Pranešimas - A6-0155/2007Pranešimas
A6-0155/2007

PPRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies keičiančio Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos

20.4.2007 - (COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD)) - ***I

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Paul Rübig
Nuomonės referentas (*):
Joseph Muscat, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
(*) Glaudesnis bendradarbiavimas tarp komitetų – Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

Procedūra : 2006/0133(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0155/2007

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies keičiančio Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos

(COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0382)[1],

–   atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0244/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A6‑0155/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(1) Aukštas kainų, kurias viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų vartotojai moka naudodamiesi savo mobiliaisiais telefonais keliaudami užsienyje Bendrijoje, lygis kelia nacionalinių reguliavimo institucijų susirūpinimą. Europos reguliuotojų grupė pastebėjo 2005 m. gegužės mėn. plenariniame posėdyje (inter alia), kad mažmeninės kainos yra labai didelės be aiškios priežasties; kad taip yra ir dėl didelių didmeninių kainų, kurias nustato užsienio priimančiojo tinklo operatorius, ir daugeliu atvejų dėl didelių mažmeninių antkainių, kuriuos taiko vartotojo savojo tinklo operatorius; kad didmeninių kainų sumažinimas dažnai nebuvo naudingas mažmeniniam vartotojui ir kad tarp rinkų skirtingose valstybėse narėse egzistavo glaudūs ryšiai.

(1) Aukštas kainų, kurias viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų vartotojai, pvz., studentai, asmenys, keliaujantys verslo reikalais, ir turistai, moka naudodamiesi savo mobiliaisiais telefonais keliaudami užsienyje Bendrijoje, lygis kelia nacionalinių reguliavimo institucijų susirūpinimą. Europos reguliuotojų grupė pastebėjo 2005 m. gegužės mėn. plenariniame posėdyje (inter alia), kad mažmeninės kainos yra labai didelės be aiškios priežasties; kad taip yra ir dėl didelių didmeninių kainų, kurias nustato užsienio priimančiojo tinklo operatorius, ir daugeliu atvejų dėl didelių mažmeninių antkainių, kuriuos taiko vartotojo savojo tinklo operatorius; kad didmeninių kainų sumažinimas dažnai nebuvo naudingas mažmeniniam vartotojui ir kad tarp rinkų skirtingose valstybėse narėse egzistavo glaudūs ryšiai. Nors šiuo metu kai kurie ryšio operatoriai siūlo savo klientams tinkamesnes tarptinklinio ryšio naudojimo sąlygas, vis dar atrodo, jog šios paslaugos kainos tinkamai neatspindi sąnaudų.

Pakeitimas 2

1A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

1a) Vidaus rinkoje yra daugiau galimybių judėti, ypač Europos programose, pvz., visą gyvenimą trunkančio mokymosi programoje, Jaunimo programoje ir programoje „Europa piliečiams“, dalyvaujantiems darbuotojams, darbdaviams, studentams, mokytojams ir dirbantiems stažuotojams. Taigi vadinamoji judumo kaina neturėtų būtų pernelyg didelė ir neturėtų sudaryti keliautojams kliūčių.

Pagrindimas

Tarptinklinio ryšio kainomis neturėtų būti piktnaudžiaujama ir jos neturėtų trukdyti keliautojams naudotis judriojo ryšio telefonu užsienyje.

Pakeitimas 3

1B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

1b) Sukūrus Europos socialinę, švietimo ir kultūros erdvę, pagrįstą atskirų asmenų judumo principu, turėtų palengvėti žmonių bendravimas, siekiant kurti tikrąją Europą piliečiams.

Pagrindimas

Bendravimas yra vienas iš svarbiausių Europos modelio aspektų. Būtina užtikrinti galimybes naudotis naujomis technologijomis, siekiant palengvinti piliečių bendravimą.

Pakeitimas 4

4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(4) Rekomendacijoje kaip atitinkama rinka, kuriai taikomas ex ante reguliavimas, nurodoma didmeninė nacionalinė tarptautinio tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus rinka. Tačiau nacionalinių reguliavimo institucijų atliekamas darbas (ir atskirai, ir Europos reguliuotojų grupėje) analizuojant didmenines nacionalines tarptautinio tarptinklinio ryšio rinkas parodė, kad nacionalinė reguliavimo institucija dar negalėjo veiksmingai spręsti aukšto didmeninių tarptautinio tarptinklinio ryšio kainų lygio problemos, nes sunku nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčias įmones dėl specialių tarptautinio tarptinklinio ryšio ypatybių, įskaitant jo tarpvalstybinį pobūdį.

(4) Rekomendacijoje kaip atitinkama rinka, kuriai taikomas ex ante reguliavimas, nurodoma didmeninė nacionalinė Bendrijos tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus rinka. Tačiau nacionalinių reguliavimo institucijų atliekamas darbas (ir atskirai, ir Europos reguliuotojų grupėje) analizuojant didmenines nacionalines tarptautinio tarptinklinio ryšio rinkas parodė, kad nacionalinė reguliavimo institucija dar negalėjo veiksmingai spręsti aukšto didmeninių Bendrijos tarptinklinio ryšio kainų lygio problemos, nes sunku nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčias įmones dėl specialių Bendrijos tarptinklinio ryšio ypatybių, įskaitant jo tarpvalstybinį pobūdį. Dėl to reikėtų išnagrinėti galimybę įsteigti Bendrijos reguliavimo instituciją.

Pakeitimas 5

9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Nors 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemoje, remiantis tuo metu akivaizdžiomis aplinkybėmis, buvo numatytas visų prekybos kliūčių pašalinimas ja derinamoje srityje, tai negali trukdyti suderintų taisyklių pritaikymui prie kitų aplinkybių siekiant rasti veiksmingiausias priemones aukšto lygio vartotojų apsaugai pasiekti ir vidaus rinkos veikimo sąlygoms pagerinti.

(9) Pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, remiantis tuo metu akivaizdžiomis aplinkybėmis, buvo siekiama pašalinti visas prekybos tarp valstybių narių kliūtis, esančias ja derinamoje srityje, inter alia atsižvelgiant į priemones, kurios daro įtakos kitų valstybių narių vartotojams skirtoms kainoms. Tačiau tai neturėtų trukdyti suderintų taisyklių pritaikymui tais atvejais, kai, remiantis patirtimi, tokio pritaikymo reikia siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, taip pat sukurti veiksmingiausias priemones aukšto lygio vartotojų apsaugai pasiekti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pabrėžti pasiūlymo poveikį vidaus rinkos veikimui ir vartotojų apsaugai.

Pakeitimas 6

10 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(10)Todėl būtina iš dalies pakeisti 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, kad būtų galima nukrypti nuo kitu atveju taikytinų taisyklių, tai yra, kad siūlomų paslaugų kainos, nesant didelės įtakos rinkoje, turėtų būti nustatomos komerciniu susitarimu, ir taip leisti nustatyti papildomus reguliuojamuosius įpareigojimus, kurie atspindi specialias tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų savybes.

(10) 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistema turėtų būti tinkamai papildyta specialiomis taisyklėmis dėl Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų. Papildomi reguliuojamieji įpareigojimai, kurie atspindi specialias Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų savybes, turėtų būti šių specialių taisyklių dalis.

Pagrindimas

Žr. 9 konstatuojamosios dalies pagrindimą.

Pakeitimas 7

12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Reguliuojamieji įpareigojimai turėtų būti nustatomi ir mažmeniniu, ir didmeniniu lygmeniu siekiant apsaugoti tarptinkliniu ryšiu besinaudojančių vartotojų interesus, nes patirtis parodė, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų didmeninių kainų sumažinimas gali nesąlygoti tarptinklinio ryšio mažmeninių kainų sumažėjimo, nes nėra paskatų to daryti. Kita vertus, mažmeninių kainų lygio mažinimo veiksmai nesprendžiant su šių paslaugų teikimu susijusių didmeninių kainų lygio problemos galėtų kelti pavojų sutrikdyti sklandų tarptautinio tarptinklinio ryšio rinkos veikimą.

(12) Reguliuojamieji įpareigojimai turėtų būti nustatomi ir mažmeniniu, ir didmeniniu lygmeniu siekiant apsaugoti tarptinkliniu ryšiu besinaudojančių vartotojų interesus, nes patirtis parodė, kad Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų didmeninių kainų sumažinimas gali nesąlygoti tarptinklinio ryšio mažmeninių kainų sumažėjimo, nes nėra paskatų to daryti. Kita vertus, mažmeninių kainų lygio mažinimo veiksmai nesprendžiant su šių paslaugų teikimu susijusių didmeninių kainų lygio problemos galėtų kelti pavojų sutrikdyti sklandų Bendrijos tarptinklinio ryšio rinkos veikimą. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti tam, ar mažesniems, nepriklausomiems ir naujai įsisteigusiems operatoriams yra sudarytos sąlygos teikti jų konkurencingumą padedančias didinti tarptinklinio ryšio paslaugas, kad užfiksavus bet kokį pažeidimą būtų galima nedelsiant imtis tinkamų veiksmų. Komisija turėtų nagrinėti šio reglamento poveikį mažesnių, nepriklausomų ir naujai įsisteigusių operatorių konkurencingumui.

Or. en

Pakeitimas 8

13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo greičiau, kartu atitinkamiems operatoriams turėtų būtų suteikiamas tinkamas laikotarpis, per kurį jie pritaikytų savo kainas ir siūlomas paslaugas, kad galėtų laikytis įpareigojimų; jie turėtų būti tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse.

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti nedelsiant įsigaliojus šiam reglamentui, kartu atitinkamiems operatoriams turėtų būtų suteikiamas vieno mėnesio laikotarpis, per kurį jie pritaikytų savo kainas ir siūlomas paslaugas, kad galėtų laikytis įpareigojimų; jie turėtų būti tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 9

14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14) Turėtų būti taikomas bendras mechanizmas, vadinamas Europos vidaus rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už tarptautinio tarptinklinio ryšio balso paslaugas skambindami arba priimdami balso skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugant judriojo ryšio operatorių konkurenciją. Bendro mechanizmo reikia atsižvelgiant į tarpvalstybinį atitinkamų paslaugų pobūdį, kad judriojo ryšio operatoriai turėtų objektyviai nustatytais kriterijais pagrįstą vieną nuoseklią reguliavimo sistemą.

(14) Turėtų būti taikomas bendras mechanizmas, vadinamas Europos vidaus rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už Bendrijos tarptinklinio ryšio balso ir duomenų perdavimo paslaugas skambindami arba priimdami balso skambučius ar naudodamiesi duomenų perdavimo paslaugomis, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugant judriojo ryšio operatorių konkurenciją. Bendro mechanizmo reikia atsižvelgiant į tarpvalstybinį atitinkamų paslaugų pobūdį, kad judriojo ryšio operatoriai turėtų objektyviai nustatytais kriterijais pagrįstą vieną nuoseklią reguliavimo sistemą. Siekiant išsaugoti veiksmingą mažmeninę konkurenciją ir užtikrinti, kad visi Bendrijos judriojo ryšio operatoriai galėtų veiksmingai konkuruoti, judriojo ryšio operatoriai turėtų būti įpareigoti visiems kitiems Bendrijoje veikiantiems operatoriams teikti didmenines Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas, kai to paprašoma.

Pagrindimas

Kad galėtų veiksmingai konkuruoti, judriojo ryšio operatoriai turėtų būti įpareigoti visiems kitiems operatoriams teikti didmenines Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas. Taip bus užtikrinama, kad nė vienam operatoriui nebūtų atimta galimybė naudotis didmeninėmis tarptinklinio ryšio paslaugomis.

Pakeitimas 10

15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(15) Veiksmingiausias ir proporcingiausias kainų lygio reguliavimo mechanizmas siekiant, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio skambučiai atitiktų pirmiau pateiktas aplinkybes, yra didžiausios minutės kainos nustatymas Bendrijos mastu tiek mažmeniniu, tiek ir didmeniniu lygmenimis.

(15) Veiksmingiausias ir proporcingiausias kainų lygio reguliavimo mechanizmas siekiant, kad Bendrijos tarptinklinio ryšio atliekami arba priimami balso skambučiai atitiktų pirmiau pateiktas aplinkybes, yra didžiausios minutės kainos nustatymas Bendrijos mastu didmeniniu lygmeniu. Mažmeniniu lygmeniu reikia nustatyti Europos tarifą, kurį operatoriai privalo pasiūlyti tarptinklinio ryšio vartotojams. Tai turėtų tapti etalonu, pagal kurį reikėtų lyginti kitus siūlymus dėl mažmeninių kainų, taigi vartotojams bus užtikrintos teisingos kainos. Didžiausias Europos tarifas turėtų būti toks, kad operatoriams būtų užtikrinta pakankama marža ir būtų skatinama teikti konkurencingų tarptinklinio ryšio paslaugų pasiūlymų už mažesnę kainą. Duomenų perdavimo paslaugų klausimu nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija, atsižvelgdamos į sparčią technologijų kaitą ir didėjantį trumpųjų pranešimų paslaugos (SMS) ir daugiaformačių pranešimų paslaugos (MMS) vaidmenį, turėtų prižiūrėti mažmenines ir didmenines duomenų perdavimo paslaugų kainas, įskaitant mokesčius už trumpuosius ir daugiaformačius pranešimus, ir įtraukti jas į vėlesnį teisinio reguliavimo persvarstymą tuo atveju, jei kainos nemažėtų.

Pakeitimas 11

16 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(16) Šis bendras mechanizmas turėtų užtikrinti, kad mažmeninės tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos pagrįsčiau atspindėtų pagrindines tos paslaugos teikimo išlaidas nei anksčiau, kartu paliekant operatoriams laisvę konkuruoti diferencijuojant savo siūlomas paslaugas ir derinant kainodaros struktūras prie rinkos sąlygų ir vartotojų pageidavimų.

(16) Šis bendras mechanizmas turėtų užtikrinti, kad mažmeninės Bendrijos tarptinklinio ryšio kainos pagrįsčiau atspindėtų pagrindines tos paslaugos teikimo išlaidas nei anksčiau, o Europos tarifas, kuris bus siūlomas visiems tarptinklinio ryšio vartotojams, turėtų atspindėti pagrįstą maržą atsižvelgiant į tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo didmenines išlaidas, kartu paliekant operatoriams laisvę konkuruoti diferencijuojant savo siūlomas paslaugas ir derinant kainodaros struktūras prie rinkos sąlygų ir vartotojų pageidavimų.

Pakeitimas 12

18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(18) Didžiausiomis kainų ribomis turėtų būti atsižvelgiama į skirtingus veiksnius, susijusius su skambinimu naudojantis tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu (įskaitant pridėtines išlaidas, signalų perdavimą, skambučio inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą), ir į pagrindinių išlaidų, patiriamų teikiant tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas, skirtumus skambinant į paskirties vietą lankomoje šalyje ir skambinant atgal į tarptinklinio ryšio vartotojo šalį arba į trečiąją šalį Bendrijoje.

(18) Didžiausiomis kainų ribomis turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamus veiksnius, susijusius su skambinimu ir skambučio priėmimu naudojantis Bendrijos tarptinkliniu ryšiu (įskaitant pridėtines išlaidas, signalų perdavimą, skambučio inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą). Kadangi Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų kainų skirtumai, susiję su skambinimu ir skambučio priėmimu lankomoje šalyje, t.y. su skambučiais iš kliento gimtosios šalies ir į ją arba iš trečiosios šalies, atrodo yra nežymūs, maksimaliai didmeninei kainai apskaičiuoti turėtų būti naudojamas bendras koeficientas.

Pakeitimas 13

20 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(20) Mažmeniniu lygiu taikytina didžiausia kainų riba turėtų užtikrinti tarptinkliniu ryšiu besinaudojančius vartotojus, kad iš jų nebus reikalaujama mokėti pernelyg didelės kainos atliekant reguliuojamą skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, kartu paliekant savojo tinklo operatoriams pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti vartotojams siūlomus produktus.

(20) Mažmeniniu lygiu taikytinas Europos tarifas turėtų užtikrinti tarptinkliniu ryšiu besinaudojančius vartotojus, kad iš jų nebus reikalaujama mokėti pernelyg didelės kainos atliekant ar priimant reguliuojamą skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, kartu paliekant savojo tinklo operatoriams pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti vartotojams siūlomus produktus.

Pakeitimas 14

21 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(21) Šiame reglamente nurodytų tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų skambučiams naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienyje teikėjai turėtų turėti laiko savanoriškai pritaikyti savo mažmenines kainas, kad jos atitiktų šiame reglamente numatytas didžiausias ribas. Šiuo tikslu tikslinga suteikti šešių mėnesių laikotarpį, kad rinkos dalyviai galėtų padaryti būtinus pritaikymus.

Išbraukta.

Pakeitimas 15
23 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(23) Šiuo reglamentu neturėtų būti trukdoma teikti vartotojams novatoriškas paslaugas, kurios yra pigesnės nei šiame reglamente numatytos didžiausios minutės kainos.

(23) Šiuo reglamentu neturėtų būti trukdoma teikti vartotojams novatoriškas paslaugas, kurios yra palankesnės nei šiame reglamente numatytas Europos tarifas, o iš tikrųjų turėtų būti skatinama teikti tarptinklinio ryšio vartotojams naujus pasiūlymus mažesnėmis kainomis nei didžiausias Europos tarifas. Pagal šį reglamentą nereikalaujama, kad tarptinklinio ryšio kainos būtų iš naujo nustatytos tais atvejais, kai jos visos buvo panaikintos (pvz., dabartinėje visose salose tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos veikiančioje rinkoje), taip pat nereikalaujama toliau taikyti galiojančių tarptinklinio ryšio mokesčių.

Pakeitimas 16
23A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(23a) Nors srauto priežiūros metodai gali padėti užtikrinti, kad vartotojai visada mokėtų mažiausią galimą tarptinklinio ryšio kainą, jie taip pat gali riboti jų pasirinkimą. Vartotojas turi turėti galimybę visada rankiniu būdu pasirinkti lankomos šalies operatoriaus tinklą.

Pakeitimas 17

24 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(24) Šiame reglamente nustatyti kainodaros reikalavimai turėtų būti taikomi nepriklausomai nuo to, ar tarptinklinio ryšio vartotojai yra sudarę išankstinio mokėjimo, ar apmokėjimo po paslaugos suteikimo sutartį su paslaugų savajame tinkle teikėju, taip užtikrinant, kad reglamento nuostatos būtų naudingos visiems judriosios balso telefonijos vartotojams.

(24) Šiame reglamente nustatyti kainodaros reikalavimai turėtų būti taikomi nepriklausomai nuo to, ar tarptinklinio ryšio vartotojai yra sudarę išankstinio mokėjimo, ar apmokėjimo po paslaugos suteikimo sutartį su paslaugų savajame tinkle teikėju, taip pat neatsižvelgiant į tai, ar paslaugų savajame tinkle teikėjas yra judriojo ryšio balso skambučių paslaugų perpardavėjas, ar ne, taip užtikrinant, kad reglamento nuostatos būtų naudingos visiems judriosios balso telefonijos vartotojams.

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad reglamentas taip pat taikomas vadinamiesiems judriojo virtualaus tinklo operatoriams.

Pakeitimas 18

26 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų skambinant arba priimant skambučius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti sprendimus dėl naudojimosi savo mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios telefonijos paslaugų teikėjai turėtų suteikti galimybę savo tarptinklinio ryšio vartotojams paprašius ir nemokamai lengvai gauti informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, jiems taikomas atitinkamoje lankomoje valstybėje narėje. Siekiant skaidrumo taip pat reikia, kad teikėjai pateiktų informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas sudarant abonentines sutartis ir kad jie taip pat savo vartotojams reguliariai praneštų naujausią informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas bei esminius pakeitimus.

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų skambinant arba priimant skambučius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti sprendimus dėl naudojimosi savo mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios telefonijos paslaugų teikėjai turėtų savo tarptinklinio ryšio vartotojams nemokamai veiksmingai suteikti informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, jiems taikomas atitinkamoje lankomoje valstybėje narėje. Turėtų būti teikiama informacija apie minutės ar duomenų vieneto kainą (įskaitant PVM) už balso skambučių atlikimą ir gavimą, taip pat už trumpųjų pranešimų (SMS) ir daugiaformačių pranešimų (MMS) siuntimą ir gavimą ir už kitas duomenų perdavimo paslaugas bet kuriame lankomos valstybės narės tinkle. Siekiant skaidrumo taip pat reikia, kad paslaugų savajame tinkle teikėjai visiems naudotojams pateiktų informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas, ypač apie Europos tarifą ir standartinę tarifo normą, į kurią įskaityti visi mokesčiai, sudarant abonentines sutartis ir kad jie taip pat savo tarptinklinio ryšio vartotojams reguliariai ir kiekvieną kartą kai yra tarptinklinio ryšio kainų pakeitimų tinkamu laiku praneštų naujausią informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas. Siekiant skaidrumo, visi paslaugų savajame tinkle teikėjai tarptinklinio ryšio vartotojo prašymu privalo nemokamai pateikti asmeniškai jam apskaičiuotą geriausią tarifą pagal vartotojo skambinimo planą.

Pakeitimas 19

26A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(26a) Siekiant išlaikyti asmenų, keliaujančių turizmo, o ne verslo tikslais, judumą kertant sienas, savojo tinklo paslaugų teikėjai privalo, paprašius vartotojui, informuoti tokį vartotoją apie palankiausias galimas kainas planuojamoje lankyti valstybėje narėje ir bent turizmo tikslais nustatyti specialias tarptinklinio ryšio kainas.

Pakeitimas 20

27 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(27) Už užduočių pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą vykdymą atsakingos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų turėti įgaliojimus, būtinus šiame reglamente numatytiems įpareigojimams prižiūrėti ir jų vykdymui užtikrinti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų prižiūrėti balso ir duomenų perdavimo paslaugų kainų nustatymo pokyčius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje besinaudojantiems judriojo ryšio vartotojams, ypač atsižvelgdamos į specialias išlaidas, susijusias su skambučiais naudojantis tarptinkliniu ryšiu Bendrijos tolimiausiuose regionuose, ir būtinybę užtikrinti, kad tos išlaidos galėtų būti tinkamai padengtos didmeninėje rinkoje. Jie turėtų užtikrinti, kad judriojo ryšio vartotojams būtų suteikiama naujausia informacija apie šio reglamento taikymą.

