BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

20.4.2007 - (KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD)) - ***I

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Paul Rübig
Rådgivende ordfører (*):
Joseph Muscat, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
(*) Udvidet samarbejde mellem udvalg - forretningsordenens artikel 47

Procedure : 2006/0133(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0155/2007

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

(KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0382)[1],

–   der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0244/2006),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om International Handel og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6-0155/2007),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 1

(1) De høje takster, der skal betales af brugerne af de offentlige mobiltelefonnet, når de benytter deres mobiltelefon under rejse i udlandet i Fællesskabet, er en kilde til bekymring hos de nationale tilsynsmyndigheder. De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe noterede på sit plenarmøde i maj 2005 (bl.a.), at detailtaksterne var meget høje, uden at der er en klar begrundelse herfor, at dette tilsyneladende var resultatet af en kombination af høje engrostakster, der opkræves af den udenlandske værtsnetoperatør, og også i mange tilfælde en høj detailavance, der opkræves af kundens egen netoperatør, at nedsættelser af engrostaksterne ofte ikke blev videregivet til detailkunden, og at der var en stærk sammenkædning af markederne i de forskellige medlemsstater.

(1) De høje takster, der skal betales af brugerne af de offentlige mobiltelefonnet, f.eks. studerende, forretningsrejsende og turister, når de benytter deres mobiltelefon under rejse i udlandet i Fællesskabet, er en kilde til bekymring hos de nationale tilsynsmyndigheder. De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe noterede på sit plenarmøde i maj 2005 (bl.a.) , at detailtaksterne var meget høje, uden at der er en klar begrundelse herfor, at dette tilsyneladende var resultatet af en kombination af høje engrostakster, der opkræves af den udenlandske værtsnetoperatør, og også i mange tilfælde en høj detailavance, der opkræves af kundens egen netoperatør, at nedsættelser af engrostaksterne ofte ikke blev videregivet til detailkunden, og at der var en stærk sammenkædning af markederne i de forskellige medlemsstater. Til trods for, at visse operatører for nylig har indført roamingtakster, der giver kunderne mere fordelagtige betingelser, er der meget der tyder på, at priserne stadig ikke afspejler de reelle omkostninger.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 1 A (ny)

 

(1a) Det indre marked giver større mulighed for mobilitet, navnlig for arbejdstagere, arbejdsgivere, studerende, lærere og praktikanter, der deltager i europæiske programmer, såsom livslang læring, ungdomsprogrammet og programmet ”Borgernes Europa”. ”Prisen på mobilitet” bør således ikke være urimelig og uoverkommelig for rejsende.

Begrundelse

Prisen på roaming bør ikke være urimelig og uoverkommelig for rejsende, der ønsker at anvende deres mobiltelefon i udlandet.

Ændringsforslag 3

BETRAGTNING 1 B (ny)

 

(1b) Oprettelsen af et europæisk område for socialt, kulturelt og uddannelsesmæssigt samarbejde, der bygger på mobilitet for enkeltpersoner, bør forbedre kommunikationen mellem personer med henblik på at skabe et reelt ”Borgernes Europa”.

Begrundelse

Kommunikation er et af de vigtigste aspekter af den europæiske model. Det er af afgørende betydning, at de nye teknologier kan anvendes for at forbedre kommunikationen mellem borgerne.

Ændringsforslag 4

Betragtning 4

(4) Henstillingen udpeger det nationale engrosmarked for internationale roamingtjenester på offentlige mobiltelefonnet som et relevant marked, der er underlagt forhåndsregulering. Det arbejde, der er blevet udført af de nationale tilsynsmyndigheder (både enkeltvis og inden for De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe) med at analysere de nationale engrosmarkeder for international roaming, har imidlertid vist, at det endnu ikke har været muligt for nogen national tilsynsmyndighed at gribe effektivt ind over for de høje engrostakster inden for international roaming på grund af vanskeligheden med at udpege virksomheder med en stærk markedsposition i lyset af de særlige forhold, der gør sig gældende inden for international roaming, bl.a. dens grænseoverskridende karakter.

(4) Henstillingen udpeger de nationale engrosmarkeder for internationale roamingtjenester på offentlige mobiltelefonnet som et relevant marked, der er underlagt forhåndsregulering. Det arbejde, der er blevet udført af de nationale tilsynsmyndigheder (både enkeltvis og inden for De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe) med at analysere de nationale engrosmarkeder for roaming i EU, har imidlertid vist, at det endnu ikke har været muligt for nogen national tilsynsmyndighed at gribe effektivt ind over for de høje engrostakster inden for roaming i EU på grund af vanskeligheden med at udpege virksomheder med en stærk markedsposition i lyset af de særlige forhold, der gør sig gældende inden for roaming i EU, bl.a. dens grænseoverskridende karakter. Det er derfor nødvendigt at undersøge behovet for en EU-tilsynsmyndighed.

Ændringsforslag 5

BETRAGTNING 9

(9) Selv om rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002 baseret på de overvejelser, der var fremherskende dengang, indeholdt bestemmelser om afskaffelse af alle handelshindringer inden for det område, de harmoniserede, kan dette forhold ikke forhindre, at de harmoniserede regler tilpasses andre overvejelser, således at man finder det mest effektive middel til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at betingelserne for det indre markeds funktion forbedres.

(9) Rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002 baseret på de overvejelser, der var fremherskende dengang, tog sigte på at fjerne alle handelshindringer mellem medlemsstaterne inden for det område, de harmoniserede, bl.a. hvad angår foranstaltninger, der påvirker forbrugerprisen i andre medlemsstater. Dette bør imidlertid ikke forhindre, at de harmoniserede regler tilpasses, når denne tilpasning ud fra de indhøstede erfaringer er nødvendig for at forbedre den måde, som det indre marked fungerer på, og samtidig at skabe mere effektive vilkår for at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Begrundelse

For at belyse forslagets indvirkning på det indre markeds funktion og forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 6

BETRAGTNING 10

(10) Det er derfor nødvendigt at ændre rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002, så det er muligt at indføre undtagelser fra de gældende bestemmelser, og såfremt der ikke findes en operatør med en stærk markedsposition, bør taksterne for tjenester især kunne fastsættes gennem en handelsaftale, og dermed indføre supplerende regulerende forpligtelser, som afspejler de særlige kendetegn ved internationale roamingtjenester.

(10) Rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002 bør derfor suppleres med særlige bestemmelser om roamingtjenester i EU. Disse særlige bestemmelser bør indeholde supplerende regulerende forpligtelser, som afspejler de særlige kendetegn ved roamingtjenester i EU.

Begrundelse

Se begrundelse til betragtning 9.

Ændringsforslag 7

Betragtning 12

(12) Der bør pålægges regulerende forpligtelser både på detail- og engrosniveau for at beskytte roamingkundernes interesser, idet erfaringen har vist, at nedsættelser af engrostaksterne for internationale roamingtjenester ikke altid afspejles i lavere detailtakster for roaming, fordi der mangler incitamenter til at gøre det. På den anden side kunne initiativer til at nedbringe niveauet i detailtaksterne uden at røre ved niveauet i de engrosomkostninger, der knytter sig til at levere tjenesterne, indebære risiko for at forstyrre det internationale roamingmarkeds funktion.

(12) Der bør pålægges regulerende forpligtelser både på detail- og engrosniveau for at beskytte roamingkundernes interesser, idet erfaringen har vist, at nedsættelser af engrostaksterne for roamingtjenester i EU ikke altid afspejles i lavere detailtakster for roaming, fordi der mangler incitamenter til at gøre det. På den anden side kunne initiativer til at nedbringe niveauet i detailtaksterne uden at røre ved niveauet i de engrosomkostninger, der knytter sig til at levere tjenesterne, indebære risiko for at forstyrre roamingmarkedets funktion i EU. Det er især vigtigt at være opmærksom på risikoen for, at betingelserne for at levere roamingtjenester til mindre, uafhængige og nystartede operatører kan begrænse deres konkurrenceevne, så der hurtigt kan træffes de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af bevisligt misbrug. Kommissionen bør analysere nærværende forordnings indvirkninger på konkurrenceevnen hos mindre, uafhængige og nystartede operatører.

Ændringsforslag 8

Betragtning 13

(13) De resulterende forpligtelser bør træde i kraft snarest muligt, men samtidig give de berørte operatører en rimelig tidsfrist til at tilpasse deres takster og udbud af tjenester for at sikre, at de overholdes, og bør gælde direkte i alle medlemsstater.

(13) De resulterende forpligtelser bør træde i kraft øjeblikkeligt efter forordningens ikrafttrædelse, men samtidig give de berørte operatører en tidsfrist på 1 måned til at tilpasse deres takster og udbud af tjenester for at sikre, at de overholdes, og bør gælde direkte i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 9

BETRAGTNING 14

(14) En fælles ordning med betegnelsen ”den europæiske hjemmemarkedsmetode” bør benyttes til at sikre, at brugere af offentlige mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for internationale roamingtaletelefonitjenester, når de foretager eller modtager taletelefoniopkald, hvorved der opnås et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiloperatørerne sikres. I lyset af de involverede tjenesters grænseoverskridende karakter er der behov for en fælles ordning, således at mobiloperatørerne benytter ét sæt sammenhængende regelrammer baseret på objektive kriterier.

(14) En fælles ordning med betegnelsen ”den europæiske hjemmemarkedsmetode” bør benyttes til at sikre, at brugere af offentlige mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for roamingtaletelefonitjenester og roamingdatakommunikationstjenester i EU, når de foretager eller modtager taletelefoniopkald eller benytter datakommunikationstjenester, hvorved der opnås et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiloperatørerne sikres. I lyset af de involverede tjenesters grænseoverskridende karakter er der behov for en fælles ordning, således at mobiloperatørerne benytter ét sæt sammenhængende regelrammer baseret på objektive kriterier. For at sikre, at der er effektiv konkurrence i detailleddet, og at alle mobiloperatører i Fællesskabet er i stand til at konkurrere effektivt, bør mobiloperatører være forpligtet til efter anmodning at levere engrosroamingtjenester i EU til alle andre operatører med hjemsted i Fællesskabet.

Begrundelse

For at kunne konkurrere effektivt bør mobiloperatører være forpligtet til at levere roamingtjenester i EU til alle andre operatører. Dette vil sikre, at der ikke er nogen operatører, der udelukkes fra at få adgang til engrosroamingtjenester.

Ændringsforslag 10

BETRAGTNING 15

(15) Den mest effektive og proportionale ordning for regulering af takstniveauet for internationale roamingopkald i overensstemmelse med ovennævnte overvejelser består i at fastsætte maksimale minuttakster på fællesskabsplan på både detail- og engrosniveau.

(15) Den mest effektive og proportionale ordning for regulering af takstniveauet for at foretage og modtage roamingopkald i EU i overensstemmelse med ovennævnte overvejelser består i at fastsætte maksimale minuttakster på fællesskabsplan på engrosniveau. På detailniveau bør der fastsættes en eurotakst, som operatørerne har pligt til at tilbyde roamingkunderne. Dette bør blive det benchmark, som andre detailtilbud skal sammenlignes med, hvorved forbrugerne sikres en retfærdig takst. Den maksimale eurotakst bør fastsættes på et niveau, der sikrer operatørerne en tilstrækkelig fortjenstmargen og tilskynder til konkurrerende roamingtilbud til lavere takster. Hvad angår datakommunikationstjenester, bør de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen i betragtning af den hastighed, hvormed der sker teknologiske ændringer, og den voksende rolle for sms- og mms-tjenester føre tilsyn med engros- og detailtakster for datakommunikationstjenester, herunder sms- og mms-takster, og inddrage dem i den fremtidige revision af lovgivningsrammen, hvis priserne ikke falder.

Ændringsforslag 11

BETRAGTNING 16

(16) Den fælles ordning bør sikre, at detailtakster for international roaming mere rimeligt afspejler de underliggende omkostninger, der er forbundet med at levere tjenesten, end det hidtil har været tilfældet, samtidig med at operatørerne tillades at konkurrere ved at differentiere deres udbud og tilpasse deres takststruktur til markedsforholdene og forbrugernes præferencer.

(16) Den fælles ordning bør sikre, at detailtakster for roaming i EU mere rimeligt afspejler de underliggende omkostninger, der er forbundet med at levere tjenesten, end det hidtil har været tilfældet, idet den eurotakst, der skal tilbydes alle roamingkunder, skal muliggøre en rimelig fortjenstmargen i forhold til de omkostninger, der på engrosniveau er forbundet med at udbyde roamingtjenesten, samtidig med at operatørerne tillades at konkurrere ved at differentiere deres udbud og tilpasse deres takststruktur til markedsforholdene og forbrugernes præferencer.

Ændringsforslag 12

BETRAGTNING 18

(18) Maksimumstaksterne bør tage højde for de forskellige elementer, der indgår i et internationalt roamingopkald (herunder generalomkostninger, signalering, opkaldsoprindelse, transittjenester og terminering) og forskellene i de underliggende omkostninger, der er forbundet med at levere internationale roamingtjenester dels for opkald til en destination i et besøgt land, og dels for opkald tilbage til roamingkundens hjemland eller et tredjeland i Fællesskabet.

(18) Maksimumstaksterne bør tage højde for de relevante elementer, der indgår i foretagelsen og modtagelsen af et roamingopkald i EU (herunder generalomkostninger, signalering, opkaldsoprindelse, transittjenester og terminering). Eftersom forskellene mellem de omkostninger, der er forbundet med at levere roamingtjenester for opkald i EU, der foretages eller modtages i et besøgt land, og til eller fra en kundes hjemland eller til eller fra et tredjeland, synes ubetydelige, bør der anvendes en fælles multiplikator til at beregne den maksimale engrostakst.

Ændringsforslag 13

Betragtning 20

(20) Den maksimumstakst, der bør gælde på detailniveau, bør give roamingkunder sikkerhed for, at de ikke betaler en for høj takst, når de foretager et reguleret roamingopkald, samtidig med at hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt råderum til at differentiere de produkter, de tilbyder kunderne.

(20) Den eurotakst, der bør gælde på detailniveau, bør give roamingkunder sikkerhed for, at de ikke betaler en for høj takst, når de foretager eller modtager et reguleret roamingopkald, samtidig med at hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt råderum til at differentiere de produkter, de tilbyder kunderne.

 

Begrundelse

Det skal præciseres, at en given og rimelig maksimumgrænse for eurotaksten ikke må overskrides.

Ændringsforslag 14

BETRAGTNING 21

(21) Udbyderne af internationale roamingtjenester for opkald, der foretages under roaming i udlandet, og som er omfattet af denne forordning, bør gives en tidsfrist, inden for hvilken de ad frivillighedens vej bør tilpasse deres detailtakster til de maksimumsgrænser, der er fastsat i denne forordning. En tidsfrist på seks måneder er passende for at give markedsaktørerne mulighed for at foretage de fornødne tilpasninger.

udgår

Ændringsforslag 15

BETRAGTNING 23

(23) Denne forordning bør ikke berøre innovative udbud til kunderne, som er gunstigere end de maksimale minuttakster, der er indeholdt i denne forordning.

(23) Denne forordning bør ikke berøre innovative udbud til kunderne, som er gunstigere end den eurotakst, der er indeholdt i denne forordning, men bør faktisk tilskynde til fremsættelse af innovative udbud til roamingkunderne til takster, der ligger under den maksimale eurotakst. Denne forordning gør det ikke nødvendigt at genindføre roamingtakster i tilfælde, hvor de er blevet afskaffet (f.eks. det nuværende marked, som omfatter hele øen bestående af Republikken Irland og Nordirland), eller at bevare hidtidige roamingtakster.

Ændringsforslag 16

Betragtning 23 a (ny)

 

23a) Trafikstyringsmetoder kan bidrage til at sikre, at brugerne altid betaler den laveste roamingtakst på markedet, men kan også begrænse kundernes valgmuligheder. Brugerne bør altid have mulighed for manuelt at vælge et foretrukket net.

Ændringsforslag 17

BETRAGTNING 24

(24) Takstkravene i denne forordning bør finde anvendelse, uanset om roamingkunderne har en kontrakt om forudgående eller efterfølgende afregning med deres hjemmeudbyder, således at det sikres, at alle brugere af mobiltelefoni falder ind under dens bestemmelser.

(24) Takstkravene i denne forordning bør finde anvendelse, uanset om roamingkunderne har en kontrakt om forudgående eller efterfølgende afregning med deres hjemmeudbyder, og uanset om hjemmeudbyderen blot videresælger mobiltaletelefonitjenester eller ej, således at det sikres, at alle brugere af mobiltelefoni falder ind under dens bestemmelser.

Begrundelse

Præciserer, at forordningen også omfatter de såkaldte operatører af virtuelle netværk.

Ændringsforslag 18

BETRAGTNING 26

(26) For at forbedre gennemsigtigheden i detailtaksterne for foretagelse og modtagelse af roamingopkald i Fællesskabet og hjælpe roamingkunder med at træffe afgørelse om brugen af deres mobiltelefon under rejse i udlandet bør udbyderne af mobiltelefonitjenester efter anmodning og gratis give deres roamingkunder mulighed for nemt at få oplyst de roamingtakster, der gælder for dem i den pågældende besøgte medlemsstat. Gennemsigtighed indebærer også, at udbyderne giver oplysning om roamingtaksterne, når der tegnes abonnement, og at de regelmæssigt og i tilfælde af større takstændringer giver deres kunder ajourførte oplysninger om roamingtaksterne.

(26) For at forbedre gennemsigtigheden i detailtaksterne for foretagelse og modtagelse af roamingopkald i Fællesskabet og hjælpe roamingkunder med at træffe afgørelse om brugen af deres mobiltelefon under rejse i udlandet bør udbyderne af mobiltelefonitjenester gratis give deres roamingkunder nyttige oplysninger om de roamingtakster, der gælder for dem i den besøgte medlemsstat. Oplysningerne bør omfatte minut- eller dataenhedstakster for udgående og indgående taletelefoniopkald og for afsendelse og modtagelse af sms, mms og andre udbudte datakommunikationstjenester for samtlige net i den besøgte medlemsstat. Gennemsigtighed indebærer også, at hjemmeudbyderne giver alle brugere oplysninger om de gældende roamingtakster, navnlig om eurotaksten og en samlet fast takst, når der tegnes abonnement, og at de regelmæssigt og uden unødig forsinkelse i tilfælde af større takstændringer giver deres roamingkunder ajourførte oplysninger om roamingtaksterne. Ligeledes af hensyn til gennemsigtigheden skal hver hjemmeudbyder efter anmodning fra deres roamingkunder tilbyde en gratis tjeneste, der giver en personaliseret beregning af de mest hensigtsmæssige takster på baggrund af kundens opkaldsprofil.

Ændringsforslag 19

Betragtning 26 a (ny)

 

26a) For at sikre den grænseoverskridende bevægelighed for kunder, der rejser som turister frem for af forretningsmæssige årsager, skal hjemmeudbyderne forpligtes til på kundens anmodning at informere kunden om de laveste takster i den medlemsstat, der skal besøges, eller i det mindste fastsætte en særlig roamingtakst for turister.

Ændringsforslag 20

BETRAGTNING 27

(27) De nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at udføre opgaver under rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002, bør tildeles de nødvendige beføjelser til at overvåge og håndhæve forpligtelserne i denne forordning inden for deres område. De bør også overvåge udviklingen i taksterne for tale- og datatjenester for mobiltelefonkunder, der roamer i Fællesskabet, navnlig hvad angår de særlige omkostninger, der er forbundet med roamingopkald i Fællesskabets mest perifere regioner, og nødvendigheden af at sikre, at disse omkostninger i tilstrækkelig grad kan dækkes ind på engrosmarkedet. De bør sikre, at der stilles opdaterede oplysninger om anvendelsen af denne forordning til disposition for mobiltelefonbrugerne.

(27) De nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at udføre opgaver under rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002, bør tildeles de nødvendige beføjelser til at overvåge og håndhæve forpligtelserne i denne forordning inden for deres område. De bør også overvåge udviklingen i taksterne for tale- og datakommunikationstjenester for mobiltelefonkunder, der roamer i Fællesskabet, navnlig hvad angår de særlige omkostninger, der er forbundet med roamingopkald, der foretages og modtages i Fællesskabets mest perifere regioner, og nødvendigheden af at sikre, at disse omkostninger i tilstrækkelig grad kan dækkes ind på engrosmarkedet. De bør sikre, at der stilles opdaterede oplysninger om anvendelsen af denne forordning til disposition for mobiltelefonbrugerne, og hver sjette måned efter forordningens ikrafttrædelse offentliggøre resultaterne af denne overvågning. Der gives oplysninger separat til erhvervskunder og kunder med forudgående og efterfølgende afregning.

