenství a kteří budou muset dodržovat zvláštní omezení stanovená v příloze. Průměrný velkoobchodní poplatek se vypočítá z dvanáctiměsíčního období.

 

Průměrný velkoobchodní poplatek se vypočítá vydělením celkových velkoobchodních příjmů z roamingu za příslušná volání uskutečněná v příslušném období odpovídajícím počtem velkoobchodních roamingových minut.

Odůvodnění

Průměrný velkoobchodní cenový strop poskytuje operátorům možnost stanovit pružně různé sazby, které odrážejí rozdíly v nákladech při využívání jejich sítí, např. ve špičce a mimo špičku, nebo při využití různých přenosových cest. Umožnění této pružnosti pobízí operátory k tomu, aby využívali své sítě co nejúčinněji, čímž vyšlou správné cenové signály na trh, a tím usnadní vytváření konkurence. Uplatnění maximálního limitu by pravděpodobně vedlo ke vzniku jednotné velkoobchodní ceny stanovené na nejvyšší povolené hranici. Stanovení absolutního čísla namísto vzorce pro velkoobchodní limit je jednodušší a přispívá k průhlednosti a právní jistotě. Je třeba upřesnit období, z něhož má být průměr vypočítáván, a metodu výpočtu. Uvedená data vycházejí z toho, že toto nařízení bude datováno k 1. červenci 2007, a proto velkoobchodní regulace nabude účinnosti 2 měsíce po zveřejnění tohoto nařízení. Průměr musí být dodržen pro výměny mezi kterýmikoli dvěma operátory, aby se zajistilo, že každý operátor sítě bude mít prospěch z ochrany velkoobchodních sazeb.

Vzhledem ke specifickým nákladùm je třeba, aby nejodlehlejší regiony byly řešeny samostatně.

Pozměňovací návrh 35

ČLÁNEK 3A (nový)

 

Článek 3a

 

Pozemní veřejné mobilní telefonní sítě umístěné v některém členském státě musejí zpřístupnit všem ostatním veřejným mobilním telefonním sítím ve Společenství velkoobchodní roamingové služby pro hlasová volání, krátké textové zprávy (SMS) a přenosy dat.

Odůvodnění

Nařízení Komise by zajistilo, aby byly poplatky za velkoobchodní roaming stanoveny na rozumné úrovni. Není zde však stanoven požadavek, aby operátoři poskytovali velkoobchodní roamingové služby ostatním operátorům. Někteří operátoři by se mohli v budoucnu rozhodnout, že nebudou poskytovat roamingové služby své konkurenci v jiné zemi v naději, že škoda, kterou tím utrpí konkurenční subjekt, převýší hodnotu (regulovaného) ušlého zisku. Operátoři jsou často nuceni nakupovat velkoobchodní roamingové služby od svých přímých konkurentů. Bez povinnosti poskytovat tyto služby by někteří, zejména malí operátoři mohli zcela ztratit přístup k velkoobchodním roamingovým službám. Jak Komise uznává v bodech odůvodnění 4 a 6, vnitrostátní regulační orgány nejsou schopny účinně řešit selhání velkoobchodního trhu v mezinárodním roamingu. Toto nařízení musí obsahovat pravomoci zajišťující dostupnost velkoobchodních roamingových služeb.

Pozměňovací návrh 36

ČL. 4 NÁZEV

Maloobchodní poplatky za uskutečňování regulovaných roamingových volání.

Ochranný tarif
(Consumer Protection Tariff)

Pozměňovací návrh 37

ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně z přidané hodnoty, který smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za zprostředkování regulovaného roamingového volání, překročit 130 % použitelného maximálního velkoobchodního poplatku za toto volání stanoveného v souladu s přílohou I. Maximální poplatky stanovené v tomto článku zahrnují veškeré fixní složky spojené se zprostředkováním regulovaných roamingových volání, jako jsou poplatky za sestavení spojení nebo paušální poplatky za využívání služeb.

S výhradou článků 2, 4a a 5 všichni noví zákazníci získají automaticky ochranný tarif, musejí však mít možnost zvolit si tarif jiný (opt-out), a to bez jakéhokoliv finančního postihu. Všichni stávající zákazníci musejí mít možnost volby ochranného tarifu (opt-in) rovněž bez jakéhokoliv finančního postihu. Sazby ochranného tarifu budou činit 0,50 EUR za minutu uskutečněného roamingového hlasového volání v rámci EU a 0,25 EUR za minutu přijímaného roamingového hlasového volání v rámci EU.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zvýšit pružnost a právní jistotu, a přitom zachovat vysokou míru ochrany spotřebitele

Pozměňovací návrh 38

ČLÁNEK 4A (nový)

 

Článek 4a

 

Opatření pro použití ochranného tarifu

 

1. Ochranný tarif, jak jej definuje článek 4, se automaticky použije u všech nových zákazníků domovského poskytovatele, pokud tito výslovně neuvedou, že si nepřejí využívat tohoto, ale jiného nabízeného tarifu.

 

2. Ochranný tarif, jak jej definuje článek 4, se vztahuje na stávající zákazníky jen v případě, že se zákazník pro tuto možnost svobodně a výslovně vysloví.

 

3. Všichni zákazníci musejí být o výše uvedených možnostech jednoznačným způsobem informováni.

 

4. Informace o vlastní volbě (opt-in) či odmítnutí tarifu (opt-out) musí být jednoduchá a její poskytnutí bezplatné.

 

Odůvodnění

Noví roamingoví zákazníci musejí okamžitě získat ochranný tarif, pokud se nevysloví opačně. Automatické začlenění všech stávajících roamingových zákazníků do ochranného tarifu by představovalo technický problém jak pro domovské provozovatele, tak pro zákazníky. Stávající roamingoví zákazníci však musejí mít možnost přechodu na ochranný tarif, pokud si to přejí. Domovští poskytovatelé by o této možnosti měli informovat všechny zákazníky důkladně, jednoduše a bezplatně.

