SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej

20.4.2007 - (COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Paul Rübig
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):
Joseph Muscat, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
(*) Wzmocniona współpraca między komisjami – art. 47 Regulaminu

Procedura : 2006/0133(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0155/2007

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej

(COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0382)[1],

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0244/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Kultury i Edukacji (A6-0155/2007),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 1 PREAMBUŁY

(1) Wysoki poziom opłat pobieranych od użytkowników publicznych sieci telefonii komórkowej za korzystanie z telefonów komórkowych podczas podróży zagranicznych na terenie Wspólnoty jest kwestią niepokojącą krajowe organy regulacyjne. Podczas sesji plenarnej Europejskiej Grupy Regulatorów w maju 2005 r. zwrócono uwagę między innymi na następujące fakty: że stawki detaliczne są na bardzo wysokim poziomie bez istnienia ku temu wyraźnego uzasadnienia; że wydaje się to być wynikiem wysokich stawek hurtowych pobieranych przez operatora odwiedzanej sieci zagranicznej oraz – w wielu przypadkach – wynikiem wysokich narzutów detalicznych nakładanych przez operatora sieci macierzystej klienta; że obniżki stawek hurtowych często nie znajdują przełożenia na poziom klienta detalicznego; oraz że między rynkami poszczególnych państw członkowskich istnieją silne powiązania.

(1) Wysoki poziom opłat pobieranych od użytkowników publicznych sieci telefonii komórkowej, takich jak studenci, osoby podróżujące służbowo i turyści, za korzystanie z telefonów komórkowych podczas podróży zagranicznych na terenie Wspólnoty jest kwestią niepokojącą krajowe organy regulacyjne. Podczas sesji plenarnej Europejskiej Grupy Regulatorów w maju 2005 r. zwrócono uwagę między innymi na następujące fakty: że stawki detaliczne są na bardzo wysokim poziomie bez istnienia ku temu wyraźnego uzasadnienia; że wydaje się to być wynikiem wysokich stawek hurtowych pobieranych przez operatora odwiedzanej sieci zagranicznej oraz – w wielu przypadkach – wynikiem wysokich narzutów detalicznych nakładanych przez operatora sieci macierzystej klienta; że obniżki stawek hurtowych często nie znajdują przełożenia na poziom klienta detalicznego; oraz że między rynkami poszczególnych państw członkowskich istnieją silne powiązania. Mimo że niektórzy operatorzy wprowadzili niedawno stawki roamingowe oferujące klientom korzystniejsze warunki, istnieją przesłanki wskazujące, że ceny nadal nie odzwierciedlają w sposób właściwy kosztów.

Poprawka 2

PUNKT 1 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(1a) Rynek wewnętrzny umożliwia zwiększoną mobilność, zwłaszcza pracownikom, pracodawcom, studentom, nauczycielom i pracującym stażystom uczestniczącym w programach europejskich, takich jak „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież” oraz „Europa dla obywateli”. Z tego względu „cena mobilności” nie powinna być nadmierna ani stanowić przeszkody dla osób podróżujących.

Uzasadnienie

Ceny roamingu nie powinny być wygórowane ani stanowić przeszkody dla osób podróżujących, chcących używać telefonu komórkowego za granicą.

Poprawka 3

PUNKT 1 B PREAMBUŁY (nowy)

 

(1b) Stworzenie europejskiej przestrzeni społecznej, edukacyjnej i kulturalnej opartej na mobilności osób powinno ułatwić porozumiewanie się ludzi w celu zbudowania rzeczywistej „Europy dla obywateli”.

Uzasadnienie

Komunikacja stanowi jeden z najważniejszych aspektów modelu europejskiego. Kwestią kluczową jest możliwość wykorzystania nowych technologii dla ułatwienia porozumiewania się obywateli.

Poprawka 4

PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) W zaleceniu jako właściwy rynek podlegający regulacji ex ante określono krajowy rynek hurtowy usług roamingu międzynarodowego w publicznych sieciach telefonii komórkowej. Jednakże działania podjęte przez krajowe organy regulacyjne (indywidualnie oraz w ramach Europejskiej Grupy Regulatorów) w ramach analizy krajowych rynków hurtowych usług roamingu międzynarodowego wykazały, że organy te nie były do tej pory w stanie skutecznie oddziaływać na wysoki poziom stawek hurtowych w roamingu międzynarodowym z uwagi na trudności ze wskazaniem przedsiębiorstw posiadających znaczącą pozycję rynkową, wynikające ze szczególnych uwarunkowań roamingu międzynarodowego, w tym z jego transgranicznego charakteru.

(4) W zaleceniu jako właściwy rynek podlegający regulacji ex ante określono krajowe rynki hurtowe usług roamingu międzynarodowego w publicznych sieciach telefonii komórkowej. Jednakże działania podjęte przez krajowe organy regulacyjne (indywidualnie oraz w ramach Europejskiej Grupy Regulatorów) w ramach analizy krajowych rynków hurtowych usług roamingu ogólnowspólnotowego wykazały, że organy te nie były do tej pory w stanie skutecznie oddziaływać na wysoki poziom stawek hurtowych w roamingu ogólnowspólnotowym z uwagi na trudności ze wskazaniem przedsiębiorstw posiadających znaczącą pozycję rynkową, wynikające ze szczególnych uwarunkowań roamingu ogólnowspólnotowego, w tym z jego transgranicznego charakteru. Należy zatem zbadać potrzebę utworzenia wspólnotowego organu regulacyjnego.

Poprawka 5

PUNKT 9 PREAMBUŁY

(9) Chociaż ramy regulacyjne łączności elektronicznej z 2002 r., na podstawie aktualnych wtedy wniosków, przewidywały usunięcie wszystkich przeszkód dla handlu w harmonizowanej dziedzinie, fakt ten nie może przeszkodzić w adaptacji zharmonizowanych zasad z uwzględnieniem innych czynników, w celu znalezienia najbardziej skutecznych środków osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumenta przy jednoczesnej poprawie warunków funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(9) Ramy regulacyjne łączności elektronicznej z 2002 r., na podstawie aktualnych wtedy wniosków, zmierzały do usunięcia wszystkich barier dla handlu w harmonizowanej dziedzinie między państwami członkowskimi. Jednak nie może to przeszkodzić w adaptacji zharmonizowanych zasad w przypadku, gdy w świetle doświadczenia taka adaptacja okazuje się konieczna do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego i jednocześnie do dostarczenia bardziej skutecznych środków osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumenta.

Uzasadnienie

Podkreślenie wpływu wniosku na funkcjonowanie rynku wewnętrznego i na ochronę konsumentów.

Poprawka 6

PUNKT 10 PREAMBUŁY

(10) Konieczna jest zatem zmiana ram regulacyjnych łączności elektronicznej z 2002 r., by uwzględnić możliwość odejścia od zasad stosowanych w innych okolicznościach, tj. zasad stanowiących, że w sytuacji niewystępowania znaczącej pozycji rynkowej opłaty za oferowane usługi powinny być określone przez umowę handlową, i w ten sposób doprowadzić do wprowadzenia uzupełniających obowiązków regulacyjnych, odzwierciedlających szczególny charakter usług roamingu międzynarodowego.

(10) Ramy regulacyjne łączności elektronicznej z 2002 r. powinny zostać odpowiednio uzupełnione przez szczegółowe zasady dotyczące usług roamingu ogólnowspólnotowego. Te szczegółowe zasady powinny zawierać uzupełniające obowiązki regulacyjne, odzwierciedlające szczególny charakter usług roamingu ogólnowspólnotowego.

