RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta

20.4.2007 - (KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD)) - ***I

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Paul Rübig
Arvamuse koostaja(*):
Joseph Muscat, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
(*) Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö – kodukorra artikkel 47

Menetlus : 2006/0133(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0155/2007

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta

(KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0382)[1];

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artiklit 95, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6‑0244/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjon arvamusi (A6‑0155/2007),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

PÕHJENDUS 1

(1) Üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajate makstavate hindade kõrge tase mobiiltelefoni kasutamisel välisriigis kõikjal ühenduses on riikide reguleerivate asutuste jaoks mureküsimus. Euroopa reguleerivate asutuste töörühm märkis 2005. aasta mais plenaaristungil (muu hulgas), et jaehinnad olid läbipaistva põhjuseta väga kõrged, et see tundus tulenevat nii välismaise vastuvõtva võrguoperaatori nõutavatest kõrgetest hulgihindadest kui ka paljudel juhtudel tarbija võrguoperaatori nõutavatest kõrgetest jaemüügi lisatasudest; et hulgihindade langetamine ei jõudnud sageli jaetarbijani ning et eri liikmesriikide turgude vahel on tugevad seosed.

(1) Üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajate poolt (näiteks üliõpilased, ärireisil viibijad ja turistid) makstavate hindade kõrge tase mobiiltelefoni kasutamisel välisriigis kõikjal ühenduses on riikide reguleerivate asutuste jaoks mureküsimus. Euroopa reguleerivate asutuste töörühm märkis 2005. aasta mais plenaaristungil (muu hulgas), et jaehinnad olid läbipaistva põhjuseta väga kõrged, et see tundus tulenevat nii välismaise vastuvõtva võrguoperaatori nõutavatest kõrgetest hulgihindadest kui ka paljudel juhtudel tarbija võrguoperaatori nõutavatest kõrgetest jaemüügi lisatasudest; et hulgihindade langetamine ei jõudnud sageli jaetarbijani ning et eri liikmesriikide turgude vahel on tugevad seosed. Kuigi mõned operaatorid on viimasel ajal kehtestanud klientidele soodsamaid tingimusi pakkuvaid rändlustasusid, on endiselt ilmne, et hinnad ei peegelda kulusid korrektselt.

Muudatusettepanek 2

PÕHJENDUS 1 A (uus)

 

(1 a) Siseturg võimaldab suuremat liikumisvabadust, eriti Euroopa programmides, nagu elukestev õpe, noorteprogramm ning programm „kodanike Euroopa”, osalevate töövõtjate, tööandjate, tudengite, õppejõudude ja tööpraktikantide jaoks. Seega ei tohiks „liikumise hind” olla reisijatele liiga kõrge ja takistav.

Selgitus

Mobiiltelefonide välismaal kasutamisel ei tohiks rändlushinnad olla reisijate jaoks liiga kõrged ja takistavad.

Muudatusettepanek 3

PÕHJENDUS 1 B (uus)

 

(1 b) Isikute liikumisel põhineva Euroopa sotsiaal-, haridus- ja kultuuripiirkonna loomine peaks lihtsustama inimestevahelist suhtlemist, et ehitada üles tõeline „kodanike Euroopa”.

Selgitus

Suhtlus on Euroopa mudeli üks olulisemaid aspekte. Kodanikevahelise suhtlemise lihtsustamiseks on oluline osata kasutada uusi tehnoloogiaid.

Muudatusettepanek 4

PÕHJENDUS 4

(4) Soovituses määratletakse eelnevalt reguleerimist vajava asjakohase turuna üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude rahvusvahelise rändluse riiklik hulgiturg. Riiklike reguleerivate asutuste (nii iseseisvad kui ka Euroopa reguleerivate asutuste töörühma kuuluvad) töö üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude rahvusvahelise rändluse riiklike hulgiturgude analüüsimisel on näidanud, et riiklikul reguleerival asutusel üksi ei ole võimalik nimetatud korra alusel tõhusalt tegelda rahvusvahelise rändluse kõrgete hulgitasudega, kuna rahvusvahelise rändluse eritingimuste, sealhulgas piiriülese olemuse tõttu, on raske määratleda olulise turujõuga ettevõtjaid.

(4) Soovituses määratletakse eelnevalt reguleerimist vajava asjakohase turuna üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude rahvusvahelise rändluse riiklikud hulgiturud. Riiklike reguleerivate asutuste (nii iseseisvad kui ka Euroopa reguleerivate asutuste töörühma kuuluvad) töö üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude ühendusesisese rändluse riiklike hulgiturgude analüüsimisel on näidanud, et riiklikul reguleerival asutusel üksi ei ole võimalik nimetatud korra alusel tõhusalt tegelda ühendusesisese rändluse kõrgete hulgitasudega, kuna ühendusesisese rändluse eritingimuste, sealhulgas piiriülese olemuse tõttu, on raske määratleda olulise turujõuga ettevõtjaid. Seetõttu tuleks uurida vajadust ühenduse reguleeriva asutuse järele.

(Tõlkija märkus: Muudatusettepaneku esitaja tegi KOM-teksti ingliskeelsesse versiooni parandusi.)

Muudatusettepanek 5

PÕHJENDUS 9

(9) Ehkki elektroonilise side reguleeriva raamistikuga sätestati 2002. aastal tol ajal ilmnenud kaalutluste põhjal kõigi takistuste kõrvaldamine kaubavahetuselt ühtlustatavas valdkonnas, ei saa nimetatud asjaolu takistada ühtlustatud eeskirjade vastuvõtmist kooskõlas muude kaalutlustega, et leida kõige tõhusamad vahendid tarbijakaitse kõrge taseme saavutamiseks, samal ajal parandades tingimusi siseturu toimimiseks.

(9) Elektroonilist sidet reguleeriva raamistiku eesmärk oli 2002. aastal tol ajal ilmnenud kaalutluste põhjal kõigi tõkete kõrvaldamine kaubavahetuselt liikmesriikide vahel ühtlustatavas valdkonnas, muu hulgas nendelt meetmetelt, mis mõjutavad kasutajate jaoks hindu teistes liikmesriikides. See ei tohiks siiski takistada ühtlustatud eeskirjade vastuvõtmist seal, kus selline vastuvõtmine osutub kogemustele toetudes vajalikuks, et parandada siseturu toimimist ja pakkuda samal ajal tõhusamaid vahendeid tarbijakaitse kõrge taseme saavutamiseks.

Selgitus

Rõhutamaks ettepaneku mõju siseturu toimimisele ja tarbijakaitsele.

Muudatusettepanek 6

PÕHJENDUS 10

(10) Seetõttu on vaja muuta elektroonilise side 2002. aasta õiguslikku raamistikku, et võimaldada kõrvalekaldumist tavapäraselt kohaldatavatest eeskirjadest, nimelt seda, et hindade teenusepakkumised tuleks märkimisväärse turujõu puudumisel kindlaks määrata kaubanduskokkuleppega ning seepärast rakendada täiendavaid regulatiivseid eelkohustusi, mis kajastavad rahvusvaheliste rändlusteenuste eripära.

(10) Elektroonilise side 2002. aasta õiguslikku raamistikku tuleks vastavalt täiendada ühendusesiseste rändlusteenuste konkreetsete eeskirjadega. Kõnealused konkreetsed eeskirjad peaksid hõlmama täiendavaid regulatiivseid eelkohustusi, mis kajastavad ühendusesiseste rändlusteenuste eripära.

Selgitus

Vt põhjenduse 9 selgitust.

Muudatusettepanek 7

PÕHJENDUS 12

(12) Reguleerivad kohustused tuleks rändlusklientide huvide kaitsmiseks kehtestada nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil, kuna kogemused on näidanud, et rahvusvaheliste rändlusteenuste hulgihindade alandamine ei pruugi kajastuda rändluse madalamates jaehindades, sest puuduvad stiimulid nende alandamiseks. Teisalt võiksid meetmed jaehindade vähendamiseks, ilma et kohandataks hulgimüügiteenuste pakkumisega seotud kulude taset, ohustada rahvusvahelise rändluse turu reeglipärast toimimist.

(12) Reguleerivad kohustused tuleks rändlusklientide huvide kaitsmiseks kehtestada nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil, kuna kogemused on näidanud, et ühendusesiseste rändlusteenuste hulgihindade alandamine ei pruugi kajastuda rändluse madalamates jaehindades, sest puuduvad stiimulid nende alandamiseks. Teisalt võiksid meetmed jaehindade vähendamiseks, ilma et kohandataks hulgimüügiteenuste pakkumisega seotud kulude taset, ohustada ühendusesisese rändluse turu reeglipärast toimimist. Kiireks ja asjakohaseks reageerimiseks rikkumise avastamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata ohule, et väiksematele, sõltumatutele või hiljuti asutatud operaatoritele pakutakse rändlusteenuse osutamiseks tingimusi, mis takistavad nende konkurentsivõimet. Komisjon peaks analüüsima käesoleva määruse mõju väiksemate, sõltumatute või hiljuti asutatud operaatorite konkurentsiolukorrale.

Muudatusettepanek 8

PÕHJENDUS 13

(13) Sellest tulenevaid kohustusi tuleks kohaldada vahetult kõigis liikmesriikides ja need peaksid jõustuma niipea kui võimalik, andes sealjuures asjaomastele operaatoritele mõistliku aja oma hindade ja teenusepakkumiste kohandamiseks ja täitmise tagamiseks.

(13) Sellest tulenevaid kohustusi tuleks kohaldada vahetult kõigis liikmesriikides ja need peaksid jõustuma kohe pärast käesoleva määruse jõustumist, andes sealjuures asjaomastele operaatoritele ühe kuu oma hindade ja teenusepakkumiste kohandamiseks ja täitmise tagamiseks.

Selgitus

Viimastel kuudel on toimunud pidev arutelu, mis on operaatorite teadlikkust suurendanud. Tööstus näib juba hindade reguleerimist ootavat. Seetõttu ei ole edasine viivitamine õigustatud.

Muudatusettepanek 9

PÕHJENDUS 14

(14) Ühist mehhanismi nimetusega „Euroopa siseturu põhimõte“ tuleks kasutada selle tagamiseks, et üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksaks rahvusvaheliste kõnede rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel või kõne vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, tõstes seeläbi tarbijakaitse taset ning kaitstes samal ajal mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. Pidades silmas asjaomaste teenuste piiriülest iseloomu, on vaja ühist mehhanismi, et mobiilioperaatoritel oleks ühtne sidus raamistik, mis põhineb objektiivselt kehtestatud kriteeriumidel.

(14) Ühist mehhanismi nimetusega „Euroopa siseturu põhimõte“ tuleks kasutada selle tagamiseks, et üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksaks ühendusesiseste kõnede ja andmeside rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel või kõne vastuvõtmisel või andmesideteenuste kasutamisel ülemäära kõrget hinda, tõstes seeläbi tarbijakaitse taset ning kaitstes samal ajal mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. Pidades silmas asjaomaste teenuste piiriülest iseloomu, on vaja ühist mehhanismi, et mobiilioperaatoritel oleks ühtne sidus raamistik, mis põhineb objektiivselt kehtestatud kriteeriumidel. Jaeturul tõhusa konkurentsi kindlustamiseks ning ühenduses kõikide mobiilioperaatorite tõhusa konkurentsi tagamiseks tuleks mobiilioperaatoritele kehtestada kohustus osutada nõudmisel ühendusesisese rändluse hulgiteenuseid kõikidele teistele ühenduse operaatoritele.

Selgitus

Tõhusa konkurentsivõime tagamiseks tuleks mobiilside operaatoreid kohustada osutama kõikidele teistele operaatoritele ühendusesisese rändluse hulgiteenuseid. See tagab, et ühelgi operaatoril ei piirata juurdepääsu rändluse hulgimüügiteenustele.

Muudatusettepanek 10

PÕHJENDUS 15

(15) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem mehhanism rahvusvaheliste rändluskõnede hinnataseme reguleerimiseks kooskõlas eespool mainitud kaalutlustega on minutitasu ülempiiri kehtestamine ühenduse tasandil nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil.

(15) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem mehhanism ühendusesiseste rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise hinnataseme reguleerimiseks kooskõlas eespool mainitud kaalutlustega on minutitasu ülempiiri kehtestamine ühenduse tasandil hulgimüügi tasandil. Jaemüügi tasandil on asjakohane kehtestada eurotariif, mida operaatorid on kohustatud rändlusklientidele pakkuma. Nimetatud tariifist peaks saama jaehindade võrdlusalus, tagades tarbijatele niiviisi õiglase hinnakujunduse. Eurotariifi ülempiir tuleks kehtestada tasemel, mis tagab operaatoritele küllaldase kasumi ja soodustab rändlusturul konkurentsi madalamal hinnatasemel. Andmesideteenuste puhul, pidades silmas tehnoloogiliste muutuste kiirust ning lühisõnumiteenuste (SMS) ja multimeediasõnumitenuste (MMS) suurenevat osatähtsust, peaksid riiklikud reguleerivad asutused ja komisjon jälgima andmeside hulgi- ja jaemüügihindu, sealhulgas SMS- ja MMS-teenuste tasusid, ning käsitlema neid õigusliku raamistiku ülevaatamisel, kui hinnad ei peaks langema.

Muudatusettepanek 11

PÕHJENDUS 16

(16) Nimetatud ühine mehhanism peaks tagama ka, et rahvusvahelise rändluse jaehinnad peegeldaksid mõistlikumalt teenuse pakkumisega seotud kulusid, kui see oli ajal, kui operaatoritele lubati konkureerida oma teenuste eristamise ja hinnakujundusstruktuuride kohandamise kaudu vastavalt turuolukorrale ja tarbijaeelistustele.

(16) Nimetatud ühine mehhanism peaks tagama ka, et ühendusesisese rändluse jaehinnad peegeldaksid mõistlikumalt kui varem teenuse pakkumisega seotud kulusid, kõigile rändlusklientidele pakutav eurotariif peegeldab rändlusteenuse pakkumisega seotud hulgimüügi kuludel põhinevat mõistlikku kasumit, lubades samas operaatoritel konkureerida oma teenuste eristamise ja hinnakujundusstruktuuride kohandamise kaudu vastavalt turuolukorrale ja tarbijaeelistustele.

Muudatusettepanek 12

PÕHJENDUS 18

(18) Hindade ülempiirid peaksid võtma arvesse ühelt poolt rahvusvahelise rändluskõne tegemisega seotud eri elemente (sealhulgas üldkulud, signalisatsioon, kõne algatamine, transiit ja lõpetamine) ja külastatava riigi piires võetavate kõnede rahvusvaheliste rändlusteenuste osutamise põhikulude erinevusi ja teiselt poolt rändluskliendi koju või kolmandasse ühenduse riiki võetavate kõnede kulude erinevust.

(18) Tasu ülempiir peaks võtma arvesse ühelt poolt ühendusesisese rändluskõne tegemise ja vastuvõtmisega seotud asjakohaseid elemente (sealhulgas üldkulud, signalisatsioon, kõne algatamine, transiit ja lõpetamine). Kuna näib, et ühendusesiseste rändlusteenuste osutamise kulude erinevus külastatavas riigis tehtud või vastuvõetud kõnede, kliendi koduriiki või koduriigist või kolmandasse riiki või kolmandast riigist tehtud kõnede vahel on väike, tuleks maksimaalse hulgitasu arvutamisel kasutada ühtset kordajat.

(Tõlkija märkus: Muudatusettepaneku esitaja tegi KOM-teksti ingliskeelsesse versiooni parandusi.)

Muudatusettepanek 13

PÕHJENDUS 20

(20) Jaetasandil kohaldatav hinna ülempiir peaks rändlusklientidele tagama, et neilt ei võeta ülemäärast tasu reguleeritud rändluskõne tegemise eest, kuid jätma samal ajal koduoperaatorile piisava marginaali klientidele pakutavate toodete eristamiseks.

(20) Jaetasandil kohaldatav eurotariif peaks rändlusklientidele tagama, et neilt ei võeta ülemäärast tasu reguleeritud rändluskõne tegemise või vastuvõtmise eest, kuid jätma samal ajal koduoperaatorile piisava marginaali klientidele pakutavate toodete eristamiseks.

Muudatusettepanek 14

PÕHJENDUS 21

(21) Käesoleva määruse kohaselt peaks rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkujale võimaldatama ajavahemik, mille jooksul vabatahtlikult kohandada oma jaemüügihindu välismaal tehtavate rändluskõnede eest käesoleva määrusega kehtestatud hindade ülempiiridega. Selleks on asjakohane anda kuuekuuline ajavahemik, mille jooksul turuosalised saaksid teha vajalikud kohandused.

välja jäetud

Muudatusettepanek 15

PÕHJENDUS 23

(23) Käesolev määrus ei tohiks piirata tarbijatele tehtavaid uuenduslikke pakkumisi, mis on soodsamad kui käesolevas määruses sisalduvad minutitasu ülempiirid.

(23) Käesolev määrus ei tohiks piirata tarbijatele tehtavaid uuenduslikke pakkumisi, mis on soodsamad kui käesolevas määruses ettenähtud eurotariif, vaid peaks tegelikult soodustama uuenduslike ja eurotariifi ülempiirist allapoole jäävate hindadega pakkumiste tegemist rändlusklientidele. Käesolev määrus ei nõua rändlustasu uuesti kasutuselevõtmist juhul, kui see on täiesti ära kaotatud (näiteks Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vaheline kokkulepe, mis hõlmab kogu saare mobiilsidevõrku), samuti ei kohusta see kehtivaid rändlustasusid säilitama.

Muudatusettepanek 16

PÕHJENDUS 23 A (uus)

 

(23 a) Ehkki võrgukasutamise juhtimise tehnika võib aidata kaasa rändluskliendile soodsaima rändlushinna valimise tagamisele, võib see samal ajal kasutaja valikuid piirata. Kasutajal peab alati olema võimalus valida eelistatud külastatav võrk käsitsi.

Muudatusettepanek 17

PÕHJENDUS 24

(24) Käeolevas määruses sätestatud hinnakujundusnõudeid tuleks kohaldada hoolimata sellest, kas rändlusklientidel on koduse teenuseosutajaga ette- või järelmaksu leping, et tagada kõigile mobiiltelefoni kasutajatele kasu kõnealustest sätetest.

(24) Käeolevas määruses sätestatud hinnakujundusnõudeid tuleks kohaldada hoolimata sellest, kas rändlusklientidel on koduteenuse osutajaga ette- või järelmaksu leping ning sõltumata sellest, kas koduteenuse osutaja on mobiilkõneteenuste edasimüüja või mitte, et tagada kõigile mobiiltelefoni kasutajatele kasu kõnealustest sätetest.

Selgitus

Selgitatakse, et määrust kohaldatakse ka nn virtuaalsetele mobiilsidevõrguoperaatoritele.

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis „koduteenuse osutaja” mõiste ühtlustamine)

Muudatusettepanek 18

PÕHJENDUS 26

(26) Ühenduse piires rahvusvaheliste rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise jaehinna suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja selleks, et aidata rändlusklientidel otsustada, kuidas oma mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, peaks mobiiltelefoniteenuste pakkuja võimaldama oma rändlusklientidel saada soovi korral tasuta kergesti teavet neile asjaomastes liikmesriikides pakutavate rändlushindade kohta. Läbipaistvuse tagamiseks on samuti nõutav, et teenusepakkujad annaksid teavet rändlustasude kohta teenusega liitumisel ja et nad teavitaksid oma kliente sellest niihästi regulaarselt kui ka oluliste muutuste korral.

(26) Ühenduse piires rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise jaehinna suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja selleks, et aidata rändlusklientidel otsustada, kuidas oma mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, peaks mobiiltelefoniteenuste pakkuja pakkuma oma rändlusklientidele kasulikult tasuta teavet neile asjaomastes liikmesriikides pakutavate rändlushindade kohta. Kõnealuse teabe hulka peaksid kuuluma häälkõnede tegemise ja vastuvõtmise ning SMSide, MMSide ja teiste pakutavate andmesideteenuste saatmise ja vastuvõtmise tasud ühe minuti või ühe ühiku kohta igas külastatava liikmesriigi võrgus. Läbipaistvuse tagamiseks on samuti nõutav, et koduteenuse osutajad annaksid kõikidele kasutajatele täielikku teavet kohaldatavate rändlustasude, eelkõige eurotariifi ja kindlasummalise koondtasu kohta teenusega liitumisel ja et nad teavitaksid oma rändluskliente sellest regulaarselt ning viivituseta iga kord, kui tasud muutuvad. Läbipaistvuse huvides peaks iga koduteenuse osutaja pakkuma rändluskliendile soovi korral tasuta teenusena isikustatud hinnakalkulatsiooni soodsaimate kättesaadavate tariifide kohta, lähtudes asjaomase kasutaja tarbimisharjumustest.

Muudatusettepanek 19

PÕHJENDUS 26 A (uus)

 

(26 a) Pigem turismi- kui ärieesmärkidel reisivate isikute piiriülese liikuvuse tagamiseks peaksid koduteenuse osutajad olema kohustatud kliendi soovil klienti teavitama külastatava liikmesriigi soodsaimatest tariifidest ja/või kehtestama spetsiaalse turistidele mõeldud rändlustasu.

Muudatusettepanek 20

PÕHJENDUS 27

(27) Riiklikel reguleerivatel asutustel, kes vastutavad elektrooniliste sidevõrkude 2002. aasta reguleeriva raamistiku kohaste ülesannete täideviimise eest, peaksid olema õigused oma territooriumil määruse jõustamiseks ja selle täitmise üle järelevalve teostamiseks. Nad teostavad järelevalvet samuti kõne- ja andmesideteenuste hindade muutumise üle klientidele rändlemise puhul ühenduses, eriti seoses rändluskõnede erihindadega ühenduse äärealadel ning vajadusega tagada, et need hinnad oleksid adekvaatselt kaetud hulgiturul. Nad peaksid tagama, et käesoleva määruse kohaldamist käsitlev ajakohastatud teave tehakse üldsusele kättesaadavaks.

(27) Riiklikel reguleerivatel asutustel, kes vastutavad elektrooniliste sidevõrkude 2002. aasta reguleeriva raamistiku kohaste ülesannete täideviimise eest, peaksid olema õigused oma territooriumil määruse jõustamiseks ja selle täitmise üle järelevalve teostamiseks. Nad teostavad järelevalvet samuti kõne- ja andmesideteenuste hindade muutumise üle klientidele rändlemise puhul ühenduses, eriti seoses rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise erihindadega ühenduse äärealadel ning vajadusega tagada, et need hinnad oleksid adekvaatselt kaetud hulgiturul. Nad peaksid tagama, et käesoleva määruse kohaldamist käsitlev ajakohastatud teave tehakse üldsusele kättesaadavaks ning avaldama järelevalve tulemused iga kuue kuu järel pärast käesoleva määruse jõustumist. Teavet tuleks anda eraldi nii juriidilisest isikust klientide kui ette- või järelmaksu kasutavate klientide kohta.

