Ziņojums - A6-0155/2007Ziņojums
A6-0155/2007

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem

20.4.2007 - (COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD)) - ***I

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Paul Rübig
Atzinumu sagatavoja *:
Joseph Muscat, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
* Komiteju ciešāka sadarbība – Reglamenta 47. pants

Procedūra : 2006/0133(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0155/2007

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem

(COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0382)[1],

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuru Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6‑0244/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetāro lietu komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus (A6‑0155/2007),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu ar grozījumiem;

2.  aicina Komisiju šajā jautājumā vēlreiz vērsties pie Parlamenta, ja tas grasās šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

1. APSVĒRUMS

(1) Augstās cenas, ko publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotāji maksā, kad savus mobilos tālruņus izmanto, ceļojot Kopienas teritorijā, ir izraisījušas valstu regulējošo iestāžu bažas. Eiropas reglamentējošo iestāžu grupa 2005. gada maija plenārsēdē (cita starpā) atzīmēja, ka mazumtirdzniecības cenas ir ļoti augstas bez skaidra pamatojuma; ka to izraisa gan augstie vairumtirdzniecības tarifi, kurus uzliek ārzemju sakaru tīklu operatori, gan daudzos gadījumos augstais mazumtirdzniecības uzcenojums, kuru uzliek klienta paša sakaru tīkla operators; ka vairumtirdzniecības tarifu pazeminājums bieži nenonāk līdz mazumtirdzniecības klientam un ka pastāv stingra saikne starp tirgiem dažādās dalībvalstīs.

(1) Augstās cenas, ko publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotāji, piemēram, studenti, cilvēki komandējumu laikā un tūristi, maksā, kad savus mobilos tālruņus izmanto, ceļojot Kopienas teritorijā, ir izraisījušas valstu regulējošo iestāžu bažas. Eiropas reglamentējošo iestāžu grupa 2005. gada maija plenārsēdē (cita starpā) atzīmēja, ka mazumtirdzniecības cenas ir ļoti augstas bez skaidra pamatojuma; ka to izraisa gan augstie vairumtirdzniecības tarifi, kurus uzliek ārzemju sakaru tīklu operatori, gan daudzos gadījumos augstais mazumtirdzniecības uzcenojums, kuru uzliek klienta paša sakaru tīkla operators ka vairumtirdzniecības tarifu pazeminājums bieži nenonāk līdz mazumtirdzniecības klientam un ka pastāv stingra saikne starp tirgiem dažādās dalībvalstīs. Lai gan daži operatori nesen ieviesa tādus viesabonēšanas tarifus, kas piedāvā klientiem izdevīgākus nosacījumus, dati liecina, ka cenas joprojām pareizi neatspoguļo izmaksas.

Grozījums Nr. 2

1.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(1a) Iekšējais tirgus sniedz lielākas mobilitātes iespējas, jo īpaši darba ņēmējiem, darba devējiem, studentiem, skolotājiem un strādājošiem praktikantiem, kas piedalās tādās Eiropas programmās kā „Mūžizglītība”, „Jaunatne” un „Eiropa pilsoņiem”. Tāpēc „mobilitātes cenai” nevajadzētu būt pārlieku augstai vai tādai, kas ierobežo ceļotājus.

Pamatojums

Viesabonēšanas cenām nevajadzētu būt pārlieku augstām vai ierobežojošām, neļaujot ceļotājiem izmantot savus mobilos telefonus ārzemēs.

Grozījums Nr. 3

1.B APSVĒRUMS (jauns)

 

(1b) Uz personu mobilitāti balstītās Eiropas sociālās, izglītības un kultūras telpas izveidei jāveicina saziņa starp cilvēkiem ar mērķi izveidot patiesu „Eiropu pilsoņiem”.

Pamatojums

Saziņa ir viens no visnozīmīgākajiem Eiropas modeļa aspektiem. Spēja izmantot jaunās tehnoloģijas, lai atvieglotu saziņu starp cilvēkiem, ir ļoti būtiska.

Grozījums Nr. 4

4. APSVĒRUMS

(4) Ieteikumā kā attiecīgais tirgus, kam piemēro ex ante regulējumu, definēts vairumtirdzniecības valsts tirgus starptautiskajai viesabonēšanai publiskajos mobilo sakaru tīklos. Tomēr darbs, ko valstu regulējošās iestādes (gan individuāli, gan Eiropas reglamentējošo iestāžu grupā) uzņēmušās, analizējot starptautiskās viesabonēšanas vairumtirdzniecības valsts tirgus, ir parādījis, ka valstu regulējošām iestādēm vēl nav bijis iespējams efektīvi vērsties pret starptautiskās viesabonēšanas vairumtirdzniecības augstajiem tarifiem, jo ir grūti noteikt uzņēmumus ar būtisku ietekmi tirgū, ņemot vērā starptautiskās viesabonēšanas īpašos apstākļus, tajā skaitā tās pārrobežu raksturu.

(4) Ieteikumā kā attiecīgais tirgus, kam piemēro ex ante regulējumu, definēts vairumtirdzniecības valsts tirgus starptautiskajai viesabonēšanai publiskajos mobilo sakaru tīklos. Tomēr darbs, ko valstu regulējošās iestādes (gan individuāli, gan Eiropas reglamentējošo iestāžu grupā) uzņēmušās, analizējot Kopienas mēroga viesabonēšanas vairumtirdzniecības valsts tirgus, ir parādījis, ka valstu regulējošām iestādēm vēl nav bijis iespējams efektīvi vērsties pret Kopienas mēroga viesabonēšanas vairumtirdzniecības augstajiem tarifiem, jo ir grūti noteikt uzņēmumus ar būtisku ietekmi tirgū, ņemot vērā Kopienas mēroga viesabonēšanas īpašos apstākļus, tajā skaitā tās pārrobežu raksturu. Tāpēc ir jāizskata nepieciešamība izveidot Eiropas regulatoru.

Grozījums Nr. 5

9. APSVĒRUMS

(9) Kaut gan 2002. gada reglamentējošos noteikumos elektronisko sakaru jomā, pamatojoties uz tā laika apsvērumiem, paredzēts likvidēt visus šķēršļus tirdzniecībai nozarē, kuru saskaņo ar šiem noteikumiem, šis fakts nevar novērst saskaņotu noteikumu pielāgošanu atbilstīgi citiem apsvērumiem, lai atrastu visefektīvāko līdzekli patērētāju augsta līmeņa aizsardzības nodrošināšanai, uzlabojot iekšējā tirgus darbības nosacījumus.

(9) 2002. gada reglamentējošie noteikumi elektronisko sakaru jomā, pamatojoties uz tā laika apsvērumiem, bija paredzēti, lai likvidētu visus šķēršļus tirdzniecībai starp dalībvalstīm šajā nozarē, cita starpā attiecībā uz pasākumiem, kas ietekmē cenas, kuras lietotājiem jāmaksā citās dalībvalstīs. Tomēr tas nedrīkst novērst saskaņotu noteikumu pielāgošanu, ja, ņemot vērā gūto pieredzi, šāda pielāgošana ir vajadzīga, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību un vienlaikus nodrošinātu efektīvāku līdzekli patērētāju augsta līmeņa aizsardzības nodrošināšanai.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzsvērt priekšlikuma ietekmi uz iekšējā tirgus darbību un patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 6

10. APSVĒRUMS

(10) Tāpēc ir jāgroza 2002. gada reglamentējošie noteikumi elektronisko sakaru jomā, lai ļautu atkāpties no citādi piemērojamiem noteikumiem, proti, ka pakalpojumu piedāvājumu cenas nosaka ar komercvienošanos, ja tirgū nepastāv būtiska ietekme, un tādējādi ļautu ieviest papildu regulējošas saistības, kas atspoguļo starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu īpašo raksturojumu.

(10) 2002. gada reglamentējošie noteikumi elektronisko sakaru jomā ir atbilstoši jāpapildina ar īpašiem noteikumiem par Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem. Šajos īpašajos noteikumos ir jāiekļauj papildu regulējošas saistības, kas atspoguļo Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumu īpašās iezīmes.

Pamatojums

Skatīt 9. apsvēruma grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 7

12. APSVĒRUMS

(12) Regulējošās saistības jāpiemēro gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu viesabonēšanas klientu intereses, jo pieredze liecina, ka starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu samazināšana var neatspoguļoties viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenu samazinājumā, ja nav veicinošu faktoru. No otras puses, rīcība, kas vērsta uz mazumtirdzniecības cenu līmeņa samazināšanu, nevēršoties pret vairumtirdzniecības izmaksām, kas saistītas ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, varētu izraisīt risku izjaukt starptautiskās viesabonēšanas tirgus pienācīgu funkcionēšanu.

(12) Regulējošās saistības jāpiemēro gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu viesabonēšanas klientu intereses, jo pieredze liecina, ka Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu samazināšana var neatspoguļoties viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenu samazinājumā, ja nav veicinošu faktoru. No otras puses, rīcība, kas vērsta uz mazumtirdzniecības cenu līmeņa samazināšanu, nevēršoties pret vairumtirdzniecības izmaksām, kas saistītas ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, varētu izraisīt risku izjaukt Kopienas mēroga viesabonēšanas tirgus pienācīgu funkcionēšanu. Īpaša uzmanība jāpievērš riskam, ka viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas noteikumi, ko piedāvā mazākiem, neatkarīgiem un jaunizveidotiem operatoriem, ir tādi, kas mazina to konkurētspēju, tāpēc jānodrošina, lai gadījumā, ja konstatē ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, var ātri un atbilstoši rīkoties. Komisijai ir jāanalizē šīs regulas ietekme uz mazāku, neatkarīgu un jaunizveidotu operatoru konkurētspēju.

Grozījums Nr. 8

13. APSVĒRUMS

(13) Izrietošajām saistībām būtu jāstājas spēkā, cik drīz vien iespējams, tomēr piešķirot attiecīgajiem operatoriem saprātīgu periodu cenu un pakalpojumu piedāvājumu pielāgošanai, lai nodrošinātu atbilstību, un tās tieši jāpiemēro visās dalībvalstīs.

 

(13) Izrietošajām saistībām būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, tomēr paredzot attiecīgajiem operatoriem viena mēneša periodu cenu un pakalpojumu piedāvājumu pielāgošanai, lai nodrošinātu atbilstību, un tās tieši jāpiemēro visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 9

14. APSVĒRUMS

(14) Jāizstrādā kopējs mehānisms, ko varētu nosaukt par Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par starptautiskās viesabonēšanas balss pakalpojumiem, veicot zvanus, un nebūtu jāmaksā par balss zvanu saņemšanu, tādējādi nodrošinot augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, bet saglabājot konkurenci mobilo sakaru operatoru starpā. Ņemot vērā šo pakalpojumu pārrobežu raksturu, ir nepieciešams kopējs mehānisms, lai mobilo sakaru operatoriem būtu jārēķinās ar vienotu saskaņotu tiesisko regulējumu, kas balstīts uz objektīvi noteiktiem kritērijiem.

(14) Jāizstrādā kopējs mehānisms, ko varētu nosaukt par Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par Kopienas mēroga viesabonēšanas balss un datu pārraides pakalpojumiem, veicot zvanus, saņemot balss zvanus vai izmantojot datu pārraides pakalpojumus, tādējādi nodrošinot augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, bet saglabājot konkurenci mobilo sakaru operatoru starpā. Ņemot vērā šo pakalpojumu pārrobežu raksturu, ir nepieciešams kopējs mehānisms, lai mobilo sakaru operatoriem būtu jārēķinās ar vienotu saskaņotu tiesisko regulējumu, kas balstīts uz objektīvi noteiktiem kritērijiem. Lai nodrošinātu efektīvu konkurenci mazumtirdzniecībā un to, ka visi mobilo sakaru operatori Kopienā var efektīvi savstarpēji konkurēt, mobilo sakaru operatoriem jāuzliek par pienākumu pēc pieprasījuma sniegt Kopienas mēroga vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumus visiem pārējiem operatoriem, kas reģistrēti Kopienas teritorijā.

Pamatojums

Lai varētu efektīvi konkurēt, mobilo sakaru operatoriem jāuzliek par pienākumu sniegt visiem pārējiem operatoriem vairumtirdzniecības Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumus. Tas nodrošinās, ka nevienam operatoram netiek liegta piekļuve vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 10

15. APSVĒRUMS

(15) Visefektīvākais un proporcionālākais starptautiskās viesabonēšanas zvanu veikšanas cenu līmeņa regulēšanas mehānisms saskaņā ar iepriekš izteiktajiem apsvērumiem ir Kopienas mērogā noteikt maksimālo maksu par minūti gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības līmenī.

(15) Visefektīvākais un proporcionālākais mehānisms, lai regulētu Kopienas mēroga viesabonēšanas balss zvanu veikšanas un saņemšanas cenu līmeni saskaņā ar iepriekš izteiktajiem apsvērumiem, ir Kopienas mērogā noteikt maksimālo maksu par minūti vairumtirdzniecības līmenī. Mazumtirdzniecībā ir ieteicams noteikt Eiropas tarifu, kas operatoriem ir obligāti jāpiedāvā viesabonēšanas klientiem. Tas kļūs par atskaites rādītāju, kam pielīdzinās citus mazumtirdzniecības piedāvājumus, tādējādi nodrošinot godīgas cenas patērētājiem. Eiropas tarifa maksimālais apmērs ir jānosaka tādā līmenī, kas garantē pietiekamu peļņu operatoriem un veicina konkurētspējīgus viesabonēšanas piedāvājumus par zemākiem tarifiem. Attiecībā uz datu pārraides pakalpojumiem, ņemot vērā straujo tehnoloģijas attīstību un īsziņu pakalpojumu (SMS) un multivides ziņojumu pakalpojumu (MMS) aizvien pieaugošo lomu, valsts regulatīvām iestādēm un Komisijai ir jāuzrauga datu pārraides pakalpojumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenas, tostarp īsziņu un multivides ziņojumu tarifi, un tie jāiekļauj tiesiskā regulējuma turpmākā pārskatīšanā, ja cenas nesamazinās.

Grozījums Nr. 11

16. APSVĒRUMS

(16) Šim kopējam mehānismam būtu jānodrošina, ka starptautiskās viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenās pieņemamāk nekā līdz šim atspoguļotos attiecīgās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, ļaujot operatoriem brīvi konkurēt, dažādojot savus piedāvājumus un piemērojot cenu struktūras tirgus apstākļiem un klientu izvēlei.

(16) Šim kopējam mehānismam būtu jānodrošina, ka Kopienas mēroga viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenas labāk nekā līdz šim atbilst reālajām izmaksām par pakalpojuma sniegšanu, jo Eiropas tarifs, ko piedāvās visiem viesabonentiem, paredz saprātīgu peļņas normu attiecībā uz viesabonēšanas pakalpojuma nodrošināšanas vairumtirdzniecības izmaksām, ļaujot operatoriem brīvi konkurēt, dažādojot savus piedāvājumus un piemērojot cenu struktūras tirgus apstākļiem un klientu izvēlei.

Grozījums Nr. 12

18. APSVĒRUMS

(18) Nosakot maksimālo cenu līmeni, jāņem vērā dažādi starptautiskās viesabonēšanas zvana veikšanas elementi (tostarp, pieskaitāmās izmaksas, signāla pārraide, savienojuma uzsākšana, tranzīts un savienojuma pabeigšana) un starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas pamatizmaksu atšķirības attiecībā uz zvaniem, kas veikti uz numuru apmeklētajā valstī, no vienas puses, un zvaniem, kas veikti uz viesabonenta mītnes zemi vai trešo valsti Kopienā, no otras puses.

(18) Nosakot maksimālos tarifus, jāņem vērā būtiski Kopienas mēroga viesabonēšanas zvana veikšanas un saņemšanas elementi (tostarp, pieskaitāmās izmaksas, signāla pārraide, savienojuma uzsākšana, tranzīts un savienojuma pabeigšana). Tā kā Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas izmaksu atšķirības attiecībā uz zvaniem, kas veikti vai saņemti apmeklētajā valstī uz abonenta mītnes valsti vai no tās un uz trešo valsti vai no tās, šķiet, ir visai nenozīmīgas, maksimālā vairumtirdzniecības tarifa aprēķināšanai būtu jāizmanto vienots koeficients.

Grozījums Nr. 13

20. APSVĒRUMS

(20) Ar maksimālo cenu līmeni, ko piemēro mazumtirdzniecībā, viesabonentiem jānodrošina pārliecība, ka viņiem nebūs pārmērīgi jāmaksā par regulēta viesabonēšanas zvana veikšanu, tajā pašā laikā atstājot vietējam mobilo sakaru operatoram pietiekamu rezervi klientiem piedāvāto produktu dažādošanai.

(20) Ar Eiropas tarifu, ko piemēro mazumtirdzniecībā, viesabonentiem jānodrošina pārliecība, ka viņiem nebūs pārmērīgi jāmaksā par viesabonēšanas zvana veikšanu vai saņemšanu, tajā pašā laikā atstājot vietējam mobilo sakaru operatoram pietiekamu rezervi klientiem piedāvāto produktu dažādošanai.

Grozījums Nr. 14

21. APSVĒRUMS

(21) Operatoriem, kas sniedz starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumus zvaniem, kurus veic viesabonēšanas laikā ārzemēs un uz kuriem attiecas šī regula, jādod laika posms, kurā brīvprātīgi pielāgot mazumtirdzniecības cenas, lai tās atbilstu šajā regulā paredzētajam maksimālajam ierobežojumam. Ir atbilstīgi šim nolūkam atvēlēt sešu mēnešu laikposmu, lai tirgus dalībniekiem ļautu veikt nepieciešamos pielāgojumus.

svītrots

Grozījums Nr. 15

23. APSVĒRUMS

(23) Ar šo regulu nedrīkst ierobežot jauninājumus, kurus piedāvā klientiem un kuri ir izdevīgāki nekā šajā regulā paredzētās maksimālās cenas par minūti.

(23) Ar šo regulu nedrīkst ierobežot jauninājumus, kurus piedāvā klientiem un kuri ir izdevīgāki nekā šajā regulā paredzētais Eiropas tarifs, bet ar to faktiski ir jāveicina novatoriski piedāvājumi viesabonentiem par zemākiem tarifiem nekā maksimālais Eiropas tarifs. Ar šo regulu netiek prasīts atkārtoti ieviest viesabonēšanas tarifus tajos gadījumos, kad tie jau ir kopumā atcelti (piemēram, Īrijas un Ziemeļīrijas pašreizējā „visas salas” tirgū), kā arī netiek prasīts saglabāt pašreizējos viesabonēšanas tarifus.

Grozījums Nr. 16

23.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(23a) Lai gan datplūsmas vadības metodes var veicināt to, ka lietotāji vienmēr maksā viszemāko pieejamo viesabonēšanas tarifu, tās var arī ierobežot klientu izvēli. Lietotājam vienmēr jābūt iespējai manuāli izvēlēties vēlamo apmeklēšanas tīklu.

Grozījums Nr. 17

24. APSVĒRUMS

(24) Cenu veidošanas prasības šajā regulā tiek piemērotas neatkarīgi no tā, vai viesabonentiem ar vietējo mobilo sakaru operatoru ir priekšapmaksas vai pēcapmaksas līgums, lai nodrošinātu, ka visi mobilo balss telefonsakaru klienti no šīs regulas nosacījumiem gūst labumu.

(24) Cenu noteikšanas prasības šajā regulā tiek piemērotas neatkarīgi no tā, vai viesabonentiem ar vietējo mobilo sakaru operatoru ir priekšapmaksas vai pēcapmaksas līgums, un neatkarīgi no tā, vai vietējais operators ir mobilo balss telefonijas pakalpojumu tālākpārdevējs vai ne, lai nodrošinātu, ka visi mobilo balss telefonsakaru klienti no šīs regulas nosacījumiem gūst labumu.

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka šī regula attiecas arī uz tā saucamajiem mobilo sakaru tīkla virtuālajiem operatoriem.

Grozījums Nr. 18

26. APSVĒRUMS

(26) Lai uzlabotu viesabonēšanas zvanu veikšanas un saņemšanas mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību Kopienā un lai palīdzētu viesabonentiem pieņemt lēmumu par sava mobilā tālruņa izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo sakaru pakalpojumu operatoriem jādod viesabonentiem iespēja pēc pieprasījuma un bez maksas vienkārši iegūt informāciju par viesabonēšanas cenām attiecīgajā apmeklējamā dalībvalstī. Pārskatāmība paredz arī to, ka operatori sniedz informāciju par viesabonēšanas cenām laikā, kad klienti noformē abonementu, un ka tie nodrošina klientiem regulāri atjauninātu informāciju par viesabonēšanas cenām, kā arī informē par būtiskām izmaiņām.

(26) Lai uzlabotu viesabonēšanas zvanu veikšanas un saņemšanas mazumtirdzniecības tarifu pārskatāmību Kopienā un lai palīdzētu viesabonentiem pieņemt lēmumu par mobilā tālruņa izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo sakaru pakalpojumu operatoriem bez maksas jāsniedz viesabonentiem noderīga informācija par viesabonēšanas cenām attiecīgajā apmeklējamā dalībvalstī. Minētajai informācijai jāietver datu pārraides pakalpojumu cena par minūti vai par apjomu (ar PVN) attiecībā uz balss zvanu veikšanu un saņemšanu, kā arī īssiņu, multivides ziņojumu un citu pieejamu datu pārraides pakalpojumu sūtīšanu un saņemšanu visos apmeklētās dalībvalsts tīklos. Pārskatāmība paredz arī to, ka vietējie operatori laikā, kad klienti noformē abonementu, sniedz visiem lietotājiem pilnīgu informāciju par piemērojamām viesabonēšanas cenām, jo īpaši par Eiropas tarifu, un visaptverošu vienotu likmi, un ka tie arī periodiski un bez liekas kavēšanās ik reizi, kad notiek cenu izmaiņas, nodrošina viesabonēšanas klientiem atjauninātu informāciju par viesabonēšanas cenām. Arī pārredzamības labad jāpieprasa vietējiem operatoriem kā bezmaksas pakalpojumu pēc viesabonenta pieprasījuma piedāvāt individuālu labākā pieejamā tarifa aprēķinu, ņemot vērā klienta iepriekš veiktos zvanus.

Grozījums Nr. 19

26.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(26a) Lai nodrošinātu to personu pārrobežu mobilitāti, kuras ceļo kā tūristi, nevis saistībā ar darījumiem, būtu jānosaka, ka vietējiem mobilo sakaru operatoriem pēc klienta pieprasījuma ir jāsniedz informācija par vislabāko iespējamo tarifu dalībvalstij, ko klients plāno apmeklēt, vai vismaz jānosaka īpašs viesabonēšanas tarifs tūrisma vajadzībām.

Grozījums Nr. 20

27. APSVĒRUMS

(27) Valsts regulējošām iestādēm, kuras ir atbildīgas par to uzdevumu īstenošanu, kas paredzēti 2002. gada reglamentējošos noteikumos elektronisko sakaru jomā, jābūt pilnvarām, kas nepieciešamas šajā regulā paredzēto saistību uzraudzībai un izpildei to teritorijā. Tām jāuzrauga arī attīstības tendences cenu noteikšanā par balss un datu pakalpojumiem, ko nodrošina mobilo sakaru abonentiem viesabonēšanas laikā Kopienā, jo īpaši attiecībā uz īpašām izmaksām saistībā ar viesabonēšanas zvaniem, kas veikti Kopienas attālākajos apgabalos, un nepieciešamību nodrošināt, ka šīs izmaksas var adekvāti atgūt vairumtirdzniecības tirgū. Tām jānodrošina arī, lai mobilo sakaru lietotājiem būtu pieejama atjaunināta informācija par šīs regulas piemērošanu.