Uzasadnienie

Poprawka 7

PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) W celu ochrony interesów użytkowników korzystających z roamingu, obowiązki regulacyjne powinny zostać nałożone na poziomie detalicznym oraz hurtowym, gdyż – jak pokazuje doświadczenie – obniżenie stawek hurtowych za usługi roamingu międzynarodowego niekoniecznie musi przekładać się na niższe stawki detaliczne roamingu z uwagi na brak motywacji do podjęcia takiego działania. Z drugiej strony działania ograniczające poziom stawek detalicznych bez uwzględnienia kwestii poziomu kosztów hurtowych związanych ze świadczeniem takich usług mogłyby wiązać się z ryzykiem zaburzenia właściwego funkcjonowania rynku roamingu międzynarodowego.

(12) W celu ochrony interesów użytkowników korzystających z roamingu, obowiązki regulacyjne powinny zostać nałożone na poziomie detalicznym oraz hurtowym, gdyż – jak pokazuje doświadczenie – obniżenie stawek hurtowych za usługi roamingu ogólnowspólnotowego niekoniecznie musi przekładać się na niższe stawki detaliczne roamingu z uwagi na brak motywacji do podjęcia takiego działania. Z drugiej strony działania ograniczające poziom stawek detalicznych bez uwzględnienia kwestii poziomu kosztów hurtowych związanych ze świadczeniem takich usług mogłyby wiązać się z ryzykiem zaburzenia właściwego funkcjonowania rynku roamingu ogólnowspólnotowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko, że mniejsi, niezależni i funkcjonujący od niedawna operatorzy otrzymają ofertę świadczenia usług roamingu, której warunki zakłócą ich zdolność konkurencyjną, tak aby umożliwić podjęcie szybkich i odpowiednich działań w razie stwierdzenia nadużyć. Komisja powinna przeanalizować wpływ wprowadzenia niniejszego rozporządzenia na konkurencyjność mniejszych, niezależnych i funkcjonujących od niedawna operatorów.

Poprawka 8

PUNKT 13 PREAMBUŁY

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny wejść w życie najszybciej, jak to możliwe, przy czym przedmiotowym operatorom należy zapewnić odpowiedni czas na dostosowanie swoich ofert cenowo-usługowych do wymagań nowych przepisów; obowiązki te powinny być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny wejść w życie niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, przy czym przedmiotowym operatorom należy zapewnić okres jednego miesiąca na dostosowanie swoich ofert cenowo-usługowych do wymagań nowych przepisów; obowiązki te powinny być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Trwająca w ostatnich miesiącach dyskusja doprowadziła do podniesienia świadomości operatorów. Wydaje się, że przemysł przewiduje już regulację cen. W związku z tym dalsza zwłoka jest nieuzasadniona.

Poprawka 9

PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) W celu zapewnienia, by podczas podróży na terenie Wspólnoty użytkownicy publicznych sieci telefonii komórkowej nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu międzynarodowego przy wykonywaniu połączeń głosowych i ich odbieraniu, należy zastosować wspólny mechanizm, zwany zasadą europejskiego rynku wewnętrznego, gwarantujący wysoki poziom ochrony konsumenta przy jednoczesnym zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii komórkowej. Zastosowanie wspólnego mechanizmu jest konieczne wobec transgranicznego charakteru przedmiotowych usług i umożliwi operatorom telefonii komórkowej działanie w warunkach jednolitych, spójnych ram regulacyjnych, opartych na obiektywnie ustanowionych kryteriach.

(14) W celu zapewnienia, by podczas podróży na terenie Wspólnoty użytkownicy publicznych sieci telefonii komórkowej nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu ogólnowspólnotowego przy wykonywaniu połączeń głosowych i ich odbieraniu lub korzystaniu z usług transmisji danych, należy zastosować wspólny mechanizm, zwany zasadą europejskiego rynku wewnętrznego, gwarantujący wysoki poziom ochrony konsumenta przy jednoczesnym zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii komórkowej. Zastosowanie wspólnego mechanizmu jest konieczne wobec transgranicznego charakteru przedmiotowych usług i umożliwi operatorom telefonii komórkowej działanie w warunkach jednolitych, spójnych ram regulacyjnych, opartych na obiektywnie ustanowionych kryteriach. W celu zapewnienia wszystkim operatorom telefonii komórkowej we Wspólnocie skutecznej konkurencji w zakresie sprzedaży detalicznej, operatorzy telefonii komórkowej powinni mieć obowiązek świadczenia na życzenie hurtowych usług roamingu ogólnowspólnotowego na rzecz wszystkich innych operatorów posiadających siedzibę we Wspólnocie.

Uzasadnienie

Jako warunek skutecznej konkurencji operatorzy telefonii komórkowej powinni być zobowiązani do świadczenia hurtowych usług roamingu ogólnowspólnotowego na rzecz wszystkich innych operatorów. W ten sposób żaden operator nie zostanie wykluczony z dostępu do hurtowych usług roamingowych.

Poprawka 10

PUNKT 15 PREAMBUŁY

(15) Najbardziej skutecznym i proporcjonalnym mechanizmem, który można zastosować do celu regulacji poziomu stawek za połączenia realizowane w roamingu międzynarodowym z uwzględnieniem kwestii, o których mowa powyżej, jest ustanowienie na szczeblu Wspólnoty maksymalnej wysokości stawek za minutę połączenia na poziomie detalicznym i hurtowym.

(15) Najbardziej skutecznym i proporcjonalnym mechanizmem, który można zastosować do celu regulacji poziomu stawek za połączenia głosowe realizowane i odbierane w roamingu ogólnowspólnotowym z uwzględnieniem kwestii, o których mowa powyżej, jest ustanowienie na szczeblu Wspólnoty maksymalnej wysokości stawek za minutę połączenia na poziomie hurtowym. Na poziomie detalicznym właściwe jest wprowadzenie eurotaryfy, którą operatorzy zobowiązani są oferować klientom korzystającym z roamingu. Powinna ona stanowić punkt odniesienia, pozwalający na porównywanie wszystkich innych ofert detalicznych, co zapewni klientom sprawiedliwe ceny. Maksymalną wysokość eurotaryfy powinno się określić na poziomie gwarantującym operatorom odpowiedni margines i zachęcającym do oferowania konkurencyjnych ofert roamingowych po niższych stawkach. W przypadku usług transmisji danych, z uwagi na szybkie zmiany technologiczne i rosnącą rolę wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych (MMS), krajowe organy regulacyjne i Komisja powinny sprawować nadzór nad stawkami za usługi transmisji danych na poziomie hurtowym i detalicznym, w tym opłatami za SMS i MMS, i uwzględnić je w przyszłym przeglądzie ram prawnych, jeśli stawki te nie zostaną obniżone.

Poprawka 11

PUNKT 16 PREAMBUŁY

(16) Ten wspólny mechanizm powinien zapewnić, by opłaty detaliczne za roaming międzynarodowy lepiej odzwierciedlały koszty świadczenia usługi niż miało to miejsce do tej pory, przy jednoczesnym pozostawieniu operatorom swobody konkurowania poprzez różnicowanie ofert i przystosowanie struktur taryfowych do warunków rynkowych oraz preferencji klientów.

(16) Ten wspólny mechanizm powinien zapewnić, by opłaty detaliczne za roaming ogólnowspólnotowy lepiej odzwierciedlały koszty świadczenia usługi niż miało to miejsce do tej pory, przy oferowaniu wszystkim klientom korzystającym z roamingu eurotaryfy odzwierciedlającej rozsądną marżę w stosunku do hurtowych kosztów świadczenia usług roamingowych oraz przy jednoczesnym pozostawieniu operatorom swobody konkurowania poprzez różnicowanie ofert i przystosowanie struktur taryfowych do warunków rynkowych oraz preferencji klientów.