 

Ændringsforslag 21

Betragtning 27 a (ny)

 

27a) I betragtning af, at de nye mobildatakommunikationstjenester vinder stadig større indpas parallelt med taletelefoni, bør denne forordning give mulighed for også at overvåge udviklingen af disse nye tjenester. Kommissionen skal derfor, for at beskytte forbrugernes interesser, samtidig med at den sørger for at undgå unødvendige indgreb i markedsmekanismerne, og med henblik herpå foretage en mere intensiv overvågning af markedet for datakommunikationstjenester i EU med udgangspunkt i bestemmelserne om roamingtakster for taletelefoniopkald, samt om nødvendigt overveje at gribe ind for at sænke urimeligt høje takster, på baggrund af oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder.

Begrundelse

Takket være teknologiens hurtige udvikling spiller markedet for internationale datatjenester en stadig større rolle. Internetbaseret lydtransmission (VOIP) er revolutionerende fastnettelefoni, der baner vejen for billigere lydtransmission. Spredningen og tilstedeværelsen af 3G-net og andre relaterede teknologier har alvorlige konsekvenser for markedet for mobiltjenester. I forbrugernes interesse og for at garantere konkurrencen bør der gennemføres mere intensiv overvågning af markedsprocesser, og hvis disse ikke fungerer tilfredsstillende, bør muligheden for forholdsmæssig indgriben tilbydes.

Ændringsforslag 22

BETRAGTNING 27 B (ny)

 

27b) For at sikre den fri konkurrence i EU skal de nationale tilsynsmyndigheder sørge for at gennemføre en forsyningspligt for de besøgte net.

Begrundelse

Mindre operatører er nødt til at have sikkerhed for, at de til enhver tid har adgang til de besøgte net.

Ændringsforslag 23

BETRAGTNING 29 A (ny)

 

(29a) Kommissionen bør især bemyndiges til at vedtage ændringsforslag til nærværende forordnings bilag med henblik på at tilpasse dem til den tekniske udvikling eller markedsudviklingen. Da der er tale om generelle foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Ændringsforslag 24

Betragtning 30

(30) Eftersom målene for den påtænkte handling, nemlig at oprette en fælles ordning, der skal sikre, at brugerne af offentlige mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for internationale roamingtjenester, når de foretager eller modtager mobiltelefonopkald, hvorved der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiltelefonoperatørerne sikres, ikke kan opfyldes af medlemsstaterne på en sikker, harmoniseret og passende måde og dermed bedre kan opfyldes på fællesskabsplan, kan Fællesskabet vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(30) Eftersom målene for den påtænkte handling, nemlig at oprette en fælles ordning, der skal sikre, at brugerne af offentlige mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for roamingtjenester i EU, når de foretager eller modtager mobiltelefonopkald, hvorved der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiltelefonoperatørerne sikres, ikke kan opfyldes af medlemsstaterne på en sikker, harmoniseret og passende måde og dermed bedre kan opfyldes på fællesskabsplan, kan Fællesskabet vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5.

Begrundelse

Dette er indlysende og bør udelades for at sikre bedre lovgivning.

Ændringsforslag 25

ARTIKEL 1, STK. 1 OG 1 A (nyt)

1. Ved denne forordning indføres en fælles ordning med betegnelsen ”den europæiske hjemmemarkedsmetode” til at sikre, at brugere af offentlige mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for internationale roamingtjenester, når de foretager og modtager opkald, hvorved der opnås et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiloperatørerne sikres. Den fastsætter regler for de takster, som mobiloperatørerne må opkræve for levering af internationale roamingtjenester for taletelefoniopkald med oprindelse og terminering i Fællesskabet, og gælder både for takster, der opkræves mellem netoperatører på engrosniveau, og for takster, der opkræves af hjemmeudbyderen på detailniveau.

1. Ved denne forordning indføres en fælles ordning med betegnelsen ”den europæiske hjemmemarkedsmetode” til at sikre, at brugere af offentlige mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for roamingtjenester i EU, når de foretager og modtager opkald, hvorved der opnås et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiloperatørerne sikres. Den fastsætter regler for de takster, som mobiloperatørerne må opkræve for levering af roamingtjenester i EU for taletelefoniopkald med oprindelse og terminering i Fællesskabet, og gælder både for takster, der opkræves mellem netoperatører på engrosniveau, og for takster, der opkræves af hjemmeudbyderne på detailniveau.

1a. Ved denne forordning fastsættes også bestemmelser, som tager sigte på at øge prisgennemsigtigheden og forbedre oplysningerne om takster til brugerne af roamingtjenester, herunder datakommunikationstjenester, i EU.

Ændringsforslag 26

ARTIKEL 2, STK. 2

2. Ud over definitionerne i stk. 1 forstås ved:

2. Ud over definitionerne i stk. 1 forstås ved:

 

-a) "eurotarif" den takst indtil maksimumsminuttaksten, som hjemmeudbyderne kan opkræve for levering af regulerede roamingopkald i EU.

(a) ”hjemmeudbyder” det selskab, der leverer jordbaserede offentlige mobiltelefontjenester på detailniveau til roamingkunden

(a) ”hjemmeudbyder” det selskab, der leverer jordbaserede offentlige mobiltelefontjenester på detailniveau til roamingkunden

(b) ”hjemmenet” det jordbaserede offentlige mobiltelefonnet, der er beliggende i en medlemsstat og benyttes af hjemmeudbyderen til levering af jordbaserede offentlige mobiltelefontjenester til roamingkunden

(b) ”hjemmenet” det jordbaserede offentlige mobiltelefonnet, der er beliggende i en medlemsstat og benyttes af hjemmeudbyderen, uanset om vedkommende blot er videresælger eller ej, til levering af jordbaserede offentlige mobiltelefontjenester til roamingkunden

c) ”international roaming” en roamingkundes benyttelse af en mobiltelefon eller et andet apparat til at foretage eller modtage opkald, mens den pågældende befinder sig uden for den medlemsstat, hvori kundens hjemmenet er beliggende, ved brug af arrangementer mellem operatøren af hjemmenettet og operatøren af det besøgte net

c) ”roaming i EU” en roamingkundes benyttelse af en mobiltelefon eller et andet apparat til at foretage eller modtage opkald i EU, mens den pågældende befinder sig uden for den medlemsstat, hvori kundens hjemmenet er beliggende, ved brug af arrangementer mellem operatøren af hjemmenettet og operatøren af det besøgte net

d) ”reguleret roamingopkald” en roamingkundes mobiltaletelefoniopkald med oprindelse i et besøgt net og terminering i et offentligt mobiltelefonnet i Fællesskabet

d) ”reguleret roamingopkald” et mobiltaletelefoniopkald, som en roamingkunde foretage eller modtager, med oprindelse i eller modtaget fra et besøgt net og terminering i et offentligt mobiltelefonnet i Fællesskabet

(e) ”roamingkunde” en kunde hos en udbyder af jordbaserede offentlige mobiltelefontjenester ved hjælp af et jordbaseret offentligt mobiltelefonnet beliggende i Fællesskabet, som benytter en mobiltelefon eller et andet apparat til at foretage eller modtage opkald på et besøgt net ved brug af arrangementer mellem operatøren af hjemmenettet og operatøren af det besøgte net

(e) ”roamingkunde” en kunde hos en udbyder af jordbaserede offentlige mobiltelefontjenester ved hjælp af et jordbaseret offentligt mobiltelefonnet beliggende i Fællesskabet, som benytter en mobiltelefon eller et andet apparat til at foretage eller modtage opkald på et besøgt net ved brug af arrangementer mellem operatøren af hjemmenettet og operatøren af det besøgte net

(f) ”besøgt net” et jordbaseret offentligt mobiltelefonnet beliggende i en anden medlemsstat end den, hvori hjemmenettet er beliggende, der giver en roamingkunde mulighed for at foretage eller modtage opkald ved brug af arrangementer med operatøren af hjemmenettet.

(f) ”besøgt net” et jordbaseret offentligt mobiltelefonnet beliggende i en anden medlemsstat end den, hvori hjemmenettet er beliggende, der giver en roamingkunde mulighed for at foretage eller modtage opkald ved brug af arrangementer med operatøren af hjemmenettet.

 

Fa) "roamingdatakommunikationstjenester i EU" en offentlig mobiltelefonitjeneste, som adskiller sig fra mobiltaletelefoni, og som leveres via et jordbaseret offentligt mobiltelefoninet i en medlemsstat som roamingkunder kan benytte på grundlag af arrangementer mellem hjemmenetoperatøren og operatøren for det besøgte net.

Ændringsforslag 27

ARTIKEL 3

Engrostakster for foretagelse af regulerede roamingopkald

Engrostakster for foretagelse af regulerede roamingopkald

Den totale engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af operatøren af roamingkundens hjemmenet for levering af et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. opkaldsoprindelse, transittjenester og terminering, må ikke overstige den gældende minuttakst som fastsat i overensstemmelse med bilag I.

Den totale engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af operatøren af roamingkundens hjemmenet for levering af et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. opkaldsoprindelse, transittjenester og terminering, må ikke overstige den gældende minuttakst som fastsat i overensstemmelse med bilag I.

 

For at kunne levere roamingtjenester i EU skal alle hjemmeudbydere have adgang til og kunne benytte det jordbaserede offentlige mobiltelefonnet beliggende i en anden medlemsstat end den, hvor hjemmenettet er beliggende.

Ændringsforslag 28

ARTIKEL 4

Detailtakster for foretagelse af regulerede roamingopkald

Detailtakster for regulerede roamingopkald

 

-1. Hjemmeudbydere er forpligtet til klart og tydeligt at tilbyde alle roamingkunder en eurotakst i overensstemmelse med stk. 1.

Med forbehold af artikel 5 må den totale detailtakst, eksklusive moms, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for levering af et reguleret roamingopkald, ikke overstige 130 % af den gældende maksimale engrostakst for opkaldet som fastsat i overensstemmelse med bilag I. Takstgrænserne i denne artikel omfatter alle faste elementer i tilknytning til leveringen af regulerede roamingopkald som f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for tilvalgstjenester.

1. Med forbehold af artikel 5 må den totale eurodetailtakst pr. minut, eksklusive moms, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for at foretage et reguleret roamingopkald, ikke overstige 75 % [€ 0,40] af den gældende maksimale engrostakst for opkaldet som fastsat i overensstemmelse med bilag I eller for modtagelse af et reguleret opkald 66 % [ 0,15] af den gældende maksimale en grostakst for opkaldet som fastsat i overensstemmelse med bilag I. For indgående regulerede roamingopkald kan en hjemmeudbyder ikke opkræve takster af roamingkunderne, der overstiger en tredjedel af de maksimale detailtakster for roamingopkald. Takstgrænserne i denne artikel omfatter alle faste elementer i tilknytning til leveringen af regulerede roamingopkald herunder, men ikke udelukkende opkaldsafgifter eller afgifter for tilvalgstjenester.

 

1a. Ud over eurotaksten omhandlet i stk. 1 bør alle hjemmeudbydere tilbyde en rimelig samlet månedlig fast takst, som ikke er underlagt nogen takstgrænser. Enhedstaksten bør dække roaming- og datakommunikationstjenester (herunder Short Message Service (sms) og Multimedia Messaging Service (mms) inden for EU.

Ændringsforslag 29

ARTIKEL 4 A (ny)

 

Artikel 4a

 

Fravalg

 

1. En eurotakst som omhandlet i stk. 4 finder automatisk anvendelse for alle eksisterende og nye kunder, medmindre de bevidst vælger en anden takst.

 

2. Roamingkunder skal have mulighed for at skifte til og fra eurotaksten senest 30 dage efter anmodningen. Et sådant skift skal være gratis og må ikke medføre sanktioner eller betingelser for eller begrænsninger af de eksisterende elementer i abonnementet.

Ændringsforslag 30

ARTIKEL 5

Tidsfrist for anvendelse af de maksimale detailtakstgrænser for regulerede roamingopkald

Tidsfrist for anvendelse af artikel 3, 4 og 7

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks måneder efter denne forordning ikrafttræden.

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 10, stk. 5, får forpligtelserne i artikel 3 og 7 får virkning samtidig med denne forordnings ikrafttræden.

 

Med forbehold af artikel 10. stk. 5, får forpligtelserne i artikel 4 virkning 1 måned efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 31

ARTIKEL 6 A (ny)

 

Artikel 6a

 

Trafikstyring

 

Trafikstyrende teknikker må ikke anvendes til at forhindre roamingkunderne i manuelt at vælge det besøgte net. Denne valgmulighed skal foreligge, indtil roamingkunden har slukket for apparatet eller forladt det besøgte net.

Ændringsforslag 32

ARTIKEL 7, STK. 1-5 OG 5 A (nyt)

1. Hver hjemmeudbyder giver efter anmodning sin roamingkunde personaliserede takstoplysninger om de detailtakster, der gælder for denne kundes foretagelse og modtagelse af opkald i den besøgte medlemsstat.

1. Undtagen i de tilfælde, hvor en roamingkunde har meddelt sin hjemmeudbyder, at han ikke ønsker det, giver hver hjemmeudbyder automatisk, uden unødig forsinkelse og gratis ved hjælp af en sms-besked, når vedkommende rejser ind i en anden medlemsstat, hver enkel roamingkunde personaliserede takstoplysninger om de detailtakster pr. minut (inklusive moms), der gælder for denne kundes foretagelse og modtagelse af opkald i forbindelse med international roaming i den besøgte medlemsstat.

 

En kunde, som har givet meddelelse om, at han ikke ønsker de automatiske sms-beskeder, har ret til til enhver tid og gratis at anmode om, at hjemmeudbydere yder denne service igen

2. Kunden kan vælge at fremsætte denne anmodning ved hjælp af et mobiltelefonopkald eller ved at sende en sms (”Short Message Service"), i begge tilfælde til et nummer, der er udpeget til dette formål at hjemmeudbyderen, og kan vælge at modtage oplysningerne under opkaldet eller pr. sms (i sidstnævnte tilfælde snarest muligt efter opkaldet).

2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 har kunden ret til at anmode om mere detaljerede personaliserede takstoplysninger ved at foretage et mobiltelefonopkald til et nummer, der er udpeget til dette formål at hjemmeudbyderen.

3. Ovennævnte oplysningstjeneste skal ydes gratis, såvel fremsættelsen af anmodningen som modtagelsen af de oplysninger, der anmodes om.

udgår

4. De personaliserede takstoplysninger, der er omhandlet i denne artikel, er de gældende takster ifølge den pågældende roamingkundes takstordning for foretagelse og modtagelse af opkald på et hvilket som helst besøgt net i den medlemsstat, hvor kunden roamer.

4. De mere detaljerede personaliserede takstoplysninger, der er omhandlet i stk. 2 angives som minut eller dataenhedsroamingtakster (inklusive moms) i henhold til den pågældende roamingkundes takstordning for foretagelse og modtagelse af opkald og afsendelse og modtagelse af sms’er og mms’er og andre datakommunikationstjenester på et hvilket som helst besøgt net i den medlemsstat, hvor kunden roamer.

 

4a. Alle udbydere sørger for, at der vises et ikon eller en advarselsmeddelelse på skærmen på roamingkundernes mobile apparat, der angiver, at de er ved at foretage eller modtage et roamingopkald.

5. Hjemmeudbyderne giver nye kunder fuld oplysning om gældende roamingtakster, når der tegnes abonnement. Hjemmeudbyderne giver også med regelmæssige mellemrum, og desuden hver gang der sker en betydelig takstændring, deres kunder ajourførte oplysninger om gældende roamingtakster.

5. Hjemmeudbyderne giver alle kunder fuld oplysning om gældende roamingtakster og navnlig eurotaksten, når der tegnes abonnement. De giver også uden unødig forsinkelse hver gang, der sker en takstændring, deres kunder ajourførte oplysninger om gældende roamingtakster.

 

5a. Hjemmeudbydere træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle deres kunder har kendskab til, at der findes en eurotakst og en samlet fast månedlig takst som omhandlet i artikel 4. De skal navnlig straks orientere eksisterende kunder om eurotaksten og den samlede faste månedlige takst på en klar og saglig måde. De skal derefter med faste mellemrum sende en påmindelse til alle kunder, der har valgt en anden takst.

Ændringsforslag 33

ARTIKEL 7, STK. 5 B (nyt)

 

5b. Såfremt en operatør øger de indenlandske takster med henvisning til denne forordning, skal den fremlægge sine interne regnskaber.

Begrundelse

Der er behov for fuldstændig gennemsigtighed i regnskaberne, hvis en operatør begrunder en stigning i taksterne for indenlandske opkald med henvisning til denne forordning.

Ændringsforslag 34

ARTIKEL 7, STK. 5 C (nyt)

 

5c. De nationale myndigheder påser, at der udarbejdes en prismodel, hvormed de forventede roamingtakster, som opkræves af de forskellige operatører, kan beregnes. Sådan modeller skal være forbundet på EU-plan.

Begrundelse

For at skabe mest mulig gennemsigtighed er det nødvendigt at forbrugerne ved hjælp af en model kan vurdere roamingtaksterne på forhånd og finde ud af, hvilken operatør der kan give dem den bedste pris. Denne model bør udarbejdes af de nationale myndigheder for at sikre upartiske oplysninger. Sådanne modeller skal være indbyrdes forbundet for at sikre større gennemsigtighed på hele EU-markedet Det er teknisk muligt at udarbejde sådanne modeller i stil med den model, der ligger på GSM Associations hjemmeside.

Ændringsforslag 35

ARTIKEL 8, STK. 1, 5 OG 6 OG 8 A (nyt)

1. De nationale tilsynsmyndigheder overvåger og fører tilsyn med overholdelsen af denne forordning på deres område.

1. De nationale tilsynsmyndigheder overvåger, fører tilsyn og sikrer med overholdelsen af denne forordning på deres område.

5. De nationale tilsynsmyndigheder skal offentliggøre ajourførte oplysninger om anvendelsen af denne forordning på en sådan måde, at interesserede parter har nem adgang til oplysningerne.

5. De nationale tilsynsmyndigheder skal offentliggøre ajourførte oplysninger om anvendelsen af denne forordning, navnlig artikel 3 og 4, på en sådan måde, at interesserede parter har nem adgang til oplysningerne.

6. De nationale tilsynsmyndigheder overvåger udviklingen i engros- og detailtaksterne for levering af tale- og datakommunikationstjenester til roamingkunder, inklusive sms(”Short Message Service”)- og mms(”Multimedia Message Service”)-tjenester, navnlig i Fællesskabets mest perifere regioner, og underretter efter anmodning Kommissionen om resultatet af denne overvågning.

6. De nationale tilsynsmyndigheder overvåger udviklingen i engros- og detailtaksterne for levering af tale- og datakommunikationstjenester (herunder sms og mms) til roamingkunder, navnlig i Fællesskabets mest perifere regioner, og ligeledes den særlige ufrivillige roamingsituation for borgere, der bor og arbejder, og firmaer, der driver virksomhed, i grænseoverskridende regioner i medlemsstaterne, og underretter Kommissionen om resultatet af denne overvågning hver sjette måned efter denne forordnings ikrafttræden. Der gives oplysninger separat om erhvervskunder og kunder med forudgående og efterfølgende afregning.

 

 

8a. De nationale tilsynsmyndigheder understøtter en oplysningskampagne via massemedier som fjernsyn, radio, blade, aviser og biografer i hele Fællesskabet for at øge opmærksomheden omkring betingelserne for eurotaksten som omhandlet i artikel 4 i denne forordning. Kampagnen bør starte umiddelbart efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Ændringsforslag 36

ARTIKEL 8, STK. 6 A (nyt)

 

6a. På grundlag af de nationale tilsynsmyndigheders rapporter forelægger Kommissionen inden 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden Parlamentet og Rådet en analyse af engros- og detailroamingtakster for datakommunikationstjenester i EU. Hvis detailroamingtakster for datakommunikationstjenester i EU forekommer uberettiget høje efter denne forordnings ikrafttræden, stiller Kommissionen forslag om regulering af disse takster på grundlag af forordningen om roamingtakster for taletelefoni.

Begrundelse

Takket være teknologiens hurtige udvikling spiller markedet for internationale datatjenester en stadig større rolle. Internetbaseret lydtransmission (VOIP) er revolutionerende fastnettelefoni, der baner vejen for billigere lydtransmission. Spredningen og tilstedeværelsen af 3G-net og andre relaterede teknologier har alvorlige konsekvenser for markedet for mobiltjenester. I forbrugernes interesse og for at garantere konkurrencen bør der gennemføres mere intensiv overvågning af markedsprocesser, og hvis disse ikke fungerer tilfredsstillende, bør muligheden for forholdsmæssig indgriben tilbydes.