(27) Už užduočių pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą vykdymą atsakingos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų turėti įgaliojimus, būtinus šiame reglamente numatytiems įpareigojimams prižiūrėti ir jų vykdymui užtikrinti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų prižiūrėti balso ir duomenų perdavimo paslaugų kainų nustatymo pokyčius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje besinaudojantiems judriojo ryšio vartotojams, ypač atsižvelgdamos į specialias išlaidas, susijusias su atliekamais ar priimamais skambučiais naudojantis tarptinkliniu ryšiu Bendrijos tolimiausiuose regionuose, ir būtinybę užtikrinti, kad tos išlaidos galėtų būti tinkamai padengtos didmeninėje rinkoje. Jos turėtų užtikrinti, kad judriojo ryšio vartotojams būtų suteikiama naujausia informacija apie šio reglamento taikymą ir įsigaliojus šiam reglamentui kas šešis mėnesius skelbti šios stebėsenos rezultatus. Informacija turėtų būti teikiama vartotojų grupėms, iš anksto ir po paslaugos teikimo apmokestinamiems vartotojams.

Pakeitimas 21

27A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(27a) Atsižvelgiant į tai, kad greta balso telefonijos vis labiau plinta naujos judriojo ryšio duomenų perdavimo paslaugos, šiame reglamente reikėtų numatyti galimybę stebėti ir šių paslaugų rinkos raidą. Todėl, gindama vartotojų interesus ir vengdama nereikalingo kišimosi į rinkos procesus, Komisija, remdamasi taisyklėmis, susijusiomis su balso skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainomis, turėtų vykdyti intensyvesnę judriojo ryšio duomenų perdavimo paslaugų Bendrijos rinkos stebėseną, o, jei reikia, remdamasi nacionalinių reguliavimo institucijų pateiktais duomenimis, turėtų imtis priemonių nepagrįstai dideliems mokesčiams mažinti.

Pagrindimas

Dėl spartaus technologijų vystymosi tarptautinių duomenų paslaugų rinkos vaidmens svarba vis didėja. Balso perdavimas internetu (VoiP) sukėlė revoliuciją fiksuotojo ryšio telefonijoje, nes buvo atvertas kelias pigesniam balso perdavimui. 3G tinklų ir kitų susijusių technologijų plėtra daro didelę įtaką judriojo ryšio paslaugų rinkai. Siekiant apsaugoti vartotojų interesus ir užtikrinti konkurenciją, reikėtų vykdyti intensyvesnę rinkos procesų stebėseną ir tuo atveju, jei rinka veiktų nepatenkinamai, pasiūlyti proporcingo įsikišimo planus.

Pakeitimas 22

27B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(27b) Siekiant išsaugoti sąžiningą konkurenciją ES, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų stebėti, kaip pasirinktuose lankomos šalies operatoriaus tinkluose laikomasi įpareigojimo „privaloma teikti“.

Pagrindimas

Mažesni operatoriai turi būti tikri, kad jie visuomet turės priėjimą prie pasirinktų lankomos šalies operatoriaus tinklų.

Pakeitimas 23

29A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(29a) Komisijai ypač turėtų būti suteikta teisė priimti šio reglamento priedų pakeitimus siekiant priedus suderinti su technikos pažanga ar pasikeitimais rinkoje. Kadangi šios priemonės yra bendrojo pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento sudėtines dalis, jos turi būti priimamos pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu, numatytą Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje.

Pakeitimas 24

30 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(30) ) Kadangi valstybės narės negali saugiai, suderintai ir tinkamu laiku pasiekti siūlomų priemonių tikslų − įsteigti bendrą mechanizmą, siekiant užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainųtarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami arba priimdami balso skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugojant judriojo ryšio operatorių konkurenciją, − ir juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija, vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu, gali priimti priemones. Pagal šiame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šis sprendimas apima tik tas priemones, kurios yra būtinos nustatytiems tikslams pasiekti.

(30) Kadangi valstybės narės negali saugiai, suderintai ir tinkamu laiku pasiekti siūlomų priemonių tikslų − įsteigti bendrą mechanizmą, siekiant užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių mokesčiųBendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami arba priimdami balso skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugojant judriojo ryšio operatorių konkurenciją, − ir juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija, vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu, gali priimti priemones.

Pagrindimas

Kadangi tai savaime suprantama, todėl, siekiant geresnės teisėkūros, tai turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 25

1 STRAIPSNIO 1 IR 1A (nauja) DALYS

 

 

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras mechanizmas, vadinamas Europos vidaus rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami arba priimdami skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugojant judriojo ryšio operatorių konkurenciją. Jame nustatomos taisyklės kainoms, kurias judriojo ryšio operatoriai gali nustatyti už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą balso skambučiams, inicijuojamiems ir užbaigiamiems Bendrijoje, ir jis taikomas tiek kainoms, kurias tinklų operatoriai nustato vieni kitiems didmeniniu lygiu, tiek kainoms, kurias paslaugų savajame tinkle teikėjas nustato mažmeniniu lygiu.

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras mechanizmas, vadinamas Europos vidaus rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami arba priimdami skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugojant judriojo ryšio operatorių konkurenciją. Jame nustatomos taisyklės kainoms, kurias judriojo ryšio operatoriai gali nustatyti už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą balso skambučiams, inicijuojamiems ir užbaigiamiems Bendrijoje, ir jis taikomas tiek kainoms, kurias tinklų operatoriai nustato vieni kitiems didmeniniu lygiu, tiek kainoms, kurias paslaugų savajame tinkle teikėjai nustato mažmeniniu lygiu.

 

1a. Šiame reglamente taip pat nustatytos taisyklės, pagal kurias siekiama padidinti kainodaros skaidrumą ir patobulinti informacijos apie mokesčius teikimo sąlygas Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų, įskaitant Bendrijos tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugas, vartotojams.

 

 

Pakeitimas 26

2 STRAIPNSIO 2 DALIS

 

 

 

 

2. Be 1 dalyje nurodytų apibrėžčių, naudojamos tokios apibrėžtys:

2. Be 1 dalyje nurodytų apibrėžčių, naudojamos tokios apibrėžtys:

 

(-a) „Europos tarifas“ – bet kokio dydžio mokestis, neviršyjantis didžiausios minutės kainos, kurią paslaugų savajame tinkle teikėjai gali nustatyti už reguliuojamo skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu teikimo paslaugas;

(a) „paslaugų savajame tinkle teikėjas“ – įmonė, teikianti tarptinklinio ryšio vartotojui antžeminės viešosios judriosios telefonijos paslaugas mažmeniniu lygiu;

(a) „paslaugų savajame tinkle teikėjas“ – įmonė, teikianti tarptinklinio ryšio vartotojui antžeminės viešosios judriosios telefonijos paslaugas mažmeniniu lygiu;

(b) „savasis tinklas“ – valstybėje narėje esantis antžeminis viešasis judriojo ryšio tinklas, kuriuo paslaugų savajame tinkle teikėjas naudojasi teikdamas antžeminės viešosios judriosios telefonijos paslaugas tarptinklinio ryšio vartotojui;

(b) „savasis tinklas“ – valstybėje narėje esantis antžeminis viešasis judriojo ryšio tinklas, kuriuo paslaugų savajame tinkle teikėjas, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra perpardavinėtojas, ar ne, naudojasi teikdamas antžeminės viešosios judriosios telefonijos paslaugas tarptinklinio ryšio vartotojui;

(c) „tarptautinis tarptinklinis ryšys“ – tarptinklinio ryšio vartotojo naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu skambinti arba priimti skambučius už valstybės narės, kurioje yra vartotojo savasis tinklas, ribų pagal savojo tinklo operatoriaus ir pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;

(c)„Bendrijos tarptinklinis ryšys“ – tarptinklinio ryšio vartotojo naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu skambinti arba priimti skambučius Bendrijoje už valstybės narės, kurioje yra vartotojo savasis tinklas, ribų pagal savojo tinklo operatoriaus ir pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;

(d) „reguliuojamas skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu“ – tarptinklinio ryšio vartotojo atliekamas judriosios balso telefonijos skambutis, inicijuojamas pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle ir užbaigiamas viešajame telefono ryšio tinkle Bendrijoje;

(d) „reguliuojamas skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu“ – tarptinklinio ryšio vartotojo atliekamas arba gautas judriosios balso telefonijos skambutis, inicijuojamas arba gautas pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle ir užbaigiamas viešajame telefono ryšio tinkle Bendrijoje;

(e) „tarptinklinio ryšio vartotojas“ – antžeminių viešųjų judriojo ryšio telefonijos paslaugų teikėjo, per antžeminį viešąjį judriojo ryšio tinklą teikiančio paslaugas Bendrijoje, klientas, kuris naudojasi mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu skambindamas arba priimdamas skambučius pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle pagal savojo tinklo operatoriaus ir pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;

(e) „tarptinklinio ryšio vartotojas“ – antžeminių viešųjų judriojo ryšio telefonijos paslaugų teikėjo, per antžeminį viešąjį judriojo ryšio tinklą teikiančio paslaugas Bendrijoje, klientas, kuris naudojasi mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu skambindamas arba priimdamas skambučius pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle pagal savojo tinklo operatoriaus ir pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;

(f) „pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklas“ – kitoje valstybėje narėje, nei toje, kurioje yra savasis tinklas, esantis antžeminis viešasis judriosios telefonijos tinklas, per kurį tarptinklinio ryšio vartotojas gali skambinti arba priimti skambučius dėl susitarimų su savojo tinklo operatoriumi.

(f) „pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklas“ – kitoje valstybėje narėje, nei toje, kurioje yra savasis tinklas, esantis antžeminis viešasis judriosios telefonijos tinklas, per kurį tarptinklinio ryšio vartotojas gali skambinti arba priimti skambučius dėl susitarimų su savojo tinklo operatoriumi.

 

(fa) „Bendrijos judriojo tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslauga“ – tai viešoji, nuo judriojo ryšio balso telefonijos besiskirianti judriojo ryšio telefonijos paslauga, teikiama valstybėje narėje esančiame antžeminiame viešajame judriosios telefonijos tinkle, kuria gali naudotis tarptinklinio ryšio vartotojai susitarus savojo tinklo operatoriui ir pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriui.

Pakeitimas 27

3 STRAIPSNIS

Didmeninės reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Didmeninės reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto lankomos šalies tinklo operatorius gali nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamo skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimą, įskaitant inter alia inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, neviršija pagal I priedą nustatytos taikytinos minutės kainos.

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto lankomos šalies tinklo operatorius gali nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamo skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimą, įskaitant inter alia inicijavimo, persiuntimo ir užbaigimo mokesčius, neviršija pagal I priedą nustatytos taikytinos minutės kainos.

 

1a. Siekiant, kad kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas galėtų teikti Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas, jis gali prisijungti prie kitų valstybių narių (ne tos, kurioje jis turi savąjį tinklą) antžeminės viešosios judriosios telefonijos tinklų ir juos naudoti.

Pakeitimas 28

4 STRAIPSNIS

Mažmeninės reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Mažmeninės reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

 

-1. Paslaugų savajame tinkle teikėjai visiems vartotojams aiškiai ir skaidriai siūlo 1 dalyje nustatytą Europos tarifą. Europos tarifas neturi lemti abonentinių sutarčių sudarymo ar kitų fiksuotos kainos elementų ir gali būti siejamas su bet kokiu mažmeninės prekybos tarifu.

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą reguliuojamo skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti didesnė kaip 130 % tam skambučiui taikytinos didžiausios didmeninės kainos, nustatytos pagal I priedą. Į šiame straipsnyje nurodytas kainų ribas įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

Atsižvelgiant į 5 straipsnį didžiausia Europos tarifo mažmeninė kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio ryšio vartotojui už reguliuojamo skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu atlikimą, už minutę negali būti didesnė kaip 175 % (40 euro centų) tam skambučiui taikytinos didžiausios didmeninės kainos, nustatytos pagal I priedą arba 66 % (15 euro centų) tam skambučiui taikytinos didžiausios didmeninės kainos, nustatytos pagal I priedą už reguliuojamo skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu priėmimą. Į šiame straipsnyje nurodytas kainos ribas įskaičiuotos bet kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant skambučio sudarymo mokesčiais arba mokesčiais už pasirenkamas paslaugas.

 

1a. Kartu su 1 dalyje nustatytu Europos tarifu kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas turėtų pasiūlyti tinkamai nustatytą pastovų, visas paslaugas apimantį mėnesio mokestį, kuriam nebūtų taikomi jokie apribojimai. Šis mokestis turėtų apimti Bendrijos tarptinklinio ryšio balso ir duomenų perdavimo (įskaitant trumpųjų pranešimų paslaugas (SMS) ir daugiaformačių pranešimų paslaugas (MMS)) paslaugas visoje Bendrijoje.

Pakeitimas 29

4A STRAIPSNIS (naujas)

 

4a straipsnis

Tarifo pasirinkimas

 

1. Kaip nustatyta 4 straipsnyje, visiems esamiems ir naujiems tarptinklinio ryšio vartotojams savaime suteikiamas Europos tarifas, nebent jie sąmoningai norėtų pasirinkti kitą tarifą.

 

2. Tarptinklinio ryšio vartotojai jų prašymu per trisdešimt dienų gali pereiti prie Europos tarifo arba jo atsisakyti. Šis perėjimas ar atsisakymas atliekamas nemokamai be jokių papildomų abonentą varžančių sąlygų ar apribojimų.

Pakeitimas 30

5 STRAIPSNIS

Reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu didžiausių mažmeninių kainų ribų taikymo pradžia

3, 4 ir 7 straipsnių taikymo pradžia

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Vadovaujantis 10 straipsnio 5 dalimi, 3 ir 7 straipsniuose nustatyti įpareigojimai įsigalioja nedelsiant įsigaliojus šiam reglamentui.

 

1a. Vadovaujantis 10 straipsnio 5 dalimi, 4 straipsnyje nustatyti įpareigojimai įsigalioja po mėnesio nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pakeitimas 31

6A STRAIPSNIS (naujas)

 

6a straipsnis

Srauto priežiūra

Srauto priežiūros metodai negali kliudyti tarptinklinio ryšio vartotojams rankiniu būdu pasirinkti lankomos šalies operatoriaus tinklą. Tokia galimybė pasirinkti galioja iki tarptinklinio ryšio vartotojas išjungia judriojo ryšio prietaisą arba išeina iš pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklo.

Pakeitimas 32

7 STRAIPSNIO 1–5 DALYS IR 5A DALIS (nauja)

Mažmeninių kainų skaidrumas

Mažmeninių kainų skaidrumas

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas paprašius pateikia savo tarptinklinio ryšio vartotojui asmeninę kainodaros informaciją apie mažmenines kainas, kurios taikomos tam vartotojui skambinant ir priimant skambučius lankomoje valstybėje narėje.

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas savaime, tinkamu laiku ir nemokamai trumpuoju pranešimu pateikia savo tarptinklinio ryšio vartotojui, kai šis įvažiuoja į kitą valstybę narę, pagrindinę asmeninę kainodaros informaciją apie mažmenines minutės kainas (įskaitant PVM), kurios taikomos tam vartotojui skambinant ir priimant skambučius lankomoje valstybėje narėje, išskyrus tuos atvejus, kai vartotojas paslaugų savajame tinkle teikėjui praneša, kad to nepageidauja. Vartotojas, kuris buvo įspėjęs, kad savaiminių trumpųjų pranešimų (SMS) jam siųsti nereikia, turi teisę bet kuriuo metu nemokamai iš paslaugų savajame tinkle teikėjo pareikalauti vėl teikti šią paslaugą.

2. Vartotojas gali pasirinkti pateikti tokį prašymą judriojo ryšio balso skambučiu arba siųsdamas SMS (trumpųjų pranešimų paslauga) abiem atvejais paslaugų savajame tinkle teikėjo šiuo tikslu nurodytu numeriu, ir gali pasirinkti gauti informaciją arba to skambučio metu, arba SMS (pastaruoju atveju nedelsiant).

2. Be to, pagal 1 straipsnį vartotojas, judriojo ryšio telefonu paskambinęs paslaugų savajame tinkle teikėjo šiuo tikslu nurodytu nemokamu numeriu, turi teisę paprašyti išsamesnės asmeninės informacijos apie kainodarą.

3. Pirmiau nurodyta informacijos teikimo paslauga teikiama nemokamai ir teikiant prašymą, ir priimant prašomą informaciją.

Išbraukta.

4. Šiame straipsnyje nurodyta asmeninė kainodaros informacija yra kainos, taikomos pagal atitinkamo tarptinklinio ryšio vartotojo tarifų sistemą skambinimui ir skambučių priėmimui bet kuriame pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle valstybėje narėje, kurioje vartotojas naudojasi tarptinkliniu ryšiu.

4. Išsamesnė 2 dalyje nurodyta asmeninė kainodaros informacija yra judriojo ryšio kainos už minutę ar už bitą (įskaitant PVM), taikomos pagal atitinkamo tarptinklinio ryšio vartotojo tarifų sistemą skambinimui ir skambučių priėmimui bei trumpųjų pranešimų (SMS) ir daugiaformačių pranešimų (MMS) siuntimui ir gavimui bei kitoms tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugoms bet kuriame operatoriaus tinkle valstybėje narėje, kurioje vartotojas naudojasi tarptinkliniu ryšiu.

 

4a. Visi paslaugų teikėjai tarptinklinio ryšio vartotojams nusiunčia įspėjamąjį ženklą arba pranešimą į jų judriojo ryšio prietaiso ekraną siekiant įspėti, kad jie rengiasi skambinti naudodamiesi tarptinkliniu ryšiu arba atsakyti į tarptinklinio ryšio skambutį.

5. Paslaugų savajame tinkle teikėjai pateikia naujiems vartotojams visą informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas sudarant abonentinę sutartį. Paslaugų savajame tinkle teikėjai savo vartotojams taip pat reguliariai pateikia atnaujintą informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas bei praneša jiems kiekvieną kartą šioms kainoms iš esmės pasikeitus.

5. Paslaugų savajame tinkle teikėjai pateikia visiems vartotojams visą informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas, ypač apie Europos tarifą, sudarant abonentinę sutartį. Jie savo vartotojams taip pat laiku pateikia atnaujintą informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas bei praneša jiems kiekvieną kartą šioms kainoms pasikeitus

 

5a. Paslaugų savajame tinkle teikėjai užtikrina, kad visiems vartotojams būtų prieinama visa informacija apie 4 straipsnyje nustatyto Europos tarifo ir visas paslaugas apimančio mėnesinio mokesčio naudojimo sąlygas. Jie visų pirma aiškiai ir objektyviai nedelsiant visus esamus vartotojus informuoja apie su Europos tarifu ir su visas paslaugas apimančiu mėnesiniu mokesčiu susijusias sąlygas. Jie po to visiems vartotojams, kurie pasirinko kitą tarifą, tam tikrais laiko tarpais siunčia priminimą.

Pakeitimas 33

7 STRAIPSNIO 5B DALIS (nauja)

 

5b. Jei operatorius, remdamasis šiuo reglamentu, didina vidaus tarifus, jis turi pateikti savo vidaus sąmatą.

Pagrindimas

Išlaidų apskaičiavimas turi būti skaidrus, jei bendrovės šiuo teisės aktu siekia pagrįsti vidaus telefonijos tarifų didinimą.

Pakeitimas 34

7 STRAIPSNIO 5C DALIS (nauja)

 

5c. Nacionalinės reguliavimo institucijos numato nustatyti kainų skaičiuokles, kuriomis galima apskaičiuoti įvairių operatorių nustatytas tarptinklinio ryšio kainas. Tokios skaičiuoklės tarpusavyje susiejamos Europos lygmeniu.

Pagrindimas

Siekiant sudaryti kuo skaidresnes sąlygas, reikėtų vartotojams suteikti galimybę iš anksto suskaičiuoti savo tarptinklinio ryšio išlaidas ir su skaičiuokle nustatyti palankiausią kainą siūlantį operatorių. Siekiant užtikrinti pateikiamos informacijos nešališkumą, tokias skaičiuokles turėtų parengti nacionalinės reguliavimo institucijos. Vėliau tokias skaičiuokles galima sujungti visoje Sąjungoje ir taip būtų užtikrintas dar didesnis skaidrumas. Skaičiuoklė techniškai įmanoma tokia, kokia pateikiama viename iš GSM asociacijos tinklalapių.

Pakeitimas 35

8 STRAIPSNIO 1–5 IR 6 DALYS IR 8A DALIS (nauja)

 

 

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi ir prižiūri, kaip šio reglamento laikomasi jų teritorijoje.

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi ir prižiūri, kaip šio reglamento laikomasi jų teritorijoje ir užtikrina, kad jo būtų laikomasi.

 

 

 

 

 

 

5. Nacionalinės reguliavimo institucijos viešai skelbia su šio reglamento taikymu susijusią naujausią informaciją tokiu būdu, kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai gauti tą informaciją.

5. Nacionalinės reguliavimo institucijos viešai skelbia su šio reglamento, o ypač 3 ir 4 straipsnių, taikymu susijusią naujausią informaciją tokiu būdu, kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai gauti tą informaciją.

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų balso ir duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant trumpųjų pranešimų paslaugą (SMS) ir daugiaformačių pranešimų paslaugą (MMS), didmeninių ir mažmeninių kainų pokyčius, ypač Bendrijos tolimiausiuose regionuose, ir Komisijai paprašius perduoda jai tokio monitoringo rezultatus.

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų balso ir duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant trumpųjų pranešimų paslaugą (SMS) ir daugiaformačių pranešimų paslaugą (MMS), didmeninių ir mažmeninių kainų pokyčius, ypač Bendrijos tolimiausiuose regionuose, ir visų pirma piliečių, gyvenančių, dirbančių ir užsiimančių verslu pasienio regionuose tarp kaimyninių valstybių narių arba pasienio regionuose kaimyninėse valstybėse narėse, tarptinklinio ryšio padėtį atsitiktinai įsijungiant ryšiui, ir Komisijai kas šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo perduoda tokio monitoringo rezultatus. Pateikiama informacija suskirstoma pagal įmones, vartotojus, pasirašiusius apmokėjimo už suteiktas paslaugas sutartis, ir vartotojus, pasirašiusius išankstinio apmokėjimo sutartis.

 

 

 

 

 

8a. Nacionalinės reguliavimo institucijos žiniasklaidoje, pvz., televizijoje, radijuje, žurnaluose, laikraščiuose ir kine, inicijuoja viešąją kampaniją, siekdamos supažindinti su Europos tarifo sąlygomis, kaip numatyta šio reglamento 4 straipsnyje. Kampanija pradedama iškart šiam reglamentui įsigaliojus.

Pakeitimas 36

8 STRAIPSNIO 6A DALIS (nauja)

 

6a. Remdamasi šiomis nacionalinių reguliavimo institucijų ataskaitomis ir atsižvelgdama į Europos reguliuotojų grupės nuomonę, Komisija per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo pateikia Parlamentui ir Tarybai Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų didmeninių ir mažmeninių kainų Bendrijoje analizę. Jei įsigaliojus šiam reglamentui Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų kainos žymiai nesumažėja, Komisija pateikia pasiūlymą dėl šių kainų reguliavimo priemonių, atitinkančių tarptinklinio balso ryšio telefonijos reguliavimą.