Poprawka 12

PUNKT 18 PREAMBUŁY

(18) Maksymalne wysokości stawek powinny być ustalone z uwzględnieniem różnorodnych elementów składających się na realizację połączenia w roamingu międzynarodowym (w tym kosztów ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, tranzytu i zakończenia połączenia), a także różnic kosztów świadczenia usług roamingu międzynarodowego w przypadku połączeń z abonentami w obrębie kraju odwiedzanego oraz w przypadku połączeń z krajem macierzystym klienta korzystającego z roamingu lub z innym państwem Wspólnoty.

(18) Maksymalne wysokości stawek powinny być ustalone z uwzględnieniem stosownych elementów składających się na realizację i odbieranie połączenia w roamingu ogólnowspólnotowym (w tym kosztów ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, tranzytu i zakończenia połączenia). Ze względu na znikome różnice w kosztach świadczenia usług roamingu ogólnowspólnotowego z tytułu połączeń wykonywanych lub odbieranych w obrębie kraju odwiedzanego, do lub z kraju macierzystego klienta bądź do lub z kraju trzeciego, należy stosować jednolity współczynnik do obliczania maksymalnej wysokości stawki hurtowej.

Poprawka 13

PUNKT 19 PREAMBUŁY

(20) Ustalenie maksymalnej wysokości stawki mającej zastosowanie na poziomie detalicznym powinno stanowić dla klientów korzystających z roamingu gwarancję, iż nie zostaną obciążeni wygórowaną opłatą za wykonanie połączenia realizowanego w roamingu regulowanym, jednocześnie pozostawiając operatorom macierzystym wystarczający margines umożliwiający różnicowanie swojej oferty dla klientów.

(20) Eurotaryfa mająca zastosowanie na poziomie detalicznym powinna stanowić dla klientów korzystających z roamingu gwarancję, iż nie zostaną obciążeni wygórowaną opłatą za wykonanie lub odebranie połączenia realizowanego w roamingu regulowanym, jednocześnie pozostawiając operatorom macierzystym wystarczający margines umożliwiający różnicowanie swojej oferty dla klientów.

Poprawka 14

PUNKT 21 PREAMBUŁY

(21) Operatorom świadczącym usługi roamingu międzynarodowego w zakresie połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, należy zapewnić odpowiedni okres na dobrowolne dostosowanie swoich stawek detalicznych do ograniczeń przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Stosowne jest przyznanie w tym celu sześciomiesięcznego okresu, w którym uczestnicy rynku będą mogli dokonać odpowiednich korekt.

skreślony

Poprawka 15

PUNKT 23 PREAMBUŁY

(23) Niniejsze rozporządzenie nie powinno stanowić przeszkody dla możliwości wprowadzania nowych ofert dla klientów, które byłyby korzystniejsze niż przewidziana w niniejszym rozporządzeniu maksymalna wysokość stawki za minutę.

(23) Niniejsze rozporządzenie nie powinno stanowić przeszkody dla możliwości wprowadzania nowych ofert dla klientów, które byłyby korzystniejsze niż przewidziana w niniejszym rozporządzeniu eurotaryfa, lecz w rzeczywistości powinno zachęcać do wprowadzania nowych ofert dla klientów korzystających z roamingu po stawkach poniżej maksymalnej eurotaryfy. Niniejsze rozporządzenie nie wymaga wprowadzenia na nowo opłat roamingowych w przypadkach, w których zostały one całkowicie usunięte (na przykład na aktualnym rynku wszystkich wysp w Republice Irlandii i Północnej Irlandii), tak jak nie wymaga utrzymania obowiązujących opłat roamingowych.

Poprawka 96

PUNKT 23 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(23a) Chociaż techniki kierowania ruchem mogą przyczyniać się do zagwarantowania, że za usługę roamingu użytkownicy zawsze płacą najniższą dostępną stawkę, mogą one również ograniczać wybór klienta. Użytkownik powinien mieć zawsze możliwość ręcznego wybrania preferowanej odwiedzanej sieci.

Poprawka 17

PUNKT 24 PREAMBUŁY

(24) Aby zapewnić wszystkim użytkownikom telefonii komórkowej korzyści płynące z przepisów niniejszego rozporządzenia, określone w nim wymagania dotyczące wysokości stawek powinny mieć zastosowanie niezależnie od faktu, czy klient korzystający z roamingu korzysta u operatora macierzystego z usługi na zasadzie przedpłaty (pre-paid), czy z usługi abonamentowej.

(24) Aby zapewnić wszystkim użytkownikom telefonii komórkowej korzyści płynące z przepisów niniejszego rozporządzenia, określone w nim wymagania dotyczące wysokości stawek powinny mieć zastosowanie niezależnie od faktu, czy klient korzystający z roamingu korzysta u operatora macierzystego z usługi na zasadzie przedpłaty (pre-paid), czy z usługi abonamentowej, i to bez względu na to, czy operator macierzysty odsprzedaje usługi głosowe telefonii komórkowej, czy też nie.

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje, że rozporządzenie stosuje się także do tzw. operatorów wirtualnych sieci telefonii komórkowej.

Poprawka 18

PUNKT 26 PREAMBUŁY

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji o wysokości stawek detalicznych za wykonywanie i odbieranie połączeń w roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby pomóc klientom korzystającym z roamingu w podejmowaniu decyzji co do korzystania ze swojego telefonu komórkowego podczas pobytu za granicą, operatorzy telefonii komórkowej powinni umożliwić swoim klientom łatwy dostęp do informacji o wysokości stawek, jakie obowiązują ich podczas pobytu w danym państwie członkowskim; informacje takie powinny być udostępniane na życzenie i nieodpłatnie. W imię przejrzystości operatorzy mają także obowiązek udzielania informacji o wysokości stawek roamingowych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz okresowego informowania swoich klientów o aktualnej wysokości tych stawek i powiadamiania ich w przypadku istotnych zmian.

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji o wysokości stawek detalicznych za wykonywanie i odbieranie połączeń w roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby pomóc klientom korzystającym z roamingu w podejmowaniu decyzji co do korzystania ze swojego telefonu komórkowego podczas pobytu za granicą, operatorzy telefonii komórkowej powinni nieodpłatnie zapewnić swoim klientom użyteczną informację o wysokości stawek, jakie obowiązują ich podczas pobytu w danym państwie członkowskim. Informacje te winny dotyczyć opłat za minutę połączenia lub jednostkę transmisji danych (wraz ze stawką VAT) w ramach wykonywania i odbierania połączeń głosowych oraz wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS i innych dostępnych usług transmisji danych w każdej sieci w odwiedzanym państwie członkowskim. W imię przejrzystości operatorzy macierzyści mają także obowiązek udzielania wszystkim użytkownikom informacji o wysokości mających zastosowanie stawek roamingowych, w szczególności eurotaryfy i całościowej stawki zryczałtowanej, przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz informowania swoich klientów korzystających z roamingu, okresowo i bez zbędnej zwłoki, o każdorazowej zmianie tych stawek. Również dla dobra przejrzystości, na wniosek klienta korzystającego z roamingu, operatorzy macierzyści powinni być zobowiązani do bezpłatnego zaoferowania usługi, polegającej na zindywidualizowanym obliczeniu najlepszej dostępnej taryfy, dokonywanym na podstawie profilu połączeń klienta.

Poprawka 19

PUNKT 26 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(26a) Dla utrzymania mobilności transgranicznej osób, które przemieszczają się w celach turystycznych, a nie w interesach, nakłada się na operatorów macierzystych obowiązek udzielania klientowi, na jego żądanie, informacji o najlepszych stawkach odnoszących się do odwiedzanego państwa członkowskiego lub przynajmniej zastosowania specjalnych opłat roamingowych przewidzianych do celów turystycznych.