Ændringsforslag 37

ARTIKEL 8, STK. 6 B (nyt)

 

6b. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at nedsættelser af roamingtaksterne som følge af bestemmelserne i denne forordning ikke udlignes af priserne på mobilopkald inden for samme medlemsstat.

Ændringsforslag 38

ARTIKEL 10, STK. 3

3. Kommissionen offentliggør regelmæssigt i Den Europæiske Unions Tidende den gennemsnitlige mobiltermineringstakst som fastsat i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 4.

3. Kommissionen offentliggør regelmæssigt i Den Europæiske Unions Tidende og på internetportalen "Dit Europa" den gennemsnitlige mobiltermineringstakst som fastsat i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 4.

Ændringsforslag 39

Artikel 10, stk. 6

6. Ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilag II til den tekniske udvikling eller markedsudviklingen, vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 13, stk. 3.

6. Ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilag II til den tekniske udvikling eller markedsudviklingen, vedtages af Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 13, stk. 2a.

Ændringsforslag 40

ARTIKEL 12, STK. 1

Kommissionen tager denne forordnings funktionsmåde op til revision og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest to år efter ikrafttrædelsesdatoen. Rapporten skal omfatte Kommissionens ræsonnement vedrørende det fortsatte behov for forordningen eller muligheden for at ophæve den i lyset af markeds- og konkurrenceudviklingen. Kommissionen kan med henblik herpå anmode medlemsstaterne og de nationale tilsynsmyndigheder om oplysninger, som fremsendes hurtigst muligt.

Kommissionen tager denne forordnings funktionsmåde op til revision og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest to år efter ikrafttrædelsesdatoen. Kommissionen vurderer, om målene i denne forordning er nået, og stiller om nødvendigt hensigtsmæssige forslag. Rapporten skal omfatte Kommissionens ræsonnement vedrørende det fortsatte behov for forordningen og spørgsmålet om, hvorvidt der på baggrund af markeds- og konkurrenceudviklingen og hensyn til forbrugerbeskyttelsen er behov for at forlænge forordningens varighed ud over perioden i henhold til stk. 1b, således at der tages højde for udviklingen i taksterne for mobilkommunikationstjenester på nationalt plan og navnlig om detailtaksterne for roamingopkald i EU overstiger taksterne for indenlandske opkald. Som led i denne rapport foretager Kommissionen under særlig hensyntagen til konsekvenserne af regionale uligheder og uligheder mellem tjenesteudbydere en gennemgang af udviklingen i en gros- og detail-taksterne for taletelefoni- og datakommunikationstjenester, herunder sms og mms, og andre datakommunikationstjenester i EU. Rapporten indeholder i givet fald henstillinger vedrørende behovet for en regulering af disse tjenester

 

1a. Kommissionen kan med henblik herpå anvende oplysninger fra anvendelsen af artikel 8, stk. 2.

 

1b. Forordningens gyldighedsperiode udløber 3 år efter ikrafttrædelsen, medmindre Kommissionen fremsætter forslag inden udløbet for Europa-parlamentet og Rådet om en forlængelse.

Ændringsforslag 41

ARTIKEL 12, STK. 1 C (nyt)

 

1c Kommissionen analyserer denne forordnings virkninger på konkurrencesituationen for mindre, uafhængige og nystartede operatører. Kommissionen analyserer navnlig, om mindre, uafhængige og nystartede operatører er udsat for diskriminerende takster og om adgang på ikke-diskriminerende betingelser for mindre, uafhængige og nystartede operatører bør reguleres. Kommissionen forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest et år efter denne forordnings ikrafttrædelse. Hvis det skønnes nødvendigt, omfatter rapporten et forslag til indgriben. Forslaget kan også fremsættes særskilt, hvis det findes begrundet af udviklingen på markedet eller manglen derpå.

Begrundelse

Det vil tydeliggøre Kommissionens analyse, hvis konsekvenserne af denne forordning for mindre, uafhængige eller nye operatører undersøges.

Ændringsforslag 42

ARTIKEL 12, STK. 1 D (nyt)

 

1d. Kommissionen offentliggør en årlig rapport om udviklingen i Fællesskabet inden for områder, der er omfattet af denne forordning.

Begrundelse

For at foretage en mere omfattende årlig revision.

Ændringsforslag 43

Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

 

2a. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5a, stk. 1 til 4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse, jf. dennes artikel 8.

Ændringsforslag 44

BILAG I

Engrostakster for foretagelse af regulerede roamingopkald, jf. artikel 3

Engrostakster for foretagelse af regulerede roamingopkald, jf. artikel 3 og 4

Den totale engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af operatøren af roamingkundens hjemmenet for foretagelse af et reguleret roamingopkald med oprindelse på det besøgte net, må ikke overstige et beløb pr. minut, der er lig med den gennemsnitlige mobiltermineringstakst offentliggjort i henhold til artikel 10, stk. 3, multipliceret:

Den totale engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af en operatør af roamingkundens hjemmenet for foretagelse af et reguleret roamingopkald med oprindelse på det besøgte net, må ikke overstige et beløb pr. minut, der er lig med den gennemsnitlige mobiltermineringstakst offentliggjort i henhold til artikel 10, stk. 3, multipliceret med en faktor på 2 for opkald til et offentligt mobiltelefonnet, uanset om det er i den medlemsstat, hvori det besøgte net er beliggende, eller i en anden medlemsstat end den, hvori det besøgte net er beliggende

a) med en faktor på to, når der er tale om et reguleret roamingopkald til et nummer, der er tildelt et offentligt mobiltelefonnet i den medlemsstat, hvori det besøgte net er beliggende, eller

 

b) med en faktor på tre, når der er tale om et reguleret roamingopkald til et nummer, der er tildelt et offentligt mobiltelefonnet i en anden medlemsstat end den, hvori det besøgte net er beliggende.

 

Takstgrænserne i dette bilag omfatter alle faste elementer som f.eks. opkaldsafgifter.

 

Ændringsforslag 45

BILAG I, STK. 1 A (nyt)

 

1a. De yderligere omkostninger i forbindelse med de mest perifere regioners afsideshed og opkald mellem det europæiske kontinent og de pågældende regioner skal føjes til disse takstgrænser for opkald, der foretages til og fra mobiloperatører med tilladelser, der kun dækker Fællesskabets mest perifere regioner.

Begrundelse

I de mest perifere regioner indebærer opkald langt større omkostninger end for andre europæiske operatører som følge af den manglende geografiske sammenhæng. De forventede takstgrænser ville tvinge andre europæiske operatører til at acceptere kunder fra operatører, der driver virksomhed i de mest perifere regioner, uden at kunne dække deres omkostninger, hvilket kunne overtale dem til at lukke deres destinationer for kunder fra operatører i regionerne i de mest perifere regioner.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Indledning

De europæiske borgeres mulighed for at bruge deres mobiludstyr under udenlandsrejser er en afgørende faktor, hvad angår oprettelsen af et indre marked for mobiltjenester i Europa. Der er konstateret et klart markedssvigt på det nuværende roamingmarked, og det forhindrer de europæiske borgere i at anvende deres mobiludstyr, når de rejser fra en medlemsstat til en anden.

Vi støtter klart hovedlinjerne i Kommissionens forslag til forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet. Det er dog nødvendigt at foretage forbedringer med henblik på at øge prisgennemsigtigheden og gøre det muligt for forbrugeren at træffe et kvalificeret valg, og med henblik på at skabe lige vilkår for mobiltelefonoperatører og således øge konkurrencen på det indre roamingmarked.

Europa-Parlamentet respekterer Kommissionens tilbageholdenhed med at regulere priserne på internationale mobildataoverførselstjenester på grundlag af de nuværende oplysninger om dette markedssegment uden en behørig konsekvensanalyse. Europa-Parlamentet bemærker, at der er et stort behov for nøje at vurdere og overvåge dette markedssegment, eftersom der synes at være tydelige tegn på markedssvigt.

I. Markedssvigt

1. Meget høje priser

Prisniveauet for de mobilkommunikationstjenster, der tilbydes forbrugere, der roamer, har været høje og ofte urimeligt høje. Til trods for at taksterne, navnlig taksterne på detailniveau, har været uberettiget høje, er der beviser for, at også de engrostakster, som værtsnetoperatøren opkræver, navnlig fra mindre operatører, har været langt højere end de omkostninger, som værtsnetoperatøren er blevet påført, hvilket således hindrer loyal konkurrence.

2. Mangel på gennemsigtighed

De europæiske borgere har brug for ubegrænset kommunikation af høj kvalitet. Behovet er tydeligt, i betragtning af at otte ud af ti EU-borgere har en mobiltelefon, og i betragtning af at indtrængningsraten i visse medlemsstater overstiger 100 % (Italien 123,2 %, Portugal 117,1 %, Det Forenede Kongerige 116,3 %)[1]. Til dette formål er gennemsigtige prismekanismer af afgørende betydning. På virksomhedsplan skal gennemsigtighed sikre, at det indre marked fungerer. Hvad angår forholdet mellem virksomheder og forbrugere er hovedformålet at forsyne forbrugeren med fuldstændige og sammenlignelige oplysninger om de gældende priser med henblik på at sætte forbrugeren i stand til at træffe et kvalificeret valg.

II. Ulemperne ved et ikke-fungerende indre telekommunikationsmarked

1. Manglende gennemførelse af Lissabon-stragiens mål

Hovedformålet med Lissabon-dagsordenen er at gøre Europa til den mest konkurrencedygtige videnbaserede økonomi i verden inden 2010. Det Europæiske Råd opfordrede i marts 2005 Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at puste nyt liv i Lissabon-strategien ved atter at fokusere på vækst og beskæftigelse i Europa. Et velfungerende arbejdsmarked kan fremme vækst og være med til at skabe en konkurrencedygtig europæisk økonomi. For at sikre det europæiske markeds konkurrenceevne på verdensplan er der behov for et dynamisk indre marked uden indre barrierer. Ubegrundet høje priser, der forhindrer forbrugerne i at benytte deres mobiltelefonudstyr, udgør hindringer på det indre marked for tjenesteydelser.

2. Manglende etablering af et videnbaseret indre marked

Markedet for mobilkommunikation, der er en del af informationssamfundet i bredeste forstand, omfatter ikke kun taletelefoni, men også levering af andre nyere former for mobilkommunikationstjenester. Navnlig VOIP, 3G-net, GPS, Wi-fi, mobilt Internet og tv samt nyt mobiltelefoniudstyr, der kan anvendes til mobildataoverførsel i større omfang, tyder på en lovende udvikling, der ikke bør vanskeliggøres af manglende efterspørgsel på grund af afskrækkende priser.

3. Selvreguleringen fungerer ikke

Selvregulering ville betyde, at operatører eller organisationer selv skulle forhandle om og fastsætte retningslinjer på europæisk plan. Operatører ville skulle garantere væsentlige prisnedsættelser på detail- og engrosniveau. Der er tilsyneladende endnu ikke blevet fremsat sådanne forslag.

4. Den manglende funktionsdygtighed i tal

Undersøgelser har vist:

· at næsten otte ud af ti europæere har en mobiltelefon;

· at mobiltelefonbrugere er meget afhængige af de internationale roamingtjenester, eftersom størstedelen af brugerne (ni ud af ti) vælger denne løsning, når de rejser udenlands i stedet for at købe et nyt SIM-kort;

· at de fleste brugere begrænser deres mobilkommunikation, når de rejser udenlands;

· at for høje kommunikationsomkostninger uden tvivl er den væsentligste årsag til, at europæere bruger deres telefoner mindre, når de rejser udenlands (81 % af de adspurgte);

· at der er en betydelig mangel på gennemsigtighed, hvad angår priser, eftersom fire ud af ti europæere ikke har en klar fornemmelse af, hvad deres opkald koster;

· at et stort antal europæere (70 % af de adspurgte) synes, at EU skal gøre en indsats for at regulere prisen på opkald og tekstbeskeder, således at roamingtaksterne ikke er meget højere end de lokale priser.

B. Foreslåede forbedringer

Oprettelsen af et velfungerende europæisk indre marked for telekommunikation er det vigtigste formål med denne forordning. Geografiske hindringer, der vanskeliggør dynamisk konkurrence, bør fjernes. Gennemsigtigheden for forbrugerne samt for erhvervslivet bør forbedres, hvilket til dels kan være medvirkende til, at den overordnede målsætning kan gennemføres.

5. Engrosregulering

Prisregulering på engrosniveau er en vigtig drivkraft for at nå de mål, der er fastsat ovenstående. Prisregulering bør skabe lige vilkår for operatørerne, både store og små, gamle og nye (markedsadgang), nordlige og sydlige (turisme) og østlige og vestlige (indkomstniveau) for at sikre konkurrence. For at sikre loyal konkurrence skal alle operatører underkaste sig en must carry-forpligtelse for roamingtjenester på engrosniveau.

Grundlaget for engrosreguleringen skal være gennemsigtigt, ikke lægge op til manipulation og gælde på lige vilkår i alle medlemsstater, og det bør ikke udgøre en urimelig administrativ byrde for tilsynsmyndighederne.

Reguleringen på engrosniveau bør baseres på mobiltermineringstakster beregnet som gennemsnittet for alle 27 medlemsstater. Det absolutte takstloft på engrosniveau beregnes ved at gange den gennemsnitlige mobiltermineringstakst med en fælles koefficient. Der er ingen mobiltelefonoperatører, der kan opkræve takster ud over dette loft fra andre operatører.

Prisreguleringen på engrosniveau bør træde i kraft hurtigst muligt.

6. Udløbsklausul

Hvis erhvervslivet etablerer en børs, der dækker hele det europæiske roamingmarked (indgående og udgående opkald), vil operatører, der sælger alle deres roamingminutter på denne børs, ikke længere være underlagt regulering på engrosniveau.

7. Detailregulering

Prisregulering på detailniveau bør frem for alt sikre, at prisnedsættelser, der ydes af operatører på engrosniveau, videregives til forbrugerne, samtidig med at operatørerne har plads nok til innovation af nye tjenester og takstpakker.

Det absolutte takstloft på detailniveau skal kun finde anvendelse på en reguleret detailtakst (”eurotakst”), der obligatorisk skal tilbydes af alle operatører. Denne takst bør bestå af en samlet pris pr. opkald eller pr. tidsenhed og kan om nødvendigt reguleres af Europa-Parlamentet og Rådet. Operatører er forpligtede til at give fuldstændige oplysninger om betingelserne for denne takst og til at gøre det let for forbrugeren at vælge eurotaksten.

Med henblik på at øge konkurrencen på markedet for mobildataoverførsel og gøre priserne på roamingtjenester sammenlignelige på EU-plan skal operatører også være forpligtet til at tilbyde en samlet månedlig international enhedstakst. Denne enhedstakst skal omfatte basistaksten, de nationale og internationale roamingtakster for mobildataoverførsel (sms, mms, mobilt tv osv.) og taksterne for enhver tjeneste, der tilbydes forbrugeren på et senere tidspunkt. Der skal ikke gælde nogen prisregulering for enhedstaksten.

Hvis begge krav (om eurotaksten og den samlede månedlige enhedstakst) overholdes af operatørerne, vil alle de andre eksisterende eller nye internationale modeller for roamingtakster, der ikke er underlagt regulering, således give operatørerne frihed til at tilpasse deres servicepakker.

Prisreguleringen på detailniveau bør træde i kraft hurtigst muligt og udløbe, når de geografiske hindringer er fjernet, og der er etableret et velfungerende indre marked.

8. Gennemsigtighed

Et aktivt “push-system" er at foretrække frem for prisoplysning efter anmodning ("pull-system"). For at undgå spamming skal oplysninger begrænses til prisoplysninger, og forbrugerne skal have mulighed for at skifte til et "pull-system”, hvis de ønsker det.

Forbrugere skal oplyses direkte om de priser, der gælder, når de roamer.

Det skal sikres, at omkostningerne ved at informere forbrugerne er rimelige.

For at kunne videregive prisnedsættelser, der er ydet på engrosniveau, skal gennemsigtigheden, hvad angår de priser, der opkræves af operatører, øges. Så længe der ikke er nogen europæisk tilsynsmyndighed, anmodes de nationale tilsynsmyndigheder om at sikre gennemsigtigheden.

9. Yderligere foranstaltninger

Europa-Parlamentet anmoder Kommissionen om nøje at overvåge prisudviklingen inden for international mobildataoverførsel og vurdere, om der er behov for yderligere regulering på dette område. Ordføreren påpeger, at der er en høj risiko forbundet med innovation, hvad angår ny teknologi og tjenester på dette område, på grund af urimelige priser.

C. Mål, der skal opnås

I denne forbindelse skal forslaget til forordning medføre en balanceret tilgang under hensyntagen både til forbrugerens og mobiltelekommunikationssektorens interesser. Således kan der opnås en væsentlig reduktion af roamingtaksterne samt skabes lige vilkår for konkurrencen mellem mobiloperatørerne.

  • [1]  Ved udgangen af fjerde kvartal 2005
    Kilde: Credit Suisse, Gerpott Analysis.

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (22.3.2007)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

Rådgivende ordfører: Andrea Losco

KORT BEGRUNDELSE

1. Indledning

Der er mindst 147 millioner EU-borgere (37 millioner turister og 110 millioner forretningskunder)[1], der på nuværende tidspunkt er berørt af de meget høje internationale roamingtakster for mobiltelefoniopkald, dvs. muligheden for at foretage eller blot at modtage opkald i udlandet.

Dette er muligt på grund af internationale roamingaftaler, der er indgået mellem den operatør, der har indgået aftale med kunden, og den udenlandske operatør, hvis net kunden benytter.

Forbrugerorganisationer, nationale tilsynsmyndigheder og de fleste af de ansvarlige politikere er enige om, at prisen på roamingtjenester ikke faldet på grund af den dynamiske effekt af konkurrencen mellem operatørerne, til trods for at dette har været tilfældet for de nationale mobiltjenester. Derimod er taksterne fortsat uberettiget høje, meget lidt gennemsigtige og bemærkelsesværdigt nok ens hos forskellige operatører inden for samme medlemsstat.

Det kunne konstateres, at operatørerne tydeligvis i høj grad er uvillige til at nedbringe roamingtaksterne, til trods for de advarsler, der blev udsendt for adskillige år siden på nationalt plan og på EU-plan, og som Parlamentet senest gentog i sin beslutning af december 2005. Derfor forelagde Kommissionen i juli sidste år nærværende forslag til forordning.

2. Hovedpunkterne i Kommissionens forslag

A) Regulering af engrostaksterne

I forslaget fastsættes der maksimale engrostakster. For lokale opkald, dvs. opkald, som foretages i det besøgte land, svarer engrostakstgrænsen til det dobbelte af den gennemsnitlige termineringstakst i Fællesskabet. For internationale opkald, dvs. opkald, der foretages til kundens hjemland eller et tredjeland i Fællesskabet, er engrostakstgrænsen tre gange så høj som den gennemsnitlige termineringstakst.

B) Regulering af detailtaksterne

Maksimumprisen på levering af roamingtjenester på detailniveau er fastsat til 130 % af engrostakstgrænsen. For indgående opkald gælder denne maksimumgrænse indtil den nye forordning træder i kraft. For indgående opkald træder grænserne for detailtakster dog automatisk i kraft efter seks måneder.

C) Detailtaksternes gennemsigtighed

Forslaget fremmer gennemsigtighed i detailtaksterne ved at indføre en forpligtelse for mobiltelefonudbydere til efter anmodning og gratis at give personaliserede oplysninger om roamingtaksterne til deres roamingkunder.

3. Forslagene

Ordføreren kan ikke lægge skjul på en vis forbløffelse over for dette usædvanlige forslag til forordning. Det er hans faste overbevisning, at målet, som han i høj grad støtter, om at sænke priserne på et produkt, bør opnås gennem en sund konkurrence mellem markedskræfterne, og ikke gennem centralstyrede indgreb vedrørende direkte prisregulering.

Til trods for disse principielle forbehold anerkender han dog, at de normale konkurrencebestemmelser ikke har fungeret efter hensigten, hvad angår denne mobiltelefontjeneste.

I betragtning af de særlige kendetegn ved det internationale roamingmarked, tjenesternes grænseoverskridende karakter, de gældende retlige rammes utilstrækkelighed, det faktum, at det er umuligt for de nationale lovgivere at gribe ind på effektiv vis, og i betragtning af at engrosleverandørerne ikke befinder sig i samme medlemsstat som de forbrugere, der benytter sig af tjenesterne, er ordføreren enig med Kommissionen i, at det er nødvendigt at gribe ind ved at træffe ekstraordinære foranstaltninger.