Pagrindimas

Dėl sparčios technologijų plėtros didėja tarptautinės duomenų perdavimo paslaugų rinkos reikšmė. Balso ryšys internetu (VoiP) iš pagrindų keičia fiksuoto ryšio telefoniją ir atveria kelią pigiam balso ryšiui. 3G ir panašių technologijų tinklų plitimas ir naudojimas daro ypatingą poveikį judriojo ryšio paslaugų rinkai. Vartotojų labui ir siekiant užtikrinti konkurenciją reikėtų atlikti išsamesnę rinkos raidos stebėseną. Be to, reikėtų pateikti pasiūlymus dėl pusiausvyrą skatinančių intervencijos priemonių, jei išaiškėja, kad rinkos raida nepatenkinama.

Pakeitimas 37

8 STRAIPSNIO 6B DALIS (nauja)

 

6b. Nacionalinės reguliavimo institucijos užtikrina, kad tarptinklinio ryšio paslaugų kainų sumažinimas pagal šio reglamento nuostatose nustatytus įpareigojimus nėra kompensuojamas didinant judriojo telefono ryšio paslaugų kainas toje pačioje valstybėje narėje.

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos yra labiausiai kompetentingos stebėti, kaip laikomasi šio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 38

10 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Komisija reguliariai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia vidutinę judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą, nustatomą pagal 1, 2 ir 4 dalis.

3. Komisija reguliariai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Komisijos Jūsų Europos tinklavietėje skelbia vidutinę judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą, nustatomą pagal 1, 2 ir 4 dalis.

Pakeitimas 39

10 STRAIPSNIO 6 DALIS

6. Pakeitimus, būtinus pritaikant II priedą prie technikos arba rinkos pokyčių, Komisija patvirtina laikydamasi 13 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

6. Pakeitimus, būtinus pritaikant II priedą prie technikos arba rinkos pokyčių, Komisija patvirtina laikydamasi 13 straipsnio 2a dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas 40

12 STRAIPSNIS

Peržiūros tvarka

Peržiūros tvarka

Komisija persvarsto šio reglamento veikimą ir teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip po dvejų metų nuo jo įsigaliojimo. Į ataskaitą Komisija įtraukia argumentus, ar reguliavimo tebereikia, ar jį galima panaikinti atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir konkurencijos požiūriu. Šiuo tikslu Komisija gali prašyti valstybių narių ir nacionalinių reguliavimo institucijų pateikti informaciją, kurią jos pateikia nedelsdamos.

Komisija persvarsto šio reglamento veikimą ir teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip po dvejų metų nuo jo įsigaliojimo. Komisija įvertina, ar pasiekti šio reglamento tikslai ir, jei reikia, pateikia atitinkamų pasiūlymų.

Į ataskaitą Komisija įtraukia argumentus, pagrindžiančius, ar rinkos pokyčių požiūriu ir atsižvelgiant į konkurenciją ir vartotojų apsaugą reikia dar kartą pratęsti 1b straipsnyje numatytą Reglamento galiojimo laiką atsižvelgiant į poreikį sukurti tikrą, veiksmingą konkurencingą telekomunikacijų vidaus rinką, kuri padėtų panaikinti tarptautinius mokesčius ir išvengti judriojo rytšio paslaugų kainų pasikeitimų nacionaliniu lygmeniu, ypač kai mažmeninės skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu ES kainos didesnės už vietos skambučių kainas. Šioje ataskaitoje Komisija kreipia ypatingą dėmesį į regioninių skirtumų ir operatorių skirtumų poveikį, apžvelgia didmeninių ir mažmeninių kainų už tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamas balso ir duomenų perdavimo paslaugas, įskaitant SMS, MMS ir kitas Bendrijos tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugas, pasikeitimus. Jei reikia, pranešime taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl šių paslaugų poreikio.

1a. Šio pranešimo tikslais Komisija gali naudotis pagal 8 straipsnio 2 dalį pateikta informacija.

1b. Šis reglamentas nustoja galioti praėjus trejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo nebent prieš jam nustojant galioti Komisija pateikia pasiūlymą Europos parlamentui ir Tarybai pratęsti jo galiojimo terminą.

Pakeitimas 41

12 STRAIPSNIO 1C DALIS (nauja)

 

1c. Komisija ištiria šio reglamento poveikį mažesnių, nepriklausomų ir naujai įsteigtų operatorių konkurencingumui. Komisija ypač ištiria, ar maži, nepriklausomi arba naujai įsteigti operatoriai patiria diskriminacinės kainodaros poveikį ir ar reikėtų reglamentuoti nediskriminacines patekimo į rinką sąlygas mažiems, nepriklausomiems ir naujai įsteigtiems operatoriams. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip praėjus 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo. Jei reikia, Komisijos pasiūlyme taip pat pateikiamas pasiūlymas dėl intervencijos. Kiekvienas toks pasiūlymas taip pat gali būti pateikiamas atskirai, jei jį lėmė rinkos pokyčiai ar jų nebuvimas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, kuriuo numatoma tirti Reglamento poveikį mažesniems, nepriklausomiems arba naujai įsteigtiems operatoriams, būtų užtikrintas didesnis Komisijos tyrimo aiškumas.

Pakeitimas 42

12 STRAIPSNIO 1D DALIS (nauja)

 

1d. Komisija kasmet skelbia ataskaitą apie šio reglamento taikymo srities pokyčius Bendrijoje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad būtų teikiama platesnė kasmetinė apžvalga.

Pakeitimas 43

13 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

 

2a. Darant nuorodą į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys bei 7 straipsnis atsižvelgiant į šio sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas 44

I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytų reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu didmeninė kaina

3 ir 4 straipsniuose nurodytų reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu didmeninė kaina

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto lankomos šalies tinklo operatorius gali nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamą skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, inicijuojamą tame pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle, neviršija pagal 10 straipsnio 3 dalį paskelbtą vidutinę judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą atitinkančios minutės kainos, padaugintos:

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinko vieno lankomos šalies tinklo operatorius gali nustatyti bet kuriam tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamą skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, inicijuojamą tame pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle, neviršija pagal 10 straipsnio 3 dalį paskelbtą vidutinę judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą atitinkančios minutės kainos, padaugintos iš dviejų visiems skambučiams į viešająjį telefono ryšio tinklą valstybėje narėje, nepriklausomai nuo to, ar pasirinkto operatoriaus tinklas yra joje, ar kitoje valstybėje narėje.

a)dviejų, jeigu tai reguliuojamas skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu į numerį, priklausantį valstybės narės, kurioje yra pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklas, viešajam telefono ryšio tinklui; arba

 

b) iš trijų, jeigu tai reguliuojamas skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu į numerį, priklausantį kitos valstybės narės negu valstybė narė, kurioje yra pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklas, viešajam telefono ryšio tinklui.

 

Į šiame priede nurodytas kainų ribas įskaičiuotos bet kokios fiksuotos kainos dalys, pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai.

 

Pakeitimas 45

II PRIEDO 1A PUNKTAS (naujas)

 

1a. Dėl papildomų išlaidų, susijusių su tolimiausių regionų padėtimi ir tranzitiniais skambučiais tarp kontinentinės Europos ir šių regionų, šios kainų ribos turi būti atitinkamai padidintos skambučiams iš judriojo ryšio tinklų ir į judriojo ryšio tinklus operatorių, turinčių veiklos licenciją tik šiems Bendrijos regionams.

Pagrindimas

Tolimiausiuose regionuose dėl jų padėties skambučio sujungimo savikaina kitų operatorių atžvilgiu žymiai didesnė. Numatytos kainų ribos priverstų kitus Europos operatorius aptarnauti tolimiausiuose regionuose dirbančių operatorių klientus neturint galimybės padengti šių operatorių išlaidas. Dėl to tolimiausių regionų operatoriai gali būti priversti nutraukti veiklą.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Galimybė Europos piliečiams naudotis mobiliaisiais prietaisais keliaujant už jų šalies ribų yra sudedamoji Europos vidaus judriojo ryšio paslaugų dalis. Dabartinė tarptinklinio ryšio rinka turi aiškių rinkos spragų, kurios trukdo Europos piliečiams naudotis judriojo ryšio paslaugomis keliaujant užsienyje.

Mes neabejotinai remiame Komisijos pasiūlymą dėl tarptinklinio ryšio per Bendrijos viešuosius judriojo ryšio tinklus. Vis dėlto mes įžvelgiame tobulinimo galimybes, susijusias su kainų vartotojams skaidrumu, siekiant sudaryti galimybes vartotojams rinktis, remiantis turima informacija, ir veiksmų laisvės judriųjų tinklų operatoriams sukūrimu, siekiant didinti konkurenciją vidaus tarptinklinio ryšio rinkoje.

Europos Parlamentas atsižvelgia į Komisijos susirūpinimą reguliuojamomis tarptautinio judriojo ryšio duomenų perdavimo kainomis remiantis informacija apie esamą šios rinkos dalį, ypač be reikiamo poveikio įvertinimo. Nepaisant to, Europos Parlamentas pripažįsta didelį atidaus šios rinkos dalies įvertinimo ir stebėsenos poreikį, nes atrodo, kad čia esama rimtų rinkos spragų.

I. Rinkos spragos

1. Labai aukštos kainos

Judriųjų ryšių paslaugų kainos už tarptinklines paslaugas svyruoja tarp auštų ir ypač aukštų. Nors visų pirma mažmeniniai mokesčiai yra nepagrįstai aukšti, yra pagrindo manyti, kad didmeninio pardavimo mokesčiai, renkami paslaugų savajame tinkle tiekėjų, ypač iš smulkiųjų operatorių, gerokai viršija jų išlaidas ir kelia grėsmę sąžiningai konkurencijai.

2. Skaidrumo trūkumas

Europos piliečiams reikalingi kokybiški ryšiai. Šis poreikis akivaizdus, atsižvelgiant į tai, kad aštuoni iš dešimties Europos piliečių turi mobiliuosius telefonus ir kad kai kuriose valstybėse narėse skvarbos lygis siekia 100% (Italijoje – 123,2%, Portugalijoje – 117,1%, JK – 116,3%)[1]. Dėl to svarbus skaidrus kainodaros mechanizmas. Verslo ryšių tarp įmonių skaidrumas užtikrina vidaus rinkos veikimą. Verslo įmonių-pirkėjų lygmeniu pagrindinis tikslas yra aprūpinti pirkėjus išsamia ir palyginama informacija apie esamas kainas, kad vartotojai turėtų informacija paremto pasirinkimo galimybę.

II. Telekomunikacijų vidaus rinkos veikimo kliūtys

1. Lisabonos tikslų nesiekimas

Pagrindinis Lisabonos dienotvarkės tikslas yra iki 2010 m. paversti Europą konkurencingiausia žiniomis pagrįsta ekonomika. 2005 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba kreipėsi į Komisiją, Tarybą ir valstybes nares ir paprašė atgaivinti Lisabonos strategiją bei persvarstyti klausimus, susijusius su augimu ir užimtumu Europoje. Tinkamas darbo rinkos augimas galėtų padidinti rinkos augimą ir suteikti naują postūmį komkurencingai Europos ekonomikai. Siekiant užtikrinti pasaulinį Europos rinkos konkurencingumą, reikalinga dinamiška vidaus rinka be vidinių kliūčių. Nepagrįstai aukštos kainos sukelia pavojų, kad vartotojai dėl telefono ryšio sukurtų kliūčių nebesinaudos paslaugų vidaus rinka.

2. Žiniomis pagrįstos vidaus rinkos nesukūrimas

Judriųjų ryšių rinką, kuri yra platesnės informacinės visuomenės paslaugų rinkos dalis, sudaro ne tik balso telefonijos, bet ir kitų naujesnių ryšio paslaugų teikimas. Ypač VOIP, 3G tinklų, Wi-Fi, mobiliojo interneto ir TV bei naujų telefoninių pagalbinių judriojo ryšio duomenų perdavimas plačiu mastu yra perspektyvi raida, kurios neturėtų kliudyti paklausos trūkumas dėl atgrasančių kainų.

3. Neveikiantis savireguliavimas

Savireguliavimas reiškia, kad operatoriai arba jų grupės turėtų derėtis tarpusavyje ir bendrai derinti gaires Europos lygmeniu. Operatoriai turi užtikrinti esminį didmeninės ir mažmeninės kainų sumažinimą. Suprantama, kad šie pasiūlymai iki šiol negalėjo būti įgyvendinti.

4. Neveikimas remiantis skaičiais

Tyrimai parodė, kad:

· beveik vienas iš aštuonių Europos piliečių turi mobilųjį telefoną;

· mobiliųjų telefonų vartotojai labai priklauso nuo tarptinklinio ryšio paslaugų, nes dauguma (9 iš 10) vartotojų vykdami į užsienį renkasi šias paslaugas užuot pirkę naują kortelę;

· daugelis vartotojų vykdami į užsienį apriboja naudojimąsi judriuoju ryšiu;

· ypač brangios telefono paslaugos, daugelio apklaustųjų (81%) nuomone, yra pagrindinė priežastis, dėl kurios europiečiai mažiau naudojasi telefonu keliaudami į užsienį;

· tai, kad 4 iš 10 europiečių aiškiai nežino jų skambučių kainos, yra labai susiję su kainų skaidrumo stoka;

· daugelis europiečių (70% apklaustųjų) pageidauja, kad Europos Sąjunga imtųsi veiksmų skambučių ir tekstinių žinučių kainoms sureguliuoti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų kainos neproporcingai neviršytų vietos kainų.

B Siūlomi patobulinimai

Veikiančios Europos vidaus telekomunikacijų rinkos sukūrimas yra pagrindinis šio reglamento uždavinys. Turi būti įveiktos geografinės kliūtys, kad būtų pasiekta didesnė konkurencija. Siekiant bendro tikslo, turi būti didinamas skaidrumas vartotojams ir pramonei.

5. Didmeninės prekybos reguliavimas

Didmeninių kainų reguliavimas – kertinis principas, kuris padėtų įgyvendinti anksčiau numatytus uždavinius. Kainų reguliavimas, siekiant užtikrinti konkurenciją, sudarys vienodas galimybes dideliems ir mažiems, seniems ir naujiems (patekimas į rinką), Šiaurės ir Pietų (turizmas), taip pat Rytų ir Vakarų (pajamų dydis) operatoriams. Be to, siekiant vienodų konkurencijos sąlygų, visi didmeninių paslaugų teikėjai turės laikytis privalomų įsipareigojimų dėl tarptinklinio ryšio paslaugų.

Didmeninių kainų reguliavimas turi būti skaidrus, apsaugotas nuo manipuliacijų, vienodai taikomas visose valstybėse narėse ir nesukurti pernelyg didelės administracinės naštos reguliavimo institucijoms.

Didmeninės kainos turėtų būti reguliuojamos nustatant vidutinį visoms 27 valstybėms narėms skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose mokestį. Tikroji kaina apskaičiuojama dauginant vidutinį mokestį iš bendro koeficiento. Joks paslaugų savajame tinkle teikėjas negali iš jokio kito operatoriaus imti mokesčio, viršijančio šį mokestį už minutę.

Didmeninių kainų reguliavimo nuostatos turėtų įsigalioti nedelsiant.

6. Saulėlydžio išlyga

Jei pramonė nuspręstų įkurti prekių biržą, apimančią visą Europos tarptinklinio ryšio paslaugų rinką (priimami ir išeinantys skambučiai), operatoriams, sudarantiems sandorius visam savo tarptinklinio ryšio minučių kiekiui šioje biržoje, didmeninių kainų reguliavimo nuostatos netaikomos.

7. Mažmeninės prekybos reguliavimas

Mažmeninių kainų reguliavimas pirmiausia turėtų užtikrinti, kad vartotojai pajustų didmeninių kainų sumažinimo rezultatus, tačiau turėtų būti nevaržomas paslaugų teikėjų lankstumas kuriant naujas paslaugas ir tarifų derinius.

Tikroji mažmeninė kaina bus susieta su nustatytu mažmeniniu tarifu (eurotarifas), kurį privalės siūlyti vartotojams visi paslaugų teikėjai. Šis tarifas turėtų apimti kainą už visas teikiamas paslaugas vieno skambučio metu arba per laiko vienetą. Jei reikia, jį gali patvirtinti Europos Parlamentas arba Europos Taryba. Paslaugų teikėjai įpareigoti pateikti vartotojams visą informaciją apie šį tarifą ir jo naudojimo sąlygas, kad vartotojai galėtų juo lengvaio pasinaudoti.

Siekiant padidinti konkurenciją tarptautinėje judriojo ryšio duomenų perdavimo rinkoje ir užtikrinti kainų už naujas paslaugas, pvz., MMS (daugiaformačių pranešimų), mobiliojo interneto ir mobiliosios TV, skaidrumą ir palyginamumą, paslaugų savajame tinkle teikėjai turėtų būti įpareigoti pasiūlyti pastovią, visas paslaugas apimančią mėnesio kainą, į kurią taip pat būtų įtrauktas užmokestis už visas tarptautinio tarptinklinio ryšio ir šio teikėjo siūlomas judriojo ryšio duomenų perdavimo paslaugas. Jai nebus taikomos jokios kainų reguliavimo nuostatos.

Jei paslaugų teikėjai vykdo abu reikalavimus (eurotarifo ir pastovios mėnesio paslaugų kainos), kainų reguliavimo nuostatos netaikomos visiems kitiems esamiems ir naujiems tarptautinio tarptinklinio ryšio tarifų modeliams. Taip paslaugų teikėjai galės lanksčiai parengti tarifų derinius.

Mažmeninės prekybos kainų reguliavimo nuostatos turėtų įsigalioti nedelsiant ir nustoti galioti, kai bus įveikti geografiniai barjerai ir sukurta tinkamai veikianti vidaus rinka.

8. Skaidrumas

Aktyvi (automatinė) informavimo apie kainas sistema labiau tinka už informavimą pagal pareikalavimą. Siekiant užkirsti kelią el. pašto šiukšlėms, turėtų būti teikiami tik duomenys apie kainas. Vartotojui turi būti sudaryta galimybė įjungti informavimą pagal pareikalavimą.

Vartotoją reikia informuoti tikruoju laiku apie išlaidas už jo naudojamą tarptinklinį ryšį.

Turi būti užtikrinta, jog vartotojų informavimo sąnaudos bus proporcingos.

Siekiant užtikrinti, kad vartotojai pajustų didmeninių kainų sumažinimo rezultatus, reikėtų didesnio sandorių tarp paslaugų teikėjų skaidrumo. Kol nesukurta Europos reguliavimo institucija, skaidrumą turėtų užtikrinti nacionalinės reguliavimo institucijos.

9. Tolesni veiksmai

Europos Parlamentas prašo Komisijos atidžiai stebėti naudojimosi tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu kainų pokyčius ir įvertinti tolesnio šios srities reguliavimo būtinybę. Pranešėjai atkreipia dėmesį į tai, kad per didelės kainos gali turėti neigiamos įtakos naujoms technologijoms ir paslaugoms šioje srityje.

C. Siekiami tikslai

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pasiūlyto reglamento tikslas yra suderinti ir vartotojų, ir judriųjų telekomunikacijų pramonės interesus. Tai būtų galima pasiekti žymiai sumažinant tarptinklinio ryšio paslaugų kainas ir sukuriant vienodas sąlygas judriojo ryšio operatoriams.

  • [1]  2005 pabaigoje.
    Šaltinis: Credit Suisse, Prof. Gerpott Analysis.

EKONOMIKOS IR PINIGŲ POLITIKOS KOMITETO NUOMONĖ (22.3.2007)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies keičiančio Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos
(COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

Nuomonės referentas: Andrea Losco

1. Kontekstas

Šiuo metu 147 mln. Europos Sąjungos piliečių (37 mln. turistų ir 110 mln. verslo klientų)[1] susiduria su ypatingai didele judriajai telefonijai skirtos tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos kaina, t. y. ypatingai didele skambinimo ar skambučių priėmimo užsienyje kaina.

Tokie skambučiai įmanomi, kai vartotojo operatorius pasirašo tarptautinio tarptinklinio ryšio susitarimus su užsienyje veikiančiu operatoriumi, kurio tinklu vartotojas naudojasi.

Vartotojų asociacijos, valstybių narių reguliavimo institucijos ir daugelis politikų sutinka, kad net dėl pastebimos telefonijos paslaugų operatorių konkurencijos mokesčiai už naudojimąsi tarptinkliniu ryšiu nesumažėjo, nors priešingą reiškinį galima pastebėti nacionalinėje judriojo ryšio rinkoje. Tarptinklinio ryšio tarifai išliko nepagrįstai dideli, neskaidrūs ir įtartinai vienodi tarp įvairių tam tikroje valstybėje narėje veikiančių operatorių.

Kadangi telefonijos paslaugų teikėjai visiškai nelinkę sumažinti savo tarptinklinio ryšio paslaugų kainų, nepaisant to, kad dėl didelių tarifų jau keletą metų buvo įspėjami valstybių narių ir Europos Sąjungos lygmenimis, o paskutinį kartą tai padarė pats Parlamentas savo 2005 m. gruodžio mėn. rezoliucijoje, Komisija praėjusių metų liepos mėnesį pateikė šį pasiūlymą dėl reglamento.

2. Pagrindiniai Komisijos pasiūlymo aspektai

A. Didmeninių kainų reguliavimas

Pasiūlyme nustatomos didmeninių kainų ribos. Apribota didmeninė vietinių skambučių kaina lankomoje šalyje yra dvigubai didesnė nei Bendrijos vidutinė skambučių užbaigimo kaina judriojo ryšio tinkluose. Apribota didmeninė tarptautinių skambučių į šalį, iš kurios atvyko vartotojas, ar į kitą valstybę narę kaina yra tris kartus didesnė nei Bendrijos vidutinis skambučių užbaigimo kaina judriojo ryšio tinkluose.

B. Mažmeninių kainų reguliavimas

Apribota mažmeninio tarptinklinio ryšio suteikimo kaina yra 130 proc. apribotos didmeninės kainos. Ši riba priimamiems skambučiams taikoma tol, kol įsigalios naujasis reglamentas, o skambinimui mažmeninės kainos apribojimai įsigalios savaime po šešių mėnesių.

C. Mažmeninių kainų skaidrumas

Pasiūlyme taip pat skatinamas kainų skaidrumas, nustatant judriosios telefonijos paslaugų teikėjams reikalavimą savo abonentams jų prašymu informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas pateikti asmeniškai ir nemokamai. Tai gali būti padaryta žodžiu arba trumpaisiais pranešimais (trumpųjų pranešimų paslauga (angl. SMS)).