Muudatusettepanek 21

PÕHJENDUS 27 A (uus)

 

(27 a) Arvestades asjaolu, et lisaks kõne edastamisele pakuvad uued mobiilsideteenused üha enam ka palju muid võimalusi, peaks käesolev määrus võimaldama turuprotsesside järelevalvet ka nimetatud valdkondades. Komisjon peaks seetõttu tarbijate huvisid kaitstes ja samal ajal tarbetut turumehhanismidesse sekkumist vältides teostama tugevamat ühenduse turu järelevalvet mobiilside andmeedastuse valdkonnas häälkõnede rändlustasudega seotud eeskirjade alusel ja vajaduse korral riikide reguleerivate asutuste esitatud andmete alusel ning kaaluma meetmete võtmist, et sundida õigustamatult kõrgeid tasusid alandama.

Selgitus

Thanks to the rapid development of technology, the role of the international data services market is becoming increasingly important. Internet-based sound transmission (VoiP) is revolutionising fixed telephony, opening the way to cheaper sound transmission. The spread and presence of 3G networks and other related technologies are having a serious impact on the mobile services market. In the interest of consumers and of guaranteeing competition, more intensive monitoring of market processes should be carried out, and if they are not operating satisfactorily, the prospect of a proportionate intervention should be offered.

Muudatusettepanek 22

PÕHJENDUS 27 B (uus)

 

(27 a) Ausa konkurentsi tagamiseks ELis peaksid riikide reguleerivad asutused hoolitsema selle eest, et täidetaks külastatavatele võrkudele juurdepääsu kohustust.

Selgitus

Väiksematel operaatoritel peab olema kindlus, et neil on külastatavatele võrkudele igal ajal juurdepääs.

Muudatusettepanek 23

PÕHJENDUS 29 A (uus)

 

(29 a) Eelkõige peaks komisjonil olema volitused võtta vastu käesoleva määruse lisade muudatusi, mis on tingitud nende kohandamisest tehnika- või turusuundumustega. Kuna kõnealused meetmed on üldise ulatusega ja kavandatud käesoleva määruse mittesisuliste elementide muutmiseks, siis tuleks need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artikliga 5a ette nähtud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Muudatusettepanek 24

PÕHJENDUS 30

(30) Kuna kavandatavate meetmete eesmärke: rajada ühine mehhanism selle tagamiseks, et üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei peaks maksma rahvusvahelise rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel või kõne vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, ning saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge taseme, kuid kaitstes samas mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi, ei ole võimalik saavutada turvalisel, harmoneeritud ja õigeaegsel viisil ja seetõttu võib neid pigem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(30) Kuna kavandatavate meetmete eesmärke: rajada ühine mehhanism selle tagamiseks, et üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei peaks maksma ühendusesiseste rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel või kõne vastuvõtmisel ülemäära kõrget tasu, ning saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge taseme, kuid kaitstes samas mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi, ei ole võimalik saavutada turvalisel, harmoneeritud ja õigeaegsel viisil ja seetõttu võib neid pigem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.

Selgitus

See on iseenesest mõistetav ning tuleb parema õigusloome eesmärgil välja jätta.

Muudatusettepanek 25

ARTIKLI 1 LÕIKED 1 JA 1 A (uus)

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine mehhanism nimetusega „Euroopa siseturu põhimõte“, et tagada, et üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksa rahvusvaheliste häälkõnede rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel või kõne vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge taseme, kaitstes samas mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. Sellega kehtestatakse eeskirjad tasude kohta, mida mobiilioperaatorid võivad nõuda rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkumise eest kõnede puhul, mida alustatakse ja lõpetatakse ühenduses, ning seda kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil kui ka koduteenuse osutaja võetavate tasude suhtes jaemüügitasandil.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine mehhanism nimetusega „Euroopa siseturu põhimõte“, et tagada, et üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksa ühendusesiseste häälkõnede rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel või kõne vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge taseme, kaitstes samas mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. Sellega kehtestatakse eeskirjad tasude kohta, mida mobiilioperaatorid võivad nõuda rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkumise eest kõnede puhul, mida alustatakse ja lõpetatakse ühenduses, ning seda kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil kui ka koduteenuse osutajate võetavate tasude suhtes jaemüügitasandil.

 

1 a. Lisaks kehtestatakse käesoleva määrusega eeskirjad, millega suurendatakse hindade läbipaistvust ja parandatakse hinnateabe pakkumist ühendusesiseste rändlusteenuste, sh andmesideteenuste kasutajatele.

Muudatusettepanek 26

ARTIKLI 2 LÕIGE 2

2. Lisaks artiklis 1 esitatud mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

2. Lisaks artiklis 1 esitatud mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

 

-a) eurotariif – tasu piirmääraga võrdne või sellest madalam minutitasu, mida koduteenuse osutajad võivad nõuda reguleeritud rändlusteenuste osutamise eest;

(a) koduteenuse osutaja – ettevõte, kes osutab rändluskliendile maapealseid üldkasutatavaid mobiiltelefoniteenuseid jaetasandil;

a) koduteenuse osutaja – ettevõte, kes osutab rändluskliendile maapealseid üldkasutatavaid mobiiltelefoniteenuseid;

(b) koduvõrk – maapealne üldkasutatav mobiilivõrk, mis asub liikmesriigis ning mida kasutab koduteenuse osutaja maapealsete üldkasutatavate mobiiltelefoniteenuste osutamiseks rändluskliendile;

b) koduvõrk – maapealne üldkasutatav mobiilivõrk, mis asub liikmesriigis ning mida kasutab koduteenuse osutaja, olenemata sellest, kas ta on edasimüüja või mitte, maapealsete üldkasutatavate mobiiltelefoniteenuste osutamiseks rändluskliendile;

(c) rahvusvaheline rändlus – rändluskliendi poolt mobiiltelefoni või muu seadme kasutamine kõnede tegemiseks või vastuvõtmiseks, reisides väljaspool liikmesriiki, kus tema koduvõrk asub, koduvõrgu operaatori ja külastatava võrgu operaatori vahel sõlmitud kokkulepete vahendusel;

c) ühendusesisene rändlus – rändluskliendi poolt mobiiltelefoni või muu seadme kasutamine kõnede tegemiseks või vastuvõtmiseks ühenduses, reisides väljaspool liikmesriiki, kus tema koduvõrk asub, koduvõrgu operaatori ja külastatava võrgu operaatori vahel sõlmitud kokkulepete vahendusel;

(d) reguleeritav rändluskõne – mobiiltelefonikõne, mida rändlusklient alustab külastatavas võrgus ja mis lõpetatakse üldkasutatavas telefonivõrgus ühenduses;

d) reguleeritav rändluskõne – mobiiltelefonikõne, mida rändlusklient alustab või mille ta võtab vastu külastatavas võrgus ja mis lõpetatakse üldkasutatavas telefonivõrgus ühenduses;

(e) rändlusklient – ühenduses asuva maapealse üldkasutatava mobiilivõrgu abil osutatavate mobiilitelefoniteenuste osutaja klient, kes kasutab mobiiltelefoni või muud seadet kõne alustamiseks või vastuvõtmiseks külastatavas võrgus koduvõrgu operaatori ja külastatava võrgu operaatori vahel sõlmitud kokkulepete alusel;

e) rändlusklient – ühenduses asuva maapealse üldkasutatava mobiilivõrgu abil osutatavate mobiilitelefoniteenuste osutaja klient, kes kasutab mobiiltelefoni või muud seadet kõne alustamiseks või vastuvõtmiseks külastatavas võrgus koduvõrgu operaatori ja külastatava võrgu operaatori vahel sõlmitud kokkulepete alusel;

(f) külastatav võrk – liikmesriigis asuv maapealne üldkasutatav mobiiltelefonivõrk (muu kui koduvõrk), mille vahendusel rändlusklient saab teha ja vastu võtta kõnesid oma koduvõrgu operaatoriga sõlmitud kokkulepete põhjal.

f) külastatav võrk – liikmesriigis asuv maapealne üldkasutatav mobiiltelefonivõrk (muu kui koduvõrk), mille vahendusel rändlusklient saab teha ja vastu võtta kõnesid oma koduvõrgu operaatoriga sõlmitud kokkulepete põhjal.

 

f a) ühendusesisene andmeside rändlusteenus – avalik, mobiiltelefonikõnedest eristatav mobiilsideteenus, mida pakutakse liikmesriigis asuva maapealse üldkasutatava mobiilivõrgu abil, mida rändluskliendid saavad kasutada vastavalt koduvõrgu operaatori ja külastatava võrgu operaatori vahel sõlmitud kokkuleppele.

Muudatusettepanek 27

ARTIKKEL 3

Hulgimüügitasud reguleeritud rändluskõnede tegemise eest

Hulgimüügitasud reguleeritud rändluskõnede eest

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava võrgu operaator võib rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt reguleeritud rändluskõne pakkumise eest nõuda (sealhulgas kõne algatamine, transiit ja lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks määratud kooskõlas käesoleva määruse I lisaga.

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava võrgu operaator võib rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt reguleeritud rändluskõne pakkumise eest nõuda (sealhulgas kõne algatamise, transiidi ja lõpetamise tasud), ei tohi ületada kohaldatavaid minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks määratud kooskõlas käesoleva määruse I lisaga.

 

1 a. Ühendusesiseste rändlusteenuste osutamise eesmärgil on igal koduteenuse osutajal juurdepääs maapealsetele üldkasutatavatele mobiiltelefonivõrkudele, mis asuvad muus liikmesriigis kui koduvõrk, ja õigus neid võrke kasutada.

Muudatusettepanek 28

ARTIKKEL 4

Jaemüügitasud reguleeritavate rändluskõnede tegemise eest

Jaemüügitasud reguleeritavate rändluskõnede eest

 

-1. Koduteenuse osutajad pakuvad kõikidele klientidele selgelt ja läbipaistvalt lõikes 1 sätestatud eurotariifi. Eurotariif ei sisalda liitumistasu või muid kindlaksmääratud tasuga elemente ning seda võib kombineerida kõikide jaetariifidega.

Artikli 5 kohaselt ei tohi jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), mida koduteenuse osutaja võib oma rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne pakkumise eest nõuda, ületada 130% selle kõne tegemise eest kohaldatavast, käesoleva määruse I lisa kohaselt kindlaksmääratud maksimaalsest hulgitasust.

Artikli 5 kohaselt ei tohi jaemüügi maksimaalne eurotariif (ilma käibemaksuta), mida koduteenuse osutaja võib oma rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne pakkumise eest nõuda, ületada minutihinna alusel 175% [40 EUR senti] selle kõne tegemise eest kohaldatavast, käesoleva määruse I lisa kohaselt kindlaksmääratud reguleeritud rändluskõne tegemise eest võetavast maksimaalsest hulgitasust või 66% [15 EUR senti] selle kõne tegemise eest kohaldatavast, I lisa kohaselt kindlaksmääratud reguleeritud rändluskõne vastuvõtmise eest võetavast maksimaalsest hulgitasust. Selles artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad kõiki reguleeritud rändluskõne pakkumisega seotud muutumatuid elemente, sealhulgas, kuid mitte üksnes, kõnealustustasusid või valikulisi tasusid.

 

1 a. Lisaks esimeses lõigus sätestatud eurotariifile peaks iga koduteenuse osutaja pakkuma õiglastel tingimustel kindlasummalist kuu koondhinda, mille kohta ei kehti mingid piirmäärad. Koondhind peaks hõlmama kogu ühendust hõlmavaid kõne- ja andmeside rändlusteenuseid (sealhulgas lühisõnumiteenus (SMS) ja multimeediasõnumiteenus (MMS)) ühenduse piires.

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis puudub üks lõik)

Muudatusettepanek 29

ARTIKKEL 4 A (uus)

 

Artikkel 4 a

Tariifi valimine

 

1. Olemasolevatele ja uutele rändlusklientidele võimaldatakse automaatselt eurotariif vastavalt artiklile 4, välja arvatud juhul, kui nad valivad teadlikult mõne muu tariifi.

 

2. Rändlusklientidele, kes selleks soovi avaldavad, tuleb igal ajal anda võimalus minna 30 päeva jooksul üle eurotariifile või sellest loobuda. Üleminek peab olema tasuta, sellega ei tohi kaasneda karistust ja see ei tohi hõlmata tingimusi või piiranguid, mis on seotud kehtiva lepingu osadega.

Muudatusettepanek 30

ARTIKKEL 5

Reguleeritud rändluskõnede eest jaetasude ülempiiri kohaldamise ajastamine

Artiklite 3, 4 ja 7 kohaldamise ajastamine

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artiklites 3 ja 7 sätestatud kohustused jõustuvad kohe pärast käesoleva määruse jõustumist, vastavalt artikli 10 lõikele 5.

 

1 a. Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad üks kuu pärast käesoleva määruse jõustumist, vastavalt artikli 10 lõikele 5.

Muudatusettepanek 31

ARTIKKEL 6 A (uus)

 

Artikkel 6 a

Võrgukasutamise juhtimine

Võrgukasutamise juhtimise tehnikat ei tohi kasutada selleks, et takistada rändlusklientidel külastatavat võrku käsitsi valida. Tehtud valik kehtib seni, kuni rändlusklient lülitab mobiiltelefoni välja või lahkub külastatavast võrgust.

Muudatusettepanek 32

ARTIKLI 7 LÕIKED 1–5 JA 5 A (uus)

Jaetasude läbipaistvus

Jaetasude läbipaistvus

1. Iga koduteenuse pakkuja annab oma rändlusklientidele nende soovil personaliseeritud teavet jaetasude kohta, mida nende suhtes kohaldatakse kõne tegemisel ja vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis.

1. Välja arvatud juhul, kui klient on teavitanud koduteenuse osutajat, et ei soovi seda teenust, annab iga koduteenuse osutaja oma rändlusklientidele, kes sisenevad teise liikmesriiki, SMS-sõnumiga automaatselt, viivituseta ja tasuta personaliseeritud teavet minutihinnal põhinevate jaetasude kohta (koos käibemaksuga), mida nende suhtes kohaldatakse kõne tegemisel ja vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis. Kliendil, kes on teatanud, et ei soovi SMS-sõnumit automaatselt saada, on õigus nõuda koduteenuse osutajalt nimetatud teenuse pakkumist igal ajal ja tasuta.

2. Klient võib valida, kas ta esitab sellise nõudmise mobiiltelefonil või SMS-iga, mõlemal juhul selleks otstarbeks koduteenuse osutaja määratud numbril, ning ta võib valida, kas talle edastatakse see teave sama mobiilikõne ajal või SMS-ina (viimasel juhtumil asjatute viivitusteta).

2. Lisaks lõikele 1 on kliendil õigus nõuda üksikasjalikumat personaliseeritud hinnateavet, tehes mobiiltelefonikõne selleks otstarbeks koduteenuse osutaja määratud tasuta telefoninumbrile.

3. Eespool viidatud teavitamisteenust osutatakse tasuta nii teabenõude esitamisel kui soovitud teabe saamisel.

välja jäetud

4. Käesolevas artiklis viidatud personaliseeritud hinnateavet kohaldatakse asjaomase rändluskliendi suhtes kehtiva tariifikava alusel nii kõne tegemisel kui vastuvõtmisel igas külastatavas võrgus selles liikmesriigis, kus klient rändleb.

4. Lõikes 2 viidatud üksikasjalikum personaliseeritud hinnateave esitatakse rändlustasuna minuti ja biti kohta, mida kohaldatakse asjaomase rändluskliendi suhtes kehtiva tariifikava alusel nii kõne tegemisel kui vastuvõtmisel ning SMS-, MMS- ja muude andmeside rändlusteenuste saatmisel ja vastuvõtmisel igas külastatavas võrgus selles liikmesriigis, kus klient rändleb.

 

4 a. Kõik teenuse pakkujad teavitavad oma rändluskliente kas hoiatava ikooni või hoiatussõnumi abil nende mobiiltelefoni ekraanil, et nad on tegemas või vastu võtmas rändluskõnet.

5. Koduoperaatorid annavad uute klientide liitumisel neile täielikku teavet kohaldatavate rändlustasude kohta. Koduoperaatorid annavad oma klientidele kohaldatavate rändlustasude kohta teavet nii regulaarselt kui ka lisaks nende tasude oluliste muutuste korral.

5. Koduteenuse osutajad annavad kõikide klientide liitumisel neile täielikku teavet kohaldatavate rändlustasude, eelkõige eurotariifi kohta. Nad annavad oma klientidele kohaldatavate rändlustasude kohta teavet asjatu viivituseta iga kord, kui tasud muutuvad.

 

5 a. Koduteenuse osutajad tagavad, et kõik kliendid on teadlikud eurotariifi ja artiklis 4 ettenähtud kindlasummalise kuu koondtasu kättesaadavusest. Eelkõige teavitavad nad otsekohe kõiki olemasolevaid kliente selgelt ja erapooletult eurotariifiga ja kindlasummalise kuu koondtasuga seotud tingimustest. Seejärel saadavad nad muu tariifi valinud klientidele mõistlike ajavahemike tagant meeldetuletuse.

Muudatusettepanek33

ARTIKLI 7 LÕIGE 5 B (uus)

 

5 b. Kui ettevõtja tõstab omamaiseid hindu viitega käesolevale määrusele, esitab ta ettevõttesisesed raamatupidamisaruanded.

Selgitus

Kui operaator õigustab kodumaiste kõnede hinna tõusu viitega käesolevale määrusele, on vajalik raamatupidamise täielik läbipaistvus.

Muudatusettepanek 34

ARTIKLI 7 LÕIGE 5 C (uus)

 

5 c. Riiklikud reguleerivad asutused hoolitsevad selle eest, et luuakse hinnasimulaator, mis hindab erinevate operaatorite kehtestatavaid eeldatavaid rändluskulusid. Sellised simulaatorid peavad ELi tasemel olema omavahel ühendatud.

Selgitus

Optimaalse läbipaistvuse huvides on oluline, et tarbijad suudaksid simulaatori abil eelnevalt hinnata oma rändluskulusid ja uurida välja, milline operaator pakub nende jaoks parimat hinda. Et tagada teabe erapooletus, peab nimetatud simulaatori käivitama riiklik reguleeriv asutus. Simulaatorid tuleb õigeaegselt omavahel ühendada, et suurendada läbipaistvust kogu liidu turul. Nimetatud simulaator on ühe GSM liidu veebilehekülje järgi tehniliselt teostatav.

Muudatusettepanek 35

ARTIKLI 8 LÕIKED 1, 5, 6 JA 8 A (uus)

1. Riiklikud reguleerivad asutused kontrollivad käesoleva määruse täitmist oma territooriumil ja teostavad selle üle järelevalvet.

1. Riiklikud reguleerivad asutused kontrollivad käesoleva määruse täitmist oma territooriumil ja teostavad selle üle järelevalvet ning tagavad selle täitmise.

5. Riiklikud reguleerivad asutused teevad käesoleva määruse kohaldamist käsitleva ajakohastatud teabe üldsusele kättesaadavaks sellisel kujul, mis tagab kõigile huvitatud isikutele hõlpsa juurdepääsu kõnealusele teabele.

5. Riiklikud reguleerivad asutused teevad käesoleva määruse ja eelkõige artiklite 3 ja 4 kohaldamist käsitleva ajakohastatud teabe üldsusele kättesaadavaks sellisel kujul, mis tagab kõigile huvitatud isikutele hõlpsa juurdepääsu kõnealusele teabele.

6. Riiklikud reguleerivad asutused kontrollivad kõne- ja andmesideteenuste jae- ja hulgihindade muutumist, sealhulgas lühisõnumi (SMS) ja multimeediateenuse (MMS) hinna muutust klientidele rändlemise puhul ühenduses, eriti ühenduse äärealadel, ning edastavad sellise järelevalve tulemused nõudmise korral komisjonile.

6. Riiklikud reguleerivad asutused kontrollivad kõne- ja andmesideteenuste jae- ja hulgihindade muutumist, sealhulgas SMS- ja MMS-teenuste hinna muutust klientidele rändlemise puhul ühenduses, eriti ühenduse äärealadel, ning kontrollivad samuti tahtmatult rändlusolukorras olevate naaberliikmesriigi piirialadel elavate ja töötavate kodanike ning tegutsevate ettevõtete olukorda ning edastavad sellise järelevalve tulemused komisjonile iga kuue kuu järel pärast käesoleva määruse jõustumist. Teavet antakse juriidilisest isikust klientide ja ette- või järelmaksu kasutavate klientide kohta eraldi.

 

8 a. Riiklikud reguleerivad asutused toetavad massiteabevahendite, nagu televisioon, raadio, ajakirjad, ajalehed ja kino, vahendusel kogu ühenduses läbiviidavat reklaamikampaaniat, et parandada teadlikkuse taset seoses eurotariifi tingimustega, nagu need on sätestatud artiklis 4. Kampaania peaks algama kohe pärast käesoleva määruse jõustumist.

(Tõlkija märkus: Muudatusettepaneku esitaja tegi KOM-teksti ingliskeelsesse versiooni parandusi.)

Muudatusettepanek 36

ARTIKLI 8 LÕIGE 6 A (uus)

 

6 a. Riiklike reguleerivate asutuste aruannete põhjal esitab komisjon 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist Euroopa Parlamendile ja nõukogule analüüsi ühendusesiseste andmeside rändlusteenuste hulgi- ja jaemüügihindade kohta ühenduses. Kui ühendusesiseste andmeside rändlusteenuste hinnad tunduvad pärast käesoleva määruse jõustumist olevat õigustamatult kõrged, esitab komisjon ettepaneku nende hindade reguleerimise kohta kõneside rändlustasude reguleerimise alusel.

Selgitus

Thanks to the rapid development of technology, the role of the international data services market is becoming increasingly important. Internet-based sound transmission (VoiP) is revolutionising fixed telephony, opening the way to cheaper sound transmission. The spread and presence of 3G networks and other related technologies are having a serious impact on the mobile services market. In the interest of consumers and of guaranteeing competition, more intensive monitoring of market processes should be carried out, and if they are not operating satisfactorily, the prospect of a proportionate intervention should be offered.