Inden for de rammer, som Kommissionen har skitseret, anses det for hensigtsmæssigt kun at foreslå få, men målrettede ændringsforslag vedrørende:

A) Detailtaksterne

Ordføreren mener, at den grænse på 130 %, som Kommissionen foreslår, er for lav. Dette loft, der bør dække både omkostningerne og indtægterne fra detailtjenesterne, kan medføre et urimeligt pres på målet om at fremme konkurrence og differentiering af udbuddet. Priserne vil sandsynligvis ende med at lægge sig i den højere ende inden for det foreslåede loft, og dette kan have negative konsekvenser både for de små operatører, der ikke er en del af en større sammenslutning (store koncerner eller europæiske alliancer), fjerne en konkurrencefremmende faktor og generelt påvirke taksternes fleksibilitet i negativ retning. Derfor foreslås det, at der fastsættes en detailtakstgrænse på 150 % af den foreslåede engrostakstgrænse.

B) Gennemsigtighed

Det anses for vigtigt at fremme gennemsigtighed i detailtaksterne ved at indføre en forpligtelse for mobiltelefonudbydere til automatisk at oplyse deres kunder om roamingtaksterne, i det øjeblik de passerer en grænse.

C) En fremtidig lovgivningsramme for sms og mms

Endelig foreslås det at lade sms’er og mms'er være omfattet af den fremtidige ændring af den retlige ramme for de elektroniske kommunikationstjenester. Disse tjenester er på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af forslaget til forordning, men de er underlagt et reelt misbrug af taksterne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag[2]Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 14

(14) En fælles ordning med betegnelsen ”den europæiske hjemmemarkedsmetode” bør benyttes til at sikre, at brugere af offentlige mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for internationale roamingtaletelefonitjenester, når de foretager eller modtager taletelefoniopkald, hvorved der opnås et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiloperatørerne sikres. I lyset af de involverede tjenesters grænseoverskridende karakter er der behov for en fælles ordning, således at mobiloperatørerne benytter ét sæt sammenhængende regelrammer baseret på objektive kriterier.

(14) En fælles ordning med betegnelsen ”den europæiske hjemmemarkedsmetode” bør benyttes til at sikre, at brugere af offentlige mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for internationale roamingtaletelefonitjenester og roamingdatatjenester, når de foretager eller modtager taletelefoniopkald eller benytter datatjenester, hvorved der opnås et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiloperatørerne sikres. I lyset af de involverede tjenesters grænseoverskridende karakter er der behov for en fælles ordning, således at mobiloperatørerne benytter ét sæt sammenhængende regelrammer baseret på objektive kriterier. For at sikre, at der er effektiv detailkonkurrence, og at alle mobiloperatører i Fællesskabet er i stand til at konkurrere effektivt, bør mobiloperatører være forpligtet til efter anmodning at levere internationale engrosroamingtjenester til alle andre operatører med hjemsted i Fællesskabet.

Begrundelse

For at kunne konkurrere effektivt bør mobiloperatører være forpligtet til at levere internationale roamingtjenester til alle andre operatører. Dette vil sikre, at der ikke er nogen operatører, der udelukkes fra at få adgang til engrosroamingtjenester.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 15

(15) Den mest effektive og proportionale ordning for regulering af takstniveauet for internationale roamingopkald i overensstemmelse med ovennævnte overvejelser består i at fastsætte maksimale minuttakster på fællesskabsplan på både detail- og engrosniveau.

(15) Den mest effektive og proportionale ordning for regulering af takstniveauet for internationale roamingtaletelefoniopkald i overensstemmelse med ovennævnte overvejelser består i at fastsætte maksimale minuttakster på fællesskabsplan på både detail- og engrosniveau. Hvad angår datatjenester, bør de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen i betragtning af den hastighed, hvormed der sker teknologiske ændringer, og den voksende rolle for sms- og mms-tjenester føre tilsyn med engros- og detailtakster, herunder sms- og mms-takster, og inddrage dem i den fremtidige revision af lovgivningsrammen, hvis priserne ikke falder.

Ændringsforslag 3

BETRAGTNING 26

(26) For at forbedre gennemsigtigheden i detailtaksterne for foretagelse og modtagelse af roamingopkald i Fællesskabet og hjælpe roamingkunder med at træffe afgørelse om brugen af deres mobiltelefon under rejse i udlandet bør udbyderne af mobiltelefonitjenester efter anmodning og gratis give deres roamingkunder mulighed for nemt at få oplyst de roamingtakster, der gælder for dem i den pågældende besøgte medlemsstat. Gennemsigtighed indebærer også, at udbyderne giver oplysning om roamingtaksterne, når der tegnes abonnement, og at de regelmæssigt og i tilfælde af større takstændringer giver deres kunder ajourførte oplysninger om roamingtaksterne.

(26) For at forbedre gennemsigtigheden i detailtaksterne for foretagelse og modtagelse af roamingopkald i Fællesskabet og hjælpe roamingkunder med at træffe afgørelse om brugen af deres mobiltelefon under rejse i udlandet bør udbyderne af mobiltelefonitjenester gratis give deres roamingkunder mulighed for nemt at få oplysninger om regulerende aftaler mellem hjemmeudbyderen og udbyderen af det besøgte net og at få oplyst de roamingtakster, der gælder for dem i den pågældende besøgte medlemsstat. Disse oplysninger bør omfatte taksterne for at modtage og foretage opkald i den pågældende medlemsstat. Gennemsigtighed indebærer også, at udbyderne giver oplysning om roamingtaksterne, når der tegnes abonnement, og at de regelmæssigt og i tilfælde af større takstændringer giver deres kunder ajourførte oplysninger om roamingtaksterne.

Ændringsforslag 4

BETRAGTNING 27

(27) De nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at udføre opgaver under rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002, bør tildeles de nødvendige beføjelser til at overvåge og håndhæve forpligtelserne i denne forordning inden for deres område. De bør også overvåge udviklingen i taksterne for tale- og datatjenester for mobiltelefonkunder, der roamer i Fællesskabet, navnlig hvad angår de særlige omkostninger, der er forbundet med roamingopkald i Fællesskabets mest perifere regioner, og nødvendigheden af at sikre, at disse omkostninger i tilstrækkelig grad kan dækkes ind på engrosmarkedet. De bør sikre, at der stilles opdaterede oplysninger om anvendelsen af denne forordning til disposition for mobiltelefonbrugerne.

(27) De nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at udføre opgaver under rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002, bør tildeles de nødvendige beføjelser til at overvåge og håndhæve forpligtelserne i denne forordning inden for deres område. De bør også overvåge udviklingen i taksterne for tale- og datatjenester for mobiltelefonkunder, der roamer i Fællesskabet, navnlig hvad angår de særlige omkostninger, der er forbundet med roamingopkald i Fællesskabets mest perifere regioner, og nødvendigheden af at sikre, at disse omkostninger i tilstrækkelig grad kan dækkes ind på engrosmarkedet. De nationale tilsynsmyndigheder bør underrette Kommissionen om resultaterne af denne overvågning hver sjette måned fra denne forordnings ikrafttræden. De bør også sikre, at der stilles opdaterede oplysninger om anvendelsen af denne forordning til disposition for mobiltelefonbrugerne.

Ændringsforslag 5

BETRAGTNING 31

(31) Denne forordning bør tages op til revision senest to år efter ikrafttrædelsen for at sikre, at den fortsat er nødvendig og afpasset de gældende forhold på det elektroniske kommunikationsmarked på det pågældende tidspunkt.

(31) Denne forordning har til formål at korrigere en situation, hvor markedet ikke fungerer godt nok, ved at indføre foranstaltninger, der øjeblikkeligt genindfører en effektiv konkurrence til fordel for forbrugerne. Den er ikke eviggyldig og bør derfor tages op til revision senest to år efter ikrafttrædelsen for at sikre, at det lovindgreb, der regulerer engros- og detailtaksterne, fortsat er nødvendig og afpasset de gældende forhold på det elektroniske kommunikationsmarked på det pågældende tidspunkt og for at undersøge, hvorvidt forordningen bør ophæves eller midlertidigt erstattes men mindre restriktive indgreb.

Ændringsforslag 6

BETRAGTNING 31 A (ny)

 

(31a) Anvendelsen af denne forordning skal for Bulgariens og Rumæniens vedkommende udsættes, indtil Kommissionen har udarbejdet en specifik konsekvensanalyse for disse to medlemsstater. Under alle omstændigheder bør gennemførelsen af et loft for detail- og engrosroamingtakster ske gradvist for Bulgarien og Rumænien.

Begrundelse

Markederne i Bulgarien og Rumænien er relativt underudviklede, og der er brug for betydelige investeringer i forbedringer af nettene. Det er således vigtigt at udarbejde en specifik konsekvensanalyse for de to nye medlemsstater før gennemførelsen af roamingforordningen.

Ændringsforslag 7

ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)

 

-1. Ved denne forordning fastsættes bestemmelser for at øge prisgennemsigtigheden og forbedre oplysningerne til forbrugerne om takster for internationale roamingtjenester.

Begrundelse

Målene med nærværende forordning bør omfatte et mål om at indføre bestemmelser for at øge prisgennemsigtigheden og forbedre oplysningerne til forbrugere, der benytter internationale roamingtjenester.

Ændringsforslag 8

ARTIKEL 2, NR. 2, LITRA E A OG E B (nye)

 

(ea) “nye roamingkunder" de roamingkunder, der henvises til i litra e), og som har undertegnet en kontrakt med (i) en hjemmeudbyder for første gang, (ii) med en anden hjemmeudbyder, eller som (iii) har købt et taletids-simkort, efter at forpligtelserne i artikel 4 er trådt i kraft

 

(eb) “eksisterende roamingkunder” de roamingkunder, der henvises til i litra e), og som ikke falder ind under definitionen i litra ea), eller nye roamingkunder, der har fravalgt de forbrugerbeskyttelsestakster, der er fastsat i artikel 4.

Begrundelse

Dette ændringsforslag indfører en definition på “nye roamingkunder” og ”eksisterende roamingkunder” i overensstemmelse med de fremsatte ændringsforslag.

Ændringsforslag 9

ARTIKEL 3, TITEL

Engrostakster for foretagelse af regulerede roamingopkald

Engrostakster for regulerede roamingopkald

Begrundelse

Det særskilte loft for lokale og andre opkald forårsager stor forvirring. Derfor vil det være mere hensigtsmæssigt at fastsatte et højere samlet loft, der svarer til den gennemsnitlige mobiltermineringstakst offentliggjort i henhold til artikel 10, stk. 3, multipliceret med en faktor på 3,0.

Ændringsforslag 10

ARTIKEL 4

Detailtakster for foretagelse af regulerede roamingopkald

Engrostakster for regulerede roamingopkald

Med forbehold af artikel 5 må den totale detailtakst, eksklusive moms, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for levering af et reguleret roamingopkald, ikke overstige 130 % af den gældende maksimale engrostakst for opkaldet som fastsat i overensstemmelse med bilag I. Takstgrænserne i denne artikel omfatter alle faste elementer i tilknytning til leveringen af regulerede roamingopkald som f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for tilvalgstjenester.

Med forbehold af artikel 5 må den gennemsnitlige detailtakst, eksklusive moms, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for foretagelse og modtagelse af et reguleret roamingopkald, ikke overstige 150 % af den gældende maksimale engrostakst for opkaldet som fastsat i overensstemmelse med bilag I. Takstgrænserne i denne artikel omfatter alle faste elementer i tilknytning til leveringen af regulerede roamingopkald som f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for tilvalgstjenester.

Begrundelse

Det foreslåede loft for detailtaksterne for opkald er for lavt, og det efterlader ingen plads til kreativ konkurrence mellem forskellige former for operatører og tjenester. Det er derfor nødvendigt at fastsætte et fælles og højere gennemsnitligt detailloft i forbindelse med maksimumtaksterne for enkelte opkald med henblik på at give operatørerne større fleksibilitet og således sikre bedre service til forbrugerne.

Ændringsforslag 11

ARTIKEL 4 A (ny)

 

Artikel 4a

Forbrugerbeskyttelsestakst

 

1. Hjemmeudbydere er forpligtet til klart og tydeligt at give alle roamingkunder mulighed for at benytte en forbrugerbeskyttelsestakst i overensstemmelse med stk. 2.

 

2. Den detailtakst pr. minut (eksklusive moms), som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for levering af et roamingopkald må ikke overstige [0,50 EUR] for udgående opkald og [0,25 EUR] for indgående opkald.

 

3. Eksisterende roamingkunder skal have mulighed for at skifte til forbrugerbeskyttelsestaksten. Ændringen skal være gratis og kan ikke underlægges betingelser og begrænsninger vedrørende abonnementets eksisterende elementer.

 

4. Nye roamingkunder, der tegner et abonnement, skal automatisk tilbydes forbrugerbeskyttelsestaksten, medmindre de bevidst vælger en anden takst. I tilfælde af at en ny roamingkunde udtrykkeligt vælger en anden takst, kan kunden frit vende tilbage til forbrugerbeskyttelsestaksten inden for en periode på højst seks måneder, samtidig med at andre elementer af abonnementet bevares.

 

5. Takstgrænserne i denne artikel omfatter alle faste elementer i tilknytning til leveringen af regulerede roamingopkald som f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for tilvalgstjenester.

Ændringsforslag 12

ARTIKEL 6

Artikel 6

udgår

Detailtakster for modtagelse af opkald under roaming i Fællesskabet

 

Den totale detailtakst, eksklusive moms, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for denne kundes modtagelse af taletelefoniopkald under roaming på et besøgt net må ikke på minutbasis overstige 130 % af den gennemsnitlige mobiltermineringstakst, jf. artikel 10, stk. 3. Takstgrænserne i denne artikel omfatter alle faste elementer i tilknytning til leveringen af regulerede roamingopkald som f.eks. engangsafgifter eller afgifter for tilvalgstjenester.

 

Ændringsforslag 13

ARTIKEL 7, STK. 1

1. Hver hjemmeudbyder giver efter anmodning sin roamingkunde personaliserede takstoplysninger om de detailtakster, der gælder for denne kundes foretagelse og modtagelse af opkald i den besøgte medlemsstat.

1. Hver hjemmeudbyder giver automatisk sin roamingkunde personaliserede takstoplysninger om de detailtakster og de specifikke regulerende aftaler med andre mobiltelefoniudbydere, der gælder for denne kundes foretagelse og modtagelse af opkald i den besøgte medlemsstat.

Begrundelse

For at forbedre gennemsigtigheden og konkurrencen bør kunden oplyses om detailtakster og eventuelle regulerende aftaler mellem hjemmeudbyderen og udbyderen af det besøgte net for at kunne træffe et valg baseret på fuldstændige oplysninger.

Ændringsforslag 14

ARTIKEL 7, STK. 2

2. Kunden kan vælge at fremsætte denne anmodning ved hjælp af et mobiltelefonopkald eller ved at sende en sms (”Short Message Service"), i begge tilfælde til et nummer, der er udpeget til dette formål at hjemmeudbyderen, og kan vælge at modtage oplysningerne under opkaldet eller pr. sms (i sidstnævnte tilfælde snarest muligt efter opkaldet).

2. Roamingkunden skal modtage de i stk. 1 fastsatte oplysninger ved hjælp af et mobiltelefonopkald eller en sms. Alle udbydere af mobiltelefonitjenester, der driver virksomhed i det besøgte land, der har regulerende aftaler med hjemmeudbyderen, skal levere disse oplysninger, inden der er gået en time efter kundens indrejse i den besøgte medlemsstat.

Ændringsforslag 15

ARTIKEL 7, STK. 3 A (nyt)

 

3a. Kunden kan til enhver tid anmode om, at den ovennævnte gratis oplysningstjeneste ophører.

Begrundelse

For at undgå, at der sendes uønskede beskeder, navnlig til kunder, der passerer grænser, bør det være muligt til enhver tid at vælge et frivilligt ”pull-system”.

Ændringsforslag 16

ARTIKEL 8, STK. 1 A

 

1a. De nationale tilsynsmyndigheder skal offentliggøre oplysninger om anvendelsen af denne forordning, navnlig artikel 3, 4 og 4a, på en sådan måde, at interesserede parter har nem adgang til oplysningerne.

Begrundelse

Resultaterne af overvågnings- og tilsynsproceduren omhandlet i stk. 1 i denne artikel bør være gennemsigtige og offentlige, således at berørte parter og forbrugere kan holdes behørigt informeret.

Ændringsforslag 17

ARTIKEL 8, STK. 6

6. De nationale tilsynsmyndigheder overvåger udviklingen i engros- og detailtaksterne for levering af tale- og datakommunikationstjenester til roamingkunder, inklusive sms(”Short Message Service”)- og mms(”Multimedia Message Service”)-tjenester, navnlig i Fællesskabets mest perifere regioner, og underretter efter anmodning Kommissionen om resultatet af denne overvågning.

6. De nationale tilsynsmyndigheder overvåger udviklingen i engros- og detailtaksterne for levering af taletelefonitjenester til roamingkunder, navnlig i Fællesskabets mest perifere regioner, og underretter Kommissionen om resultatet af denne overvågning hver sjette måned efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Med henblik på at sikre en hurtig gennemførelse af denne forordning bør dataroaming ikke være direkte omfattet af denne forordning. Det er dog vigtigt, at de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen fører tilsyn med roamingtaksterne på dette område, vurderer resultaterne og fremsætter hensigtsmæssige forslag om regulering, hvis det vurderes, at det er nødvendigt. Det er hensigtsmæssigt at placere dette under ”Revision” i artikel 12 – se de øvrige ændringsforslag.

Ændringsforslag 18

ARTIKEL 10, STK. 5

5. Selskaber, der er underlagt kravene i denne forordning, sikrer, at takstændringer, som er nødvendige for at sikre overholdelse af artikel 3, 4 og 6, træder i kraft senest to måneder efter hver offentliggørelse i henhold til de foregående stykker i denne artikel.

5. Selskaber, der er underlagt kravene i denne forordning, sikrer, at takstændringer, som er nødvendige for at sikre overholdelse af artikel 3 og 4, træder i kraft senest to måneder efter hver offentliggørelse i henhold til de foregående stykker i denne artikel.

Begrundelse

Det foreslåede loft for detailtaksterne for opkald er for lavt, og det efterlader ingen plads til kreativ konkurrence mellem forskellige former for operatører og tjenester. Det er derfor nødvendigt at fastsætte et fælles og højere gennemsnitligt detailloft i forbindelse med maksimumtaksterne for enkelte opkald med henblik på at give operatørerne større fleksibilitet og således sikre bedre service til forbrugerne.

Ændringsforslag 19

ARTIKEL 11 A (ny)

 

Artikel 11a

Datatjenester

 

1. De nationale tilsynsmyndigheder overvåger udviklingen i engros- og detailtaksterne for levering af dataoverførsler, sms’er og mms’er, til roamingkunder, indsamler oplysninger om de gennemsnitlige engrostakster for internationale roamingtjenester, som mobiloperatører opkræver i Fællesskabet, og underretter Kommissionen om resultatet af denne overvågning 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden og derefter efter anmodning.

 

2. På grundlag af de i stk. 2 omhandlede oplysninger forelægger Kommissionen senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med en analyse af engrostaksterne for internationale roamingdatatjenester i Fællesskabet. Hvis engrostaksterne for internationale roamingdatatjenester ikke er reduceret til et niveau, der svarer til roamingtaletelefonitjenester, efter denne forordnings ikrafttræden, vurderer Kommissionen behovet for regulering med henblik på at reducere engrostaksterne for levering af datakommunikationstjenester til roamingkunder og fremsætter om nødvendigt relevante forslag om regulering.

Begrundelse

Med henblik på at sikre en hurtig gennemførelse af denne forordning bør dataroaming ikke være direkte omfattet af denne forordning. Det er dog vigtigt, at de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen fører tilsyn med roamingtaksterne på dette område, vurderer resultaterne og fremsætter hensigtsmæssige forslag om regulering, hvis det vurderes, at det er nødvendigt.

Ændringsforslag 20

ARTIKEL 12

Kommissionen tager denne forordnings funktionsmåde op til revision og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest to år efter ikrafttrædelsesdatoen. Rapporten skal omfatte Kommissionens ræsonnement vedrørende det fortsatte behov for forordningen eller muligheden for at ophæve den i lyset af markeds- og konkurrenceudviklingen. Kommissionen kan med henblik herpå anmode medlemsstaterne og de nationale tilsynsmyndigheder om oplysninger, som fremsendes hurtigst muligt.