3. Pasiūlymai

Nuomonės referentas turi pripažinti, kad yra kiek suglumęs dėl tokio nevisiškai tinkamo pasiūlymo dėl reglamento. Nuomonės referentas tvirtai įsitikinęs, kad labai gražaus tikslo – sumažinti paslaugos kainą, turėtų būti siekiama remiantis sąžininga rinkos dalyvių konkurencija, o ne tiesioginėmis intervencinėmis kainų reguliavimo priemonėmis.

Turėdamas mintyje šias principines išlygas, nuomonės referentas pripažįsta, kad įprastos konkurencijos taisyklės neveikė šių ypatingų judriosios telefonijos paslaugų atveju.

Atsižvelgdamas į ypatingą tarptautinio tarptinklinio ryšio rinkos pobūdį, į tai, kad šioje rinkoje teikiamos paslaugos apima keletą valstybių ir kad šią sritį reglamentuojantys teisės aktai nėra veiksmingi, bei į tai, kad valstybių narių reguliavimo institucijos negali veiksmingai dirbti ir kad didmenininkai įsikūrę ne tose valstybėse, kuriose jų paslaugas gauna vartotojas, nuomonės referentas pritaria Komisijai dėl neatidėliotino įsikišimo imantis išimtinių priemonių.

Taigi į Komisijos pasiūlytą reglamentą reikėtų įtraukti keletą specifinių pakeitimų, susijusių su toliau nurodytais aspektais:

A. Mažmeninės kainos

Nuomonės referentas mano, kad 130 proc. Komisijos pasiūlyta marža yra išimtinai maža. Tikėtina, jog nustatytos ribos, kurios turi apimti ir mažmenines sąnaudas, ir pelną, trukdys siekti konkurencijos skatinimo ir pasiūlos įvairovės.

Tikėtina, kad vienodo dydžio kainos bus nustatytos pagal pasiūlytą didžiausią ribą ir tai gali turėti neigiamą poveikį mažiems operatoriams, kurie nėra susijungę į didžiąsias grupes Europoje ar pasirašę partnerystės susitarimų. Taigi nebebus paskatų konkuruoti ir neliks kainų lankstumo.

Todėl siūloma, kad mažmeninės kainos viršutinė riba prilygtų 150 proc. siūlomai didmeninei kainai.

B. Skaidrumas

Svarbu, kad būtų skatinamas mažmeninių kainų skaidrumas, taigi judriosios telefonijos paslaugų teikėjams reikia nustatyti reikalavimą teikti abonentams informaciją apie tarptinklinio ryšio paslaugų kainas, kai abonentai naudojasi paslauga kitoje šalyje.

C. Būsimasis trumpųjų pranešimų paslaugos (SMS) ir daugiaformačių pranešimų paslaugos (angl. MMS) reglamentavimas

Taip pat, siūloma į būsimą elektroninių ryšių sektorių reglamentuojančių teisės aktų persvarstymą įtraukti trumpųjų pranešimų ir daugiaformačių terpės pranešimų paslaugas; šiuo metu šios paslaugos neįtrauktos į pasiūlymą, tačiau jų kainomis piktnaudžiaujama.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas[2]Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14) Turėtų būti taikomas bendras mechanizmas, vadinamas Europos vidaus rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už tarptautinio tarptinklinio ryšio balso paslaugas skambindami arba priimdami balso skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugant judriojo ryšio operatorių konkurenciją. Bendro mechanizmo reikia atsižvelgiant į tarpvalstybinį atitinkamų paslaugų pobūdį, kad judriojo ryšio operatoriai turėtų objektyviai nustatytais kriterijais pagrįstą vieną nuoseklią reguliavimo sistemą.

(14) Turėtų būti taikomas bendras mechanizmas, vadinamas Europos vidaus rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už tarptautinio tarptinklinio ryšio balso ir duomenų paslaugas skambindami arba priimdami balso skambučius ar naudodamiesi duomenų paslaugomis, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugant judriojo ryšio operatorių konkurenciją. Bendro mechanizmo reikia atsižvelgiant į tarpvalstybinį atitinkamų paslaugų pobūdį, kad judriojo ryšio operatoriai turėtų objektyviai nustatytais kriterijais pagrįstą vieną nuoseklią reguliavimo sistemą. Siekiant išsaugoti veiksmingą mažmeninę konkurenciją ir užtikrinti, kad visi judriojo ryšio operatoriai Bendrijoje galėtų veiksmingai konkuruoti, judriojo ryšio operatoriai turėtų būti įpareigoti visiems kitiems Bendrijoje veikiantiems operatoriams teikti didmenines tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas, kai to paprašoma.

Pagrindimas

Kad galėtų veiksmingai konkuruoti, judriojo ryšio operatoriai turėtų būti įpareigoti visiems kitiems operatoriams teikti didmenines tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas. Taip bus užtikrinama, kad nė vienam operatoriui nebūtų atimta galimybė naudotis didmeninėmis tarptinklinio ryšio paslaugomis.

Pakeitimas 2

15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(15) Veiksmingiausias ir proporcingiausias kainų lygio reguliavimo mechanizmas siekiant, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio skambučiai atitiktų pirmiau pateiktas aplinkybes, yra didžiausios minutės kainos nustatymas Bendrijos mastu tiek mažmeniniu, tiek ir didmeniniu lygmenimis.

(15) Veiksmingiausias ir proporcingiausias kainų lygio reguliavimo mechanizmas siekiant, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio skambučiai atitiktų pirmiau pateiktas aplinkybes, yra didžiausios minutės kainos nustatymas Bendrijos mastu tiek mažmeniniu, tiek ir didmeniniu lygmenimis. Duomenų perdavimo paslaugų klausimu nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija, atsižvelgdamos į sparčią technologijų kaitą ir didėjantį trumpųjų pranešimų paslaugos ir daugiaformačius terpės pranešimų paslaugos vaidmenį, turėtų prižiūrėti mažmenines ir didmenines kainas, įskaitant ir mokesčius už trumpuosius ir daugiaformačius pranešimus, ir įtraukti jas į vėlesnį teisinio reguliavimo persvarstymą tuo atveju, jei kainos nemažėtų.

Pakeitimas 3

26 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų skambinant arba priimant skambučius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti sprendimus dėl naudojimosi savo mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios telefonijos paslaugų teikėjai turėtų suteikti galimybę savo tarptinklinio ryšio vartotojams paprašius ir nemokamai lengvai gauti informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, jiems taikomas atitinkamoje lankomoje valstybėje narėje. Siekiant skaidrumo taip pat reikia, kad teikėjai pateiktų informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas sudarant abonentines sutartis ir kad jie taip pat savo vartotojams reguliariai praneštų naujausią informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas bei esminius pakeitimus

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų skambinant arba priimant skambučius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti sprendimus dėl naudojimosi savo mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios telefonijos paslaugų teikėjai turėtų suteikti galimybę savo tarptinklinio ryšio vartotojams lengvai ir nemokamai gauti informaciją apie paslaugų savajame tinkle ir lankomos šalies tinkle teikėjų sudarytas valdymo sutartis ir apie atitinkamoje lankomoje valstybėje narėje nustatytas tarptinklinio ryšio kainas. Su šia informacija pateikiama skambinimo ir skambučių priėmimo kaina atitinkamoje valstybėje narėje. Siekiant skaidrumo taip pat reikia, kad teikėjai pateiktų informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas sudarant abonentines sutartis ir kad jie taip pat savo vartotojams reguliariai praneštų naujausią informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas bei esminius pakeitimus.

Pakeitimas 4

27 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(27) Už užduočių pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą vykdymą atsakingos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų turėti įgaliojimus, būtinus šiame reglamente numatytiems įpareigojimams prižiūrėti ir jų vykdymui užtikrinti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų prižiūrėti balso ir duomenų perdavimo paslaugų kainų nustatymo pokyčius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje besinaudojantiems judriojo ryšio vartotojams, ypač atsižvelgdamos į specialias išlaidas, susijusias su skambučiais naudojantis tarptinkliniu ryšiu Bendrijos tolimiausiuose regionuose, ir būtinybę užtikrinti, kad tos išlaidos galėtų būti tinkamai padengtos didmeninėje rinkoje. Jie turėtų užtikrinti, kad judriojo ryšio vartotojams būtų suteikiama naujausia informacija apie šio reglamento taikymą.

(27) Už užduočių pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą vykdymą atsakingos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų turėti įgaliojimus, būtinus šiame reglamente numatytiems įpareigojimams prižiūrėti ir jų vykdymui užtikrinti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų prižiūrėti balso ir duomenų perdavimo paslaugų kainų nustatymo pokyčius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje besinaudojantiems judriojo ryšio vartotojams, ypač atsižvelgdamos į specialias išlaidas, susijusias su skambučiais naudojantis tarptinkliniu ryšiu Bendrijos tolimiausiuose regionuose, ir būtinybę užtikrinti, kad tos išlaidos galėtų būti tinkamai padengtos didmeninėje rinkoje. Nacionalinės reguliavimo institucijos kas šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos turėtų pranešti Komisijai šios stebėsenos rezultatus Komisijai. Nacionalinės reguliavimo institucijos taip pat turėtų užtikrinti, kad judriojo ryšio vartotojams būtų suteikiama naujausia informacija apie šio reglamento taikymą.

Pakeitimas 5

31 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(31) Šis reglamentas turėtų būti persvarstomas ne vėliau kaip po dvejų metų nuo jo įsigaliojimo, taip užtikrinant jo būtinumą ir tinkamumą atsižvelgiant į tuo metu elektroninių ryšių rinkoje vyraujančias sąlygas.

(31) Šiuo reglamentu, taikant priemones, kurios greitai atkuria vartotojui naudingą veiksmingą konkurenciją, siekiama patobulinti blogai veikiančią rinką. Šio reglamento nuostatos nėra nuolatinio pobūdžio, taigi siekiant užtikrinti, kad teisinės didmeninių ir mažmeninių kainų reguliavimo priemonės liktų būtinos ir tinkamos, atsižvelgus į tuo metu elektroninių ryšių rinkoje vyraujančias sąlygas, reglamentas turi būti persvarstomas ne vėliau kaip po dvejų metų nuo jo įsigaliojimo ir turi būti svarstoma, ar reglamentą reikia panaikinti, ar laikinai pakeisti kitomis mažiau ribojančiomis priemonėmis.

Pakeitimas 6

31A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(31a) Šis reglamentas Bulgarijoje ir Rumunijoje neturėtų būti taikomas, kol paaiškės specialaus poveikio šioms dviem valstybėms narėms vertinimo, kurį atliks Komisija, rezultatai. Visais atvejais bet kokios viršutinės didmeninių ir mažmeninių tarptinklinio ryšio kainų ribos Bulgarijoje ir Rumunijoje turėtų būti nustatomos palaipsniui.

Pagrindimas

Bulgarijos ir Rumunijos rinkos yra palyginti nesusiformavusios, todėl būtina investuoti į tinklų tobulinimą. Labai svarbu prieš įgyvendinant reglamentą dėl tarptinklinio ryšio atlikti poveikio šioms dviem valstybėms narėms vertinimą.

Pakeitimas 7

1 STRAIPSNIO -1 DALIS (nauja)

 

-1. Šiame reglamente nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama padidinti kainų skaidrumą ir pagerinti vartotojų informavimą apie tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainas.

Pagrindimas

Be kitų šio reglamento tikslų, taip pat turi būti nustatytos taisyklės kainų skaidrumui didinti ir vartotojų informavimui apie tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainas gerinti.

Pakeitimas 8

2 straipsnio 1 dalies ea ir eb punktai (nauji)

 

(ea) „nauji tarptinklinio ryšio vartotojai“ – e punkte nurodyti tarptinklinio ryšio vartotojai, kurie, įsigaliojus 4 straipsnyje nurodytiems įpareigojimams: 1) su savojo tinklo paslaugų teikėju pasirašė sutartį pirmą kartą, 2) pasirašė sutartį su kitu savojo tinklo paslaugų teikėju arba 3) nusipirko iš anksto apmokamą telefono kortelę;

 

(eb) „esami tarptinklinio ryšio vartotojai“ – e punkte nurodyti tarptinklinio ryšio vartotojai, kurie neminimi ea punkte pateiktame apibrėžime, ar nauji tarptinklinio ryšio vartotojai, kurie nepasirinko 4 straipsnyje numatyto vartotojų apsaugos tarifo.

Pagrindimas

Šiame pakeitime apibrėžiamos sąvokos „nauji tarptinklinio ryšio vartotojai“ ir „esami tarptinklinio ryšio vartotojai“, atsižvelgiant į pateiktus pakeitimus.

Pakeitimas 9

3 straipsnio ANTRAŠTINĖ DALIS

Didmeninės reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Didmeninės reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Pagrindimas

Atskira kainų riba vietiniams skambučiams ir kitiems skambučiams sukels didelę painiavą. Todėl būtų tinkamesnė viena bendra didesnė viršutinė skambučių kainų riba lygi vidutinei judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainai, paskelbtai pagal 10 straipsnio 3 dalį, padaugintai iš koeficiento 3,0.

Pakeitimas 10

4 STRAIPSNIS

Mažmeninės reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Mažmeninės reguliuojamų skambučių tarptinkliniu ryšiu kainos

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą reguliuojamo skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti didesnė kaip 130 % tam skambučiui taikytinos didžiausios didmeninės kainos, nustatytos pagal I priedą. Į šiame straipsnyje nurodytas kainų ribas įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

Atsižvelgiant į 5 straipsnį vidutinė mažmeninė kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio ryšio vartotojui už reguliuojamo skambučio priėmimą ar skambinimą naudojantis tarptinkliniu ryšiu, negali būti didesnė kaip 150 proc. tam skambučiui taikytinos didžiausios didmeninės kainos, nustatytos pagal I priedą. Į šiame straipsnyje nurodytas kainų ribas įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

Pagrindimas

Siūloma mažmeninių skambučių kainų viršutinė riba yra per žema ir tai užkerta kelią kūrybingai įvairių operatorių ir paslaugų konkurencijai. Taigi siekiant, kad operatoriai galėtų lanksčiau veikti ir vartotojams teikti geresnes paslaugas, būtina nustatyti vienodą ir didesnę vidutinę viršutinę mažmeninės kainos ribą, kartu nustatant viršutinę individualių skambučių kainos ribą.

Pakeitimas 11

4A STRAIPSNIS (naujas)

 

4a straipsnis

Vartotojų apsaugos tarifas

 

1. Paslaugų savajame tinkle teikėjas privalo visiems tarptinklinio ryšio vartotojams suteikti galimybę aiškiai ir skaidriai susipažinti su 2 dalies reikalavimus atitinkančiu vartotojų apsaugos tarifu.

 

2. Mažmeninė minutės kaina (neskaitant PVM), kurią paslaugos teikėjas nustato savo tarptinklinio ryšio vartotojams už tarptinklinio ryšio skambučius, negali viršyti 0,5 euro už paskambinimą ir 0,25 euro už skambučio priėmimą.

 

3. Esamiems tarptinklinio ryšio vartotojams turėtų būti suteikta galimybė pereiti prie vartotojų apsaugos tarifo. Perėjimas turėtų būti nemokamas ir dėl to neturi būti keliama jokių sąlygų nei daroma jokių apribojimų, susijusių su galiojančiomis sutarties sąlygomis.

 

4. Vartotojų apsaugos tarifas naujiems vartotojams turi būti automatiškai pasiūlomas tampant abonentu, nebent savanoriškai išsirenkamas kitoks tarifas. Tuo atveju, jei naujas tarptinklinio ryšio vartotojas savanoriškai pasirenka kitokį tarifą, šis vartotojas ne ilgiau kaip šešis mėnesius turi turėti nemokamą galimybę pereiti prie vartotojų apsaugos tarifo išlaikant kitas sutarties sąlygas.

 

5. Į šiame straipsnyje nurodytas kainos ribas įskaičiuotos visos fiksuotos kainos dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių, naudojantis tarptinkliniu ryšiu, paslaugų teikimu, pavyzdžiui, sujungimo mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

Pakeitimas 12

6 STRAIPSNIS

6 straipsnis

Išbraukta.

Skambučių priėmimo naudojantis tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje mažmeninės kainos

 

Visa mažmeninė minutės kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio ryšio vartotojui už šio tarptinkliniu ryšiu priimamus balso telefonijos skambučius pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle, negali būti didesnė kaip 130 % vidutinės judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainos, paskelbtos pagal 10 straipsnio 3 punktą. Į šiame straipsnyje nurodytas kainos ribas įskaičiuotos bet kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu teikimu, pavyzdžiui, vienkartiniai mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

 

Pakeitimas 13

7 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas paprašius pateikia savo tarptinklinio ryšio vartotojui asmeninę kainodaros informaciją apie mažmenines kainas, kurios taikomos tam vartotojui skambinant ir priimant skambučius lankomoje valstybėje narėje.

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas automatiškai pateikia savo tarptinklinio ryšio vartotojui asmeninę kainodaros informaciją apie tai, ar yra sudarytos specialios valdymo sutartys su kitais judriosios telefonijos paslaugų teikėjais ir apie mažmenines kainas, kurios taikomos tam vartotojui skambinant ir priimant skambučius lankomoje valstybėje narėje.

Pagrindimas

Siekiant padidinti skaidrumą ir konkurenciją, vartotojas turėtų būti informuojamas apie mažmenines kainas ir apie tai, ar tarp paslaugų savajame tinkle ir lankomos šalies tinkle teikėjų sudarytos valdymo sutartys, kad jis galėtų rinktis turėdamas visą informaciją.

Pakeitimas 14

7 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Vartotojas gali pasirinkti pateikti tokį prašymą judriojo ryšio balso skambučiu arba siųsdamas SMS (trumpųjų pranešimų paslauga) abiem atvejais paslaugų savajame tinkle teikėjo šiuo tikslu nurodytu numeriu, ir gali pasirinkti gauti informaciją arba to skambučio metu, arba SMS (pastaruoju atveju nedelsiant).

2. Tarptinklinio ryšio vartotojas judriojo ryšio balso skambučiu arba siųsdamas SMS (trumpųjų pranešimų paslauga) gauna 1 dalyje nurodytą informaciją. Visi judriojo ryšio paslaugų lankomoje šalyje teikėjai, sudarę specialias valdymo sutartis su savojo tinklo paslaugų teikėjais, pateikia reikiamą informaciją per vieną valandą nuo vartotojo atvykimo į lankomos valstybės teritoriją.

Pakeitimas 15

7 STRAIPSNIO 3A DALIS (nauja)

 

3a. Vartotojas gali bet kuriuo metu atsisakyti minėtos nemokamos informacijos paslaugos.

Pagrindimas

Siekiant išvengti nepageidaujamų pranešimų siuntimo, ypač užsienio vartotojams, turėtų būti suteikta galimybė bet kuriuo metu jų atsisakyti.

Pakeitimas 16

8 STRAIPSNIO 1A DALIS

 

1a. Nacionalinės reguliavimo institucijos viešai skelbia su šio reglamento, ypač 3, 4, ir 4a straipsnių, taikymu susijusią informaciją tokiu būdu, kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai ją gauti.

Pagrindimas

Stebėsenos ir priežiūros procedūros, numatytos šio straipsnio 1 dalyje, rezultatai turėtų būti skaidrūs ir vieši, kad suinteresuotosios šalys ir vartotojai būtų gerai informuojami.

Pakeitimas 17

8 STRAIPSNIO 6 DALIS

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų balso ir duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant trumpųjų pranešimų paslaugą (SMS) ir daugiaformačių pranešimų paslaugą (MMS), didmeninių ir mažmeninių kainų pokyčius, ypač Bendrijos tolimiausiuose regionuose, ir Komisijai paprašius perduoda jai tokio monitoringo rezultatus.

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų balso paslaugų, didmeninių ir mažmeninių kainų pokyčius, ypač Bendrijos tolimiausiuose regionuose, ir po šio reglamento įsigaliojimo kas šešis mėnesius Komisijai perduoda tokios stebėsenos rezultatus.

Pagrindimas

Siekiant, kad šis reglamentas būtų priimtas greitai, tarptinklinis duomenų perdavimas neturėtų būti tiesiogiai įtrauktas į šį reglamentą. Tačiau vis dėlto svarbu, kad nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija stebėtų tarptinklinio ryšio kainas šioje srityje, vertintų rezultatus ir, jei manys, kad tai reikalinga, siūlytų taikyti atitinkamas reguliavimo priemones. Tinkamas pagrindas šioms reguliavimo priemonėms – 12 straipsnis „Peržiūros tvarka“ (žr. kitus pakeitimus).

Pakeitimas 18

10 straipsniO 5 DALIS

5. Įmonės, kurioms taikomi šio reglamento reikalavimai, užtikrina, kad bet kokie jų kainų pakeitimai, reikalingi siekiant užtikrinti atitiktį 3, 4 ir 6 straipsniams, įsigaliotų per du mėnesius nuo kiekvieno paskelbimo pagal šio straipsnio pirmesnes dalis.

5. Įmonės, kurioms taikomi šio reglamento reikalavimai, užtikrina, kad bet kokie jų kainų pakeitimai, reikalingi siekiant užtikrinti atitiktį 3 ir 4 straipsniams, įsigaliotų per du mėnesius nuo kiekvieno paskelbimo pagal šio straipsnio pirmesnes dalis.

Pagrindimas

Siūloma mažmeninių skambučių kainų viršutinė riba yra per žema ir užkerta kelią kūrybingai konkurencijai tarp įvairių operatorių ir paslaugų. Siekiant, kad operatoriai galėtų lanksčiau veikti ir vartotojams teikti geresnes paslaugas, būtina nustatyti vienodą ir didesnę vidutinę viršutinę mažmeninės kainos ribą, kartu turėtų būti nustatyta viršutinė individualių skambučių kainos rib.

Pakeitimas 19

11A straipsnis (naujas)

 

11 a straipsnis

Duomenų perdavimo paslaugos

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi didmeninių ir mažmeninių kainų, nustatytų tarptinklinio ryšio vartotojams už duomenų perdavimą bei trumpuosius ir daugiaformačius pranešimus, pokyčius, taip pat renka duomenis apie vidutines, judriojo ryšio operatorių nustatytas, tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainas Bendrijoje ir, praėjus 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau – Komisijos prašymu, perduoda tokios stebėsenos rezultatus Komisijai.

2. Remdamasi 1 dalyje nurodytais duomenimis, Komisija per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia didmeninių kainų, nustatytų už duomenų perdavimą tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje, analizę. Jeigu po šio reglamento įsigaliojimo duomenų perdavimo tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu didmeninės kainos nesumažėja proporcingai, palyginti su balso perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainomis, Komisija vertina, ar reikalingos reguliavimo priemonės, kuriomis tarptinklinio ryšio vartotojams būtų sumažintos didmeninės duomenų perdavimo paslaugų kainos, ir, jei reikia, pasiūlo tinkamas reguliavimo priemones.