(27) Valsts regulējošām iestādēm, kuras ir atbildīgas par to uzdevumu īstenošanu, kas paredzēti 2002. gada reglamentējošos noteikumos elektronisko sakaru jomā, jābūt pilnvarām, kas nepieciešamas šajā regulā paredzēto saistību uzraudzībai un izpildei to teritorijā. Tām jāuzrauga arī attīstības tendences cenu noteikšanā par balss un datu pārraides pakalpojumiem, ko nodrošina mobilo sakaru abonentiem viesabonēšanas laikā Kopienā, jo īpaši attiecībā uz īpašām izmaksām saistībā ar viesabonēšanas zvaniem, kas veikti un saņemti Kopienas attālākajos apgabalos, un nepieciešamību nodrošināt, ka šīs izmaksas var adekvāti atgūt vairumtirdzniecības tirgū. Tām jānodrošina arī, lai mobilo sakaru lietotājiem būtu pieejama atjaunināta informācija par šīs regulas piemērošanu, un pēc šīs regulas stāšanās spēkā šādas uzraudzības rezultāti jāpublicē reizi sešos mēnešos. Atsevišķi jāsagatavo informācija par uzņēmumiem, priekšapmaksas klientiem un pēcapmaksas klientiem.

Grozījums Nr. 21

27.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(27a) Ņemot vērā to, ka papildus balss telefonijai aizvien lielāka loma ir jaunajiem mobilo sakaru pakalpojumiem, šajā regulā jāparedz iespēja uzraudzīt tirgus attīstību arī šo pakalpojumu jomā. Tāpēc Komisijai, aizsargājot patērētāju intereses un vienlaikus rūpējoties par to, lai nepieļautu nevajadzīgu iejaukšanos tirgus mehānismos, vajadzētu intensīvāk uzraudzīt mobilo datu sakaru pakalpojumu Kopienas tirgu, ņemot vērā noteikumus attiecībā uz balss zvanu viesabonēšanas tarifiem un vajadzības gadījumā valsts regulatīvo iestāžu sniegtos datus, un jāapsver tādu pasākumu veikšanas nepieciešamība, ar kuru palīdzību varētu samazināt nepamatoti augstus tarifus.

Pamatojums

Tehnoloģiju straujās attīstības dēļ starptautisko datu pakalpojumu tirgus kļūst arvien svarīgāks. IP balss pārraide (VoIP) būtiski pārveido fiksētos telefonsakarus, paverot ceļu lētākai balss pārraidei. 3G tīklu un citu līdzīgu tehnoloģiju izplatīšanās un klātbūtne nopietni ietekmē mobilo sakaru pakalpojumu tirgu. Lai aizsargātu patērētāju intereses un nodrošinātu konkurenci, ir intensīvāk jāuzrauga tirgus procesi, un, ja tie nenorit apmierinoši, jāparedz iespēja atbilstoši iejaukties.

Grozījums Nr. 22

27.B APSVĒRUMS (jauns)

 

(27b) Lai aizsargātu godīgu konkurenci ES, valsts regulatīvām iestādēm jārūpējas, lai apmeklētajos tīklos tiktu pildīts pienākums sniegt pakalpojumu (must-carry).

Pamatojums

Mazākiem operatoriem ir nepieciešama garantija, ka tiem vienmēr būs pieejami apmeklētie tīkli.

Grozījums Nr. 23

29.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(29a) Komisijai ir jāpiešķir pilnvaras pieņemt grozījumus šīs regulas pielikumos, lai tos pielāgotu tehniskajām vai tirgus izmaiņām. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi un paredzēti, lai grozītu šīs regulas nebūtiskus elementus, tie ir jāveic saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

Grozījums Nr. 24

30. APSVĒRUMS

(30) Ieteikto darbību mērķi — izveidot kopēju mehānismu, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotāji, ceļojot Kopienās teritorijā, nemaksātu pārmērīgas cenas par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot vai saņemot balss zvanus, tādējādi nodrošinot patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem — dalībvalstis nevar sasniegt droši, saskaņoti un savlaicīgi, un tādēļ to labāk var sasniegt Kopienas līmenī, tādējādi Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā noteikts tajā pašā pantā, šī regula nepārsniedz to, kas ir nepieciešams šo mērķu sasniegšanai.

(30) Ieteikto darbību mērķi — izveidot kopēju mehānismu, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotāji, ceļojot Kopienas teritorijā, nemaksātu pārmērīgas cenas par Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot vai saņemot balss zvanus, tādējādi nodrošinot patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem — dalībvalstis nevar sasniegt droši, saskaņoti un savlaicīgi, un tādēļ to labāk var sasniegt Kopienas līmenī, tādējādi Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā.

Pamatojums

Minētais ir skaidrs pats par sevi un ir jāsvītro, lai nodrošinātu labāku regulējumu.

Grozījums Nr. 25

1. PANTA 1. UN 1.A PUNKTS (jauns)

1. Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, tā dēvēto Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot zvanus un saņemot zvanus, tādējādi nodrošinot patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas mobilo sakaru operatori par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu drīkst piemērot balss zvaniem ar savienojuma uzsākšanu un savienojuma pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas gan uz maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem vairumtirdzniecības līmenī, gan uz maksām, ko vietējais mobilo sakaru operators piemēro mazumtirdzniecības līmenī.

1. Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, tā dēvēto Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot zvanus un saņemot zvanus, tādējādi nodrošinot patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas mobilo sakaru operatori par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu drīkst piemērot balss zvaniem ar savienojuma uzsākšanu un savienojuma pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas gan uz maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem vairumtirdzniecības līmenī, gan uz maksām, ko vietējie mobilo sakaru operatori piemēro mazumtirdzniecības līmenī.

 

1.a Šajā regulā ir arī paredzēti noteikumi, kuru mērķis ir palielināt cenu pārredzamību un uzlabot informācijas par tarifiem sniegšanu Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumu, tostarp Kopienas mēroga viesabonēšanas datu pārraides pakalpojumu, izmantotājiem.

 

 

Grozījums Nr. 26

2. PANTA 2. PUNKTS

2. Papildus 1. punktā minētajām izmanto šādas definīcijas:

2. Papildus 1. punktā minētajām izmanto šādas definīcijas:

 

(-a) "Eiropas tarifs" ir ikviens tarifs, kas nepārsniedz maksimālo cenu par minūti, kuru vietējie operatori var iekasēt par regulētu viesabonēšanas zvanu nodrošināšanu;

 

(a) „vietējais mobilo sakaru operators” ir uzņēmums, kas viesabonentam sniedz sauszemes publiskos mobilo telefonsakaru pakalpojumus par mazumtirdzniecības cenām;

(a) „vietējais mobilo sakaru operators” ir uzņēmums, kas viesabonentam sniedz sauszemes publiskos mobilo telefonsakaru pakalpojumus par mazumtirdzniecības cenām;

(b) „vietējais sakaru tīkls” ir sauszemes publiskais mobilo sakaru tīkls, kas atrodas dalībvalstī un kuru vietējais mobilo sakaru operators izmanto sauszemes publisko mobilo telefonsakaru pakalpojumu sniegšanai viesabonentam;

(b) „vietējais sakaru tīkls” ir sauszemes publiskais mobilo sakaru tīkls, kas atrodas dalībvalstī un kuru vietējais mobilo sakaru operators, neatkarīgi no tā, vai tas darbojas kā tālākpārdevējs vai ne, izmanto sauszemes publisko mobilo telefonsakaru pakalpojumu sniegšanai viesabonentam;

(c) „starptautiskā viesabonēšana” ir mobilā tālruņa vai citas ierīces izmantošana, ko veic viesabonents, lai veiktu vai saņemtu zvanus, atrodoties ārpus dalībvalsts, kurā atrodas klienta vietējais mobilo sakaru operators, ja ir tāda vienošanās starp vietējā sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru tīkla operatoru;

(c) „Kopienas mēroga viesabonēšana” ir mobilā tālruņa vai citas ierīces izmantošana, ko veic viesabonents, lai veiktu vai saņemtu zvanus Kopienas iekšienē, atrodoties ārpus dalībvalsts, kurā atrodas klienta vietējais mobilo sakaru operators, ja ir tāda vienošanās starp vietējā sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru tīkla operatoru;

(d) „regulēts viesabonēšanas zvans” ir viesabonenta veikts mobilo balss telefonsakaru zvans, kad savienojumu uzsāk apmeklētajā sakaru tīklā un savienojumu pabeidz — publiskajā telefonsakaru tīklā Kopienas teritorijā;

(d) „regulēts viesabonēšanas zvans” ir viesabonenta veikts vai saņemts mobilo balss telefonsakaru zvans, kad savienojumu uzsāk vai saņem apmeklētajā sakaru tīklā un savienojumu pabeidz — publiskajā telefonsakaru tīklā Kopienas teritorijā;

(e) „viesabonents” ir sauszemes publisko mobilo telefonsakaru pakalpojumu sniedzēja klients, kurš ar Kopienā esoša sauszemes publisko mobilo sakaru tīkla palīdzību izmanto mobilo tālruni vai citu ierīci, lai veiktu vai saņemtu zvanus apmeklētajā sakaru tīklā, ja ir tāda vienošanās starp vietējā sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru tīkla operatoru;

(e) „viesabonents” ir sauszemes publisko mobilo telefonsakaru pakalpojumu sniedzēja klients, kurš ar Kopienā esoša sauszemes publisko mobilo sakaru tīkla palīdzību izmanto mobilo tālruni vai citu ierīci, lai veiktu vai saņemtu zvanus apmeklētajā sakaru tīklā, ja ir tāda vienošanās starp vietējā sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru tīkla operatoru;

(f) „apmeklētais sakaru tīkls” ir sauszemes publisko mobilo telefonsakaru tīkls dalībvalstī, kas nav vietējais sakaru tīkls un kas atļauj viesabonentam veikt vai saņemt zvanus, jo ir tāda vienošanās ar vietējā sakaru tīkla operatoru.

(f) „apmeklētais sakaru tīkls” ir sauszemes publisko mobilo telefonsakaru tīkls dalībvalstī, kas nav vietējais sakaru tīkls un kas atļauj viesabonentam veikt vai saņemt zvanus, jo ir tāda vienošanās ar vietējā sakaru tīkla operatoru;

 

(fa) „Kopienas mēroga viesabonēšanas datu pārraides pakalpojums” ir publisks mobilo telefonsakaru pakalpojums, kas atšķiras no mobilās balss telefonijas pakalpojumiem un ko sniedz, izmantojot sauszemes publisko mobilo telefonsakaru tīklu dalībvalstī, un ko viesabonenti var izmantot saskaņā ar vienošanos starp vietējo sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru tīkla operatoru.

Grozījums Nr. 27

3. PANTS

Vairumtirdzniecības tarifi regulēto viesabonēšanas zvanu veikšanai

Vairumtirdzniecības tarifi regulētajiem viesabonēšanas zvaniem

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram var piemērot par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot savienojuma uzsākšanu, tranzītu un savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt saskaņā ar I pielikumu noteikto piemērojamo maksu par minūti.

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators jebkuram viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram var piemērot par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot maksu par savienojuma uzsākšanu, tranzītu un savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt saskaņā ar I pielikumu noteikto piemērojamo maksu par minūti.

 

1.a Lai varētu sniegt Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumus, visiem vietējiem mobilo sakaru operatoriem ir jābūt pieejai sauszemes publisko mobilo telefonsakaru tīkliem, kas atrodas dalībvalstīs, kuras nav vietējā tīkla valsts, un iespējai tos izmantot.

Grozījums Nr. 28

4. PANTS

Mazumtirdzniecības cenas regulēto viesabonēšanas zvanu veikšanai

Mazumtirdzniecības cenas regulētajiem viesabonēšanas zvaniem

 

-1. Vietējie mobilo sakaru operatori skaidri un pārredzamā veidā visiem patērētājiem piedāvā Eiropas tarifu, kā noteikts 1. punktā. Eiropas tarifs neietver nekādus saistītos abonementa vai citu fiksēto tarifu elementus, un to var kombinēt ar jebkuru mazumtirdzniecības tarifu.

Saskaņā ar 5. pantu kopējā mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā viesabonentam par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, nedrīkst pārsniegt 130 % no saskaņā ar I pielikumu noteiktā maksimālā vairumtirdzniecības tarifa. Cenas ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, piemēram, maksu par izsaukuma iestati un izvēles maksājumus.

Saskaņā ar 5. pantu Eiropas tarifa maksimālā mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā viesabonentam par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, par minūti nedrīkst pārsniegt 175 % [EUR 40 centus] no saskaņā ar I pielikumu noteiktā maksimālā vairumtirdzniecības tarifa vai par regulēta zvana saņemšanu — 66 % [EUR 15 centi] no piemērojamā maksimālā vairumtirdzniecības tarifa par šo zvanu, kas noteikts saskaņā ar I pielikumu. Cenas ierobežojumi, kas paredzēti šajā pantā, ietver jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, ieskaitot maksu par izsaukuma iestati un izvēles maksājumus, bet ne tikai tos.

 

1.a Papildus 1. punktā minētajam Eiropas tarifam, visiem vietējiem mobilo sakaru operatoriem jāpiedāvā vienkārši lietojama, visaptveroša mēneša vienota likme, kurai nepiemēro cenas ierobežojumus. Vienotā likme ietver Kopienas mēroga viesabonēšanas balss un datu sakaru pakalpojumus (tostarp īsziņu un multivides ziņojumu pakalpojumus) Kopienā.

Grozījums Nr. 29

4.A PANTS (jauns)

 

4.a pants

Tarifa izvēle

 

1. Visiem pašreizējiem un jauniem viesabonēšanas klientiem, ja vien viņi paši neizvēlas citu tarifu, automātiski piemēro Eiropas tarifu, kā noteikts 4. pantā.

 

2. Viesabonenti, ja viņi to pieprasa, var pārslēgties uz Eiropas tarifu vai no tā 30 dienu laikposmā. Šāda tarifu maiņu var veikt bez maksas vai soda naudas, un to nesaista ar nosacījumiem vai ierobežojumiem attiecībā uz spēkā esošajā abonementā paredzētiem elementiem.

Grozījums Nr. 30

5. PANTS

Regulēto viesabonēšanas zvanu maksimālo mazumtirdzniecības cenu ierobežojumu piemērošanas termiņš

3., 4. un 7. panta piemērošanas termiņš

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Attiecībā uz 10. panta 5. punktu saistības, kuras noteiktas 3. un 7. pantā, stājas spēkā tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

 

1.a Attiecībā uz 10. panta 5. punktu saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas spēkā vienu mēnesi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 31

6.A PANTS (jauns)

 

6.a pants

Datplūsmas vadība

Datplūsmas vadības metodes nedrīkst izmantot, lai liegtu viesabonentiem manuāli izvēlēties apmeklējamo tīklu. Izvēlētais tīkls ir aktīvs līdz brīdim, kad viesabonents izslēdz ierīci vai atstāj apmeklēto tīklu.

Grozījums Nr. 32

7. PANTA 1. LĪDZ 5. PUNKTS UN 5.A PUNKTS (jauns)

Mazumtirdzniecības cenu pārskatāmība

Mazumtirdzniecības cenu pārskatāmība

1. Vietējais mobilo sakaru operators pēc viesabonenta pieprasījuma sniedz tam individualizētu informāciju par mazumtirdzniecības cenām, ko viesabonentam par zvanu veikšanu un saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

1. Ja vien klients savam vietējam mobilo sakaru operatoram nav paziņojis, ka šādu pakalpojumu nevēlas, vietējie mobilo sakaru operatori saviem viesabonentiem, kas ierodas citā dalībvalstī, automātiski un bez nepamatotas kavēšanās nosūta bezmaksas īsziņu ar personalizētu pamatinformāciju par mazumtirdzniecības cenām par vienu sarunas minūti (ieskaitot PVN), ko viesabonentam par zvanu veikšanu un saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī. Klients, kas ir atteicies no šādas automātiskās īsziņas, ir tiesīgs jebkurā laikā un bez maksas pieprasīt savam vietējam operatoram nodrošināt šādu pakalpojumu.

2. Viesabonents pēc izvēles veic šādu pieprasījumu, izmantojot mobilā tālruņa zvanu vai nosūtot īsziņu (SMS) uz numuru, ko šādam nolūkam izveidojis vietējais mobilo sakaru operators, un pēc izvēles saņem informāciju vai nu šāda zvana laikā, vai ar īsziņas palīdzību (pēdējā gadījumā bez liekas kavēšanās).

2. Papildus 1. punktā minētajam klientam ir tiesības pieprasīt detalizētāku personalizētu cenu informāciju, izmantojot mobilā tālruņa zvanu uz bezmaksas numuru, ko šādam nolūkam izveidojis vietējais mobilo sakaru operators.

3. Iepriekšminētais informatīvais pakalpojums jāsniedz bez maksas gan attiecībā uz informācijas pieprasīšanu, gan pieprasītās informācijas saņemšanu.

svītrots

4. Šajā pantā minētā individualizētā informācija par cenām ir informācija par cenām, kuras saskaņā ar attiecīgajam viesabonentam piemērojamo tarifu plānu jāmaksā par zvanu veikšanu un saņemšanu jebkurā apmeklētajā sakaru tīklā dalībvalstī, kurā notiek viesabonēšana.

4. Personalizētā informācija par cenām, kas minēta 2. pantā, ir informācija par viesabonēšanas cenām (ar PVN), kuras saskaņā ar attiecīgajam viesabonentam piemērojamo tarifu plānu par minūti vai par apjomu jāmaksā par zvanu veikšanu un saņemšanu, par īsziņu (SMS) un multivides ziņojumu (MMS) nosūtīšanu un saņemšanu, kā arī par citu pieejamu viesabonēšanas datu pārraides pakalpojumu izmantošanu visos sakaru tīklos dalībvalstī, kurā notiek viesabonēšana.

 

4.a Visi mobilo sakaru operatori nosūta viesabonentiem brīdinājuma ikonu vai ziņu, kam jāparādās uz mobilās ierīces ekrāna, par to, ka abonents attiecīgajā brīdī veic vai saņem viesabonēšanas zvanu.

5. Vietējie mobilo sakaru operatori sniedz jauniem klientiem pilnīgu informāciju par piemērojamām viesabonēšanas cenām laikā, kad klienti noformē abonementu. Vietējie mobilo sakaru operatori nodrošina klientiem regulāri atjauninātu informāciju par piemērojamām viesabonēšanas cenām, kā arī papildus informē ikreiz, kad notiek šādu cenu būtiskas izmaiņas.

5. Vietējie mobilo sakaru operatori, noformējot abonementu, sniedz visiem lietotājiem pilnīgu informāciju par piemērojamām viesabonēšanas cenām, jo īpaši par Eiropas tarifu. Tie bez nepamatotas kavēšanās sniedz saviem klientiem atjauninātu informāciju par piemērojamām viesabonēšanas cenām ikreiz, kad notiek šādu cenu izmaiņas.

 

5.a Vietējie operatori veic vajadzīgos pasākumus, lai visi to klienti būtu informēti par iespēju izmantot Eiropas tarifu un visaptverošu mēneša vienoto likmi, kas paredzēta 4. pantā. Tie bez kavēšanās, skaidrā un nepārprotamā veidā paziņo visiem saviem klientiem nosacījumus attiecībā uz Eiropas tarifu un visaptverošo mēneša vienoto likmi. Pēc tam tie periodiski nosūta atgādinājumu visiem klientiem, kas ir izvēlējušies citu tarifu.

Grozījums Nr. 33

7. PANTA 5.B PUNKTS (jauns)

 

5.b Ja operators, atsaucoties uz šo regulu, palielina cenas vietējā tirgū, tam jāatklāj iekšējie grāmatvedības dokumenti.

Pamatojums

Ja operators, atsaucoties uz šo regulu, pamato cenu pieaugumu vietējiem zvaniem, ir vajadzīga pilnīga grāmatvedības pārredzamība.

Grozījums Nr. 34

7. PANTA 5.C PUNKTS (jauns)

 

5.c Valstu regulatori nodrošina, ka tiek izveidots cenu simulators, ar kura palīdzību var aprēķināt paredzamo viesabonēšanas maksu dažādiem operatoriem. Šādiem simulatoriem jābūt savstarpēji saistītiem visā Eiropā.

Pamatojums

Optimālas pārredzamības labad patērētājiem jābūt spējīgiem iepriekš novērtēt viesabonēšanas maksu un ar simulatora palīdzību noskaidrot, kurš operators viņiem var piedāvāt labāko cenu. Šāds simulators jāizveido valsts regulatoram, lai nodrošinātu objektīvu informāciju. Noteiktā laikā šie simulatori ir savstarpēji jāsavieno, lai nodrošinātu labāku pārredzamību tirgū visā Eiropas Savienībā. Šāds simulators ir tehniski izveidojams pēc kāda no GSM asociācijas tīmekļa vietnē izvietotajiem paraugiem.

Grozījums Nr. 35

8. PANTA 1., 5. UN 6. PUNKTS, UN 8.A PUNKTS (jauns)

 

 

1. Valstu regulējošās iestādes pārrauga un uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām to teritorijā.

1. Valstu regulējošās iestādes pārrauga un nodrošina atbilstību šīs regulas prasībām to teritorijā.

 

 

 

 

 

 

5. Valstu regulējošās iestādes uztur atjauninātu informāciju attiecībā uz šīs regulas piemērošanu publiski pieejamu tādā veidā, kas ļauj ieinteresētajām pusēm viegli piekļūt šai informācijai.

5. Valstu regulējošās iestādes uztur atjauninātu informāciju attiecībā uz šīs regulas un jo īpaši tās 3. un 4. panta piemērošanu publiski pieejamu tādā veidā, kas ļauj ieinteresētajām pusēm viegli piekļūt šai informācijai.

6. Valstu regulējošās iestādes uzrauga attīstības tendences vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu noteikšanā par viesabonentiem sniegtajiem balss un datu sakaru pakalpojumiem, tostarp par īsziņu pakalpojumiem (SMS) un multivides ziņojumu pakalpojumiem (MMS), jo īpaši Kopienas attālākajos apgabalos, un pēc pieprasījuma paziņo Komisijai par šādas uzraudzības rezultātiem.

6. Valstu regulējošās iestādes uzrauga attīstības tendences vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu noteikšanā par viesabonentiem sniegtajiem balss un datu sakaru pakalpojumiem, tostarp par īsziņu pakalpojumiem (SMS) un multivides ziņojumu pakalpojumiem (MMS), jo īpaši Kopienas attālākajos apgabalos, un arī uzrauga īpašo viesabonēšanas situāciju attiecībā uz tiem pilsoņiem, kas dzīvo un strādā kaimiņu dalībvalstu pierobežu reģionos, kā arī attiecībā uz uzņēmumiem ar pārrobežu darbību, un pēc šīs regulas spēkā stāšanās reizi sešos mēnešos paziņo Komisijai par šādas uzraudzības rezultātiem. Atsevišķi sniedz informāciju par uzņēmumiem, priekšapmaksas abonentiem un pēcapmaksas abonentiem.