Kommissionen tager denne forordnings funktionsmåde op til revision og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest to år efter ikrafttrædelsesdatoen. Rapporten skal omfatte Kommissionens ræsonnement vedrørende det fortsatte behov for forordningen eller dens midlertidige erstatning med et mindre restriktivt indgreb i lyset af markeds- og konkurrenceudviklingen, herunder navnlig de økonomiske konsekvenser for små og uafhængige operatører og disses konkurrenceevne, samt i lyset af den rapport fra Kommissionen, der omhandles i artikel 11a vedrørende taksterne for roamingdatatjenester.

Ændringsforslag 21

ARTIKEL 16 A (ny)

 

Artikel 16a

 

Undtagelsesbestemmelser

 

Bestemmelserne i denne forordning gælder ikke for Bulgarien og Rumænien.

 

Kommissionen fører tilsyn med alle ændringer af engros- og detailtaksterne for levering af roamingtaletelefonitjenester fra hjemmeoperatører i Bulgarien og Rumænien og udarbejder en konsekvensvurdering senest to år efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Markederne i Bulgarien og Rumænien er relativt underudviklede, og der er brug for betydelige investeringer i forbedringer af nettene. Det er således vigtigt at udarbejde en specifik konsekvensanalyse for de to nye medlemsstater før gennemførelsen af roamingforordningen.

Ændringsforslag 22

BILAG I

Den totale engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af operatøren af roamingkundens hjemmenet for foretagelse af et reguleret roamingopkald med oprindelse på det besøgte net, må ikke overstige et beløb pr. minut, der er lig med den gennemsnitlige mobiltermineringstakst offentliggjort i henhold til artikel 10, stk. 3, multipliceret:

Den totale engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af operatøren af roamingkundens hjemmenet for foretagelse af et reguleret roamingopkald med oprindelse på det besøgte net, må ikke overstige et beløb pr. minut, der er lig med den gennemsnitlige mobiltermineringstakst offentliggjort i henhold til artikel 10, stk. 3, multipliceret med en faktor på 2 ½.

a) med en faktor på to, når der er tale om et reguleret roamingopkald til et nummer, der er tildelt et offentligt mobiltelefonnet i den medlemsstat, hvori det besøgte net er beliggende, eller

 

b) med en faktor på tre, når der er tale om et reguleret roamingopkald til et nummer, der er tildelt et offentligt mobiltelefonnet i en anden medlemsstat end den, hvori det besøgte net er beliggende.

 

Takstgrænserne i dette bilag omfatter alle faste elementer som f.eks. opkaldsafgifter.

 

Begrundelse

Det foreslåede loft for engrostakster er for lavt og vil have alvorlige negative konsekvenser for operatører navnlig i turistlande. Endvidere vil det særskilte loft for lokale og andre opkald forårsage stor forvirring. Derfor vil det være mere hensigtsmæssigt at fastsatte et højere samlet loft, der svarer til den gennemsnitlige mobiltermineringstakst offentliggjort i henhold til artikel 10, stk. 3, multipliceret med en faktor på 3,0.

PROCEDURE

Titel

Roaming på offentlige mobiltelefonnet

Referencer

KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Korresponderende udvalg

ITRE

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

5.9.2006

 

 

 

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

5.9.2006

 

 

 

Rådgivende ordfører

Dato for valg

Andrea Losco

25.9.2006

 

 

Behandling i udvalg

30.1.2007

20.3.2007

 

 

Dato vedtaget

21.3.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

15

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Werner Langen, Janusz Onyszkiewicz, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin

  • [1]  Konsekvensanalyse udarbejdet af Kommissionen, SEK(2006)925, s. 19.
  • [2]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (28.3.2007)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

Rådgivende ordfører (*): Joseph Muscat(*) Udvidet samarbejde mellem udvalg - forretningsordenens artikel 47

KORT BEGRUNDELSE

Indledning

Vi støtter hovedlinjerne i Kommissionens forslag, og mener, at det er et godt grundlag for udarbejdelsen af en proaktiv lovgivning.

Der er dog mulighed for at forbedre forslaget for bedre at beskytte forbrugernes rettigheder og gøre forslaget mere bæredygtigt set fra et erhvervsmæssigt synspunkt.

Parlamentet har hermed mulighed for at vise, at det kan medvirke til indgåelsen af en aftale, som er rimelig for operatørerne og frem for alt for forbrugerne.

Begrundelse

Der er et klart markedssvigt inden for roamingsektoren, som bør afhjælpes.

Forbrugerne, især de mest udsatte, har ret til beskyttelse. Forbrugerne er dog intelligente og kan selv træffe en afgørelse. Det er ikke vores rolle at træffe beslutningen for dem, men at give dem udførlige oplysninger, forhindre misbrug og give dem mulighed for at træffe en velfunderet afgørelse.

Mange operatører har foretaget store investeringer og forbedret telekommunikationen i Europa, og de har ret til en fair og rimelig fortjeneste.

Der bør være større konkurrence mellem såvel små som store operatører på markedet, således at de kan tilbyde forbrugerne tjenester af høj kvalitet til en rimelig pris.

På lang sigt er målet at skabe et europæisk indre marked for telekommunikation.

Principper

Gennemsigtighed

En klar, gennemsigtig og bæredygtig løsning uden skjulte overraskelser for forbrugerne.

Enkelhed

En forståelig og ukompliceret forordning.

Fleksibilitet

Forbrugerne skal have udførlige oplysninger for at kunne vælge mellem operatørernes forskellige tilbud.

Specifikke spørgsmål

Gennemsigtighed

Vi foreslår et "push-system", hvor forbrugerne automatisk modtager en sms med kortfattet information, når de registreres på et netværk.

Et "pull-system" skal gøre det muligt at få udførlige oplysninger gratis via sms eller taletelefoniopkald.

Forbrugerne skal til enhver tid have mulighed for at fravælge den automatiske "push-information".

Der findes særlige bestemmelser for handicappede (synshæmmede).

Engrossalg

Vi foreslår et engrostakstloft, der kan forenkle systemet, og som der er bred enighed om i Parlamentet, Kommissionen og Rådet.

Detailhandel

Det er nødvendigt med en detailregulering for at sikre, at besparelser videregives til forbrugerne.

Reguleringen må ikke føre til, at der kun er ét tilbud på markedet. Vi går derfor ind for en passende gennemgang af takstlofterne for at tage hensyn til de relevante omkostninger og tillade konkurrence uden at skade forbrugernes interesser.

Fleksibilitet

Vi ønsker større konkurrence til mere rimelige priser. Forbrugerne skal have mulighed for at vælge mellem forskellige løsninger og sikres mod urimelige priser. Vi foreslår derfor et system, hvor hidtidige og nye kunder automatisk er omfattet af en forbrugerbeskyttelsestakst. Ved at modtage udførlige oplysninger vil kunderne kunne vælge, om de ønsker at bevare denne takst eller anmode om en anden.

Enkelhed

Forordningen bør fastsætte et loft for, hvor høje takster der kan opkræves af forbrugerne, medmindre de vælger et alternativ på et kvalificeret grundlag. Denne maksimumstakst skal være den samme i hele EU. For Europa-Parlamentet vil det være et klart og håndgribeligt resultat til forbrugernes fordel.

Nationale takster

Vi er klar over, at vi som lovgivere skal vise den nødvendige fleksibilitet, og derfor kan det ikke accepteres, at operatører afbalancerer taksterne for at rette op på tabt fortjeneste, hvilket skal kontrolleres.

Mindre, uafhængige operatører

Det lader ikke til, at der er et økonomisk argument bag det følsomme og ømtålelige emne, som er taget op af mindre, uafhængige operatører, der efterspørger et forbud mod forskelsbehandling, således at en mindre operatør skal betale samme engrostakst til en anden operatør, som den takst der tilbydes til en større operatør (måske fra samme netværk). Der er grund til at tro, at en sådan bestemmelse kan føre til højere engrostakster og i nogle tilfælde mindske de mindre operatørers mulighed for at forhandle om taksten.

Dette problem findes allerede og skyldes ikke den foreslåede forordning. Dette forslag til forordning er heller ikke det ideelle middel til løsning af problemet.

Selv om det kunne være et emne for konkurrencemyndighederne, vil denne procedure formentlig ikke blive gennemført hurtigt nok til at være effektiv.

Eftersom vi anser de mindre, uafhængige operatører for at være afgørende for konkurrencen, opfordrer vi derfor Kommissionen til at undersøge problemet og fremlægge et forslag inden for 12 måneder.

Sms, mms og datatjenester

Kommissionens undersøgelse begrænser sig til taletelefoni. Der findes ingen undersøgelser af situationen, hvad angår markederne for sms, mms og datatjenester, som hver især udviser forskellige karakteristika.

En manglende undersøgelse i forbindelse med regulering ville stride mod princippet om bedre regulering og ville derfor gøre forordningen sårbar samt forsinke lovgivningen med mindst et år.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag[1]Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 1

(1) De høje takster, der skal betales af brugerne af de offentlige mobiltelefonnet, når de benytter deres mobiltelefon under rejse i udlandet i Fællesskabet, er en kilde til bekymring hos de nationale tilsynsmyndigheder. De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe noterede på sit plenarmøde i maj 2005 (bl.a.), at dette tilsyneladende var resultatet af en kombination af høje engrostakster, der opkræves af den udenlandske værtsnetoperatør, og også i mange tilfælde en høj detailavance, der opkræves af kundens egen netoperatør, at nedsættelser af engrostaksterne ofte ikke blev videregivet til detailkunden, og at der var en stærk sammenkædning af markederne i de forskellige medlemsstater.

(1) Mange operatører har for nylig indført takstordninger, som nedbringer roamingtaksterne for forbrugerne. De høje takster, der skal betales af brugerne af de offentlige mobiltelefonnet, når de benytter deres mobiltelefon under rejse i udlandet i Fællesskabet, er imidlertid fortsat en kilde til bekymring hos de nationale tilsynsmyndigheder samt hos forbrugerorganisationer og Europa-Parlamentet. De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe noterede på sit plenarmøde i maj 2005 (bl.a.), at dette tilsyneladende var resultatet af en kombination af høje engrostakster, der opkræves af den udenlandske værtsnetoperatør, og også i mange tilfælde en høj detailavance, der opkræves af kundens egen netoperatør, at nedsættelser af engrostaksterne ofte ikke blev videregivet til detailkunden, og at der var en stærk sammenkædning af markederne i de forskellige medlemsstater.

Begrundelse

For at afspejle den nuværende situation.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 9

(9) Selv om rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002 baseret på de overvejelser, der var fremherskende dengang, indeholdt bestemmelser om afskaffelse af alle handelshindringer inden for det område, de harmoniserede, kan dette forhold ikke forhindre, at de harmoniserede regler tilpasses andre overvejelser, således at man finder det mest effektive middel til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at betingelserne for det indre markeds funktion forbedres.

(9) Rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002 baseret på de overvejelser, der var fremherskende dengang, tog sigte på at fjerne alle handelshindringer mellem medlemsstaterne inden for det område, de harmoniserede, bl.a. hvad angår foranstaltninger, der påvirker forbrugerprisen i andre medlemsstater. Dette bør imidlertid ikke forhindre, at de harmoniserede regler tilpasses, hvor denne tilpasning i lyset af erfaringerne er nødvendig for at forbedre betingelserne for, at det indre marked kan fungere, og samtidig tilvejebringe et mere effektivt middel til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Begrundelse

For at belyse forslagets indvirkning på det indre markeds funktion og forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 3

BETRAGTNING 10

(10) Det er derfor nødvendigt at ændre rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002, så det er muligt at indføre undtagelser fra de gældende bestemmelser, og såfremt der ikke findes en operatør med en stærk markedsposition, bør taksterne for tjenester især kunne fastsættes gennem en handelsaftale, og dermed indføre supplerende regulerende forpligtelser, som afspejler de særlige kendetegn ved internationale roamingtjenester.

(10) Rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002 bør derfor suppleres med særlige bestemmelser om internationale roamingtjenester. Disse særlige bestemmelser bør indeholde supplerende regulerende forpligtelser, som afspejler de særlige kendetegn ved internationale roamingtjenester.

Begrundelse

Se begrundelse til betragtning 9.

Ændringsforslag 4

BETRAGTNING 11

(11) Detail- og engrosroamingmarkederne har deres helt egne særlige kendetegn, som begrunder ekstraordinære foranstaltninger, som går videre end de ordninger, der ellers står til disposition under rammebestemmelserne fra 2002.

udgår

Ændringsforslag 5

BETRAGTNING 12

(12) Der bør pålægges regulerende forpligtelser både på detail- og engrosniveau for at beskytte roamingkundernes interesser, idet erfaringen har vist, at nedsættelser af engrostaksterne for internationale roamingtjenester ikke altid afspejles i lavere detailtakster for roaming, fordi der mangler incitamenter til at gøre det. På den anden side kunne initiativer til at nedbringe niveauet i detailtaksterne uden at røre ved niveauet i de engrosomkostninger, der knytter sig til at levere tjenesterne, indebære risiko for at forstyrre det internationale roamingmarkeds funktion.

(12) Der bør pålægges regulerende forpligtelser både på detail- og engrosniveau for at beskytte roamingkundernes interesser, idet erfaringen har vist, at nedsættelser af engrostaksterne for internationale roamingtjenester ikke altid afspejles i lavere detailtakster for roaming, fordi der mangler incitamenter til at gøre det. På den anden side kunne initiativer til at nedbringe niveauet i detailtaksterne uden at røre ved niveauet i de engrosomkostninger, der knytter sig til at levere tjenesterne, indebære risiko for at forstyrre det internationale roamingmarkeds funktion. Der bør lægges særlig vægt på risikoen for, at mindre, uafhængige eller nye operatører får tilbudt nogle vilkår for levering af roamingtjenester, som hæmmer deres konkurrenceevne, og det skal være muligt at træffe hurtige og hensigtsmæssige foranstaltninger, såfremt der er tale om misbrug. Kommissionen analyserer denne forordnings virkninger på konkurrencesituationen for mindre, uafhængige eller nye operatører.

Begrundelse

For at understrege behovet for nøje at følge eventuelle negative virkninger på konkurrencen.

Ændringsforslag 6

BETRAGTNING 13

(13) De resulterende forpligtelser bør træde i kraft snarest muligt og bør gælde direkte i alle medlemsstater, men de bør samtidig give de berørte operatører en rimelig tidsfrist til at tilpasse deres takster og udbud af tjenester til de nye regler.

(13) De resulterende forpligtelser bør træde i kraft snarest muligt og gælde direkte i alle medlemsstater.

Begrundelse

En følge af ændringen af artikel 5 i Kommissionens forslag, så der skal gå tre måneder, før reguleringen af detailpriserne træder i kraft, og ikke seks måneder som foreslået af Kommissionen.

Ændringsforslag 7

BETRAGTNING 15

(15) Den mest effektive og proportionale ordning for regulering af takstniveauet for internationale roamingopkald i overensstemmelse med ovennævnte overvejelser består i at fastsætte maksimale minuttakster på fællesskabsplan på både detail- og engrosniveau.

(15) Den mest effektive og proportionale ordning for regulering af takstniveauet for internationale roamingopkald i overensstemmelse med ovennævnte overvejelser består i at fastsætte maksimale minuttakster på fællesskabsplan på engrosniveau. På detailniveau bør der fastsættes en forbrugerbeskyttelsestakst, som operatørerne har pligt til at tilbyde roamingkunderne. Dette vil blive det benchmark, som andre detailtilbud vil blive sammenlignet med, hvorved forbrugerne sikres en retfærdig takst. Forbrugerbeskyttelsestaksten bør fastsættes på et niveau, der garanterer operatørerne tilstrækkeligt råderum og tilskynder til konkurrencedygtige roamingtilbud til lavere takster.

Ændringsforslag 8

BETRAGTNING 16

(16) Den fælles ordning bør sikre, at detailtakster for international roaming mere rimeligt afspejler de underliggende omkostninger, der er forbundet med at levere tjenesten, end det hidtil har været tilfældet, samtidig med at operatørerne tillades at konkurrere ved at differentiere deres udbud og tilpasse deres takststruktur til markedsforholdene og forbrugernes præferencer.

(16) Den fælles ordning bør sikre, at detailtakster for international roaming mere rimeligt afspejler de underliggende omkostninger, der er forbundet med at levere tjenesten, end det hidtil har været tilfældet, ved at indføre en fast forbrugerbeskyttelsestakst, der skal tilbydes alle roamingkunder, og som afspejler en rimelig fortjenstmargen i forhold til de omkostninger, der på engrosniveau er forbundet med at udbyde roamingtjenesten, samtidig med at operatørerne tillades at konkurrere ved at differentiere deres udbud og tilpasse deres takststruktur til markedsforholdene og forbrugernes præferencer.

Ændringsforslag 9

BETRAGTNING 18

(18) Maksimumstaksterne bør tage højde for de forskellige elementer, der indgår i et internationalt roamingopkald (herunder generalomkostninger, signalering, opkaldsoprindelse, transittjenester og terminering) og forskellene i de underliggende omkostninger, der er forbundet med at levere internationale roamingtjenester dels for opkald til en destination i et besøgt land, og dels for opkald tilbage til roamingkundens hjemland eller et tredjeland i Fællesskabet.

(18) Enhver regulering af markedet bør tage højde for alle relevante elementer, der indgår i et internationalt roamingopkald (herunder generalomkostninger, signalering, opkaldsoprindelse, transittjenester og terminering) og forskellene i de underliggende omkostninger, der er forbundet med at levere internationale roamingtjenester dels for opkald til en destination i et besøgt land, og dels for opkald tilbage til roamingkundens hjemland eller et tredjeland i Fællesskabet. For at gøre det så enkelt som muligt bør engrostakstgrænsen udtrykkes som en fælles, blandet maksimumstakst.

Ændringsforslag 10

BETRAGTNING 19

(19) Maksimumstaksten for levering af et internationalt roamingopkald på engrosniveau bør være baseret på den gennemsnitlige mobiltermineringstakst pr. minut for operatører med en stærk markedsposition, idet disse termineringstakster i forvejen er underlagt tilsyn i overensstemmelse med rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002 og derfor bør fastsættes ved henvisning til princippet om omkostningsbaserede takster. I betragtning af de særlige kendetegn ved markedet for opkaldsterminering på individuelle offentlige mobiltelefonnet og den internationale roamings grænseoverskridende karakter frembyder de endvidere et stabilt grundlag for regulering, som er repræsentativt for omkostningsstrukturen i mobiltelefonnet i hele Fællesskabet. Den gennemsnitlige mobiltermineringstakst er et pålideligt benchmark for de centrale omkostningskomponenter på engrosniveau, og en maksimumsengrostakst baseret på et passende multiplum af denne gennemsnitlige mobiltermineringstakst bør derfor give sikkerhed for, at de reelle omkostninger i forbindelse med levering af regulerede roamingtjenester kan blive dækket ind.

(19) Maksimumstaksten for levering af et internationalt roamingopkald på engrosniveau bør være baseret på den gennemsnitlige mobiltermineringstakst pr. minut, beregnet som et gennemsnit af taksterne i og uden for spidsbelastningsperioder, for operatører med en stærk markedsposition, idet disse termineringstakster i forvejen er underlagt tilsyn i overensstemmelse med rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002 og derfor bør fastsættes ved henvisning til princippet om omkostningsbaserede takster. I betragtning af de særlige kendetegn ved markedet for opkaldsterminering på individuelle offentlige mobiltelefonnet og den internationale roamings grænseoverskridende karakter frembyder de endvidere et stabilt grundlag for regulering, som er repræsentativt for omkostningsstrukturen i mobiltelefonnet i hele Fællesskabet. Den gennemsnitlige mobiltermineringstakst er et pålideligt benchmark for de centrale omkostningskomponenter på engrosniveau, og en maksimumsengrostakst baseret på et passende multiplum af denne gennemsnitlige mobiltermineringstakst bør derfor give sikkerhed for, at de reelle omkostninger i forbindelse med levering af regulerede roamingtjenester kan blive dækket ind.

Ændringsforslag 11

BETRAGTNING 20

(20) Den maksimumstakst, der bør gælde på detailniveau, bør give roamingkunder sikkerhed for, at de ikke betaler en for høj takst, når de foretager et reguleret roamingopkald, samtidig med at hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt råderum til at differentiere de produkter, de tilbyder kunderne.