Muudatusettepanek 37

ARTIKLI 8 LÕIGE 6 B (uus)

 

6 b. Riiklikud reguleerivad asutused peavad tagama, et käesoleva määruse kohustustest tulenevat rändlustasu alandamist ei kompenseerita mobiilkõnede hindade tõstmisega samas liikmesriigis.

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused on käesoleva määruse kohaldamise jälgimiseks kõige pädevamad asutused.

Muudatusettepanek 38

ARTIKLI 10 LÕIGE 3

3. Komisjon avaldab regulaarselt Euroopa Liidu Teatajas keskmised mobiilikõne lõpetamise tasu määrad, mis on kindlaks määratud kooskõlas lõigetega 1, 2 ja 4.

3. Komisjon avaldab regulaarselt Euroopa Liidu Teatajas ja komisjoni internetiportaalis „Sinu Euroopa” keskmised mobiilikõne lõpetamise tasu määrad, mis on kindlaks määratud kooskõlas lõigetega 1, 2 ja 4.

Muudatusettepanek39

ARTIKLI 10 LÕIGE 6

6. Komisjon võtab vastu vajalikud muudatused II lisa kohandamiseks tehnika ja turu arenguga, tegutsedes vastavalt artikli 13 lõikes 3 viidatud korrale.

6. Komisjon võtab vastu vajalikud muudatused II lisa kohandamiseks tehnika ja turu arenguga, tegutsedes vastavalt artikli 13 lõikes 2 a viidatud kontrolliga regulatiivmentlusele.

Muudatusettepanek 40

ARTIKKEL 12

Läbivaatamise kord

Läbivaatamise kord

Komisjon vaatab üle käesoleva määruse toimimise ja annab sellest Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru mitte hiljem kui kaks aastat pärast selle jõustumise kuupäeva. Oma aruandes käsitleb komisjon reguleerimise jätkuva vajaduse põhjendusi või võimalust selle lõpetamiseks turu arengute ja konkurentsi seisukohast. Nimetatud eesmärgil võib komisjon nõuda liikmesriikidelt ja riiklikelt reguleerivatelt asutustelt teavet, mis tuleb esitada ilma asjatu viivituseta.

Komisjon vaatab üle käesoleva määruse toimimise ja annab sellest Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru mitte hiljem kui kaks aastat pärast selle jõustumise kuupäeva. Komisjon hindab, kas käesoleva määruse eesmärgid on saavutatud, ja teeb vajaduse korral asjakohaseid ettepanekuid.

Oma aruandes käsitleb komisjon reguleerimise jätkuva vajaduse põhjendusi ja küsimust, kas turu arengute ja nii konkurentsi kui ka tarbijakaitse seisukohast eksisteerib täiendav vajadus pikendada käesoleva määruse kehtivusaega kauemaks, kui on sätestatud lõikes 1 b, võttes seejuures arvesse vajadust kehtestada tõeline, tõhus ja konkurentsipõhine telekommunikatsiooni siseturg, mis aitab kaasa piiriüleste tasude kaotamisele ja mobiilsideteenuste hinnakujundamise arengule riiklikul tasandil, eriti küsimust, kas ELi sisesed rändluskõnede jaehinnad ületavad siseriiklike kõnede hindu. Komisjon käsitleb oma aruandes, pöörates erilist tähelepanu piirkondliku tasakaalustamatuse ja operaatoritevahelise tasakaalustamatuse mõjule, rändlusklientidele pakutavate kõne- ja andmesideteenuste, sealhulgas SMS-, MMS- ja muude ühendusesiseste andmeside rändlusteenuste hulgi- ja jaehindade muutumist. Vajaduse korral esitatakse aruandes soovitused nimetatud teenuste reguleerimise vajaduse kohta.

1 a. Aruande koostamise jaoks võib komisjon kasutada teavet, mis saadakse artikli 8 lõike 2 kohaldamisel.

1 b. Käesolev määrus kaotab kehtivuse kolm aastat pärast selle jõustumist, kui komisjon ei esita enne selle kehtivusaja lõppu Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepanekut määruse kehtivusaja pikendamiseks.

Muudatusettepanek 41

ARTIKLI 12 LÕIGE 1 C (uus)

 

1 c. Komisjon analüüsib käesoleva määruse mõju väiksemate, sõltumatute või hiljuti asutatud operaatorite konkurentsiolukorrale. Eriti analüüsib komisjon, kas väikeste, sõltumatute või hiljuti alustanud operaatorite suhtes kehtivad diskrimineerivad hinnad ja kas väikeste, sõltumatute ja hiljuti alustanud operaatorite juurdepääsu mittediskrimineerivatel tinglimustel tuleks reguleerida. Komisjon esitab oma aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt kaksteist kuud pärast käesoleva määruse jõustumist. Kõnealune aruanne sisaldab vajadusel ettepanekut sekkumise kohta. Selliseid ettepanekuid võib esitada ka eraldi, kui turusuundumused või nende puudumine seda nõuavad.

Selgitus

Käesoleva määruse mõju uurimine väikestele, sõltumatutele või hiljuti alustanud operaatoritele tagaks komisjoni analüüsi suurema selguse.

Muudatusettepanek 42

ARTIKLI 12 LÕIGE 1 D (uus)

 

1 d. Komisjon avaldab aastaaruande ühenduses toimunud arengute kohta käesoleva määrusega reguleeritud valdkonnas.

Selgitus

Et näha ette laiaulatuslikum iga-aastane läbivaatamine.

Muudatusettepanek 43

ARTIKLI 13 LÕIGE 2 A (uus)

 

2 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Muudatusettepanek 44

I LISA

Artiklis 3 nimetatud reguleeritud rändluskõnede tegemise hulgihinnad

Artiklites 3 ja 4 nimetatud reguleeritud rändluskõnede hulgihinnad

Kogu hulgitasud, mida külastatava võrgu operaator võib nõuda rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt sellest külastatavast võrgust pärineva reguleeritava rändluskõne tegemise eest, ei tohi, minutihinna alusel, ületada summat, mis võrdub artikli 10 lõike 3 kohaselt avaldatud keskmise mobiilikõne lõpetamise tasuga, mis korrutatakse:

Kogu hulgitasu, mida külastatava võrgu operaator võib nõuda rändluskliendi koduvõrgu mis tahes operaatorilt sellest külastatavast võrgust pärineva reguleeritava rändluskõne tegemise eest, ei tohi, minutihinna alusel, ületada summat, mis võrdub artikli 10 lõike 3 kohaselt avaldatud keskmise mobiilikõne lõpetamise tasuga, mis korrutatakse kahega kõikide kõnede puhul, mis tehakse külastatava võrgu asukohaks oleva liikmesriigi või muu kui külastatava võrgu asukohaks oleva liikmesriigi üldkasutatavas telefonivõrgus registreeritud numbrile.

a) kahega reguleeritava rändluskõne puhul külastatava võrgu asukohaks oleva liikmesriigi üldkasutatavas telefonivõrgus registreeritud numbrile, või

 

b) kolmega reguleeritava rändluskõne puhul muule kui külastatava võrgu asukohaks oleva liikmesriigi üldkasutatavas telefonivõrgus registreeritud numbrile.

 

Käesoleva lisa tasude piirangutes võetakse arvesse kõiki muutumatuid osiseid, nagu kõnealustustasu.

 

Muudatusettepanek 45

I LISA LÕIGE 1 A (uus)

 

1 a. Äärepoolseimate piirkondade kauguse ning Mandri-Euroopa ja kõnealuste alade vahel tehtavate transiitkõnedega kaasnevad lisakulud tuleb lisada tasu piirmääradele, mis kehtivad kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks võrkudes, mille operaatoritel on litsents ühenduse äärepoolseimate piirkondade katvuse tagamiseks.

Selgitus

Geograafilistest tõketest tingitult toob kõnede edastamine äärepoolseimates piirkondades kaasa hoopis kõrgemad kulud, kui on need, mida kannavad teised Euroopa operaatorid. Kavandatavad hinna piirmäärad sunniksid Euroopa operaatoreid võtma vastu äärepoolseimates piirkondades tegutsevate operaatorite kliente ilma, et nad oleksid suutelised nende kulusid katma, ning võiksid seepärast veenda neid sulgema oma sihtvõrgud äärepoolseimatest piirkondadest pärit operaatorite klientidele.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa kodanike võimalus välismaal reisides oma mobiilsidevahendeid kasutada on Euroopa mobiilside siseturu võtmeelement. Praegusel rändlusturul esineb silmanähtavalt tõrkeid, mis takistavad Euroopa Liidu kodanikke ühest liikmesriigist teise liikudes mobiiltelefone kasutamast.

Me toetame üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires toimuvat rändlust käsitleva komisjoni ettepaneku üldist suunda. Sellele vaatamata näeme võimalusi teksti täiustamiseks seoses hindade läbipaistvuse suurendamisega tarbija jaoks, et võimaldada tarbijal teha teadlik valik, ja seoses mobiilsidevõrgu operaatoritele võrdse mänguruumi loomisega, et rändluse siseturul konkurentsi tekitada.

Euroopa Parlament mõistab komisjoni soovi seda turuosa puudutava praeguse teabe põhjal rahvusvaheliste mobiilandmesideteenuste hindu reguleerida, eriti seoses nõuetekohase mõjuhinnangu puudumisega. Sellele vaatamata juhib parlament tähelepanu tungivale vajadusele kõnealust turuosa hoolikalt hinnata ja jälgida, kuna seal näib esinevat ilmseid tõrkeid.

I. Turutõrked

1. Ülikõrged hinnad

Rändlusklientidele pakutavate mobiilsideteenuste hinnatase vaheldub kõrgest ülikõrgeni. Kuigi õigustamatult kõrged on olnud eriti jaehinnad, leidub tõendeid, et ka hulgitasandil on hinnad, mida vastuvõtva võrgu operaatorid nõuavad, eriti väiksematelt operaatoritelt, palju kõrgemad kui vastuvõtvate operaatorite kulutused ja seega takistavad ausat konkurentsi.

2. Vähene läbipaistvus

Euroopa kodanikud vajavad sujuvat ja kvaliteetset sidet. See on ilmne, arvestades sellega, et igast kümnest ELi kodanikust kaheksal on mobiiltelefon ja mõnes liikmesriigis ületab kasutajate arv 100% (Itaalias 123,2%, Portugalis 117,1%, Ühendkuningriigis 116,3%)[1]. Seetõttu on läbipaistvad hinnakujundusmehhanismid hädavajalikud. Äritasandil peab läbipaistvus tagama siseturu toimimise. Äriettevõtte ja tarbija vaheliste suhete tasandil on peamiseks eesmärgiks anda tarbijale täielik ja võrreldav teave kehtivate hindade kohta, et võimaldada tal teadlikke valikuid teha.

II Telekommunikatsioonituru mittetoimimise kahjulikud tagajärjed

1. Lissaboni strateegia eesmärgid jäävad saavutamata

Lissaboni tegevuskava peamiseks eesmärgiks on muuta Euroopa 2010. aastaks kõige konkurentsivõimelisemaks teadmistepõhiseks majandusjõuks. Euroopa Ülemkogu 2005. aasta märtsi kohtumisel kutsuti komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles Lissaboni strateegiat uuesti käivitama, keskendudes uuesti majanduskasvule ja tööhõivele Euroopas. Õiglaselt toimiv tööturg võiks kasvu soodustada ja Euroopa majanduse konkurentsivõime suurenemisele kaasa aidata. Et tagada Euroopa turu ülemaailmne konkurentsivõime, on vaja dünaamilist tõketeta siseturgu. Põhjendamatult kõrged hinnad, mis takistavad kliente oma mobiiltelefone kasutamast, tekitavad teenuste siseturul tõkkeid.

2. Ei kujune teadmistel põhinevat siseturgu

Mobiilsideturg on osa laiemast infoühiskonna teenuste turust ja hõlmab lisaks häälkõneteenustele ka uuemaid mobiilsideteenuseid. Eelkõige VOIP, kolmanda põlvkonna võrgud, GPS, traadita internet, mobiilinternet ja mobiiltelevisioon ning suuremahulist andmeedastust võimaldavad mobiiltelefonid on paljutõotavad uuendused, mida ei tohiks pidurdada ülepakutud hindadest tingitud vähene nõudmine.

3. Iseregulatsioon ei toimi

Iseregulatsioon tähendaks, et operaatorid või ühendused kooskõlastaksid omavahel Euroopa tasandi tegevusjuhised. Operaatorid peaksid tagama märgatava hinnalanguse hulgi- ja jaetasandil. Näib, et selliseid ettepanekuid ei ole siiani veel esitatud.

4. Mittetoimimise arvulised tõendid

Uuringud on näidanud, et:

· peaaegu kaheksal kümnest Euroopa Liidu kodanikust on mobiiltelefon;

· mobiilikasutajad kasutavad väga palju rändlusteenuseid, enamus neist (üheksa kümnest) valib välismaal reisides selle võimaluse, selle asemel et osta uus SIM-kaart;

· selge enamus kasutajatest piirab välismaal reisides mobiilside kasutamist;

· liiga suured sidekulud on peamine põhjus (81% puhul küsitletutest), miks eurooplased välismaal reisides vähem mobiiltelefoni kasutavad;

· hindade läbipaistvus on väga väike, igast kümnest küsitletust neljal puudub selge ettekujutus oma kõnede maksumusest;

· selge enamus Euroopa Liidu kodanikest (70% vastanutest) soovib, et EL asuks kõnede ja tekstsõnumite hindu reguleerima, et rändlustasud ei oleks kohalikest hindadest põhjendamatult kõrgemad.

B. Ettepanekud olukorra parandamiseks

Käesoleva määruse lõppeesmärgiks on hästitoimiva Euroopa telekommunikatsiooni siseturu loomine. Dünaamilist konkurentsi takistavad geograafilised tõkked tuleb ületada. Tuleb suurendada läbipaistvust nii tarbijate kui tööstuse jaoks ja see võib üldise eesmärgi saavutamisele osaliselt kaasa aidata.

5. Hulgimüügi reguleerimine

Hulgitasandi hindade reguleerimine on peamine hoob eelmainitud eesmärkide saavutamiseks. Hindade reguleerimine peaks looma võrdse mänguruumi suurtele ja väikestele, vanadele ja uutele (ligipääs turule), lõuna- ja põhjapoolsetele (turism) ning ida- ja läänepoolsetele (sissetulekute tase) operaatoritele ja tagama konkurentsi. Ausa konkurentsi tagamiseks tuleb kõiki operaatoreid kohustada hulgitasandil rändlusteenuseid pakkuma.

Hulgihindade reguleerimise alused peavad olema läbipaistvad, manipuleerimiskindlad ja võrdselt kohaldatavad kõigis liikmesriikides ning ei tohiks reguleerivatele asutustele liiga suurt halduskoormust tekitada.

Hulgitasandil peaks reguleerimine põhinema kõigi 27 liikmesriigi keskmisena arvutatud mobiilikõne lõpetamise tasul. Hulgitasandi absoluutne hinnalagi arvutatakse keskmise mobiilikõne lõpetamise tasu korrutamise teel ühtse kordajaga. Ükski mobiilvõrgu operaator ei tohi nõuda teiselt operaatorilt sellest piirmäärast kõrgemat tasu.

Hulgitasandi hinnaregulatsioon peaks jõustuma viivitamatult.

6. Aegumisklausel

Kui tööstus peaks rajama kogu Euroopa rändlusturgu (sisenevad ja väljuvad kõned) hõlmava börsi, ei alluks operaatorid, kes kogu oma rändlusminutite mahuga sellel börsil kauplevad, enam hulgitasandi regulatsioonile.

7. Jaemüügi reguleerimine

Hindade reguleerimine jaetasandil peaks eelkõige tagama, et kui operaatorid hulgitasandil hindu alandavad, jõuaks see ka tarbijateni, jättes samas operaatoritele piisavalt ruumi uute teenuste ja tariifikomplektide sisseseadmiseks.

Jaetasandi hindade absoluutset ülemmäära kohaldatakse ainult reguleeritud jaetariifi (eurotariifi) puhul, mida kõik operaatorid on kohustatud pakkuma. See tariif peaks endast kujutama koondhinda kõne või ajaühiku kohta ja Euroopa Parlament või nõukogu võivad seda vajadusel muuta. Operaatorid on kohustatud andma täielikku teavet selle tariifi tingimuste kohta ja võimaldama tarbijal kergesti eurotariifile üle minna.

Et mobiilandmeside turul konkurentsi suurendada ja rändlushindade üleeuroopalist võrreldavust võimaldada, on operaatorid kohustatud pakkuma ka rahvusvahelist kindlasummalist kuu koondtasu. See kindlasummaline tasu peab hõlmama põhitasu, riiklikke ja rahvusvahelisi rändluskõne tasusid, tasu andmete mobiilülekande eest (SMS, MMS, mobiiltelevisioon jne) ja tasu kliendile hiljem pakutud teenuste eest. Kindlasummalise tasu suhtes ei kehti hinnaregulatsioon.

Kui operaatorid on täitnud mõlemad nõudmised (eurotariif ja kindlasummaline koondtasu), ei kuulu reguleerimise alla ükski muu olemasolev või uus rahvusvaheline rändlustariifide mudel, jättes nii operaatoritele vabad käed oma teenusekomplektide kujundamiseks.

Jaetasandi hinnaregulatsioon peaks jõustuma viivitamata ja aeguma siis, kui geograafilised hinnatõkked on ületatud ning hästitoimiv siseturg loodud.

8. Läbipaistvus

Aktiivne "tõukesüsteem" on eelistatavam kui päringu peale antav hinnateave ("tõmbesüsteem"). Rämpsposti vältimiseks peab teave piirduma hindade näitamisega ja tarbijatele tuleb anda võimalus soovi korral „tõmbesüsteemile” ümber lülituda.

Kliente tuleb reaalajas teavitada nende rändluse käigus tekkivatest kuludest.

Tuleb säilitada klientide teavitamise kulude proportsionaalsus.

Et hulgitasandil tehtud hinnavähendusi edasi kanda, tuleb suurendada läbipaistvust seoses hindadega, mida erinevad operaatorid nõuavad. Kuni ei eksisteeri üleeuroopalist reguleerivat asutust, jääb läbipaistvuse tagamine riiklike reguleerivate asutuste ülesandeks.

9. Edasised sammud

Euroopa Parlament palub komisjonil hoolikalt jälgida hindade muutumist rahvusvahelised mobiilandmesides ja hinnata selle valdkonna edasise reguleerimise vajalikkust. Raportöör juhib tähelepanu suurele riskile, mis liiga kõrgete hindade tõttu uuendusliku tehnoloogia ja teenuste kasutuselevõtmisega kaasneb.

C. Eesmärgid

Selles kontekstis tuleb ettepaneku kohase regulatsiooni abil saavutada tasakaalustatud lähenemine, võttes arvesse nii tarbija kui mobiiltelekommunikatsiooni valdkonna ettevõtjate huvisid. Sel teel peaks olema võimalik saavutada rändlushindade märgatav langus ja säilitada mobiilsideoperaatorite konkurentsivõimet ning võrdset mänguruumi.

  • [1] 2005. aasta neljanda kvartali lõpu seisuga.
    Allikas: Credit Suisse, Prof. Gerpott’i analüüs.

majandus- ja rahanduskomisjonI ARVAMUS (22.3.2007)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta
(KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

Arvamuse koostaja: Andrea Losco

LÜHISELGITUS

1. Taust

Umbes 147 miljoni Euroopa Liidu kodaniku (37 miljoni turisti ja 110 miljoni ärikliendi)[1] suhtes kohaldatakse äärmiselt kõrgeid tasusid mobiilside rahvusvahelise rändluse puhul, mis tähendab võimalust teha või ainult vastu võtta mobiilikõnesid välismaal.

Selliste kõnede võimaldamiseks sõlmivad operaator, kel on leping kliendiga, ning operaator, kelle võrgule on kliendil juurdepääs, rahvusvahelise rändluslepingu.

Tarbijakaitse ühendused, riikide reguleerivad asutused ning enamus poliitilisi liidreid nõustuvad, et telefonioperaatorite vahelisest konkurentsist tulenev dünaamiline mõju ei ole langetanud rändlusteenuse hindasid, kuigi see nähtus esineb riigisisese mobiilside puhul. Selle asemel on rändlusteenuse hinnad jäänud õigustamatult kõrgeks, nende puhul puudub läbipaistvus ning need on kahtlaselt sarnased samas liikmesriigis tegutsevate erinevate operaatorite vahel.

Seoses telefoniteenuse osutajate ilmse tahtmatusega alandada rändlushindasid ning mitmel aastal riikide ja Euroopa tasandil ning hiljuti Euroopa Parlamendi 2005. aasta detsembri resolutsioonis kõlanud hoiatuste eiramisega esitas komisjon eelmise aasta juulis käesoleva määruse vastuvõtmise ettepaneku.

2. Komisjoni ettepaneku põhipunktid

A. Hulgihindade regulatsioon

Ettepanek kehtestab hulgihinnapiirid. Külastatavas riigis tehtud kohalike kõnede puhul võrdub hulgihinnapiir kahekordse ühenduse keskmise mobiilikõnelõpetustasu määraga. Rahvusvaheliste kõnede puhul, kui klient helistab oma päritoluriiki või mõnda teise ühenduse liikmesriiki, võrdub hulgihinnapiir kolmekordse ühenduse keskmise mobiilikõnelõpetustasu määraga.

B. Jaehindade regulatsioon

Jaeklientidele rändlusteenuse osutamisel on hinnapiir 130% hulgihindadele kehtestatud piirist. Vastuvõetud kõnede puhul kehtib see piirmäär kuni uue määruse jõustumiseni. Välja helistatavate kõnede puhul jõustuvad jaehinnapiirid automaatselt pärast kuue kuu möödumist.

C. Jaehindade läbipaistvus

Ettepanekuga soovitakse samuti tagada hindade läbipaistvus, kehtestades nõude mobiiltelefoniteenuse pakkujatele, et nad annaksid lühisõnumiga või suuliselt oma klientidele nende nõudmisel isikupärastatud ja tasuta teavet rändlushindade kohta.

3. Ettepanek

Arvamuse koostaja tunnistab teatud hämmingut seoses selle ebahariliku määruse vastuvõtmise ettepanekuga. Arvamuse koostaja on kindlalt veendunud, et toote hinna alandamise eesmärk tuleks saavutada pigem turuosaliste vahelise terve konkurentsiga kui otsese sekkumisega hindade reguleerimisse.

Järgides neid põhimõtteid, tunnistab arvamuse koostaja, et tavapärased konkurentsireeglid ei ole toiminud selle konkreetse mobiiltelefoniteenuse puhul.