 

 

 

 

Pagrindimas

Siekiant, kad šis reglamentas būtų priimtas greitai, duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu neturėtų būti tiesiogiai įtrauktas į šį reglamentą. Tačiau vis dėlto svarbu, kad nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija stebėtų tarptinklinio ryšio sąnaudas šioje srityje, vertintų rezultatus ir, jei manys, kad tai reikalinga, siūlytų taikyti atitinkamas reguliavimo priemones.

Pakeitimas 20

12 STRAIPSNIS

Komisija persvarsto šio reglamento veikimą ir teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip po dvejų metų nuo jo įsigaliojimo. Į ataskaitą Komisija įtraukia argumentus, ar reguliavimo tebereikia, ar jį galima panaikinti atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir konkurencijos požiūriu. Šiuo tikslu Komisija gali prašyti valstybių narių ir nacionalinių reguliavimo institucijų pateikti informaciją, kurią jos pateikia nedelsdamos.

Komisija persvarsto šio reglamento veikimą ir teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip po dvejų metų nuo jo įsigaliojimo. Į ataskaitą Komisija įtraukia argumentus apie tai, ar reguliavimo tebereikia, ar geriau jį laikinai pakeisti atsižvelgus į konkurenciją ir pokyčius rinkoje, ypač į ekonominį poveikį mažiems nepriklausomiems operatoriams ir jų konkurencingumui bei, remiantis 11a straipsnyje minima Komisijos ataskaita, į tarptinklinio ryšio paslaugų mokesčius.

Pakeitimas 21

16a straipsnis (naujas)

 

16a straipsnis

 

Išlyga

 

Šio reglamento nuostatos netaikomos Bulgarijai ir Rumunijai.

 

Komisija stebi visus didmeninių ir mažmeninių tarptinklinio balso ryšio paslaugų kainų, kurias nustato Bulgarijos ir Rumunijos operatoriai, pokyčius ir ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo parengia poveikio vertinimą.

Pagrindimas

Bulgarijos ir Rumunijos rinkos yra palyginti nesusiformavusios, todėl būtina investuoti į tinklų tobulinimą. Labai svarbu prieš įgyvendinant reglamentą dėl tarptinklinio ryšio atlikti poveikio šioms dviem valstybėms narėms vertinimą.

Pakeitimas 22

I priedas

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto lankomos šalies tinklo operatorius gali nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamą skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, inicijuojamą tame pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle, neviršija pagal 10 straipsnio 3 dalį paskelbtą vidutinę judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą atitinkančios minutės kainos, padaugintos:

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto lankomos šalies tinklo operatorius gali nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamą skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, inicijuojamą tame pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle, neviršija pagal 10 straipsnio 3 dalį paskelbtą vidutinę judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą atitinkančios minutės kainos, padaugintos iš koeficiento 2,5.

a) iš dviejų, jeigu tai reguliuojamas skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu į numerį, priklausantį valstybės narės, kurioje yra pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklas, viešajam telefono ryšio tinklui; arba

 

b) iš trijų, jeigu tai reguliuojamas skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu į numerį, priklausantį kitos valstybės narės negu valstybė narė, kurioje yra pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklas, viešajam telefono ryšio tinklui.

 

Į šiame priede nurodytas kainų ribas įskaičiuotos bet kokios fiksuotos kainos dalys, pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai.

 

Pagrindimas

Siūlomos viršutinės didmeninių kainų ribos yra per žemos ir turėtų neigiamų pasekmių operatoriams, ypač turistų lankomose šalyse. Be to, atskira viršutinė riba vietiniams ir kitiems skambučiams sukels daug painiavos. Todėl tinkamiau būtų taikyti bendrą didesnę viršutinę ribą, kuri būtų apskaičiuota vidutinę judriojo ryšio užbaigimo kainą, paskelbtą pagal 10 straipsnio 3 dalį, padauginus iš koeficiento 3,0.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarptinklinis ryšys per viešuosius judriojo ryšio tinklus

Nuorodos

COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Atsakingas komitetas

ITRE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

5.9.2006

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas - paskelbimo plenariniame posėdyje data

5.9.2006

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Andrea Losco

25.9.2006

 

 

Svarstymas komitete

30.1.2007

20.3.2007

 

 

Priėmimo data

21.3.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

15

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Werner Langen, Janusz Onyszkiewicz, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin

28.3.2007

VIDAUS RINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGOS KOMITETO NUOMONĖ(*)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies keičiančio Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos

(COM(2006)0382 – C6‑C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

Nuomonės referentas (*): Joseph Muscat

(*)      Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas – Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įžanga

Komisijos pasiūlymui iš esmės pritariame ir manome, kad tai yra geras pagrindas, kuriuo remiantis galima kurti veiksmingus teisės aktus.

Pasiūlymą galima tobulinti siekiant geriau apsaugoti vartotojų teises ir padaryti jį tvaresnį pramonės požiūriu.

Tai galimybė Europos Parlamentui parodyti, kad jis gali tarpininkauti nustatant teisingas taisyklės operatoriams ir (tai ypač svarbu) vartotojams.

Pagrindai

Tarptinklinio ryšio sektoriaus rinka neveikia tinkamai ir šią problemą būtina spręsti.

Vartotojai, ypač labiausiai pažeidžiami, turi teisę į apsaugą. Kita vertus, vartotojai yra nuovokūs ir gali patys spręsti. Mūsų uždavinys – ne spręsti už juos, bet suteikti jiems išsamią informaciją, apsaugoti nuo jų teisių pažeidimų ir sudaryti sąlygas jiems priimti pagrįstus sprendimus.

Operatoriai, kurių dauguma investavo į telekomunikacijas Europoje, turi teisę sąžiningai ir teisėtai uždirbti.

Rinkoje turėtų vykti didesnė mažesnių ir didesnių operatorių konkurencija, dėl kurios vartotojams būtų teikiamos aukštos kokybės paslaugos sąžininga kaina.

Ilgalaikė vizija yra veiksminga Europos vidaus telekomunikacijų rinka.

Principai

Skaidrumas

Aiškūs, skaidrūs ir tvarūs sprendimai, kuriuose nebūtų paslėptų netikėtumų vartotojams.

Paprastumas

Suprantamas ir paprastas reglamentas.

Lankstumas

Vartotojams turi būti teikiama išsami informacija, siekiant jiems sudaryti sąlygas spręsti dėl įvairių operatorių pasiūlymų.

Konkretūs klausimai

Skaidrumas

Mes siūlome naudoti duomenų „eksporto“ SMS sistemą, kuri leistų prie tinklo prisijungusiems vartotojams iš karto savaime gauti SMS žinutes, kuriose būtų pateikiama trumpa informacija.

Išsami informacija turėtų būti nemokamai teikiama naudojant duomenų „importo“ SMS sistemą ir balso skambučius.

Vartotojai turi turėti galimybę pasirinkti, kuriuo metu jiems turėtų būti siunčiama „eksportuojama“ informacija.

Žmonėms su negalia (regos) taikomos specialios nuostatos.

Didmeninė prekyba

Mes siūlome nustatyti bendrą didmeninės prekybos ribą, kuri supaprastintų sistemą ir dėl kurios sutaria Parlamentas, Komisija ir Taryba.

Mažmeninė prekyba

Siekiant sudaryti sąlygas vartotojams sutaupyti, būtina reguliuoti mažmeninę rinką.

Reguliuojant bendros kainos rinkoje nustatyti nepavyks. Todėl mes pritariame tam, kad ribos būtų tinkamai persvarstytos ir būtų atkreiptas dėmesys į atitinkamas pridėtines išlaidas, taip pat sudarytos sąlygos konkurencijai, nepakenkiant vartotojų interesams.

Lankstumas

Mes norime, kad vyktų didesnė konkurencija ir būtų taikomos sąžiningesnės kainos. Vartotojai turi turėti galimybę rinktis iš skirtingų pasiūlymų paketų, jie taip pat turi būti apsaugoti nuo nesąžiningų kainų. Dėl to mes siūlome sistemą, pagal kurią visiems naujiems vartotojams savaime būtų taikomas vartotojų apsaugos tarifas. Vartotojai, suteikus jiems išsamią informaciją, galės rinktis, ar taikyti šį tarifą, ar rinktis ką kitą.

Paprastumas

Pagal reglamentą turėtų būti nustatyta didžiausia kaina, kuri galėtų būti didesnė tik tuo atveju, jei vartotojas sąmoningai pasirinktų kitą alternatyvą. Didžiausia kaina bus nustatyta viena visoje Europos Sąjungoje. Tai būtų aiškus ir svarus Europos Parlamento laimėjimas vartotojų labui.

Nacionalinės kainos

Mes aiškiai pareiškiame, kad, kaip įstatymų leidžiamosios valdžios institucija, parodėme reikiamą lankstumą, tačiau nuostatai, kad operatoriai galėtų keisti nacionalinius tarifus, siekdami atgauti pajamas, prarastas tarptinklinio ryšio paslaugų srityje, nebus pritarta ir jai bus taikoma tikrinimo procedūra.

Mažesni, nepriklausomi operatoriai

Nėra ekonominių argumentų, kuriais būtų galima pagrįsti problemišką kai kurių mažesnių, nepriklausomų operatorių reikalavimą nustatyti nediskriminavimo sąlygą, pagal kurią kiti operatoriai mažesniems operatoriams taikytų tokius pačius didmeninius tarifus kaip ir didesniems operatoriams (galbūt to paties tinklo). Yra priežasčių manyti, kad įsigaliojus tokiai nuostatai didmeninės kainos padidėtų ir kai kuriais atvejais jos galėtų sumažinti mažesnių operatorių galimybes derėtis.

Ši problema jau egzistuoja ir siūlomas reglamentas jos nelėmė. Siūlomas reglamentas taip pat nėra geriausia priemonė jai spręsti.

Konkurenciją reguliuojančios institucijos gali suabejoti, ar procedūra yra pakankamai racionali, kad būtų veiksminga.

Taigi, atsižvelgdami į tai, kad mažesnių, nepriklausomų operatorių buvimą laikome būtina konkurencijos sąlyga, prašome Komisiją išnagrinėti problemą ir per 12 mėn. pateikti pasiūlymą.

SMS, MMS ir duomenys

Komisija nagrinėjo tik balso telefonijos klausimą. Nenagrinėta padėtis, susijusi su SMS, MMS ir duomenų rinkomis, kurios skiriasi net ir tarpusavyje.

Analize nepagrįstu reglamentu būtų pažeisti geresnio reglamento principai, dėl to reglamentas būtų pažeidžiamesnis ir teisėkūros procesas užtruktų mažiausia dar vienus metus.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas[3]Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(1) Aukštas kainų, kurias viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų vartotojai moka naudodamiesi savo mobiliaisiais telefonais keliaudami užsienyje Bendrijoje, lygis kelia nacionalinių reguliavimo institucijų susirūpinimą. Europos reguliuotojų grupė pastebėjo 2005 m. gegužės mėn. plenariniame posėdyje (inter alia), kad mažmeninės kainos yra labai didelės be aiškios priežasties; kad taip yra ir dėl didelių didmeninių kainų, kurias nustato užsienio priimančiojo tinklo operatorius, ir daugeliu atvejų dėl didelių mažmeninių antkainių, kuriuos taiko vartotojo savojo tinklo operatorius; kad didmeninių kainų sumažinimas dažnai nebuvo naudingas mažmeniniam vartotojui ir kad tarp rinkų skirtingose valstybėse narėse egzistavo glaudūs ryšiai.

(1) Daug operatorių neseniai įdiegė tarifų sistemą, pagal kurią vartotojams sumažinami tarptinklinio ryšio mokesčiai. Nepaisant to, aukštas kainų, kurias viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų vartotojai moka naudodamiesi savo mobiliaisiais telefonais keliaudami užsienyje Bendrijoje, lygis vis dar kelia nacionalinių reguliavimo institucijų, vartotojų organizacijų ir Europos Parlamento susirūpinimą. Europos reguliuotojų grupė pastebėjo 2005 m. gegužės mėn. plenariniame posėdyje (inter alia), kad mažmeninės kainos yra labai didelės be aiškios priežasties; kad taip yra ir dėl didelių didmeninių kainų, kurias nustato užsienio priimančiojo tinklo operatorius, ir daugeliu atvejų dėl didelių mažmeninių antkainių, kuriuos taiko vartotojo savojo tinklo operatorius; kad didmeninių kainų sumažinimas dažnai nebuvo naudingas mažmeniniam vartotojui ir kad tarp rinkų skirtingose valstybėse narėse egzistavo glaudūs ryšiai.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad teisės aktas atitiktų dabartinę padėtį.

Pakeitimas 2

9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Nors 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemoje, remiantis tuo metu akivaizdžiomis aplinkybėmis, buvo numatytas visų prekybos kliūčių pašalinimas ja derinamoje srityje, tai negali trukdyti suderintų taisyklių pritaikymui prie kitų aplinkybių siekiant rasti veiksmingiausias priemones aukšto lygio vartotojų apsaugai pasiekti ir vidaus rinkos veikimo sąlygoms pagerinti.

(9) Pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, remiantis tuo metu akivaizdžiomis aplinkybėmis, buvo siekiama pašalinti visas prekybos tarp valstybių narių kliūtis, esančias ja derinamoje srityje, inter alia atsižvelgiant į priemones, kurios daro įtakos kitų valstybių narių vartotojams skirtoms kainoms. Tačiau tai neturėtų trukdyti suderintų taisyklių pritaikymui tais atvejais, kai, remiantis patirtimi, tokio pritaikymo reikia siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, taip pat sukurti veiksmingiausias priemones aukšto lygio vartotojų apsaugai pasiekti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pabrėžti pasiūlymo poveikį vidaus rinkos veikimui ir vartotojų apsaugai.

Pakeitimas 3

10 KONSTATUOJAMOJI DALIS

Todėl būtina iš dalies pakeisti 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, kad būtų galima nukrypti nuo kitu atveju taikytinų taisyklių, tai yra, kad siūlomų paslaugų kainos, nesant didelės įtakos rinkoje, turėtų būti nustatomos komerciniu susitarimu, ir taip leisti nustatyti papildomus reguliuojamuosius įpareigojimus, kurie atspindi specialias tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų savybes.

(10) 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistema turėtų būti tinkamai papildyta specialiomis taisyklėmis dėl tarptautinių tarptinklinio ryšio paslaugų. Papildomi reguliuojamieji įpareigojimai, kurie atspindi specialias tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų savybes, turėtų būti šių specialių taisyklių dalis.

Pagrindimas

Pakeitimas 4

11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(11) Mažmeninės ir didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos pasižymi unikaliomis savybėmis, kurios pateisina išskirtines priemones, platesnes nei pagal 2002 m. reguliavimo sistemą nustatyti mechanizmai.

Išbraukta.

Pakeitimas 5

12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Reguliuojamieji įpareigojimai turėtų būti nustatomi ir mažmeniniu, ir didmeniniu lygmeniu siekiant apsaugoti tarptinkliniu ryšiu besinaudojančių vartotojų interesus, nes patirtis parodė, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų didmeninių kainų sumažinimas gali nesąlygoti tarptinklinio ryšio mažmeninių kainų sumažėjimo, nes nėra paskatų to daryti. Kita vertus, mažmeninių kainų lygio mažinimo veiksmai nesprendžiant su šių paslaugų teikimu susijusių didmeninių kainų lygio problemos galėtų kelti pavojų sutrikdyti sklandų tarptautinio tarptinklinio ryšio rinkos veikimą.

(12) Reguliuojamieji įpareigojimai turėtų būti nustatomi ir mažmeniniu, ir didmeniniu lygmeniu siekiant apsaugoti tarptinkliniu ryšiu besinaudojančių vartotojų interesus, nes patirtis parodė, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų didmeninių kainų sumažinimas gali nesąlygoti tarptinklinio ryšio mažmeninių kainų sumažėjimo, nes nėra paskatų to daryti. Kita vertus, mažmeninių kainų lygio mažinimo veiksmai nesprendžiant su šių paslaugų teikimu susijusių didmeninių kainų lygio problemos galėtų kelti pavojų sutrikdyti sklandų tarptautinio tarptinklinio ryšio rinkos veikimą. Siekiant, kad užfiksavus bet kokį pažeidimą būtų galima nedelsiant imtis tinkamų veiksmų, ypatingą dėmesį reikia skirti rizikai, kad mažesniems, nepriklausomiems ar naujai įsisteigusiems operatoriams sudarytos tokios tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąlygos, kurios trukdo jiems konkuruoti. Komisija analizuoja šio reglamento poveikį mažesnių, nepriklausomų ar naujai įsisteigusių operatorių konkurencingumui.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pabrėžti poreikį nustatyti bet kokį neigiamą poveikį konkurencijai.

Pakeitimas 6

13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo greičiau, kartu atitinkamiems operatoriams turėtų būtų suteikiamas tinkamas laikotarpis, per kurį jie pritaikytų savo kainas ir siūlomas paslaugas, kad galėtų laikytis įpareigojimų; jie turėtų būti tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse.

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo greičiau, jie taip pat turėtų būti tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su Komisijos pasiūlymo 5 straipsnio pakeitimu, pagal kurį numatyta, kad mažmeninių kainų nuostata įsigalioja praėjus trims mėnesiams, o ne šešiems, kaip siūlė Komisija.

Pakeitimas 7

15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(15) Veiksmingiausias ir proporcingiausias kainų lygio reguliavimo mechanizmas siekiant, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio skambučiai atitiktų pirmiau pateiktas aplinkybes, yra didžiausios minutės kainos nustatymas Bendrijos mastu tiek mažmeniniu, tiek ir didmeniniu lygmenimis.

(15) Veiksmingiausias ir proporcingiausias kainų lygio reguliavimo mechanizmas siekiant, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio skambučiai atitiktų pirmiau pateiktas aplinkybes, yra didžiausios minutės kainos nustatymas Bendrijos mastu didmeniniu lygmeniu. Mažmeniniu lygmeniu reikia nustatyti vartotojų apsaugos tarifą, kurį operatoriai privalo pasiūlyti tarptinklinio ryšio vartotojams. Tai taps etalonu, pagal kurį bus lyginami kiti siūlymai dėl mažmeninių kainų, taigi vartotojams bus užtikrintos teisingos kainos. vartotojų apsaugos tarifas turi būti toks, kad operatoriams būtų užtikrinta pakankama marža ir būtų skatinami konkurencingi tarptinklinio ryšio paslaugų pasiūlymai už mažesnę kainą.

Pakeitimas 8

16 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(16) Šis bendras mechanizmas turėtų užtikrinti, kad mažmeninės tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos pagrįsčiau atspindėtų pagrindines tos paslaugos teikimo išlaidas nei anksčiau, kartu paliekant operatoriams laisvę konkuruoti diferencijuojant savo siūlomas paslaugas ir derinant kainodaros struktūras prie rinkos sąlygų ir vartotojų pageidavimų.

(16) Šis bendras mechanizmas turėtų užtikrinti, kad mažmeninės tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos pagrįsčiau atspindėtų pagrindines tos paslaugos teikimo išlaidas nei anksčiau taikant visiems tarptinklinio ryšio vartotojams siūlomą vartotojų apsaugos tarifą, kuris tinkamai atspindėtų maržą atsižvelgiant į tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo didmenines išlaidas, kartu paliekant operatoriams laisvę konkuruoti diferencijuojant savo siūlomas paslaugas ir derinant kainodaros struktūras prie rinkos sąlygų ir vartotojų pageidavimų.

Pakeitimas 9

18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(18) Didžiausiomis kainų ribomis turėtų būti atsižvelgiama į skirtingus veiksnius, susijusius su skambinimu naudojantis tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu (įskaitant pridėtines išlaidas, signalų perdavimą, skambučio inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą), ir į pagrindinių išlaidų, patiriamų teikiant tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas, skirtumus skambinant į paskirties vietą lankomoje šalyje ir skambinant atgal į tarptinklinio ryšio vartotojo šalį arba į trečiąją šalį Bendrijoje.

(18) Reguliuojant rinką turėtų būti atsižvelgiama į visus svarbius veiksnius, susijusius su skambinimu naudojantis tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu (įskaitant pridėtines išlaidas, signalų perdavimą, skambučio inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą), ir į pagrindinių išlaidų, patiriamų teikiant tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas, skirtumus skambinant į paskirties vietą lankomoje šalyje ir skambinant atgal į tarptinklinio ryšio vartotojo šalį arba į trečiąją šalį Bendrijoje Siekiant paprastumo didmeninės kainos riba išreiškiama kaip bendroji sudėtinė didžiausia riba.

Pakeitimas 10

19 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(19) Didžiausia kainų riba teikiant skambučių tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu paslaugą didmeniniu lygiu turėtų būti pagrįsta vidutine judriojo ryšio skambučio užbaigimo minutės kaina didelę įtaką rinkoje turintiems operatoriams, nes tokioms skambučio užbaigimo kainoms jau taikoma reguliavimo institucijų priežiūra pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, ir todėl jos turėtų būti nustatomos pagal orientavimosi į išlaidas principą. Atsižvelgiant į skambučio užbaigimo atskiruose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos savybes ir tarptautinio tarptinklinio ryšio tarpvalstybinį pobūdį, šios kainos taip pat suteikia tvirtą pagrindą reguliavimui, kuris atspindi judriojo ryšio tinklų išlaidų struktūras visoje Bendrijoje. Vidutinė judriojo ryšio skambučio užbaigimo kaina suteikia patikimą pagrindą esminiams išlaidų veiksniams didmeniniu lygiu, todėl tokios vidutinės judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainos atitinkamu kartotiniu pagrįsta didžiausia didmeninės kainos riba turėtų užtikrinti, kad faktinės reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo išlaidos gali būti susigrąžintos.

(19) Didžiausias mokestis teikiant skambučių tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu paslaugą didmeniniu lygiu turėtų būti pagrįstas vidutine judriojo ryšio skambučio užbaigimo minutės kaina, kuri skaičiuojama kaip kainos piko ir ne piko metu vidurkis, didelę įtaką rinkoje turintiems operatoriams, nes tokioms skambučio užbaigimo kainoms jau taikoma reguliavimo institucijų priežiūra pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, ir todėl jos turėtų būti nustatomos pagal orientavimosi į išlaidas principą. Atsižvelgiant į skambučio užbaigimo atskiruose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos savybes ir tarptautinio tarptinklinio ryšio tarpvalstybinį pobūdį, šios kainos taip pat suteikia tvirtą pagrindą reguliavimui, kuris atspindi judriojo ryšio tinklų išlaidų struktūras visoje Bendrijoje. Vidutinė judriojo ryšio skambučio užbaigimo kaina suteikia patikimą pagrindą esminiams išlaidų veiksniams didmeniniu lygiu, todėl tokios vidutinės judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainos atitinkamu kartotiniu pagrįsta didžiausia didmeninės kainos riba turėtų užtikrinti, kad faktinės reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo išlaidos gali būti susigrąžintos.