Pozměňovací návrh 39

ČLÁNEK 5 NADPIS

Časová lhůta pro použití maximálních limitů maloobchodních poplatků za regulovaná roamingová volání

Časová lhůta pro použití ochranného tarifu

Odůvodnění

Režim ochranného tarifu na maloobchodní úrovni je vhodnější než režim, který pracuje s absolutním stropem („rozpětím“), protože nabízí nejen odpovídající ochranu spotřebitele, ale i větší prostor pro konkurenci, z čehož bude mít pravděpodobně rovněž prospěch spotřebitel.

Pozměňovací návrh 40

ČLÁNEK 5

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti tři měsíce po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 41

ČLÁNEK 6

Článek 6

vypouští se

Maloobchodní poplatky za příjem volání při roamingu v rámci Společenství

 

Úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně z přidané hodnoty, který smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za příjem hlasových telefonních volání dotyčným zákazníkem při roamingu v navštívené síti, nesmí v přepočtu na minutu volání překročit 130 % průměrné sazby za ukončení volání v mobilní síti vyhlášené podle čl. 10 odst. 3. Maximální poplatky stanovené v tomto článku zahrnují veškeré fixní složky spojené se zprostředkováním regulovaných roamingových volání, jako jsou jednorázové poplatky nebo paušální poplatky za využívání služeb.

 

Odůvodnění

Sloučení s článkem 4.

Pozměňovací návrh 42

ČLÁNEK 6A (nový)

 

Článek 6a

Řízení sítě

Techniky řízení sítě nejsou určeny k tomu, aby bránily roamingovým zákazníkům zvolit si manuálním nastavením navštěvovanou síť. Tato volba musí zůstat aktivní, dokud roamingový zákazník nevypne přístroj nebo navštívenou síťneopustí.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 23a.

Pozměňovací návrh 43

ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost poskytne svému roamingovému zákazníkovi personalizované cenové informace o maloobchodních poplatcích použitelných pro uskutečňování a příjem volání dotyčným zákazníkem v navštíveném členském státě.

1. Každý domovský poskytovatel zašle bez zbytečného prodlení svému roamingovému zákazníkovi při zprostředkování příslušné sítě SMS zprávu o daném ochranném tarifu.
Tato zpráva musí rovněž obsahovat telefonní číslo, na které může spotřebitel volat z mobilního telefonu, na němž budou k dispozici informace o příslušných roamingových poplatcích.

 

Každý domovský poskytovatel nabídne svým roamingovým zákazníkům jednoduchou a bezplatnou možnost ukončit přijímání těchto informací.

 

Domovští poskytovatelé poskytnou nevidomým a slabozrakým zákazníkům na žádost stejné informace v mluvené formě.

Odůvodnění

Spotřebitelé obdrží jednu jednoduchou textovou zprávu (160 znaků) obsahující základní informace o ochranném tarifu a bezplatné telefonní číslo pro další informace o roamingovém tarifu. Tím se zabrání přetěžování spotřebitelů informacemi, které mohou zákazníci, budou-li cítit potřebu, získat na bezplatné telefonní lince. Spotřebitelé rovněž dostávají možnost tyto informace jednoduše a bezplatně odmítnout. Zohledněny jsou rovněž potřeby nevidomých a slabozrakých osob.

Pozměňovací návrh 44

ČL. 7 ODST. 2

2. Zákazník si může zvolit, zda uvedenou žádost podá prostřednictvím mobilního hlasového volání nebo zasláním krátké textové zprávy (SMS), v obou případech na číslo vyhrazené domovským poskytovatelem k tomuto účelu, a může si zvolit, zda informace obdrží v průběhu uvedeného volání nebo prostřednictvím SMS (v případě SMS obdrží informace bez zbytečného odkladu).

2. Pokud informace poskytované v souladu s odstavcem 1 nezahrnují informace o roamingových poplatcích ve všech sítích členského státu, kde zákazník roamingové služby využívá, může požádat, aby mu tato informace byla bez zbytečného prodlení poskytnuta. Poskytovatelé mohou splnit tuto žádost roamingového zákazníka buď sdělením této informace v průběhu uvedeného volání nebo prostřednictvím SMS, s přihlédnutím k potřebám nevidomých a slabozrakých zákazníků.

Odůvodnění

Roamingoví zákazníci by měli mít možnost požadovat informace o roamingových tarifech pro hlasové služby u všech sítí navštíveného členského státu. Díky těmto informacím budou schopni tarify porovnávat a zvolit si síť s nejlepší nabídkou.

Pozměňovací návrh 45

ČL. 7 ODST. 3

3. Uvedená informační služba se poskytuje zdarma, pokud jde o podání žádosti i obdržení požadovaných informací.

3. Uvedené informační služby se poskytují zdarma, pokud jde o podání případné žádosti i obdržení požadovaných informací.

Pozměňovací návrh 46

ČL. 7 ODST. 4

4. Personalizovanými cenovými informacemi uvedenými v tomto článku se rozumí poplatky použitelné v rámci tarifního programu dotčeného roamingového zákazníka pro uskutečňování a příjem volání v jakékoli navštívené síti v členském státě, v němž zákazník využívá roaming.

4. Personalizované cenové informace uvedené v odstavci 1 shrnují ve standardizovaném formátu poplatky, včetně daně z přidané hodnoty, použitelné v rámci tarifního programu dotčeného roamingového zákazníka pro uskutečňování a příjem hlasového volání v navštívené síti v členském státě, v němž zákazník využívá roaming. Domovští poskytovatelé předloží svým vnitrostátním regulačním orgánům standardizovaný formát, který hodlají využívat.