Poprawka 20

PUNKT 27 PREAMBUŁY

(27) Krajowe organy regulacyjne, które są odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z ram regulacyjnych łączności elektronicznej z 2002 r., powinny posiadać uprawnienia umożliwiające im nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia i ich egzekwowanie na terytorium podlegającym ich kompetencji. Powinny także śledzić zmiany wysokości opłat za usługi łączności głosowej i transmisji danych pobieranych od użytkowników telefonii komórkowej podczas roamingu na terytorium Wspólnoty, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych kosztów związanych z realizacją połączeń roamingowych w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty oraz do konieczności zagwarantowania możliwości odzyskania tych kosztów na rynku hurtowym. Organy te powinny zapewnić, by użytkownicy telefonii komórkowej mieli dostęp do bieżących informacji o stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(27) Krajowe organy regulacyjne, które są odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z ram regulacyjnych łączności elektronicznej z 2002 r., powinny posiadać uprawnienia umożliwiające im nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia i ich egzekwowanie na terytorium podlegającym ich kompetencji. Powinny także śledzić zmiany wysokości opłat za usługi łączności głosowej i transmisji danych pobieranych od użytkowników telefonii komórkowej podczas roamingu na terytorium Wspólnoty, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych kosztów związanych z realizacją i odbieraniem połączeń roamingowych w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty oraz do konieczności zagwarantowania możliwości odzyskania tych kosztów na rynku hurtowym. Organy te powinny zapewnić, by użytkownicy telefonii komórkowej mieli dostęp do bieżących informacji o stosowaniu niniejszego rozporządzenia, oraz publikować wyniki takich działań nadzorczych co sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Należy dostarczać oddzielne informacje na temat klientów biznesowych, klientów usług abonamentowych i klientów usług w przedpłacie.

Poprawka 21

PUNKT 27 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(27a) Mając na uwadze fakt, że poza telefonią głosową coraz popularniejsze stają się nowe usługi bezprzewodowej transmisji danych, niniejsze rozporządzenie powinno także umożliwić nadzorowanie sytuacji rynkowej tych usług. W związku z tym Komisja, chroniąc interesy konsumentów, a jednocześnie dokładając starań, aby niepotrzebnie nie ingerować w mechanizmy rynkowe, powinna prowadzić intensywniejszy nadzór wspólnotowego rynku bezprzewodowej transmisji danych na postawie reguł dotyczących opłat za połączenia głosowe w roamingu oraz w przypadkach, gdy okazuje się to konieczne w oparciu o dane dostarczone przez krajowe organy regulacyjne, winna rozważyć podjęcie kroków w celu wymuszenia obniżki zbyt wygórowanych opłat.

Uzasadnienie

Dzięki szybkiemu rozwojowi techniki rola rynku usług międzynarodowych w zakresie danych wciąż rośnie. Przesyłanie dźwięku w oparciu o internet (VoiP) rewolucjonizuje telefonię stacjonarną, otwierając drogę tańszym przekazom dźwiękowym. Rozprzestrzenianie się i obecność sieci trzeciej generacji oraz innych powiązanych technologii mają poważny wpływ na rynek usług telefonii komórkowej. W interesie konsumentów i w celu zagwarantowania konkurencji powinno się bardziej intensywnie nadzorować mechanizmy rynkowe, a w przypadku ich niewłaściwego działania powinna istnieć możliwość odpowiedniej interwencji.

Poprawka 22

PUNKT 27 B PREAMBUŁY (nowy)

 

(27b) W celu zabezpieczenia uczciwej konkurencji w UE krajowe organy regulacyjne winny dopilnować przestrzegania zobowiązania do świadczenia usług przez odwiedzane sieci.

Uzasadnienie

Operatorzy małych sieci muszą mieć gwarancję stałego dostępu do odwiedzanych sieci.

Poprawka 23

PUNKT 29 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(29a) W szczególności Komisja powinna mieć uprawnienia do wprowadzania zmian do załączników do niniejszego rozporządzenia w celu przystosowania ich do postępu technicznego lub sytuacji rynkowej. Ponieważ środki te mają zakres ogólny i mają na celu zmianę mniej istotnych elementów niniejszego rozporządzenia, powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Poprawka 24

PUNKT 30 PREAMBUŁY

(30) Ponieważ cele proponowanego działania, tj. stworzenie wspólnego mechanizmu mającego zapewnić, aby użytkownicy publicznych sieci telefonii komórkowej podczas podróży na terenie Wspólnoty nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu międzynarodowego przy wykonywaniu połączeń głosowych i ich odbieraniu, a tym samym gwarantującego wysoki poziom ochrony konsumenta przy jednoczesnym zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii komórkowej, nie mogą zostać osiągnięte w sposób bezpieczny, zharmonizowany i szybki przez państwa członkowskie, natomiast mogą zostać lepiej zrealizowane na szczeblu wspólnotowym, Wspólnota może ustanowić środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres konieczny do osiągnięcia tych celów.

(30) Ponieważ cele proponowanego działania, tj. stworzenie wspólnego mechanizmu mającego zapewnić, aby użytkownicy publicznych sieci telefonii komórkowej podczas podróży na terenie Wspólnoty nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu ogólnowspólnotowego przy wykonywaniu połączeń głosowych i ich odbieraniu, a tym samym gwarantującego wysoki poziom ochrony konsumenta przy jednoczesnym zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii komórkowej, nie mogą zostać osiągnięte w sposób bezpieczny, zharmonizowany i szybki przez państwa członkowskie, natomiast mogą zostać lepiej zrealizowane na szczeblu wspólnotowym, Wspólnota może ustanowić środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu.

Uzasadnienie

Jest to oczywiste i powinno zostać skreślone w myśl lepszego stanowienia prawa.

Poprawka 25

ARTYKUŁ 1 USTĘPY 1 i 1 A (nowe)

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza wspólny mechanizm, zwany zasadą europejskiego rynku wewnętrznego, mający na celu zapewnienie, aby użytkownicy publicznych sieci telefonii komórkowej podczas podróży wewnątrz Wspólnoty nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu międzynarodowego przy wykonywaniu połączeń oraz ich odbieraniu, a tym samym gwarantujący wysoki poziom ochrony konsumenta przy zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii komórkowej. W rozporządzeniu określono zasady dotyczące opłat, jakie mogą być pobierane przez operatorów telefonii komórkowej za świadczenie usług roamingu międzynarodowego dla połączeń głosowych inicjowanych i zakończonych wewnątrz Wspólnoty, mające zastosowanie zarówno do opłat pobieranych między operatorami sieci na poziomie hurtowym, jak i do opłat pobieranych przez operatora macierzystego na poziomie detalicznym.

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza wspólny mechanizm, zwany zasadą europejskiego rynku wewnętrznego, mający na celu zapewnienie, aby użytkownicy publicznych sieci telefonii komórkowej podczas podróży wewnątrz Wspólnoty nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu ogólnowspólnotowego przy wykonywaniu połączeń oraz ich odbieraniu, a tym samym gwarantujący wysoki poziom ochrony konsumenta przy zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii komórkowej. W rozporządzeniu określono zasady dotyczące opłat, jakie mogą być pobierane przez operatorów telefonii komórkowej za świadczenie usług roamingu międzynarodowego dla połączeń głosowych inicjowanych i zakończonych wewnątrz Wspólnoty, mające zastosowanie zarówno do opłat pobieranych między operatorami sieci na poziomie hurtowym, jak i do opłat pobieranych przez operatorów macierzystych na poziomie detalicznym.