Arvamuse koostaja nõustub komisjoniga, et on tekkinud äärmine vajadus sekkuda erakorraliste meetmete võtmisega, pidades silmas rahvusvahelise rändluse turu eriolemust ning taoliste teenuste piiriülest olemust, praeguse õigusraamistiku puudujääke, riikide regulaatorite võimetust tõhusalt sekkuda ning asjaolu, et sel juhul asuvad hulgimüüjad ja nende teenuseid kasutavad kliendid erinevates liikmesriikides.

Seega tundub vajalik teha komisjoni koostatud raamistiku osas mõned konkreetsed muudatusettepanekud järgnevate teemade kohta:

A. Jaehinnad

Arvamuse koostaja arvates on komisjoni kavandatud 130% määr liiga madal. See piirmäär, mis peaks katma nii jaehindasid kui ka kasumit, hakkab tõenäoliselt liigselt survestama konkurentsi ja teenuseosutajate mitmekesisuse edendamise peamist eesmärki. Hinnad hakkavad tõenäoliselt pidevalt paiknema kavandatud ülemmäära tasemel ja see võib avaldada vastupidist mõju väikestele operaatoritele, kes ei ole ühinenud suurte Euroopa gruppidega ega ole nendega partnerlussuhetes, kõrvaldades konkurentsi ja üldisemalt hindade paindlikkuse stiimulid. Seetõttu tehakse ettepanek kehtestada ülemiseks jaehinnapiiriks 150% kavandatud hulgimüügiväärtusest.

B. Läbipaistvus

Oluline on soodustada jaehindade läbipaistvust, kehtestades mobiiltelefoniteenuse osutajatele nõude edastada klientidele automaatselt piiri ületamisel teavet rändlushindade kohta.

C. Lühisõnumite ja multimeediasõnumite tulevane õigusraamistik

Lisaks tehakse ettepanek lisada lühisõnumite ja multimeediasõnumite temaatika elektroonilise side õigusraamistiku eelseisvasse läbivaatamisse. Need teenused on praegu ettepanekust välja jäetud, kuid neile kohaldatakse ülemäära kõrgeid hindu.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek[2]Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

PÕHJENDUS 14

(14) Ühist mehhanismi nimetusega „Euroopa siseturu põhimõte“ tuleks kasutada selle tagamiseks, et üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksaks rahvusvaheliste kõnede rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel või kõne vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, tõstes seeläbi tarbijakaitse taset ning kaitstes samal ajal mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. Pidades silmas asjaomaste teenuste piiriülest iseloomu, on vaja ühist mehhanismi, et mobiilioperaatoritel oleks ühtne sidus raamistik, mis põhineb objektiivselt kehtestatud kriteeriumidel.

(14) Ühist mehhanismi nimetusega „Euroopa siseturu põhimõte“ tuleks kasutada selle tagamiseks, et üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksaks rahvusvaheliste kõnede ja andmeside rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel või kõne vastuvõtmisel või andmesideteenuste kasutamisel ülemäära kõrget hinda, tõstes seeläbi tarbijakaitse taset ning kaitstes samal ajal mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. Pidades silmas asjaomaste teenuste piiriülest iseloomu, on vaja ühist mehhanismi, et mobiilioperaatoritel oleks ühtne sidus raamistik, mis põhineb objektiivselt kehtestatud kriteeriumidel. Jaeturul tõhusa konkurentsi kindlustamiseks ning ühenduses kõikide mobiilioperaatorite tõhusa konkurentsi tagamiseks tuleks mobiilioperaatoritele kehtestada kohustus osutada nõudmisel rahvusvahelise rändluse hulgiteenuseid kõikidele teistele ühenduse operaatoritele.

Or. en

Selgitus

Tõhusa konkurentsivõime tagamiseks tuleks mobiilside operaatoreid kohustada osutama kõikidele teistele operaatoritele rahvusvahelise rändluse hulgiteenuseid. See tagab, et ühelgi operaatoril ei piirata juurdepääsu rändluse hulgimüügiteenustele.

Muudatusettepanek 2

PÕHJENDUS 15

(15) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem mehhanism rahvusvaheliste rändluskõnede hinnataseme reguleerimiseks kooskõlas eespool mainitud kaalutlustega on minutitasu ülempiiri kehtestamine ühenduse tasandil nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil.

(15) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem mehhanism rahvusvahelise rändluse häälkõnede hinnataseme reguleerimiseks kooskõlas eespool mainitud kaalutlustega on minutitasu ülempiiri kehtestamine ühenduse tasandil nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil. Andmesideteenuste puhul, pidades silmas tehnoloogiliste muutuste kiirust ning lühisõnumite (SMS) ja multimeediasõnumite (MMS) suurenevat osatähtsust, peaksid riikide reguleerivad asutused ja komisjon jälgima andmeside hulgi- ja jaemüügihindu, sealhulgas SMS ja MMS tasusid, ning tegema ettepanekuid õigusaktide kehtestamiseks, kui hinnad ei peaks langema.

Muudatusettepanek 3

PÕHJENDUS 26

(26) Ühenduse piires rahvusvaheliste rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise jaehinna suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja selleks, et aidata rändlusklientidel otsustada, kuidas oma mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, peaks mobiiltelefoniteenuste pakkuja võimaldama oma rändlusklientidel saada soovi korral tasuta kergesti teavet neile asjaomastes liikmesriikides pakutavate rändlushindade kohta. Läbipaistvuse tagamiseks on samuti nõutav, et teenusepakkujad annaksid teavet rändlustasude kohta teenusega liitumisel ja et nad teavitaksid oma kliente sellest niihästi regulaarselt kui ka oluliste muutuste korral.

(26) Ühenduse piires rahvusvaheliste rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise jaehinna suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja selleks, et aidata rändlusklientidel otsustada, kuidas oma mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, peaks mobiiltelefoniteenuste pakkuja võimaldama oma rändlusklientidel saada tasuta kergesti teavet koduteenuse osutaja ja külastatava võrguteenuse osutaja vahelise rändluslepingu olemasolu ning neile asjaomastes liikmesriikides pakutavate rändlushindade kohta. See teave peaks hõlmama kõnede tegemise ja vastuvõtmise hindasid asjaomases liikmesriigis. Läbipaistvuse tagamiseks on samuti nõutav, et teenusepakkujad annaksid teavet rändlustasude kohta teenusega liitumisel ja et nad teavitaksid oma kliente sellest niihästi regulaarselt kui ka oluliste muutuste korral.

Muudatusettepanek 4

PÕHJENDUS 27

(27) Riiklikel reguleerivatel asutustel, kes vastutavad elektrooniliste sidevõrkude 2002. aasta reguleeriva raamistiku kohaste ülesannete täideviimise eest, peaksid olema õigused oma territooriumil määruse jõustamiseks ja selle täitmise üle järelevalve teostamiseks. Nad teostavad järelevalvet samuti kõne- ja andmesideteenuste hindade muutumise üle klientidele rändlemise puhul ühenduses, eriti seoses rändluskõnede erihindadega ühenduse äärealadel ning vajadusega tagada, et need hinnad oleksid adekvaatselt kaetud hulgiturul. Nad peaksid tagama, et käesoleva määruse kohaldamist käsitlev ajakohastatud teave tehakse üldsusele kättesaadavaks.

(27) Riiklikel reguleerivatel asutustel, kes vastutavad elektrooniliste sidevõrkude 2002. aasta reguleeriva raamistiku kohaste ülesannete täideviimise eest, peaksid olema õigused oma territooriumil määruse jõustamiseks ja selle täitmise üle järelevalve teostamiseks. Nad teostavad järelevalvet samuti kõne- ja andmesideteenuste hindade muutumise üle klientidele rändlemise puhul ühenduses, eriti seoses rändluskõnede erihindadega ühenduse äärealadel ning vajadusega tagada, et need hinnad oleksid adekvaatselt kaetud hulgiturul. Riiklikud reguleerivad asutused peaksid edastama järelevalve tulemused komisjonile iga kuue kuu järel alates käesoleva määruse jõustumisest. Nad peaksid samuti tagama, et käesoleva määruse kohaldamist käsitlev ajakohastatud teave tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 5

PÕHJENDUS 31

(31) Käesolev määrus tuleks üle vaadata mitte hiljem kui kaks aastat pärast selle jõustumist eesmärgiga tagada, et see jääb vajalikuks ja asjakohaseks sellel ajal elektroonilise side turul valitsevas olukorras,

(31) Käesoleva määruse eesmärk on parandada olukorda, kus turg toimib puudulikult, võttes meetmeid, mis taastavad viivitamatult klientidele kasuliku tõhusa konkurentsi. Käesoleval määrusel ei ole püsivat pädevust ning seetõttu tuleks see üle vaadata mitte hiljem kui kaks aastat pärast selle jõustumist eesmärgiga tagada, et hulgi- ja jaemüügihindu reguleeriv õiguslik sekkumine jääb vajalikuks ja asjakohaseks sellel ajal elektroonilise side turul valitsevas olukorras ning uurida, kas määrus tuleks tühistada või asendada ajutiselt vähem piirava meetmega.

Muudatusettepanek 6

PÕHJENDUS 31 A (uus)

 

(31 a) Käesoleva määruse kohaldamine Bulgaaria ja Rumeenia osas tuleks lükata edasi kuni komisjoni poolt nende kahe riigi suhtes teostatava erakorralise mõjuhindamise tulemuste selgumiseni. Igal juhul tuleks Bulgaaria ja Rumeenia puhul rändluse hulgi- ja jaemüügihindade ülemmäärad kehtestada järkjärguliselt ja sujuvalt,

Selgitus

Bulgaaria ja Rumeenia turud on veel suhteliselt välja arenemata ning vajavad võrkude täiustamiseks olulisi investeeringuid. Seetõttu on oluline teha vastav mõjuanalüüs nende kahe uue liikmesriigi kohta enne rändlust käsitleva määruse rakendamist.

Muudatusettepanek 7

ARTIKLI 1 LÕIGE -1 (uus)

 

-1. Käesoleva määrusega kehtestatakse kord, millega suurendatakse hindade läbipaistvust ning parandatakse hinnateabe edastamist klientidele rahvusvahelise rändlusteenuse osutamisel.

Selgitus

Määruse eesmärgina tuleks sätestada ka korra kehtestamine, millega suurendatakse hindade läbipaistvust ning parandatakse hinnateabe edastamist klientidele rahvusvahelise rändlusteenuse osutamisel.

Muudatusettepanek 8

ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKTID E A JA E B (uus)

 

(e a) uued rändluskliendid – need punktis e osutatud rändluskliendid, kes on pärast artiklis 4 toodud kohustuste jõustumist i) esmakordselt sõlminud lepingu oma koduteenuse osutajaga, ii) vahetanud oma koduteenuse osutajat või iii) ostnud ettemaksuga SIM-kaardi;

 

(e b) olemasolevad rändluskliendid – need punktis e osutatud rändluskliendid, kes ei kuulu punktis ea esitatud määratluse reguleerimisalasse või need uued rändluskliendid, kes on keeldunud artiklis 4 ette nähtud tarbijakaitsetariifidest.

Selgitus

Muudatusettepanek toob sisse „uute rändlusklientide” ja „vanade rändlusklientide” mõisted, mis on kooskõlas esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 9

ARTIKLI 3 PEALKIRI

Hulgimüügitasud reguleeritud rändluskõnede tegemise eest

Hulgimüügitasud reguleeritud rändluskõnede eest

Selgitus

Kohalike ja muude kõnede erinevad ülemmäärad põhjustavad suurt segadust. Seepärast oleks mõistlikum kehtestada ühtne kõrgem ülemmäär, mis võrdub artikli 10 lõike 3 kohaselt avaldatud keskmise mobiilikõne lõpetamise tasuga, mis korrutatakse teguriga kolm.

Muudatusettepanek 10

ARTIKKEL 4

Jaemüügitasud reguleeritavate rändluskõnede tegemise eest

Hulgimüügitasud reguleeritud rändluskõnede eest

Artikli 5 kohaselt ei tohi jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), mida koduteenuse osutaja võib oma rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne pakkumise eest nõuda, ületada 130% selle kõne tegemise eest kohaldatavast, käesoleva määruse I lisa kohaselt kindlaksmääratud maksimaalsest hulgitasust. Selles artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad kõiki reguleeritud rändluskõne pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, nagu kõnealustustasud või valikulised tasud.

Artikli 5 kohaselt ei tohi jaemüügi keskmine tasu (ilma käibemaksuta), mida koduteenuse osutaja võib oma rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne tegemise ja vastuvõtmise eest nõuda, ületada 150% selle kõne tegemise eest kohaldatavast, käesoleva määruse I lisa kohaselt kindlaksmääratud maksimaalsest hulgitasust. Selles artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad kõiki reguleeritud rändluskõne pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, nagu kõnealustustasud või valikulised tasud.

Or. en

Selgitus

Kõnede jaemüügitasude kavandatud ülemmäärad on liiga madalad ning ei jäta erinevate operaatorite ja teenuste osas ruumi loovale konkurentsile. Seetõttu on vaja kehtestada ühtne ja kõrgem keskmise jaemüügitasu ülemmäär koos individuaalsete kõnede maksimaalsete ülemmääradega, et anda operaatoritele suurem vabadus ning tagada seeläbi paremad teenused klientidele.

Muudatusettepanek 11

ARTIKKEL 4 A (uus)

 

Artikkel 4a

Tarbijakaitsetariif

 

1. Koduteenuse osutajad on kohustatud tegema kõikidele rändlusklientidele selgelt ja läbipaistvalt kättesaadavaks tarbijakaitsetariifi kooskõlas lõikega 2.

 

2. Jaemüügitasu minuti kohta (välja arvatud käibemaks), mida koduteenuse osutaja võib oma rändlusklientidelt sisse nõuda rändluskõne pakkumise eest, ei või ületada 0,50 eurot tehtud kõne puhul ja 0,25 eurot vastu võetud kõne puhul.

 

3. Olemasolevatele rändlusklientidele tuleb võimaldada tarbijakaitsetariifile üleminekut. Üleminek peab olema tasuta ning seda ei tohi siduda abonemendi olemasolevate osiste suhtes tingimuste ja piirangute kohaldamisega.

 

4. Tarbijakaitsetariifi tuleb automaatselt pakkuda uutele liituvatele rändlusklientidele, välja arvatud juhul, kui nad avaldavad soovi mingi muu tariifi kasutamiseks. Juhul kui uus rändlusklient avaldab soovi mingi muu tariifi kasutamiseks, peab tal olema võimalus hakata hiljemalt kuue kuu pärast kasutama tarbijakaitsetariifi, säilitades samas muud lepingu tingimused.

 

5. Selles artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad kõiki reguleeritud rändluskõne pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, nagu kõnealustustasud või valikulised tasud.

Muudatusettepanek 12

ARTIKKEL 6

Artikkel 6

 

Kõnede vastuvõtmise jaetasud ühenduses rändlemise korral

 

Jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), mida koduteenuse osutaja võib oma rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne vastuvõtmise eest nõuda külastatavas võrgus rändlemise puhul, ei tohi minutihinna alusel ületada 130% selle kõne tegemise eest kohaldatavast, artikli 10 lõike 3 kohaselt avaldatud keskmisest mobiilikõne lõpetamise tasu määrast. Selles artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad kõiki reguleeritud rändluskõne pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, nagu ühekordsed või valikulised tasud.

välja jäetud

Muudatusettepanek 13

ARTIKLI 7 ESIMENE LÕIK

1. Iga koduteenuse pakkuja annab oma rändlusklientidele nende soovil personaliseeritud teavet jaetasude kohta, mida nende suhtes kohaldatakse kõne tegemisel ja vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis.

1. Iga koduteenuse pakkuja annab oma rändlusklientidele automaatselt personaliseeritud teavet jaetasude ning teiste mobiiltelefoniteenuse osutajatega sõlmitud konkreetsete rändluslepingute olemasolu kohta, mida nende suhtes kohaldatakse kõne tegemisel ja vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse ja konkurentsi parandamiseks tuleks klienti teavitada jaemüügitasudest ning koduteenuse osutaja ja külastatava võrguteenuse osutaja vahelise rändluslepingu olemasolust, et klient saaks valiku tegemisel tugineda täielikule teabele.

Muudatusettepanek 14

ARTIKLI 7 LÕIGE 2

2. Klient võib valida, kas ta esitab sellise nõudmise mobiiltelefonil või SMS-iga, mõlemal juhul selleks otstarbeks koduteenuse osutaja määratud numbril, ning ta võib valida, kas talle edastatakse see teave sama mobiilikõne ajal või SMS-ina (viimasel juhtumil asjatute viivitusteta).

2. Rändlusteenuse klient saab lõikes 1 sätestatud teavet mobiiltelefonil või SMS-iga. Kõik külastatavas liikmesriigis tegutsevad mobiiliteenuse osutajad, kellel on koduteenuse osutajaga rändlusleping, peavad edastama selle teabe ühe tunni jooksul kliendi külastatavasse liikmesriiki sisenemisel.

Muudatusettepanek 15

ARTIKLI 7 LÕIGE 3 A (uus)

 

3 a. Klient võib igal ajal nõuda ülalnimetatud tasuta teabeteenuse osutamise lõpetamist.

Or. it

Selgitus

Ebasoovitavate sõnumite saamise vältimiseks, ja eriti piiriäärsetel klientidel, peaks alati olemas olema võimalus valida vabatahtliku „tõmbesüsteemi” kasutamist.

Muudatusettepanek 16

ARTIKLI 8 LÕIGE 1 A

 

1 a. Riiklikud reguleerivad asutused peaksid avaldama käesoleva määruse ja eriti artiklite 3, 4, ja 4a kohaldamisega seotud teabe viisil, mis tagab huvilistele lihtsa juurdepääsu sellele teabele.

Selgitus

Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud kontrolli- ja järelevalvemenetluse tulemused peaksid olema läbipaistvad ja avalikud, et anda huvirühmadele ja klientidele piisavalt teavet.

Muudatusettepanek 17

ARTIKLI 8 LÕIGE 6

6. Riiklikud reguleerivad asutused kontrollivad kõne- ja andmesideteenuste jae- ja hulgihindade muutumist, sealhulgas lühisõnumi (SMS) ja multimeediateenuse (MMS) hinna muutust klientidele rändlemise puhul ühenduses, eriti ühenduse äärealadel, ning edastavad sellise järelevalve tulemused nõudmise korral komisjonile.

6. Riiklikud reguleerivad asutused kontrollivad rändluskõneteenuste jae- ja hulgihindade muutumist klientidele rändlemise puhul ühenduses, eriti ühenduse äärealadel, ning edastavad sellise järelevalve tulemused komisjonile iga kuue kuu järel alates käesoleva määruse jõustumisest.

Selgitus

Et tagada käesoleva määruse kiire vastuvõtmine, ei tohiks andmeside rändlust otseselt käesolevasse määrusesse lisada. Siiski jääb oluliseks, et riikide regulaatorid ja komisjon ka selles valdkonnas jälgiksid rändlushindasid, hindaksid tulemusi ja koostaksid vajadusel asjakohaseid õigusakte. Selle tarbeks oleks sobilik koht artikkel 12 (kontrollimenetlus) – vt teisi muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 18

ARTIKLI 10 LÕIGE 5

5. Ettevõtted, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva määruse nõudeid, tagavad, et kõik nende tasudesse tehtavad muudatused, mida on vaja, et tagada vastavus artiklitele 3, 4 ja 6, leiavad aset kahe kuu jooksul pärast iga avaldamist, vastavalt käesoleva artikli eelnevatele lõikudele.

5. Ettevõtted, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva määruse nõudeid, tagavad, et kõik nende tasudesse tehtavad muudatused, mida on vaja, et tagada vastavus artiklitele 3 ja 4, leiavad aset kahe kuu jooksul pärast iga avaldamist, vastavalt käesoleva artikli eelnevatele lõikudele.

Selgitus

Kõnede jaemüügitasude kavandatud ülemmäärad on liiga madalad ning ei jäta erinevate operaatorite ja teenuste osas ruumi loovale konkurentsile. Seetõttu on vaja kehtestada ühtne ja kõrgem keskmise jaemüügitasu ülemmäär koos individuaalsete kõnede maksimaalsete ülemmääradega, et anda operaatoritele suurem vabadus ning tagada seeläbi paremad teenused klientidele.

Muudatusettepanek 19

ARTIKKEL 11 A (uus)

 

Artikkel 11 a

Andmesideteenused

 

1. Riiklikud reguleerivad asutused kontrollivad jae- ja hulgihindade muutumist rändlusklientidele andmeside, lühisõnumi (SMS) ja multimeediasõnumi (MMS) teenuste osutamisel, sealhulgas kogudes andmeid ühenduses mobiilsideoperaatorite poolt küsitavate rahvusvahelise rändluse keskmiste hulgimüügihindade kohta, ning edastavad sellise järelevalve tulemused komisjonile kaheteist kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest ning pärast seda soovi korral.

 

2. Lõikes 2 toodud andmete alusel edastab komisjon 18 kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest ühenduse rahvusvahelise rändluse hulgimüügihindade analüüsi Euroopa Parlamendile ning nõukogule. Kui rahvusvahelise rändluse andmeside hulgimüügihinnad ei ole pärast käesoleva määruse jõustumist langenud häälkõne rändlusega samale tasemele, hindab komisjon vajadust määruse vastuvõtmiseks, millega vähendataks rändlusklientidele pakutavate andmesideteenuste hulgimüügihindu, ja esitab vajadusel vastava ettepaneku.

Selgitus

Et tagada käesoleva määruse kiire vastuvõtmine, ei tohiks andmeside rändlust otseselt käesolevasse määrusesse lisada. Siiski jääb oluliseks, et riikide regulaatorid ja komisjon ka selles valdkonnas jälgiksid rändlushindasid, hindaksid tulemusi ja koostaksid vajadusel asjakohaseid õigusakte.

Muudatusettepanek 20

ARTIKKEL 12

Komisjon vaatab üle käesoleva määruse toimimise ja annab sellest Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru mitte hiljem kui kaks aastat pärast selle jõustumise kuupäeva. Oma aruandes käsitleb komisjon reguleerimise jätkuva vajaduse põhjendusi või võimalust selle lõpetamiseks turu arengute ja konkurentsi seisukohast. Nimetatud eesmärgil võib komisjon nõuda liikmesriikidelt ja riiklikelt reguleerivatelt asutustelt teavet, mis tuleb esitada ilma asjatu viivituseta.