 

 

 

 

 

8.a Valstu regulatīvās iestādes veicina informācijas kampaņu plašsaziņas līdzekļos, t.i., televīzijā, radio, žurnālos, laikrakstos un kino, visā Kopienā, lai uzlabotu informētību par Eiropas tarifa nosacījumiem, kuri paredzēti šīs regulas 4. pantā. Kampaņai jāsākas uzreiz pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 36

8. PANTA 6.A PUNKTS (jauns)

 

6.a Pamatojoties uz valstu regulatīvo iestāžu ziņojumiem, Komisija 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei analīzi par datu pārraides pakalpojumu Kopienas mēroga viesabonēšanas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tarifiem Kopienā. Ja pēc šīs regulas stāšanās spēkā datu pakalpojumu Kopienas mēroga viesabonēšanas cenas ir nepamatoti augstas, Komisija iesniedz arī priekšlikumu par šo cenu regulējumu, pamatojoties uz balss telefonijas viesabonēšanas tarifu regulējumu.

Pamatojums

Thanks to the rapid development of technology, the role of the international data services market is becoming increasingly important. Internet-based sound transmission (VoiP) is revolutionising fixed telephony, opening the way to cheaper sound transmission. The spread and presence of 3G networks and other related technologies are having a serious impact on the mobile services market. In the interest of consumers and of guaranteeing competition, more intensive monitoring of market processes should be carried out, and if they are not operating satisfactorily, the prospect of a proportionate intervention should be offered.

Grozījums Nr. 37

8. PANTA 6.B PUNKTS (jauns)

 

6.b Valstu regulatīvās iestādes nodrošina, ka saskaņā ar šo regulu samazinātās viesabonēšanas cenas netiek kompensētas ar dalībvalsts vietējo mobilo telefonsakaru cenām.

Pamatojums

Valstu regulatīvās iestādes ir viskompetentākās iestādes, lai uzraudzītu šīs regulas piemērošanu.

Grozījums Nr. 38

10. PANTA 3. PUNKTS

3. Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī regulāri publicē vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, kas noteikts saskaņā ar 1., 2. un 4. punktu.

3. Komisija „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” un Komisijas interneta portālā „Tava Eiropa” regulāri publicē vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, kas noteikts saskaņā ar 1., 2. un 4. punktu.

Grozījums Nr. 39

10. PANTA 6. PUNKTS

6. Grozījumus, kas nepieciešami, lai II pielikumu pielāgotu tehniskai vai tirgus attīstībai, pieņem Komisija, rīkojoties saskaņā ar 13. panta 3. punktā noteikto kārtību.

6. Grozījumus, kas nepieciešami, lai II pielikumu pielāgotu tehniskai vai tirgus attīstībai, pieņem Komisija, rīkojoties saskaņā ar 13. panta 2.a. punktā noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 40

12. PANTS

Pārskatīšanas kārtība

Pārskatīšanas kārtība

Komisija pārskata šīs regulas darbību un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā divus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Ziņojumā Komisija izklāsta apsvērumus par to, vai regula vēl arvien ir nepieciešama vai to būtu iespējams atcelt, ņemot vērā tirgus attīstību un konkurenci. Šim nolūkam Komisija no dalībvalstīm un valstu regulējošām iestādēm drīkst pieprasīt informāciju, kas sniedzama bez liekas kavēšanās.

Komisija pārskata šīs regulas darbību un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā divus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Komisija vērtē, vai ir sasniegti šīs regulas mērķi, un vajadzības gadījumā sniedz atbilstošus priekšlikumus.

Ziņojumā Komisija izklāsta apsvērumus par to, vai regula vēl arvien ir nepieciešama, un izvērtē jautājumu par to, vai, ņemot vērā tirgus attīstību, un nolūkā nodrošināt konkurenci un patērētāju aizsardzību, ir vajadzība pagarināt šīs regulas spēkā esamības termiņu ilgāk par 1.b pantā noteikto termiņu, ņemot vērā nepieciešamību izveidot īstu, efektīvu, uz konkurenci balstītu iekšējo telekomunikāciju tirgu, ar kura palīdzību var valsts mērogā samazināt mobilo sakaru pakalpojumu pārrobežu izmaksas un cenu izmaiņas, jo īpaši tad, ja viesabonēšanas zvanu mazumtirdzniecības tarifi ES iekšienē pārsniedz vietējo zvanu tarifus. Kā daļu no šī ziņojuma Komisija, pievēršot īpašu uzmanību reģionālo atšķirību un atšķirību operatoru starpā ietekmei, izvērtē izmaiņas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenās, par kurām viesabonentiem nodrošina balss telefonijas un datu pārraides pakalpojumus, tostarp īsziņas, multivides ziņojumus un citus Kopienas mēroga viesabonēšanas datu pārraides pakalpojumus. Ziņojumā attiecīgā gadījumā iekļauj ieteikumus par nepieciešamību regulēt šos pakalpojumus.

1.a Lai izstrādātu ziņojumu, Komisija drīkst izmantot informāciju, kas sniegta saskaņā ar 8. panta 2. punktu.

1.b Šīs regulas spēkā esamības termiņš beidzas trīs gadus pēc tās stāšanās spēkā, ja vien Komisija pirms minētā termiņa neiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu pagarināt šo termiņu.

Grozījums Nr. 41

12. PANTA 1.C PUNKTS (jauns)

 

1.c Komisija analizē šīs regulas ietekmi uz mazu, neatkarīgu vai nesen dibinātu operatoru konkurētspēju. Komisija it īpaši analizē, vai uz maziem, neatkarīgiem vai nesen dibinātiem operatoriem neattiecina diskriminējošus cenu noteikumus un vai nav jāreglamentē šādu mazu, neatkarīgu un nesen dibinātu operatoru piekļuve ar nediskriminējošiem noteikumiem. Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Vajadzības gadījumā ziņojumā iekļauj intervences priekšlikumu. Jebkuru šādu priekšlikumu var iesniegt arī atsevišķi, ja to nosaka tirgus attīstība vai tās trūkums.

Pamatojums

Izpētot šīs regulas ietekmi uz maziem, neatkarīgiem vai nesen dibinātiem operatoriem, varētu iegūt lielāku skaidrību par Komisijas analīzi.

Grozījums Nr. 42

12. PANTA 1.D PUNKTS (jauns)

 

1.d Komisija publicē gada ziņojumu par attīstību Kopienā šīs regulas darbības jomā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu plašāku ikgadējo izvērtējumu.

Grozījums Nr. 43

13. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

 

2.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1.–4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā paša lēmuma 8. pantu.

Grozījums Nr. 44

I PIELIKUMS

Regulas 3. pantā minētie vairumtirdzniecības tarifi regulēto viesabonēšanas zvanu veikšanai

Regulas 3. un 4. pantā minētie vairumtirdzniecības tarifi regulētiem viesabonēšanas zvaniem

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram par regulētu viesabonēšanas zvanu, kuram savienojums uzsākts apmeklētajā sakaru tīklā, par katru minūti nepārsniedz summu, kas vienāda ar atbilstīgi 10. panta 3. punktam publicēto vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, kas reizināts ar

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot citam viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram par regulētu viesabonēšanas zvanu, kuram savienojums uzsākts apmeklētajā sakaru tīklā, par katru minūti nepārsniedz summu, kas vienāda ar atbilstīgi 10. panta 3. punktam publicēto vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, kas reizināts ar koeficientu 2, visiem zvaniem uz publiskā telefonsakaru tīkla numuru neatkarīgi no tā, vai tas ir dalībvalstī, kurā atrodas apmeklētais sakaru tīkls, vai citā dalībvalstī nekā tā, kurā atrodas apmeklētais sakaru tīkls.

a) koeficientu divi, ja regulēts viesabonēšanas zvans veikts uz publiskā telefonsakaru tīkla numuru dalībvalstī, kurā atrodas apmeklētais sakaru tīkls, vai or

 

b) koeficientu trīs, ja regulēts viesabonēšanas zvans veikts uz publiskā telefonsakaru tīkla numuru citā dalībvalstī nekā tā, kurā atrodas apmeklētais sakaru tīkls.

 

Tarifu ierobežojumi šajā pielikumā ietver jebkurus fiksētus elementus, piemēram, maksu par izsaukuma iestati.

 

Grozījums Nr. 45

I PIELIKUMA 1.A PUNKTS (jauns)

 

1.a Papildu izdevumi, kas saistīti ar attālumu un zvanu tranzītu starp kontinentālo Eiropu un attālākajiem Kopienas reģioniem, jāpieskaita pie šiem tarifu ierobežojumiem zvaniem, kas veikti no un uz mobilo sakaru tīkliem, kuru operatoriem ir licences darbībai tikai Kopienas attālākajos reģionos.

Pamatojums

Attālākajos reģionos maršrutēšana izmaksā daudz dārgāk nekā citur Eiropā, ņemot vērā ģeogrāfisko situāciju. Paredzētie cenu ierobežojumi liktu citiem Eiropas operatoriem pieņemt attālāko reģionu operatoru viesabonentus, nespējot segt ar viņiem saistītos izdevumus, un šāda situācija varētu viņus pārliecināt slēgt savu tīklu attālāko reģionu operatoru klientiem.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Iespēja Eiropas pilsoņiem izmantot mobilos tālruņus, izceļojot uz ārzemēm no savām mītnes zemēm, ir svarīgs faktors, pievēršoties jautājumam par mobilo sakaru iekšējo tirgu Eiropā. Pašreizējā viesabonēšanas tirgus situācija norāda uz acīmredzamām tirgus nepilnībām, kas ierobežo Eiropas pilsoņu iespējas izmantot mobilos tālruņus, pārvietojoties no vienas dalībvalsts uz citu.

Mēs nepārprotami atbalstām Komisijas priekšlikuma regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā vispārējo ievirzi. Tomēr attiecībā uz cenu nepārskatāmības problēmu mēs saskatām vajadzību pēc uzlabojumiem, lai palīdzētu klientam izdarīt apzinātu izvēli, savukārt, attiecībā uz vienlīdzīgas konkurējošas vides radīšanu mobilo tīklu operatoriem – nolūkā paaugstināt konkurenci starptautiskajā viesabonēšanas tirgū.

Eiropas Parlaments izprot Komisijas bažas attiecībā uz starptautisko mobilo datu pārraides pakalpojumu cenu regulēšanu, pamatojoties uz pašreizējo informāciju par šo tirgus sektoru, jo īpaši, ja netiek veikts atbilstošs ietekmes novērtējums. Tomēr Eiropas Parlaments norāda uz īpašo vajadzību rūpīgi novērtēt un pārraudzīt šo tirgus sektoru, jo ir vērojamas acīmredzamas tirgus nepilnības.

I Tirgus nepilnības

1. Izteikti augstas cenas

Mobilo sakaru pakalpojumu cenu līmenis, ko piedāvā klientiem viesabonēšanai, ir svārstījies no augsta līdz pārmērīgi augstam. Kaut arī tarifi ir bijuši nepamatoti augsti tieši mazumtirdzniecības līmenī, ir noskaidrots, ka arī vairumtirdzniecības līmenī vietējo tīkla operatoru, jo īpaši mazo operatoru, noteiktie tarifi ievērojami pārsniedz izmaksas, ko reāli sedz šie vietējā tīkla operatori, un tādējādi tiek apdraudēta godīga konkurence.

2. Nepārskatāmība

Eiropas pilsoņiem ir vajadzīga nepārprotami kvalitatīva komunikācija. Ņemot vērā, ka astoņiem no desmit ES pilsoņiem ir mobilais tālrunis un ka dažās dalībvalstīs pārklājuma rādītāji pārsniedz 100% (Itālijā 123,2%, Portugālē 117,1%, Apvienotajā Karalistē 116,3%)[1], vajadzība ir acīmredzama. Šajā nolūkā svarīgi ir pārskatāmi cenu mehānismi. ,,Uzņēmums-uzņēmums” līmenī pārskatāmībai ir jānodrošina iekšējā tirgus darbība. ,,Uzņēmums- klients” līmenī galvenais mērķis ir nodrošināt klientam pilnīgu un salīdzināmu informāciju par pašreizējām cenām, lai palīdzētu klientam veikt labi pamatotu izvēli.

II Nefunkcionējoša iekšējā telekomunikāciju tirgus trūkumi

1. Lisabonas stratēģijas mērķu nesasniegšana

Galvenais Lisabonas darba kārtības mērķis ir līdz 2010. gadam padarīt Eiropas ekonomiku par konkurētspējīgāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē. 2005. gada marta Eiropas Padome aicināja Padomi un dalībvalstis pārskatīt Lisabonas stratēģiju, galveno uzmanību atkārtoti pievēršot izaugsmes un nodarbinātības jautājumiem Eiropā. Uz vienlīdzīgiem noteikumiem funkcionējošs darba tirgus varētu dot jaunu stimulu Eiropas ekonomikas konkurētspējai. Lai nodrošinātu Eiropas tirgus konkurētspēju globālā mērogā, ir jāizveido dinamisks iekšējais tirgus bez iekšējiem šķēršļiem. Nepamatoti augstas cenas, kas attur klientus no mobilo tālruņu lietošanas, rada šķēršļus iekšējā pakalpojumu tirgū.

2. Uz zināšanām pamatota iekšējā tirgus izveides problēma

Mobilo sakaru tirgus, kas veido daļu no plašākā informācijas sabiedrības pakalpojumu tirgus, ietver ne tikai balss telefonēšanu, bet arī citu jaunāku mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanu. Tādi pakalpojumi kā balss pakalpojumi VOIP (Voice Over Internet Protocol), trešās paaudzes tīkli (3G), GPS sistēma, Wi-Fi, mobilie interneta sakari un televīzija, kā arī jaunie mobilie tālruņi, kas atbalsta mobilo datu pārraidi plašākā mērogā ir daudzsološi jauninājumi, kuru ieviešanu nevajadzētu aizkavēt, ignorējot pieprasījumu biedējoši augsto cenu dēļ.

3. Pašregulējuma mehānisma apgrūtināta darbība

Pašregulējums nozīmētu to, ka operatori vai asociācijas savstarpēji apspriedīs un vienosies par vadlīnijām Eiropas mērogā. Operatoriem būtu jānodrošina cenu ievērojamu pazemināšanu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības līmenī. Acīmredzami šādi priekšlikumi nav vēl pagaidām īstenoti.

4. Trūkumu atspoguļojums skaitļos

Aptauju rezultāti liecina, ka

· gandrīz astoņiem no desmit eiropiešu ir mobilais tālrunis;

· mobilo tālruņu lietotāji ļoti uzticas starptautiskajiem viesabonēšanas pakalpojumiem, tā kā vairums lietotāju (9 no 10), ceļojot ārzemēs, izvēlas šos pakalpojumus tā vietā, lai iegādātos jaunu SIM karti;

· pārliecinošs lietotāju vairākums, ceļojot ārzemēs, ierobežo savus mobilos sakarus;

· pārmērīgas sakaru izmaksas ir daudzkārt (81% atbilžu) galvenais iemesls, kādēļ eiropieši ceļojumu laikā retāk lieto savu mobilo tālruni;

· nopietna problēma ir nepārskatāmība attiecībā uz cenām, tā kā 4 no 10 eiropiešiem nav skaidra priekšstata par viņu veikto sarunu izmaksām;

· pārliecinošs eiropiešu vairākums (70% atbilžu) vēlas, lai Eiropas Savienībā īstenotu pasākumus, kas regulētu cenas par zvaniem un teksta ziņojumiem, lai viesabonēšanas tarifi nebūtu nesamērīgi augsti salīdzinājumā ar vietējām cenām.

B Ierosinātie uzlabojumi

Pareizi organizēta Eiropas iekšējā telekomunikāciju tirgus izveide ir šīs regulas svarīgākais mērķis. Ir jāpārvar ģeogrāfisku apstākļu radītas barjeras, kas kavē dinamiskas konkurences attīstību. Klientu un visas nozares labā ir jāpaaugstina pārskatāmība, kas varētu būt arī zināms ieguldījums kopējā mērķa sasniegšanai.

5. Vairumtirdzniecības regulējums

Cenu regulējums vairumtirdzniecības līmenī ir galvenais dzinējspēks, kas ļautu sasniegt augstākminētos mērķus. Lai nodrošinātu konkurenci, cenu regulējumam būtu jārada līdzvērtīgi konkurences apstākļi liela un maza mēroga, vecākiem un jaunākiem (piekļuve tirgum), ziemeļu un dienvidu (tūrisms), un austrumu un rietumu (ienākumu līmenis) operatoriem. Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, visi operatori būtu jāpiesaista obligātajam noteikumam par viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu vairumtirdzniecības līmenī.

Vairumtirdzniecības regulējuma pamatojumam ir jābūt pārskatāmam, bez manipulācijas ietekmes, vienlīdzīgi piemērojamam visās dalībvalstīs, un tam nevajadzētu radīt pārmērīgu administratīvo slogu regulējošām iestādēm.

Šai regulai vairumtirdzniecības līmenī ir jāpamatojas uz mobilā savienojuma pabeigšanas tarifiem, kurus aprēķina kā vidējos rādītājus visās 27 dalībvalstīs. Cenu absolūto virsotni vairumtirdzniecības līmenī aprēķina, reizinot vidējos mobilā savienojuma pabeigšanas tarifus ar vienoto koeficientu. Neviens mobilā tīkla operators nedrīkst piemērot citiem operatoriem tarifus, kas pārsniedz šo robežu.

Cenu regulējums vairumtirdzniecības līmenī būtu jāievieš nekavējoties.

6. Termiņa beigu klauzula

Ja nozarē būtu jāievieš akciju tirgus, kas aptvertu visu Eiropas viesabonēšanas tirgu (ienākošos un izejošos zvanus), uz operatoriem, kuri šajā akciju tirgū pilnībā pārdodu savas viesabonēšanas minūtes, vairs neattiektos noteikumi vairumtirdzniecības līmenī.

7. Mazumtirdzniecības regulējums

Cenu regulējumam mazumtirdzniecības līmenī būtu galvenokārt jānodrošina, ka vairumtirdzniecības līmeņa operatoru piemērotais cenu pazeminājums nonāk līdz abonentiem, vienlaicīgi atstājot operatoriem iespējas jaunu pakalpojumu un tarifu pakešu ieviešanai.

Absolūtā cenu virsotne mazumtirdzniecības līmenī attiecas tikai uz regulēto mazumtirdzniecības tarifu (,,Eiropas tarifs”), kuru kā obligātu nosacījumu piedāvā jebkurš operators. Šo tarifu veido visaptverošā cena par zvanu vai par minūti, un to var pieņemt Eiropas Parlaments vai vajadzības gadījumā- Eiropas Padome. Operatoriem ir pienākums sniegt pilnīgu informāciju par nosacījumiem sakarā ar šo tarifu, kā arī ļaut abonentam brīvi izvēlēties ,,Eiropas tarifu”.

Lai paaugstinātu konkurenci mobilo datu pārraides tirgū un nodrošinātu Eiropas mēroga viesabonēšanas pakalpojumu cenu salīdzināmību, operatoriem ir pienākums piedāvāt starptautisko visaptverošo ikmēneša vienoto likmi. Šai vienotajai likmei jāietver pamatlikme, vietējos un starptautiskos viesabonēšanas zvanu tarifus, cenu par mobilo datu pārraidi (īsziņas, multivides ziņojumi, mobilā TV, u.c.), kā arī cenu par jebkādiem abonentam vēlākā laika posmā nodrošinātajiem pakalpojumiem. Vienotajai likmei cenu regulējumu nepiemēro.

Ja operatori izpilda abas prasības (,,Eiropas tarifs" un visaptverošā vienotā likme), visiem pārējiem esošajiem vai jaunajiem starptautisko viesabonēšanas tarifu modeļiem reglamentējošos noteikumus nepiemēro, tādējādi ļaujot operatoriem pašiem brīvi saskaņot pakalpojumu paketes.

Cenu regulējums mazumtirdzniecības līmenī stājas spēkā nekavējoties un izbeidzas līdz ar ģeogrāfisku apstākļu radīto cenu barjeru pārvarēšanu un pareizi funkcionējoša iekšējā tirgus izveidi.

8. Pārskatāmība

Aktīva ,,spiediena sistēma" ir ieteicamāka par cenu informāciju pēc pieprasījuma (,,vilkmes sistēma”). Šim nolūkam surogātinformācijas apjomi ir jāsamazina līdz informācijai par cenām, un abonentiem, ja tie vēlas, ir jādod iespēja pārslēgties uz ,,vilkmes sistēmu”.

Abonenti ir savlaicīgi jāinformē par izmaksām, ar kādiem tiem jārēķinās viesabonēšanas laikā.

Attiecībā uz izmaksām par abonentu informēšanu ir jānodrošina proporcionalitāte.

Lai būtu iespējams pārorientēties uz vairumtirdzniecības līmenī piemērotajām pazeminātajām cenām, ir jāpaaugstina pārskatāmība cenām, kuras piemēro pašu operatoru vidū. Kamēr nedarbojas Eiropas mēroga regulējoša iestāde, vietējo regulējošo iestāžu pienākums ir nodrošināt pārskatāmību.

9. Turpmākie pasākumi

Eiropas Parlaments lūdz Komisiju rūpīgi pārraudzīt cenu izmaiņas starptautisko mobilo datu pārraides tirgū un novērtēt vajadzību pēc turpmākiem noteikumiem šajā jomā. Referents norāda uz risku saistībā ar jauno tehnoloģiju un pakalpojumu ieviešanu šajā jomā pārmērīgo izmaksu dēļ.

C. Sasniedzamie mērķi

Šajā sakarā ierosinātajai regulai ir jāievirza līdzsvarota pieeja, ņemot vērā gan klienta, gan mobilo telekomunikāciju nozares pārstāvju intereses. Tas ļautu panākt ievērojamu viesabonēšanas cenu samazināšanos, kā arī saglabāt līdzsvarotus konkurences apstākļus konkurējošo mobilo sakaru operatoru vidū.

  • [1] Rādītāji uz 2005. gada 4.ceturškņa beigām.
    Avots: Credit Suisse, Prof. Gerpott Analysis.

Ekonomikas un monetārāS komitejaS ATZINUMS (22.3.2007)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem
(COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

Atzinumu sagatavoja: Andrea Losco

ĪSS PAMATOJUMS

1. Vispārīga informācija

Apmēram 147 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāju (37 miljoni tūristu un 110 miljoni darījuma klientu)[1] pašreiz ir satraukti par ārkārtīgi lielo maksu par starptautisko viesabonēšanu, izmantojot mobilo telefoniju, tas ir, par iespēju izdarīt vai tikai saņemt mobilās telefonijas zvanus ārzemēs.

Šādi zvani ir iespējami, pateicoties noslēgtajiem starptautiskās viesabonēšanas nolīgumiem starp operatoru, kas ir saistīts ar patērētāju, un ārvalstu operatoru, kura tīklam abonents iegūst piekļuvi.

Patērētāju apvienības, valsts regulatoru iestādes un vairākums politisko līderu piekrīt uzskatam, ka maksa par viesabonēšanas pakalpojumiem nav samazinājusies dinamiskas konkurences rezultātā telefonijas pakalpojumu operatoru starpā, kaut arī, piemērojot to attiecībā uz vienas valsts mobilajiem sakariem, šāda parādība ir vērojama jau ilgāku laiku. Toties viesabonēšanas maksas līmenis pārskatāmības trūkuma dēļ ir saglabājies nepamatoti augsts un aizdomīgi vienāds dažādiem operatoriem, kas darbojas attiecīgajā dalībvalstī.

Tā kā telefonijas pakalpojumu operatori acīmredzami nevēlas samazināt maksas līmeni par viesabonēšanu, neskatoties uz vairāku gadu gaitā izteiktajiem brīdinājumiem valsts un Eiropas Savienības līmenī, kā arī nesen to izdarīja arī pats Eiropas Parlaments savā 2005. gada decembra rezolūcijā, Komisija iepriekšējā gada jūlijā iesniedza šo regulas priekšlikumu.