(20) Den forbrugerbeskyttelsestakst, der bør gælde på detailniveau, bør give roamingkunder sikkerhed for, at de ikke betaler en for høj takst, når de foretager eller modtager et roamingtaletelefoniopkald, ved at indføre en takst, der i højere grad afspejler de omkostninger, der er forbundet med at udbyde tjenesten, samtidig med at hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt råderum til at differentiere de produkter, de tilbyder kunderne.

Ændringsforslag 12

BETRAGTNING 21

(21) Udbyderne af internationale roamingtjenester for opkald, der foretages under roaming i udlandet, og som er omfattet af denne forordning, bør gives en tidsfrist, inden for hvilken de ad frivillighedens vej bør tilpasse deres detailtakster til de maksimumsgrænser, der er fastsat i denne forordning. En tidsfrist på seks måneder er passende for at give markedsaktørerne mulighed for at foretage de fornødne tilpasninger.

udgår

Begrundelse

Se begrundelse til betragtning 13.

Ændringsforslag 13

BETRAGTNING 21

(21) Udbyderne af internationale roamingtjenester for opkald, der foretages under roaming i udlandet, og som er omfattet af denne forordning, bør gives en tidsfrist, inden for hvilken de ad frivillighedens vej bør tilpasse deres detailtakster til de maksimumsgrænser, der er fastsat i denne forordning. En tidsfrist på seks måneder er passende for at give markedsaktørerne mulighed for at foretage de fornødne tilpasninger.

(21) Udbyderne af internationale roamingtjenester for opkald, der foretages under roaming i udlandet, og som er omfattet af denne forordning, bør gives en tidsfrist, inden for hvilken de ad frivillighedens vej bør tilpasse deres detailtakster til den forbrugerbeskyttelsestakst, der er fastsat i denne forordning. En tidsfrist på tre måneder er passende for at give markedsaktørerne mulighed for at foretage de fornødne tilpasninger.

Ændringsforslag 14

BETRAGTNING 22

(22) Tilsvarende bør der gælde en maksimumsgrænse for de takster, som roamingkunder kan blive afkrævet for at modtage taletelefoniopkald under roaming i udlandet i Fællesskabet, således at det sikres, at disse takster i højere grad afspejler omkostningerne i forbindelse med at levere denne tjeneste, og således at kunderne får større vished for, hvor høje takster de påfører sig ved at svare på opkald på deres mobiltelefon i udlandet.

udgår

Ændringsforslag 15

BETRAGTNING 23

(23) Denne forordning bør ikke berøre innovative udbud til kunderne, som er gunstigere end de maksimale minuttakster, der er indeholdt i denne forordning.

(23) Denne forordning bør ikke berøre innovative udbud til kunderne, som er gunstigere end den forbrugerbeskyttelsestakst, der er indeholdt i denne forordning, og faktisk opmuntrer til innovative udbud til roamingkunderne til takster, der ligger under forbrugerbeskyttelsestaksten. Det er vigtigt at gøre det klart, at roamingtaksterne ifølge denne forordning ikke behøver at blive genindført i de tilfælde, hvor de er blevet fjernet (f.eks. det nuværende marked, som eksisterer for alle øforbindelser mellem Republikken Irland og Nordirland), og at hidtidige roamingtakster heller ikke nødvendigvis skal bevares.

Ændringsforslag 16

BETRAGTNING 23 A (ny)

 

(23a) Mens trafikstyrende teknikker kan bidrage til at sikre, at roamingkunderne altid betaler den laveste roamingtakst, kan de også begrænse deres valgmuligheder. Roamingkunder bør altid manuelt kunne vælge det foretrukne netværk.

Begrundelse

Forklarer artikel 6a (ny).

Ændringsforslag 17

BETRAGTNING 24

(24) Takstkravene i denne forordning bør finde anvendelse, uanset om roamingkunderne har en kontrakt om forudgående eller efterfølgende afregning med deres hjemmeudbyder, således at det sikres, at alle brugere af mobiltelefoni falder ind under dens bestemmelser.

(24) Takstkravene i denne forordning bør finde anvendelse, uanset om roamingkunderne har en kontrakt om forudgående eller efterfølgende afregning med deres hjemmeudbyder, og uanset om hjemmeudbyderen udbyder mobiltaletelefonitjenester eller ej, således at det sikres, at alle brugere af mobiltelefoni falder ind under dens bestemmelser.

Begrundelse

Præciserer, at forordningen også omfatter de såkaldte operatører af virtuelle netværk.

Ændringsforslag 18

BETRAGTNING 26

(26) For at forbedre gennemsigtigheden i detailtaksterne for foretagelse og modtagelse af roamingopkald i Fællesskabet og hjælpe roamingkunder med at træffe afgørelse om brugen af deres mobiltelefon under rejse i udlandet bør udbyderne af mobiltelefonitjenester efter anmodning og gratis give deres roamingkunder mulighed for nemt at få oplyst de roamingtakster, der gælder for dem i den pågældende besøgte medlemsstat. Gennemsigtighed indebærer også, at udbyderne giver oplysning om roamingtaksterne, når der tegnes abonnement, og at de regelmæssigt og i tilfælde af større takstændringer giver deres kunder ajourførte oplysninger om roamingtaksterne.

(26) For at forbedre gennemsigtigheden i detailtaksterne for foretagelse og modtagelse af roamingopkald i Fællesskabet og hjælpe roamingkunder med at træffe afgørelse om brugen af deres mobiltelefon under rejse i udlandet bør udbyderne af mobiltelefonitjenester efter anmodning og gratis give deres roamingkunder mulighed for nemt at få oplyst de roamingtakster, der gælder for dem i den pågældende besøgte medlemsstat. Gennemsigtighed indebærer også, at udbyderne giver oplysning om roamingtaksterne, når der tegnes abonnement, og at de regelmæssigt og i tilfælde af større takstændringer giver deres kunder ajourførte oplysninger om roamingtaksterne. Af hensyn til gennemsigtigheden tilbyder hver hjemmeudbyder efter anmodning fra deres roamingkunder en gratis tjeneste, der giver en personaliseret beregning af de mest hensigtsmæssige valgmuligheder og takster på baggrund af kundens opkaldsprofil.

Begrundelse

For at optimere gennemsigtigheden og øge konkurrencen i sektoren, skal forbrugere nemt kunne modtage oplysninger om de takster, der er de mest fordelagtige for dem, og som er skræddersyet til deres forbrugeropkaldsprofil.

Ændringsforslag 19

BETRAGTNING 27

(27) De nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at udføre opgaver under rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002, bør tildeles de nødvendige beføjelser til at overvåge og håndhæve forpligtelserne i denne forordning inden for deres område. De bør også overvåge udviklingen i taksterne for tale- og datatjenester for mobiltelefonkunder, der roamer i Fællesskabet, navnlig hvad angår de særlige omkostninger, der er forbundet med roamingopkald i Fællesskabets mest perifere regioner, og nødvendigheden af at sikre, at disse omkostninger i tilstrækkelig grad kan dækkes ind på engrosmarkedet. De bør sikre, at der stilles opdaterede oplysninger om anvendelsen af denne forordning til disposition for mobiltelefonbrugerne.

(27) De nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at udføre opgaver under rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002, bør tildeles de nødvendige beføjelser til at overvåge og håndhæve forpligtelserne i denne forordning inden for deres område. De bør også overvåge udviklingen i taksterne for tale- og datatjenester for mobiltelefonkunder, der roamer i Fællesskabet, navnlig hvad angår de særlige omkostninger, der er forbundet med roamingopkald i Fællesskabets mest perifere regioner, og nødvendigheden af at sikre, at disse omkostninger i tilstrækkelig grad kan dækkes ind på engrosmarkedet. De bør overvåge udviklingen i detailtaksterne for taletelefoni- og dataoverførselstjenester og sikrer, at nedsættelser af roamingtaksterne i henhold til denne forordning ikke udlignes af prisen på mobilopkald inden for samme medlemsstat. De bør sikre, at der stilles opdaterede oplysninger om anvendelsen af denne forordning til disposition for mobiltelefonbrugerne. De bør offentliggøre resultaterne af denne overvågning hver sjette måned. Der bør gives oplysninger separat til erhvervskunder og kunder med forudgående og efterfølgende afregning.

Ændringsforslag 20

BETRAGTNING 29

(29) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(29) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

___________

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

___________

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s.11).

Begrundelse

Teknisk ændringsforslag om en ny komitologiprocedure.

Ændringsforslag 21

BETRAGTNING 29 A (ny)

 

(29a) Kommissionen bør især have beføjelse til at vedtage ændringsforslag til denne forordnings bilag for at tilpasse dem til den tekniske udvikling eller udviklingen på markedet. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, bør foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Se begrundelse til betragtning 19.

Ændringsforslag 22

BETRAGTNING 30

(30) Eftersom målene for den påtænkte handling, nemlig at oprette en fælles ordning, der skal sikre, at brugerne af offentlige mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for internationale roamingtjenester, når de foretager eller modtager mobiltelefonopkald, hvorved der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiltelefonoperatørerne sikres, ikke kan opfyldes af medlemsstaterne på en sikker, harmoniseret og passende måde og dermed bedre kan opfyldes på fællesskabsplan, kan Fællesskabet vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(30) Eftersom målene for den påtænkte handling, nemlig at oprette en fælles ordning, der skal sikre, at brugerne af offentlige mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for internationale roamingtjenester, når de foretager eller modtager mobiltelefonopkald gennem indførelse af en standardmaksimumstakst, der i højere grad afspejler de omkostninger, der er forbundet med at udbyde denne tjeneste, hvorved der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiltelefonoperatørerne sikres, ikke kan opfyldes af medlemsstaterne på en sikker, harmoniseret og passende måde og dermed bedre kan opfyldes på fællesskabsplan, kan Fællesskabet vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Begrundelse

Se begrundelse til betragtning 14.

Ændringsforslag 23

ARTIKEL 1, STK. 1

1. Ved denne forordning indføres en fælles ordning med betegnelsen ”den europæiske hjemmemarkedsmetode” til at sikre, at brugere af offentlige mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for internationale roamingtjenester, når de foretager og modtager opkald, hvorved der opnås et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiloperatørerne sikres. Den fastsætter regler for de takster, som mobiloperatørerne må opkræve for levering af internationale roamingtjenester for taletelefoniopkald med oprindelse og terminering i Fællesskabet, og gælder både for takster, der opkræves mellem netoperatører på engrosniveau, og for takster, der opkræves af hjemmeudbyderen på detailniveau.

1. Ved denne forordning indføres en fælles ordning med betegnelsen ”den europæiske hjemmemarkedsmetode” til ved at indføre en forbrugerbeskyttelsestakst på detailniveau at sikre, at brugere af offentlige mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for internationale roamingtjenester, når de foretager og modtager opkald. Forordningen fastsætter ligeledes bestemmelser for at forbedre oplysningerne om takster til brugerne af roamingtjenester, herunder datakommunikationstjenester, hvorved der opnås et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiloperatørerne sikres. Den fastsætter regler for de takster, som mobiloperatørerne må opkræve for levering af internationale roamingtjenester for taletelefoniopkald med oprindelse og terminering i Fællesskabet, og gælder både for takster, der opkræves mellem netoperatører på engrosniveau, og for takster, der opkræves af hjemmeudbyderen på detailniveau.

Ændringsforslag 24

ARTIKEL 1 A (ny)

 

Artikel 1a

 

Denne forordning fastsætter bestemmelser for at øge prisgennemsigtigheden og forbedre oplysningerne til forbrugerne om takster for roamingtjenester.

Ændringsforslag 25

ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA A

a) ”hjemmeudbyder” det selskab, der leverer jordbaserede offentlige mobiltelefontjenester på detailniveau til roamingkunden

a) ”hjemmeudbyder” det selskab, der leverer jordbaserede offentlige mobiltelefontjenester til roamingkunden

Begrundelse

Dette ændringsforslag har sammen med de følgende ændringsforslag til artikel 2 til formål at forenkle og præcisere de definitioner, der er foreslået af Kommissionen.

Ændringsforslag 26

ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA B

b) ”hjemmenet” det jordbaserede offentlige mobiltelefonnet, der er beliggende i en medlemsstat og benyttes af hjemmeudbyderen til levering af jordbaserede offentlige mobiltelefontjenester til roamingkunden

b) ”hjemmenet” det jordbaserede offentlige mobiltelefonnet, der er beliggende i en medlemsstat og benyttes af hjemmeudbyderen, hvad enten vedkommende er udbyder eller ej, til levering af jordbaserede offentlige mobiltelefontjenester til roamingkunden

Begrundelse

For at tydeliggøre, at operatører af virtuelle netværk også er omfattet, som det fremgår af Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 27

ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA C

c) ”international roaming” en roamingkundes benyttelse af en mobiltelefon eller et andet apparat til at foretage eller modtage opkald, mens den pågældende befinder sig uden for den medlemsstat, hvori kundens hjemmenet er beliggende, ved brug af arrangementer mellem operatøren af hjemmenettet og operatøren af det besøgte net

c) ”international roaming” en roamingkundes benyttelse af et mobilt apparat til at foretage eller modtage taletelefoniopkald, mens den pågældende befinder sig uden for den medlemsstat, hvori kundens hjemmenet er beliggende, ved brug af arrangementer mellem operatøren af hjemmenettet og operatøren af det besøgte net

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 2, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 28

ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA D

d) ”reguleret roamingopkald” en roamingkundes mobiltaletelefoniopkald med oprindelse i et besøgt net og terminering i et offentligt mobiltelefonnet i Fællesskabet

udgår

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 2, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 29

ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA E

e) ”roamingkunde” en kunde hos en udbyder af jordbaserede offentlige mobiltelefontjenester ved hjælp af et jordbaseret offentligt mobiltelefonnet beliggende i Fællesskabet, som benytter en mobiltelefon eller et andet apparat til at foretage eller modtage opkald på et besøgt net ved brug af arrangementer mellem operatøren af hjemmenettet og operatøren af det besøgte net

e) ”roamingkunde” en kunde hos en hjemmeudbyder, uanset om kunden har en kontrakt om forudgående eller efterfølgende afregning, som benytter et mobilt apparat til at foretage eller modtage taletelefoniopkald på et besøgt net ved brug af arrangementer mellem operatøren af hjemmenettet og operatøren af det besøgte net

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 2, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 30

ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA E A (nyt)

 

ea) “nye roamingkunder” roamingkunder, der ikke allerede var roamingkunder hos den relevante hjemmeudbyder, da forpligtelserne i artikel 4 trådte i kraft.

Begrundelse

Definitionen på “nye” og “eksisterende” roamingkunder er relevant for debatten om, hvorvidt den foreslåede forbrugerbeskyttelsestakst er noget, der vælges til eller fra, eller om det er en mellemting. Forbrugerbeskyttelsestaksten bør være standardtaksten for nye kunder, der ikke udtrykkeligt vælger en anden takst, og eksisterende kunder bør kunne vælge denne takst. For at skabe klarhed og øge retssikkerheden er det hensigtsmæssigt at fastsætte en utvetydig definition på "nye" og "eksisterende" kunder.

Ændringsforslag 31

ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA E B (nyt)

 

eb) “eksisterende roamingkunder” roamingkunder, der allerede var roamingkunder hos den relevante hjemmeudbyder, da forpligtelserne i artikel 4 trådte i kraft.

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 2, stk. 2, litra ea) (nyt).

Ændringsforslag 32

ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA F

f) ”besøgt net” et jordbaseret offentligt mobiltelefonnet beliggende i en anden medlemsstat end den, hvori hjemmenettet er beliggende, der giver en roamingkunde mulighed for at foretage eller modtage opkald ved brug af arrangementer med operatøren af hjemmenettet.

f) ”besøgt net” et jordbaseret offentligt mobiltelefonnet beliggende i en anden medlemsstat end den, hvori hjemmenettet er beliggende, der giver en roamingkunde mulighed for at foretage eller modtage taletelefoniopkald ved brug af arrangementer med operatøren af hjemmenettet.

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 2, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 33

ARTIKEL 3, TITEL

Engrostakster for foretagelse af regulerede roamingopkald

Engrostakster for roamingopkald

Ændringsforslag 34

ARTIKEL 3

Den totale engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af operatøren af roamingkundens hjemmenet for levering af et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. opkaldsoprindelse, transittjenester og terminering, må ikke overstige den gældende minuttakst som fastsat i overensstemmelse med bilag I.

Den gennemsnitlige engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af operatøren af et hvilket som helst hjemmenet for levering af et roamingtaletelefoniopkald, må ikke overstige 0,25 EUR pr. minut for en hvilken som helst periode mellem den 1. september og den 31. august, undtagen for licensgodkendte operatører i Fællesskabets mest perifere regioner, som skal overholde de specifikke lofter, som er fastsat i bilaget. Den gennemsnitlige engrostakst skal beregnes ud fra en periode på tolv måneder.

 

Den gennemsnitlige engrostakst skal beregnes ved at dividere den samlede engrosroamingfortjenste fra de relevante opkald, der er foretaget i løbet af den relevante periode, med det tilsvarende antal engrosroamingminutter.

Begrundelse

Et gennemsnitligt engrosloft giver operatørerne mere fleksibilitet til at fastsætte forskellige takster for at afspejle forskelle i prisen for at anvende deres net i og uden for spidsbelastningsperioder eller f.eks. over forskellige distancer. Ved at tillade en sådan fleksibilitet vil operatører blive tilskyndet til at anvende deres net så effektivt som muligt og sende de rigtige prissignaler til markedet og således fremme konkurrenceudviklingen. Hvis der indføres et loft, kan det føre til, at der fastsættes standardengrostakster, som er så høje som muligt. Det er enklere at fastsætte et specifikt tal for engrosloftet i stedet for en formel, og det fremmer gennemsigtigheden og retssikkerheden. Den periode, som gennemsnittet skal beregnes ud fra, og den måde, som det skal beregnes på, bør præciseres. De nævnte datoer tyder på, at forordningen dateres til den 1. juli 2007, og at engrosreguleringen vil træde i kraft to måneder efter offentliggørelsen af forordningen. Gennemsnittet for transaktioner mellem et hvilket som helst par operatører skal respekteres for at sikre, at de enkelte netoperatører kan drage nytte af beskyttelsen af regulerede engrostakster.

I betragtning af de specifikke omkostninger forbundet hermed bør de mest perifere regioner behandles separat.

Ændringsforslag 35

ARTIKEL 3 A (ny)

 

Artikel 3a

Et jordbaseret offentligt mobiltelefonnet, der er beliggende i en medlemsstat, skal stille engrosroamingtjenester for taletelefoniopkald, sms’er og andre dataoverførsler til rådighed for alle andre jordbaserede offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet.

Begrundelse

Kommissionens regulering vil sikre, at engrosroamingomkostningerne er rimelige. Der er dog ingen krav om, at operatører skal tilbyde engrosroamingtjenester til andre operatører. Nogle operatører kan beslutte ikke fremover at tilbyde roamingtjenester til deres konkurrenter i andre lande ud fra den betragtning, at den konkurrencemæssige skade, der påføres konkurrenterne er mere værd end den tabte (regulerede) fortjeneste. I mange tilfælde har operatørerne ikke noget andet valg end at købe engrosroamingtjenester fra deres direkte konkurrenter. Hvis der ikke foreligger en forpligtelse til at levere engrosroamingtjenester, er visse operatører, navnlig små virksomheder, muligvis slet ikke i stand til at få adgang til disse tjenester. Som Kommissionen anerkender i betragtning 4 og 6 har nationale tilsynsmyndigheder ikke på effektiv vis kunnet rette op på fejl på engrosmarkedet, hvad angår international roaming. Denne forordning skal indeholde beføjelser til at sikre adgang til engrosroamingtjenester.

Ændringsforslag 36

ARTIKEL 4, TITEL

Detailtakster for foretagelse af regulerede roamingopkald

Forbrugerbeskyttelsestakst

Ændringsforslag 37

ARTIKEL 4

Med forbehold af artikel 5 må den totale detailtakst, eksklusive moms, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for levering af et reguleret roamingopkald, ikke overstige 130 % af den gældende maksimale engrostakst for opkaldet som fastsat i overensstemmelse med bilag I. Takstgrænserne i denne artikel omfatter alle faste elementer i tilknytning til leveringen af regulerede roamingopkald som f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for tilvalgstjenester.

Med forbehold af artikel 2, 4a og 5 skal alle nye roamingkunder automatisk tilbydes forbrugerbeskyttelsestaksten, men have mulighed for at fravælge denne takst til fordel for en alternativ takst uden økonomiske sanktioner. Alle eksisterende roamingkunder skal have mulighed for uden økonomiske sanktioner at skifte til forbrugerbeskyttelsestaksten. Forbrugerbeskyttelsestaksten skal være 0,50 EUR pr. minut for udgående taletelefoniopkald i Fællesskabet og 0,25 EUR pr. minut for indgående taletelefoniopkald under roaming i Fællesskabet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at øge fleksibiliteten og retssikkerheden, samtidig med at det høje forbrugerbeskyttelsesniveau bevares.