1a. Niniejsze rozporządzenie określa zasady mające na celu zwiększenie przejrzystości cen i poprawę dostarczania informacji o opłatach użytkownikom usług roamingu ogólnowspólnotowego, w tym usług transmisji danych w roamingu ogólnowspólnotowym.

Poprawka 26

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2

2. Poza definicjami, o których mowa w ust. 1, zastosowanie mają również następujące definicje:

2. Poza definicjami, o których mowa w ust. 1, zastosowanie mają również następujące definicje:

 

(-a) „eurotaryfa” oznacza maksymalną wysokość opłat za minutę połączenia, jaką operatorzy macierzyści mogą pobierać za realizowanie połączeń w roamingu regulowanym;

(a) „operator macierzysty” oznacza przedsiębiorstwo, które świadczy klientowi korzystającemu z roamingu usługi naziemnej publicznej telefonii komórkowej na poziomie detalicznym;

(a) „operator macierzysty” oznacza przedsiębiorstwo, które świadczy klientowi korzystającemu z roamingu usługi naziemnej publicznej telefonii komórkowej na poziomie detalicznym;

(b) sieć macierzysta” oznacza naziemną publiczną sieć telefonii komórkowej znajdującą się na terytorium państwa członkowskiego i wykorzystywaną przez operatora macierzystego do świadczenia usług naziemnej publicznej telefonii komórkowej klientowi korzystającemu z roamingu;

(b) „sieć macierzysta” oznacza naziemną publiczną sieć telefonii komórkowej znajdującą się na terytorium państwa członkowskiego i wykorzystywaną przez operatora macierzystego, w charakterze odsprzedawcy lub nie, do świadczenia usług naziemnej publicznej telefonii komórkowej klientowi korzystającemu z roamingu;

(c) „roaming międzynarodowy” oznacza korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia przez klienta korzystającego z roamingu celem wykonywania lub odbierania połączeń podczas pobytu poza terytorium państwa członkowskiego, w którym umiejscowiona jest sieć macierzysta klienta, dzięki uzgodnieniom między operatorem sieci macierzystej a operatorem sieci odwiedzanej;

(c) „roaming ogólnowspólnotowy” oznacza korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia przez klienta korzystającego z roamingu celem wykonywania lub odbierania połączeń na terenie Wspólnoty, podczas pobytu poza terytorium państwa członkowskiego, w którym umiejscowiona jest sieć macierzysta klienta, dzięki uzgodnieniom między operatorem sieci macierzystej a operatorem sieci odwiedzanej;

(d) „połączenie realizowane w roamingu regulowanym” oznacza połączenie głosowe telefonii komórkowej wykonywane przez klienta korzystającego z roamingu, inicjowane w sieci odwiedzanej i zakończone w publicznej sieci telefonicznej wewnątrz Wspólnoty;

(d) „połączenie realizowane w roamingu regulowanym” oznacza połączenie głosowe telefonii komórkowej wykonywane lub odbierane przez klienta korzystającego z roamingu, inicjowane lub odbierane w sieci odwiedzanej i zakończone w publicznej sieci telefonicznej wewnątrz Wspólnoty;

(e) „klient korzystający z roamingu” oznacza klienta operatora usług naziemnej publicznej telefonii komórkowej w naziemnej publicznej sieci telefonii komórkowej umiejscowionej we Wspólnocie, który korzystając z telefonu komórkowego lub innego urządzenia wykonuje lub odbiera połączenia w sieci odwiedzanej dzięki uzgodnieniom między operatorem sieci macierzystej a operatorem sieci odwiedzanej;

(e) „klient korzystający z roamingu” oznacza klienta operatora usług naziemnej publicznej telefonii komórkowej w naziemnej publicznej sieci telefonii komórkowej umiejscowionej we Wspólnocie, który korzystając z telefonu komórkowego lub innego urządzenia wykonuje lub odbiera połączenia w sieci odwiedzanej dzięki uzgodnieniom między operatorem sieci macierzystej a operatorem sieci odwiedzanej;

(f) „sieć odwiedzana” oznacza naziemną publiczną sieć telefonii komórkowej umiejscowioną w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym znajduje się sieć macierzysta, i pozwalającą klientowi korzystającemu z roamingu wykonywać lub odbierać połączenia dzięki uzgodnieniom z operatorem sieci macierzystej.

(f) „sieć odwiedzana” oznacza naziemną publiczną sieć telefonii komórkowej umiejscowioną w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym znajduje się sieć macierzysta, i pozwalającą klientowi korzystającemu z roamingu wykonywać lub odbierać połączenia dzięki uzgodnieniom z operatorem sieci macierzystej.

 

(fa) „ogólnowspólnotowa roamingowa usługa transmisji danych” oznacza publiczną usługę telefonii komórkowej, odrębną od połączeń głosowych telefonii komórkowej, świadczoną za pośrednictwem naziemnej publicznej sieci telefonii komórkowej umiejscowionej w państwie członkowskim, z której klient korzystający z roamingu może skorzystać dzięki ustaleniom między operatorem sieci macierzystej a operatorem sieci odwiedzanej.

Poprawka 27

ARTYKUŁ 3

Opłaty hurtowe za wykonywanie połączeń realizowanych w roamingu regulowanym

Opłaty hurtowe za połączenia realizowane w roamingu regulowanym

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą operator sieci odwiedzanej może pobrać od operatora sieci macierzystej klienta korzystającego z roamingu za zrealizowanie połączenia w roamingu regulowanym, w tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i zakończenie, nie może przekraczać odpowiedniej kwoty za minutę połączenia określonej zgodnie z załącznikiem I.

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą operator sieci odwiedzanej może pobrać od któregokolwiek operatora sieci macierzystej klienta korzystającego z roamingu za zrealizowanie połączenia w roamingu regulowanym, w tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i zakończenie, nie może przekraczać odpowiedniej kwoty za minutę połączenia określonej zgodnie z załącznikiem I.

 

1a. W celu świadczenia ogólnowspólnotowych usług roamingowych każdy operator macierzysty ma dostęp oraz korzysta z naziemnych publicznych sieci telefonii komórkowej usytuowanych w innych państwach członkowskich niż sieć macierzysta.

Poprawka 28

ARTYKUŁ 4

Opłaty detaliczne za wykonywanie połączeń realizowanych w roamingu regulowanym

Opłaty hurtowe za połączenia realizowane w roamingu regulowanym

 

-1. Operatorzy macierzyści oferują wszystkim klientom w sposób jasny i przejrzysty eurotaryfę, jak określono w ust. 1. Z eurotaryfą nie wiążą się żadne dodatkowe abonamenty ani inne stałe opłaty i można ją łączyć z dowolnym taryfą detaliczną.

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą operator macierzysty może pobrać od swojego klienta korzystającego z roamingu za zrealizowanie połączenia w roamingu regulowanym, nie może przekroczyć 130 % odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej za takie połączenie, określonej zgodnie z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o których mowa w niniejszym artykule, obejmują wszelkie składniki stałe związane z realizowaniem połączeń w roamingu regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Z zastrzeżeniem art. 5, maksymalna wysokość opłaty detalicznej z tytułu eurotaryfy, bez podatku VAT, którą operator macierzysty może pobrać w ujęciu minutowym od swojego klienta korzystającego z roamingu, nie może przekroczyć 175% [40 eurocentów] odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej za takie połączenie, określonej zgodnie z załącznikiem I, w przypadku wykonania połączenia w roamingu regulowanym, lub też 66% [15 eurocentów] odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej za takie połączenie, określonej zgodnie z załącznikiem I, w przypadku odbierania połączenia w roamingu regulowanym. Maksymalne opłaty, o których mowa w niniejszym artykule, obejmują wszelkie składniki stałe związane z realizowaniem połączeń w roamingu regulowanym, w tym m.in. opłaty za zainicjowanie połączenia czy opłaty aktywacyjne.