 

Úplné cenové informace uvedené v odstavci 2 musí obsahovat poplatky platné v rámci tarifního systému vztahující se na daného roamingového zákazníka při uskutečňování a příjímání hlasových volání a odesílání a příjímání dat v navštívené síti členského státu, z nějž zákazník uskutečňuje roamingové volání do jakéhokoli jiného státu uvnitř Společenství. Tyto informace musí jasně poukazovat na rozdíl mezi sazbami ve špičce a mimo špičku a rovněž na další cenové rozdíly v závislosti na čase, v němž je volání uskutečněno.

Pozměňovací návrh 47

ČL. 7 ODST. 5

5. Domovský poskytovatel poskytuje novým zákazníkům úplné informace o použitelných poplatcích za roaming při uzavření účastnické smlouvy. Domovský poskytovatel rovněž poskytuje svým zákazníkům aktualizace informací o použitelných roamingových poplatcích, a to v pravidelných intervalech a navíc pokaždé, když se tyto poplatky výrazně změní.

5. Domovský poskytovatel poskytuje bez zbytečného prodlení následně po každém vyhlášení uvedeném v čl. 10 odst. 3 všem zákazníkům úplné informace o použitelných poplatcích za roaming. Tyto informace zahrnují aktuální cenu v přepočtu na minutu za roamingové hlasové volání a rovněž cenu za roamingovou SMS, multimediální zprávu (MMS) a případně datovou jednotku. Nový zákazník obdrží tyto informace v písemné formě při uzavření účastnické smlouvy. Domovský poskytovatel rovněž poskytuje svým zákazníkům aktualizace informací o použitelných roamingových poplatcích ve chvíli, kdy je informuje o tarifech nebo jejich změnách obecně a když dochází k úpravě tarifů konkrétně pro roamingové služby. Aktuální roamingové poplatky musí být trvale a v nepřehlédnutelné podobě uvedeny na internetových stránkách domovského poskytovatele.

Pozměňovací návrh 48

ČL. 7 ODST. 5A (nový)

 

5a. Domovští poskytovatelé jsou povinni podniknout vhodná opatření, aby zajistili, že jejich roamingoví zákazníci budou informováni o dostupnosti ochranného tarifu. V prvé řadě musí do dvou měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost zaslat každému zákazníkovi sdělení, které bude jasně a objektivně popisovat ochranný tarif, a poté mu musí v přiměřených intervalech tyto informace připomínat. Jejich povinností je rovněž do svého sdělení začlenit podrobné informace o principech a dostupnosti ochranného tarifu, přičemž veškeré informace o vyúčtování musí být k dispozici po dobu prvních dvanácti měsíců od vstoupení tohoto nařízení v platnost.

 

Roamingoví zákazníci musí mít možnost nabídku ochranného roamingového tarifu přijmout (opt-in) a odmítnout (opt-out) bezplatně a tolikrát, kolikrát si budou přát.

Pozměňovací návrh 49

ČL. 7 ODST. 5B (nový)

 

5b. Každý domovský poskytovatel je povinen zajistit svým roamingovým zákazníkům na jejich žádost bezplatnou službu, v jejímž rámci mohou požadovat personalizovaný odhad nejvhodnějších dostupných tarifů s ohledem na jejich účastnický profil.

Odůvodnění

V zájmu co největší průhlednosti a posílení hospodářské soutěže v tomto odvětví musejí mít spotřebitelé možnost snadno získat informace o tom, které tarify jsou pro ně vzhledem k jejich účastnickému profilu nejvýhodnější.

Pozměňovací návrh 50

ČL. 7 ODST. 5C (nový)

 

5c. S cílem dosáhnout co největší průhlednosti a vytvořit přehledný zdroj informací o úrovních tarifů, který by mohli uživatelé předem konzultovat, musí vnitrostátní regulační orgány zajistit vytvoření cenového simulátoru, který dokáže odhadnout předpokládané náklady na roaming pro jednotlivé operátory. Tyto simulátory musejí být vzájemně propojeny na evropské úrovni.

Odůvodnění

V zájmu maximální průhlednosti je zapotřebí, aby mohli spotřebitelé odhadnout náklady na roaming předem a vyhledat operátora, který jim nabízí nejlepší cenu prostřednictvím simulátoru. Tento simulátor musejí vytvořit vnitrostátní regulační orgány, aby byla zaručena objektivita informací. Postupně budou tyto simulátory vzájemně propojeny, aby se zajistila větší průhlednost na trhu v celé Unii. Zřízení takovýchto simulátorů je technicky proveditelné, a to po vzoru simulátoru, který je k dispozici na internetové stránce asociace GSM.

Pozměňovací návrh 51

ČL. 8 ODST. 1

1. Vnitrostátní regulační orgány na svém území vykonávají sledování a dohled, pokud jde o dodržování tohoto nařízení.

1. Vnitrostátní regulační orgány na svém území vykonávají sledování a dohled, pokud jde o dodržování tohoto nařízení. Především mají za úkol kontrolovat soulad s průměrnými cenami za uskutečněná a přijatá volání na základě celkových účtovaných maloobchodních cen a na základě celkovém počtu roamingových minut uskutečněných a přijatých volání.

Pozměňovací návrh 52

ČL. 8 ODST. 5

5. Vnitrostátní regulační orgány zveřejňují aktuální informace o používání tohoto nařízení způsobem, který zainteresovaným stranám umožní snadný přístup k těmto informacím.

5. Vnitrostátní regulační orgány zveřejňují aktuální informace o používání tohoto nařízení způsobem, který zainteresovaným stranám umožní snadný přístup k těmto informacím. Jsou povinny sledovat vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování hlasových a datových komunikačních služeb roamingovým zákazníkům, včetně služeb SMS a MMS, zvláště pak, nikoliv však pouze, se zaměřením na vývoj cen v nejodlehlejších regionech Společenství s ohledem na specifické náklady spojené s roamingovým voláním uskutečněným v těchto regionech a na nutnost zajistit, aby tyto náklady byly v rámci velkoobchodního trhu odpovídajícím způsobem kompenzovány. Výsledky tohoto pozorování jsou pak povinny každých dvanáct měsíců zveřejňovat. Informace musí poskytovat odděleně o firmách, o zákaznících využívajících předplacených služeb a o zákaznících využívajících následně placených služeb.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 6)

Odůvodnění

Splynutí čl. 8 odst. 5 a 6 návrhu Komise a posílení povinností vnitrostátních regulačních orgánů při kontrole dodržování nařízení a při zveřejnění výsledků.