Ændringsforslag 38

ARTIKEL 4 A (ny)

 

Artikel 4a

 

Foranstaltninger vedrørende anvendelse af forbrugerbeskyttelsestaksten

 

1. Forbrugerbeskyttelsestaksten, som er defineret i artikel 4, gælder automatisk for en hjemmeudbyders nye roamingkunder, medmindre de nye roamingkunder udtrykkeligt anfører, at de ikke ønsker at benytte denne takst, men en anden takst, der tilbydes.

 

2. Forbrugerbeskyttelsestaksten, som er defineret i artikel 4 og 6, gælder kun for eksisterende roamingkunder, hvis kunderne frivilligt og udtrykkeligt benytter sig af denne mulighed.

 

3. Alle kunder oplyses på utvetydig vis om ovenstående muligheder.

 

4. Der skal enkelt og vederlagsfrit gives oplysninger og mulighed for tilvalg og fravalg.

Begrundelse

Nye roamingkunder kan umiddelbart benytte forbrugerbeskyttelsestaksten, medmindre de ikke ønsker dette. Hvis alle eksisterende roamingkunder automatisk er omfattet af forbrugerbeskyttelsestaksten, ville det skabe praktiske problemer for både hjemmeudbydere og kunder. Eksisterende roamingkunder skal dog have mulighed for at overføre forbrugerbeskyttelsestaksten, hvis de måtte ønske det. Hjemmeudbyderes bør grundigt, enkelt og gratis oplyse alle kunder herom.

Ændringsforslag 39

ARTIKEL 5, TITEL

Tidsfrist for anvendelse af de maksimale detailtakstgrænser for regulerede roamingopkald

Tidsfrist for anvendelse af forbrugerbeskyttelsestaksten

Begrundelse

En forbrugerbeskyttelsestakstordning er at foretrække frem for en ordning, der omfatter et specifikt loft, eftersom denne ordning ikke kun giver forbrugerne passende beskyttelse, men også giver mere plads til konkurrence, hvilket formentlig også kommer forbrugerne til gode.

Ændringsforslag 40

ARTIKEL 5

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks måneder efter denne forordning ikrafttræden.

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning tre måneder efter denne forordning ikrafttræden.

Ændringsforslag 41

ARTIKEL 6

Artikel 6

udgår

Detailtakster for modtagelse af opkald under roaming i Fællesskabet

 

Den totale detailtakst, eksklusive moms, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for denne kundes modtagelse af taletelefoniopkald under roaming på et besøgt net må ikke på minutbasis overstige 130 % af den gennemsnitlige mobiltermineringstakst, jf. artikel 10, stk. 3. Takstgrænserne i denne artikel omfatter alle faste elementer i tilknytning til leveringen af regulerede roamingopkald som f.eks. engangsafgifter eller afgifter for tilvalgstjenester.

 

Begrundelse

Teksten er indpasset i artikel 4.

Ændringsforslag 42

ARTIKEL 6 A (ny)

 

Artikel 6a

 

Trafikstyring

 

Trafikstyrende teknikker må ikke anvendes til at hindre roamingkunderne i manuelt at vælge det besøgte net. Denne valgmulighed skal foreligge, indtil roamingkunden har slukket for apparatet eller forladt det besøgte net.

Begrundelse

Se begrundelse til betragtning 23a.

Ændringsforslag 43

ARTIKEL 7, STK. 1

1. Hver hjemmeudbyder giver efter anmodning sin roamingkunde personaliserede takstoplysninger om de detailtakster, der gælder for denne kundes foretagelse og modtagelse af opkald i den besøgte medlemsstat.

1. Hver hjemmeudbyder sender uden nogen unødig forsinkelse sin roamingkunde en sms med de gældende forbrugerbeskyttelsestakster, når roamingkunden får adgang til det ønskede net. Beskeden skal også indeholde et telefonnummer, som kunden kan ringe til fra sin mobiltelefon, og hvor fuldstændige oplysninger om de gældende roamingtakster er tilgængelige.

 

Hver hjemmeudbyder skal give sine roamingkunder mulighed for enkelt og gratis at kunne vælge at ophøre med at modtage sådanne oplysninger.

 

Hjemmeudbydere giver efter anmodning blinde eller synshæmmede kunder samme oplysninger via en talebesked.

Begrundelse

Forbrugere modtager i en enkel tekstbesked (på 160 typeenheder) de grundlæggende oplysninger om forbrugerbeskyttelsestaksten og et gratisnummer, hvor der kan fås yderligere roamingtakstoplysninger. Således undgås det, at forbrugerne overlæsses med oplysninger, som de kan få via et gratisnummer, hvis de har behov for dem. Forbrugere får også mulighed for enkelt og gratis at afstå fra at få sådanne oplysninger. Sidst men ikke mindst skal der tages hensyn til blinde og synshæmmede.

Ændringsforslag 44

ARTIKEL 7, STK. 2

2. Kunden kan vælge at fremsætte denne anmodning ved hjælp af et mobiltelefonopkald eller ved at sende en sms (”Short Message Service"), i begge tilfælde til et nummer, der er udpeget til dette formål at hjemmeudbyderen, og kan vælge at modtage oplysningerne under opkaldet eller pr. sms (i sidstnævnte tilfælde snarest muligt efter opkaldet).

2. Hvis de oplysninger, der stilles til rådighed i overensstemmelse med stk. 1, ikke omfatter oplysninger om roamingtakster for alle net i den medlemsstat, hvor kunden roamer, kan kunden anmode om at få disse oplysninger snarest muligt. Udbydere kan efterkomme roamingkundens anmodning ved at give oplysningerne under opkaldet eller pr. sms, idet der fuldt ud tages hensyn til blinde eller synshæmmede kunder.

Begrundelse

Roamingkunden bør være berettiget til at anmode om oplysninger vedrørende roamingtaksterne for taletelefoniopkald i den besøgte medlemsstat for alle netværk i denne medlemsstat med henblik på at kunne sammenligne taksterne og vælge det net, der har det bedste tilbud.

Ændringsforslag 45

ARTIKEL 7, STK. 3

3. Ovennævnte oplysningstjeneste skal ydes gratis, såvel fremsættelsen af anmodningen som modtagelsen af de oplysninger, der anmodes om.

3. Ovennævnte oplysningstjenester skal ydes gratis, såvel fremsættelsen af eventuelle anmodninger som modtagelsen af de oplysninger, der anmodes om.

Ændringsforslag 46

ARTIKEL 7, STK. 4

4. De personaliserede takstoplysninger, der er omhandlet i denne artikel, er de gældende takster ifølge den pågældende roamingkundes takstordning for foretagelse og modtagelse af opkald på et hvilket som helst besøgt net i den medlemsstat, hvor kunden roamer.

4. De takstoplysninger, der er omhandlet i stk. 1, sammenfatter i et standardiseret format de gældende takster inklusive moms ifølge den pågældende roamingkundes takstordning for foretagelse og modtagelse af taletelefoniopkalddet besøgte net i den medlemsstat, hvor kunden roamer. Hjemmeudbydere skal oplyse de nationale tilsynsmyndigheder om det standardiserede format, som de har til hensigt at anvende.

 

De udførlige takstoplysninger, der er omhandlet i stk. 2, omfatter de gældende takster ifølge den pågældende roamingkundes takstordning for foretagelse og modtagelse af taletelefoniopkald og for afsendelse og modtagelse af data på det besøgte net i den medlemsstat, hvor kunden roamer til en anden medlemsstat. Oplysningerne fremhæver forskellene på takster i og uden for spidsbelastningsperioder eller andre tidsbestemte variationer.

Ændringsforslag 47

ARTIKEL 7, STK. 5

5. Hjemmeudbyderne giver nye kunder fuld oplysning om gældende roamingtakster, når der tegnes abonnement. Hjemmeudbyderne giver også med regelmæssige mellemrum, og desuden hver gang der sker en betydelig takstændring, deres kunder ajourførte oplysninger om gældende roamingtakster.

5. Hjemmeudbyderne giver hver kunde fuld oplysning om gældende roamingtakster uden nogen unødig forsinkelse efter offentliggørelserne i henhold til artikel 10, stk. 3. Oplysningerne indeholder den gældende takst pr. minut, som kunden skal betale for et roamingtaletelefoniopkald samt, i givet fald, taksten for at roame sms'er, mms'er og dataenheder. Nye kunder får disse oplysninger på skrift, når der tegnes abonnement. Hjemmeudbyderne giver også deres kunder ajourførte oplysninger om gældende roamingtakster, når de informerer om generelle takster eller eventuelle ændringer, og når roamingtaksterne ændres. De gældende roamingtakster findes til enhver tid på hjemmeudbyderens hjemmeside.

Ændringsforslag 48

ARTIKEL 7, STK. 5 A (nyt)

 

5a. Hjemmeudbydere træffer klare og definitive foranstaltninger til at sikre, at alle deres roamingkunder har kendskab til, at der findes en forbrugerbeskyttelsestakst. De skal sende en meddelelse til hver enkelt af disse kunder inden to måneder efter denne forordnings ikrafttræden med en klar og saglig beskrivelse af forbrugerbeskyttelsestaksten og derefter sende en påmindelse herom med faste mellemrum. De skal også inkludere klare oplysninger om de nærmere omstændigheder omkring og eksistensen af forbrugerbeskyttelsestaksten med alle faktureringsoplysninger for de første tolv måneder efter forordningens ikrafttrædelse.

 

Roamingkunder skal et ubegrænset antal gange kunne vælge og fravælge roamingtilbud uden unødig forsinkelse og uden omkostninger.

Ændringsforslag 49

ARTIKEL 7, STK. 5 B (nyt)

 

 

5b. Hver hjemmeudbyder tilbyder efter anmodning fra deres roamingkunder en gratis tjeneste, hvorved kunderne kan anmode om en personaliseret vurdering af de mest hensigtsmæssige tilgængelige takstmuligheder i forhold til deres opkaldsprofil.

Begrundelse

For at sikre mest mulig gennemsigtighed og øge konkurrencen i sektoren, skal forbrugere kunne modtage oplysninger om de takster, der er de mest fordelagtige for dem i forhold til deres forbrugeropkaldsprofil.

Ændringsforslag 50

ARTIKEL 7, STK. 5 C (nyt)

 

5c. Med henblik på at skabe mest mulig gennemsigtighed og sikre præcise oplysninger om takstniveauer, som brugerne kan kontrollere på forhånd, udarbejder de nationale myndigheder en prismodel, hvormed de forventede roamingtakster for de forskellige operatører kan beregnes. Sådan modeller skal være indbyrdes forbundet på EU-plan.

Begrundelse

For at skabe mest mulig gennemsigtighed er det nødvendigt at forbrugerne ved hjælp af en model kan vurdere roamingtaksterne på forhånd og finde ud af, hvilken operatør der kan give dem den bedste pris. Denne model bør udarbejdes af de nationale myndigheder for at sikre upartiske oplysninger. Sådanne modeller skal være indbyrdes forbundet for at sikre større gennemsigtighed på hele EU-markedet Det er teknisk muligt at udarbejde sådanne modeller i stil med den model, der ligger på GSM Associations hjemmeside.

Ændringsforslag 51

ARTIKEL 8, STK. 1

1. De nationale tilsynsmyndigheder overvåger og fører tilsyn med overholdelsen af denne forordning på deres område.

1. De nationale tilsynsmyndigheder overvåger og fører tilsyn med overholdelsen af denne forordning på deres område. De overvåger især overholdelsen af gennemsnitstaksterne for indgående og udgående opkald på basis af de samlede takster på detailniveau og det samlede antal roamingminutter for indgående og udgående opkald.

Ændringsforslag 52

ARTIKEL 8, STK. 5

5. De nationale tilsynsmyndigheder skal offentliggøre ajourførte oplysninger om anvendelsen af denne forordning på en sådan måde, at interesserede parter har nem adgang til oplysningerne.

5. De nationale tilsynsmyndigheder skal offentliggøre ajourførte oplysninger om anvendelsen af denne forordning på en sådan måde, at interesserede parter har nem adgang til oplysningerne. De overvåger udviklingen i engros- og detailtaksterne for levering af taletelefoni- og datakommunikationstjenester til roamingkunder, inklusive sms- og mms-tjenester, navnlig men ikke blot udviklingen i Fællesskabets mest perifere regioner, hvad angår de specifikke omkostninger, der er forbundet med roamingopkald foretaget i disse regioner, og nødvendigheden af at sikre, at disse omkostninger i tilstrækkelig grad kan dækkes på engrosmarkedet, og offentliggør resultaterne af denne overvågning hver tolvte måned. Der gives oplysninger separat til erhvervskunder og kunder med forudgående og efterfølgende afregning.

(Se ændringsforslag til artikel 8, stk. 6)

Begrundelse

Omfatter en sammenlægning af artikel 8, stk. 5, og stk. 6, i Kommissionens forslag og styrker de nationale tilsynsmyndigheders forpligtelse til at overvåge anvendelsen af forordningen og gøre resultaterne tilgængelige for alle.

Forpligtelsen til at overvåge forordningen beskrives meget bredt ("om anvendelsen..."). Dette kan føre til, at forskellige oplysninger er tilgængelige inden for Fællesskabet. Et centralt sæt oplysninger, som indsamles og offentliggøres i alle medlemsstater, skal derfor identificeres og indføres inden forordningen vedtages.

Ændringsforslag 53

ARTIKEL 8, STK. 6

6. De nationale tilsynsmyndigheder overvåger udviklingen i engros- og detailtaksterne for levering af tale- og datakommunikationstjenester til roamingkunder, inklusive sms(”Short Message Service”)- og mms(”Multimedia Message Service”)-tjenester, navnlig i Fællesskabets mest perifere regioner, og underretter efter anmodning Kommissionen om resultatet af denne overvågning.

udgår

(Se ændringsforslag til artikel 8, stk. 5)

Begrundelse

Teksten er indpasset i artikel 8, stk. 5.

Ændringsforslag 54

ARTIKEL 8, STK. 6 A (nyt)

 

6a. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at nedsættelser af roamingtaksterne i henhold til denne forordning ikke udlignes af priserne på mobilopkald inden for samme medlemsstat.

Ændringsforslag 55

ARTIKEL 8, STK. 8

8. De udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer, der er etableret i overensstemmelse med artikel 34 i direktiv 2002/22/EF, kan også benyttes til bilæggelse af uløste tvister, der involverer kunder og (hvis dette gælder ifølge national ret) andre slutbrugere, vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

8. De udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer, der er etableret i overensstemmelse med artikel 34 i direktiv 2002/22/EF, kan også benyttes til bilæggelse af uløste tvister, der involverer roamingkunder, som er forbrugere, og (hvis dette gælder ifølge national ret) andre roamingkunder, vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

Begrundelse

Mindre teknisk tilpasning for at vise, at forordningen omfatter roamingkunder.

Ændringsforslag 56

ARTIKEL 10, STK. 5

5. Selskaber, der er underlagt kravene i denne forordning, sikrer, at takstændringer, som er nødvendige for at sikre overholdelse af artikel 3, 4 og 6, træder i kraft senest to måneder efter hver offentliggørelse i henhold til de foregående stykker i denne artikel.

5. Selskaber, der er underlagt kravene i denne forordning, sikrer, at takstændringer, som er nødvendige for at sikre overholdelse af artikel 3 og 4, træder i kraft senest to måneder efter hver offentliggørelse i henhold til de foregående stykker i denne artikel.

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med, at artikel 6 udgår.

Ændringsforslag 57

ARTIKEL 10, STK. 6

6. Ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilag II til den tekniske udvikling eller markedsudviklingen, vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 13, stk. 3.

6. Ændringer, som har til formål at tilpasse ikke-væsentlige bestemmelser i bilag II til den tekniske udvikling eller markedsudviklingen, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 2a.

Begrundelse

Ny komitologiprocedure.

Ændringsforslag 58

ARTIKEL 12, TITEL

Revisionsprocedure

Revisionsprocedure og kommissionsrapporter

Begrundelse

Der er tilføjet tre særskilte indberetningsforpligtelser fra Kommissionen.

Ændringsforslag 59

ARTIKEL 12

Kommissionen tager denne forordnings funktionsmåde op til revision og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest to år efter ikrafttrædelsesdatoen. Rapporten skal omfatte Kommissionens ræsonnement vedrørende det fortsatte behov for forordningen eller muligheden for at ophæve den i lyset af markeds- og konkurrenceudviklingen. Kommissionen kan med henblik herpå anmode medlemsstaterne og de nationale tilsynsmyndigheder om oplysninger, som fremsendes hurtigst muligt.

1. Kommissionen tager denne forordnings funktionsmåde op til revision og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest to år efter ikrafttrædelsesdatoen. Rapporten skal omfatte en detaljeret analyse af det fortsatte behov for forordningen og om nødvendigt ledsages af forslag til passende lovgivningsmæssige foranstaltninger. Kommissionen kan med henblik herpå anmode medlemsstaterne og de nationale tilsynsmyndigheder om oplysninger, som fremsendes hurtigst muligt.

Begrundelse

For at give supplerende detaljer om situationsrapporten og afstemme sproget til standardformuleringer.

Ændringsforslag 60

ARTIKEL 12, STK. 1 A (nyt)

 

1a. Kommissionen følger fortsat udviklingen i taksterne på markedet for datakommunikationstjenester, inklusive sms'er og mms'er. Kommissionen forelægger en rapport om udviklingen på markedet senest ...1. Hvis det skønnes nødvendigt, omfatter rapporten et forslag til indgriben og giver udtømmende begrundelser for de foreslåede foranstaltninger. Forslaget kan også fremsættes særskilt, hvis det findes begrundet af udviklingen på markedet eller mangel derpå.

 

__________

1 12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

For om nødvendigt at sikre en hurtig regulering af datakommunikationstjenester, som den nuværende mangel på data ikke muliggør.

Ændringsforslag 61

ARTIKEL 12, STK. 1 B (nyt)

 

1b. Kommissionen analyserer denne forordnings virkninger på konkurrencesituationen for mindre, uafhængige eller nye operatører. Kommissionen forelægger en rapport senest ... 1. Hvis det skønnest nødvendigt, omfatter rapporten et forslag til indgriben. Forslaget kan også fremsættes særskilt, hvis det findes begrundet af udviklingen på markedet eller mangel derpå.

 

__________

1 12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

For om nødvendigt at sikre hurtig regulering til at forebygge negative virkninger for konkurrencen.

Ændringsforslag 62

ARTIKEL 12, STK. 1 C (nyt)

 

1c. Kommissionen offentliggør en årlig rapport om udviklingen i Fællesskabet inden for områder, der er omfattet af denne forordning.

Begrundelse

For at foretage en mere omfattende årlig revision.

Ændringsforslag 63

ARTIKEL 12 A (ny)

 

Artikel 12a

 

Denne forordning udløber tre år efter ikrafttrædelsen. Efter denne periodes udløb bør branchen og EU bestræbe sig for at etablere et ægte indre marked for mobiltelefontjenester, der giver forbrugerne et frit valg, så de kan indgå telefonkontrakter med enhver operatør i EU uden at være forpligtet til at være bosiddende i den medlemsstat, hvor operatøren er hjemhørende.

Begrundelse

Hvis markedet er fuldt ud konkurrencedygtigt om tre år, vil forordningen ikke længere være nødvendig.

Ændringsforslag 64

ARTIKEL 13, STK. 2 A (nyt)

 

2a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Begrundelse

Ny komitologiprocedure.

Ændringsforslag 65

BILAG I, TITEL

Engrostakster for foretagelse af regulerede roamingopkald, jf. artikel 3

Engrostakster for foretagelse af visse roamingopkald, jf. artikel 3

Ændringsforslag 66

BILAG I, PUNKT 1, INDLEDNING

Den totale engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af operatøren af roamingkundens hjemmenet for foretagelse af et reguleret roamingopkald med oprindelse på det besøgte net, må ikke overstige et beløb pr. minut, der er lig med den gennemsnitlige mobiltermineringstakst offentliggjort i henhold til artikel 10, stk. 3, multipliceret:

I givet fald den totale engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af operatøren af roamingkundens hjemmenet for foretagelse af et roamingopkald med oprindelse på det besøgte net, må ikke overstige et beløb pr. minut, der er lig med den gennemsnitlige mobiltermineringstakst offentliggjort i henhold til artikel 10, stk. 3, multipliceret:

Ændringsforslag 67

BILAG II, PUNKT 4 A (nyt)

 

(4a) For licensgodkendte mobiloperatører i Fællesskabets mest perifere regioner, skal den relevante gennemsnitlige mobiltermineringstakst være den gennemsnitlige 75. percentil af mobiltermineringstaksterne for disse operatører i 2006 vægtet på grundlag af den samlede indgående taletelefonitrafik, som disse operatører opnår i løbet af dette år i de mest perifere regioner. Den relevante gennemsnitlige takst for engrosroamingtjenester skal beregnes på samme måde.