Komisjon vaatab üle käesoleva määruse toimimise ja annab sellest Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru mitte hiljem kui kaks aastat pärast selle jõustumise kuupäeva. Oma aruandes käsitleb komisjon reguleerimise jätkuva vajaduse põhjendusi või selle ajutist asendamist vähem piirava sekkumisega turu arengute ja konkurentsi seisukohast, eeskätt majanduslikku mõju väikestele ja sõltumatutele operaatoritele ning nende konkurentsivõimele ja samuti artiklis 11a osutatud komisjoni andmesideteenuste rändlushindu käsitleva aruande seisukohast.

Muudatusettepanek 21

ARTIKKEL 16 A (uus)

 

Artikkel 16 a

 

Erandid

 

Käesoleva määruse sätteid ei kohaldata Bulgaaria ja Rumeenia suhtes.

 

Komisjon jälgib kõiki Bulgaarias ja Rumeenias koduoperaatorite poolt rändluse häälkõne sideteenuste osutamise hulgi- ja jaemüügihindade muutusi ning valmistab mitte hiljem kui 2 aastat pärast käesoleva määruse jõustumist ette mõjuhindamise.

Selgitus

Bulgaaria ja Rumeenia turud on veel suhteliselt välja arenemata ning vajavad võrkude täiustamiseks olulisi investeeringuid. Seetõttu on oluline teha vastav mõjuanalüüs nende kahe uue liikmesriigi kohta enne rändlust käsitleva määruse rakendamist.

Muudatusettepanek 22

I LISA

Kogu hulgitasud, mida külastatava võrgu operaator võib nõuda rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt sellest külastatavast võrgust pärineva reguleeritava rändluskõne tegemise eest, ei tohi, minutihinna alusel, ületada summat, mis võrdub artikli 10 lõike 3 kohaselt avaldatud keskmise mobiilikõne lõpetamise tasuga, mis korrutatakse:

Kogu hulgitasud, mida külastatava võrgu operaator võib nõuda rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt sellest külastatavast võrgust pärineva reguleeritava rändluskõne tegemise eest, ei tohi, minutihinna alusel, ületada summat, mis võrdub artikli 10 lõike 3 kohaselt avaldatud keskmise mobiilikõne lõpetamise tasuga, mis korrutatakse teguriga kaks ja pool.

a) kahega reguleeritava rändluskõne puhul külastatava võrgu asukohaks oleva liikmesriigi üldkasutatavas telefonivõrgus registreeritud numbrile, või

 

b) kolmega reguleeritava rändluskõne puhul muule kui külastatava võrgu asukohaks oleva liikmesriigi üldkasutatavas telefonivõrgus registreeritud numbrile.

 

Käesoleva lisa tasude piirangutes võetakse arvesse kõiki muutumatuid osiseid, nagu kõnealustustasu.

 

Selgitus

Hulgimüügitasude pakutud ülemmäärad on liiga madalad ning sel võib olla tõsine negatiivne mõju operaatoritele, ja seda eeskätt turismile orienteeritud riikides. Lisaks põhjustavad kohalike ja muude kõnede erinevad ülemmäärad suurt segadust. Seepärast oleks mõistlikum kehtestada ühtne kõrgem ülemmäär, mis võrdub artikli 10 lõike 3 kohaselt avaldatud keskmise mobiilikõne lõpetamise tasuga, mis korrutatakse teguriga kolm.

MENETLUS

Pealkiri

Rändlus üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes

Viited

KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Vastutav komisjon

ITRE

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

5.9.2006

 

 

 

Tõhustatud koostöö - istungil teada andmise kuupäev

5.9.2006

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Andrea Losco

25.9.2006

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

30.1.2007

20.3.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.3.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

24

15

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Werner Langen, Janusz Onyszkiewicz, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin

  • [1]  Komisjoni mõjuhinnang (SEK(2006)925, lk 19.)
  • [2]  ELTs seni avaldamata.

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonI ARVAMUS (28.3.2007)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta
(KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 –2006/0133 (COD))

Arvamuse koostaja (*): Joseph Muscat

(*)       Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö – kodukorra artikkel 47

LÜHISELGITUS

Sissejuhatus

Toetame komisjoni ettepaneku üldist motivatsiooni ja arvame, et see on hea alus, millele ennetavaid õigusakte rajada.

Ettepanekul on arenemisruumi – tarbijate õigused peaksid olema paremini kaitstud ja muutuma tööstusharu vaatepunktist jätkusuutlikumaks.

See on võimalus Euroopa Parlamendile näidata, et Euroopa Parlament on võimeline sõlmima õiglase tehingu operaatorite, ja mis veelgi tähtsam, tarbijate jaoks.

Lähtealused

Rändluse sektoris eksisteerib turul selgelt probleem ja sellega tuleb tegelda.

Tarbijatel, eelkõige kõige haavatavamatel, on õigus kaitsele. Sellegipoolest on tarbijad targad ja võimelised ise otsustama. Meie ülesanne ei ole mitte nende eest otsuseid langetada, vaid anda neile täielik teave, hoida ära kuritarvitamised ning võimaldada neil teha täiesti teadlikke otsuseid.

Operaatoritel, kellest paljud on teinud suuri investeeringuid ja parandanud telekommunikatsiooni Euroopas, on õigus teenida õiglast ja seaduslikku kasumit.

Nii suurte kui ka väikeste operaatorite vahel peaks turul olema suurem konkurents, mille tulemusel saaksid kasutajad kõrge kvaliteediga teenust õiglase hinnaga.

Pikaajaline visioon on tõhus Euroopa telekommunikatsiooni siseturg.

Põhimõtted

Läbipaistvus

Selge, läbipaistev ja jätkusuutlik lahendus, mis kasutajate jaoks ei sisalda varjatud üllatusi.

Lihtsus

Määrus, mis on üheselt mõistetav.

Paindlikkus

Kasutajatel peaks olema juurdepääs kõigile andmetele, et nad saaksid valida operaatorite erinevate pakkumiste vahel.

Konkreetsed küsimused

Läbipaistvus

Meie ettepanek on luua automaatne lühisõnumiteenuse infosüsteem, mis tarbijate jaoks tähendab võrku sisenedes automaatselt lühisõnumi (SMS) saamist.

Põhjalikum teave peaks olema tasuta kättesaadav täiendava SMSiga küsimisel või telefoni teel.

Tarbijatel peaks olema võimalus igal ajal automaatse teabe saamisest loobuda. Samuti peab neil olema võimalus igal ajal teenus ilma täiendava tasuta uuesti sisse lülitada.

Automaatse SMS teabesüsteemi pakkumisest on vabastatud need operaatorid, kes rakendavad reaalajas kõne maksumuse teabesüsteemi.

Erisätted eksisteerivad (nägemis)puudega inimeste kohta.

Hulgimüük

Meie ettepanek on kehtestada hulgimüügi tasandil üks hinnapiirang, mis muudaks süsteemi lihtsaks ja mille suhtes valitseb üksmeel ka Euroopa Parlamendis, komisjonis ja nõukogus.

Väljapakutud hinnapiirangute tasemed põhinevad siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni poolt alltöövõtjatelt tellitud tehnilisel uuringul, mis on lisatud käesolevale arvamusele.

Jaemüük

Jaemüügi reguleerimine on vajalik selleks, et tagada säästu jõudmine tarbijateni.

Väljapakutud hinnapiirangute tasemed põhinevad tehnilisel uuringul, mis on lisatud käesolevale arvamusele.

Määrus ei peaks viima selleni, et turul on ainult üks pakkumine. Seega me pooldame hinnapiirangute põhjalikku läbivaatamist, et neis võetaks arvesse ka asjakohaseid üldkulusid ja jäetaks ruumi konkurentsile, ohustamata seejuures tarbijate huve.

Paindlikkus

Tahame suuremat konkurentsi õiglasemate hindadega. Tarbijatel peaks olema võimalus valida erinevate pakettide vahel, kusjuures nad oleksid ühtlasi kaitstud ebaõiglaste hindade eest. Seepärast pakumegi välja süsteemi, kus kõigile praegustele ja uutele kasutajatele määratakse vaikimisi pakutud ELi tariif. Põhjalikuma teabe saamisel on kasutajatel võimalus otsustada, kas jääda nimetatud tariifi juurde või valida midagi muud.

Lihtsus

Määrusega tuleks sätestada kõrgeim hind, millest rohkem tarbijatelt arvestada ei tohi, kui tarbijad ise teadlikult midagi muud ei vali. Nimetatud kõrgeim hind on sama kogu Euroopa Liidus. See on Euroopa Parlamendi selge ja käegakatsutav saavutus tarbijate hüvanguks.

Riiklikud hinnad

Oleme kindlal veendumusel, et kuna meie näitame seadusandjatena üles vajalikku paindlikkust, siis ei ole vastuvõetav, et operaatorid hakkavad riiklikke tariife uuesti üle vaatama eesmärgiga teha tasa rändluse tõttu saamata jäänud tulu; sellist käitumist tuleb põhjalikult uurida.

Väiksemad sõltumatud operaatorid

Majanduslikult ei tundu olevat põhjendatud nõustuda mõnede väiksemate sõltumatute operaatorite esitatud emotsionaalse ja tundliku nõudega kehtestada mittediskrimineerimise säte, mille kohaselt peaks teine operaator pakkuma väiksele operaatorile sama hulgihinda nagu suuremale (võib-olla sama võrgu) operaatorile. On alust uskuda, et sellise sätte olemasolul stabiliseeruksid hulgihinnad skaala kõrgemas otsas ja võiksid mõnel juhul halvendada väiksemate operaatorite läbirääkimispositsiooni.

Nimetatud probleem on juba päevakorral ja selle põhjustajaks ei ole kavandatav määrus. Samuti ei ole kavandatav määrus ideaalne vahend selle lahendamiseks.

Isegi kui tegemist oleks konkurentsiametite valdkonda kuuluvate küsimustega, siis ei ole tagatud selle korra piisavalt otstarbekas rakendamine, et see tõhus oleks.

Seega, arvestades, et meie hinnangul on väiksemad sõltumatud operaatorid konkurentsi tagamisel olulise tähtsusega, palume komisjonil probleemi analüüsida ja esitada 12 kuu jooksul ettepanek.

SMS, MMS ja andmeside

Komisjoni tehtud analüüs piirdub häälkõnedega. Analüüsitud ei ole SMSi, MMSi ja andmeside turgusid, mis on isegi omavahel olemuselt erinevad.

Määrus ilma analüüsita oleks vastuolus parema õigusloome põhimõtetega, muudaks määruse haavatavaks ning venitaks õigusakti vastuvõtmist kindlasti vähemalt aasta võrra.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek[1]Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 1

(1) Üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajate makstavate hindade kõrge tase mobiiltelefoni kasutamisel välisriigis kõikjal ühenduses on liikmesriikide reguleerivate asutuste jaoks mureküsimus. Euroopa reguleerivate asutuste töörühm märkis 2005. aasta mais plenaaristungil (muu hulgas), et jaehinnad olid läbipaistva põhjuseta väga kõrged, et see tundus tulenevat nii välismaise vastuvõtva võrguoperaatori nõutavatest kõrgetest hulgihindadest kui ka paljudel juhtudel tarbija võrguoperaatori nõutavatest kõrgetest jaemüügi lisatasudest; et hulgihindade langetamine ei jõudnud sageli jaetarbijani ning et eri liikmesriikide turgude vahel on tugevad seosed.

(1) Paljud operaatorid on hiljuti võtnud kasutusele tariifikavad, mis vähendavad tarbijatelt võetavaid rändlushindasid. Sellest olenemata jääb üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajate makstavate hindade kõrge tase mobiiltelefoni kasutamisel välisriigis kõikjal ühenduses on liikmesriikide reguleerivate asutuste ning samuti tarbijaorganisatsioonide ja Euroopa Parlamendi jaoks mureküsimuseks. Euroopa reguleerivate asutuste töörühm märkis 2005. aasta mais plenaaristungil (muu hulgas), et jaehinnad olid läbipaistva põhjuseta väga kõrged, et see tundus tulenevat nii välismaise vastuvõtva võrguoperaatori nõutavatest kõrgetest hulgihindadest kui ka paljudel juhtudel tarbija võrguoperaatori nõutavatest kõrgetest jaemüügi lisatasudest; et hulgihindade langetamine ei jõudnud sageli jaetarbijani ning et eri liikmesriikide turgude vahel on tugevad seosed.

Selgitus

Praeguse olukorra kajastamiseks.

Muudatusettepanek 2

PÕHJENDUS 9

(9) Ehkki elektroonilise side reguleeriva raamistikuga sätestati 2002. aastal tol ajal ilmnenud kaalutluste põhjal kõigi takistuste kõrvaldamine kaubavahetuselt ühtlustatavas valdkonnas, ei saa nimetatud asjaolu takistada ühtlustatud eeskirjade vastuvõtmist kooskõlas muude kaalutlustega, et leida kõige tõhusamad vahendid tarbijakaitse kõrge taseme saavutamiseks, samal ajal parandades tingimusi siseturu toimimiseks.

(9) Elektroonilist sidet reguleeriva raamistiku eesmärk oli 2002. aastal tol ajal ilmnenud kaalutluste põhjal kõigi tõkete kõrvaldamine kaubavahetuselt ühtlustatavas valdkonnas, muu hulgas nendelt meetmetelt, mis mõjutavad kasutajate jaoks hindu teistes liikmesriikides. See ei tohiks siiski takistada ühtlustatud eeskirjade vastuvõtmist seal, kus selline vastuvõtmine osutub kogemustele toetudes vajalikuks, et parandada tingimusi siseturu toimimiseks ja pakkuda samal ajal tõhusamaid vahendeid tarbijakaitse kõrge taseme saavutamiseks.

Selgitus

Rõhutamaks ettepaneku mõju siseturu ja tarbijakaitse toimimisele.

Muudatusettepanek 3

PÕHJENDUS 10

(10) Seetõttu on vaja muuta elektroonilise side 2002. aasta õiguslikku raamistikku, et võimaldada kõrvalekaldumist tavapäraselt kohaldatavatest eeskirjadest, nimelt seda, et hindade teenusepakkumised tuleks märkimisväärse turujõu puudumisel kindlaks määrata kaubanduskokkuleppega ning seepärast rakendada täiendavaid regulatiivseid eelkohustusi, mis kajastavad rahvusvaheliste rändlusteenuste eripära.

(10) Elektroonilise side 2002. aasta õiguslikku raamistikku tuleks vastavalt täiendada rahvusvaheliste rändlusteenuste konkreetsete eeskirjadega. Kõnealused konkreetsed eeskirjad peaksid hõlmama täiendavaid regulatiivseid eelkohustusi, mis kajastavad rahvusvaheliste rändlusteenuste eripära.

Selgitus

Vt selgitust põhjenduse 9 kohta.

Muudatusettepanek 4

PÕHJENDUS 11

(11) Rändluse jae- ja hulgihindade ainulaadsete omadustega on põhjendatavad erakordsed meetmed, mis väljuvad 2002. aasta reguleerivas raamistikus tavaliselt kasutatavate meetmete piiridest.

välja jäetud

Muudatusettepanek 5

PÕHJENDUS 12

(12) Reguleerivad kohustused tuleks rändlusklientide huvide kaitsmiseks kehtestada nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil, kuna kogemused on näidanud, et rahvusvaheliste rändlusteenuste hulgihindade alandamine ei pruugi kajastuda rändluse madalamates jaehindades, sest puuduvad stiimulid nende alandamiseks. Teisalt võiksid meetmed jaehindade vähendamiseks, ilma et kohandataks hulgimüügiteenuste pakkumisega seotud kulude taset, ohustada rahvusvahelise rändluse turu reeglipärast toimimist.

(12) Reguleerivad kohustused tuleks rändlusklientide huvide kaitsmiseks kehtestada nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil, kuna kogemused on näidanud, et rahvusvaheliste rändlusteenuste hulgihindade alandamine ei pruugi kajastuda rändluse madalamates jaehindades, sest puuduvad stiimulid nende alandamiseks. Teisalt võiksid meetmed jaehindade vähendamiseks, ilma et kohandataks hulgimüügiteenuste pakkumisega seotud kulude taset, ohustada rahvusvahelise rändluse turu reeglipärast toimimist. Kiireks ja asjakohaseks reageerimiseks rikkumise avastamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata ohule, et väiksematele, sõltumatutele või hiljuti asutatud operaatoritele pakutakse rändlusteenuse osutamiseks tingimusi, mis takistavad nende konkurentsivõimet. Komisjon analüüsib käesoleva määruse mõju väiksemate, sõltumatute või hiljuti asutatud operaatorite konkurentsiolukorrale.

Selgitus

Rõhutamaks vajadust jälgida tähelepanelikult kõigi negatiivseid mõjusid konkurentsile.

Muudatusettepanek 6

PÕHJENDUS 13

(13) Sellest tulenevaid kohustusi tuleks kohaldada vahetult kõigis liikmesriikides ja need peaksid jõustuma niipea kui võimalik, andes sealjuures asjaomastele operaatoritele mõistliku aja oma hindade ja teenusepakkumiste kohandamiseks ja täitmise tagamiseks.

(13) Sellest tulenevaid kohustusi tuleks kohaldada vahetult kõigis liikmesriikides ja need peaksid jõustuma niipea kui võimalik.

Selgitus

Kajastamaks komisjoni ettepaneku artikli 5 väljajätmist, mis sisaldas kuuekuulist ajavahemikku enne väljuvate kõnede jaehindade määruse jõustumist.

Muudatusettepanek 7

PÕHJENDUS 15

(15) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem mehhanism rahvusvaheliste rändluskõnede hinnataseme reguleerimiseks kooskõlas eespool mainitud kaalutlustega on minutitasu ülempiiri kehtestamine ühenduse tasandil nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil.

(15) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem mehhanism rahvusvaheliste rändluskõnede hinnataseme reguleerimiseks kooskõlas eespool mainitud kaalutlustega on minutitasu ülempiiri kehtestamine ühenduse tasandil hulgimüügi tasandil. Jaemüügi tasandil on asjakohane kehtestada tarbijakaitsetariif, mida operaatorid on kohustatud rändlusklientidele pakkuma. Tarbijakaitsetariifist saab jaehindade võrdlusalus, tagades tarbijatele niiviisi õiglase hinnakujunduse. Tarbijakaitsetariif tuleks kehtestada tasemel, mis tagab operaatoritele küllaldase kasumi ja soodustab konkurentsi rändlusturul madalamal hinnatasemel.

Muudatusettepanek 8

PÕHJENDUS 16

(16) Nimetatud ühine mehhanism peaks tagama ka, et rahvusvahelise rändluse jaehinnad peegeldaksid mõistlikumalt teenuse pakkumisega seotud kulusid, kui see oli ajal, kui operaatoritele lubati konkureerida oma teenuste eristamise ja hinnakujundusstruktuuride kohandamise kaudu vastavalt turuolukorrale ja tarbijaeelistustele.

(16) Nimetatud ühine mehhanism peaks tagama ka, et rahvusvahelise rändluse jaehinnad peegeldaksid mõistlikumalt teenuse pakkumisega seotud kulusid, kehtestades rändlusteenuse pakkumisega seotud hulgikuludel põhineva fikseeritud tarbijakaitsetariifi, mida pakutakse kõigile rändlusklientidele, kui see oli ajal, kui operaatoritele lubati konkureerida oma teenuste eristamise ja hinnakujundusstruktuuride kohandamise kaudu vastavalt turuolukorrale ja tarbijaeelistustele.

Muudatusettepanek 9

PÕHJENDUS 18

(18) Hindade ülempiirid peaksid võtma arvesse ühelt poolt rahvusvahelise rändluskõne tegemisega seotud eri elemente (sealhulgas üldkulud, signalisatsioon, kõne algatamine, transiit ja lõpetamine) ja külastatava riigi piires võetavate kõnede rahvusvaheliste rändlusteenuste osutamise põhikulude erinevusi ja teiselt poolt rändluskliendi koju või kolmandasse ühenduse riiki võetavate kõnede kulude erinevust.

(18) Igasugune turu reguleerimine peaks võtma arvesse ühelt poolt rahvusvahelise rändluskõne tegemisega seotud kõiki asjakohaseid elemente (sealhulgas üldkulud, signalisatsioon, kõne algatamine, transiit ja lõpetamine) ja külastatava riigi piires võetavate kõnede rahvusvaheliste rändlusteenuste osutamise põhikulude erinevusi ja teiselt poolt rändluskliendi koju või kolmandasse ühenduse riiki võetavate kõnede kulude erinevust. Lihtsuse huvides esitatakse hulgihindade piir ühe koondatud ülempiirina.

Muudatusettepanek 10

PÕHJENDUS 19

(19) Hinna ülempiir rahvusvahelise rändluskõne pakkumise eest hulgimüügi tasandil peaks põhinema minutimaksu keskmisel mobiilikõne lõpetamise tasu määral olulise turujõuga ettevõtjate jaoks, kuna sellised lõpetustasu määrad on vastavalt elektroonilise side 2002. aasta õiguslikule raamistikule juba õigusliku järelevalve objektid ja seepärast peaksid olema kindlaks määratud viitega kulupõhisuse põhimõttele. Võttes arvesse kõnelõpetustasu turu omadusi üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ning rahvusvahelise rändluse piiriülest iseloomu, annavad need stabiilse aluse reguleerimiseks, mis võtab arvesse kogu ühenduse mobiilivõrkude kulustruktuure. Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu määr on hulgimüügi tasandi põhikomponentide maksumuse usaldusväärne lähtekoht ning hulgihinna ülemmäär, mis põhineb sellise keskmise lõpetustasu määra asjakohasel kordsel, peaks seetõttu tagama, et reguleeritavate rändlusteenuste osutamise tegelikud kulud kaetakse.

(19) Kõrgeim tasu rahvusvahelise rändluskõne pakkumise eest hulgimüügi tasandil peaks põhinema minutimaksu keskmisel mobiilikõne lõpetamise tasu määral, mida arvutatakse maksimumhinna kehtimise aja ja madalama hinna kehtimise aja hinna keskmisena olulise turujõuga ettevõtjate jaoks, kuna sellised lõpetustasu määrad on vastavalt elektroonilise side 2002. aasta õiguslikule raamistikule juba õigusliku järelevalve objektid ja seepärast peaksid olema kindlaks määratud viitega kulupõhisuse põhimõttele. Võttes arvesse kõnelõpetustasu turu omadusi üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ning rahvusvahelise rändluse piiriülest iseloomu, annavad need stabiilse aluse reguleerimiseks, mis võtab arvesse kogu ühenduse mobiilivõrkude kulustruktuure. Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu määr on hulgimüügi tasandi põhikomponentide maksumuse usaldusväärne lähtekoht ning hulgihinna ülemmäär, mis põhineb sellise keskmise lõpetustasu määra asjakohasel kordsel, peaks seetõttu tagama, et reguleeritavate rändlusteenuste osutamise tegelikud kulud kaetakse.