2. Komisijas priekšlikuma galvenie jautājumi

A. Maksas regulējums vairumtirdzniecībā

Priekšlikumā ir noteikti cenu ierobežojumi attiecībā uz vairumtirdzniecības maksu. Par vietējiem zvaniem, kas veikti apmeklētajā valstī, vairumtirdzniecības cenas ierobežojums ir vienāds ar divkāršu Kopienas mobilā pieslēguma vidējās maksas līmeni. Attiecībā uz starptautiskiem zvaniem, kurus abonenti veic uz savu izcelsmes valsti vai uz citu Kopienas dalībvalsti, vairumtirdzniecības cenas ir vienāds ar trīskāršu Kopienas mobilā pieslēguma vidējās maksas līmeni

B. Maksas regulējums mazumtirdzniecībā

Cenu ierobežojums attiecībā uz viesabonēšanu mazumtirdzniecībā veido 130 % no ierobežojuma, ko piemēro attiecība uz vairumtirdzniecības maksu. Par ienākošajiem zvaniem šī robeža attiecas, kamēr stāsies spēkā jaunā regula. Attiecībā uz izejošiem zvaniem mazumtirdzniecības maksas ierobežojumi stāsies spēkā automātiski pēc sešiem mēnešiem.

C. Mazumtirdzniecības cenu pārskatāmība

Priekšlikumā ir veicināta arī cenu pārskatāmība, ieviešot prasību, lai mobilās telefonijas pakalpojumu operatori saviem abonentiem pēc pieprasījuma un bez maksas sniegtu individuālu informāciju par viesabonēšanas maksu, nosūtot īsziņu (SMS) vai mutiski.

3. Priekšlikumi

Referents neslēpj, ka šis anomālais priekšlikums regulai viņu nedaudz mulsina. Viņš ir pārliecināts, ka mērķi samazināt kāda produkta cenu jāpanāk ar veselīgas konkurenci starp tirgus spēkiem, nevis kā plānveida ekonomikā, tieši iejaucoties ar cenu regulējumu.

Neskatoties uz šiem principiālajiem iebildumiem, tomēr jāpiekrīt, ka attiecībā uz šiem mobilās telefonijas pakalpojumiem normāli konkurences noteikumi nav darbojušies.

Ņemot vērā starptautiskās viesabonēšanas tirgu īpašās pazīmes un šādu pakalpojumu pārrobežu raksturu, to, ka pašreizējie tiesību pamatakti nav atbilstoši, kā arī valstu regulējošo iestāžu nespēju efektīvi iejaukties un faktu, ka šajā gadījumā vairumtirdzniecības operatori dalībvalstīs ir atšķirīgā situācijā nekā patērētāji, kas viņu pakalpojumus izmanto, referents piekrīt Komisijas viedoklim, ka steidzami ir nepieciešams iejaukties, pieņemot ārkārtējus pasākumus.

Tādējādi saistībā ar Komisijas noteikto juridisko regulējumu ir jāierosina daži īpaši grozījumi attiecībā uz:

A. Mazumtirdzniecības cenām

Referents uzskata, ka Komisijas ierosinātā rezerve 130 % apmērā ir pārāk maza. Šī maksimālā robeža, kurai jāsedz gan mazumtirdzniecības izmaksas, gan peļņa, varētu izraisīt situāciju, ka pārāk tiktu ietekmēti konkurences stimuli un piedāvājumu dažādošana. Paredzams, ka cenas vienoti saglabātos ierosinātās maksimālās robežas apmērā, un tas varētu negatīvi ietekmēt mazos operatorus, kas nepieder pie lielajām uzņēmumu grupām vai uzņēmumu apvienībām, jo viņi cietīs konkurences rezultātā, kā arī kopumā tiks ietekmēta maksas elastība. Tādēļ tiek ierosināts noteikt augstāku mazumtirdzniecības cenu robežu 150 % apmērā no ierosinātās vairumtirdzniecības vērtības.

B. Pārskatāmību

Ir svarīgi veicināt cenu pārskatāmību, ieviešot prasību, lai mobilās telefonijas pakalpojumu operatori saviem abonentiem sniegtu informāciju par viesabonēšanas maksu, kad abonenti šķērso robežu.

C. Tiesiskais regulējums attiecībā uz īsziņām (SMS) un multivides ziņojumiem (MMS)

Visbeidzot tiek ierosināts attiecināt turpmāko elektroniskās saziņas tiesiskā regulējuma pārskatīšanu arī uz īsziņām un multivides ziņojumiem, tā kā uz šiem pakalpojumiem priekšlikums neattiecas, bet attiecība tieši uz tiem tarifi tiek ļaunprātīgi izmantoti.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts[2]Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

14. APSVĒRUMS

(14) Jāizstrādā kopējs mehānisms, ko varētu nosaukt par Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par starptautiskās viesabonēšanas balss pakalpojumiem, veicot zvanus, un nebūtu jāmaksā par balss zvanu saņemšanu, tādējādi nodrošinot augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, bet saglabājot konkurenci mobilo sakaru operatoru starpā. Ņemot vērā šo pakalpojumu pārrobežu raksturu, ir nepieciešams kopējs mehānisms, lai mobilo sakaru operatoriem būtu jārēķinās ar vienotu saskaņotu tiesisko regulējumu, kas balstīts uz objektīvi noteiktiem kritērijiem.

(14) Jāizstrādā kopējs mehānisms, ko varētu nosaukt par Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par starptautiskās viesabonēšanas balss un datu pakalpojumiem, veicot zvanus, vai izmantojot datu saņemšanas pakalpojumus un nebūtu jāmaksā par balss zvanu saņemšanu, tādējādi nodrošinot augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, bet saglabājot konkurenci mobilo sakaru operatoru starpā. Ņemot vērā šo pakalpojumu pārrobežu raksturu, ir nepieciešams kopējs mehānisms, lai mobilo sakaru operatoriem būtu jārēķinās ar vienotu saskaņotu tiesisko regulējumu, kas balstīts uz objektīvi noteiktiem kritērijiem. Lai nodrošinātu efektīvu konkurenci mazumtirdzniecībā un to, ka visi mobilo sakaru operatori Kopienā varētu efektīvi savstarpēji konkurēt, mobilo sakaru operatoriem jāuzliek par pienākumu pēc pieprasījuma sniegt vairumtirdzniecības starptautiskus viesabonēšanas pakalpojumus visiem pārējiem operatoriem, kas reģistrēti Kopienas teritorijā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu konkurenci, mobilo sakaru operatoriem jāuzliek par pienākumu sniegt visiem pārējiem operatoriem vairumtirdzniecības starptautiskus viesabonēšanas pakalpojumus. Tas nodrošinās, ka nevienam operatoram netiek liegta piekļuve vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumiem.

Grozījums Nr.2

APSVĒRUMS Nr. 15

(15) Visefektīvākais un proporcionālākais starptautiskās viesabonēšanas zvanu veikšanas cenu līmeņa regulēšanas mehānisms saskaņā ar iepriekš izteiktajiem apsvērumiem ir Kopienas mērogā noteikt maksimālo maksu par minūti gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības līmenī.

(15) Visefektīvākais un proporcionālākais starptautiskās viesabonēšanas balss zvanu veikšanas cenu līmeņa regulēšanas mehānisms saskaņā ar iepriekš izteiktajiem apsvērumiem ir Kopienas mērogā noteikt maksimālo maksu par minūti gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības līmenī. Attiecībā uz datu sniegšanas pakalpojumiem valsts regulējošām iestādēm un Komisijai jāuzrauga vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenas par datu sniegšanu, tostarp tarifus par īsziņām (SMS) un multivides ziņojumiem (MMS), un jāierosina regulējušus pasākumus, ja cenas nesamazinās.

Grozījums Nr. 3

26. APSVĒRUMS

(26) Lai uzlabotu viesabonēšanas zvanu veikšanas un saņemšanas mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību Kopienā un lai palīdzētu viesabonentiem pieņemt lēmumu par sava mobilā tālruņa izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo sakaru pakalpojumu operatoriem jādod viesabonentiem iespēja pēc pieprasījuma un bez maksas vienkārši iegūt informāciju par viesabonēšanas cenām attiecīgajā apmeklējamā dalībvalstī. Pārskatāmība paredz arī to, ka operatori sniedz informāciju par viesabonēšanas cenām laikā, kad klienti noformē abonementu, un ka tie nodrošina klientiem regulāri atjauninātu informāciju par viesabonēšanas cenām, kā arī informē par būtiskām izmaiņām.

(26) Lai uzlabotu viesabonēšanas zvanu veikšanas un saņemšanas mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību Kopienā un lai palīdzētu viesabonentiem pieņemt lēmumu par sava mobilā tālruņa izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo sakaru pakalpojumu operatoriem jādod viesabonentiem iespēja bez maksas vienkārši saņemt informāciju par esošajiem vadīšanas nolīgumiem starp vietējo mobilo sakaru operatoru un apmeklētā tīkla mobilo sakaru operatoru un par viesabonēšanas cenām attiecīgajā apmeklējamā dalībvalstī. Šai informācijai jāattiecas arī uz maksājumiem par zvanu veikšanu un saņemšanu Pārskatāmība paredz arī to, ka operatori sniedz informāciju par viesabonēšanas cenām laikā, kad klienti noformē abonementu, un ka tie nodrošina klientiem regulāri atjauninātu informāciju par viesabonēšanas cenām, kā arī informē par būtiskām izmaiņām.

Grozījums Nr. 4

27. APSVĒRUMS

(27) Valsts regulējošām iestādēm, kuras ir atbildīgas par to uzdevumu īstenošanu, kas paredzēti 2002. gada reglamentējošos noteikumos elektronisko sakaru jomā, jābūt pilnvarām, kas nepieciešamas šajā regulā paredzēto saistību uzraudzībai un izpildei to teritorijā. Tām jāuzrauga arī attīstības tendences cenu noteikšanā par balss un datu pakalpojumiem, ko mobilo sakaru abonentiem nodrošina viesabonēšanas laikā Kopienā, jo īpaši attiecībā uz īpašām izmaksām saistībā ar viesabonēšanas zvaniem, kas veikti Kopienas attālākajos apgabalos, un nepieciešamību nodrošināt, ka šīs izmaksas var adekvāti atgūt vairumtirdzniecībā. Tām jānodrošina arī, lai mobilo sakaru lietotājiem būtu pieejama atjaunināta informācija par šīs regulas piemērošanu.

(27) Valsts regulējošām iestādēm, kuras ir atbildīgas par to uzdevumu īstenošanu, kas paredzēti 2002. gada reglamentējošos noteikumos elektronisko sakaru jomā, jābūt pilnvarām, kas nepieciešamas šajā regulā paredzēto saistību uzraudzībai un izpildei to teritorijā. Tām jāuzrauga arī attīstības tendences cenu noteikšanā par balss un datu pakalpojumiem, ko mobilo sakaru abonentiem nodrošina viesabonēšanas laikā Kopienā, jo īpaši attiecībā uz īpašām izmaksām saistībā ar viesabonēšanas zvaniem, kas veikti Kopienas attālākajos apgabalos, un nepieciešamību nodrošināt, ka šīs izmaksas var adekvāti atgūt vairumtirdzniecībā. Valsts regulējošām iestādēm jāpaziņo šādas novērošanas rezultātus Komisijai reizi sešos mēnešos, sākot no šīs regulas spēkā stāšanās datuma. Tām jānodrošina arī, lai mobilo sakaru lietotājiem būtu pieejama atjaunināta informācija par šīs regulas piemērošanu.

Grozījums Nr. 5

31. APSVĒRUMS

Šī regula pārskatāma ne vēlāk kā divus gadus pēc tās stāšanās spēkā, lai nodrošinātu, ka ir nepieciešama un piemērota elektronisko sakaru tirgū attiecīgā laikā valdošajiem nosacījumiem.

Šīs regulas mērķis ir situācijas koriģēšana, ja tirgus darbojas nepietiekami, ieviešot pasākumus, kuri nekavējoties atjauno efektīvu konkurenci, kas ir patērētāju interesēs. Tai nav nepārejoša darbība un tādēļ tā jāpārskata ne vēlāk kā divus gadus pēc tās stāšanās spēkā, lai nodrošinātu, ka ir juridiska iejaukšanās, regulējot vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenas ,nepieciešama un piemērota elektronisko sakaru tirgū attiecīgā laikā valdošajiem nosacījumiem un lai pārbaudīti, vai regula jāatceļ vai uz laiku jāaizstāj ar ierobežojošiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 6

31.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(31.a) Šīs regulas piemērošanu atliek attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju, kamēr būs zināmi īpaša ietekmes novērtējuma rezultāti, kuru īstenos Komisija saistībā ar šīm divām dalībvalstīm. Jebkurā gadījumā jebkāda viesabonēšanas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības maksimālo tarifu ieviešana jāveic pakāpeniski, ļaujot Bulgārijai un Rumānijai brīvi attīstīties.

Pamatojums

Bulgārijas un Rumānijas tirgi ir relatīvi nenobrieduši, un tiem ir vajadzīgi nozīmīgi ieguldījumi, lai uzlabotu tīklus. Ir būtiski svarīgi sagatavot īpašu ietekmes analīzi par šīm divām jaunajām dalībvalstīm pirms Viesabonēšanas regulas īstenošanas.

Grozījums Nr. 7

I. PANTA 1. PUNKTS (jauns)

 

-1. Šī regula paredz noteikumus cenu atklātumu palielināšanai un cenu tarifu informācijas sniegšanas uzlabošanai patērētājiem starptautiskajiem viesabonēšanas par pakalpojumiem.

Pamatojums

Regulā jāiekļauj norādījums par tās mērķi paredzēt noteikumus, lai uzlabotu cenu atklātumu un cenu tarifu informācijas sniegšanu patērētājiem starptautiskajiem viesabonēšanas pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 8

2. PANTA 2. PUNKTA EA) UN EB) APAKŠPUNKTS (jauns)

 

(ea) "jauni viesabonenti" ir tādi e) punktā minēti viesabonenti, kas i) vispirms noslēguši līgumu ar vienu vietējo mobilo sakaru operatoru, ii)  noslēguši līgumu ar jaunu vietējo mobilo sakaru operatoru nekā iepriekš vai iii) iegādājušies priekšapmaksas karti, kamēr spēkā stājas saistības atbilstoši 4. pantam;

 

(eb) "esošie viesabonenti" ir tādi e) punktā minēti viesabonenti, uz kuriem neattiecas ea) punktā paredzētā formulējuma darbības joma vai jauni viesabonenti, kas izvēlējušies patērētāju aizsardzībai noteiktos tarifus, kas paredzēti 4. pantā.

Pamatojums

Ar grozījumu ievieš "jauna viesabonenta" un "esoša viesabonenta" definīcijas atbilstoši iesniegtajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 9

3. PANTA VIRSRAKSTS

Vairumtirdzniecības tarifi regulēto viesabonēšanas zvanu veikšanai

Vairumtirdzniecības tarifi regulēto viesabonēšanas zvaniem

Pamatojums

Atsevišķi cenu griesti attiecībā uz vietējiem un pārējiem zvaniem izraisīs lielu sajukumu. Tādēļ vienoti augstākie cenu griesti, kas atbilst vidējai mobilā savienojuma likmei, kas publicēta atbilstīgi 10. panta 3. punktam, reizinot to ar koeficientu 3,0, būtu atbilstošāki.

Grozījums Nr. 10

4. PANTS

Mazumtirdzniecības cenas regulēto viesabonēšanas zvanu veikšanai

Mazumtirdzniecības cenas regulētajiem viesabonēšanas zvaniem

Saskaņā ar 5. pantu kopējā mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā viesabonentam par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, nedrīkst pārsniegt 130 % no saskaņā ar I pielikumu noteiktā maksimālā vairumtirdzniecības tarifa. Cenas ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, piemēram, maksu par izsaukuma iestati un izvēles maksājumus. piemēram, maksu par izsaukuma iestati un izvēles maksājumus.

Saskaņā ar 5. pantu vidējā mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā viesabonentam par regulēta viesabonēšanas zvana izdarīšanu un saņemšanu, nedrīkst pārsniegt 150% no saskaņā ar I pielikumu noteiktā maksimālā vairumtirdzniecības tarifa. Cenas ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, piemēram, maksu par izsaukuma iestati un izvēles maksājumus.

Pamatojums

Ierosinātā mazumtirdzniecības zvanu tarifu cenu maksimālā robeža ir pārāk maza un neveicina radošu konkurenci dažāda veida sakaru operatoru un pakalpojumu starpā. Tādēļ ir nepieciešams noteikt vienotu un augstāku vidējo maksimālo robežu vairumtirdzniecībā ar maksimālo cenu robežu attiecībā uz individuālajiem zvaniem, lai dotu iespēju plašākam sakaru operatoru elastīgumam, tie uzlabotu patērētājiem sniedzamos pakalpojumus.

Grozījums Nr. 11

4.A PANTS (jauns)

 

4.a pants

Patērētāju aizsardzības tarifs

 

1. Vietējiem mobilo sakaru operatoriem ir pienākums skaidri un pārskatāmi padarīt pieejamus visiem viesabonentiem tarifus patērētāju aizsardzībai atbilstoši 2. punktam.

 

2. Mazumtirdzniecības cena par minūti (bez PVN), kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā viesabonentam par regulētiem viesabonēšanas zvaniem nevar pārsniegt EUR 0,50 par izdarītajiem zvaniem un EUR 0,25 par ienākošajiem zvaniem.

 

3. Esošajiem viesabonentiem tiek dota iespēja pāriet uz patērētāju aizsardzības tarifu. Pāreja ir bezmaksas un var neatbilst nosacījumiem un ierobežojumiem attiecībā uz pieslēguma esošajiem elementiem.

 

4. Patērētāju aizsardzības tarifs automātiski tiek piedāvāts jauniem viesabonentiem, izņemot pieslēgumu, ja vien viņu nodoms nav izvēlēties citu tarifu. Gadījumos, ja jauns viesabonents ar nodomu izvēlas citu tarifu, viņam ir brīva izvēle atgriezties pie patērētāju aizsardzības tarifa maksimāli 6 mēnešu perioda laikā, vienlaicīgi saglabājot citus abonēšanas elementus.

 

5. Cenas ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, piemēram, maksu par izsaukuma iestati vai izvēles maksājumus.

Grozījums Nr. 12

6. PANTS

6. pants

svītrots

Mazumtirdzniecības cenas par zvanu saņemšanu viesabonēšanas laikā Kopienā

 

Kopējā mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā viesabonentam par viesabonenta saņemtajiem balss telefonsakaru zvaniem viesabonēšanas laikā apmeklētajā sakaru tīklā, nedrīkst pārsniegt 130% no vidējā mobilā savienojuma pabeigšanas tarifa par minūti, ko publicē saskaņā ar 10. panta 3. punktu. Cenas ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, piemēram, vienreizējās izmaksas vai izvēles maksājumus.

 

Grozījums Nr. 13

7. PANTA 1. PUNKTS

1. Vietējais mobilo sakaru operators pēc viesabonenta pieprasījuma sniedz tam individualizētu informāciju par mazumtirdzniecības cenām, ko viesabonentam par zvanu veikšanu un saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

1. Vietējais mobilo sakaru operators viesabonentam automātiski sniedz individualizētu informāciju par mazumtirdzniecības cenām un par esošajiem vadīšanas nolīgumiem ar citiem mobilo sakaru operatoru, ko viesabonentam par zvanu veikšanu un saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

Pamatojums

Lai uzlabotu pārredzamību un konkurenci, patērētāji jāinformē par mazumtirdzniecības maksu un par esošajiem vadīšanas nolīgumiem starp vietējo mobilo sakaru operatoru un apmeklētā tīkla mobilo sakaru operatoru, dodot iespēju izdarīt izvēli, kas pamatojas uz pilnīgu informāciju.

Grozījums Nr. 14

7. PANTA 2. PUNKTS

2. Viesabonents pēc izvēles veic šādu pieprasījumu, izmantojot mobilā tālruņa zvanu vai nosūtot īsziņu (SMS) uz numuru, ko šādam nolūkam izveidojis vietējais mobilo sakaru operators, un pēc izvēles saņem informāciju vai nu šāda zvana laikā, vai ar īsziņas palīdzību (pēdējā gadījumā bez liekas kavēšanās).

2. Viesabonents saņem informāciju, kas paredzēta 1. punktā, izmantojot mobilā tālruņa zvanu vai nosūtot īsziņu (SMS). Visi mobilas telefonijas sakaru operatori, kas sniedz pakalpojumus apmeklējamā valstī un kuriem ir vadīšanas nolīgumi ar vietējo mobilo sakaru operatoru, tādu informāciju sniedz stundas laikā, kad abonents ieradies apmeklējamā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 15

7. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

 

3.a Abonents jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiktu pieslēgts iepriekš minētais bezmaksas informatīvais pakalpojums.

Pamatojums

Lai izvairītos no nevēlamu ziņu izsūtīšanas, īpašu pārrobežu abonentiem jādod iespēja jebkurā laikā brīvprātīgi izvēlēties pieprasījuma izdarīšanas sistēmu.

Grozījums Nr. 16

8. PANTA 1.A PUNKTS

 

1.a Valstu regulējošās iestādes uztur informāciju attiecībā uz šīs regulas, īpaši tās 3., 4. un 4.a panta piemērošanu publiski pieejamu tādā veidā, kas ļauj ieinteresētajām pusēm viegli piekļūt šai informācijai.

Pamatojums

Šiem pārraudzības un uzraudzības procedūras rezultātiem jābūt pārredzamiem un publiski pieejamiem, kā noteikts šā panta 1. punktā, lai ieinteresētās puses un abonenti varētu būt labi informēti.

Grozījums Nr. 17

8. PANTA  6. PUNKTS

6. 6. Valstu regulējošās iestādes uzrauga attīstības tendences vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu noteikšanā par viesabonentiem sniegtajiem balss un datu sakaru pakalpojumiem, tostarp par īsziņu pakalpojumiem (SMS) un multivides ziņojumu pakalpojumiem (MMS), jo īpaši Kopienas attālākajos apgabalos, un pēc pieprasījuma paziņo Komisijai par šādas uzraudzības rezultātiem.

6. Valstu regulējošās iestādes uzrauga attīstības tendences vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu noteikšanā par viesabonentiem sniegtajiem balss telefonijas pakalpojumiem, jo īpaši Kopienas attālākajos apgabalos, un ik sešus mēnešus, sākot no šīs regulas spēka stāšanās dienas, paziņo Komisijai par šādas uzraudzības rezultātiem.

Pamatojums

Lai nodrošinātu šis regulas ātru pieņemšanu, datu viesabonēšanas jautājumus nevajadzētu tieši iekļaut šajā regulā. Tomēr vēl arvien ir svarīgi, lai valsts pārvaldes iestādes un Komisija uzraudzītu viesabonēšanas izmaksas šajā jomā, novērtētu rezultātus un virzītu uz priekšu atbilstošas regulas pieņemšanu, ja tas uzskatāms par nepieciešamu. Šie jautājumi jāreglamentē 12. pantā, kas attiecas uz pārskatīšanas kārtību.

Grozījums Nr. 18

10. PANTA  5. PUNKTS

5. Uzņēmumi, uz kuriem attiecas šīs regulas prasības, nodrošina, ka jebkuras tarifu izmaiņas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību 3., 4. un 6. pantam, stājas spēkā divu mēnešu laikā no katras šā panta iepriekšējos punktos noteiktās publikācijas

5. Uzņēmumi, uz kuriem attiecas šīs regulas prasības, nodrošina, ka jebkuras tarifu izmaiņas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību 3. un 4. pantam, stājas spēkā divu mēnešu laikā no katras šā panta iepriekšējos punktos noteiktās publikācijas.