Pakeitimas 11

20 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(20) Mažmeniniu lygiu taikytina didžiausia kainų riba turėtų užtikrinti tarptinkliniu ryšiu besinaudojančius vartotojus, kad iš jų nebus reikalaujama mokėti pernelyg didelės kainos atliekant reguliuojamą skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, kartu paliekant savojo tinklo operatoriams pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti vartotojams siūlomus produktus.

(20) Mažmeniniu lygiu taikytinas vartotojų apsaugos tarifas turėtų užtikrinti tarptinkliniu ryšiu besinaudojančius vartotojus, kad iš jų nebus reikalaujama mokėti pernelyg didelės kainos atliekant ar priimant balso skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu (tarifą labiau susiejant su paslaugos teikimo išlaidomis), kartu paliekant savojo tinklo operatoriams pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti vartotojams siūlomus produktus.

Pakeitimas 12

21 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(21) Šiame reglamente nurodytų tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų skambučiams naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienyje teikėjai turėtų turėti laiko savanoriškai pritaikyti savo mažmenines kainas, kad jos atitiktų šiame reglamente numatytas didžiausias ribas. Šiuo tikslu tikslinga suteikti šešių mėnesių laikotarpį, kad rinkos dalyviai galėtų padaryti būtinus pritaikymus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas 13

21 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(21) Šiame reglamente nurodytų tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų skambučiams naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienyje teikėjai turėtų turėti laiko savanoriškai pritaikyti savo mažmenines kainas, kad jos atitiktų šiame reglamente numatytas didžiausias ribas. Šiuo tikslu tikslinga suteikti šešių mėnesių laikotarpį, kad rinkos dalyviai galėtų padaryti būtinus pritaikymus.

(21) Šiame reglamente nurodytų tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų skambučiams naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienyje teikėjai turėtų turėti laiko savanoriškai pritaikyti savo mažmenines kainas, kad jos atitiktų šiame reglamente numatytą vartotojų apsaugos tarifą. Šiuo tikslu tikslinga suteikti trijų mėnesių laikotarpį, kad rinkos dalyviai galėtų padaryti būtinus pritaikymus.

Pakeitimas 14

22 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(22) Panašiai didžiausia riba turėtų būti taikoma kainoms, kurias iš tarptinklinio ryšio vartotojų gali būti reikalaujama mokėti už priimamus balso telefonijos skambučius naudojantis tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu užsienyje Bendrijos ribose, siekiant užtikrinti, kad tos kainos geriau atspindėtų tokios paslaugos teikimo kainą, ir suteikti vartotojams daugiau tikrumo dėl kainų, kurias jie mokės atsiliepdami savo mobiliuoju telefonu užsienyje.

Išbraukta.

Pakeitimas 15

23 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(23) Šiuo reglamentu neturėtų būti trukdoma teikti vartotojams novatoriškas paslaugas, kurios yra pigesnės nei šiame reglamente numatytos didžiausios minutės kainos.

(23) Šiuo reglamentu neturėtų būti trukdoma teikti vartotojams novatoriškas paslaugas, kurios yra palankesnės nei šiame reglamente numatytas vartotojų apsaugos tarifas, o iš tikrųjų turėtų būti skatinama teikti tarptinklinio ryšio vartotojams naujus pasiūlymus mažesnėmis kainomis nei vartotojų apsaugos tarifas. Svarbu aiškiai nustatyti, kad pagal šį reglamentą nereikalaujama, kad tarptinklinio ryšio kainos būtų iš naujo nustatytos tais atvejais, kai jos visos buvo panaikintos (pvz., dabartinėje visose salose tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos veikiančioje rinkoje), taip pat nereikalaujama toliau taikyti galiojančius tarptinklinio ryšio mokesčius.

Pakeitimas 16

23a KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(23a) Nors srauto priežiūros metodai gali padėti užtikrinti, kad tarptinklinio ryšio vartotojai visada mokėtų mažiausią galimą tarptinklinio ryšio kainą, jie taip pat gali riboti jų pasirinkimą. Tarptinklinio ryšio vartotojas turi turėti galimybę visada rankiniu būdu pasirinkti lankomos šalies operatoriaus tinklą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išaiškinamas naujasis 6a straipsnis.

Pakeitimas 17

24 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(24) Šiame reglamente nustatyti kainodaros reikalavimai turėtų būti taikomi nepriklausomai nuo to, ar tarptinklinio ryšio vartotojai yra sudarę išankstinio mokėjimo, ar apmokėjimo po paslaugos suteikimo sutartį su paslaugų savajame tinkle teikėju, taip užtikrinant, kad reglamento nuostatos būtų naudingos visiems judriosios balso telefonijos vartotojams.

(24) Šiame reglamente nustatyti kainodaros reikalavimai turėtų būti taikomi nepriklausomai nuo to, ar tarptinklinio ryšio vartotojai yra sudarę išankstinio mokėjimo, ar apmokėjimo po paslaugos suteikimo sutartį su paslaugų savajame tinkle teikėju, taip pat nepriklausomai nuo to, ar paslaugų savajame tinkle teikėjas yra judriojo ryšio balso skambučių paslaugų perpardavėjas, ar ne, taip užtikrinant, kad reglamento nuostatos būtų naudingos visiems judriosios balso telefonijos vartotojams.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išaiškinama, kad reglamentas taip pat taikomas vadinamiesiems judriojo virtualaus tinklo operatoriams.

Pakeitimas 18

26 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų skambinant arba priimant skambučius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti sprendimus dėl naudojimosi savo mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios telefonijos paslaugų teikėjai turėtų suteikti galimybę savo tarptinklinio ryšio vartotojams paprašius ir nemokamai lengvai gauti informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, jiems taikomas atitinkamoje lankomoje valstybėje narėje. Siekiant skaidrumo taip pat reikia, kad teikėjai pateiktų informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas sudarant abonentines sutartis ir kad jie taip pat savo vartotojams reguliariai praneštų naujausią informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas bei esminius pakeitimus.

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų skambinant arba priimant skambučius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti sprendimus dėl naudojimosi savo mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios telefonijos paslaugų teikėjai turėtų suteikti galimybę savo tarptinklinio ryšio vartotojams paprašius ir nemokamai lengvai gauti informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, jiems taikomas atitinkamoje lankomoje valstybėje narėje. Siekiant skaidrumo taip pat reikia, kad teikėjai pateiktų informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas sudarant abonentines sutartis ir kad jie taip pat savo vartotojams reguliariai praneštų naujausią informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas bei esminius pakeitimus. Siekiant skaidrumo, visi paslaugų savajame tinkle teikėjai tarptinklinio ryšio vartotojo prašymu privalo nemokamai pateikti asmeniškai jam apskaičiuotą geriausią tarifą pagal vartotojo skambinimo planą.

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo ir stiprinant konkurenciją sektoriuje, vartotojai turėtų turėti galimybę lengvai gauti informaciją apie asmeniškai jiems palankiausius tarifus, remiantis vartotojų skambinimo planu.

Pakeitimas 19

27 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(27) Už užduočių pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą vykdymą atsakingos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų turėti įgaliojimus, būtinus šiame reglamente numatytiems įpareigojimams prižiūrėti ir jų vykdymui užtikrinti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų prižiūrėti balso ir duomenų perdavimo paslaugų kainų nustatymo pokyčius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje besinaudojantiems judriojo ryšio vartotojams, ypač atsižvelgdamos į specialias išlaidas, susijusias su skambučiais naudojantis tarptinkliniu ryšiu Bendrijos tolimiausiuose regionuose, ir būtinybę užtikrinti, kad tos išlaidos galėtų būti tinkamai padengtos didmeninėje rinkoje. Jie turėtų užtikrinti, kad judriojo ryšio vartotojams būtų suteikiama naujausia informacija apie šio reglamento taikymą.

(27) Už užduočių pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą vykdymą atsakingos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų turėti įgaliojimus, būtinus šiame reglamente numatytiems įpareigojimams prižiūrėti ir jų vykdymui užtikrinti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų prižiūrėti balso ir duomenų perdavimo paslaugų kainų nustatymo pokyčius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje besinaudojantiems judriojo ryšio vartotojams, ypač atsižvelgdamos į specialias išlaidas, susijusias su skambučiais naudojantis tarptinkliniu ryšiu Bendrijos tolimiausiuose regionuose, ir būtinybę užtikrinti, kad tos išlaidos galėtų būti tinkamai padengtos didmeninėje rinkoje. Jos turėtų stebėti balso ir duomenų perdavimo paslaugų mažmeninių kainų tendencijas ir užtikrinti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų kainų sumažinimas pagal šį reglamentą nėra kompensuojamas didinant judriojo telefono ryšio paslaugų kainas toje pačioje valstybėje narėje. Jie turėtų užtikrinti, kad judriojo ryšio vartotojams būtų suteikiama naujausia informacija apie šio reglamento taikymą. Šios stebėsenos rezultatus jos turėtų skelbti kas šešis mėnesius. Pateikiama informacija turėtų būti suskirstyta pagal įmones, vartotojus, pasirašiusius apmokėjimo už suteiktas paslaugas sutartis, ir vartotojus, pasirašiusius išankstinio apmokėjimo sutartis.

Or. el

Pakeitimas 20

29 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(29) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas priemones reikia priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką.1

 

(29) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas priemones reikia priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką.1

 

___________

Paskelbta Oficialiajame leidinyje L 184, 1999 7 17, p. 23.

___________

Paskelbta Oficialiajame leidinyje L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas iš dalies pakeistas sprendimu 2006/512/EB (Paskelbta Oficialiajame leidinyje L200, 2006 7 22, p. 11).

Pagrindimas

Techninis pakeitimas, susijęs su naująja komitologijos procedūra.

Pakeitimas 21

29A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(29a) Komisijai turėtų būti suteikta teisė priimti šio reglamento priedų pakeitimus siekiant šiuos priedus suderinti su technikos ar rinkos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms šio reglamento sudėtinėms dalims iš dalies pakeisti, jos turi būti priimtos taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu, numatytą Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje.

Pagrindimas

Pakeitimas 22

30 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(30) Kadangi valstybės narės negali saugiai, suderintai ir tinkamu laiku pasiekti siūlomų priemonių tikslų − įsteigti bendrą mechanizmą, siekiant užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami arba priimdami balso skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugojant judriojo ryšio operatorių konkurenciją, − ir juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija, vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu, gali priimti priemones. Pagal šiame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šis sprendimas apima tik tas priemones, kurios yra būtinos nustatytiems tikslams pasiekti.

(30) Kadangi valstybės narės negali saugiai, suderintai ir tinkamu laiku pasiekti siūlomų priemonių tikslų − įsteigti bendrą mechanizmą, siekiant užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami arba priimdami balso skambučius – nustatant su paslaugos teikimo išlaidomis labiau susietą didžiausią nustatytą kainą, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugojant judriojo ryšio operatorių konkurenciją, − ir juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija, vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu, gali priimti priemones. Pagal šiame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šis sprendimas apima tik tas priemones, kurios yra būtinos nustatytiems tikslams pasiekti.

Pagrindimas

Pakeitimas 23

1 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras mechanizmas, vadinamas Europos vidaus rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami arba priimdami skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugojant judriojo ryšio operatorių konkurenciją. Jame nustatomos taisyklės kainoms, kurias judriojo ryšio operatoriai gali nustatyti už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą balso skambučiams, inicijuojamiems ir užbaigiamiems Bendrijoje, ir jis taikomas tiek kainoms, kurias tinklų operatoriai nustato vieni kitiems didmeniniu lygiu, tiek kainoms, kurias paslaugų savajame tinkle teikėjas nustato mažmeniniu lygiu.

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras mechanizmas, vadinamas Europos vidaus rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami arba priimdami skambučius, mažmeninės prekybos lygmeniu nustatant vartotojų apsaugos tarifą. Pagal šį reglamentą taip pat nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama pagerinti informacijos apie tarifus teikimą tarptinklinio ryšio paslaugų naudotojams, taip pat duomenų perdavimo paslaugų naudotojams, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugojant judriojo ryšio operatorių konkurenciją. Jame nustatomos taisyklės kainoms, kurias judriojo ryšio operatoriai gali nustatyti už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą balso skambučiams, inicijuojamiems ir užbaigiamiems Bendrijoje, ir jis taikomas tiek kainoms, kurias tinklų operatoriai nustato vieni kitiems didmeniniu lygiu, tiek kainoms, kurias paslaugų savajame tinkle teikėjas nustato mažmeniniu lygiu.

Pakeitimas 24

1 A STRAIPSNIS (naujas)

 

1a straipsnis

 

Pagal šį reglamentą nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama padidinti kainų skaidrumą ir užtikrinti, kad vartotojai būtų geriau informuojami apie tarptinklinio ryšio paslaugų kainas.

Pakeitimas 25

2 STRAIPSNIO 2 DALIES A PUNKTAS

a) „paslaugų savajame tinkle teikėjas“ – įmonė, teikianti tarptinklinio ryšio vartotojui antžeminės viešosios judriosios telefonijos paslaugas mažmeniniu lygiu;

a) „paslaugų savajame tinkle teikėjas“ – įmonė, teikianti tarptinklinio ryšio vartotojui antžeminės viešosios judriosios telefonijos paslaugas;

Pagrindimas

Šio ir kitų 2 straipsnio pakeitimų tikslas yra supaprastinti ir išaiškinti Komisijos pateiktus apibrėžimus.

Pakeitimas 26

2 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTAS

b) „savasis tinklas“ – valstybėje narėje esantis antžeminis viešasis judriojo ryšio tinklas, kuriuo paslaugų savajame tinkle teikėjas naudojasi teikdamas antžeminės viešosios judriosios telefonijos paslaugas tarptinklinio ryšio vartotojui;

b) „savasis tinklas“ – valstybėje narėje esantis antžeminis viešasis judriojo ryšio telefonijos tinklas, kuriuo paslaugų savajame tinkle teikėjas (neatsižvelgiant į tai, ar jis perpardavėjas, ar ne) naudojasi teikdamas antžeminės viešosios judriosios telefonijos paslaugas tarptinklinio ryšio vartotojui;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai įtraukti judriojo ryšio virtualių tinklų operatorius, kaip numatyta Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas 27

2 STRAIPSNIO 2 DALIES C PUNKTAS

c) „tarptautinis tarptinklinis ryšys“ – tarptinklinio ryšio vartotojo naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu skambinti arba priimti skambučius už valstybės narės, kurioje yra vartotojo savasis tinklas, ribų pagal savojo tinklo operatoriaus ir pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;

c) „tarptautinis tarptinklinis ryšys“ – tarptinklinio ryšio vartotojo naudojimasis mobiliuoju prietaisu skambinti arba priimti balso skambučius už valstybės narės, kurioje yra vartotojo savasis tinklas, ribų pagal savojo tinklo operatoriaus ir pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;

Pagrindimas

Žr. 2 straipsnio 2 dalies a punkto pagrindimą.

Pakeitimas 28

2 STRAIPSNIO 2 DALIES D PUNKTAS

d) „reguliuojamas skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu“ – tarptinklinio ryšio vartotojo atliekamas judriosios balso telefonijos skambutis, inicijuojamas pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle ir užbaigiamas viešajame telefono ryšio tinkle Bendrijoje;

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 2 straipsnio 2 dalies a punkto pagrindimą.

Pakeitimas 29

2 STRAIPSNIO 2 DALIES E PUNKTAS

e) „tarptinklinio ryšio vartotojas“ – antžeminių viešųjų judriojo ryšio telefonijos paslaugų teikėjo, per antžeminį viešąjį judriojo ryšio tinklą teikiančio paslaugas Bendrijoje, klientas, kuris naudojasi mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu skambindamas arba priimdamas skambučius pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle pagal savojo tinklo operatoriaus ir pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;

e) „tarptinklinio ryšio vartotojas“ – paslaugų savajame tinkle teikėjo klientas (neatsižvelgiant į tai, ar klientas sudaręs išankstinio mokėjimo ar apmokėjimo po paslaugos suteikimo sutartį), kuris naudojasi mobiliuoju prietaisu skambindamas arba priimdamas balso skambučius pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle pagal savojo tinklo operatoriaus ir pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;

Pagrindimas

Žr. 2 straipsnio 2 dalies a punkto pagrindimą.

Pakeitimas 30

2 STRAIPSNIO 2 DALIES (E A) PUNKTAS (naujas)

 

(ea) „nauji tarptinklinio ryšio vartotojai“ tarptinklinio ryšio vartotojai, kurie įsigaliojant 4 straipsnyje numatytiems įpareigojimams dar nebuvo atitinkamo savojo tinklo teikėjo tarptinklinio ryšio paslaugų vartotojai.

Pagrindimas

Atskirti „naujų“ ir „esančių“ tarptinklinio ryšio vartotojų sąvokas reikia diskusijos dėl vartotojų apsaugos tarifo ar tarpinio varianto pasirinkimo ar nepasirinkimo labui. Vartotojų apsaugos tarifas turėtų būti nustatytasis tarifas naujiems aiškiai kito tarifo nepasirinkusiems vartotojams, o esantys vartotojai kaip tik galėtų šį tarifą pasirinkti. Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, reikėtų nustatyti nedviprasmiškas „naujų“ ir „esančių“ vartotojų sąvokas.

Pakeitimas 31

2 STRAIPSNIO 2 DALIES (E B) PUNKTAS (naujas)

 

(eb) „esantys tarptinklinio ryšio vartotojai“ tarptinklinio ryšio vartotojai, kurie įsigaliojant 4 straipsnyje numatytiems įpareigojimams jau buvo atitinkamo savojo tinklo teikėjo tarptinklinio ryšio paslaugų vartotojai.

Pagrindimas

Žr. 2 straipsnio 2 dalies ea punkto (naujo) pagrindimą.

Pakeitimas 32

2 STRAIPSNIO 2 DALIES F PUNKTAS

f) „pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklas“ – kitoje valstybėje narėje, nei toje, kurioje yra savasis tinklas, esantis antžeminis viešasis judriosios telefonijos tinklas, per kurį tarptinklinio ryšio vartotojas gali skambinti arba priimti skambučius dėl susitarimų su savojo tinklo operatoriumi.

f) „pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklas“ – kitoje valstybėje narėje, nei toje, kurioje yra savasis tinklas, esantis antžeminis viešasis judriosios telefonijos tinklas, per kurį tarptinklinio ryšio vartotojas gali skambinti arba priimti balso skambučius dėl susitarimų su savojo tinklo operatoriumi.

Pagrindimas

Žr. 2 straipsnio 2 dalies a punkto pagrindimą.

Pakeitimas 33

3 STRAIPSNIO ANTRAŠTINĖ DALIS

Didmeninės reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Didmeninės skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Pakeitimas 34

3 STRAIPSNIS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto lankomos šalies tinklo operatorius gali nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamo skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimą, įskaitant inter alia inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, neviršija pagal I priedą nustatytos taikytinos minutės kainos.

Vidutinė didmeninė kaina, kurią pasirinkto lankomos šalies tinklo operatorius gali nustatyti bet kokio savojo tinklo operatoriui už balso skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimą, neviršija 0,25 eurų už minutę kainos, bet kuriuo rugsėjo 1 d. prasidedančiu ir rugpjūčio 31 d. pasibaigiančiu laikotarpiu, išskyrus Bendrijos nutolusiuose regionuose turinčius leidimus veikti operatorius, kurie privalo laikytis specialių priede nustatytų kainų ribų. Vidutinė didmeninė kaina skaičiuojama dvylikos mėnesių laikotarpiu.

Vidutinė didmeninė kaina skaičiuojama dalinant visas didmenines tarptinklinio ryšio pajamas, gautas iš per atitinkamą laikotarpį atliktų skambučių, iš atitinkamo didmeninio tarptinklinio ryšio minučių skaičiaus.

Pagrindimas

Vidutinė didmeninės kainos riba leidžia operatoriams lanksčiai nustatyti įvairias kainas, kurios atspindėtų kainų skirtumus naudojant jų tinklą, pvz., piko ir ne piko metu arba skambinant įvairiomis kryptimis. Tokio lankstumo suteikimas skatina operatorius kuo veiksmingiau išnaudoti savo tinklą, rinkai pateikti tinkamas kainas ir tuo yra sudaromos geresnės konkurencijos sąlygos. Maksimalios didžiausios kainos taikymas greičiausiai baigtųsi vienodų didmeninių kainų aukščiausiu leidžiamu lygiu nustatymu. Nurodyti didmeninę didžiausią kainą skaičiumi, o ne formule yra paprasčiau ir aiškiau teisine prasme. Reikia nurodyti laikotarpį, kuriuo bus skaičiuojamas vidurkis, ir nurodyti skaičiavimo metodą. Pagal nurodytas datas galima spręsti, kad reglamento data yra 2007 m. liepos 1 d., taigi didmeninės kainos reguliavimas įsigalios praėjus 2 mėnesiams po reglamento paskelbimo. Siekiant užtikrinti, kad visi tinklo operatoriai gautų naudos iš reguliuojamų didmeninių kainų apsaugos, nustatytos kainos vidurkio, turi būti laikomasi visuose sandoriuose tarp bet kurių dviejų operatorių.

Atsižlegiant į specifines išlaidas, nutolusių regionų atvejį reikia apsvarstyti atskirai.

Pakeitimas 35

3 A STRAIPSNIS (naujas)

 

3a naujas

Valstybėje narėje esantis antžeminis viešasis judriosios telefonijos tinklas leidžia visiems kitiems Bendrijoje esantiems antžeminiams viešiesiems judriosios telefonijos tinklams naudotis savo tinklu teikiant tarptinklinio ryšio paslaugas balso skambučiams, trumposioms žinutėms (SMS) ir duomenims perduoti.

Pagrindimas

Komisijos reguliavimas užtikrins, kad didmeninės tarptinklinio ryšio kainos bus nustatytos tinkamu lygiu. Tačiau nėra jokio reikalavimo operatoriams siūlyti didmenines tarptinklinio ryšio paslaugas kitiems operatoriams. Ateityje kai kurie operatoriai gali nuspręsti nebesiūlyti tarptinklinio ryšio paslaugų savo konkurentams kitose valstybėse, manydami, kad konkurencinė žala padaryta konkurentams neteikiant paslaugų yra vertesnė už gautą (reguliuojamą) pelną. Daugeliu atvejų operatoriai neturi kitos išeities, kaip pirkti didmenines tarptinklinio ryšio paslaugas iš savo tiesioginių konkurentų. Nesant įpareigojimo teikti tokias paslaugas, kai kurie, ypač mažesni operatoriai, gali išvis negauti didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų. Kaip Komisija pripažįsta 4 ir 6 konstatuojamose dalyse, nacionalinės reguliavimo institucijos nesugebėjo veiksmingai išspręsti didmeninės rinkos trūkumų tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo srityje. Šiame reglamente turėtų būti numatyti saugikliai, užtikrinantys prieinamas didmenines tarptinklinio ryšio paslaugas.