Muudatusettepanek 11

PÕHJENDUS 20

(20) Jaetasandil kohaldatav hinna ülempiir peaks rändlusklientidele tagama, et neilt ei võeta ülemäärast tasu reguleeritud rändluskõne tegemise eest, kuid jätma samal ajal koduoperaatorile piisava marginaali klientidele pakutavate toodete eristamiseks.

(20) Jaetasandil kohaldatav tarbijakaitsetariif peaks rändlusklientidele tagama, et neilt ei võeta ülemäärast tasu rändluskõne tegemise või vastuvõtmise eest, kehtestades tariifi, mis on tihedalt seotud teenuse osutamisega seotud kuludega, kuid jätma samal ajal koduoperaatorile piisava marginaali klientidele pakutavate toodete eristamiseks.

Muudatusettepanek 12

PÕHJENDUS 21

(21) Käesoleva määruse kohaselt peaks rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkujale võimaldatama ajavahemik, mille jooksul vabatahtlikult kohandada oma jaemüügihindu välismaal tehtavate rändluskõnede eest käesoleva määrusega kehtestatud hindade ülempiiridega. Selleks on asjakohane anda kolmekuuline ajavahemik, mille jooksul turuosalised saaksid teha vajalikud kohandused.

välja jäetud

Selgitus

Vt selgitust põhjendusele 13.

Muudatusettepanek 13

PÕHJENDUS 21

(21) Käesoleva määruse kohaselt peaks rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkujale võimaldatama ajavahemik, mille jooksul vabatahtlikult kohandada oma jaemüügihindu välismaal tehtavate rändluskõnede eest käesoleva määrusega kehtestatud hindade ülempiiridega. Selleks on asjakohane anda kuuekuuline ajavahemik, mille jooksul turuosalised saaksid teha vajalikud kohandused.

(21) Käesoleva määruse kohaselt peaks rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkujale võimaldatama ajavahemik, mille jooksul vabatahtlikult kohandada oma jaemüügihindu välismaal tehtavate rändluskõnede eest käesoleva määrusega kehtestatud tarbijakaitsetariifiga. Selleks on asjakohane anda kolmekuuline ajavahemik, mille jooksul turuosalised saaksid teha vajalikud kohandused.

Muudatusettepanek 14

PÕHJENDUS 22

(22) Samuti tuleks kohaldada ülempiiri hindade suhtes, mida rändlusklientidelt võidakse nõuda ühenduse piires välismaal rändlemisel vastuvõetavate telefonikõnede eest, et tagada, et need hinnad täpsemalt peegeldaksid teenuse pakkumisega seotud kulusid ja annaksid tarbijatele suurema kindlustunde hindade suhtes, mis nad peavad maksma välismaal olles mobiiltelefonile vastamisel.

välja jäetud

Muudatusettepanek 15

PÕHJENDUS 23

(23) Käesolev määrus ei tohiks piirata tarbijatele tehtavaid uuenduslikke pakkumisi, mis on soodsamad kui käesolevas määruses sisalduvad minutitasu ülempiirid.

(23) Käesolev määrus ei tohiks piirata tarbijatele tehtavaid uuenduslikke pakkumisi, mis on soodsamad kui käesolevas määruses sisalduv tarbijakaitsetariif, ning tegelikult soodustab käesolev määrus uuenduslikke, tarbijakaitsetariifist odavamaid pakkumisi rändlusklientidele. Peab olema selge, et käesolev määrus ei nõua rändlustasu uuesti kasutuselevõtmist juhul, kui see on täiesti ära kaotatud (näiteks Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vaheline kokkulepe, mis hõlmab kogu saare mobiilsidevõrku), samuti ei kohusta see kehtivaid rändlustasusid säilitama.

Muudatusettepanek 16

PÕHJENDUS 23 A (uus)

 

(23 a) Kuigi kõnede juhtimise tehnoloogia võib alati aidata kaasa rändluskliendile soodsaima rändlushinna valimise tagamisele, võib see samal ajal kasutaja valikuid piirata. Rändluskliendil peab alati olema võimalus valida eelistatud külastatav võrk käsitsi.

Selgitus

Selgitab uut artiklit 6 a.

Muudatusettepanek 17

PÕHJENDUS 24

(24) Käeolevas määruses sätestatud hinnakujundusnõudeid tuleks kohaldada hoolimata sellest, kas rändlusklientidel on koduse teenuseosutajaga ette- või järelmaksu leping, et tagada kõigile mobiiltelefoni kasutajatele kasu kõnealustest sätetest.

(24) Käeolevas määruses sätestatud hinnakujundusnõudeid tuleks kohaldada hoolimata sellest, kas rändlusklientidel on koduteenusepakkujaga ette- või järelmaksu leping ning sõltumata sellest, kas koduteenusepakkuja on mobiilikõnede edasimüüja või mitte, et tagada kõigile mobiiltelefoni kasutajatele kasu kõnealustest sätetest.

Selgitus

Selgitab, et määrust kohaldatakse ka niinimetatud virtuaalse võrgu operaatoritele.

Muudatusettepanek 18

PÕHJENDUS 26

(26) Ühenduse piires rahvusvaheliste rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise jaehinna suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja selleks, et aidata rändlusklientidel otsustada, kuidas oma mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, peaks mobiiltelefoniteenuste pakkuja võimaldama oma rändlusklientidel saada soovi korral tasuta kergesti teavet neile asjaomastes liikmesriikides pakutavate rändlushindade kohta. Läbipaistvuse tagamiseks on samuti nõutav, et teenusepakkujad annaksid teavet rändlustasude kohta teenusega liitumisel ja et nad teavitaksid oma kliente sellest niihästi regulaarselt kui ka oluliste muutuste korral.

(26) Ühenduse piires rahvusvaheliste rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise jaehinna suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja selleks, et aidata rändlusklientidel otsustada, kuidas oma mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, peaks mobiiltelefoniteenuste pakkuja võimaldama oma rändlusklientidel saada soovi korral tasuta kergesti teavet neile asjaomastes liikmesriikides pakutavate rändlushindade kohta. Läbipaistvuse tagamiseks on samuti nõutav, et teenusepakkujad annaksid teavet rändlustasude kohta teenusega liitumisel ja et nad teavitaksid oma kliente sellest niihästi regulaarselt kui ka oluliste muutuste korral. Läbipaistvuse huvides peaks iga koduteenusepakkuja pakkuma rändluskliendile soovi korral tasuta teenusena isikustatud hinnakalkulatsiooni selle kohta, milline olemasolev tariif talle kõige paremini sobib, lähtudes tema tarbimisharjumustest.

Selgitus

Läbipaistvuse optimeerimiseks ja konkurentsi parandamiseks antud sektoris peaks tarbijale olema kergesti kättesaadav teave talle soodsaimast tariifist, lähtudes tema tarbimisharjumustest.

Muudatusettepanek 19

PÕHJENDUS 27

(27) Liikmesriikide reguleerivatel asutustel, kes vastutavad elektrooniliste sidevõrkude 2002. aasta reguleeriva raamistiku kohaste ülesannete täideviimise eest, peaksid olema õigused oma territooriumil määruse jõustamiseks ja selle täitmise üle järelevalve teostamiseks. Nad teostavad järelevalvet samuti kõne- ja andmesideteenuste hindade muutumise üle klientidele rändlemise puhul ühenduses, eriti seoses rändluskõnede erihindadega ühenduse äärealadel ning vajadusega tagada, et need hinnad oleksid adekvaatselt kaetud hulgiturul. Nad peaksid tagama, et käesoleva määruse kohaldamist käsitlev ajakohastatud teave tehakse üldsusele kättesaadavaks.

(27) Liikmesriikide reguleerivatel asutustel, kes vastutavad elektrooniliste sidevõrkude 2002. aasta reguleeriva raamistiku kohaste ülesannete täideviimise eest, peaksid olema õigused oma territooriumil määruse jõustamiseks ja selle täitmise üle järelevalve teostamiseks. Nad teostavad järelevalvet samuti mobiilsideklientidele pakutavate kõne- ja andmesideteenuste hindade muutumise üle rändlemise puhul ühenduses, eriti seoses rändluskõnede erihindadega ühenduse äärealadel ning vajadusega tagada, et hulgiturg kataks tehtud kulud küllaldases mahus. Jälgida tuleks kõne- ja andmeside jaehindade trende ning tagada, et rändlustasu alandamist käesoleva määruse alusel ei kompenseeritaks mobiilikõnede hindade tõstmisega samas liikmesriigis. Nad peaksid tagama, et käesoleva määruse kohaldamist käsitlev ajakohastatud teave tehakse üldsusele kättesaadavaks. Kord poole aasta jooksul tuleks neil kõnealuse järelevalve tulemused avaldada. Eraldi tuleks esitada teave äri-, ettemaksu- ja järelmaksuklientide kohta.

Muudatusettepanek 20

PÕHJENDUS 29

(29) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused[2].

 

(29) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused1.

 

___________

EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

___________

OJ L 184, 17.7.1999, p. 23. Otsust on muudetud otsusega nr 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek uue komiteemenetluse kohta.

Muudatusettepanek 21

PÕHJENDUS 29 A (uus)

 

(29 a) Eelkõige peaks komisjonil olema õigus võtta vastu käesoleva määruse lisade muudatusi, mis on tingitud nende kohandamisest tehnika- või turusuundumustega. Kuna kõnealused meetmed on üldise ulatusega ja kavandatud käesoleva määruse mittesisuliste elementide muutmiseks, siis tuleks need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artikliga 5a ette nähtud kontrolliga regulatiivkomitee menetluse kohaselt.

Selgitus

Vt selgitust põhjenduse 19 kohta.

Muudatusettepanek 22

PÕHJENDUS 30

(30) Kuna kavandatavate meetmete eesmärke: rajada ühine mehhanism selle tagamiseks, et üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei peaks maksma rahvusvahelise rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel või kõne vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, ning saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge taseme, kuid kaitstes samas mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi, ei ole võimalik saavutada turvalisel, harmoneeritud ja õigeaegsel viisil ja seetõttu võib neid pigem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(30) Kuna kavandatavate meetmete eesmärke: rajada ühine mehhanism selle tagamiseks, et üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei peaks maksma rahvusvahelise rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel või kõne vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, määrates kindlaks maksimaalse vaikimisi hinna, mis on senisest enam vastavuses teenuse pakkumisega kaasnevate kuludega, ning saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge taseme, kuid kaitstes samas mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi, ei ole võimalik saavutada turvalisel, harmoneeritud ja õigeaegsel viisil ja seetõttu võib neid pigem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Selgitus

Vt selgitust põhjenduse 14 kohta.

Muudatusettepanek 23

ARTIKLI 1 ESIMENE LÕIK

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine mehhanism nimetusega „Euroopa siseturu põhimõte“, et tagada, et üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksa rahvusvaheliste häälkõnede rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel või kõne vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge taseme, kaitstes samas mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. Sellega kehtestatakse eeskirjad tasude kohta, mida mobiilioperaatorid võivad nõuda rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkumise eest kõnede puhul, mida alustatakse ja lõpetatakse ühenduses, ning seda kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil kui ka koduteenuse osutaja võetavate tasude suhtes jaemüügitasandil.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine mehhanism nimetusega „Euroopa siseturu põhimõte“, et tagada, et üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksa rahvusvaheliste häälkõnede rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel või kõnede vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda; selleks kehtestatakse jaetasemel tarbijakaitsetariif. Sellega kehtestatakse ka eeskirjad rändlusteenuste, sealhulgas andmesideteenuse kasutajate paremaks varustamiseks hinnateabega, saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge taseme, kaitstes samas mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. Sellega kehtestatakse eeskirjad tasude kohta, mida mobiilioperaatorid võivad nõuda rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkumise eest kõnede puhul, mida alustatakse ja lõpetatakse ühenduses, ning seda kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil kui ka koduteenusepakkuja võetavate tasude suhtes jaemüügitasandil.

Muudatusettepanek 24

ARTIKKEL 1 A (uus)

 

Artikkel 1 a

 

Käesolev määrus kehtestab reeglid suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja rändlusteenuste hindu puudutava kliendiinfo kättesaadavamaks tegemiseks.

Muudatusettepanek 25

Artikli 2 lõike 2 punkt a

(a) koduteenuse osutaja – ettevõte, kes osutab rändluskliendile maapealseid üldkasutatavaid mobiiltelefoniteenuseid jaetasandil;

(a) koduteenusepakkuja – ettevõte, kes osutab rändluskliendile maapealseid üldkasutatavaid mobiiltelefoniteenuseid;

Selgitus

Käesoleva ja järgnevate artikli 2 muudatusettepanekute eesmärk on lihtsustada ja selgitada komisjoni esitatud mõisteid.

Muudatusettepanek 26

Artikli 2 lõike 2 punkt b

(b) koduvõrk – maapealne üldkasutatav mobiilivõrk, mis asub liikmesriigis ning mida kasutab koduteenuse osutaja maapealsete üldkasutatavate mobiiltelefoniteenuste osutamiseks rändluskliendile;

(b) koduvõrk – maapealne üldkasutatav mobiiltelefonivõrk, mis asub liikmesriigis ning mida kasutab koduteenusepakkuja, olenemata sellest, kas ta on edasimüüja või mitte, maapealsete üldkasutatavate mobiiltelefoniteenuste osutamiseks rändluskliendile;

Selgitus

Väljendamaks selgesõnaliselt, et määrus hõlmab ka virtuaalse võrgu operaatoreid, nagu komisjoni ettepanekus on mõeldud.

Muudatusettepanek 27

Artikli 2 lõike 2 punkt c

(c)       rahvusvaheline rändlus – rändluskliendi poolt mobiiltelefoni või muu seadme kasutamine kõnede tegemiseks või vastuvõtmiseks, reisides väljaspool liikmesriiki, kus tema koduvõrk asub, koduvõrgu operaatori ja külastatava võrgu operaatori vahel sõlmitud kokkulepete vahendusel;

(c)       rahvusvaheline rändlus – rändluskliendi poolt mobiilseadme kasutamine häälkõne tegemiseks või vastuvõtmiseks, reisides väljaspool liikmesriiki, kus tema koduvõrk asub, koduvõrgu operaatori ja külastatava võrgu operaatori vahel sõlmitud kokkulepete vahendusel;

Selgitus

Vt selgitust artikli 2 lõike 2 punkt a kohta.

Muudatusettepanek 28

ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT D

(d) reguleeritav rändluskõne – mobiiltelefonikõne, mida rändlusklient alustab külastatavas võrgus ja mis lõpetatakse üldkasutatavas telefonivõrgus ühenduses;

välja jäetud

Selgitus

Vt selgitust artikli 2 lõike 2 punkti a kohta.

Muudatusettepanek 29

Artikli 2 lõike 2 punkt e

(e) rändlusklient – ühenduses asuva maapealse üldkasutatava mobiilivõrgu abil osutatavate mobiilitelefoniteenuste osutaja klient, kes kasutab mobiiltelefoni või muud seadet kõne alustamiseks või vastuvõtmiseks külastatavas võrgus koduvõrgu operaatori ja külastatava võrgu operaatori vahel sõlmitud kokkulepete alusel;

(e) rändlusklient – koduteenusepakkuja klient, olenemata sellest, kas kliendil on ette- või järelmaksuleping, kes kasutab mobiilseadet häälkõne alustamiseks või vastuvõtmiseks külastatavas võrgus koduvõrgu operaatori ja külastatava võrgu operaatori vahel sõlmitud kokkulepete alusel;

Selgitus

Vt selgitust artikli 2 lõike 2 punkti a kohta.

Muudatusettepanek 30

ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT E A (uus)

 

(e a) uued rändluskliendid – rändluskliendid, kes ei olnud asjaomase koduteenusepakkuja rändluskliendid artiklis 4 toodud kohustuste jõustumise ajal;

Selgitus

„Uute” ja „olemasolevate” rändlusklientide määratlus on oluline arutelus selle üle, kas kavandatava tarbijakaitsetariifi puhul peaks olema tegemist automaatse tariifiga rändlemisel või valitava tariifiga või segavormiga. Tarbijakaitsetariif peaks olema vaikimisi pakutud tariif uutele klientidele, kes ei vali sõnaselgelt mõnda teist tariifi, samas kui olemasolevad kliendid peaksid seevastu saama nimetatud tariifiga liituda. Üheselt mõistetav „uute” ja „olemasolevate” klientide määratlus on selguse ja õiguskindluse huvides.

Muudatusettepanek 31

ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT E B (uus)

 

(e b) olemasolevad rändluskliendid – rändluskliendid, kes olid asjaomase koduteenusepakkuja rändluskliendid artiklis 4 toodud kohustuste jõustumise ajal;

Selgitus

Vt selgitust artikli 2 lõike 2 punkti ea kohta (uus).

Muudatusettepanek 32

ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT F

(f) külastatav võrk – liikmesriigis asuv maapealne üldkasutatav mobiiltelefonivõrk (muu kui koduvõrk), mille vahendusel rändlusklient saab teha ja vastu võtta kõnesid oma koduvõrgu operaatoriga sõlmitud kokkulepete põhjal.

(f) külastatav võrk – liikmesriigis asuv maapealne üldkasutatav mobiiltelefonivõrk (muu kui koduvõrk), mille vahendusel rändlusklient saab teha ja vastu võtta häälkõnesid oma koduvõrgu operaatoriga sõlmitud kokkulepete põhjal.

Selgitus

Vt selgitust artikli 2 lõike 2 punkti a kohta.

Muudatusettepanek 33

ARTIKLI 3 PEALKIRI

Hulgimüügitasud reguleeritud rändluskõnede tegemise eest

Hulgimüügitasud rändluskõnede tegemise eest

Muudatusettepanek 34

ARTIKKEL 3

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava võrgu operaator võib rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt reguleeritud rändluskõne pakkumise eest nõuda (sealhulgas kõne algatamine, transiit ja lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks määratud kooskõlas käesoleva määruse I lisaga.

Hulgimüügi keskmine tasu, mida külastatava võrgu operaator võib ükskõik missuguse koduvõrgu operaatorilt häälkõne rändlusteenuse pakkumise eest nõuda, ei tohi ületada 0,25 EUR minuti eest üheski ajavahemikus 1. septembrist 31. augustini, välja arvatud ühenduse äärealade operaatorite puhul, kellele kehtivad lisas ära toodud eraldi ülemmäärad. Hulgimüügi keskmine tasu arvestatakse kaheteistkümne kuu kohta.

Hulgimüügi keskmine tasu arvutatakse asjaomase perioodi asjaomaste kõnede rändluse hulgimüügi kogukasum vastavate rändluse hulgimüügi minutitega jagades.

Selgitus

Hulgimüügi keskmine hinna ülempiir annab ettevõtjatele paindlikkuse määrata erinevaid hindu, mis lähtuvad operaatori võrgu kasutamisega seonduvate kulude erinevustest maksimumhinna kehtimise ajal ja väljaspool seda või näiteks erinevate liikumisteede puhul. Niisuguse paindlikkuse võimaldamine ajendab operaatoreid oma võrke võimalikult tõhusalt kasutama, lähetades turule õigeid hinnasignaale ja hõlbustades seega konkurentsi. Maksimaalse ülempiiri kohaldamine toob tõenäoliselt kaasa ühtlased hulgihinnad maksimaalsel lubatud tasemel. Absoluutväärtuse ja mitte valemi määramine ülempiiri arvutamiseks on lihtsam ning soodustab läbipaistvust ja õiguskindlust. Ajavahemik, mille jooksul keskmine arvutatakse, nagu ka keskmise arvutamise meetod, vajab täpsustamist. Sätestatud tähtajad eeldavad, et määrus kannab kuupäeva 1. juuli 2007 ja sellest lähtuvalt jõustub hulgimüügi regulatsioon kaks kuud pärast määrust. Keskmist tasu tuleb järgida kõigis operaatoritevahelistes toimingutes, tagamaks, et kõik võrguoperaatorid saavad reguleeritud hulgihindade kaitsest kasu.

Kuna äärealade ettevõtjate kuluskeem on erinev, tuleb seda teemat eraldi käsitleda.

Muudatusettepanek 35

ARTIKKEL 3 A (uus)

 

Artikkel 3 a

Liikmesriigi maapealne üldkasutatav mobiilsidevõrk peab võimaldama kõigile teistele ühenduse maapealsetele üldkasutatavatele mobiilsidevõrkudele rändluse hulgiteenust häälkõnedele, lühisõnumitele ja andmeedastusele.

Selgitus

Komisjoni määrus tagab, et rändluse hulgitasu on kinnistatud mõistlikul tasemel. Samas ei nõuta operaatoritelt rändluse hulgiteenuste pakkumist teistele operaatoritele.. Mõned operaatorid võivad tulevikus loobuda rändlusteenuse pakkumisest konkurentidele teises riigis, olles arvamusel, et rivaalidele tekitatud konkurentsikahju on väärt enam kui (reguleeritud) kasum, millest jäädakse ilma. Sageli ei ole operaatoritel muud võimalust kui osta rändluse hulgiteenust otsestelt konkurentidelt. Teenuse pakkumise kohustuseta võivad mõned ettevõtjad, eriti väiksemad operaatorid, jääda hoopis rändluse hulgiteenuseta. Komisjon möönab põhjendustes 4 ja 6, et liikmesriikide reguleerivad asutused ei ole suutnud tõhusalt tegeleda rahvusvahelise rändluse hulgituru puudujääkidega. Käesolev määrus peab andma volitused, et tagada rändluse hulgiteenuste kättesaadavus.

Muudatusettepanek 36

ARTIKLI 4 PEALKIRI

Jaemüügitasud reguleeritavate rändluskõnede tegemise eest

Tarbijakaitsetariif

Muudatusettepanek 37

ARTIKKEL 4

Artikli 5 kohaselt ei tohi jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), mida koduteenuse osutaja võib oma rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne pakkumise eest nõuda, ületada 130% selle kõne tegemise eest kohaldatavast, käesoleva määruse I lisa kohaselt kindlaksmääratud maksimaalsest hulgitasust. Selles artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad kõiki reguleeritud rändluskõne pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, nagu kõnealustustasud või valikulised tasud.