Pamatojums

Ierosinātā mazumtirdzniecības zvanu tarifu cenu maksimālā robeža ir pārāk maza un neveicina radošu konkurenci dažāda veida sakaru operatoru un pakalpojumu starpā. Tādēļ ir nepieciešams noteikt vienotu un augstāku vidējo maksimālo robežu vairumtirdzniecībā ar maksimālo cenu robežu attiecībā uz individuālajiem zvaniem, lai dotu iespēju plašākam sakaru operatoru elastīgumam, tie uzlabotu patērētājiem sniedzamos pakalpojumus.

Grozījums Nr. 19

11.A PANTS (jauns)

 

11.a pants

Datu pakalpojumi

 

1. Valstu regulējošās iestādes uzrauga attīstības tendences vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu noteikšanā par viesabonentiem sniegtajiem balss un datu sakaru pakalpojumiem, tostarp par īsziņu pakalpojumiem (SMS) un multivides ziņojumu pakalpojumiem (MMS), jo īpaši Kopienas attālākajos apgabalos, un paziņo Komisijai par šādas uzraudzības rezultātiem, kad pagājuši 12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā, bet vēlāk — pēc pieprasījuma.

 

2. Pamatojoties uz datiem, kas noteikti 2. punktā, Komisija 18 mēnešu laikā kopš šī regula stājusies spēkā, savukārt iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei analīzi par vairumtirdzniecības viesabonēšanas datu cenām Kopienā. Ja vairumtirdzniecības starptautiskās viesabonēšanas datu cenas nav samazinājušās līdz līmenim, kas proporcionāls balss telefonijas viesabonēšanai pēc šīs regulas stāšanās spēkā, Komisija novērtē, vai ir nepieciešams regulējums vairumtirdzniecības cenu samazināšanai, lai nodrošinātu viesabonentiem datu pārraidīšanas pakalpojumus, un vajadzības gadījumā ierosina attiecīgu regulējumu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu šis regulas ātru pieņemšanu, datu viesabonēšanas jautājumus nevajadzētu tieši iekļaut šajā regulā. Tomēr vēl arvien ir svarīgi, lai valsts pārvaldes iestādes un Komisija uzraudzītu viesabonēšanas izmaksas šajā jomā, novērtētu rezultātus un virzītu uz priekšu atbilstošas regulas pieņemšanu, ja tas uzskatāms par nepieciešamu.

Grozījums Nr. 20

12. PANTS

Komisija pārskata šīs regulas darbību un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā divus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Ziņojumā Komisija izklāsta apsvērumus par to, vai regula vēl arvien ir nepieciešama vai to būtu iespējams atcelt, ņemot vērā tirgus attīstību un konkurenci. Šim nolūkam Komisija no dalībvalstīm un valstu regulējošām iestādēm drīkst pieprasīt informāciju, kas sniedzama bez liekas kavēšanās.

Komisija pārskata šīs regulas darbību un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā divus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Ziņojumā Komisija izklāsta apsvērumus par to, vai regula vēl arvien ir nepieciešama vai to, vai arī ir vajadzīga tās pagaidu aizstāšana ar mazāk ierobežojošu iejaukšanos, ņemot vērā tirgus attīstību un konkurenci, jo īpaši ekonomisko ietekmi uz mobilo sakaru operatoriem, kas ir mazi un vidēji uzņēmumi, un to konkurētspēju, kā arī ņemot vērā Komisijas ziņojumu, kas minēts 11.a punktā par viesabonēšanas maksu datu pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 21

16.A PANTS (jauns)

 

16.a pants

 

Izņēmums

 

Šīs regulas noteikumus nepiemēro attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju.

 

Komisija uzrauga jebkāda veida attīstību attiecībā uz vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenām par viesabonēšanas balss saziņas pakalpojumu nodrošināšanu, ko Bulgārijā un Rumānijā veic iekšzemes operatori, un sagatavo ietekmes novērtējumu ne vēlāk kā divus gadus pēc tās stāšanās spēkā.

Pamatojums

Bulgārijas un Rumānijas tirgi ir relatīvi nenobrieduši, un tiem ir vajadzīgi nozīmīgi ieguldījumi, lai uzlabotu tīklus. Ir būtiski svarīgi sagatavot īpašu ietekmes analīzi par šīm divām jaunajām dalībvalstīm pirms Viesabonēšanas regulas īstenošanas.

Grozījums Nr.22

I PIELIKUMS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram par regulētu viesabonēšanas zvanu, kuram savienojums uzsākts apmeklētajā sakaru tīklā, par katru minūti nepārsniedz summu, kas vienāda ar atbilstīgi 10. panta 3. punktam publicēto vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, kas reizināts ar

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram par regulētu viesabonēšanas zvanu, kuram savienojums uzsākts apmeklētajā sakaru tīklā, par katru minūti nepārsniedz summu, kas vienāda ar atbilstīgi 10. panta 3. punktam publicēto vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, kas reizināts ar koeficientu divarpus.

a) koeficientu divi, ja regulēts viesabonēšanas zvans veikts uz publiskā telefonsakaru tīkla numuru dalībvalstī, kurā atrodas apmeklētais sakaru tīkls, vai

 

b) koeficientu trīs, ja regulēts viesabonēšanas zvans veikts uz publiskā telefonsakaru tīkla numuru citā dalībvalstī nekā tā, kurā atrodas apmeklētais sakaru tīkls.

 

Tarifu ierobežojumi šajā pielikumā ietver jebkurus fiksētus elementus, piemēram, maksu par izsaukuma iestati.

 

Pamatojums

Ierosinātie vairumtirdzniecības cenu galīgie ierobežojumi ir pārāk zemi, un tie nopietni negatīvi ietekmētu operatorus, īpaši tūrisma valstīs. Turklāt atsevišķi cenu griesti attiecībā uz vietējiem un pārējiem zvaniem izraisīs lielu sajukumu. Tādēļ vienoti augstākie cenu griesti, kas atbilst vidējai mobilā savienojuma likmei, kas publicēta atbilstīgi 10. panta 3. punktam, reizinot to ar koeficientu 3,0, būtu atbilstošāki.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Viesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos

Atsauces

COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

ITRE

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

5.9.2006

 

 

 

Ciešāka sadarbība - datums, kad paziņoja plenārsēdē

5.9.2006

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Andrea Losco

25.9.2006

 

 

Izskatīšana komitejā

30.1.2007

20.3.2007

 

 

Pieņemšanas datums

21.3.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

24

15

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Werner Langen, Janusz Onyszkiewicz, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin

  • [1]  Ietekmes novērtējums, ko veikusi Komisija, dokumentā SEC (2006) 925, 19. lpp.
  • [2]  OV vēl nav publicēts.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS * (28.3.2007)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem
(COM(2006)0382 – C6-C6‑0244/206 – 2006/0133(COD))

Atzinumu sagatavoja(*): Joseph Muscat

(*)       Komiteju ciešāka sadarbība — Reglamenta 47. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Ievads

Mēs atbalstām Komisijas priekšlikuma vispārējo nostādni un domājam, ka tā ir labs pamats efektīva tiesību akta radīšanai.

Priekšlikumu ir iespējams uzlabot, lai labāk aizsargātu patērētāju tiesības un padarītu to ilgspējīgāku no rūpniecības nozares viedokļa.

Eiropas Parlamentam tā ir iespēja apliecināt, ka tas spēj kļūt par starpnieku godīga darījuma starp operatoriem un, vēl jo svarīgāk, patērētājiem, noslēgšanā.

Loģiskais pamats

Viesabonēšanas sektorā ir vērojami traucējumi tirgus darbībā, un tādēļ tie ir jānovērš.

Patērētājiem, jo īpaši visneaizsargātākajiem, ir tiesības uz aizsardzību. No otras puses, patērētāji ir pietiekami gudri un paši spēj pieņemt lēmumus. Mūsu pienākums nav pieņemt lēmumus viņu vietā, bet gan sniegt visu informāciju, novērst ļaunprātīgu rīcību un ļaut pieņemt apzinātus lēmumus.

Operatori, vairums no kuriem ir veikuši lielus ieguldījumus un uzlabojuši telekomunikāciju sistēmas Eiropā, ir tiesīgi gūt taisnīgu un likumīgu peļņu.

Gan starp maziem, gan lieliem operatoriem tirgū jābūt lielākai konkurencei, tādējādi piedāvājot patērētājiem augsta līmeņa pakalpojumus par samērīgu cenu.

Ilgtermiņa vīzija ir efektīvs Eiropas iekšējais telekomunikāciju tirgus.

Principi

Pārredzamība

Skaidrs, pārredzams un ilgtspējīgs risinājums bez slēptiem pārsteigumiem patērētājiem.

Vienkāršība

Saprotama un tieša Regula.

Elastīgums

Patērētājiem jābūt pilnībā informētiem, lai viņi spētu izšķirties par labu kādam no dažādajiem operatoru piedāvājumiem.

Īpašie jautājumi

Pārredzamība

Mēs ierosinām automātisko SMS informēšanas sistēmu (push), kuru izmantojot, patērētāji automātiski saņem īsziņu, kurā iekļauts īss informācijas apkopojums, tiklīdz viņi reģistrējas tīklā.

Papildu informācijai jābūt pieejamai bez maksas, izmantojot pieprasījuma SMS informēšanas sistēmu (pull) un balss sakarus.

Patērētājiem jābūt izvēles iespējai nesaņemt automātisko informāciju jebkurā laikā.

Invalīdiem (vājredzīgajiem) ir paredzēti īpaši noteikumi.

Vairumtirdzniecība

Mēs ierosinām vairumtirdzniecībā vienotu maksimālo cenu, kas vienkāršo sistēmu un par ko Parlamentā ir vispārēja vienošanās, kā arī ir vienošanās ar Komisiju un Padomi.

Mazumtirdzniecība

Mazumtirdzniecības noteikumi ir nepieciešami, lai pārliecinātos, ka patērētāji ietaupa.

Regulai nevajadzētu novest pie viena piedāvājuma visā tirgū. Tādēļ mēs atbalstām pienācīgi pārskatīt maksimālās cenas, lai ņemtu vērā attiecīgās pieskaitāmās izmaksas un nodrošinātu konkurenci, vienlaikus neskarot patērētāju intereses.

Elastīgums

Mēs vēlamies panākt lielāku konkurenci ar taisnīgākām cenām. Patērētājiem jābūt iespējai izvēlēties dažādas paketes, vienlaikus pasargājot viņus no nesamērīgām cenām. Tādēļ mēs ierosinām sistēmu, kurā visiem jaunajiem patērētājiem automātiski piemēros patērētāju aizsardzības tarifu. Saņemot pilnīgu informāciju patērētāji spēs izvēlēties, vai paturēt šo tarifu, vai izvēlēties citu.

Vienkāršība

Regulā jānosaka maksimālā cena, kādu patērētājiem drīkst aprēķināt, ja vien viņi nav apzināti izvēlējušies alternatīvu iespēju. Šī maksimālā cena būs vienota visā Eiropas Savienībā. Tas būs skaidrs un taustāms Eiropas Parlamenta sasniegums patērētāju labā.

Cenas dalībvalstīs

Mēs noteikti uzskatām, ka mums kā likumdevējiem jābūt atbilstoši elastīgiem un tādēļ mums nav pieņemama un tiks rūpīgi pārbaudīta operatoru vietējo tarifu pielāgošana ar mērķi segt viesabonēšanas radīto ieņēmumu samazinājumu.

Mazie un neatkarīgie operatori

Šķiet, ka nav ekonomiska pamata pievērsties emocionālajam un jutīgajam jautājumam par atbalstu dažiem mazākiem un neatkarīgiem operatoriem, kuri pieprasa nediskriminācijas klauzulu, saskaņā ar kuru mazajiem operatoriem tiktu nodrošināts tāds pats cita operatora vairumtirdzniecības tarifs, kāds tiek piedāvāts lielajiem operatoram (iespējams tajā pašā tīklā). Ir pamats domāt, ka, ieviešot šādu noteikumu, vairumtirdzniecības cenas būtu augstākas un dažos gadījumos tās varētu mazajiem operatoriem mazināt iespējas slēgt darījumus.

Šāda problēma ir jau tagad, un to nav izraisījusi ierosinātā regula. Taču ierosinātā regula arī nav labākais veids, kā to risināt.

Tomēr iestādēm, kas atbild par konkurences jautājumiem, varētu rasties šaubas par to, vai procedūra tiek veikta pietiekami lietderīgi, lai tā būtu efektīva.

Tādējādi, ņemot vērā faktu, ka mēs uzskatām mazos, neatkarīgos operatorus par būtiskiem konkurences veicinātājiem, mēs lūdzam Komisiju analizēt šo problēmu un iesniegt priekšlikumu divpadsmit mēnešu laikā.

SMS, MMS un dati

Komisijas veiktā analīze aprobežojas ar balss sakaru pakalpojumiem. Situācija atšķirīgajā SMS, MMS un datu tirgū joprojām nav analizēta.

Regulas pieņemšana bez analīzes veikšanas pārkāptu tiesību aktu labākas izstrādes principus, vājinātu regulas nozīmi un kavētu tiesību aktu ieviešanu par vismaz vienu gadu.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts[1]Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

1. APSVĒRUMS

(1) Augstās cenas, ko publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotāji maksā, kad savus mobilos tālruņus izmanto, ceļojot Kopienas teritorijā, ir izraisījušas valstu regulējošo iestāžu bažas Eiropas reglamentējošo iestāžu grupa 2005. gada maija plenārsēdē (cita starpā) atzīmēja, ka mazumtirdzniecības cenas ir ļoti augstas bez skaidra pamatojuma; ka to izraisa gan augstie vairumtirdzniecības tarifi, kurus uzliek ārzemju sakaru tīklu operatori, gan daudzos gadījumos augstais mazumtirdzniecības uzcenojums, kuru uzliek klienta paša sakaru tīkla operators; ka vairumtirdzniecības tarifu pazeminājums bieži nenonāk līdz mazumtirdzniecības klientam un ka pastāv stingra saikne starp tirgiem dažādās dalībvalstīs.

(1) Daudzi mobilo sakaru operatori pēdējā laikā ir ieviesuši tarifu plānus ar samazinātu viesabonēšanas cenu patērētājiem. Tomēr augstās cenas, ko publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotāji maksā, kad savus mobilos tālruņus izmanto ceļojumos Kopienas teritorijā, joprojām uztrauc valstu regulējošās iestādes, kā arī patērētāju organizācijas un Eiropas Parlamentu. Eiropas reglamentējošo iestāžu grupa 2005. gada maija plenārsēdē (cita starpā) atzīmēja, ka mazumtirdzniecības cenas ir ļoti augstas bez skaidra pamatojuma; ka to izraisa gan augstie vairumtirdzniecības tarifi, kurus uzliek ārzemju sakaru tīklu operatori, gan daudzos gadījumos augstais mazumtirdzniecības uzcenojums, kuru uzliek klienta izvēlētais sakaru tīkla operators ka vairumtirdzniecības tarifu pazeminājums bieži nenonāk līdz mazumtirdzniecības klientam un ka pastāv stingra saikne starp tirgiem dažādās dalībvalstīs.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt atbilstību pašreizējiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 2

9.APSVĒRUMS

(9) Kaut gan 2002. gada reglamentējošos noteikumos elektronisko sakaru jomā, pamatojoties uz tā laika apsvērumiem, paredzēts likvidēt visus šķēršļus tirdzniecībai nozarē, kuru saskaņo ar šiem noteikumiem, šis fakts nevar novērst saskaņotu noteikumu pielāgošanu atbilstīgi citiem apsvērumiem, lai atrastu visefektīvāko līdzekli patērētāju augsta līmeņa aizsardzības nodrošināšanai, uzlabojot iekšējā tirgus darbības nosacījumus.

(9) 2002. gada reglamentējošie noteikumi elektronisko sakaru jomā, pamatojoties uz tā laika apsvērumiem, bija paredzēti, lai likvidētu visus šķēršļus tirdzniecībai starp dalībvalstīm šajā nozarē, cita starpā attiecībā uz pasākumiem, kas ietekmē lietotāju cenas citās dalībvalstīs. Tomēr tas nedrīkst novērst saskaņotu noteikumu pielāgošanu, kad, ņemot vērā pieredzi, šāda pielāgošana izrādās nepieciešama, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību un vienlaikus nodrošinātu efektīvāku līdzekli patērētāju augsta līmeņa aizsardzības nodrošināšanai.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzsvērt priekšlikuma ietekmi uz iekšējā tirgus darbību un patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 3

10. APSVĒRUMS

(10) Tāpēc ir jāgroza 2002. gada reglamentējošie noteikumi elektronisko sakaru jomā, lai ļautu atkāpties no citādi piemērojamiem noteikumiem, proti, ka pakalpojumu piedāvājumu cenas nosaka ar komercvienošanos, ja tirgū nepastāv būtiska ietekme, un tādējādi ļautu ieviest papildu regulējošas saistības, kas atspoguļo starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu īpašo raksturojumu.

(10) Elektronisko sakaru 2002. gada reglamentējošie noteikumi atbilstoši jāpapildina ar īpašiem noteikumiem par starptautiskajiem viesabonēšanas pakalpojumiem. Īpašajos noteikumos jāiekļauj papildu normatīvās prasības, kas atspoguļo starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu specifiskās īpašības.

Pamatojums

Skatīt 9. apsvēruma grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 4

11. APSVĒRUMS

(11) Viesabonēšanas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgum piemīt unikālas iezīmes, kas attaisno izņēmuma pasākumus, kuri pārsniedz 2002. gada reglamentējošos noteikumos paredzētos mehānismus.

Svītrots

Grozījums Nr. 5

12. APSVĒRUMS

(12) Regulējošās saistības jāpiemēro gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu viesabonēšanas klientu intereses, jo pieredze liecina, ka starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu samazināšana var neatspoguļoties viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenu samazinājumā, ja nav veicinošu faktoru. No otras puses, rīcība, kas vērsta uz mazumtirdzniecības cenu līmeņa samazināšanu, nevēršoties pret vairumtirdzniecības izmaksām, kas saistītas ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, varētu izraisīt risku izjaukt starptautiskās viesabonēšanas tirgus pienācīgu funkcionēšanu.

(12) Normatīvās prasības jāpiemēro gan mazumtirdzniecībā, gan vairumtirdzniecībā, lai aizsargātu viesabonēšanas klientu intereses, jo pieredze liecina, ka starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības cenu samazināšana var neatspoguļoties viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenu samazinājumā, ja nav veicinošu faktoru. No otras puses, rīcība, kas vērsta uz mazumtirdzniecības cenu līmeņa samazināšanu, nevēršoties pret vairumtirdzniecības izmaksām, kas saistītas ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, varētu izjaukt starptautiskās viesabonēšanas tirgus pienācīgu funkcionēšanu. Lai spētu nekavējoties un pienācīgi rīkoties ļaunprātību gadījumā, īpaša uzmanība jāpievērš riskam, ka mazākiem, neatkarīgiem vai nesen dibinātiem uzņēmumiem tiek piedāvāti viesabonēšanas pakalpojumu nodrošināšanas noteikumi, kas samazina šo uzņēmumu konkurētspēju. Komisija analizē šīs regulas ietekmi uz mazu, neatkarīgu vai nesen dibinātu operatoru konkurētspēju.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzsvērt vajadzību cieši kontrolēt jebkādu negatīvu ietekmi uz konkurenci.

Grozījums Nr. 6

13. APSVĒRUMS

(13) Izrietošajām saistībām būtu jāstājas spēkā, cik drīz vien iespējams, tomēr piešķirot attiecīgajiem operatoriem saprātīgu periodu cenu un pakalpojumu piedāvājumu pielāgošanai, lai nodrošinātu atbilstību, un tās tieši jāpiemēro visās dalībvalstīs.

(13) Prasībām jāstājas spēkā cik drīz vien iespējams, un tās tieši jāpiemēro visās dalībvalstīs.

Pamatojums

Lai atbilstu Komisijas priekšlikuma 5. panta grozījumam, kurā ir noteikts trīs nevis Komisijas ieteikto sešu mēnešu periods pirms stājas spēkā noteikumi par mazumtirdzniecības cenām.

Grozījums Nr. 7

15. APSVĒRUMS

(15) Visefektīvākais un proporcionālākais starptautiskās viesabonēšanas zvanu veikšanas cenu līmeņa regulēšanas mehānisms saskaņā ar iepriekš izteiktajiem apsvērumiem ir Kopienas mērogā noteikt maksimālo maksu par minūti gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības līmenī.

(15) Visefektīvākais un proporcionālākais starptautiskās viesabonēšanas zvanu veikšanas cenu līmeņa regulēšanas mehānisms saskaņā ar iepriekš izteiktajiem apsvērumiem ir Kopienas mērogā noteikt maksimālo maksu par minūti vairumtirdzniecības līmenī. Mazumtirdzniecībā ir pienācīgi noteikt patērētāju aizsardzības tarifu, ko operatoriem obligāti jāpiedāvā patērētājiem. Tas kļūs par atskaites rādītāju, kam pielīdzinās citus mazumtirdzniecības piedāvājumus, tādējādi nodrošinot godīgas cenas patērētājiem. Patērētāju aizsardzības tarifs jānosaka tādā līmenī, kas garantē pietiekamu peļņu operatoriem un veicina konkurētspējīgus viesabonēšanas piedāvājumus par zemākiem tarifiem.

Grozījums Nr. 8

16. APSVĒRUMS

(16) Šim kopējam mehānismam būtu jānodrošina, ka starptautiskās viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenās pieņemamāk nekā līdz šim atspoguļotos attiecīgās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, ļaujot operatoriem brīvi konkurēt, dažādojot savus piedāvājumus un piemērojot cenu struktūras tirgus apstākļiem un klientu izvēlei.

(16) Šim kopējam mehānismam jānodrošina, ka starptautiskās viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenas, ieviešot patērētāju aizsardzības tarifu, kas tiek piedāvāts visiem viesabonentiem un kas paredz saprātīgu peļņu, atgūstot izdevumus par viesabonēšanas pakalpojumu nodrošināšanu vairumtirdzniecībā, labāk nekā līdz šim atbilst reālajām izmaksām par pakalpojuma sniegšanu, ļaujot operatoriem brīvi konkurēt, dažādojot savus piedāvājumus un piemērojot cenu struktūras tirgus apstākļiem un klientu izvēlei.

Grozījums Nr. 9

18. APSVĒRUMS

(18) Nosakot maksimālo cenu līmeni, jāņem vērā dažādi starptautiskās viesabonēšanas zvana veikšanas elementi (tostarp, pieskaitāmās izmaksas, signāla pārraide, savienojuma uzsākšana, tranzīts un savienojuma pabeigšana) un starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas pamatizmaksu atšķirības attiecībā uz zvaniem, kas veikti uz numuru apmeklētajā valstī, no vienas puses, un zvaniem, kas veikti uz viesabonenta mītnes zemi vai trešo valsti Kopienā, no otras puses.

(18) Jebkurā tirgus regulējumā jāņem vērā visi attiecīgie starptautiskās viesabonēšanas zvana elementi (tostarp pieskaitāmās izmaksas, signāla pārraide, savienošanas uzsākšana, tranzīts un savienošanas pabeigšana) un starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas pamatizmaksu atšķirības zvaniem uz numuru apmeklējuma valstī, no vienas puses, un zvaniem uz viesabonenta mītnes zemi vai trešo valsti Kopienā, no otras puses. Vienkāršošanas nolūkos vairumtirdzniecības cenu griestus izsaka kā vienotu maksimālo summu.