Povinnosti ohledně sledování nařízení jsou popsány velmi rozsáhle („...používání tohoto nařízení...“). To by mohlo vést k zveřejňování různorodých informací uvnitř Společenství. Proto by měl být stanoven základní soubor informací, který je třeba sestavit a zveřejnit ve všech členských státech a zároveň zahrnout do tohoto nařízení ještě před jeho dokončením.

Pozměňovací návrh 53

ČL. 8 ODST. 6

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování služeb hlasových a datových komunikací, včetně krátkých textových zpráv (SMS) a multimediálních zpráv (MMS), roamingovým zákazníkům, zejména v nejodlehlejších regionech Společenství, a na žádost sdělí výsledky tohoto sledování Komisi.

vypouští se

(Viz p)

Odůvodnění

Sloučeno s čl. 8 odst. 5.

Pozměňovací návrh 54

ČL. 8 ODST. 6A (nový)

 

6a. Vnitrostátní regulační orgány musí zajistit, že snížení roamingových poplatků v souladu s tímto nařízením nebude kompenzováno zvýšením poplatků za vnitrostátní mobilní telefonní hovory.

Pozměňovací návrh 55

ČL. 8 ODST. 8

8. Postupy pro mimosoudní řešení sporů zavedené v souladu článkem 34 směrnice 2002/22/ES jsou rovněž použitelné pro nevyřešené spory v otázkách upravených tímto rozhodnutím, které zahrnují zákazníky a (s výhradou použitelnosti podle vnitrostátních právních předpisů) jiné koncové uživatele.

8. Postupy pro mimosoudní řešení sporů zavedené v souladu článkem 34 směrnice 2002/22/ES jsou rovněž použitelné pro nevyřešené spory v otázkách upravených tímto rozhodnutím, které zahrnují roamingové zákazníky, kteří jsou zákazníky, a (s výhradou použitelnosti podle vnitrostátních právních předpisů) jiné roamingové zákazníky.

Odůvodnění

Menší technické přizpůsobení, aby bylo zohledněno, že se nařízení týká roamingových zákazníků.

Pozměňovací návrh 56

ČL. 10 ODST. 5

5. Podniky, na které se vztahují požadavky tohoto nařízení, zajistí, že jakékoli změny jimi účtovaných poplatků, které jsou nutné pro dodržení článků 3, 4 a 6, vstoupí v platnost během dvou měsíců po každém vyhlášení podle předchozích odstavců tohoto článku.

5. Podniky, na které se vztahují požadavky tohoto nařízení, zajistí, že jakékoli změny jimi účtovaných poplatků, které jsou nutné pro dodržení článků 3 a 4, vstoupí v platnost během dvou měsíců po každém vyhlášení podle předchozích odstavců tohoto článku.

Odůvodnění

Sladění vypuštěním článku 6.

Pozměňovací návrh 57

ČL. 10 ODST. 6

6. Změny nezbytné pro přizpůsobení přílohy II technickému nebo tržnímu vývoji přijme Komise postupem uvedeným v čl. 13 odst. 3.

6. Změny navržené pro přizpůsobení jiných než podstatných prvků přílohy II technickému nebo tržnímu vývoji budou přijaty regulačním postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 13 odst. 2a.

Odůvodnění

Nový postup projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 58

ČL. 12 NÁZEV

Přezkum

Přezkum a zprávy Komise

Odůvodnění

Byly vloženy tři zvláštní povinnosti Komise týkající se podávání zpráv.

Pozměňovací návrh 59

ČLÁNEK 12

Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde o přetrvávající potřebnost nařízení nebo možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento účel může Komise vyžadovat od členských států a vnitrostátních regulačních orgánů informace, které musí být poskytnuty bez zbytečného odkladu.

1. Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode dne jeho vstupu v platnost. Tato zpráva uvede podrobný rozbor, pokud jde o přetrvávající potřebnost nařízení a budou k ní případně přiloženy příslušné návrhy právních předpisů. Pro tento účel může Komise vyžadovat od členských států a vnitrostátních regulačních orgánů informace, které musí být poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Odůvodnění

Uvedení doplňujících podrobností ke zprávě o přezkoumání a jazyková úprava do podoby standardních formulací.

Pozměňovací návrh 60

ČL. 12 ODST. 1A (nový)

 

1a. Komise průběžně sleduje vývoj cen na trhu s datovými komunikacemi, včetně SMS a MMS. Předloží zprávu o vývoji na trhu do ...1. Tato zpráva bude v případě nutnosti obsahovat návrh na intervenci a uvede vyčerpávajícím způsobem důvody pro jakoukoliv navrhovanou akci. Kterýkoli z návrhů může být rovněž předložen samostatně, vyžaduje-li to situace na trhu.

 

__________

1 12 měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Potřeba umožnit v případě nutnosti okamžitou regulaci datových komunikací, což současný nedostatek informací nedovoluje.

Pozměňovací návrh 61

ČL. 12 ODST. 1B (nový)

 

1b. Komise průběžně sleduje účinek tohoto nařízení na konkurenceschopnost malých, nezávislých a začínajících operátorů. Předloží zprávu do...1. Tato zpráva bude v případě nutnosti obsahovat návrh na intervenci. Kterýkoli z návrhů může být rovněž předložen odděleně, vyžaduje-li to situace na trhu.