Võttes arvesse artikleid 2, 4a ja 5, rakendatakse kõigile uutele rändlusklientidele vaikimisi tarbijakaitsetariifi, kuid neil on võimalus loobuda tarbijakaitsetariifist ja valida alternatiivne tariif, ilma et sellega kaasneks rahalist karistust. Kõigil olemasolevatel rändlusklientidel peab olema võimalik liituda tarbijakaitsetariifiga, ilma et sellega kaasneks rahalist karistust. Tarbijakaitsetariifi määr rändluskõne minutile ühenduse piires on 0,50 eurot ja vastuvõetud rändluskõne minutile 0,25 eurot ühenduse piires.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek suurendab paindlikkust ja õiguskindlust, säilitades samas kõrgetasemelise tarbijakaitse.

Muudatusettepanek 38

ARTIKKEL 4 A (uus)

 

Artikkel 4 a

 

Tarbijakaitsetariifi kohaldamise kord

 

1. Artiklis 4 määratletud tarbijakaitsetariif kehtib automaatselt koduteenusepakkuja uutele rändlusklientidele, kui uued rändluskliendid ei ütle sõnaselgelt, et nad ei soovi kasutada antud tariifi, vaid mõnda teist pakutavat tariifi.

 

2. Artiklis 4 määratletud tarbijakaitsetariif kehtib olemasolevatele rändlusklientidele vaid juhul, kui kliendid saavad vabalt ja sõnaselgelt selle kasuks otsustada.

 

3. Kõiki kliente tuleb ülalmainitud võimalustest ühemõtteliselt teavitada.

 

4. Teave, nagu ka liitumine ja tariifist loobumine, peavad olema lihtsad ja tasuta.

Selgitus

Uued rändluskliendid võivad otsekohe kasutada tarbijakaitsetariifi, väljaarvatud kui nad seda teha ei soovi. Kõigi olemasolevate rändlusklientide automaatne kaasamine tarbijakaitsetariifi skeemi tekitaks praktilisi probleeme nii koduteenusepakkujatele kui klientidele. Samas peab olemasolevatel rändlusklientidel soovi korral olema võimalus minna üle tarbijakaitsetariifile. Koduteenusepakkuja peaks teavitama kõiki kliente sellest põhjalikult, lihtsalt ja tasuta.

Muudatusettepanek 39

ARTIKLI 5 PEALKIRI

Reguleeritud rändluskõnede eest jaetasude ülempiiri kohaldamise ajastamine

Tarbijakaitsetariifi kohaldamise ajastamine

Selgitus

Tarbijakaitsetariifi kava on parem absoluutsele ülempiirile ülesehitatud tegevuskavast, pakkudes tarbijale nii sobivat kaitset kui jättes ruumi konkurentsile, millest tarbija tõenäoliselt ühtlasi kasu saab.

Muudatusettepanek 40

ARTIKKEL 5

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek 41

ARTIKKEL 6

Artikkel 6

Kõnede vastuvõtmise jaetasud ühenduses rändlemise korral

Jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), mida koduteenuse osutaja võib oma rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne vastuvõtmise eest nõuda külastatavas võrgus rändlemise puhul, ei tohi minutihinna alusel ületada 130% selle kõne tegemise eest kohaldatavast, artikli 10 lõike 3 kohaselt avaldatud keskmisest mobiilikõne lõpetamise tasu määrast. Selles artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad kõiki reguleeritud rändluskõne pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, nagu kõnealustustasud või valikulised tasud.

välja jäetud

Selgitus

Koondatud artikli 4 alla.

Muudatusettepanek 42

ARTIKKEL 6 A (uus)

 

Artikkel 6 a

Kõnede juhtimine

Liikluse juhtimistehnikat ei tohi kasutada, takistamaks rändluskliente külastatava võrgu käsitsi valimisel. Tehtud valik kehtib seni, kuni rändlusklient lülitab telefoni välja või lahkub külastatavast võrgust.

Selgitus

Vt selgitust põhjenduse 23 a kohta.

Muudatusettepanek 43

ARTIKLI 7 LÕIGE 1

1. Iga koduteenuse pakkuja annab oma rändlusklientidele nende soovil personaliseeritud teavet jaetasude kohta, mida nende suhtes kohaldatakse kõne tegemisel ja vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis.

1. Iga koduteenusepakkuja saadab oma rändlusklientidele võrku pakkudes põhjendamatu viivituseta lühisõnumi rakendatavate tarbijakaitsetariifidega. Sõnum sisaldab muuhulgas telefoninumbrit, millele klient saab mobiiltelefonilt helistada ja saada täiemahulist teavet rakendatavate rändlustasude kohta.

 

Iga koduteenusepakkuja võimaldab oma rändlusklientidel lihtsalt ja tasuta loobuda nimetatud teabe saamisest.

 

Iga koduteenusepakkuja edastab nõudmisel pimedatele või nägemispuudega klientidele nimetatud teavet suuliselt.

Selgitus

Kliendid saavad ühe lihtsa lühisõnumiga (160 tähemärki) põhiteabe tarbijakaitsetariifi kohta ning tasuta telefoninumbri, kust saavad küsida täiendavat teavet rändlustariifide kohta. Nii välditakse klientide koormamist teabega, mida nad vajadusel saavad tasuta telefoninumbrilt. Klientidel on ühtlasi võimalik kergesti ja tasuta keelduda sellest teabest. Kokkuvõtteks võetakse arvesse ka pimedate ja nägemispuudega inimeste vajadusi.

Muudatusettepanek 44

ARTIKLI 7 LÕIGE 2

2. Klient võib valida, kas ta esitab sellise nõudmise mobiiltelefonil või SMS-iga, mõlemal juhul selleks otstarbeks koduteenuse osutaja määratud numbril, ning ta võib valida, kas talle edastatakse see teave sama mobiilikõne ajal või SMS-ina (viimasel juhtumil asjatute viivitusteta).

2. Juhul kui kooskõlas lõikega 1 edastatud teabes ei sisaldu informatsioon rändlustasude kohta kõigis liikmesriigi võrkudes, milles klient rändleb, võib klient täiendavalt nõuda antud teavet põhjendamatute viivitusteta. Teenusepakkujad võivad kliendi nõudele vastu tulla, edastades teabe sama mobiilikõne ajal või SMS-ina, arvestades täielikult pimedate ja nägemispuudega klientide vajadustega.

Selgitus

Rändluskliendil peaks olema õigus nõuda teavet häälkõnede rändlustariifide kohta külastatavates liikmesriikides kõigis selle liikmesriikide võrkudes selleks, et võrrelda tariife ja valida parima pakkumisega võrk.

Muudatusettepanek 45

ARTIKLI 7 LÕIGE 3

3. Eespool viidatud teavitamisteenust osutatakse tasuta nii teabenõude esitamisel kui soovitud teabe saamisel

3. Eespool viidatud teavitamisteenuseid osutatakse tasuta nii võimaliku teabenõude esitamisel kui soovitud teabe saamisel.

Muudatusettepanek 46

ARTIKLI 7 LÕIGE 4

4. 4. Käesolevas artiklis viidatud personaliseeritud hinnateavet kohaldatakse asjaomase rändluskliendi suhtes kehtiva tariifikava alusel nii kõne tegemisel kui vastuvõtmisel igas külastatavas võrgus selles liikmesriigis, kus klient rändleb.

4. Lõikes 1 viidatud hinnateave võtab standardformaadis kokku asjaomase rändluskliendi suhtes tariifikava alusel kehtiva tasu koos käibemaksuga nii häälkõne tegemisel kui vastuvõtmisel külastatavas võrgus selles liikmesriigis, kus klient rändleb. Koduteenusepakkujad esitavad liikmesriikide reguleerivatele asutustele standardformaadi, mida kavatsevad kasutada.

Lõikes 2 viidatud täpsemas hinnateabes esitatakse asjaomase rändluskliendi suhtes tariifikava alusel kehtiv tasu häälkõne tegemisel ja vastuvõtmisel ning andmeside saatmisel ja vastuvõtmisel külastatavas võrgus selles liikmesriigis, kus klient rändleb, ükskõik millisesse ühenduses asuvasse sihtkohta. Teabes tuleb tõsta esile maksimumhinna kehtimise aja ja madalama hinna kehtimise aja hinnad või muud ajalised erinevused.

Muudatusettepanek 47

ARTIKLI 7 LÕIGE 5

5. Koduoperaatorid annavad uute klientide liitumisel neile täielikku teavet kohaldatavate rändlustasude kohta. Koduoperaatorid annavad oma klientidele kohaldatavate rändlustasude kohta teavet nii regulaarselt kui ka lisaks nende tasude oluliste muutuste korral.

5. Koduoperaatorid annavad põhjendamatu viivituseta pärast artikli 10 lõikes 3 viidatud igat avaldamist iga kliendi liitumisel neile täielikku teavet kohaldatavate rändlustasude kohta. Kõnealune teave sisaldab kliendile kehtivat minutitasu häälkõnede rändlusteenuste, aga vajadusel ka tasu SMSide, MMSide ja andmeside ühikute rändlemise eest. See teave edastatakse uutele klientidele kirjalikult nende liitumisel. Koduoperaatorid annavad oma klientidele kohaldatavate rändlustasude kohta teavet koos tariifide või tasude üldise teabega ja rändlustasude muutumisel. Koduoperaatorid annavad oma klientidele kohaldatavate rändlustasude kohta teavet koos tariife või tasusid puudutava üldise teabega ja rändlustasude muutumisel. Kehtivad rändlustasud peavad olema kogu aeg koduteenusepakkuja veebilehel nähtavalt esitatud.

Muudatusettepanek 48

ARTIKLI 7 LÕIGE 5 A (uus)

 

5 a. Koduteenusepakkujatel tuleb astuda selgeid ja otsustavaid samme, et tagada kõigi oma rändlusklientide teadlikkus tarbijakaitsetariifi kättesaadavusest. Eelkõige tuleb ettevõtjatel teavitada kõiki selliseid kliente kahe kuu jooksul pärast selle määruse jõustumist tarbijakaitsetariifist selgel ja erapooletul viisil, ja saata edaspidi meeldetuletusi kindlaksmääratud ajavahemike järel. Saadetav sõnum peab sisaldama ühemõttelist teavet tarbijakaitsetariifi üksikasjade ja kättesaadavuse kohta koos kogu arveldusteabega, mis peab olema kättesaadav esimese kaheteistkümne kuu jooksul alates määruse jõustumisest.

Rändluskliendid võivad põhjendamatute viivitusteta ja tasuta piiramatu arv kordi otsustada rändluspakkumistega liituda või neist loobuda.

Muudatusettepanek 49

ARTIKLI 7 LÕIGE 5 (uus)

 

 

5 b. Iga koduteenusepakkuja peab pakkuma rändlusklientide huvides viimaste nõudmisel tasuta teenust, mille raames klient võib nõuda oma vajadustest lähtuvat hinnangut selle kohta, milline olemasolev tariif sobib talle tema tarbimisharjumustest lähtudes enim.

Selgitus

Optimaalse läbipaistvuse tagamiseks ja konkurentsi soodustamiseks majandusharus peab tarbijal olema juurdepääs teabele selle kohta, milline tariif on tema jaoks soodsaim, lähtudes tema tarbimisharjumustest.

Muudatusettepanek 50

ARTIKLI 7 LÕIGE 5 (uus)

 

5 c. Eesmärgiga tagada optimaalne läbipaistvus ja luua kindel teabeallikas tariifitasemete kohta, millega kliendid võivad eelnevalt tutvuda, tuleb liikmesriikide seadusandjatel hoolitseda selle eest, et loodaks hinnasimulaator, mis hindab erinevate operaatorite eeldatavaid rändluskulusid. Sellised simulaatorid peavad ELi tasemel olema omavahel ühendatud.

 

Selgitus

Optimaalse läbipaistvuse huvides on oluline, et tarbijad suudaksid simulaatori abil eelnevalt hinnata oma rändluskulusid ja uurida välja, milline operaator pakub nende jaoks parimat hinda. Nimetatud simulaatori peab käivitama liikmesriigi seadusandja, et tagada teabe erapooletus. Simulaatorid tuleb õigeaegselt omavahel ühendada, et suurendada läbipaistvust kogu ühenduse turul. Nimetatud simulaator on tehniliselt teostatav, kui kasutada ühe GSM liidu veebilehekülge.

Muudatusettepanek 51

ARTIKLI 8 LÕIGE 1

1. Liikmesriikide reguleerivad asutused kontrollivad käesoleva määruse täitmist oma territooriumil ja teostavad selle üle järelevalvet.

1. Liikmesriikide reguleerivad asutused kontrollivad käesoleva määruse täitmist oma territooriumil ja teostavad selle üle järelevalvet. Eelkõige tuleb neil kontrollida vastavust tehtud ja vastuvõetud kõnede keskmiste hindadega, lähtudes kogurändluse jaehindadest ning tehtud ja vastuvõetud rändluskõneminutite koguarvust.

Muudatusettepanek 52

ARTIKLI 8 LÕIGE 5

5. Liikmesriikide reguleerivad asutused teevad käesoleva määruse kohaldamist käsitleva ajakohastatud teabe üldsusele kättesaadavaks sellisel kujul, mis tagab kõigile huvitatud isikutele hõlpsa juurdepääsu kõnealusele teabele.

5. Liikmesriikide reguleerivad asutused teevad käesoleva määruse kohaldamist käsitleva ajakohastatud teabe üldsusele kättesaadavaks sellisel kujul, mis tagab kõigile huvitatud isikutele hõlpsa juurdepääsu kõnealusele teabele. Nad seiravad rändlusklientide kõneside- ja andmesideteenuste hulgi- ja jaehindade, sealhulgas lühisõnumite ja multimeediasõnumite hindade arengut eelkõige, kuid mitte ainult ühenduse äärealadel, kus rändluskõnedega kaasnevad erikulud ning kus samas tuleb tagada nende kulude küllaldases mahus tagasisaamine hulgiturult, ja avaldavad seire tulemused iga kaheteistkümne kuu järel. Teavet antakse juriidilisest isikust klientide ja ette- või järelmaksu kasutavate klientide kohta eraldi.

(Vt muudatusettepanekut artikli 8 lõike 6 kohta.)

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 8 lõigete 5 ja 6 koondamine ning liikmesriikide reguleerivate asutuste määruse rakendamise kontrollimise ja tulemuste kõigile kättesaadavaks tegemise kohustuse täitmine.

Määruse üle järelevalve teostamise kohustust on kirjeldatud väga üldsõnaliselt („…kohaldamist käsitleva …”). See võib viia selleni, et ühenduses tehakse kättesaadavaks omavahel mittevõrreldav teave. Seepärast tuleb enne määruse valmimist määrata ja lisada kogutav ja igas liikmesriigis kättesaadavaks tehtav andmete baaskogum.

Muudatusettepanek 53

ARTIKLI 8 LÕIGE 6

6. Riiklikud reguleerivad asutused kontrollivad kõne- ja andmesideteenuste jae- ja hulgihindade muutumist, sealhulgas lühisõnumi (SMS) ja multimeediateenuse (MMS) hinna muutust klientidele rändlemise puhul ühenduses, eriti ühenduse äärealadel, ning edastavad sellise järelevalve tulemused nõudmise korral komisjonile.

välja jäetud

(Vt muudatusettepanekut artikli 8 lõike 5 kohta)

Selgitus

Koondatud artikli 8 lõikega 5.

Muudatusettepanek 54

ARTIKLI 8 LÕIGE 6 A (uus)

 

6a. Liikmesriikide reguleerivad asutused peavad tagama, et rändlustasu alandamist käesoleva määruse alusel ei kompenseeritaks mobiilkõnede hindade tõstmisega samas liikmesriigis.

Muudatusettepanek 55

ARTIKLI 8 LÕIGE 8

8. Tarbijate ning (vajadusel liikmesriigi õiguse alusel) teiste käesoleva määruse alusel kehtestatud kohustustele alluvate lõppkasutajate vahelisi vaidlusi reguleerib samuti kohtuväline vaidluste lahendamise kord, mis on kehtestatud kooskõlas direktiivi 2002/22/EÜ artikliga 34.

8. Rändlusklientidest tarbijate ning (vajadusel liikmesriigi õiguse alusel) teiste käesoleva määruse alusel kehtestatud kohustustele alluvate rändlusklientide vahelisi vaidlusi reguleerib samuti kohtuväline vaidluste lahendamise kord, mis on kehtestatud kooskõlas direktiivi 2002/22/EÜ artikliga 34.

Selgitus

Väike tehniline parandus, peegeldamaks seda, et määrus käsitleb rändluskliente.

Muudatusettepanek 56

ARTIKLI 10 LÕIGE 5

5. Ettevõtted, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva määruse nõudeid, tagavad, et kõik nende tasudesse tehtavad muudatused, mida on vaja, et tagada vastavus artiklitele 3, 4 ja 6, leiavad aset kahe kuu jooksul pärast iga avaldamist, vastavalt käesoleva artikli eelnevatele lõikudele.

5. Ettevõtted, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva määruse nõudeid, tagavad, et kõik nende tasudesse tehtavad muudatused, mida on vaja, et tagada vastavus artiklitele 3 ja 4, leiavad aset kahe kuu jooksul pärast iga avaldamist, vastavalt käesoleva artikli eelnevatele lõikudele.

Selgitus

Peegeldamaks artikli 6 väljajätmist.

Muudatusettepanek 57

ARTIKLI 10 LÕIGE 6

6. Komisjon võtab vastu vajalikud muudatused II lisa kohandamiseks tehnika ja turu arenguga, tegutsedes vastavalt artikli 13 lõikes 3 viidatud korrale.

6. Muudatused, mis on koostatud II lisa mittesisuliste elementide kohandamiseks tehnika ja turu arenguga, võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 2 a viidatud kontrolliga regulatiivkomitee menetlusele.

Selgitus

Uus komiteemenetlus.

Muudatusettepanek 58

ARTIKLI 12 PEALKIRI

Läbivaatamise kord

Läbivaatamise kord ja komisjoni aruanded

Selgitus

Komisjonile on lisatud kolm eraldi aruandluskohustust.

Muudatusettepanek 59

ARTIKKEL 12

Komisjon vaatab üle käesoleva määruse toimimise ja annab sellest Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru mitte hiljem kui kaks aastat pärast selle jõustumise kuupäeva. Oma aruandes käsitleb komisjon reguleerimise jätkuva vajaduse põhjendusi või võimalust selle lõpetamiseks turu arengute ja konkurentsi seisukohast. Nimetatud eesmärgil võib komisjon nõuda liikmesriikidelt ja liikmesriikide reguleerivatelt asutustelt teavet, mis tuleb esitada ilma asjatu viivituseta.

1. Komisjon vaatab üle käesoleva määruse toimimise ja annab sellest Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru mitte hiljem kui kaks aastat pärast selle jõustumise kuupäeva. Kõnealuses aruandes analüüsitakse üksikasjalikult reguleerimise jätkuva vajaduse põhjendusi ja sellele lisatakse vajadusel asjakohased õigusloomega seotud ettepanekud. Nimetatud eesmärgil võib komisjon nõuda liikmesriikidelt ja liikmesriikide reguleerivatelt asutustelt teavet, mis tuleb esitada ilma asjatu viivituseta.

Selgitus

Läbivaatamise aruande konkretiseerimiseks ja standardse keelekasutuse pärast.

Muudatusettepanek 60

ARTIKLI 12 LÕIGE 1 A (uus)

 

1 a. Komisjon kontrollib pidevalt hindade muutumist andmeside (sealhulgas SMSi ja MMSi) turul. Komisjon esitab aruande arengute kohta turul hiljemalt …1. Kõnealune aruanne sisaldab vajadusel ettepanekut sekkumise kohta ja põhjendab üksikasjalikult kõiki väljapakutud tegevusi. Selliseid ettepanekuid võib esitada ka eraldi, kui turusuundumused või nende puudumine seda nõuavad.

__________

1 12 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

Selgitus

Võimaldamaks vajaduse korral andmeside kiiret reguleerimist, mis praeguste väheste andmete juures ei ole võimalik.

Muudatusettepanek 61

ARTIKLI 12 LÕIGE 1 (uus)

 

1 b. Komisjon analüüsib käesoleva määruse mõju väiksemate, sõltumatute või hiljuti asutatud operaatorite konkurentsiolukorrale. Komisjon esitab aruande hiljemalt … 1. Kõnealune aruanne sisaldab vajadusel ettepanekut sekkumise kohta. Selliseid ettepanekuid võib esitada ka eraldi, kui turusuundumused või nende puudumine seda nõuavad.

__________

1 12 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

Selgitus

Võimaldamaks vajaduse korral kiiret reguleerimist, kui see on vajalik konkurentsi negatiivsete mõjude neutraliseerimiseks.

Muudatusettepanek 62

ARTIKLI 12 LÕIGE 1 C (uus)

 

1 c. Komisjon avaldab aastaaruande ühenduses toimunud arengute kohta käesoleva määruse reguleerimisalasse jäävates valdkondades.

Selgitus

Iga-aastase läbivaatamise laiendamiseks.

Muudatusettepanek 63

ARTIKKEL 12 A (uus)

 

Artikkel 12 a

Käesolev määrus kaotab kehtivuse kolm aastat pärast jõustumist. Pärast seda ajavahemikku peaksid ettevõtjad ja EL püüdma luua mobiilsideteenuste tõelise siseturu, andes tarbijaile vabaduse kasutada ära telefonilepingut iga ELi operaatoriga ilma kohustuseta elada samas liikmesriigis kui nimetatud operaator.

Selgitus

Kui turg on kolme aasta pärast täiesti konkurentsivõimeline, pole määrust enam vaja.

Muudatusettepanek 64

ARTIKLI 13 LÕIGE 2 A (uus)

 

2 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse nõukogu otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõigetes 1–4 ja artiklis 7 sätestatud regulatiivkomitee menetlust, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Selgitus

Uus komiteemenetlus.

Muudatusettepanek 65

I lisa pealkiri

Artiklis 3 nimetatud reguleeritud rändluskõnede tegemise hulgihinnad

Artiklis 3 nimetatud teatud rändluskõnede tegemise hulgihinnad

Muudatusettepanek 66

I LISA PUNKTI 1 SISSEJUHATAV OSA

Kogu hulgitasud, mida külastatava võrgu operaator võib nõuda rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt sellest külastatavast võrgust pärineva reguleeritava rändluskõne tegemise eest, ei tohi, minutihinna alusel, ületada summat, mis võrdub artikli 10 lõike 3 kohaselt avaldatud keskmise mobiilikõne lõpetamise tasuga, mis korrutatakse:

Võimalusel kogu hulgitasud, mida külastatava võrgu operaator võib nõuda rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt sellest külastatavast võrgust pärineva rändluskõne tegemise eest, ei tohi, minutihinna alusel, ületada summat, mis võrdub artikli 10 lõike 3 kohaselt avaldatud keskmise mobiilikõne lõpetamise tasuga, mis korrutatakse:

Muudatusettepanek 67

II LISA PUNKT 4 A (uus)

 

(4a) Ühenduse äärealadel tegutsemisõigust omavate mobiilioperaatorite asjakohane keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu määr on 75% 2006. aasta keskmisest tasust, mis on omakorda kaalutud nendele operaatoritele sissetulnud häälkõnede kogumahust nimetatud aastal äärealadel. Asjakohane keskmine hind rändluse hulgiteenustele tuleb arvutada sellest lähtuvalt.