 

1a. Oprócz eurotaryfy określonej w ust. 1 wszyscy operatorzy macierzyści powinni oferować zrównoważoną całościową miesięczną stawkę zryczałtowaną, do której nie stosuje się żaden pułap. Stawka zryczałtowana obejmuje ogólnowspólnotowe roamingowe usługi łączności głosowej i transmisji danych (w tym wiadomości SMS i MMS) na terenie Wspólnoty.

Poprawka 29

ARTYKUŁ 4 A (nowy)

 

Artykuł 4a

Wybór taryfy

 

1. Wszystkim dotychczasowym i nowym klientom korzystającym z roamingu, jeżeli nie wybiorą oni świadomie innej taryfy, proponuje się automatycznie eurotaryfę, jak określono w art. 4.

 

2. Klienci korzystający z roamingu uprawnieni są do wybierania eurotaryfy i rezygnowania z niej w ciągu 30 dni od złożenia odnośnego żądania. Takie przejście odbywa się bezpłatnie i nie podlega karom, warunkom lub ograniczeniom dotyczącym dotychczasowych elementów abonamentu.

Poprawka 30

ARTYKUŁ 5

Wejście w życie ograniczeń wysokości opłat za połączenia w roamingu regulowanym

Wejście w życie art. 3, 4 i 7

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Z zastrzeżeniem art. 10 ust. 5, przepisy określone w art. 3 i 7 wchodzą w życie niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

 

1a. Z zastrzeżeniem art. 10 ust. 5, przepisy określone w art. 4 wchodzą w życie po upływie jednego miesiąca od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 31

ARTYKUŁ 6 A (nowy)

 

Artykuł 6a

Sterowanie taryfami

Techniki sterowania taryfami nie mogą być stosowane w celu uniemożliwienia użytkownikom roamingu ręcznego wyboru odwiedzanej sieci. Wybór ten powinien pozostać otwarty do czasu wyłączenia telefonu przez użytkownika usług w roamingu lub wyjścia z odwiedzanej sieci.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do punktu 23 a preambuły.

Poprawka 32

Artykuł 7 USTĘPY 1 do 5 i 5 A (nowy)

Przejrzystość informacji o stawkach detalicznych

Przejrzystość informacji o stawkach detalicznych

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany jest na żądanie swojego klienta korzystającego z roamingu udzielić mu zindywidualizowanych informacji taryfowych na temat stawek detalicznych za wykonywanie i odbieranie połączeń przez danego klienta w odwiedzanym państwie członkowskim.

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany jest udzielić swoim klientom korzystającym z roamingu – automatycznie od momentu znalezienia się klienta w innym państwie członkowskim, bez zbędnej zwłoki i nieodpłatnie, za pomocą wiadomości tekstowej SMS – zindywidualizowanych informacji taryfowych na temat detalicznych stawek minutowych (wraz ze stawką VAT) za wykonywanie i odbieranie połączeń przez danego klienta w odwiedzanym państwie członkowskim, chyba że klient powiadomił operatora macierzystego o rezygnacji z takiej usługi. Klient, który powiadomił o rezygnacji z automatycznych wiadomości SMS, ma prawo do żądania uruchomienia tej usługi przez operatora macierzystego w dowolnym momencie i nieodpłatnie.

2. Klient ma prawo zażądać takich informacji ustnie podczas rozmowy przez telefon komórkowy lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej SMS, w każdym przypadku kierując swoje żądanie pod numer wskazany do tego celu przez operatora macierzystego, i może zdecydować, czy informacje mają mu zostać przekazane podczas tej samej rozmowy, czy też w wiadomości SMS (w tym ostatnim przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki).

2. W uzupełnieniu ust. 1, klient ma prawo zażądać bardziej szczegółowych, zindywidualizowanych informacji taryfowych, wykonując połączenie komórkowe z bezpłatnym numerem wskazanym do tego celu przez operatora macierzystego.

3. Usługa informacyjna, o której mowa powyżej, świadczona będzie nieodpłatnie, przy czym dotyczy to zarówno złożenia żądania, jak i przekazania informacji.

skreślony

4. Zindywidualizowane informacje taryfowe, o których mowa w niniejszym artykule, oznaczają informacje o opłatach pobieranych zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta dany klient, za wykonywanie i odbieranie połączeń w dowolnej sieci odwiedzanej w państwie członkowskim, w którym klient ten korzysta z usługi roamingu.

4. Bardziej szczegółowe, zindywidualizowane informacje taryfowe, o których mowa w ust. 2, oznaczają informacje o opłatach minutowych lub za bit w roamingu (w tym o stawce VAT) pobieranych zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta dany klient korzystający z roamingu, za wykonywanie i odbieranie połączeń oraz wysyłanie i otrzymywanie wiadomości SMS, MMS i inne dostępne roamingowe usługi transmisji danych w każdej sieci w państwie członkowskim, w którym klient ten korzysta z usługi roamingu.

 

4a. Wszyscy usługodawcy informują – przy użyciu ostrzegającej ikony lub napisu na ekranie telefonu komórkowego – klientów korzystających z usługi roamingu, że nawiążą lub odbiorą połączenie w systemie roamingowym.

5. Operator macierzysty zobowiązany jest udzielać nowym klientom pełnych informacji o wysokości obowiązujących opłat roamingowych podczas zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Operator taki ma także obowiązek okresowo informować swoich klientów o aktualnej wysokości obowiązujących opłat roamingowych oraz – dodatkowo – powiadamiać ich każdorazowo w przypadku istotnej zmiany tych opłat.

5. Operatorzy macierzyści zobowiązani są udzielać wszystkim użytkownikom pełnych informacji o wysokości obowiązujących opłat roamingowych, zwłaszcza eurotaryfy, podczas zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Bez zbędnej zwłoki powiadamiają oni także swoich klientów o aktualnej wysokości obowiązujących opłat roamingowych każdorazowo w przypadku zmiany tych opłat.

 

5a. Operatorzy macierzyści podejmują niezbędne kroki w celu zapewnienia, że wszyscy ich klienci są świadomi istnienia eurotaryfy oraz całościowej miesięcznej stawki zryczałtowanej, o której mowa w art. 4. W szczególności powiadamiają oni wszystkich dotychczasowych klientów o warunkach dotyczących eurotaryfy i całościowej miesięcznej stawki zryczałtowanej w jasny i bezstronny sposób. Następnie, w rozsądnych odstępach czasu, wysyłają oni przypomnienie wszystkim klientom, którzy wybrali inną taryfę.

Poprawka 33

ARTYKUŁ 7 USTĘP 5 B (nowy)

 

5b. Jeżeli operator wprowadza podwyżkę taryf krajowych, powołując się na niniejsze rozporządzenie, wówczas przedkłada wewnętrzny rachunek kosztów.

Uzasadnienie

W przypadku uzasadniania niniejszym aktem prawnym podwyżki opłat za rozmowy krajowe przez operatora niezbędna jest pełna przejrzystość rachunku kosztów.

Poprawka 34

ARTYKUŁ 7 USTĘP 5 C (nowy)

 

5c. Krajowe organy regulacyjne przewidują stworzenie symulatora cen, który mógłby obliczać oczekiwane opłaty roamingowe dla różnych operatorów. Symulatory te są połączone na szczeblu europejskim.