 

__________

1 12 měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Umožnění okamžité regulace, bude-li třeba, k odvrácení negativních účinků na hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 62

ČL. 12 ODST. 1C (nový)

 

1c. Komise zveřejní roční zprávu o vývoji ve Společenství v oblasti, na kterou se vztahuje toto nařízení.

Odůvodnění

Provedení rozsáhlého každoročního přezkumu.

Pozměňovací návrh 63

ČLÁNEK 12A (nový)

 

Článek 12a

 

Toto nařízení vyprší tři roky po svém vstupu v platnost. Po uplynutí tohoto období by operátoři EU měli usilovat o zřízení skutečného vnitřního trhu s mobilními telefonními službami, a poskytnout tak spotřebitelům svobodnou volbu využívání smluvních služeb kteréhokoliv operátora v EU, aniž by spotřebitelé byli povinni žít v členském státě, ve kterém daný poskytovatel sídlí.

Odůvodnění

Bude-li na trh do tří let plně rozvinuta hospodářská soutěž, nebude už toto nařízení potřebné.

Pozměňovací návrh 64

ČL. 13 ODST. 2A (nový)

 

2a. Pokud je učiněn odkaz na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Nový postup projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 65

PŘÍLOHA I, NÁZEV

Velkoobchodní poplatky za uskutečňování regulovaných roamingových volání podle

článku 3

Velkoobchodní poplatky za uskutečňování určitých roamingových volání podle článku 3

Pozměňovací návrh 66

PŘÍLOHA I, PRVNÍ ODSTAVEC, ÚVODNÍ ČÁST

Úhrn velkoobchodních poplatků, které smí operátor navštívené sítě účtovat operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za uskutečnění regulovaného roamingového volání s původem v navštívené síti, nesmí v přepočtu na minutu překročit částku rovnající se průměrné sazbě za ukončení volání v mobilní síti, vyhlášené podle čl. 10 odst. 3 a násobené:

V relevantních případech úhrn velkoobchodních poplatků, které smí operátor navštívené sítě účtovat operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za uskutečnění roamingového volání s původem v navštívené síti, nesmí v přepočtu na minutu překročit částku rovnající se průměrné sazbě za ukončení volání v mobilní síti, vyhlášené podle čl. 10 odst. 3 a násobené:

Pozměňovací návrh 67

PŘÍLOHA II BOD (4A) (nový)

 

(4a) Pro mobilní operátory, kteří mají licenci v nejodlehlejších regionech Společenství, se příslušná průměrná sazba za ukončení volání v mobilní síti stanoví jako 75. percentil průměrné sazby za ukončení volání těchto operátorů v roce 2006, přičemž průměr je vážen na základě úhrnu příchozích hovorů, kterého tito operátoři dosáhli během tohoto roku v nejodlehlejších regionech. Příslušná průměrná sazba za velkoobchodní roamingové služby se vypočítává obdobně.

Odůvodnění

Je řešena i specifická situace operátorů, kteří mají licenci pro nejodlehlejší regiony Společenství, aby se zajistila návratnost nákladů těchto operátorů.

POSTUP

Název

Roaming ve veřejných mobilních sítích

Referenční údaje

KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

5.9.2006

 

 

 

Užší spolupráce - datum oznámení na zasedání

5.9.2006

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Joseph Muscat

4.10.2006

 

 

Projednání ve výboru

22.11.2006

19.12.2006

23.1.2007

25.1.2007

 

1.3.2007

21.3.2007

 

 

Datum přijetí

22.3.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

22

19

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Nedzhmi Ali, Adam Bielan, Georgi Bliznashki, Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

André Brie, Simon Coveney, Jean-Claude Fruteau, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Søren Bo Søndergaard, Ieke van den Burg

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Sharon Bowles

  • [1]               Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (29. 3. 2007)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
(KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

Navrhovatel: Manolis Mavrommatis

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí[1]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Vysoká úroveň cen, které platí uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí při používání svých mobilních telefonů na cestách v zahraničí v rámci Společenství, je pro vnitrostátní regulační orgány znepokojující. Skupina evropských regulačních orgánů na svém plenárním zasedání v květnu 2005 (mimo jiné) konstatovala, že maloobchodní poplatky jsou bez zjevného důvodu velmi vysoké; že je to patrně výsledkem jak vysokých velkoobchodních poplatků účtovaných operátorem hostitelské zahraniční sítě, tak v mnoha případech vysokých maloobchodních přirážek účtovaných operátorem domovské sítě zákazníka; že se snižování velkoobchodních poplatků často nepromítá do cen účtovaných maloobchodnímu zákazníkovi a že existují silné vazby mezi trhy v různých členských státech.

(1) Vysoká úroveň cen, které platí uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí, například studenti, osoby na služebních cestách a turisté, při používání svých mobilních telefonů na cestách v zahraničí v rámci Společenství, je pro vnitrostátní regulační orgány znepokojující. Skupina evropských regulačních orgánů na svém plenárním zasedání v květnu 2005 (mimo jiné) konstatovala, že maloobchodní poplatky jsou bez zjevného důvodu velmi vysoké; že je to patrně výsledkem jak vysokých velkoobchodních poplatků účtovaných operátorem hostitelské zahraniční sítě, tak v mnoha případech vysokých maloobchodních přirážek účtovaných operátorem domovské sítě zákazníka; že se snižování velkoobchodních poplatků často nepromítá do cen účtovaných maloobchodnímu zákazníkovi a že existují silné vazby mezi trhy v různých členských státech.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (nový)

 

(1a) Vnitřní trh poskytuje více prostoru pro mobilitu zejména zaměstnancům, zaměstnavatelům, studentům, učitelům a stážistům, kteří se účastní evropských programů, jako jsou programy Celoživotní vzdělávání, Mládež a Evropa pro občany. „Cena mobility“ by proto neměla být příliš vysoká a neměla by cestování bránit.