Selgitus

Muuhulgas käsitletakse ka ühenduse äärealade operaatorite eriolukorda, tagamaks, et need operaatorid saavad kulud kaetud.

MENETLUS

Pealkiri

Rändlus üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes

Viited

KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Vastutav komisjon

ITRE

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

5.9.2006

 

 

 

Tõhustatud koostöö - istungil teada andmise kuupäev

5.9.2006

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Joseph Muscat

4.10.2006

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

22.11.2006

19.12.2006

23.1.2007

25.1.2007

 

1.3.2007

21.3.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

22

19

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Adam Bielan, Georgi Bliznashki, Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

André Brie, Simon Coveney, Jean-Claude Fruteau, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Søren Bo Søndergaard, Ieke van den Burg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Sharon Bowles

  • [1]  ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
  • [2]  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

kultuuri- ja hariduskomisjonI ARVAMUS (29.3.2007)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta
(KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

Arvamuse koostaja: Manolis Mavrommatis

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek[1]Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

PÕHJENDUS 1

(1) Üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajate makstavate hindade kõrge tase mobiiltelefoni kasutamisel välisriigis kõikjal ühenduses on riikide reguleerivate asutuste jaoks mureküsimus. Euroopa reguleerivate asutuste töörühm märkis 2005. aasta mais plenaaristungil (muu hulgas), et jaehinnad olid läbipaistva põhjuseta väga kõrged, et see tundus tulenevat nii välismaise vastuvõtva võrguoperaatori nõutavatest kõrgetest hulgihindadest kui ka paljudel juhtudel tarbija võrguoperaatori nõutavatest kõrgetest jaemüügi lisatasudest, et hulgihindade langetamine ei jõudnud sageli jaetarbijani ning et eri liikmesriikide turgude vahel on tugevad seosed.

 

(1) Üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajate poolt (näiteks üliõpilased, ärireisil viibijad ja turistid) makstavate hindade kõrge tase mobiiltelefoni kasutamisel välisriigis kõikjal ühenduses on riikide reguleerivate asutuste jaoks mureküsimus. Euroopa reguleerivate asutuste töörühm märkis 2005. aasta mais plenaaristungil (muu hulgas), et jaehinnad olid läbipaistva põhjuseta väga kõrged, et see tundus tulenevat nii välismaise vastuvõtva võrguoperaatori nõutavatest kõrgetest hulgihindadest kui ka paljudel juhtudel tarbija võrguoperaatori nõutavatest kõrgetest jaemüügi lisatasudest, et hulgihindade langetamine ei jõudnud sageli jaetarbijani ning et eri liikmesriikide turgude vahel on tugevad seosed.

Muudatusettepanek 2

PÕHJENDUS 1 A (uus)

 

(1 a) Siseturg võimaldab suuremat liikumisvabadust, eriti Euroopa programmides, nagu elukestev õpe, noorteprogramm ning programm „kodanike Euroopa”, osalevate töövõtjate, tööandjate, tudengite, õppejõudude ja tööpraktikantide jaoks. Seega ei tohiks „liikumise hind” olla reisijatele liiga kõrge ja takistav.

Selgitus

Mobiiltelefonide välismaal kasutamisel ei tohiks rändlushinnad olla reisijate jaoks liiga kõrged ja takistavad.

Muudatusettepanek 3

PÕHJENDUS 1 B (uus)

 

(1 b) Isikute liikumisel põhineva Euroopa sotsiaal-, haridus- ja kultuuripiirkonna loomine peaks lihtsustama inimeste vahelist suhtlemist, et ehitada üles reaalne „kodanike Euroopa”.

Selgitus

Suhtlus on Euroopa mudeli üks olulisemaid aspekte. Kodanike hulgas suhtlemise lihtsustamiseks on oluline osata kasutada uusi tehnoloogiaid.

Muudatusettepanek 4

PÕHJENDUS 12

(12) Reguleerivad kohustused tuleks rändlusklientide huvide kaitsmiseks kehtestada nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil, kuna kogemused on näidanud, et rahvusvaheliste rändlusteenuste hulgihindade alandamine ei pruugi kajastuda rändluse madalamates jaehindades, sest puuduvad stiimulid nende alandamiseks. Teisalt võiksid meetmed jaehindade vähendamiseks, ilma et kohandataks hulgimüügiteenuste pakkumisega seotud kulude taset, ohustada rahvusvahelise rändluse turu reeglipärast toimimist.

(12) Reguleerivad kohustused tuleks rändlusklientide huvide kaitsmiseks kehtestada nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil, kuna kogemused on näidanud, et rahvusvaheliste rändlusteenuste hulgihindade alandamine ei pruugi kajastuda rändluse madalamates jaehindades, sest puuduvad stiimulid nende alandamiseks. Teisalt võiksid meetmed jaehindade vähendamiseks, ilma et kohandataks hulgimüügiteenuste pakkumisega seotud kulude taset, ohustada rahvusvahelise rändluse turu reeglipärast toimimist.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata asjaolule, et mõned operaatorid seisavad nende kontrollialast väljaspool olevate asjaolude tõttu kahtlemata silmitsi keskmisest suuremate hulgimüügi kuludega. Näiteks operaatoritel madala rahvastikutiheduse, keerulise topograafia või lühikeste ajavahemike jooksul tüüpiliselt tipptundide ajal kõnesid tegevate turistide suure sissevooluga aladel kalduvad olema suuremad võrgukulud kui operaatoritel riikides, kes samasugustes tingimustes ei tööta.

Sellest tulenevalt võivad liiga madalad rändlushinnad vähendada operaatorite investeeringuid mõnedel nimetatud aladest ning alandada seetõttu rändlusteenuste kvaliteeti.

Selgitus

On tõsiasi, et mõnedel mobiilioperaatoritel võib olla mobiilsidevõrkude paigaldamisel, hooldamisel ja kaasajastamisel rohkem kulusid kui teistel.

Muudatusettepanek 5

PÕHJENDUS 18

(18) Hindade ülempiirid peaksid võtma arvesse ühelt poolt rahvusvahelise rändluskõne tegemisega seotud eri elemente (sealhulgas üldkulud, signalisatsioon, kõne algatamine, transiit ja lõpetamine) ja külastatava riigi piires võetavate kõnede rahvusvaheliste rändlusteenuste osutamise põhikulude erinevusi ja teiselt poolt rändluskliendi koju või kolmandasse ühenduse riiki võetavate kõnede kulude erinevust.

(18) Hindade ülempiirid peaksid võtma arvesse ühelt poolt rahvusvahelise rändluskõne tegemisega seotud eri elemente (sealhulgas üldkulud, signalisatsioon, kõne algatamine, transiit ja lõpetamine) ja külastatava riigi piires võetavate kõnede rahvusvaheliste rändlusteenuste osutamise põhikulude erinevusi ja teiselt poolt rändluskliendi koju või kolmandasse ühenduse riiki võetavate kõnede kulude erinevust. Lisaks tuleks arvesse võtta asjaolu, et suur osa elanikkonnast, nagu vanurid, jätkavad vanade tehnoloogiate (tavatelefoniteenuse) kasutamist, ning seetõttu ei tohiks mitte mingisugust käesolevast määrusest tulenevat tulude vähenemist kompenseerida tavatelefoniteenuse hinna tõstmisega.

Selgitus

Vanad tehnoloogiad on ikka veel väga olulised teatud ühiskonnagruppidele. Seega ei tohiks me neid „karistada” uute sidemeetodite tõttu.

Muudatusettepanek 6

PÕHJENDUS 18 A (uus)

(18 a) Iga muudatusega hindades tuleks võtta arvesse turumoonutuse riski ja potentsiaalset kahju peamisele kasutajaterühmale. Sellest tulenevalt tuleks ühtlustada hooajaturistide poolt vastuvõtvatele ja edastavatele operaatoritele tekitatavaid kulusid. Samamoodi, pidades silmas, et 66% mobiiltelefonide kasutajatest Euroopa Liidus rahvusvahelisi rändlusteenuseid ei kasuta, on vaja tagada, et kõnealune meede ei kahjustaks nimetatud kasutajaid.

Muudatusettepanek 7

PÕHJENDUS 26

(26) Ühenduse piires rahvusvaheliste rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise jaehinna suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja selleks, et aidata rändlusklientidel otsustada, kuidas oma mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, peaks mobiiltelefoniteenuste pakkuja võimaldama oma rändlusklientidel saada soovi korral tasuta kergesti teavet neile asjaomastes liikmesriikides pakutavate rändlushindade kohta. Läbipaistvuse tagamiseks on samuti nõutav, et teenusepakkujad annaksid teavet rändlustasude kohta teenusega liitumisel ja et nad teavitaksid oma kliente sellest niihästi regulaarselt kui ka oluliste muutuste korral.

(26) Ühenduse piires rahvusvaheliste rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise jaehinna suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja selleks, et aidata rändlusklientidel otsustada, kuidas oma mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, peaks mobiiltelefoniteenuste pakkuja võimaldama oma rändlusklientidel saada tasuta kergesti teavet neile asjaomastes liikmesriikides pakutavate rändlushindade kohta. Läbipaistvuse tagamiseks on samuti nõutav, et teenusepakkujad annaksid teavet rändlustasude kohta teenusega liitumisel ja et nad teavitaksid oma kliente sellest niihästi regulaarselt kui ka oluliste muutuste korral.

Selgitus

Kliendid peaksid küsimata saama vajalikku teavet rändlustasude kohta tekstisõnumi vormis, mis sarnaneb uuest võrgust saadetavate olemasolevate tervitustega.

Muudatusettepanek 8

PÕHJENDUS 27

(27) Riiklikel reguleerivatel asutustel, kes vastutavad elektrooniliste sidevõrkude 2002. aasta reguleeriva raamistiku kohaste ülesannete täideviimise eest, peaksid olema õigused oma territooriumil määruse jõustamiseks ja selle täitmise üle järelevalve teostamiseks. Nad teostavad järelevalvet samuti kõne- ja andmesideteenuste hindade muutumise üle klientidele rändlemise puhul ühenduses, eriti seoses rändluskõnede erihindadega ühenduse äärealadel ning vajadusega tagada, et need hinnad oleksid adekvaatselt kaetud hulgiturul. Nad peaksid tagama, et käesoleva määruse kohaldamist käsitlev ajakohastatud teave tehakse üldsusele kättesaadavaks.

(27) Riiklikel reguleerivatel asutustel, kes vastutavad elektrooniliste sidevõrkude 2002. aasta reguleeriva raamistiku kohaste ülesannete täideviimise eest, peaksid olema õigused oma territooriumil määruse jõustamiseks ja selle täitmise üle järelevalve teostamiseks. Nad teostavad järelevalvet samuti kõne- ja andmesideteenuste ning andmeedastuse (nagu lühisõnumid ja multimeediasõnumid) hindade muutumise üle klientidele rändlemise puhul ühenduses, eriti seoses rändluskõnede erihindadega ühenduse äärealadel, võttes arvesse ühenduse piiriäärsete väikeriikide ja nende liikmesriikide geograafilist asukohta, mis on tavapäraselt teatavatel aegadel aastas turistide massilise sissevoolu sihtkohad. Nad peaksid teostama järelevalvet kõne- ja andmesideteenuste jaehindade muutumise üle ning tagama, et mobiilikõnede hindadega ei korvataks sama riigi piires käesoleva määruse kohaseid rändlustasude vähendamisi. Nad peaksid tagama, et käesoleva määruse kohaldamist käsitlev ajakohastatud teave tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Selgitus

Me peaksime võtma arvesse, et paljudes väikestes liikmesriikides kulub üle piiri jõudmiseks vähe aega.

Muudatusettepanek 9

PÕHJENDUS 30 A (uus)

 

(30 a) Kuna Euroopa Liidus toimub aktiivne kodanike vaheline suhtlus, on uued tehnoloogiad olulised vahendid selles kontekstis. Seega peaksid kõik sidemeetodid olema kõikidele hinnast lähtuvalt kättesaadavad, vältides tavatelefoniteenuse, mida kasutab suur osa elanikkonnast, hinna tõusu, mis võiks viia sotsiaalse lõhestumiseni ja sellega kaasnevad muudatused ei tohiks takistada võrgu ajakohastamisel tehtavaid edusamme ja võrgu ajakohastamisse investeerimist.

Selgitus

Suhtlus on Euroopa mudeli üks olulisemaid aspekte. Kodanike hulgas suhtlemise lihtsustamiseks on oluline osata kasutada uusi tehnoloogiaid.

Muudatusettepanek 10

ARTIKLI 1 LÕIGE 1

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine mehhanism nimetusega „Euroopa siseturu põhimõte“, et tagada, et üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksa rahvusvaheliste häälkõnede rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel või kõne vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge taseme, kaitstes samas mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. Sellega kehtestatakse eeskirjad tasude kohta, mida mobiilioperaatorid võivad nõuda rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkumise eest kõnede puhul, mida alustatakse ja lõpetatakse ühenduses, ning seda kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil kui ka koduteenuse osutaja võetavate tasude suhtes jaemüügitasandil.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine mehhanism nimetusega „Euroopa siseturu põhimõte“, et tagada, et üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksa rahvusvaheliste häälkõnede rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel ja kõne vastuvõtmisel või andmete (sobiliku hinnaga lühisõnumid, multimeediasõnumid jne) saatmisel ja vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge taseme, kaitstes samas mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. Sellega kehtestatakse eeskirjad tasude kohta, mida mobiilioperaatorid võivad nõuda rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkumise eest kõnede puhul, mida alustatakse ja lõpetatakse ühenduses, ning seda kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil kui ka koduteenuse osutaja võetavate tasude suhtes jaemüügitasandil.

Selgitus

Suurem osa mobiilside kasutajatest, eriti nooremad inimesed, kasutavad säästlikuma suhtlemisviisina lühisõnumeid. Seetõttu peaks rahvusvahelist rändlust käsitlev määrus hõlmama ka seda teenust.

Muudatusettepanek 11

ARTIKLI 1 LÕIGE 1 A (uus)

(1 a) Käesoleva määrusega kehtestatakse kord, mis on kavandatud hindade läbipaistvuse suurendamiseks ning hinnateabe edastamise parandamiseks kliendile rahvusvahelise rändlusteenuse, sealhulgas kõne- ja andmesideteenuste osutamisel.

Muudatusettepanek 12

ARTIKLI 1 LÕIGE 1 A (uus)

 

(1 a) Käesoleva määrusega kehtestatakse kord, millega suurendatakse hindade läbipaistvust ning parandatakse hinnateabe edastamist kliendile rahvusvahelise rändlusteenuse, sealhulgas kõne- ja andmesideteenuste ning lühisõnumite osutamisel.

Selgitus

On oluline, et määrus hõlmaks kõiki mobiilsideoperaatorite pakutavaid teenuseid.

Muudatusettepanek 13

ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT D

(d) reguleeritav rändluskõne – mobiiltelefonikõne, mida rändlusklient alustab külastatavas võrgus ja mis lõpetatakse üldkasutatavas telefonivõrgus ühenduses;

(d) reguleeritav rändluskõne – mobiiltelefonilt tehtav hääl- või andmeedastuskõne, mida rändlusklient alustab külastatavas võrgus ja mis lõpetatakse üldkasutatavas telefonivõrgus ühenduses;

Muudatusettepanek 14

ARTIKLI 7 LÕIGE 1

1. Iga koduteenuse pakkuja annab oma rändlusklientidele nende soovil personaliseeritud teavet jaetasude kohta, mida nende suhtes kohaldatakse kõne tegemisel ja vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis.

1. Iga koduteenuse pakkuja annab oma rändlusklientidele automaatselt nende teise liikmesriiki sisenemisel lühisõnumiteenuse (SMS) abil ja asjatute viivitusteta teavet rändlustasude kohta, mida nende suhtes kohaldatakse kõne tegemisel ja vastuvõtmisel ning andmete saatmisel ja vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis. Lisaks sellele võib klient valida, kas ta esitab nõudmise SMS-iga või mobiiltelefonil teabe saamiseks kohaldatavate rändlustasude kohta. SMSi sisu on selgelt määratletud, sisaldab selget teavet rändlustasude kohta ning ei sisalda teavet, mis ei ole reisimisel vajalik.

Selgitus

Oleks tõhusam, kui teave saadetakse klientidele alati, olenemata sellest, kas nad seda nõuavad või mitte.

Muudatusettepanek 15

ARTIKLI 7 LÕIGE 2

2. Klient võib valida, kas ta esitab sellise nõudmise mobiiltelefonil või SMS-iga, mõlemal juhul selleks otstarbeks koduteenuse osutaja määratud numbril, ning ta võib valida, kas talle edastatakse see teave sama mobiilikõne ajal või SMS-ina (viimasel juhtumil asjatute viivitusteta).

välja jäetud

Selgitus

Tõhusam oleks lisada kõnealune kaastekst esimesse lõikesse.

Muudatusettepanek 16

ARTIKLI 7 LÕIGE 2 A (uus)

 

(2 a) Ühe tunni jooksul alates teise liikmesriiki sisenemisest saab rändlusklient oma koduteenuse osutajalt automaatlühisõnumi, mis sisaldab personaliseeritud teavet jaetasude kohta, mida kohaldatakse kõnede tegemise ja vastuvõtmise ning andmete ja lühisõnumite saatmise ja vastuvõtmise suhtes kõnealuse kliendi poolt külastatava liikmesriigi igas olemasolevas võrgus.

Selgitus

Külastatavasse riiki saabumisel saadav tervituslühisõnum võiks olla kasulikum.

Muudatusettepanek 17

ARTIKLI 7 LÕIGE 3

3. Eespool viidatud teavitamisteenust osutatakse tasuta nii teabenõude esitamisel kui soovitud teabe saamisel.

3. Koduoperaatorid pakuvad vähemalt tasuta teavitamisteenust, mis hõlmab eespool nimetatud teavet nii päringute tegemise kui ka soovitud teabe vastuvõtmise eesmärgil.

Selgitus

Operaatorid peaksid olema kohustatud osutama üksnes tasuta teavitusteenust, kuid nad peaksid saama jätkuvalt vabalt valida teisi meetodeid, mida nad soovivad kasutada.

Muudatusettepanek 18

ARTIKLI 7 LÕIGE 4

4. Käesolevas artiklis viidatud personaliseeritud hinnateavet kohaldatakse asjaomase rändluskliendi suhtes kehtiva tariifikava alusel nii kõne tegemisel kui vastuvõtmisel igas külastatavas võrgus selles liikmesriigis, kus klient rändleb.

4. Käesolevas artiklis viidatud personaliseeritud hinnateavet kohaldatakse asjaomase rändluskliendi suhtes kehtiva tariifikava alusel nii kõne tegemisel kui vastuvõtmisel ning andmeedastusteenuste, sealhulgas lühisõnumiteenuse (SMS) ja multimeediasõnumiteenuse (MMS) kasutamisel külastatavas võrgus selles liikmesriigis, kus klient rändleb. Edastatav teave sisaldab ka üksikasju mis tahes erinevuste kohta tariifides sõltuvalt kellaajast või päevast, mil kõned tehakse.

Muudatusettepanek 19

ARTIKLI 7 LÕIGE 5 A (uus)

(5 a) Rändlustasusid käsitlev teave on samuti kogu aeg kättesaadav teenuseosutaja veebilehel.

Muudatusettepanek 20

ARTIKKEL 9

Liikmesriigid kehtestavad karistuste kohta eeskirjad, mida kohaldatakse kõnealuse määruse sätete rikkumise korral, ning tagavad kõnealuste sätete rakendamise kõigi vajalike meetmetega. Sätestatavad karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist sätetest komisjonile hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist ja annavad viivitamata teada edaspidistest muudatustest.

Riiklikud reguleerivad asutused jälgivad, kontrollivad ja tagavad käesoleva määruse täitmist oma territooriumil. Liikmesriigid kehtestavad karistuste kohta eeskirjad, mida kohaldatakse kõnealuse määruse sätete rikkumise korral, ning tagavad kõnealuste sätete rakendamise kõigi vajalike meetmetega. Sätestatavad karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist sätetest komisjonile hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist ja annavad viivitamata teada edaspidistest muudatustest.

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused on käesoleva määruse kohaldamise jälgimiseks kõige pädevamad asutused.

Muudatusettepanek 21

ARTIKLI 10 LÕIGE 3

3. Komisjon avaldab regulaarselt Euroopa Liidu Teatajas keskmised mobiilikõne lõpetamise tasu määrad, mis on kindlaks määratud kooskõlas lõigetega 1, 2 ja 4.

3. Komisjon avaldab regulaarselt Euroopa Liidu Teatajas ja internetiportaalis „Sinu Euroopa” keskmised mobiilikõne lõpetamise tasu määrad, mis on kindlaks määratud kooskõlas lõigetega 1, 2 ja 4.

MENETLUS  

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta

Viited

KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD)

Vastutav komisjon

ITRE

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

CULT
5.9.2006

Tõhustatud koostöö – istungil teada andmise kuupäev

 

Arvamuse koostaja
  nimetamise kuupäev

Manolis Mavrommatis
12.9.2006

Endine arvamuse koostaja

 

Arutamine parlamendikomisjonis

18.12.2006

29.1.2007

0.0.0000

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2007

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

26

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Şerbu, Nikolaos Sifunakis, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Giusto Catania, Mario Mauro, Nina Škottová

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta

Viited

KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

EP-le esitamise kuupäev

12.7.2006

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ITRE

5.9.2006

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

ECON

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

CULT

5.9.2006

 

Tõhustatud koostöö

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

5.9.2006

 

 

 

Raportöör(id)

nimetamise kuupäev

Paul Rübig

12.9.2006

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

23.11.2006

27.2.2007

27.3.2007

12.4.2007

Vastuvõtmise kuupäev

12.4.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

45

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Manolis Mavrommatis, Sharon Bowles, Michał Tomasz Kamiński