Grozījums Nr. 10

19. APSVĒRUMS

(19) Maksimālo vairumtirdzniecības cenu līmeni par starptautiskās viesabonēšanas zvana nodrošināšanu jāpamato uz vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu par minūti operatoriem ar būtisku ietekmi tirgū, jo šādi savienojuma pabeigšanas tarifi jau ir pakļauti regulējošai uzraudzībai saskaņā ar 2002. gada reglamentējošiem noteikumiem elektronisko sakaru jomā un tādēļ tie jānosaka pēc principa, kas orientēts uz izmaksām. Ņemot vērā savienojuma pabeigšanas individuālajos publiskajos mobilo sakaru tīklos tirgus raksturojumu un starptautiskās viesabonēšanas pārrobežu raksturu, tie arī sniedz stabilu pamatu regulējumam, kas raksturo mobilo sakaru tīklu izmaksu struktūru Kopienā. Vidējais mobilo sakaru savienojuma pabeigšanas tarifs ir pamatots izmaksu pamatelementu salīdzinājuma kritērijs vairumtirdzniecības līmenī, un maksimālais vairumtirdzniecības cenu līmenis, kas balstīts uz šāda mobilo sakaru savienojuma pabeigšanas tarifa pienācīgu daudzkāršojumu, nodrošina pārliecību, ka regulēta viesabonēšanas pakalpojuma sniegšanas reālās izmaksas ir atgūstamas.

(19) Maksimālo vairumtirdzniecības tarifu par starptautiskās viesabonēšanas zvana nodrošināšanu aprēķina, izmantojot vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu par minūti, ko operatoriem ar būtisku ietekmi tirgū aprēķina kā vidējo no augstākā un parastā tarifa, jo šādi savienojuma pabeigšanas tarifi jau ir pakļauti regulējošai uzraudzībai saskaņā ar 2002. gada reglamentējošiem noteikumiem elektronisko sakaru jomā un tādēļ tie jānosaka pēc principa, kas orientēts uz izmaksām. Ņemot vērā savienojuma pabeigšanas individuālajos publiskajos mobilo sakaru tīklos tirgus raksturojumu un starptautiskās viesabonēšanas pārrobežu raksturu, tie arī sniedz stabilu pamatu regulējumam, kas raksturo mobilo sakaru tīklu izmaksu struktūru Kopienā. Vidējais mobilo sakaru savienojuma pabeigšanas tarifs ir pamatots izmaksu pamatelementu salīdzinājuma kritērijs vairumtirdzniecības līmenī, un maksimālais vairumtirdzniecības cenu līmenis, kas balstīts uz šāda mobilo sakaru savienojuma pabeigšanas tarifa pienācīgu daudzkāršojumu, nodrošina pārliecību, ka regulēta viesabonēšanas pakalpojuma sniegšanas reālās izmaksas ir atgūstamas.

Grozījums Nr. 11

20. APSVĒRUMS

(20) Ar maksimālo cenu līmeni, ko piemēro mazumtirdzniecībā, viesabonentiem jānodrošina pārliecība, ka viņiem nebūs pārmērīgi jāmaksā par regulēta viesabonēšanas zvana veikšanu, tajā pašā laikā atstājot vietējam mobilo sakaru operatoram pietiekamu rezervi klientiem piedāvāto produktu dažādošanai.

(20) Ar patērētāju aizsardzības tarifu mazumtirdzniecībā viesabonenti jāpārliecina, ka viņiem nebūs pārmērīgi jāmaksā par viesabonēšanas balss zvana veikšanu vai saņemšanu, nodrošinot tarifu, kas tuvu atbilst pakalpojuma sniegšanas izmaksām, tajā pašā laikā atstājot vietējam mobilo sakaru operatoram pietiekamu rezervi piedāvāto produktu dažādošanai.

Grozījums Nr. 12

21. APSVĒRUMS

(21) Operatoriem, kas sniedz starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumus zvaniem, kurus veic viesabonēšanas laikā ārzemēs un uz kuriem attiecas šī regula, jādod laika posms, kurā brīvprātīgi pielāgot mazumtirdzniecības cenas, lai tās atbilstu šajā regulā paredzētajam maksimālajam ierobežojumam. Ir atbilstīgi šim nolūkam atvēlēt sešu mēnešu laikposmu, lai tirgus dalībniekiem ļautu veikt nepieciešamos pielāgojumus.

Svītrots

Pamatojums

Skatīt 13. apsvēruma grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 13

21. APSVĒRUMS

(21) Operatoriem, kas sniedz starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumus zvaniem, kurus veic viesabonēšanas laikā ārzemēs un uz kuriem attiecas šī regula, jādod laika posms, kurā brīvprātīgi pielāgot mazumtirdzniecības cenas, lai tās atbilstu šajā regulā paredzētajam maksimālajam ierobežojumam. Ir atbilstīgi šim nolūkam atvēlēt sešu mēnešu laikposmu, lai tirgus dalībniekiem ļautu veikt nepieciešamos pielāgojumus.

(21) Operatoriem, kas sniedz starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumus zvaniem, kurus veic viesabonēšanas laikā ārzemēs un uz kuriem attiecas šī regula, jādod laiks brīvprātīgi pielāgot mazumtirdzniecības cenas, lai tās atbilstu šajā regulā paredzētajam patērētāju aizsardzības tarifam. Ir atbilstīgi šim nolūkam atvēlēt trīs mēnešu laika posmu, lai tirgus dalībniekiem ļautu veikt nepieciešamos pielāgojumus.

Grozījums Nr. 14

22. APSVĒRUMS

(22) Līdzīgi maksimālais līmenis jāpiemēro cenām, ko viesabonentiem var prasīt maksāt par balss zvanu saņemšanu viesabonēšanas laikā Kopienā, lai nodrošinātu, ka šīs cenas precīzāk atspoguļo šāda pakalpojuma sniegšanas izmaksas, un sniegtu klientiem lielāku skaidrību par to, kādas izmaksas tiem radīsies, atbildot uz sava mobilā tālruņa zvanu ārzemēs.

Svītrots

Grozījums Nr. 15

23. APSVĒRUMS

23) Ar šo regulu nedrīkst ierobežot jauninājumus, kurus piedāvā klientiem un kuri ir izdevīgāki nekā šajā regulā paredzētās maksimālās cenas par minūti.

(23) Ar šo regulu nedrīkst ierobežot jauninājumus, kurus piedāvā klientiem un kuri ir izdevīgāki nekā šajā regulā paredzētais patērētāju aizsardzības tarifs, un kuri veicina novatoriskus piedāvājumus viesabonentiem par zemākām cenām nekā patērētāju aizsardzības tarifs. Ir svarīgi skaidri noteikt, ka ar šo regulu netiek pieprasīts atkārtoti ieviest viesabonēšanas tarifus tajos gadījumos, kad no tiem var pavisam atteikties (piemēram, pašreizējais tirgus, kas iekļauj visu salu — gan Īrijas Republiku, gan Ziemeļīriju), kā arī netiek pieprasīts saglabāt esošos viesabonēšanas tarifus.

Grozījums Nr. 16

23.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(23.a) Lai gan datplūsmas vadības metodes var labāk nodrošināt to, ka viesabonenti vienmēr maksā viszemāko pieejamo viesabonēšanas cenu, tomēr tās var arī ierobežot viņu izvēli. Viesabonentiem vienmēr jābūt iespējai manuāli izvēlēties apmeklējuma tīklu.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir paskaidrot jauno 6.a pantu.

Grozījums Nr. 17

24. APSVĒRUMS

(24) Cenu veidošanas prasības šajā regulā tiek piemērotas neatkarīgi no tā, vai viesabonentiem ar vietējo mobilo sakaru operatoru ir priekšapmaksas vai pēcapmaksas līgums, lai nodrošinātu, ka visi mobilo balss telefonsakaru klienti no šīs regulas nosacījumiem gūst labumu.

(24) Cenu noteikšanas prasības šajā regulā jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai viesabonentiem ar vietējo mobilo sakaru operatoru ir priekšapmaksas vai pēcapmaksas līgums, un neatkarīgi no tā, vai vietējais operators ir mobilo balss pakalpojumu tālākpārdevējs vai nē, lai nodrošinātu, ka visi mobilo balss telefonsakaru klienti no šīs regulas nosacījumiem gūst labumu.

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka šī regula attiecas arī uz tā saucamajiem mobilo sakaru tīkla virtuālajiem operatoriem.

Grozījums Nr. 18

26. APSVĒRUMS

(26) Lai uzlabotu viesabonēšanas zvanu veikšanas un saņemšanas mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību Kopienā un lai palīdzētu viesabonentiem pieņemt lēmumu par sava mobilā tālruņa izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo sakaru pakalpojumu operatoriem jādod viesabonentiem iespēja pēc pieprasījuma un bez maksas vienkārši iegūt informāciju par viesabonēšanas cenām attiecīgajā apmeklējamā dalībvalstī. Pārskatāmība paredz arī to, ka operatori sniedz informāciju par viesabonēšanas cenām laikā, kad klienti noformē abonementu, un ka tie nodrošina klientiem regulāri atjauninātu informāciju par viesabonēšanas cenām, kā arī informē par būtiskām izmaiņām.

(26) Lai uzlabotu viesabonēšanas zvanu veikšanas un saņemšanas mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību Kopienā un lai palīdzētu viesabonentiem pieņemt lēmumu par sava mobilā tālruņa izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo sakaru pakalpojumu operatoriem jādod viesabonentiem iespēja pēc pieprasījuma un bez maksas vienkārši iegūt informāciju par viesabonēšanas cenām attiecīgajā apmeklējamā dalībvalstī. Pārskatāmība paredz arī to, ka operatori sniedz informāciju par viesabonēšanas cenām laikā, kad klienti noformē abonementu, un ka tie nodrošina klientiem regulāri atjauninātu informāciju par viesabonēšanas cenām, kā arī informē par būtiskām izmaiņām. Arī pārredzamības labad jāpieprasa katram vietējam operatoram kā bezmaksas pakalpojumu pēc viesabonenta pieprasījuma piedāvāt individuālu aprēķinu, lai noteiktu labāko pieejamo tarifu, ņemot vērā klienta iepriekš veiktos zvanus.

Pamatojums

Lai uzlabotu pārredzamību un stiprinātu konkurenci nozarē, patērētājiem jāspēj viegli iegūt informāciju par viņiem visizdevīgāko tarifu atbilstoši iepriekš veiktajiem zvaniem.

Grozījums Nr. 19

27. APSVĒRUMS

(27) Valsts regulējošām iestādēm, kuras ir atbildīgas par to uzdevumu īstenošanu, kas paredzēti 2002. gada reglamentējošos noteikumos elektronisko sakaru jomā, jābūt pilnvarām, kas nepieciešamas šajā regulā paredzēto saistību uzraudzībai un izpildei to teritorijā. Tām jāuzrauga arī attīstības tendences cenu noteikšanā par balss un datu pakalpojumiem, ko nodrošina mobilo sakaru abonentiem viesabonēšanas laikā Kopienā, jo īpaši attiecībā uz īpašām izmaksām saistībā ar viesabonēšanas zvaniem, kas veikti Kopienas attālākajos apgabalos, un nepieciešamību nodrošināt, ka šīs izmaksas var adekvāti atgūt vairumtirdzniecības tirgū. Tām jānodrošina arī, lai mobilo sakaru lietotājiem būtu pieejama atjaunināta informācija par šīs regulas piemērošanu.

(27) Valsts regulējošām iestādēm, kuras ir atbildīgas par to uzdevumu īstenošanu, kas paredzēti 2002. gada reglamentējošos noteikumos elektronisko sakaru jomā, jābūt pilnvarām, kas nepieciešamas šajā regulā paredzēto saistību uzraudzībai un izpildei to teritorijā. Tām jāuzrauga arī attīstības tendences cenu noteikšanā par balss un datu pakalpojumiem, ko mobilo sakaru abonentiem nodrošina viesabonēšanas laikā Kopienā, jo īpaši attiecībā uz īpašām izmaksām saistībā ar viesabonēšanas zvaniem, kas veikti Kopienas attālākajos apgabalos, un nepieciešamību nodrošināt, ka šīs izmaksas var adekvāti atgūt vairumtirdzniecībā. Tām jāuzrauga mazumtirdzniecības cenu tendences balss un datu pārraides pakalpojumu tirgū un jānodrošina, ka saskaņā ar šo regulu samazinātās viesabonēšanas cenas netiek kompensētas ar dalībvalsts vietējo mobilo telefonsakaru cenām. Tām jānodrošina arī, lai mobilo sakaru lietotājiem būtu pieejama atjaunināta informācija par šīs regulas piemērošanu. Tām ik pēc sešiem mēnešiem jāpublicē uzraudzībā iegūtie rezultāti. Atsevišķi jāsagatavo informācija par uzņēmumiem, priekšapmaksas klientiem un pēcapmaksas klientiem.

Grozījums Nr. 20

29. APSVĒRUMS

(29) Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību1.

 

(29) Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību1.

 

___________

OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

___________

OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

Pamatojums

Tehnisks grozījums saistībā ar jauno komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr. 21

29.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(29.a) Komisijai jābūt tiesīgai grozīt šīs regulas pielikumus, lai tos pielāgotu tehniskajai vai tirgus attīstībai. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi un paredzēti, lai grozītu šīs regulas nebūtiskus elementus, tad tos jāveic saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

Pamatojums

Skatīt 19. apsvēruma grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 22

30. APSVĒRUMS

(30) Ieteikto darbību mērķi — izveidot kopēju mehānismu, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotāji, ceļojot Kopienās teritorijā, nemaksātu pārmērīgas cenas par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot vai saņemot balss zvanus, tādējādi nodrošinot patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem — dalībvalstis nevar sasniegt droši, saskaņoti un savlaicīgi, un tādēļ to labāk var sasniegt Kopienas līmenī, tādējādi Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā noteikts tajā pašā pantā, šī regula nepārsniedz to, kas ir nepieciešams šo mērķu sasniegšanai.

(30) Ieteikto darbību mērķi — izveidot kopēju mehānismu, lai, maksimālo iepriekšnoteikto cenu ciešāk saistot ar pakalpojuma sniegšanas izmaksām, nodrošinātu, ka publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotāji, ceļojot Kopienas teritorijā, nemaksātu pārmērīgas cenas par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot vai saņemot balss zvanus, tādējādi nodrošinot patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem — dalībvalstis nevar sasniegt droši, saskaņoti un savlaicīgi, un tādēļ to labāk var sasniegt Kopienas līmenī, tādējādi Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā noteikts tajā pašā pantā, šī regula nepārsniedz to, kas ir nepieciešams šo mērķu sasniegšanai.

Pamatojums

Skatīt 14. apsvēruma grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 23

1. PANTA 1. PUNKS

1. Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, tā dēvēto Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot zvanus un saņemot zvanus, tādējādi nodrošinot patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas mobilo sakaru operatori par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu drīkst piemērot balss zvaniem ar savienojuma uzsākšanu un savienojuma pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas gan uz maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem vairumtirdzniecības līmenī, gan uz maksām, ko vietējais mobilo sakaru operators piemēro mazumtirdzniecības līmenī.

1. Ar šo regulu, mazumtirdzniecībā ieviešot patērētāju aizsardzības tarifu, ievieš kopēju mehānismuEiropas vietējā tirgus pieeju —, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Kopienas teritorijā, zvanot un saņemot zvanus, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumiem. Ar to paredz arī noteikumus, lai uzlabotu lietotāju informētību par viesabonēšanas pakalpojumu, tostarp datu pārraidīšanas tarifiem, tādējādi nodrošinot patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas mobilo sakaru operatori par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu drīkst piemērot balss zvaniem ar savienojuma uzsākšanu un savienojuma pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas gan uz maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem vairumtirdzniecības līmenī, gan uz maksām, ko vietējais mobilo sakaru operators piemēro mazumtirdzniecības līmenī.

Grozījums Nr. 24

1.A PANTS (jauns)

 

1.a pants

 

Ar šo regulu ievieš noteikumus, lai uzlabotu cenu pārredzamību un patērētāju informēšanu par viesabonēšanas cenām.

Grozījums Nr. 25

2. PANTA 2. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

(a) „vietējais mobilo sakaru operators” ir uzņēmums, kas viesabonentam sniedz sauszemes publiskos mobilo telefonsakaru pakalpojumus par mazumtirdzniecības cenām;

(a) „vietējais mobilo sakaru operators” ir uzņēmums, kas viesabonentam sniedz sauszemes publiskos mobilo telefonsakaru pakalpojumus;

Pamatojums

Šā grozījuma tāpat kā turpmāko 2. panta grozījumu mērķis ir vienkāršot un padarīt skaidrākas Komisijas piedāvātās definīcijas.

Grozījums Nr. 26

2. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

(b) „vietējais sakaru tīkls” ir sauszemes publiskais mobilo sakaru tīkls, kas atrodas dalībvalstī un kuru vietējais mobilo sakaru operators izmanto sauszemes publisko mobilo telefonsakaru pakalpojumu sniegšanai viesabonentam;

(b) „vietējais sakaru tīkls” ir sauszemes publiskais mobilo telefonsakaru tīkls, kas atrodas dalībvalstī un kuru vietējais mobilo sakaru operators arī kā tālākpārdevējs izmanto sauszemes publisko mobilo telefonsakaru pakalpojumu sniegšanai viesabonentam;

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek skaidri pateikts, ka noteikumi attiecas arī uz virtuālajiem mobilā tīkla operatoriem, kā to bija plānojusi Komisija.

Grozījums Nr. 27

2. PANTA 2. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

(c) „starptautiskā viesabonēšana” ir mobilā tālruņa vai citas ierīces izmantošana, ko veic viesabonents, lai veiktu vai saņemtu zvanus, atrodoties ārpus dalībvalsts, kurā atrodas klienta vietējais mobilo sakaru operators, ja ir tāda vienošanās starp vietējā sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru tīkla operatoru;

(c) „starptautiskā viesabonēšana” ir mobilās ierīces izmantošana, ko veic viesabonents, lai veiktu vai saņemtu balss zvanus, atrodoties ārpus dalībvalsts, kurā atrodas klienta vietējais mobilo sakaru operators, ja ir tāda vienošanās starp vietējā sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru tīkla operatoru;

Pamatojums

Skatīt 2. panta 2. punkta (a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 28

2. PANTA 2. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

(d) „regulēts viesabonēšanas zvans” ir viesabonenta veikts mobilo balss telefonsakaru zvans, kad savienojumu uzsāk apmeklētajā sakaru tīklā un savienojumu pabeidz — publiskajā telefonsakaru tīklā Kopienas teritorijā;

Svītrots

Pamatojums

Skatīt 2. panta 2. punkta (a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 29

2. PANTA 2. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS

(e) „viesabonents” ir sauszemes publisko mobilo telefonsakaru pakalpojumu sniedzēja klients, kurš ar Kopienā esoša sauszemes publisko mobilo sakaru tīkla palīdzību izmanto mobilo tālruni vai citu ierīci, lai veiktu vai saņemtu zvanus apmeklētajā sakaru tīklā, ja ir tāda vienošanās starp vietējā sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru tīkla operatoru;

(e) „viesabonents” neatkarīgi no tā, vai viņam ir priekšapmaksas vai pēcapmaksas līgums, — ir vietējā operatora klients, kurš izmanto mobilo ierīci, lai veiktu vai saņemtu balss zvanus apmeklētajā sakaru tīklā, ja ir tāda vienošanās starp vietējā sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru tīkla operatoru;

Pamatojums

Skatīt 2. panta 2. punkta (a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 30

2. PANTA 2. PUNKTA EA) APAKŠPUNKTS

 

(ea) „jauni viesabonenti” ir tie, kas kļūst par attiecīgā vietējā mobilo sakaru operatora viesabonentiem pēc 4. panta noteikumu stāšanās spēkā;

Pamatojums

„Jauno” un „esošo” viesabonentu definīcija attiecas uz debatēm par to, vai piedāvātam patērētāju aizsardzības tarifam jābūt izvēles vai automātiskam, vai uz to jāattiecina abas šīs iespējas. Patērētāju aizsardzības tarifam jābūt pamattarifam jaunajiem klientiem, kuri īpaši neizvēlas kādu citu tarifu, turpretī vienlaikus esošajiem klientiem jābūt iespējai izvēlēties. Lai veicinātu skaidrību un juridisko noteiktību, ir vēlamas nepārprotamas „jauno” un „esošo” klientu definīcijas.

Grozījums Nr. 31

2. PANTA 2. PUNKTA EB) APAKŠPUNKTS

 

(eb) „esošie viesabonenti” ir tie, kas jau ir attiecīgā vietējā mobilo sakaru operatora viesabonenti laikā, kad stājas spēkā 4. panta noteikumi;

Pamatojums

Skatīt 2. panta 2. punkta (ea) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 32

2. PANTA 2. PUNKTA F) APAKŠPUNKTS

(f) „apmeklētais sakaru tīkls” ir sauszemes publisko mobilo telefonsakaru tīkls dalībvalstī, kas nav vietējais sakaru tīkls un kas atļauj viesabonentam veikt vai saņemt zvanus, jo ir tāda vienošanās ar vietējā sakaru tīkla operatoru.

(f) „apmeklētais sakaru tīkls” ir iekšzemes publisko mobilo telefonsakaru tīkls dalībvalstī, kas nav vietējais sakaru tīkls un kas atļauj viesabonentam veikt vai saņemt balss zvanus, jo ir tāda vienošanās ar vietējā sakaru tīkla operatoru.

Pamatojums

Skatīt 2. panta 2. punkta (a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 33

3. PANTA VIRSRAKSTS

Vairumtirdzniecības tarifi regulēto viesabonēšanas zvanu veikšanai

Viesabonēšanas zvanu vairumtirdzniecības tarifi

Grozījums Nr. 34

3. PANTS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram var piemērot par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot savienojuma uzsākšanu, tranzītu un savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt saskaņā ar I pielikumu noteikto piemērojamo maksu par minūti.

Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators jebkuram vietējā sakaru tīkla operatoram var piemērot par regulēta viesabonēšanas balss zvana nodrošināšanu, nedrīkst pārsniegt EUR 0,25 par minūti jebkurā laika posmā no 1. septembra līdz 31. augustam, izņemot operatorus, kas licenzēti Kopienas attālākajos reģionos un kam jānodrošina atbilstība īpašiem pielikumā noteiktiem cenu griestiem. Vidējo vairumtirdzniecības tarifu aprēķina 12 mēnešu laika posmam.

Vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, dalot kopējos viesabonēšanas ieņēmumus vairumtirdzniecībā par veiktajiem zvaniem attiecīgajā laika posmā ar viesabonēšanas attiecīgo minūšu skaitu vairumtirdzniecībā.

Pamatojums

An average wholesale cap allows operators flexibility to set different rates to reflect differences in the cost of using their network, between peak and off-peak times or across different routes for example. Allowing this flexibility incentivises operators to use their network as efficiently as possible, sending the right price signals to the market and so facilitating the development of competition. Applying a maximum cap is likely to lead to uniform wholesale prices set at the maximum permitted level. Specifying an absolute number, rather than formulae, for the wholesale cap is simpler and aids transparency and legal certainty. The period over which the average is to be measured and the method of calculating the average needs to be specified. The dates stated assume that the Regulation is dated 1 July 2007 and hence wholesale regulation would come into effect 2 months after publication of the Regulation. The average must be respected for transactions between any pair of operators to ensure that each network operator benefits from the protection of regulated wholesale rates.

Due to their specific costs, the case of outermost regions should be handled separately.