 

 

Odůvodnění

Cena roamingových poplatků by neměla být neoprávněně vysoká a neměla by bránit v používání mobilních telefonů v zahraničí.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 1B (nový)

 

(1b) Vytvořením evropského sociálního, vzdělávacího a kulturního prostoru, jehož základem je mobilita jednotlivců, by měla být usnadněna komunikace mezi lidmi a vytvořena skutečná „Evropa pro občany“.

Odůvodnění

Komunikace je jedním z nejvýznamnějších aspektů evropského modelu. Je velmi důležité, abychom mohli používat nové technologie, a zjednodušovat tak komunikaci mezi občany.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Regulační povinnosti mající za cíl chránit zájmy roamingových zákazníků by měly být uloženy na maloobchodní i velkoobchodní úrovni, neboť zkušenosti ukazují, že snížení velkoobchodních cen mezinárodních roamingových služeb se nemusí promítnout do nižších maloobchodních cen za roaming, neboť k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by opatření na snížení úrovně maloobchodních cen, která by neupravovala úroveň velkoobchodních nákladů spojených s poskytováním těchto služeb, mohla vést k riziku narušení řádného fungování trhu pro mezinárodní roaming.

(12) Regulační povinnosti mající za cíl chránit zájmy roamingových zákazníků by měly být uloženy na maloobchodní i velkoobchodní úrovni, neboť zkušenosti ukazují, že snížení velkoobchodních cen mezinárodních roamingových služeb se nemusí promítnout do nižších maloobchodních cen za roaming, neboť k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by opatření na snížení úrovně maloobchodních cen, která by neupravovala úroveň velkoobchodních nákladů spojených s poskytováním těchto služeb, mohla vést k riziku narušení řádného fungování trhu pro mezinárodní roaming.

Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, že někteří operátoři v důsledku okolností, které nemohou ovlivnit, nepochybně čelí nadprůměrným velkoobchodním nákladům. Například operátoři v oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva, nepříznivou topografií nebo velkými krátkodobými přílivy turistů, kteří telefonují zpravidla ve špičce, mají obvykle vyšší náklady na síť než operátoři v zemích, kde taková situace není.

V důsledku toho mohou příliš nízké ceny za roaming omezovat investice operátorů do některých z těchto oblastí, a tím snižovat kvalitu roamingových služeb.

Odůvodnění

Je pravda, že někteří mobilní operátoři mohou mít v porovnání s ostatními vyšší náklady na instalaci, údržbu a zkvalitňování mobilních sítí.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 18

(18) Maximální cenové limity by měly zohledňovat různé prvky související s uskutečněním mezinárodního roamingového volání (včetně režijních nákladů, signalizace, původu (originace) volání, tranzitu a ukončení (terminace) volání), jakož i rozdíly ve výchozích nákladech na poskytování mezinárodních roamingových služeb, pokud jde o volání v rámci navštívené země na jedné straně a volání zpět do domovské země roamingového zákazníka nebo do třetí země v rámci Společenství na straně druhé.

(18) Maximální cenové limity by měly zohledňovat různé prvky související s uskutečněním mezinárodního roamingového volání (včetně režijních nákladů, signalizace, původu (originace) volání, tranzitu a ukončení (terminace) volání), jakož i rozdíly ve výchozích nákladech na poskytování mezinárodních roamingových služeb, pokud jde o volání v rámci navštívené země na jedné straně a volání zpět do domovské země roamingového zákazníka nebo do třetí země v rámci Společenství na straně druhé. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že velká část obyvatelstva, například starší lidé, nadále používá staré technologie (pevné telefonní linky), a tudíž jakékoli snížení zisku vzniklé v důsledku tohoto nařízení by nemělo být kompenzováno zvýšením poplatků za pevné telefonní linky.

Odůvodnění

Pro určitou část společnosti mají stále velký význam staré technologie. Neměli bychom je tedy „sankcionovat“, a zvýhodňovat tak nové komunikační prostředky.

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 18A (nový)

(18a) Každá změna cen by měla zohledňovat riziko narušení trhu a potenciální újmu způsobenou většině uživatelů. Dopad, který mají sezónní turisté na náklady přijímajících a vysílajících operátorů, by se tedy měl vyrovnat. S ohledem na to, že 66 % uživatelů mobilních telefonů v Unii nevyužívá služby mezinárodního roamingu, je nutné zajistit, aby takovým opatřením nebyli tito uživatelé poškozeni.

Pozměňovací návrh 7

BOD ODŮVODNĚNÍ 26

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní ceny za uskutečňování a příjem roamingových volání v rámci Společenství a pomoci zákazníkům při rozhodování se o použití mobilního telefonu v zahraničí by poskytovatelé mobilních telefonních služeb měli svým roamingovým zákazníkům umožnit snadné získání informací o roamingových poplatcích, které jsou v jejich případě a v dotčeném navštíveném členském státu použitelné, a to na žádost a zdarma. Průhlednost rovněž vyžaduje, aby poskytovatelé informovali o poplatcích za roaming při uzavírání účastnických smluv, jakož i aby svým zákazníkům pravidelně a v případech výrazných změn poskytovali aktualizované informace o poplatcích za roaming.

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní ceny za uskutečňování a příjem roamingových volání v rámci Společenství a pomoci zákazníkům při rozhodování se o použití mobilního telefonu v zahraničí by poskytovatelé mobilních telefonních služeb měli svým roamingovým zákazníkům umožnit snadné získání informací o roamingových poplatcích, které jsou v jejich případě a v dotčeném navštíveném členském státu použitelné, a to zdarma. Průhlednost rovněž vyžaduje, aby poskytovatelé informovali o poplatcích za roaming při uzavírání účastnických smluv, jakož i aby svým zákazníkům pravidelně a v případech výrazných změn poskytovali aktualizované informace o poplatcích za roaming.

Odůvodnění

Zákazníci by měli nutné informace o roamingových poplatcích obdržet formou textové zprávy podobné stávajícím uvítacím zprávám z nové sítě, aniž by o ně museli žádat.