Uzasadnienie

Mając na uwadze optymalną przejrzystość, konieczne jest zagwarantowanie, by klienci mogli dokonać uprzedniej kalkulacji kosztów usług roamingowych za pomocą symulatora cen, by dowiedzieć się, który z operatorów oferuje najkorzystniejsze stawki. Krajowy organ regulacyjny powinien przygotować taki symulator w celu zagwarantowania bezstronności takich informacji. W odpowiednim czasie symulatory należy wzajemnie połączyć w dążeniu do większej przejrzystości na rynku całej Unii. Stworzenie takiego symulatora jest technicznie wykonalne, na wzór tego, który dostępny jest na portalu GSM Association.

Poprawka 35

ARTYKUŁ 8 USTĘPY 1, 5, 6 i 8 A (nowy)

 

 

1. Krajowe organy regulacyjne monitorują i nadzorują przestrzeganie niniejszego rozporządzenia na terytorium podlegającym ich kompetencji.

1. Krajowe organy regulacyjne monitorują, nadzorują i zapewniają przestrzeganie niniejszego rozporządzenia na ich terytorium.

5. Krajowe organy regulacyjne udostępniają do publicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w sposób umożliwiający zainteresowanym łatwy dostęp do tych informacji.

5. Krajowe organy regulacyjne udostępniają do publicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza art. 3 i 4, w sposób umożliwiający zainteresowanym łatwy dostęp do tych informacji.

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą zmiany wysokości opłat detalicznych i hurtowych za świadczenie klientom korzystającym z roamingu usług łączności głosowej i transmisji danych, w tym usług przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych (MMS), zwłaszcza w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty, i na życzenie Komisji przekazują jej wyniki swoich obserwacji.

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą zmiany wysokości opłat detalicznych i hurtowych za świadczenie klientom korzystającym z roamingu usług łączności głosowej i transmisji danych, w tym SMS i MMS, zwłaszcza w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty, i śledzą szczególną sytuację w zakresie niechcianego roamingu, dotyczącą obywateli mieszkających, pracujących i prowadzących przedsiębiorstwa w regionach transgranicznych sąsiadujących państw członkowskich oraz przekazują Komisji wyniki swoich obserwacji co sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Należy dostarczać oddzielne informacje na temat klientów biznesowych, klientów usług abonamentowych i klientów usług w przedpłacie.

 

8a. Krajowe organy regulacyjne wspierają kampanię reklamową, prowadzoną we Wspólnocie przez takie środki masowego przekazu, jak telewizja, radio, magazyny, prasa i kino, w celu podniesienia poziomu informacji na temat warunków eurotaryfy, jak określono w art. 4. Kampanię należy rozpocząć niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 36

ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 A (nowy)

 

6a. Na podstawie sprawozdań krajowych organów regulacyjnych, w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedstawia Parlamentowi i Radzie analizę opłat detalicznych i hurtowych za ogólnowspólnotowe roamingowe usługi transmisji danych we Wspólnocie. Jeżeli ogólnowspólnotowe opłaty roamingowe za usługi transmisji danych nie zmaleją znacznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, Komisja przedstawi również wniosek dotyczący regulacji tych opłat na podstawie regulacji opłat za roaming w przypadku telefonii głosowej.

Uzasadnienie

Dzięki szybkiemu rozwojowi technologicznemu rola rynku usług międzynarodowych w zakresie danych wciąż rośnie. Przesyłanie dźwięku w oparciu o internet (VoiP) rewolucjonizuje telefonię stałą, otwierając drogę tańszym przekazom dźwiękowym. Rozprzestrzenianie się i obecność sieci 3G oraz innych związanych z tym technologii mają poważny wpływ na rynek usług telefonii komórkowej. W interesie konsumentów i w celu zagwarantowania konkurencji powinno się dokonywać bardziej intensywnego monitorowania mechanizmów rynkowych, a w przypadku ich niewłaściwego działania powinna istnieć możliwość odpowiedniej interwencji.

Poprawka 37

ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 B (nowy)

 

6b. Krajowe organy regulacyjne zapewniają, że obniżenie opłat roamingowych wynikające z niniejszego rozporządzenia nie są kompensowane kosztami połączeń w sieci komórkowej w tym samym państwie członkowskim.

Poprawka 38

ARTYKUŁ 10 USTĘP 3

3. Komisja regularnie publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysokość średniej stawki za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, ustaloną zgodnie z ust. 1, 2 i 4.

3. Komisja regularnie publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w portalu internetowym Komisji „Twoja Europa” wysokość średniej stawki za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, ustaloną zgodnie z ust. 1, 2 i 4.

Poprawka 39

ARTYKUŁ 10 USTĘP 6

6. Zmiany konieczne dla dostosowania załącznika II do postępu techniki i sytuacji rynkowej są uchwalane przez Komisję, działającą zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 3.

6. Zmiany konieczne dla dostosowania załącznika II do postępu techniki i sytuacji rynkowej są uchwalane przez Komisję, działającą zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 13 ust. 2a.

Poprawka 40

ARTYKUŁ 12

Procedura przeglądu

Procedura przeglądu

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania niniejszego rozporządzenia i złoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przed upływem dwóch lat od wejścia rozporządzenia w życie. W swoim sprawozdaniu Komisja przedstawi uzasadnienie konieczności utrzymania przepisów rozporządzenia bądź możliwości ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w zakresie konkurencji. W tym celu Komisja może zwrócić się do państw członkowskich oraz krajowych organów regulacyjnych z wnioskiem o przekazanie informacji, które zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania niniejszego rozporządzenia i złoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przed upływem dwóch lat od wejścia rozporządzenia w życie. Komisja w szczególności ocenia, czy cele niniejszego rozporządzenia zostały osiągnięte, i w miarę potrzeb wnosi odpowiednie propozycje.

 

W swoim sprawozdaniu Komisja przedstawi uzasadnienie konieczności utrzymania przepisów rozporządzenia oraz rozważy, czy w świetle rozwoju sytuacji rynkowej i z uwzględnieniem zarówno sytuacji w zakresie konkurencji, jak i ochrony konsumenta, istnieje potrzeba przedłużenia okresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia poza okres określony w ust. 1b, uwzględniając potrzebę utworzenia rzeczywistego, skutecznego i konkurencyjnego wewnętrznego rynku telekomunikacyjnego, służącego wyeliminowaniu kosztów transgranicznych i przemian cenowych w zakresie połączeń komórkowych na szczeblu krajowym, a zwłaszcza mając na uwadze kwestię, czy opłaty detaliczne za połączenia roamingowe w ramach UE przekraczają opłaty za połączenia krajowe.

W ramach tego sprawozdania Komisja, zwracając szczególną uwagę na efekty braku równowagi regionalnej i wśród operatorów, dokonuje przeglądu zmian w opłatach hurtowych i detalicznych za świadczenie klientom korzystającym z roamingu usług łączności głosowej i transmisji danych, w tym SMS, MMS i innych ogólnowspólnotowych roamingowych usług transmisji danych. W stosownych przypadkach sprawozdanie zawiera zalecenia dotyczące konieczności uregulowania tych usług.

1a. Do celów tego sprawozdania Komisja może wykorzystać informacje zgromadzone przy zastosowaniu art. 8 ust. 2.

1b. Niniejsze rozporządzenie wygasa po okresie 3 lat od wejścia w życie, chyba że przed jego wygaśnięciem Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący przedłużenia okresu jego obowiązywania.