Grozījums Nr. 35

3.A PANTS (jauns)

 

3.a pants

Sauszemes publisko mobilo telefonsakaru tīkls dalībvalstī visiem citiem Kopienas sauszemes publiskajiem mobilo sakaru operatoriem nodrošina balss zvanu, īsziņu un datu pārraides viesabonēšanas pakalpojumus vairumtirdzniecībā.

Pamatojums

The Commission’s regulation would ensure that wholesale roaming charges are set at reasonable levels. However, there is no requirement on operators to offer wholesale roaming services to other operators. Some operators may decide in future not to offer roaming services to their rivals in other countries, taking the view that the competitive harm done to rivals is worth more than the (regulated) profit foregone. In many cases, operators have no option but to buy wholesale roaming services from their direct competitors. Without an obligation to supply, some operators, especially smaller operators, may find they are unable to get wholesale roaming services at all. As the Commission recognizes at recitals 4 and 6, national regulatory authorities have been unable to address effectively the wholesale market failures in international roaming. This Regulation must contain powers to ensure that wholesale roaming services are available.

Grozījums Nr. 36

4. PANTA VIRSRAKSTS

Mazumtirdzniecības cenas regulēto viesabonēšanas zvanu veikšanai

Patērētāju aizsardzības tarifs

Grozījums Nr. 37

4. PANTS

Saskaņā ar 5. pantu kopējā mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā viesabonentam par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, nedrīkst pārsniegt 130 % no saskaņā ar I pielikumu noteiktā maksimālā vairumtirdzniecības tarifa. Cenas ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, piemēram, maksu par izsaukuma iestati un izvēles maksājumus.

Saskaņā ar 2., 4.a un 5. pantu visiem jaunajiem viesabonentiem automātiski piemēro patērētāju aizsardzības tarifu, bet viņiem ir iespēja atteikties no patērētāju aizsardzības tarifa par labu kādam no alternatīvajiem tarifiem, par šādu pāreju nemaksājot. Visiem esošajiem viesabonentiem ir iespēja bez maksas pāriet uz patērētāju aizsardzības tarifu. Patērētāju aizsardzības tarifs ir EUR 0,50 minūtē par veikto viesabonēšanas balss zvanu Kopienā un EUR 0,25 minūtē par saņemto balss zvanu viesabonēšanas laikā Kopienā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts palielināt elastību un juridisko noteiktību, vienlaikus saglabājot augstu patērētāju aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 38

4.A PANTS (jauns)

 

4.a pants

 

Patērētāju aizsardzības tarifa piemērošanas noteikumi

 

1. Patērētāju aizsardzības tarifu, kā noteikts 4. pantā, automātiski piemēro vietējā operatora jaunajiem viesabonentiem, izņemot gadījumu, kad jaunie viesabonenti skaidri norāda, ka viņi šā tarifa vietā grib izvēlēties citu tarifu.

 

2. Patērētāju aizsardzības tarifu, kā noteikts 4. pantā, piemēro esošajiem viesabonentiem tikai tad, ja viņi brīvprātīgi to izvēlas.

 

3. Visi klienti nepārprotami jāinformē par iepriekšminētajām iespējām.

 

4. Informācijai par pieteikšanos uz šo tarifu un atteikšanos no tā jābūt viegli saprotamai un bezmaksas un tādai jābūt arī pieteikšanās un atteikšanās kārtībai.

Pamatojums

Jaunie viesabonenti var nekavējoties izmantot patērētāju aizsardzības tarifu, ja vien to vēlas. Patērētāju aizsardzības tarifa automātiska attiecināšana uz esošajiem viesabonentiem radītu praktiskas problēmas gan vietējiem operatoriem, gan klientiem. Bet esošajiem viesabonentiem jābūt iespējai pāriet uz patērētāju aizsardzības tarifu, ja viņi to vēlas. Vietējam operatoram par to jāsniedz pilnīga, vienkārša un bezmaksas informācija visiem klientiem.

Grozījums Nr. 39

5. PANTA VIRSRAKSTS

Regulēto viesabonēšanas zvanu maksimālo mazumtirdzniecības cenu ierobežojumu piemērošanas termiņš

Patērētāju aizsardzības tarifa piemērošanas termiņš

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības tarifu sistēmai mazumtirdzniecībā ir priekšrocības attiecībā pret absolūto griestu sistēmu, jo tā ne tikai nodrošina patērētājiem pienācīgu aizsardzību, bet arī saglabā lielāku konkurenci, kas, visticamāk, arī dos labumu patērētājiem.

Grozījums Nr. 40

5. PANTS

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas spēkā trīs mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 41

6. PANTS

6. pants

Kopējā mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā viesabonentam par viesabonenta saņemtajiem balss telefonsakaru zvaniem viesabonēšanas laikā apmeklētajā sakaru tīklā, nedrīkst pārsniegt 130 % no vidējā mobilā savienojuma pabeigšanas tarifa par minūti, ko publicē saskaņā ar 10. panta 3. punktu. Cenas ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, piemēram, vienreizējās izmaksas vai izvēles maksājumus.

Svītrots

Pamatojums

Teksts iekļauts 4. pantā.

Grozījums Nr. 42

6.A PANTS (jauns)

 

6.a pants

Datplūsmas vadība

Datplūsmas vadības metodes netiek izmantotas, lai viesabonentiem ierobežotu manuālu tīkla izvēli. Izvēlētais tīkls ir aktīvs līdz brīdim, kad viesabonents izslēdz ierīci vai atstāj apmeklēto tīklu.

Pamatojums

Skatīt 23.a apsvēruma grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 43

7. PANTA 1. PUNKTS

1. Vietējais mobilo sakaru operators pēc viesabonenta pieprasījuma sniedz tam individualizētu informāciju par mazumtirdzniecības cenām, ko viesabonentam par zvanu veikšanu un saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

1. Vietējais mobilo sakaru operators bez nepamatotas kavēšanās un vienlaikus ar pieprasītā tīkla nodrošināšanu bez pieprasījuma nosūta viesabonentam īsziņu ar informāciju par patērētāju aizsardzības tarifu. Īsziņā iekļauj arī tālruņa numuru, uz kuru patērētāji var piezvanīt ar mobilo tālruni un saņemt pilnu informāciju par piemērojamām viesabonēšanas cenām.

 

Katrs vietējais mobilo sakaru operators saviem viesabonentiem piedāvā iespēju vienkārši un bez maksas atteikties no šādas informācijas.

 

Pēc neredzīgo vai vājredzīgo klientu pieprasījuma vietējie operatori to pašu informāciju nodrošina akustiskā veidā.

Pamatojums

Patērētāji vienā vienkāršā teksta ziņojumā (160 zīmes) saņem pamatinformāciju par patērētāju aizsardzības tarifu un bezmaksas tālruņa numuru sīkākai informācijai par viesabonēšanas tarifiem. Tādējādi patērētāji netiek apgrūtināti ar informāciju, ko viņi, ja vēlas, var iegūt, piezvanot uz bezmaksas numuru. Patērētājiem ir arī iespēja vienkārši un bez maksas atteikties no šādas informācijas. Visbeidzot, tiek ņemtas vērā arī neredzīgo un vājredzīgo klientu vajadzības.

Grozījums Nr. 44

7. PANTA 2. PUNKTS

2. Viesabonents pēc izvēles veic šādu pieprasījumu, izmantojot mobilā tālruņa zvanu vai nosūtot īsziņu (SMS) uz numuru, ko šādam nolūkam izveidojis vietējais mobilo sakaru operators, un pēc izvēles saņem informāciju vai nu šāda zvana laikā, vai ar īsziņas palīdzību (pēdējā gadījumā bez liekas kavēšanās).

2. Ja saskaņā ar šā panta 1. punktu sniegtā informācijā neiekļauj viesabonēšanas cenas visos dalībvalstu tīklos, uz kuriem klients veic viesabonēšanas zvanus, viņš var pieprasīt bez liekas kavēšanās nodrošināt šādu informāciju. Operatori var izpildīt viesabonenta prasību, nodrošinot informāciju attiecīgā savienojuma laikā vai ar īsziņu, pilnībā ņemot vērā neredzīgo un vājredzīgo klientu vajadzības.

Pamatojums

Viesabonentam jābūt tiesīgam pieprasīt informāciju par balss zvanu viesabonēšanas tarifiem apmeklētajā dalībvalstī un par visiem telefonsakaru tīkliem attiecīgajā dalībvalstī, lai spētu salīdzināt tarifus un izvēlēties tīklu ar labāko piedāvājumu.

Grozījums Nr. 45

7. PANTA 3. PUNKTS

3. Iepriekšminētais informatīvais pakalpojums jāsniedz bez maksas gan attiecībā uz informācijas pieprasīšanu, gan pieprasītās informācijas saņemšanu

3. Iepriekšminētie informatīvie pakalpojumi ir bezmaksas — gan informācijas pieprasīšana, gan pieprasītās informācijas saņemšana.

Grozījums Nr. 46

7. PANTA 4. PUNKTS

4. Šajā pantā minētā individualizētā informācija par cenām ir informācija par cenām, kuras saskaņā ar attiecīgajam viesabonentam piemērojamo tarifu plānu jāmaksā par zvanu veikšanu un saņemšanu jebkurā apmeklētajā sakaru tīklā dalībvalstī, kurā notiek viesabonēšana.

4. Šā panta 1. punktā minētajā informācijā standartizētā formā iekļauj apkopojumu par cenām, ieskaitot PVN, kuras saskaņā ar attiecīgajam viesabonentam piemērojamo tarifu plānu jāmaksā par balss zvanu veikšanu un saņemšanu apmeklētajā sakaru tīklā dalībvalstī, kurā notiek viesabonēšana. Vietējie operatori informē regulējošās iestādes par standarta formātu, ko tie plāno izmantot.

Šā panta 2. punktā minētā pilnā informācija ir par tarifiem, ko saskaņā ar attiecīgajam viesabonentam piemērojamo tarifu plānu jāmaksā par balss zvanu veikšanu un saņemšanu un datu sūtīšanu un saņemšanu apmeklējuma tīklā viesabonēšanas dalībvalstī, sazinoties ar jebkuru vietu Kopienā. Informācija parādīs atšķirības starp augstāko un parasto tarifu un jebkurām citām tarifu svārstībām laikā.

Grozījums Nr. 47

7. PANTA 5. PUNKTS

5. Vietējie mobilo sakaru operatori sniedz jauniem klientiem pilnīgu informāciju par piemērojamām viesabonēšanas cenām laikā, kad klienti noformē abonementu. Vietējie mobilo sakaru operatori nodrošina klientiem regulāri atjauninātu informāciju par piemērojamām viesabonēšanas cenām, kā arī papildus informē ikreiz, kad notiek šādu cenu būtiskas izmaiņas.

5. Vietējie mobilo sakaru operatori bez nepamatotas kavēšanās pēc katras 10. panta 3. punktā minētās publicēšanas sniedz katram klientam pilnīgu informāciju par piemērojamām viesabonēšanas cenām. Šāda informācija ietver tā brīža cenu par viesabonēšanas balss zvana minūti, kā arī cenu viesabonēšanas īsziņām, multivides ziņojumiem un attiecīgā gadījumā datu vienībai. Jaunajiem klientiem šo informāciju izsniedz rakstiski, noformējot abonementu. Vietējie mobilo sakaru operatori, sniedzot klientiem informāciju par tarifiem vai cenām vispār, kā arī viesabonēšanas tarifu maiņas gadījumā iekļauj regulāri atjauninātu informāciju. Attiecīgā brīža viesabonēšanas tarifi ir pastāvīgi pieejami un viegli atrodami vietējo mobilo sakaru operatoru tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 48

7. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

 

5.a Vietējie operatori veic skaidras un noteiktas darbības, lai visi viesabonenti būtu informēti par patērētāju aizsardzības tarifu. Tie katram klientam divu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā nosūta paziņojumu, kurā skaidri un nepārprotami ir izskaidrots patērētāju aizsardzības tarifs, un ik pēc noteikta laika intervāla nosūta atgādinājumu. Turpmākos 12 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā vietējie operatori klientiem nosūtāmajiem rēķiniem pievieno arī skaidru un detalizētu informāciju par patērētāju aizsardzības tarifu un tā pieejamību.

Viesabonentiem bez nepamatotas kavēšanās un bez maksas jābūt iespējai pieteikties uz viesabonēšanas piedāvājumiem un atteikties no tiem neierobežotu skaitu reižu.

Grozījums Nr. 49

7. PANTA 5.B PUNKTS (jauns)

 

 

5.b Katrs vietējais mobilo sakaru operators kā bezmaksas pakalpojumu viesabonentam pēc pieprasījuma piedāvā individuālu aprēķinu par labāko pieejamo tarifu, ņemot vērā klienta līdz tam brīdim veiktos zvanus.

Pamatojums

Lai nodrošinātu optimālu pārredzamību un stiprinātu konkurenci nozarē, patērētājiem jāspēj iegūt informāciju par viņiem visizdevīgāko tarifu atbilstoši iepriekš veiktajiem zvaniem.

Grozījums Nr. 50

7. PANTA 5.C PUNKTS (jauns)

 

5.c Lai iegūtu optimālu pārredzamību un skaidru informācijas avotu par tarifu līmeni, ko lietotāji jau laicīgi var iepazīt, valstu regulatori nodrošina cenu simulatoru, ar kura palīdzību var aprēķināt iespējamo viesabonēšanas maksu dažādiem operatoriem. Šādiem simulatoriem jābūt savstarpēji saistītiem visā Eiropā.

Pamatojums

Optimālas pārredzamības labad patērētājiem jābūt spējīgiem iepriekš novērtēt viesabonēšanas maksu un ar simulatora palīdzību noskaidrot, kurš operators viņiem var piedāvāt labāko cenu. Šādu simulatoru jāizveido valsts regulatoram, lai nodrošinātu objektīvu informāciju. Pienācīgā laikā šie simulatori ir savstarpēji jāsavieno, lai nodrošinātu labāku pārredzamību tirgū visā Eiropas Savienībā. Šāds simulators ir tehniski iespējams pēc kāda no GSM asociāciju tīmekļa vietņu paraugiem.

Grozījums Nr. 51

8. PANTA 1. PUNKTS

1. Valstu regulējošās iestādes pārrauga un uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām to teritorijā.

1. Valstu regulējošās iestādes pārrauga un uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām to teritorijā. Tās jo īpaši uzrauga atbilstību veikto un saņemto zvanu vidējām cenām, kuras aprēķina no kopējām mazumtirdzniecības cenām un kopējām veikto un saņemto viesabonēšanas zvanu minūtēm.

Grozījums Nr. 52

8. PANTA 5. PUNKTS

5. Valstu regulējošās iestādes uztur atjauninātu informāciju attiecībā uz šīs regulas piemērošanu publiski pieejamu tādā veidā, kas ļauj ieinteresētajām pusēm viegli piekļūt šai informācijai.

5. Valstu regulējošās iestādes uztur atjauninātu informāciju attiecībā uz šīs regulas piemērošanu publiski pieejamu tādā veidā, kas ļauj ieinteresētajām pusēm viegli piekļūt šai informācijai. Tās uzrauga viesabonentiem sniegto balss un datu sakaru pakalpojumu, tostarp īsziņu un multivides ziņojumu pakalpojumu cenu izmaiņas vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, jo īpaši, bet ne tikai Kopienas attālākajos apgabalos attiecībā uz īpašiem izdevumiem par viesabonēšanas zvaniem šajos reģionos un vajadzību nodrošināt, ka šādus izdevumus var atbilstoši atgūt vairumtirdzniecībā, un ik pēc 12 mēnešiem publicē šādas uzraudzības rezultātus. Atsevišķi sagatavo informāciju par uzņēmumiem, priekšapmaksas klientiem un pēcapmaksas klientiem.

(Skatīt. 8. panta 6. punkta grozījumu).

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek apvienoti Komisijas priekšlikuma 8. panta 5. un 6. punkts un vēlreiz uzsvērti valstu regulējošo iestāžu pienākumi uzraudzīt regulas īstenošanu un ikvienam nodrošināt piekļuvi rezultātiem.

Pienākums uzraudzīt regulas īstenošanu ir aprakstīts ļoti plaši (angl.:„...pertaining to the application...”; latv: „attiecībā uz ... piemērošanu”). Tas varētu novest pie būtiski atšķirīgas informācijas pieejamības Kopienā. Tādēļ galvenie apkopojamie un publicējamie dati par katru dalībvalsti jānosaka un jāiekļauj pirms regulas galīgās versijas.

Grozījums Nr. 53

8. PANTA 6. PUNKTS

6. Valstu regulējošās iestādes uzrauga attīstības tendences vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu noteikšanā par viesabonentiem sniegtajiem balss un datu sakaru pakalpojumiem, tostarp par īsziņu pakalpojumiem (SMS) un multivides ziņojumu pakalpojumiem (MMS), jo īpaši Kopienas attālākajos apgabalos, un pēc pieprasījuma paziņo Komisijai par šādas uzraudzības rezultātiem.

Svītrots

(Skatīt. 8. panta 5. punkta grozījumu)

Pamatojums

Šis punkts ir apvienots ar 8. panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 54

8. PANTA 6.A PUNKTS (jauns)

 

6.a Valstu regulējošās iestādes nodrošina, ka saskaņā ar šo regulu samazinātās viesabonēšanas cenas netiek kompensētas ar dalībvalsts vietējo mobilo telefonsakaru cenām.

Grozījums Nr. 55

8. PANTA 8. PUNKTS

8. Strīdu izšķiršanu ārpustiesas kārtībā, kas noteikta saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 34. pantu, piemēro, lai izšķirtu neatrisinātus strīdus ar klientiem un (ja piemēro saskaņā ar valsts tiesību aktiem) citiem gala lietotājiem attiecībā uz šajā regulā ietvertajiem jautājumiem.

8. Strīdu izšķiršanu ārpustiesas kārtībā, kas noteikta saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 34. pantu, piemēro, lai izšķirtu neatrisinātus strīdus ar viesabonentiem, kas ir patērētāji, un (ja piemēro saskaņā ar valsts tiesību aktiem) citiem viesabonentiem attiecībā uz šajā regulā ietvertajiem jautājumiem.

Pamatojums

Neliels tehnisks pielāgojums, lai norādītu, ka regula attiecas uz viesabonentiem.

Grozījums Nr. 56

10. PANTA 5. PUNKTS

5. Uzņēmumi, uz kuriem attiecas šīs regulas prasības, nodrošina, ka jebkuras tarifu izmaiņas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību 3., 4. un 6. pantam, stājas spēkā divu mēnešu laikā no katras šā panta iepriekšējos punktos noteiktās publikācijas.

5. Uzņēmumi, uz kuriem attiecas šīs regulas prasības, nodrošina, ka jebkuras tarifu izmaiņas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību 3. un 4. pantam, stājas spēkā divu mēnešu laikā no katras šā panta iepriekšējos punktos noteiktās publikācijas.

Pamatojums

Lai atbilstu 6. panta svītrojumam.

Grozījums Nr. 57

10. PANTA 6. PUNKTS

6. Grozījumus, kas nepieciešami, lai II pielikumu pielāgotu tehniskai vai tirgus attīstībai, pieņem Komisija, rīkojoties saskaņā ar 13. panta 3. punktā noteikto kārtību.

6. Grozījumus, kas paredzēti, lai II pielikuma nebūtiskos elementus pielāgotu tehniskai vai tirgus attīstībai, pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas minēta 13. panta 2.a punktā.

Pamatojums

Jaunā komitoloģijas procedūra.

Grozījums Nr. 58

12. PANTA VIRSRAKSTS

Pārskatīšanas kārtība

Pārskatīšanas kārtība un Komisijas ziņojumi

Pamatojums

Ir iekļauts pienākums Komisijai iesniegt trīs atsevišķus ziņojumus.

Grozījums Nr. 59

12. PANTS

Komisija pārskata šīs regulas darbību un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā divus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Ziņojumā Komisija izklāsta apsvērumus par to, vai regula vēl arvien ir nepieciešama vai to būtu iespējams atcelt, ņemot vērā tirgus attīstību un konkurenci. Šim nolūkam Komisija no dalībvalstīm un valstu regulējošām iestādēm drīkst pieprasīt informāciju, kas sniedzama bez liekas kavēšanās.

1. Komisija pārskata šīs regulas darbību un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā divus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Minētajā ziņojumā iekļauj detalizētu analīzi par to, vai regula vēl arvien ir nepieciešama, un vajadzības gadījumā tam pievieno atbilstošus likumdošanas priekšlikumus. Šim nolūkam Komisija no dalībvalstīm un valstu regulējošām iestādēm drīkst pieprasīt informāciju, kas sniedzama bez liekas kavēšanās.

Pamatojums

Lai pārskata ziņojumā iekļautu precīzāku informāciju un atbilstoši standartam precizētu formulējumus.

Grozījums Nr. 60

12. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

 

1.a Komisija nepārtraukti vēro cenu izmaiņas datu pārraides tirgū, tostarp īsziņu un multimediju ziņojumu tirgū. Tā iesniedz ziņojumu par šā tirgus attīstību ...1. Vajadzības gadījumā ziņojumā iekļauj intervences priekšlikumu un sniedz izsmeļošu jebkuras piedāvātās darbības pamatojumu. Jebkuru šādu priekšlikumu var iesniegt arī atsevišķi, ja to nosaka tirgus attīstība vai tās trūkums.

__________

1 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Lai vajadzības gadījumā varētu nekavējoties izstrādāt datu pārraides regulējumu, ko pašreiz neļauj informācijas trūkums.

Grozījums Nr. 61

12. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

 

1.b Komisija analizē šīs regulas ietekmi uz mazu, neatkarīgu vai nesen dibinātu uzņēmumu konkurētspēju. Tā iesniedz ziņojumu ...1. Vajadzības gadījumā ziņojumā iekļauj intervences priekšlikumu. Jebkuru šādu priekšlikumu var iesniegt arī atsevišķi, ja to nosaka tirgus attīstība vai tās trūkums.

__________

1 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Lai vajadzības gadījumā varētu nekavējoties izstrādāt regulējumu un vērsties pret konkurences negatīvo ietekmi.

Grozījums Nr. 62

12. PANTA 1.C PUNKTS (jauns)

 

1.c Komisija publicē gada ziņojumu par attīstību Kopienā šīs regulas darbības jomā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu plašāku ikgadējo pārskatu.

Grozījums Nr. 63

12.A PANTS (jauns)

 

12.a pants

Šī regula ir spēkā trīs gadus. Pēc minētā laika posma nozares pārstāvjiem un ES jācenšas izveidot mobilo sakaru pakalpojumu patiesu iekšējo tirgu, nodrošinot patērētājiem iespēju brīvi izvēlēties jebkuru operatoru ES bez saistībām dzīvot attiecīgā operatora dalībvalstī.

Pamatojums

Ja trīs gadu laikā tirgū tiek nodrošināta pilnīga konkurence, regula kļūs nevajadzīga.

Grozījums Nr. 64

13. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

 

2.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1.–4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā paša lēmuma 8. pantu.

 

Pamatojums

Jaunā komitoloģijas procedūra.