Pakeitimas 36

4 STRAIPSNIS, ANTRAŠTINĖ DALIS

Mažmeninės reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Vartotojų apsaugos tarifas

Pakeitimas 37

4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą reguliuojamo skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti didesnė kaip 130 % tam skambučiui taikytinos didžiausios didmeninės kainos, nustatytos pagal I priedą. Į šiame straipsnyje nurodytas kainų ribas įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

Atsižvelgiant į 2, 4a ir 5 straipsnius, visiems naujiems tarptinklinio ryšio vartotojams taikomas vartotojų apsaugos tarifas, tačiau jie turi galimybę, netaikant jiems jokios finansinės nuobaudos, pasirinkti kitą, už vartotojų apsaugos tarifą palankesnį, tarifą. Visi esantys tarptinklinio ryšio vartotojai turi galimybę, netaikant jiems jokios finansinės baudos, pasirinkti vartotojų apsaugos tarifą. Vartotojų apsaugos tarifas sudaro 0,50 eurų už minutę balso skambučiui tarptinkliniu ryšiu Bendrijos ribose ir 0,25 eurų už minutę priimant balso skambutį tarptinkliniu ryšiu Bendrijos ribose.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama padidinti lankstumą ir teisinį aiškumą, išlaikant aukštą vartotojų apsaugos lygį.

Pakeitimas 38

6 A STRAIPSNIS (naujas)

 

4a straipsnis

 

Vartotojų apsaugos tarifo (VAT) taikymo nuostatos

 

1. 4 straipsnyje nurodytas vartotojų apsaugos tarifas savaime taikomas paslaugų savajame tinkle tiekėjo naujiems tarptinklinio ryšio vartotojams, išskyrus atvejus, kai nauji tarptinklinio vartotojai aiškiai nurodo, kad jie nenori, kad jiems būtų taikomas šis tarifas ir pasirenka kitą siūlomą tarifą.

 

2. 4 straipsnyje nurodytas vartotojų apsaugos tarifas taikomas esantiems tarptinklinio ryšio vartotojams tik tuo atveju, jei pastarieji savo noru ir aiškiai pasirinko šią galimybę.

 

3. Visi vartotojai nedviprasmiškai informuojami apie nurodytas galimybes.

 

4. Informacija ir šių tarifų pasirinkimas bei jų atsisakymas yra paprastas ir nemokamas veiksmas.

Pagrindimas

Nauji tarptinklinio ryšio vartotojai gali nedelsiant pradėti naudotis vartotojų apsaugos tarifu, nebent jie patys to nenorėtų. Automatinis visų esančių tarptinklinio ryšio vartotojų įtraukimas vartotojų apsaugos tarifo schemą sukeltų praktinių problemų ir paslaugų savame tinkle teikėjams ir vartotojams. Tačiau esantys tarptinklinio ryšio vartotojai, jei to nori, turi turėti galimybę pereiti prie vartotojų apsaugos tarifo. Paslaugų savame tinkle teikėjas privalo informuoti visus savo vartotojus apie šią galimybę aiškiu paprastu ir nemokamu būdu.

Pakeitimas 39

5 STRAIPSNIO ANTRAŠTINĖ DALIS

Reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu didžiausių mažmeninių kainų ribų taikymo pradžia

Vartotojų apsaugos tarifo taikymo pradžia

Pagrindimas

Vartotojų apsaugos tarifo (VAT) schema mažmeniniu lygiu yra geresnis pasirinkimas už schemą, kuri grindžiama bendra didžiausia kaina, nes pirmuoju atveju ne tik siūloma tinkama apsauga vartotojams, bet ir sudaromos geresnės sąlygos konkurencijai, o tai taip pat naudinga vartotojui.

Pakeitimas 40

5 STRAIPSNIS

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo.

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pakeitimas 41

6 STRAIPSNIS

6 straipsnis

Skambučių priėmimo naudojantis tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje mažmeninės kainos

Visa mažmeninė minutės kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio ryšio vartotojui už šio tarptinkliniu ryšiu priimamus balso telefonijos skambučius pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle, negali būti didesnė kaip 130 % vidutinės judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainos, paskelbtos pagal 10 straipsnio 3 punktą. Į šiame straipsnyje nurodytas kainos ribas įskaičiuotos bet kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu teikimu, pavyzdžiui, vienkartiniai mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas 42

6A STRAIPSNIS (naujas)

 

6a straipsnis

Srauto priežiūra

Srauto priežiūros metodai negali kliudyti tarptinklinio ryšio vartotojams rankiniu būdu pasirinkti lankomos šalies operatoriaus tinklą. Tokia galimybė pasirinkti galios, kol tarptinklinio ryšio vartotojas išjungs prietaisą arba paliks pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklą.

Pagrindimas

Pakeitimas 43

7 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas paprašius pateikia savo tarptinklinio ryšio vartotojui asmeninę kainodaros informaciją apie mažmenines kainas, kurios taikomos tam vartotojui skambinant ir priimant skambučius lankomoje valstybėje narėje.

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas, suteikdamas prieigą prie tarptinklinio ryšio vartotojo pageidaujamo tinklo, nedelsdamas trumpąja žinute (SMS) praneša taikomus vartotojų apsaugos tarifus. Žinutėje taip pat nurodomas telefono numeris, kuriuo judriojo ryšio telefonu paskambinęs vartotojas gali gauti išsamią informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas.

 

Kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio ryšio vartotojams pasiūlo paprastą ir nemokamą galimybę atsisakyti gauti tokią informaciją.

 

Paslaugų savajame tinkle teikėjai tokią informaciją aklųjų ar silpnaregių vartotojų prašymu teikia balsu.

Pagrindimas

Vartotojai viena paprasta tekstine žinute (160 ženklų) gauna pagrindinę informaciją apie Vartotojų apsaugos tarifą bei nemokamą telefono numerį, kuriuo paskambinę gali gauti išsamesnę informaciją apie tarptinklinio ryšio tarifus. Taip vartotojai nebus perkrauti informacija, kurią, prireikus, jie galės sužinoti paskambinę nurodytu telefonu. Vartotojai taip pat turės galimybę paprastai ir nemokamai atsisakyti tokios informacijos. Taip pat atsižvelgiama į aklųjų ir silpnaregių poreikius.

Pakeitimas 44

7 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Vartotojas gali pasirinkti pateikti tokį prašymą judriojo ryšio balso skambučiu arba siųsdamas SMS (trumpųjų pranešimų paslauga) abiem atvejais paslaugų savajame tinkle teikėjo šiuo tikslu nurodytu numeriu, ir gali pasirinkti gauti informaciją arba to skambučio metu, arba SMS (pastaruoju atveju nedelsiant).

2. Tais atvejais, kai pagal 1 dalį teikiant informaciją nenurodomi duomenys apie tarptinklinio ryšio kainą visuose valstybės narės, kurioje vartotojas naudojasi tokiu ryšiu, tinkluose, vartotojas gali paprašyti, kad jam nedelsiant būtų pateikta tokia papildoma informacija. Paslaugų teikėjas patenkina tarptinklinio ryšio paslaugų vartotojo prašymą ir suteikia informaciją skambučio metu, arba SMS ir visapusiškai atsižvelgis į aklųjų ir silpnaregių poreikius.

Pagrindimas

Tarptinklinio ryšio vartotojas turi teisę gauti informaciją apie lankomos valstybės narės balso skambučio tarptinklinio ryšio tarifus visuose tinkluose, kad galėtų tarifus palyginti ir išsirinkti geriausią pasiūlymą.

Pakeitimas 45

7 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Pirmiau nurodyta informacijos teikimo paslauga teikiama nemokamai ir teikiant prašymą, ir priimant prašomą informaciją.

3. Pirmiau nurodytos informacijos teikimo paslaugos nemokamos ir teikiant prašymą (jei numatyta), ir priimant prašomą informaciją.

Pagrindimas

Žr. 7 straipsnio 1 dalies pagrindimą.

Pakeitimas 46

7 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Šiame straipsnyje nurodyta asmeninė kainodaros informacija yra kainos, taikomos pagal atitinkamo tarptinklinio ryšio vartotojo tarifų sistemą skambinimui ir skambučių priėmimui bet kuriame pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle valstybėje narėje, kurioje vartotojas naudojasi tarptinkliniu ryšiu.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta kainodaros informacija apibendrinama standartine forma, kainas (įskaitant PVM), taikomas pagal atitinkamo tarptinklinio ryšio vartotojo tarifų sistemą skambinimui ir balso skambučių priėmimui pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle valstybėje narėje, kurioje vartotojas naudojasi tarptinkliniu ryšiu. Paslaugų savajame tinkle teikėjas pateikia savo nacionalinei reguliavimo institucijai standartinį formatą, kurį jis ketina naudoti.

Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta išsami kainodaros informacija yra kainos, pagal atitinkamo tarptinklinio ryšio vartotojo tarifų sistemą taikomos balso skambinimui ir balso skambučių priėmimui, taip pat duomenų siuntimui ir gavimui pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle valstybėje narėje, kurioje vartotojas, naudodamasis tarptinkliniu ryšiu, susisiekia su bet kokia paskirties vieta Bendrijoje. Turi būti informuojama apie mokesčių piko ir ne piko metu skirtumus ir kitus laiko variantus.

Pakeitimas 47

7 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Paslaugų savajame tinkle teikėjai pateikia naujiems vartotojams visą informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas sudarant abonentinę sutartį. Paslaugų savajame tinkle teikėjai savo vartotojams taip pat reguliariai pateikia atnaujintą informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas bei praneša jiems kiekvieną kartą šioms kainoms iš esmės pasikeitus.

5. Paslaugų savajame tinkle teikėjai po kiekvieno paskelbimo, numatyto 10 straipsnio 3 dalyje, nedelsdami pateikia visiems vartotojams visą informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas. Šią informaciją sudaro kaina už minutę, kurią vartotojas moka už tarptinklinio ryšio balso skambučius, taip pat kaina už tarptinklinio ryšio SMS, vaizdo žinutes (MMS) ir duomenų vienetą. Nauji vartotojai informuojami raštu sudarant abonentinę sutartį. Paslaugų savajame tinkle teikėjai savo vartotojams taip pat pateikia atnaujintą informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas: bendro pobūdžio informaciją apie tarifus bei kainas ir informaciją tarptinklinio ryšio kainoms pasikeitus. Galiojančios kainos visada pabrėžtinai nurodomos paslaugų savajame tinkle teikėjo interneto svetainėje.

Pakeitimas 48

7 STRAIPSNIO 5A DALIS (nauja)

 

5a. Paslaugų savajame tinkle teikėjai imasi aiškių ir ryžtingų veiksmų, kad jų tarptinklinio ryšio vartotojai sužinotų apie galimybę taikyti vartotojų apsaugos tarifą. Teikėjai per 2 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo datos kiekvienam vartotojui nusiunčia pranešimą, kuriame aiškiai ir nedviprasmiškai aprašomas vartotojų apsaugos tarifas, o po to nustatytais laiko tarpais siunčia priminimus. Per pirmuosius dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos kartu su sąskaita ir išklotine jie taip pat pateikia aiškią ir išsamią informaciją apie vartotojų apsaugos tarifą.

Tarptinklinio ryšio vartotojams sudaroma galimybė nedelsiant, nemokamai ir neribotą skaičių kartų pasirinkti siūlomą tarptinklinį ryšį ir jo atsisakyti .

Pakeitimas 49

7 STRAIPSNIO 5 B DALIS (nauja)

 

 

5b. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas tarptinklinio ryšio vartotojų prašymu privalo suteikti nemokamą paslaugą, pagal kurią remiantis vartotojo pasirinktu skambinimo planu apskaičiuojamas asmeninis palankiausias tarifas.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir padidinti konkurenciją sektoriuje, vartotojai turi turėti galimybę gauti informaciją apie jiems palankiausius tarifus, atsižvelgiant į vartotojų skambinimo planą.

Pakeitimas 50

7 STRAIPSNIO 5 C DALIS (nauja)

 

5c. Siekiant sukurti skaidrių sąlygų ir turėti aiškų informacijos apie tarifų lygius šaltinį, kuriuo vartotojai galėtų naudotis iš anksto, nacionalinės reguliavimo institucijos numato sukurti kainų skaičiuokles, kuriomis galima apskaičiuoti įvairių operatorių tikėtinas tarptinklinio ryšio kainas. Tokios skaičiuoklės tarpusavyje susiejamos Europos lygmeniu.

Pagrindimas

Siekiant sudaryti kuo skaidresnes sąlygas, reikėtų vartotojams suteikti galimybę iš anksto paskaičiuoti savo tarptinklinio ryšio išlaidas ir skaičiuokle nustatyti palankiausią kainą siūlantį operatorių. Siekiant užtikrinti pateikiamos informacijos nešališkumą, tokias skaičiuokles turėtų parengti nacionalinės reguliavimo institucijos. Vėliau tokias skaičiuokles galima sujungti visoje Sąjungoje ir taip būtų užtikrintas dar didesnis skaidrumas. Skaičiuoklė techniškai įmanoma yra tokia, kokia pateikiama viename iš GSM asociacijos tinklalapių.

Pakeitimas 51

8 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi ir prižiūri, kaip šio reglamento laikomasi jų teritorijoje.

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi ir prižiūri, kaip šio reglamento laikomasi jų teritorijoje. Jos ypač atidžiai stebi, ar laikomasi vidutinių skambinimo ir skambučių priėmimo kainų, remdamosi visomis taikomomis mažmeninėmis tarptinklinio ryšio kainomis ir bendru tarptinklinio ryšio skambintų ir gautų skambučių minučių skaičiumi.

Pakeitimas 52

8 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Nacionalinės reguliavimo institucijos viešai skelbia su šio reglamento taikymu susijusią naujausią informaciją tokiu būdu, kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai gauti tą informaciją.

5. Nacionalinės reguliavimo institucijos viešai skelbia su šio reglamento taikymu susijusią naujausią informaciją tokiu būdu, kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai gauti tą informaciją. Jos stebi tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų balso ir duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant SMS ir MMS, didmeninių ir mažmeninių kainų pokyčius, ypač Bendrijos tolimiausiuose regionuose (tačiau jais neapsiriboja), atsižvelgdamos į specialias išlaidas, susijusias su skambučiais naudojantis tarptinkliniu ryšiu šiuose regionuose, ir į būtinybę atitinkamai kompensuoti tokias išlaidas didmeninėje rinkoje, ir kas 12 mėn. skelbia tokios stebėsenos rezultatus. Pateikiama informacija suskirstoma pagal įmones, vartotojus, pasirašiusius apmokėjimo už suteiktas paslaugas sutartis, ir vartotojus, pasirašiusius išankstinio apmokėjimo sutartis.

 

(Žr. 8 straipsnio 6 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sujungiamos Komisijos pasiūlymo 8 straipsnio 5 ir 6 dalys ir sustiprinami nacionalinių reguliavimo institucijų įsipareigojimai stebėti, kaip reglamentas taikomas, ir viešai skelbti tokios stebėsenos rezultatus.

Įsipareigojimai dėl reglamento stebėsenos apibrėžiami labai plačiai („...su šio reglamento taikymu susijusią...“). Dėl to visoje Bendrijoje gali būti teikiama skirtinga informacija. Todėl prieš patvirtinant reglamentą į jį turi būti įtrauktas svarbiausių duomenų, kurie turi būti renkami ir skelbiami valstybėse narėse, rinkinio pavyzdys.

Pakeitimas 53

8 STRAIPSNIO 6 DALIS

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų balso ir duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant trumpųjų pranešimų paslaugą (SMS) ir daugiaformačių pranešimų paslaugą (MMS), didmeninių ir mažmeninių kainų pokyčius, ypač Bendrijos tolimiausiuose regionuose, ir Komisijai paprašius perduoda jai tokio monitoringo rezultatus.

Išbraukta.

(Žr. 8 straipsnio 5 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Ši dalis sujungiama su 8 straipsnio 5 dalimi.

Pakeitimas 54

8 STRAIPSNIO 6 A DALIS (nauja)

 

6a. Nacionalinės reguliavimo institucijos užtikrina, kad tarptinklinio ryšio paslaugų kainų sumažinimas pagal šį reglamentą nėra kompensuojamas kompensuojamas didinant judriojo telefono ryšio paslaugų kainas toje pačioje valstybėje narėje.

Pakeitimas 55

8 STRAIPSNIO 8 DALIS

8. Taip pat taikomos pagal Direktyvos 2002/22/EB 34 straipsnį nustatytos neteisminio ginčų sprendimo procedūros sprendžiant neišspręstus ginčus dėl į šį reglamentą įtrauktų klausimų su vartotojais ir (jei taikytina pagal šalies teisę) su kitais galutiniais vartotojais.

8. Taip pat taikomos pagal Direktyvos 2002/22/EB 34 straipsnį nustatytos neteisminio ginčų sprendimo procedūros sprendžiant neišspręstus ginčus dėl į šį reglamentą įtrauktų klausimų su tarptinklinio ryšio vartotojams, kurie yra vartotojai ir (jei taikytina pagal šalies teisę) su kitais tarptinklinio ryšio vartotojais.

Pagrindimas

Neesminiai techniniai pakeitimai siekiant pabrėžti, kad reglamente kalbama apie tarptinklinio ryšio vartotojus.

Pakeitimas 56

10 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Įmonės, kurioms taikomi šio reglamento reikalavimai, užtikrina, kad bet kokie jų kainų pakeitimai, reikalingi siekiant užtikrinti atitiktį 3, 4 ir 6 straipsniams, įsigaliotų per du mėnesius nuo kiekvieno paskelbimo pagal šio straipsnio pirmesnes dalis.

5. Įmonės, kurioms taikomi šio reglamento reikalavimai, užtikrina, kad bet kokie jų kainų pakeitimai, reikalingi siekiant užtikrinti atitiktį 3 ir 4 straipsniams, įsigaliotų per du mėnesius nuo kiekvieno paskelbimo pagal šio straipsnio pirmesnes dalis.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinimo išbraukus 6 straipsnį.

Pakeitimas 57

10 STRAIPSNIO 6 DALIS

6. Pakeitimus, būtinus pritaikant II priedą prie technikos arba rinkos pokyčių, Komisija patvirtina laikydamasi 13 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

6. Pakeitimai, kuriais siekiama suderinti neesminius II priedo elementus su technikos arba rinkos pokyčiais, patvirtinami laikantis 13 straipsnio 2a dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pagrindimas

Naujoji komitologijos procedūra.

Pakeitimas 58

12 STRAIPSNIO ANTRAŠTINĖ DALIS

Peržiūros tvarka

Peržiūros tvarka ir Komisijos ataskaitos

Pagrindimas

Buvo pridėti trys atskiri Komisijos įsipareigojimai dėl ataskaitų.

Pakeitimas 59

12 STRAIPSNIS

Komisija persvarsto šio reglamento veikimą ir teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip po dvejų metų nuo jo įsigaliojimo. Į ataskaitą Komisija įtraukia argumentus, ar reguliavimo tebereikia, ar jį galima panaikinti atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir konkurencijos požiūriu. Šiuo tikslu Komisija gali prašyti valstybių narių ir nacionalinių reguliavimo institucijų pateikti informaciją, kurią jos pateikia nedelsdamos.

1. Komisija persvarsto šio reglamento veikimą ir teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip po dvejų metų nuo jo įsigaliojimo. Ataskaitoje turi būti pateikta išsami analizė, ar reguliavimo tebereikia ir prireikus turi būti pateikti atitinkami pasiūlymai dėl teisės aktų. Šiuo tikslu Komisija gali prašyti valstybių narių ir nacionalinių reguliavimo institucijų pateikti informaciją, kurią jos pateikia nedelsdamos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsamiau apibrėžti peržiūros ataskaitą ir suderinti kalbą su standartinėmis frazėmis.

Pakeitimas 60

12 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

 

1a. Komisija nuolat stebi kainų pokyčius duomenų, įskaitant SMS ir MMS, perdavimo rinkoje. Per ...1 ji pateikia šios rinkos pokyčių ataskaitą. Ataskaitoje pateikiamas pasiūlymas dėl įsikišimo veiksmų (jei manoma, kad to reikia) ir išsamiai pagrindžiami bet kokie siūlomi veiksmai. Bet koks toks pasiūlymas gali būti pateiktas atskirai, neatsižvelgiant į tai, ar jį lėmė rinkos pokyčiai, ar jų nebuvimas.

__________

1 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paskatinti tinkamą duomenų perdavimo rinkos reguliavimą, kurio dėl šiuo metu esančio duomenų trūkumo vykdyti neįmanoma.

Pakeitimas 61

12 STRAIPSNIO 1B DALIS (nauja)

 

1b. Komisija analizuoja šio reglamento poveikį mažesnių, nepriklausomų ar naujai įsisteigusių operatorių konkurencingumui. Per ...1 Komisija pateikia ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiamas pasiūlymas dėl įsikišimo veiksmų, jei manoma, kad to reikia. Bet koks toks pasiūlymas gali būti pateiktas atskirai, neatsižvelgiant į tai, ar jį lėmė rinkos pokyčiai, ar jų nebuvimas.

__________

1 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paskatinti tinkamą reguliavimą kovojant su neigiamu poveikiu konkurencijai.

Pakeitimas 62

12 STRAIPSNIO 1C DALIS (nauja)

 

1c. Komisija kasmet skelbia šio reglamento taikymo srities pokyčių Bendrijoje metinę ataskaitą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad būtų teikiama platesnė kasmetė apžvalga.

Pakeitimas 63

12 A STRAIPSNIS (naujas)

 

12a straipsnis

Šis reglamentas netenka galios po trejų metų nuo jo įsigaliojimo datos. Pasibaigus šiam laikotarpiui pramonės šakos ir ES turėtų dėti pastangų ir sukurti tikrąją judriojo telefono ryšio paslaugų vidaus rinką, užtikrinant vartotojų galimybę laisvai rinktis bet kurį ES operatorių ir sudaryti su juo telefono ryšio sutartį, net jei jis negyvena operatoriaus valstybėje narėje.

Pagrindimas

Jei po trejų metų rinka bus visiškai konkurencinga, šio reglamento nebereikės.