Begrundelse

Der tages også hensyn til den særlige situation, som licensgodkendte operatører i Fællesskabets mest perifere regioner befinder sig i, med henblik på at sikre, at disse operatører kan få dækket deres omkostninger.

PROCEDURE

Titel

Roaming på offentlige mobiltelefonnet

Referencer

KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Korresponderende udvalg

ITRE

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

5.9.2006

 

 

 

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

5.9.2006

 

 

 

Rådgivende ordfører

Dato for valg

Joseph Muscat

4.10.2006

 

 

Behandling i udvalg

22.11.2006

19.12.2006

23.1.2007

25.1.2007

 

1.3.2007

21.3.2007

 

 

Dato for vedtagelse

22.3.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

19

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nedzhmi Ali, Adam Bielan, Georgi Bliznashki, Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

André Brie, Simon Coveney, Jean-Claude Fruteau, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Søren Bo Søndergaard, Ieke van den Burg

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Sharon Bowles

  • [1]  EUT C... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.

UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (29.3.2007)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

Rådgivende ordfører: Manolis Mavrommatis

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag[1]Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 1

(1) De høje takster, der skal betales af brugerne af de offentlige mobiltelefonnet, når de benytter deres mobiltelefon under rejse i udlandet i Fællesskabet, er en kilde til bekymring hos de nationale tilsynsmyndigheder. De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe noterede på sit plenarmøde i maj 2005 (bl.a.), at dette tilsyneladende var resultatet af en kombination af høje engrostakster, der opkræves af den udenlandske værtsnetoperatør, og også i mange tilfælde en høj detailavance, der opkræves af kundens egen netoperatør, at nedsættelser af engrostaksterne ofte ikke blev videregivet til detailkunden, og at der var en stærk sammenkædning af markederne i de forskellige medlemsstater.

(1) De høje takster, der skal betales af brugerne af de offentlige mobiltelefonnet, f.eks. studerende, forretningsrejsende og turister, når de benytter deres mobiltelefon under rejse i udlandet i Fællesskabet, er en kilde til bekymring hos de nationale tilsynsmyndigheder. De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe noterede på sit plenarmøde i maj 2005 (bl.a.), at dette tilsyneladende var resultatet af en kombination af høje engrostakster, der opkræves af den udenlandske værtsnetoperatør, og også i mange tilfælde en høj detailavance, der opkræves af kundens egen netoperatør, at nedsættelser af engrostaksterne ofte ikke blev videregivet til detailkunden, og at der var en stærk sammenkædning af markederne i de forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 1 A (ny)

 

(1a) Det indre marked giver mere plads til mobilitet, navnlig for arbejdstagere, arbejdsgivere, studerende, lærere og praktikanter, der deltager i europæiske programmer, såsom livslang læring, ungdomsprogrammet og programmet ”Europa for Borgerne”. ”Prisen for mobilitet” bør således ikke være urimelig og uoverkommelig for rejsende.

Begrundelse

Prisen på roaming bør ikke være urimelig og uoverkommelig for rejsende, der ønsker at anvende deres mobiltelefon i udlandet.

Ændringsforslag 3

BETRAGTNING 1 B (ny)

 

(1b) Oprettelsen af et europæisk område for socialt, kulturelt og uddannelsesmæssigt samarbejde, der bygger på mobilitet for enkeltpersoner, bør forbedre kommunikationen mellem personer med henblik på at skabe et reelt ”Europa for borgerne”.

Begrundelse

Kommunikation er et af de vigtigste aspekter af den europæiske model. Det er af afgørende betydning, at de nye teknologier kan anvendes for at forbedre kommunikationen mellem borgerne.

Ændringsforslag 4

BETRAGTNING 12

(12) Der bør pålægges regulerende forpligtelser både på detail- og engrosniveau for at beskytte roamingkundernes interesser, idet erfaringen har vist, at nedsættelser af engrostaksterne for internationale roamingtjenester ikke altid afspejles i lavere detailtakster for roaming, fordi der mangler incitamenter til at gøre det. På den anden side kunne initiativer til at nedbringe niveauet i detailtaksterne uden at røre ved niveauet i de engrosomkostninger, der knytter sig til at levere tjenesterne, indebære risiko for at forstyrre det internationale roamingmarkeds funktion.

(12) Der bør pålægges regulerende forpligtelser både på detail- og engrosniveau for at beskytte roamingkundernes interesser, idet erfaringen har vist, at nedsættelser af engrostaksterne for internationale roamingtjenester ikke altid afspejles i lavere detailtakster for roaming, fordi der mangler incitamenter til at gøre det. På den anden side kunne initiativer til at nedbringe niveauet i detailtaksterne uden at røre ved niveauet i de engrosomkostninger, der knytter sig til at levere tjenesterne, indebære risiko for at forstyrre det internationale roamingmarkeds funktion.

Man bør især være opmærksom på, at nogle operatører, af årsager som ligger uden for deres indflydelse, uden tvivl har højere engrosomkostninger end gennemsnittet. F.eks. er der en tendens til, at operatører i områder med lav befolkningstæthed, ufordelagtig topografi eller stor tilstrømning af turister inden for korte perioder, som typisk telefonerer i spidsbelastningsperioder, har højere netomkostninger end operatører i lande, hvor forholdene er anderledes.

 

Derfor kan for lave roamingtakster reducere operatørernes investeringer i nogle af disse områder og dermed forringe roamingtjenesternes kvalitet.

Begrundelse

Det er en kendsgerning, at nogle mobiloperatører kan have flere omkostninger end andre i forbindelse med installation, vedligeholdelse og opgradering af mobiltelefonnettene.

Ændringsforslag 5

BETRAGTNING 18

(18) Maksimumstaksterne bør tage højde for de forskellige elementer, der indgår i et internationalt roamingopkald (herunder generalomkostninger, signalering, opkaldsoprindelse, transittjenester og terminering) og forskellene i de underliggende omkostninger, der er forbundet med at levere internationale roamingtjenester dels for opkald til en destination i et besøgt land, og dels for opkald tilbage til roamingkundens hjemland eller et tredjeland i Fællesskabet.

(18) Maksimumstaksterne bør tage højde for de forskellige elementer, der indgår i et internationalt roamingopkald (herunder generalomkostninger, signalering, opkaldsoprindelse, transittjenester og terminering) og forskellene i de underliggende omkostninger, der er forbundet med at levere internationale roamingtjenester dels for opkald til en destination i et besøgt land, og dels for opkald tilbage til roamingkundens hjemland eller et tredjeland i Fællesskabet. Endvidere bør der tages hensyn til, at en stor del af befolkningen, såsom de ældre, fortsat anvender gammel teknologi (fastnettelefoni), og at enhver form for indtjeningsnedgang, der opstår som følge af denne forordning, derfor ikke bør udlignes ved at forhøje prisen på fastnettelefoni.

Begrundelse

Gammel teknologi er stadig meget vigtig for visse dele af befolkningen. Disse mennesker bør derfor ikke straffes til fordel for nye kommunikationsmidler.

Ændringsforslag 6

BETRAGTNING 18 A (ny)

(18) Enhver ændring af taksterne bør tage højde for risikoen for markedsforvridninger og potentielle ulemper for flertallet af brugerne. Den indvirkning, som sæsonturister har på omkostningerne for de operatører, der modtager eller sender, bør derfor fordeles mere jævnt. På samme måde er det, ud fra den betragtning at 66 % af mobiltelefonbrugerne i EU ikke bruger internationale roamingtjenester, nødvendigt at sikre, at disse brugere ikke kommer til at lide under denne foranstaltning.

Ændringsforslag 7

BETRAGTNING 26

(26) For at forbedre gennemsigtigheden i detailtaksterne for foretagelse og modtagelse af roamingopkald i Fællesskabet og hjælpe roamingkunder med at træffe afgørelse om brugen af deres mobiltelefon under rejse i udlandet bør udbyderne af mobiltelefonitjenester efter anmodning og gratis give deres roamingkunder mulighed for nemt at få oplyst de roamingtakster, der gælder for dem i den pågældende besøgte medlemsstat. Gennemsigtighed indebærer også, at udbyderne giver oplysning om roamingtaksterne, når der tegnes abonnement, og at de regelmæssigt og i tilfælde af større takstændringer giver deres kunder ajourførte oplysninger om roamingtaksterne.

(26) For at forbedre gennemsigtigheden i detailtaksterne for foretagelse og modtagelse af roamingopkald i Fællesskabet og hjælpe roamingkunder med at træffe afgørelse om brugen af deres mobiltelefon under rejse i udlandet bør udbyderne af mobiltelefonitjenester gratis give deres roamingkunder mulighed for nemt at få oplyst de roamingtakster, der gælder for dem i den pågældende besøgte medlemsstat. Gennemsigtighed indebærer også, at udbyderne giver oplysning om roamingtaksterne, når der tegnes abonnement, og at de regelmæssigt og i tilfælde af større takstændringer giver deres kunder ajourførte oplysninger om roamingtaksterne.

Begrundelse

Kunderne bør uden at skulle anmode om det modtage de nødvendige oplysninger om roamingtakster i form af en tekstmeddelelse i lighed med de eksisterende velkomstmeddelelser fra det nye net.

Ændringsforslag 8

BETRAGTNING 27

(27) De nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at udføre opgaver under rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002, bør tildeles de nødvendige beføjelser til at overvåge og håndhæve forpligtelserne i denne forordning inden for deres område. De bør også overvåge udviklingen i taksterne for tale- og datatjenester for mobiltelefonkunder, der roamer i Fællesskabet, navnlig hvad angår de særlige omkostninger, der er forbundet med roamingopkald i Fællesskabets mest perifere regioner, og nødvendigheden af at sikre, at disse omkostninger i tilstrækkelig grad kan dækkes ind på engrosmarkedet. De bør sikre, at der stilles opdaterede oplysninger om anvendelsen af denne forordning til disposition for mobiltelefonbrugerne.

(27) De nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at udføre opgaver under rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002, bør tildeles de nødvendige beføjelser til at overvåge og håndhæve forpligtelserne i denne forordning inden for deres område. De bør også overvåge udviklingen i taksterne for tale- og datatjenester og for datakommunikation (som sms og mms) for mobiltelefonkunder, der roamer i Fællesskabet, navnlig hvad angår de særlige omkostninger, der er forbundet med roamingopkald i Fællesskabets mest perifere regioner, idet der tages hensyn til de små medlemsstaters geografiske placering ved EU's grænser og til de medlemsstater, der traditionelt er mål for massive tilstrømninger af sæsonturister på bestemte tidspunkter på året. De bør også overvåge udviklingen i detailtaksterne for tale- og datakommunikationstjenester og sikre, at nedsættelser af roamingtakster i henhold til denne forordning ikke modsvares af mobiltelefontakster i det samme land De bør sikre, at der stilles opdaterede oplysninger om anvendelsen af denne forordning til disposition for mobiltelefonbrugerne.

Begrundelse

Der bør tages hensyn til, at man i mange små medlemsstater hurtigt kommer til at krydse grænserne.

Ændringsforslag 9

BETRAGTNING 30 A (ny)

 

(30a) I betragtning af at EU er et sted, hvor borgerne kommunikerer med hinanden, kan de nye teknologier være et meget vigtigt instrument i denne sammenhæng. Alle kommunikationsmidler bør derfor prismæssigt være tilgængelige for alle, og det bør undgås, at taksterne for traditionelle telefonitjenester, der stadig benyttes af en stor del af befolkningen, stiger, idet dette kan medføre sociale forskelle, og ændringerne bør ikke hindre, at der gøres fremskridt i forbindelse med og investeres i netmodernisering.

Begrundelse

Kommunikation er et af de vigtigste aspekter af den europæiske model. Det er af afgørende betydning, at de nye teknologier kan anvendes for at forbedre kommunikationen mellem borgerne.

Ændringsforslag 10

ARTIKEL 1, STK. 1

1. Ved denne forordning indføres en fælles ordning med betegnelsen ”den europæiske hjemmemarkedsmetode” til at sikre, at brugere af offentlige mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for internationale roamingtjenester, når de foretager og modtager opkald, hvorved der opnås et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiloperatørerne sikres. Den fastsætter regler for de takster, som mobiloperatørerne må opkræve for levering af internationale roamingtjenester for taletelefoniopkald med oprindelse og terminering i Fællesskabet, og gælder både for takster, der opkræves mellem netoperatører på engrosniveau, og for takster, der opkræves af hjemmeudbyderen på detailniveau.

1. Ved denne forordning indføres en fælles ordning med betegnelsen ”den europæiske hjemmemarkedsmetode” til at sikre, at brugere af offentlige mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for internationale roamingtjenester, når de foretager og modtager opkald eller afsender eller modtager data (afsender sms’er til en rimelig pris, mms osv.), hvorved der opnås et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiloperatørerne sikres. Den fastsætter regler for de takster, som mobiloperatørerne må opkræve for levering af internationale roamingtjenester for taletelefoniopkald med oprindelse og terminering i Fællesskabet, og gælder både for takster, der opkræves mellem netoperatører på engrosniveau, og for takster, der opkræves af hjemmeudbyderen på detailniveau.

Begrundelse

De fleste mobilkunder, navnlig unge mennesker, anvender sms’er som en billigere måde at kommunikere på. Derfor bør forordningen om international roaming også dække denne tjeneste.

Ændringsforslag 11

ARTIKEL 1, STK. 1 A (nyt)

1a. Ved denne forordning fastsættes bestemmelser for at øge prisgennemsigtigheden og forbedre oplysningerne om takster til forbrugerne i forbindelse med internationale roamingtjenester, herunder tale- og datakommunikationstjenester.

Ændringsforslag 12

ARTIKEL 1, STK. 1 A (nyt)

 

1a. Ved denne forordning fastsættes bestemmelser for at øge prisgennemsigtigheden og forbedre oplysningerne om takster til forbrugerne i forbindelse med internationale roamingtjenester, herunder tale- og datakommunikationstjenester, inklusive sms.

Begrundelse

Det er vigtigt, at forordningen omfatter alle de tjenester, der ydes af mobiloperatører.

Ændringsforslag 13

ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA D

d) ”reguleret roamingopkald” en roamingkundes mobiltaletelefoniopkald med oprindelse i et besøgt net og terminering i et offentligt mobiltelefonnet i Fællesskabet

d) ”reguleret roamingopkald” en roamingkundes taletelefoni- eller dataoverførselsopkald på en mobiltelefon med oprindelse i et besøgt net og terminering i et offentligt mobiltelefonnet i Fællesskabet

Ændringsforslag 14

ARTIKEL 7, STK. 1

1. Hver hjemmeudbyder giver efter anmodning sin roamingkunde personaliserede takstoplysninger om de detailtakster, der gælder for denne kundes foretagelse og modtagelse af opkald i den besøgte medlemsstat.

1. Hver hjemmeudbyder giver automatisk ved hjælp af en sms og uden unødig forsinkelse sin roamingkunde, når denne rejser ind i en anden medlemsstat, takstoplysninger om de roamingtakster, der gælder for denne kundes foretagelse og modtagelse af opkald og afsendelse og modtagelse af data i den besøgte medlemsstat. Derudover kan kunden vælge at fremsætte en anmodning ved at sende en sms eller foretage et taletelefoniopkald for at få oplysninger om de gældende roamingtakster. Indholdet af sms'en skal være veldefineret, indeholde tydelige oplysninger om roamingtaksterne og må ikke indeholde oplysninger, som er unødvendige under rejser.

Begrundelse

Det ville være mere effektivt, hvis oplysningerne altid automatisk fremsendes til kunderne, uanset om de anmoder om dem eller ej.

Ændringsforslag 15

ARTIKEL 7, STK. 2

2. Kunden kan vælge at fremsætte denne anmodning ved hjælp af et mobiltelefonopkald eller ved at sende en sms (”Short Message Service"), i begge tilfælde til et nummer, der er udpeget til dette formål at hjemmeudbyderen, og kan vælge at modtage oplysningerne under opkaldet eller pr. sms (i sidstnævnte tilfælde snarest muligt efter opkaldet).

udgår

Begrundelse

Det ville være mere effektivt at placere dette i stk. 1.

Ændringsforslag 16

ARTIKEL 7, STK. 2 A (nyt)

 

2a. Senest en time efter, at roamingkunden er rejst ind i en anden medlemsstat, modtager vedkommende fra sin hjemmeudbyder en automatisk sms med personaliserede takstoplysninger om de detailtakster, der gælder for denne kundes foretagelse og modtagelse af opkald og afsendelse og modtagelse af data samt sms'er på hvert tilgængeligt net i den besøgte medlemsstat.

Begrundelse

Den velkomst-sms, vi modtager ved ankomsten til værtslandet, kunne være nyttigere.

Ændringsforslag 17

ARTIKEL 7, STK. 3

3. Ovennævnte oplysningstjeneste skal ydes gratis, såvel fremsættelsen af anmodningen som modtagelsen af de oplysninger, der anmodes om.

3. Hjemmeudbydere skal som et minimum tilbyde en gratis oplysningstjeneste vedrørende de ovenfor nævnte oplysninger, så det er muligt at fremsætte anmodninger og modtage de oplysninger, der anmodes om.

Begrundelse

Operatørerne skal kun være forpligtet til at levere en gratis informationstjeneste, mens de frit kan vælge hvilke andre metoder, de ønsker at anvende.

Ændringsforslag 18

ARTIKEL 7, STK. 4

4. De personaliserede takstoplysninger, der er omhandlet i denne artikel, er de gældende takster ifølge den pågældende roamingkundes takstordning for foretagelse og modtagelse af opkald på et hvilket som helst besøgt net i den medlemsstat, hvor kunden roamer.

4. De personaliserede takstoplysninger, der er omhandlet i denne artikel, er de gældende takster ifølge den pågældende roamingkundes takstordning for foretagelse og modtagelse af opkald og afsendelse og modtagelse af datakommunikationstjenester, herunder sms'er og mms'er, på et hvilket som helst besøgt net i den medlemsstat, hvor kunden roamer. Oplysningerne skal også omfatte detaljer om eventuelle takstforskelle afhængigt af, på hvilket tidspunkt af døgnet et opkald foretages.

Ændringsforslag 19

ARTIKEL 7, STK. 5 A (nyt)

5(a) Oplysninger om roamingtakster skal på ethvert tidspunkt være tilgængelige på serviceudbyderens hjemmeside.

Ændringsforslag 20

ARTIKEL 9

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes karakter og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse sanktionsbestemmelser senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den omgående om enhver ændring af dem.

De nationale tilsynsmyndigheder overvåger, fører tilsyn med og sikrer overholdelsen af denne forordning på deres område. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes karakter og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse sanktionsbestemmelser senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den omgående om enhver ændring af dem.

Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheder er mest kompetente til at følge gennemførelsen af denne forordning.

Ændringsforslag 21

ARTIKEL 10, STK. 3

3. Kommissionen offentliggør regelmæssigt i Den Europæiske Unions Tidende den gennemsnitlige mobiltermineringstakst som fastsat i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 4.

3. Kommissionen offentliggør regelmæssigt i Den Europæiske Unions Tidende og på internetportalen "Dit Europa" den gennemsnitlige mobiltermineringstakst som fastsat i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 4.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Referencer

KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD)

Korresponderende udvalg

ITRE

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT
5.9.2006

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Manolis Mavrommatis
12.9.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

18.12.2006

29.1.2007

0.0.0000

 

 

Dato vedtaget

22.3.2007

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Şerbu, Nikolaos Sifunakis, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Giusto Catania, Mario Mauro, Nina Škottová

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

PROCEDURE

Titel

Roaming på offentlige mobiltelefonnet

Referencer

KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Dato for høring af EP

12.7.2006

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

5.9.2006

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

CULT

5.9.2006

 

Udvidet samarbejde

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

5.9.2006

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Paul Rübig

12.9.2006

 

 

Behandling i udvalg

23.11.2006

27.2.2007

27.3.2007

12.4.2007

Dato for vedtagelse

12.4.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Manolis Mavrommatis, Sharon Bowles, Michał Tomasz Kamiński

Dato for indgivelse

20.4.2007