Grozījums Nr. 65

I PIELIKUMA VIRSRAKSTS

Regulas 3. pantā minētie vairumtirdzniecības tarifi regulēto viesabonēšanas zvanu veikšanai

Regulas 3. pantā minētie vairumtirdzniecības tarifi noteiktu viesabonēšanas zvanu veikšanai

Grozījums Nr. 66

I PIELIKUMA 1. DAĻAS IEVADDAĻA

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram par regulētu viesabonēšanas zvanu, kuram savienojums uzsākts apmeklētajā sakaru tīklā, par katru minūti nepārsniedz summu, kas vienāda ar atbilstīgi 10. panta 3. punktam publicēto vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, kas reizināts ar

Attiecīgā gadījumā kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram par viesabonēšanas zvanu, kuram savienojums uzsākts apmeklētajā sakaru tīklā, par katru minūti nepārsniedz summu, kas vienāda ar atbilstīgi 10. panta 3. punktam publicēto vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, kas reizināts ar

Grozījums Nr. 67

II PIELIKUMA 4. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS (jauns)

 

(1) (4.a) Mobilo sakaru operatoriem, kas ir licenzēti Kopienas attālākajos reģionos, atbilstošais vidējais mobilā savienojuma pabeigšanas tarifs ir 75. procentile no šo operatoru mobilā savienojuma pabeigšanas tarifa 2006. gadā, kas aprēķināts no šo operatoru kopējiem ienākošajiem balss zvaniem attiecīgajā gadā attālākajos reģionos. Atbilstoši aprēķina arī attiecīgo viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka attālāko Kopienas reģionu operatori var atgūt izdevumus, tiek risināta arī viņu īpašā situācija.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Viesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos

Atsauces

COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

ITRE

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

5.9.2006

 

 

 

Ciešāka sadarbība - datums, kad paziņoja plenārsēdē

5.9.2006

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Joseph Muscat

4.10.2006

 

 

Izskatīšana komitejā

22.11.2006

19.12.2006

23.1.2007

25.1.2007

 

1.3.2007

21.3.2007

 

 

Pieņemšanas datums

22.3.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

22

19

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Nedzhmi Ali, Adam Bielan, Georgi Bliznashki, Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

André Brie, Simon Coveney, Jean-Claude Fruteau, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Søren Bo Søndergaard, Ieke van den Burg

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Sharon Bowles

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

Kultūras un izglītības komitejaS ATZINUMS (29.3.2007)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem
(COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

Atzinumu sagatavoja: Manolis Mavrommatis

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts[1]Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

1. APSVĒRUMS

(1) Augstās cenas, ko publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotāji maksā, kad savus mobilos tālruņus izmanto, ceļojot Kopienas teritorijā, ir izraisījušas valstu regulējošo iestāžu bažas. Eiropas reglamentējošo iestāžu grupa 2005. gada maija plenārsēdē (cita starpā) atzīmēja, ka mazumtirdzniecības cenas ir ļoti augstas bez skaidra pamatojuma; ka to izraisa gan augstie vairumtirdzniecības tarifi, kurus uzliek ārzemju sakaru tīklu operatori, gan daudzos gadījumos augstais mazumtirdzniecības uzcenojums, kuru uzliek klienta paša sakaru tīkla operators; ka vairumtirdzniecības tarifu pazeminājums bieži nenonāk līdz mazumtirdzniecības klientam un ka pastāv stingra saikne starp tirgiem dažādās dalībvalstīs.

(1) Augstās cenas, ko publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotāji, piemēram, studenti, darījumu ceļotāji un tūristi, maksā, kad savus mobilos tālruņus izmanto, ceļojot Kopienas teritorijā, ir izraisījušas valstu regulējošo iestāžu bažas. Eiropas reglamentējošo iestāžu grupa 2005. gada maija plenārsēdē (cita starpā) atzīmēja, ka mazumtirdzniecības cenas ir ļoti augstas bez skaidra pamatojuma; ka to izraisa gan augstie vairumtirdzniecības tarifi, kurus uzliek ārzemju sakaru tīklu operatori, gan daudzos gadījumos augstais mazumtirdzniecības uzcenojums, kuru uzliek klienta izvēlētais sakaru tīkla operators; ka vairumtirdzniecības tarifu pazeminājums bieži nenonāk līdz mazumtirdzniecības klientam un ka pastāv stingra saikne starp tirgiem dažādās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 2

1.A APSVĒRUMS(jauns)

 

(1a) Iekšējais tirgus sniedz lielākas mobilitātes iespējas, jo īpaši darbiniekiem, darba devējiem, studentiem, skolotājiem un strādājošiem praktikantiem, kas piedalās tādās Eiropas programmās kā „Mūžizglītība”, „Jaunatne” un „Eiropa pilsoņiem”. Tāpēc „mobilitātes cenai” nevajadzētu būt pārlieku augstai vai ierobežojošai ceļotājiem.

Pamatojums

Viesabonēšanas cenām nevajadzētu būt pārlieku augstām vai ierobežojošām, neļaujot ceļotājiem izmantot savus mobilos telefonus ārzemēs.

Grozījums Nr. 3

1.B APSVĒRUMS(jauns)

 

(1b) Uz personu mobilitāti balstītās Eiropas sociālās, izglītības un kultūras telpas izveidei jāveicina saziņa starp cilvēkiem ar mērķi izveidot patiesu „Eiropu pilsoņiem”.

Pamatojums

Saziņa ir viens no visnozīmīgākajiem Eiropas modeļa aspektiem. Spēja izmantot jaunās tehnoloģijas, lai atvieglotu saziņu starp cilvēkiem, ir ļoti būtiska.

Grozījums Nr. 4

12. APSVĒRUMS

(12) Regulējošās saistības jāpiemēro gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu viesabonēšanas klientu intereses, jo pieredze liecina, ka starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu samazināšana var neatspoguļoties viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenu samazinājumā, ja nav veicinošu faktoru. No otras puses, rīcība, kas vērsta uz mazumtirdzniecības cenu līmeņa samazināšanu, nevēršoties pret vairumtirdzniecības izmaksām, kas saistītas ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, varētu izraisīt risku izjaukt starptautiskās viesabonēšanas tirgus pienācīgu funkcionēšanu.

(12) Normatīvās prasības jāpiemēro gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu viesabonentu intereses, jo pieredze liecina, ka starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu samazināšana var neatspoguļoties viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenu samazinājumā, ja nav veicinošu faktoru. No otras puses, rīcība, kas vērsta uz mazumtirdzniecības cenu līmeņa samazināšanu, nevēršoties pret vairumtirdzniecības izmaksām, kas saistītas ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, varētu izraisīt risku izjaukt starptautiskās viesabonēšanas tirgus pienācīgu funkcionēšanu.

Īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka daži operatori neapšaubāmi saskaras ar augstākām vairumtirdzniecības izmaksām tādu iemeslu dēļ, ko tie nespēj ietekmēt. Piemēram, operatoriem teritorijās ar zemu apdzīvotības blīvumu, sarežģītu reljefu vai lielu tūristu pieplūdumu īsos laika posmos, kad zvani parasti tiek veikti augstas noslogotības stundās, ir lielākas tīkla izmaksas nekā operatoriem valstīs, kurās nav novērojami līdzīgi apstākļi.

Tādējādi pārāk zemas viesabonēšanas cenas var samazināt operatoru ieguldījumus šajās teritorijās un tāpēc pasliktināt viesabonēšanas pakalpojumu kvalitāti.

Pamatojums

Daži mobilo sakaru operatori, uzstādot, uzturot un uzlabojot mobilo sakaru tīklus, var saskarties ar lielākām izmaksām nekā citi operatori.

Grozījums Nr. 5

18. APSVĒRUMS

(18) Nosakot maksimālo cenu līmeni, jāņem vērā dažādi starptautiskās viesabonēšanas zvana veikšanas elementi (tostarp, pieskaitāmās izmaksas, signāla pārraide, savienojuma uzsākšana, tranzīts un savienojuma pabeigšana) un starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas pamatizmaksu atšķirības attiecībā uz zvaniem, kas veikti uz numuru apmeklētajā valstī, no vienas puses, un zvaniem, kas veikti uz viesabonenta mītnes zemi vai trešo valsti Kopienā, no otras puses.

(18) Nosakot maksimālo cenu līmeni, jāņem vērā dažādi starptautiskās viesabonēšanas zvana veikšanas elementi (tostarp, pieskaitāmās izmaksas, signāla pārraide, savienojuma uzsākšana, tranzīts un savienojuma pabeigšana) un starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas pamatizmaksu atšķirības attiecībā uz zvaniem, kas veikti uz numuru apmeklētajā valstī, no vienas puses, un zvaniem, kas veikti uz viesabonenta mītnes zemi vai trešo valsti Kopienā, no otras puses. Turklāt ir jāņem vērā, ka liela daļa iedzīvotāju, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēki, vēl joprojām izmanto vecas tehnoloģijas (fiksētā tīkla telefoniju), un jebkurus ienākumu samazinājumus šīs regulas ietekmē nevajadzētu kompensēt, palielinot samaksu par fiksētā tīkla telefonijas pakalpojumiem.

Pamatojums

Vecās tehnoloģijas vēl joprojām ir ļoti nozīmīgas noteiktai iedzīvotāju daļai. Tāpēc mums nevajadzētu šos iedzīvotājus „sodīt”, priekšroku dodot jauniem saziņas veidiem.

Grozījums Nr. 6

18.A APSVĒRUMS (jauns)

(18a) Mainot cenas, jāņem vērā tirgus traucējumu risks un iespējamais kaitējums vairākumam lietotāju. Tāpēc sezonālo tūristu ietekme uz izmaksām, kas jāsedz saņemošajiem un pārraidošajiem operatoriem, ir jāizlīdzina. Paturot prātā, ka 66 % mobilo telefonu lietotāju Eiropas Savienībā neizmanto starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumus, līdzīgā veidā jānodrošina, ka ar šādu pasākumu šiem lietotājiem netiek nodarīts kaitējums.

 

Grozījums Nr. 7

26. APSVĒRUMS

(26) Lai uzlabotu viesabonēšanas zvanu veikšanas un saņemšanas mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību Kopienā un lai palīdzētu viesabonentiem pieņemt lēmumu par sava mobilā tālruņa izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo sakaru pakalpojumu operatoriem jādod viesabonentiem iespēja pēc pieprasījuma un bez maksas vienkārši iegūt informāciju par viesabonēšanas cenām attiecīgajā apmeklējamā dalībvalstī. Pārskatāmība paredz arī to, ka operatori sniedz informāciju par viesabonēšanas cenām laikā, kad klienti noformē abonementu, un ka tie nodrošina klientiem regulāri atjauninātu informāciju par viesabonēšanas cenām, kā arī informē par būtiskām izmaiņām.

(26) Lai uzlabotu viesabonēšanas zvanu veikšanas un saņemšanas mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību Kopienā un lai palīdzētu viesabonentiem pieņemt lēmumu par mobilā tālruņa izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo sakaru pakalpojumu operatoriem jādod viesabonentiem iespēja bez maksas vienkārši iegūt informāciju par viesabonēšanas cenām attiecīgajā apmeklējamā dalībvalstī. Pārskatāmība paredz arī to, ka operatori sniedz informāciju par viesabonēšanas cenām laikā, kad klienti noformē abonementu, un ka tie nodrošina klientiem regulāri atjauninātu informāciju par viesabonēšanas cenām, kā arī informē par būtiskām izmaiņām.

Pamatojums

Viesabonentiem, neveicot attiecīgu pieprasījumu, vajadzētu saņemt visu nepieciešamo informāciju par viesabonēšanas cenām tāda teksta ziņojuma veidā, kas būtu līdzīgs šobrīd pastāvošajai „ apsveikuma” īsziņai.

Grozījums Nr. 8

27. APSVĒRUMS

(27) Valsts regulējošām iestādēm, kuras ir atbildīgas par to uzdevumu īstenošanu, kas paredzēti 2002. gada reglamentējošos noteikumos elektronisko sakaru jomā, jābūt pilnvarām, kas nepieciešamas šajā regulā paredzēto saistību uzraudzībai un izpildei to teritorijā. Tām jāuzrauga arī attīstības tendences cenu noteikšanā par balss un datu pakalpojumiem, ko nodrošina mobilo sakaru abonentiem viesabonēšanas laikā Kopienā, jo īpaši attiecībā uz īpašām izmaksām saistībā ar viesabonēšanas zvaniem, kas veikti Kopienas attālākajos apgabalos, un nepieciešamību nodrošināt, ka šīs izmaksas var adekvāti atgūt vairumtirdzniecības tirgū. Tām jānodrošina arī, lai mobilo sakaru lietotājiem būtu pieejama atjaunināta informācija par šīs regulas piemērošanu.

(27) Valsts regulējošām iestādēm, kuras ir atbildīgas par to uzdevumu īstenošanu, kas paredzēti 2002. gada reglamentējošos noteikumos elektronisko sakaru jomā, jābūt pilnvarām, kas nepieciešamas šajā regulā paredzēto saistību uzraudzībai un izpildei to teritorijā. Tām jāuzrauga arī attīstības tendences cenu noteikšanā par balss un datu pakalpojumiem, kā arī datu pārraidi (piemēram, īsziņu pakalpojumiem (SMS) un multivides ziņojumu pakalpojumiem (MMS)), ko nodrošina mobilo sakaru abonentiem viesabonēšanas laikā Kopienā, jo īpaši attiecībā uz īpašām izmaksām saistībā ar viesabonēšanas zvaniem, kas veikti Kopienas attālākajos apgabalos, ņemot vērā pierobežu rajonos izvietoto mazo dalībvalstu un to dalībvalstu, kas noteiktos gadalaikos tradicionāli ir liela skaita sezonālo tūristu galamērķis, ģeogrāfisko stāvokli. Tām jāuzrauga mazumtirdzniecības cenu attīstība balss un datu pārraides komunikācijas pakalpojumu tirgū un jānodrošina, ka saskaņā ar šo regulu samazinātās viesabonēšanas cenas netiek kompensētas ar iekšzemes mobilo telefonsakaru tarifiem. Tām jānodrošina arī, lai mobilo sakaru lietotājiem būtu pieejama atjaunināta informācija par šīs regulas piemērošanu.

Pamatojums

Mums vajadzētu ņemt vērā, ka daudzās mazās dalībvalstīs robežu šķērsošanai ir nepieciešams īss laiks.

Grozījums Nr. 9

30.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(30a) Šajā sakarā, ņemot vērā, ka Eiropas Savienība ir vieta, kur pilsoņi sazinās, jaunās tehnoloģijas varētu būt nozīmīgs instruments. Tāpēc, no cenu viedokļa raugoties, visiem sakaru līdzekļiem jābūt viegli pieejamiem, nepieļaujot, ka pieaug cena par tradicionālajiem telefonijas pakalpojumiem, kurus vēl joprojām izmanto liela daļa iedzīvotāju, jo tas varētu izraisīt sabiedrības sadalīšanos, un paredzamajām izmaiņām nevajadzētu kavēt tīklu modernizāciju un ieguldījumus tajā.

Pamatojums

Saziņa ir viens no visnozīmīgākajiem Eiropas modeļa aspektiem. Spēja izmantot jaunās tehnoloģijas, lai atvieglotu saziņu starp cilvēkiem, ir ļoti būtiska.

Grozījums Nr. 10

1. PANTA 1. PUNKTS

1. Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, tā dēvēto Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot zvanus un saņemot zvanus, tādējādi nodrošinot patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas mobilo sakaru operatori par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu drīkst piemērot balss zvaniem ar savienojuma uzsākšanu un savienojuma pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas gan uz maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem vairumtirdzniecības līmenī, gan uz maksām, ko vietējais mobilo sakaru operators piemēro mazumtirdzniecības līmenī.

1. Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, tā dēvēto Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot zvanus un saņemot zvanus vai nosūtot un saņemot datus (nosūtot SMS par atbilstošu cenu, MMS utt.), tādējādi nodrošinot patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas mobilo sakaru operatori par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu drīkst piemērot balss zvaniem ar savienojuma uzsākšanu un savienojuma pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas gan uz maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem vairumtirdzniecības līmenī, gan uz maksām, ko vietējais mobilo sakaru operators piemēro mazumtirdzniecības līmenī.

Pamatojums

Vairums mobilo pakalpojumu lietotāju, jo īpaši jaunāka gadagājuma lietotāji, izmanto īsziņas, jo tas ir ekonomiskāks sakaru līdzeklis. Šī iemesla dēļ regulai par starptautisko viesabonēšanu jāattiecas arī uz šo pakalpojumu veidu.

Grozījums Nr. 11

1. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, kuru mērķis ir palielināt cenu pārredzamību un uzlabot informācijas sniegšanu par tarifiem patērētājiem, kas izmanto starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumus, tostarp balss un datu komunikācijas pakalpojumus.

Grozījums Nr. 12

1. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

 

1.a Šī regula paredz noteikumus, lai palielinātu cenu pārredzamību un uzlabotu informācijas sniegšanu par tarifiem patērētājiem, kas izmanto starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumus, tostarp balss un datu komunikācijas pakalpojumus, kā arī īsziņu (SMS) pakalpojumus.

Pamatojums

Svarīgi, lai regula attiektos uz visiem pakalpojumiem, ko sniedz mobilo sakaru operatori.

Grozījums Nr. 13

2. PANTA 2. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

(d) „regulēts viesabonēšanas zvans” ir viesabonenta veikts mobilo balss telefonsakaru zvans, kad savienojumu uzsāk apmeklētajā sakaru tīklā un savienojumu pabeidz — publiskajā telefonsakaru tīklā Kopienas teritorijā;

(d) „regulēts viesabonēšanas zvans” ir balss vai datu pārraides zvans, ko no mobilā telefona veic viesabonents, savienojumu uzsākot apmeklētajā sakaru tīklā un savienojumu pabeidzot — publiskajā telefonsakaru tīklā Kopienas teritorijā;

Grozījums Nr. 14

7. PANTA 1. PUNKTS

1. Vietējais mobilo sakaru operators pēc viesabonenta pieprasījuma sniedz tam individualizētu informāciju par mazumtirdzniecības cenām, ko viesabonentam par zvanu veikšanu un saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

1. Vietējais mobilo sakaru operators, viesabonentam ierodoties citā dalībvalstī, automātiski un bez liekas kavēšanās nosūta īsziņu(SMS) ar informāciju par viesabonēšanas cenām, ko viesabonentam par zvanu veikšanu un saņemšanu, kā arī datu nosūtīšanu un saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī. Turklāt viesabonents var pēc izvēles veikt pieprasījumu, nosūtot SMS vai veicot tālruņa zvanu, lai saņemtu informāciju par piemērojamajām viesabonēšanas cenām. Īsziņas saturs ir precīzi noteikts, iekļaujot skaidru informāciju par viesabonēšanas cenām un nesaturot informāciju, kas nav noderīga ceļošanas laikā.

Pamatojums

Būtu efektīvāk informāciju viesabonentiem automātiski nosūtīt vienmēr, neatkarīgi no tā, vai viņi to pieprasa vai nē.

Grozījums Nr. 15

7. PANTA 2. PUNKTS

2. Viesabonents pēc izvēles veic šādu pieprasījumu, izmantojot mobilā tālruņa zvanu vai nosūtot īsziņu (SMS) uz numuru, ko šādam nolūkam izveidojis vietējais mobilo sakaru operators, un pēc izvēles saņem informāciju vai nu šāda zvana laikā, vai ar īsziņas palīdzību (pēdējā gadījumā bez liekas kavēšanās).

svītrots

Pamatojums

Būtu efektīvāk šo iekļaut 1. punktā.

Grozījums Nr. 16

7. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

 

2.a Nokļūstot citas dalībvalsts teritorijā, stundas laikā viesabonents saņem no vietējā mobilo sakaru operatora automātisku īsziņu, kurā ir iekļauta individualizēta informācija par mazumtirdzniecības cenām, ko viesabonentam par zvanu veikšanu un saņemšanu un datu, tostarp īsziņu, sūtīšanu un saņemšanu piemēro jebkurā pieejamā sakaru tīklā apmeklētajā dalībvalstī.

Pamatojums

„Apsveikuma” īsziņa, ko mēs saņemam, ierodoties ārvalstī, varētu būt lietderīgāka.

Grozījums Nr. 17

7. PANTA 3. PUNKTS

3. Iepriekšminētais informatīvais pakalpojums jāsniedz bez maksas gan attiecībā uz informācijas pieprasīšanu, gan pieprasītās informācijas saņemšanu.

3. Vietējie mobilo sakaru operatori nodrošina vismaz bezmaksas informatīvo pakalpojumu, iekļaujot iepriekšminēto informāciju, gan lai pieprasītu informāciju, gan lai saņemtu pieprasīto informāciju.

Pamatojums

Būtu jāpieprasa, lai operatori tikai nodrošina bezmaksas informācijas pakalpojumu, atļaujot tiem izvēlēties citas metodes, ko tie vēlas izmantot.

Grozījums Nr. 18

7. PANTA 4. PUNKTS

4. Šajā pantā minētā individualizētā informācija par cenām ir informācija par cenām, kuras saskaņā ar attiecīgajam viesabonentam piemērojamo tarifu plānu jāmaksā par zvanu veikšanu un saņemšanu jebkurā apmeklētajā sakaru tīklā dalībvalstī, kurā notiek viesabonēšana.

4. Šajā pantā minētā individualizētā informācija par cenām ir informācija par cenām, kuras saskaņā ar attiecīgajam viesabonentam piemērojamo tarifu plānu jāmaksā par zvanu veikšanu un saņemšanu, kā arī komunikācijas pakalpojumu, tostarp īsziņu pakalpojumu (SMS) un multivides ziņojumu pakalpojumu (MMS), nosūtīšanu un saņemšanu visos apmeklētajos sakaru tīklos dalībvalstī, kurā notiek viesabonēšana. Sniegtā informācija iekļauj arī informāciju par cenu atšķirībām atkarībā no laika vai dienas, kad zvans tiek veikts.

Grozījums Nr. 19

7. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

5.a Informācija par viesabonēšanas cenām ir jebkurā laikā pieejama arī pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 20

9. PANTS

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro šīs regulas noteikumu pārkāpumu gadījumā, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām un tādām, kas attur no noteikumu pārkāpšanas. Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo Komisijai ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un nekavējoties, ja pieņem šo noteikumu grozījumus.

Valstu regulējošās iestādes pārrauga, uzrauga un nodrošina atbilstību šīs regulas prasībām to teritorijā. Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro šīs regulas noteikumu pārkāpumu gadījumā, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām un tādām, kas attur no noteikumu pārkāpšanas. Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo Komisijai ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un nekavējoties, ja pieņem šo noteikumu grozījumus.

Pamatojums

Valstu regulējošās iestādes ir viskompetentākās iestādes, lai uzraudzītu šīs regulas piemērošanu.

Grozījums Nr. 21

10. PANTA 3. PUNKTS

3. Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī regulāri publicē vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, kas noteikts saskaņā ar 1., 2. un 4. punktu.

3. Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un interneta portālā „Tava Eiropa” regulāri publicē vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, kas noteikts saskaņā ar 1., 2. un 4. punktu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem

Atsauces

COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

ITRE

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT
5.9.2006

Ciešāka sadarbība - datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Manolis Mavrommatis
12.9.2006

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)

 

Izskatīšana komitejā

18.12.2006

29.1.2007

0.0.0000

 

 

Pieņemšanas datums

22.3.2007

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

26

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Şerbu, Nikolaos Sifunakis, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Giusto Catania, Mario Mauro, Nina Škottová

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

...

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Viesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos

Atsauces

COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

12.7.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

5.9.2006

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

CULT

5.9.2006

 

Ciešāka sadarbība

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

5.9.2006

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Paul Rübig

12.9.2006

 

 

Izskatīšana komitejā

23.11.2006

27.2.2007

27.3.2007

12.4.2007

Pieņemšanas datums

12.4.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

45

3

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alexander Alvaro, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Manolis Mavrommatis, Sharon Bowles, Michał Tomasz Kamiński