Pakeitimas 64

13 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

 

2a. Darant nuorodą į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalys bei 7 straipsnis atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Pagrindimas

Pakeitimas 65

I PRIEDAS, ANTRAŠTĖ

3 straipsnyje nurodytų reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu didmeninė kaina

3 straipsnyje nurodytų tam tikrų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu didmeninė kaina

Pakeitimas 66

I PRIEDO 1 DALIES ĮVADINĖ DALIS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto lankomos šalies tinklo operatorius gali nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamą skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, inicijuojamą tame pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle, neviršija pagal 10 straipsnio 3 dalį paskelbtą vidutinę judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą atitinkančios minutės kainos, padaugintos:

Kai taikoma, bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto lankomos šalies tinklo operatorius gali nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, inicijuojamą tame pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle, neviršija pagal 10 straipsnio 3 dalį paskelbtą vidutinę judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą atitinkančios minutės kainos, padaugintos:

Pakeitimas 67

II PRIEDO, 4 A PUNKTAS (naujas)

 

(4a) Bendrijos nutolusiuose regionuose turintiems leidimus veikti operatoriams atitinkama vidutinė judriojo ryšio skambučio užbaigimo kaina sudaro 75 proc. šių operatorių vidutinės judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainos 2006 m. vidurkio, kuris skaičiuojamas remiantis visais šių operatorių gautais balso skambučiais tais metais nutolusiuose regionuose. Taip pat skaičiuojama ir atitinkama vidutinė tarptinklinio ryšio paslaugų kaina.

Pagrindimas

Atkreipiamas dėmesys į Bendrijos nutolusiuose regionuose teikiančius paslaugas operatorius, siekiant užtikrinti, kad tokie operatoriai galėtų atgauti savo išlaidas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarptinklinis ryšys per viešuosius judriojo ryšio tinklus

Nuorodos

COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Atsakingas komitetas

ITRE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

5.9.2006

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas - paskelbimo plenariniame posėdyje data

5.9.2006

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Joseph Muscat

4.10.2006

 

 

Svarstymas komitete

22.11.2006

19.12.2006

23.1.2007

25.1.2007

 

1.3.2007

21.3.2007

 

 

Priėmimo data

22.3.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

19

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Adam Bielan, Georgi Bliznashki, Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

André Brie, Simon Coveney, Jean-Claude Fruteau, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Søren Bo Søndergaard, Ieke van den Burg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Sharon Bowles

  • [1]  Komisijos atliktas poveikio įvertinimas, SEC(2006) 925, 19 p.
  • [2]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [3]  OL C ... /Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO NUOMONĖ (29.3.2007)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies keičiančio Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos
(COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

Nuomonės referentas: Manolis Mavrommatis

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas[1]Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(1) Aukštas kainų, kurias viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų vartotojai moka naudodamiesi savo mobiliaisiais telefonais keliaudami užsienyje Bendrijoje, lygis kelia nacionalinių reguliavimo institucijų susirūpinimą. Europos reguliuotojų grupė pastebėjo 2005 m. gegužės mėn. plenariniame posėdyje (inter alia), kad mažmeninės kainos yra labai didelės be aiškios priežasties; kad taip yra ir dėl didelių didmeninių kainų, kurias nustato užsienio priimančiojo tinklo operatorius, ir daugeliu atvejų dėl didelių mažmeninių antkainių, kuriuos taiko vartotojo savojo tinklo operatorius; kad sumažinus didmeninius mokesčius mažmeniniams vartotojams mokesčiai nebuvo sumažinti; ir kad tarp rinkų skirtingose valstybėse narėse egzistavo glaudūs ryšiai.

(1) Aukštas kainų, kurias viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų vartotojai, pvz., studentai, asmenys, keliaujantys verslo reikalais, ir turistai, moka naudodamiesi savo mobiliaisiais telefonais keliaudami užsienyje Bendrijoje, lygis kelia nacionalinių reguliavimo institucijų susirūpinimą. Europos reguliuotojų grupė pastebėjo 2005 m. gegužės mėn. plenariniame posėdyje (inter alia), kad mažmeninės kainos yra labai didelės be aiškios priežasties; kad taip yra ir dėl didelių didmeninių kainų, kurias nustato užsienio priimančiojo tinklo operatorius, ir daugeliu atvejų dėl didelių mažmeninių antkainių, kuriuos taiko vartotojo savojo tinklo operatorius; kad sumažinus didmeninius mokesčius mažmeniniams vartotojams mokesčiai nebuvo sumažinti; ir kad tarp rinkų skirtingose valstybėse narėse egzistavo glaudūs ryšiai.

Pakeitimas 2

1A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

1a) Vidaus rinkoje yra daugiau galimybių judėti, ypač Europos programose, pvz., visą gyvenimą trunkančio mokymosi programoje, Jaunimo programoje ir programoje „Europa piliečiams“, dalyvaujantiems darbuotojams, darbdaviams, studentams, mokytojams ir dirbantiems stažuotojams. Taigi vadinamoji judumo kaina neturėtų būtų pernelyg didelė ir neturėtų sudaryti keliautojams kliūčių.

Pagrindimas

Tarptinklinio ryšio kainomis neturėtų būti piktnaudžiaujama ir jos neturėtų trukdyti keliautojams naudotis mobiliojo ryšio telefonu užsienyje.

Pakeitimas 3

1B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

1b) Sukūrus Europos socialinę, švietimo ir kultūros erdvę, pagrįstą atskirų asmenų judumo principu, turėtų palengvėti žmonių bendravimas, siekiant kurti tikrąją Europą piliečiams.

Pagrindimas

Bendravimas yra vienas iš svarbiausių Europos modelio aspektų. Būtina užtikrinti galimybes naudotis naujomis technologijomis, siekiant palengvinti piliečių bendravimą.

Pakeitimas 4

12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Atsižvelgiant į skambučio užbaigimo atskiruose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos savybes ir tarptautinio tarptinklinio ryšio tarpvalstybinį pobūdį, šios kainos taip pat suteikia tvirtą pagrindą reguliavimui, kuris atspindi judriojo ryšio tinklų išlaidų struktūras visoje Bendrijoje. Vidutinė judriojo ryšio skambučio užbaigimo kaina suteikia patikimą pagrindą esminiams išlaidų veiksniams didmeniniu lygiu, todėl tokios vidutinės judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainos atitinkamu kartotiniu pagrįsta didžiausia didmeninės kainos riba turėtų užtikrinti, kad faktinės reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo išlaidos gali būti susigrąžintos.

(12) Atsižvelgiant į skambučio užbaigimo atskiruose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos savybes ir tarptautinio tarptinklinio ryšio tarpvalstybinį pobūdį, šios kainos taip pat suteikia tvirtą pagrindą reguliavimui, kuris atspindi judriojo ryšio tinklų išlaidų struktūras visoje Bendrijoje. Vidutinė judriojo ryšio skambučio užbaigimo kaina suteikia patikimą pagrindą esminiams išlaidų veiksniams didmeniniu lygiu, todėl tokios vidutinės judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainos atitinkamu kartotiniu pagrįsta didžiausia didmeninės kainos riba turėtų užtikrinti, kad faktinės reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo išlaidos gali būti susigrąžintos.

Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į tai, kad kai kurie operatoriai neabejotinai patiria didesnių kaip vidurkis didmeninių išlaidų, atsirandančių dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių. Pavyzdžiui, operatoriai, veikiantys nedidelio gyventojų tankio teritorijose, taip pat sudėtingos topografijos vietovėse arba vietovėse, kuriose per trumpą laiką atsiranda didelis turistų, kurie dažniausiai skambina piko valandomis, antplūdis, dažniau turi didesnių tinklo išlaidų negu tų šalių operatoriai, kurie veikia kitokiomis aplinkybėmis.

Taigi tarptinklinio ryšio kainos gali būti per žemos tam, kad operatoriai investuotų į kai kurias iš šių vietovių, ir dėl to sumažėtų tarptinklinio ryšio paslaugų kokybė.

Pagrindimas

Žinoma, kad kai kurie operatoriai gali turėti didesnių judriojo ryšio tinklų įrengimo, priežiūros ir tobulinimo išlaidų negu kiti.

Pakeitimas 5

18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(18) Didžiausiomis kainų ribomis turėtų būti atsižvelgiama į skirtingus veiksnius, susijusius su skambinimu naudojantis tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu (įskaitant pridėtines išlaidas, signalų perdavimą, skambučio inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą), ir į pagrindinių išlaidų, patiriamų teikiant tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas, skirtumus skambinant į paskirties vietą lankomoje šalyje ir skambinant atgal į tarptinklinio ryšio vartotojo šalį arba į trečiąją šalį Bendrijoje.

(18) Didžiausiomis kainų ribomis turėtų būti atsižvelgiama į skirtingus veiksnius, susijusius su skambinimu naudojantis tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu (įskaitant pridėtines išlaidas, signalų perdavimą, skambučio inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą), ir į pagrindinių išlaidų, patiriamų teikiant tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas, skirtumus skambinant į paskirties vietą lankomoje šalyje ir skambinant atgal į tarptinklinio ryšio vartotojo šalį arba į trečiąją šalį Bendrijoje. Be to, reikėtų atsižvelgti į tai, kad didelė gyventojų dalis, pvz., vyresnio amžiaus žmonės, ir toliau naudojasi senomis technologijomis (fiksuoto ryšio telefonais), ir bet koks pelno sumažėjimas, susijęs su šio reglamento taikymu, neturėtų būti kompensuojamas didinant fiksuoto ryšio telefono kainas.

Pagrindimas

Senosios technologijos vis dar svarbios tam tikrai gyventojų daliai. Taigi neturėtumėme jų bausti skatindami naujas komunikacijos priemones.

Pakeitimas 6

18A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(18a) Darant bet kokius kainų pokyčius reikėtų atsižvelgti į rinkos iškraipymo riziką ir į tikimybę pakenkti daugeliui vartotojų. Taip pat reikėtų stebėti, kad būtų nuosekliai atsveriamas sezoninių turistų poveikis išlaidoms, kurių randasi priimantiesiems ir siunčiantiesiems operatoriams. Atitinkamai ir atsižvelgiant į tai, kad 66 proc. judriojo ryšio telefonų naudotojų Europos Sąjungoje nesinaudoja tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugomis, būtina užtikrinti, kad tokia priemonė nepakenktų šiems naudotojams.

Pakeitimas 7

26 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų skambinant arba priimant skambučius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti sprendimus dėl naudojimosi savo mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios telefonijos paslaugų teikėjai turėtų suteikti galimybę savo tarptinklinio ryšio vartotojams paprašius ir nemokamai lengvai gauti informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, jiems taikomas atitinkamoje lankomoje valstybėje narėje. Siekiant skaidrumo taip pat reikia, kad teikėjai pateiktų informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas sudarant abonentines sutartis ir kad jie taip pat savo vartotojams reguliariai praneštų naujausią informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas bei esminius pakeitimus.

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų skambinant arba priimant skambučius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti sprendimus dėl naudojimosi savo mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios telefonijos paslaugų teikėjai turėtų suteikti galimybę savo tarptinklinio ryšio vartotojams lengvai ir nemokamai gauti informaciją apie jiems taikomas tarptinklinio ryšio kainas atitinkamoje lankomoje valstybėje narėje. Siekiant skaidrumo taip pat reikia, kad teikėjai pateiktų informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas sudarant abonentines sutartis ir kad jie taip pat savo vartotojams reguliariai praneštų naujausią informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas bei esminius pakeitimus.

Pagrindimas

Vartotojai neprašydami turėtų gauti reikiamos informacijos apie tarptinklinio ryšio įkainius SMS žinute, panašiai kaip dabar gaunama sveikinimo žinutė pasirinkus naują tinklą.

Pakeitimas 8

27 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(27) Už užduočių pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą vykdymą atsakingos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų turėti įgaliojimus, būtinus šiame reglamente numatytiems įpareigojimams prižiūrėti ir jų vykdymui užtikrinti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų prižiūrėti balso ir duomenų perdavimo paslaugų kainų nustatymo pokyčius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje besinaudojantiems judriojo ryšio vartotojams, ypač atsižvelgdamos į specialias išlaidas, susijusias su skambučiais naudojantis tarptinkliniu ryšiu Bendrijos tolimiausiuose regionuose, ir būtinybę užtikrinti, kad tos išlaidos galėtų būti tinkamai padengtos didmeninėje rinkoje. Jie turėtų užtikrinti, kad judriojo ryšio vartotojams būtų suteikiama naujausia informacija apie šio reglamento taikymą.

(27) Už užduočių pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą vykdymą atsakingos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų turėti įgaliojimus, būtinus šiame reglamente numatytiems įpareigojimams prižiūrėti ir jų vykdymui užtikrinti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų prižiūrėti balso ir duomenų (pvz., SMS ir MMS žinučių) perdavimo paslaugų kainų nustatymo pokyčius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje besinaudojantiems judriojo ryšio vartotojams, ypač specialias išlaidas, susijusias su skambučiais naudojantis tarptinkliniu ryšiu Bendrijos tolimiausiuose regionuose, atsižvelgdamos į geografinę mažų valstybių narių padėtį pasienyje ir į tų valstybių narių, kurias tradiciškai tam tikrais metų laikotarpiais užplūsta sezoniniai turistai, padėtį. Jos turėtų stebėti balso ir duomenų perdavimo paslaugų mažmeninių kainų pokyčius ir užtikrinti, kad tarptinklinio ryšio mokesčių mažinimas pagal šį reglamentą nebūtų kompensuojamas didinant judriojo ryšio skambučių mokesčius toje pačioje valstybėje. Jos turėtų užtikrinti, kad judriojo ryšio vartotojams būtų suteikiama naujausia informacija apie šio reglamento taikymą.

Pagrindimas

Turėtume atsižvelgti į tai, kad daugelyje mažųjų valstybių narių galima labai greitai kirsti sieną.

Pakeitimas 9

30A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

30a) Kadangi Europos Sąjunga – tai vieta, kurioje piliečiai bendrauja, taigi naujosios technologijos gali būti svarbi priemonė šioje srityje. Kiekvienas turėtų turėti galimybę už prieinamą kainą naudotis visomis komunikacijos priemonėmis ir neturėtų būti didinamos tradicinių telefono ryšio paslaugų, kuriomis naudojasi didelė gyventojų dalis, kainos, nes tai galėtų lemti socialinę atskirtį, taip pat reikėtų užtikrinti, kad šie pokyčiai netrukdytų trukdytų siekti pažangos tobulinant tinklus ir investuoti į juos.

Pagrindimas

Bendravimas yra vienas iš svarbiausių Europos modelio aspektų. Būtina užtikrinti galimybes naudotis naujomis technologijomis, siekiant palengvinti piliečių bendravimą.

Pakeitimas 10

1 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras mechanizmas, vadinamas Europos vidaus rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami arba priimdami skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugojant judriojo ryšio operatorių konkurenciją. Jame nustatomos taisyklės kainoms, kurias judriojo ryšio operatoriai gali nustatyti už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą balso skambučiams, inicijuojamiems ir užbaigiamiems Bendrijoje, ir jis taikomas tiek kainoms, kurias tinklų operatoriai nustato vieni kitiems didmeniniu lygiu, tiek kainoms, kurias paslaugų savajame tinkle teikėjas nustato mažmeniniu lygiu.

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras mechanizmas, vadinamas Europos vidaus rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami arba priimdami skambučius ir siųsdami bei gaudami duomenis (už priimtiną kainą siųsdami SMS, MMS žinutes ir t. t.), tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugojant judriojo ryšio operatorių konkurenciją. Jame nustatomos taisyklės kainoms, kurias judriojo ryšio operatoriai gali nustatyti už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą balso skambučiams, inicijuojamiems ir užbaigiamiems Bendrijoje, ir jis taikomas tiek kainoms, kurias tinklų operatoriai nustato vieni kitiems didmeniniu lygiu, tiek kainoms, kurias paslaugų savajame tinkle teikėjas nustato mažmeniniu lygiu.

Pagrindimas

Daugelis mobiliojo ryšio vartotojų, ypač jaunų, naudojasi trumpųjų žinučių paslauga, nes tai nebrangus bendravimo būdas. Taigi tarptautinio tarptinklinio ryšio reglamentas taip pat turėtų apimti šią paslaugą.

Pakeitimas 11

1 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Šiame reglamente nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama padidinti kainų skaidrumą ir pagerinti informacijos apie tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų, įskaitant balso ir duomenų perdavimą, įkainius teikimą vartotojams.

Pakeitimas 12

1 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

 

1a. Šiame reglamente nustatoma, kaip padidinti kainų skaidrumą ir pagerinti informacijos apie tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų, įskaitant balso ir duomenų perdavimą bei SMS žinučių paslaugą, įkainius teikimą vartotojams.

Pagrindimas

Svarbu, kad reglamentas apimtų visas mobiliojo ryšio operatorių teikiamas paslaugas.

Pakeitimas 13

2 STRAIPSNIO 2 DALIES D PUNKTAS

d) „reguliuojamas skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu“ – tarptinklinio ryšio vartotojo atliekamas judriosios balso telefonijos skambutis, inicijuojamas pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle ir užbaigiamas viešajame telefono ryšio tinkle Bendrijoje;

d) „reguliuojamas skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu“ – tarptinklinio ryšio vartotojo mobiliuoju telefonu atliekamas balso skambutis ar duomenų perdavimas, inicijuojamas pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle ir užbaigiamas viešajame telefono ryšio tinkle Bendrijoje;

Pakeitimas 14

7 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas paprašius pateikia savo tarptinklinio ryšio vartotojui asmeninę kainodaros informaciją apie mažmenines kainas, kurios taikomos tam vartotojui skambinant ir priimant skambučius lankomoje valstybėje narėje.

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas savaime, kai vartotojas atvyksta į kitą valstybę narę, nedelsdamas nusiunčia jam trumpąją žinutę (SMS), kurioje pateikia kainodaros informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, kurios taikomos tam vartotojui skambinant bei priimant skambučius ir siunčiant bei gaunant duomenis lankomoje valstybėje narėje. Be to, vartotojas, siųsdamas SMS žinutę arba skambindamas, turi galimybę paprašyti informacijos apie taikomus tarptinklinio ryšio mokesčius. SMS žinutės turinys yra aiškiai apibrėžtas, žinutėje pateikiama aiški informacija apie tarptinklinio ryšio kainas, joje nenurodoma informacijos, kuri galėtų būti naudinga keliaujant.

Pagrindimas

Būtų daug naudingiau, jei informacija visada savaime būtų siunčiama vartotojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie jos prašė, ar ne.

Pakeitimas 15

7 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Vartotojas gali pasirinkti pateikti tokį prašymą judriojo ryšio balso skambučiu arba siųsdamas SMS (trumpųjų pranešimų paslauga) abiem atvejais paslaugų savajame tinkle teikėjo šiuo tikslu nurodytu numeriu, ir gali pasirinkti gauti informaciją arba to skambučio metu, arba SMS (pastaruoju atveju nedelsiant).

Išbraukta.

Pagrindimas

Būtų daug naudingiau tai paminėti pirmoje dalyje.

Pakeitimas 16

7 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

 

2a. Kai vartotojas atvyksta į kitą valstybę narę, per vieną valandą kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas iš paslaugų savajame tinkle teikėjo savaime gauna SMS žinutę, kurioje nurodoma asmeninė kainodaros informacija apie mažmenines kainas, kurios taikomos tam vartotojui skambinant bei priimant skambučius ir siunčiant bei gaunant duomenis, taip pat ir SMS žinutes, kiekviename prieinamame lankomos valstybės narės ryšio tinkle.

Pagrindimas

SMS žinutė, kuria sveikinama atvykus į kitą šalį, galėtų būti naudingesnė.

Pakeitimas 17

7 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Pirmiau nurodyta informacijos teikimo paslauga teikiama nemokamai ir teikiant prašymą, ir priimant prašomą informaciją.

3. Paslaugų savajame tinkle tiekėjai siūlo bent jau nemokamą informacijos, kuri apima minėtąją informaciją, teikimo paslaugą, kad būtų galima prašyti ir gauti reikiamos informacijos.

Pagrindimas

Iš operatorių turėtų būti reikalaujama tik nemokamai informuoti, paliekant jiems teisę laisvai rinktis kitus būdus, kuriuos jie norėtų taikyti.

Pakeitimas 18

7 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Šiame straipsnyje nurodyta asmeninė kainodaros informacija yra kainos, taikomos pagal atitinkamo tarptinklinio ryšio vartotojo tarifų sistemą skambinimui ir skambučių priėmimui bet kuriame pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle valstybėje narėje, kurioje vartotojas naudojasi tarptinkliniu ryšiu.

4. Šiame straipsnyje nurodyta asmeninė kainodaros informacija yra kainos, taikomos pagal atitinkamo tarptinklinio ryšio vartotojo tarifų sistemą skambinimui bei skambučių priėmimui ir duomenų, įskaitant trumpųjų (SMS) ir vaizdo (MMS) žinučių, siuntimui bei gavimui kiekviename pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle valstybėje narėje, kurioje vartotojas naudojasi tarptinkliniu ryšiu. Teikiant informaciją taip pat nurodomi kainų skirtumai, atsižvelgiant į skambinimo laiką ar dieną.

Pakeitimas 19

7 STRAIPSNIO 5A DALIS (nauja)

5a) Informacija apie tarptinklinio ryšio kainas taip pat turi būti viešai skelbiama paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

Pakeitimas 20

9 STRAIPSNIS

Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti jų įgyvendinimą. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo datos, ir nedelsiant jai praneša apie bet kokius vėlesnius šių nuostatų pakeitimus.

Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi, prižiūri ir užtikrina, kad šio reglamento būtų laikomasi jų teritorijoje. Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti jų įgyvendinimą. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo datos, ir nedelsiant jai praneša apie bet kokius vėlesnius šių nuostatų pakeitimus.

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos yra labiausiai kompetentingos stebėti, kaip laikomasi šio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 21

10 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Komisija reguliariai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia vidutinę judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą, nustatomą pagal 1, 2 ir 4 dalis.

3. Komisija reguliariai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Jūsų Europos portale skelbia vidutinę judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą, nustatomą pagal 1, 2 ir 4 dalis.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies keičiančio Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos

Nuorodos

COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD)

Atsakingas komitetas

ITRE

Nuomonę pateikė
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT
5.9.2006

Glaudesnis bendradarbiavimas - pranešimo plenariniame posėdyje data

 

Nuomonės referentas (-ė)
  Paskyrimo data

Manolis Mavrommatis
12.9.2006

Pakeistas nuomonės referentas (-ė)

 

Svarstymas komitete

18.12.2006

29.1.2007

0.0.0000

 

 

Priėmimo data

22.3.2007

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Şerbu, Nikolaos Sifunakis, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Giusto Catania, Mario Mauro, Nina Škottová

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarptinklinis ryšys per viešuosius judriojo ryšio tinklus

Nuorodos

COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.7.2006

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

5.9.2006

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

CULT

5.9.2006

 

Glaudesnis bendradarbiavimas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

5.9.2006

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Paul Rübig

12.9.2006

 

 

Svarstymas komitete

23.11.2006

27.2.2007

27.3.2007

12.4.2007

Priėmimo data

12.4.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Manolis Mavrommatis, Sharon Bowles, Michał Tomasz Kamiński