Pozměňovací návrh 8

BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Vnitrostátní regulační orgány, které odpovídají za provádění úkolů podle předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002, by na svém území měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad povinnostmi stanovenými tímto nařízením a k jejich prosazování. Rovněž by měly sledovat vývoj cen hlasových a datových služeb poskytovaných uživatelům mobilních telefonů při roamingu v rámci Společenství, zejména pokud jde o zvláštní náklady související s roamingovými voláními uskutečněnými v nejodlehlejších regionech Společenství a nutnost zajistit přiměřenou návratnost těchto nákladů na velkoobchodním trhu. Měly by zajistit zpřístupnění aktuálních informací o používání tohoto nařízení uživatelům mobilních telefonů.

(27) Vnitrostátní regulační orgány, které odpovídají za provádění úkolů podle předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002, by na svém území měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad povinnostmi stanovenými tímto nařízením a k jejich prosazování. Rovněž by měly sledovat vývoj cen hlasových a datových služeb a datového přenosu (jako například SMS a MMS) poskytovaných uživatelům mobilních telefonů při roamingu v rámci Společenství, zejména pokud jde o zvláštní náklady související s roamingovými voláními uskutečněnými v nejodlehlejších regionech Společenství, s přihlédnutím k zeměpisné poloze malých členských států ležících na hranicích Společenství a členských států, které jsou v určitých obdobích roku tradičně cílem masivního přílivu sezónních turistů. Dále by měly sledovat vývoj maloobchodních cen služeb hlasové a datové komunikace a zajistit, aby snížení roamingových poplatků podle tohoto nařízení nebylo vyrovnáno zvýšením poplatků za volání mobilním telefonem v rámci jedné země. Měly by zajistit zpřístupnění aktuálních informací o používání tohoto nařízení uživatelům mobilních telefonů.

Odůvodnění

Měli bychom vzít v úvahu, že v mnoha členských státech se hranice překročí za velmi krátkou dobu.

Pozměňovací návrh 9

BOD ODŮVODNĚNÍ 30a (nový)

 

(30a) Vzhledem k tomu, že Evropská unie je místem, kde občané komunikují, nové technologie mohou být v tomto kontextu důležitým nástrojem. Veškeré komunikační prostředky by proto měly být pro všechny cenově dostupné a nemělo by docházet ke zvyšování poplatků za tradiční telefonní služby, které stále používá značná část obyvatelstva, neboť by tak mohly vznikat sociální rozdíly. Změny, které nastanou, by neměly bránit rozvoji a investicím do modernizace sítí.

Odůvodnění

Komunikace je jedním z nejvýznamnějších aspektů evropského modelu. Je velmi důležité, abychom mohli používat nové technologie, které zjednodušují komunikaci mezi občany.

Pozměňovací návrh 10

ČL. 1 ODST. 1

1. Toto nařízení zavádí společný mechanismus, označený jako „koncepce evropského domácího trhu“, pro zajištění, aby uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili přemrštěné ceny za mezinárodní roamingové služby při uskutečňování a příjmu volání, čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se hospodářská soutěž mezi mobilními operátory. Stanoví pravidla, pokud jde o poplatky, které si mohou mobilní operátoři účtovat za poskytování mezinárodních roamingových služeb pro volání s původem v rámci Společenství a ukončená v rámci Společenství, a použije se na poplatky účtované mezi operátory sítí na velkoobchodní úrovni i na poplatky účtované domovským poskytovatelem na maloobchodní úrovni.

1. Toto nařízení zavádí společný mechanismus, označený jako „koncepce evropského domácího trhu“, pro zajištění, aby uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili přemrštěné ceny za mezinárodní roamingové služby při uskutečňování a příjmu volání nebo při odesílání a příjmu dat (odesílání SMS za přiměřenou cenu, MMS atd.), čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se hospodářská soutěž mezi mobilními operátory. Stanoví pravidla, pokud jde o poplatky, které si mohou mobilní operátoři účtovat za poskytování mezinárodních roamingových služeb pro volání s původem v rámci Společenství a ukončená v rámci Společenství, a použije se na poplatky účtované mezi operátory sítí na velkoobchodní úrovni i na poplatky účtované domovským poskytovatelem na maloobchodní úrovni.

 

Odůvodnění

Většina zákazníků mobilních sítí, zejména mladí lidé, používají SMS jako úspornější způsob komunikace. Z tohoto důvodu by se mělo nařízení o mezinárodních roamingových poplatcích vztahovat i na tuto službu.

Pozměňovací návrh 11

ČL. 1 ODST. 1A (nový)

1a. Toto nařízení stanoví pravidla, která mají zvýšit průhlednost cen a zlepšit poskytování informací o tarifech spotřebitelům v mezinárodních roamingových službách včetně služeb hlasové a datové komunikace.

Pozměňovací návrh 12

ČL. 1 ODST. 1A (nový)

 

1a. Toto nařízení stanoví pravidla, která zprůhlední proces stanovování cen a zlepší poskytování tarifních informací zákazníkům využívajícím mezinárodní roamingové služby včetně hlasových a datových komunikačních služeb a SMS.

Odůvodnění

Je třeba, aby se nařízení vztahovalo na všechny služby poskytované mobilními operátory.

Pozměňovací návrh 13

ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. D)

(d) „regulovaným roamingovým voláním“ se rozumí mobilní hlasové telefonní volání uskutečněné roamingovým zákazníkem, s původem v navštívené síti a ukončené ve veřejné telefonní síti v rámci Společenství;

(d) „regulovaným roamingovým voláním“ se rozumí hlasové volání nebo přenos dat uskutečněné prostřednictvím mobilního telefonu roamingovým zákazníkem, s původem v navštívené síti a ukončené ve veřejné telefonní síti v rámci Společenství;

Pozměňovací návrh 14

ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost poskytne svému roamingovému zákazníkovi personalizované cenové informace o maloobchodních poplatcích použitelných pro uskutečňování a příjem volání dotyčným zákazníkem v navštíveném členském státě.

1. Při vstupu do jiného členského státu každý domovský poskytovatel automaticky poskytne svému roamingovému zákazníkovi formou krátké textové zprávy (SMS) a bez zbytečného prodlení cenové informace o roamingových poplatcích použitelných pro uskutečňování a příjem volání a odesílání a příjem dat dotyčným zákazníkem v navštíveném členském státě. Kromě toho se zákazník může rozhodnout zasláním SMS nebo hlasovým voláním požádat o poskytnutí informací o použitelných roamingových poplatcích. Obsah SMS musí být dobře definován, musí obsahovat jasné informace o roamingových poplatcích a nesmí obsahovat informace, které nejsou při cestování užitečné.

Odůvodnění

Bylo by účinnější, kdyby byly informace zaslány zákazníkům vždy automaticky, bez ohledu na to, zda o to zákazníci požádají, či nikoliv.

Pozměňovací návrh 15

ČL. 7 ODST. 2

2. Zákazník si může zvolit, zda uvedenou žádost podá prostřednictvím mobilního hlasového volání nebo zasláním krátké textové zprávy (SMS), v obou případech na číslo vyhrazené domovským poskytovatelem k tomuto účelu, a může si zvolit, zda informace obdrží v průběhu uvedeného volání nebo prostřednictvím SMS (v případě SMS obdrží informace bez zbytečného odkladu).

vypouští se

Odůvodnění

Bylo by účinnější uvést tento kontext v prvním odstavci.

Pozměňovací návrh 16

ČL. 7 ODST. 2A (nový)

2a. Do jedné hodiny od vstupu do jiného členského státu musí roamingový zákazník obdržet automatickou SMS od svého domovského poskytovatele obsahující personalizované cenové informace o maloobchodních poplatcích použitelných pro uskutečňování a příjem volání, stejně jako pro odesílání a příjem dat dotyčným zákazníkem v každé dostupné síti v navštíveném členském státě.

Odůvodnění

Bylo by lepší, kdyby informace byly zákazníkům poskytovány vždy bez ohledu na to, zda o ně požádali či ne.

Pozměňovací návrh 17

ČL. 7 ODST. 3

3. Uvedená informační služba se poskytuje zdarma, pokud jde o podání žádosti i obdržení požadovaných informací.

3. Výše uvedené informace jsou domovští poskytovatelé povinni poskytovat formou bezplatné informační služby, zřízené jak pro účely podávání dotazů, tak i obdržení požadovaných informací.

.

Odůvodnění

Operátoři by měli být povinni poskytovat bezplatné informační služby a měli by mít zároveň možnost zvolit si takové další metody, jaké chtějí použít.

Pozměňovací návrh 18

ČL. 7 ODST. 4

4. Personalizovanými cenovými informacemi uvedenými v tomto článku se rozumí poplatky použitelné v rámci tarifního programu dotčeného roamingového zákazníka pro uskutečňování a příjem volání v jakékoli navštívené síti v členském státě, v němž zákazník využívá roaming.

4. Personalizovanými cenovými informacemi uvedenými v tomto článku se rozumí poplatky použitelné v rámci tarifního programu dotčeného roamingového zákazníka pro uskutečňování a příjem volání, stejně jako pro odesílání a příjem komunikačních služeb, včetně krátkých textových zpráv (SMS) a multimediálních zpráv (MMS), v jakékoli navštívené síti v členském státě, v němž zákazník využívá roaming. Poskytnuté informace rovněž musí zahrnovat údaje o jakýchkoliv rozdílech v sazbách závislé na čase nebo dni, v němž se volání uskuteční.

Pozměňovací návrh 19

ČL. 7 ODST. 5A (nový)

5a. Informace o roamingových poplatcích musí být také vždy k dispozici na internetových stránkách poskytovatele.

Pozměňovací návrh 20

ČLÁNEK 9

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí uvedená ustanovení Komisi nejpozději šest měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost a neprodleně ji uvědomí o veškerých pozdějších změnách, které se uvedených ustanovení dotýkají.

Vnitrostátní regulační orgány jsou povinny sledovat, kontrolovat a zajišťovat soulad s tímto nařízením na svém území. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí uvedená ustanovení Komisi nejpozději šest měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost a neprodleně ji uvědomí o veškerých pozdějších změnách, které se uvedených ustanovení dotýkají.

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány jsou orgány s největšími pravomocemi pro sledování uplatnění tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 21

ČL. 10 ODST. 3

3. Komise pravidelně vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie průměrnou sazbu za ukončení volání v mobilní síti stanovenou podle odstavců 1, 2 a 4.

3. Komise pravidelně vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie a na internetovém portálu „Vaše Evropa“ průměrnou sazbu za ukončení volání v mobilní síti stanovenou podle odstavců 1, 2 a 4.

POSTUP

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací

Referenční údaje

KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

CULT
5.9.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatel
Datum jmenování

Manolis Mavrommatis
12.9.2006

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

18.12.2006

29.1.2007

0.0.0000

 

 

Datum přijetí

22.3.2007

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

26

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Şerbu, Nikolaos Sifunakis, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Giusto Catania, Mario Mauro, Nina Škottová

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

POSTUP

Název

Roaming ve veřejných mobilních sítích

Referenční údaje

KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Datum predložení EP

12.7.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

5.9.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

CULT

5.9.2006

 

Užší spolupráce

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

5.9.2006

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Paul Rübig

12.9.2006

 

 

Projednání ve výboru

23.11.2006

27.2.2007

27.3.2007

12.4.2007

Datum přijetí

12.4.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

45

3

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Manolis Mavrommatis, Sharon Bowles, Michał Tomasz Kamiński