Poprawka 41

ARTYKUŁ 12 USTĘP 1 C (nowy)

 

1c. Komisja analizuje skutki wprowadzenia niniejszego rozporządzenia dla konkurencyjności mniejszych, niezależnych lub funkcjonujących od niedawna operatorów. W szczególności Komisja analizuje, czy mali, niezależni i funkcjonujący od niedawna operatorzy podlegają dyskryminacji cenowej i czy należy uregulować dostęp na warunkach niedyskryminujących mniejszych, niezależnych lub funkcjonujących od niedawna operatorów. Komisja przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej w dwanaście miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie obejmuje, w razie konieczności, propozycję działania. Propozycja taka może być także przedstawiona odrębnie, jeżeli wymagają tego zmiany na rynku lub ich brak.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie większej jasności analizy Komisji, badającej wpływ uregulowań na małych, niezależnych i funkcjonujących od niedawna operatorów.

Poprawka 42

ARTYKUŁ 12 USTĘP 1 D (nowy)

 

1d. Komisja publikuje coroczne sprawozdanie w sprawie zmian, jakie nastąpiły na terytorium Wspólnoty w dziedzinie objętej niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie szerszego zakresu rocznego przeglądu.

Poprawka 43

ARTYKUŁ 13 USTĘP 2 A (nowy)

 

2a. Gdziekolwiek dokonano odniesienia do niniejszego ustępu, mają zastosowanie art. 5a ust. 1 do 4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem postanowień jej art. 8.

Poprawka 44

ZAŁĄCZNIK I

Opłaty hurtowe za wykonywanie połączeń realizowanych w roamingu regulowanym, o których mowa w art. 3

Opłaty hurtowe za połączenia realizowane w roamingu regulowanym, o których mowa w art. 3 i 4

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą operator sieci odwiedzanej może pobrać od operatora sieci macierzystej klienta korzystającego z roamingu za zrealizowanie zainicjowanego w tej odwiedzanej sieci połączenia w roamingu regulowanym, nie może przekraczać, w ujęciu minutowym, kwoty odpowiadającej średniej stawce za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 3, pomnożonej przez:

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą operator sieci odwiedzanej może pobrać od któregokolwiek operatora sieci macierzystej klienta korzystającego z roamingu za zrealizowanie zainicjowanego w tej odwiedzanej sieci połączenia w roamingu regulowanym, nie może przekraczać, w ujęciu minutowym, kwoty odpowiadającej średniej stawce za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 3, pomnożonej przez współczynnik dwa dla wszystkich połączeń wykonywanych do publicznej sieci telefonicznej, bez względu na to czy odbywają się one w państwie członkowskim, w którym umiejscowiona jest odwiedzana sieć, czy w państwie członkowskim innym niż to, w którym umiejscowiona jest odwiedzana sieć.

 

a) współczynnik dwa – w przypadku realizowanego w roamingu regulowanym połączenia z numerem należącym do publicznej sieci telefonicznej w państwie członkowskim, w którym umiejscowiona jest odwiedzana sieć; lub

 

b) współczynnik trzy – w przypadku realizowanego w roamingu regulowanym połączenia z numerem należącym do publicznej sieci telefonicznej w państwie członkowskim innym niż to, w którym umiejscowiona jest odwiedzana sieć.

 

Maksymalne opłaty, o których mowa w niniejszym załączniku, obejmują wszelkie składniki stałe, np. opłaty za zainicjowanie połączenia.

 

Poprawka 45

ZAŁĄCZNIK I USTĘP 1 A (nowy)

 

1a. W przypadku wykonywanych i odbieranych połączeń z sieciami telefonii komórkowej, których operatorzy posiadają koncesje obejmujące wyłącznie najbardziej oddalone regiony Wspólnoty, do wspomnianych opłat maksymalnych dodaje się koszty dodatkowe związane z oddaleniem tych regionów oraz z tranzytem połączeń między Europą kontynentalną a najbardziej oddalonymi regionami.

Uzasadnienie

Na obszarach najbardziej oddalonych tranzyt połączeń obejmuje koszty niewspółmiernie wysokie w porównaniu z kosztami ponoszonymi przez pozostałych operatorów europejskich, co wynika z braku ciągłości geograficznej. Przewidywane maksymalne kwoty zmuszałyby pozostałych operatorów europejskich do obsługi klientów operatorów działających w regionach najbardziej oddalonych bez możliwości pokrycia kosztów, co mogłoby skłaniać ich do odmowy wykonania połączeń dla klientów operatorów z regionów najbardziej oddalonych.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Możliwość korzystania z aparatów komórkowych w czasie podróży obywateli wspólnotowych z kraju ojczystego za granicę jest kluczowym elementem specyfiki wewnętrznego rynku telekomunikacji komórkowej w Europie. Obecny rynek usług roamingowych charakteryzuje się oczywistymi nieprawidłowościami, które stanowią dla obywateli barierę w użytkowaniu telefonów komórkowych przy przejazdach z jednego państwa członkowskiego do innego.

Udzielamy jasnego poparcia proponowanemu przez Komisję wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia w sprawie usług roamingowych w ramach wspólnotowych sieci publicznych. Dostrzegamy jednakże możliwość wprowadzenia usprawnień, jeżeli chodzi o przejrzystość cenową z punktu widzenia konsumentów, w celu zapewnienia konsumentom możliwości dokonywania świadomych wyborów, a także ustanowienia na rzecz operatorów sieci komórkowych sprawiedliwych ram działania w celu zwiększenia konkurencji na wewnętrznym rynku usług roamingowych.

Parlament Europejski szanuje obawy Komisji związane z regulowaniem poziomu cen usług międzynarodowej bezprzewodowej transmisji danych na podstawie obecnie dostępnych informacji na temat tego segmentu rynku, w szczególności bez właściwej oceny wpływu. Parlament Europejski wskazuje jednak na silną potrzebę bliższej oceny i monitoringu tego sektora rynkowego, ponieważ wydaje się, że istnieją mocne dowody na wypaczenia rynkowe.

I. Wypaczenia rynkowe

1. Bardzo wysokie ceny

Poziom cen usług komunikacji w roamingu za pośrednictwem sieci komórkowych waha się od wysokiego do częstokroć przesadnego. Choć bezzasadnie wysoki poziom osiągają głównie opłaty detaliczne, dowody wskazują, że również w przypadku usług hurtowych opłaty nakładane przez macierzystych operatorów sieci, szczególnie mniejszych, znacznie przewyższają koszty ponoszone przez tych operatorów, a tym samym zakłócają uczciwą konkurencję.

2. Brak przejrzystości

Obywatele europejscy odczuwają potrzebę komunikacji o niezakłóconej jakości. Biorąc pod uwagę, że około 80% obywateli UE posiada telefon komórkowy, a w niektórych krajach wartość ta przekracza 100% (Portugalia 117,1%, Wielka Brytania 116,3%, Włochy 123,2%)[1], potrzeba ta jest oczywista. W tym celu niezbędne są przejrzyste mechanizmy naliczania opłat. Na poziomie B-to-B (kontakty pomiędzy podmiotami gospodarczymi) przejrzystość powinna zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Na poziomie B-to-C (kontakty z konsumentami) głównym celem jest zapewnienie konsumentom kompletnych i porównywalnych informacji o aktualnych cenach, tak aby umożliwić im dokonanie świadomego wyboru.

II. Niedogodności związane z nieodpowiednio funkcjonującym wewnętrznym rynkiem telekomunikacyjnym

1. Rozmijanie się z celami strategii lizbońskiej

Głównym celem agendy lizbońskiej jest uczynienie z Unii Europejskiej do roku 2010 najbardziej konkurencyjnej na świecie gospodarki opartej na wiedzy. W marcu 2005 r. Rada Europejska wezwała Komisję, Radę oraz państwa członkowskie do nadania nowego impulsu strategii lizbońskiej poprzez odnowienie europejskiego partnerstwa na rzecz zatrudnienia i wzrostu. Sprawiedliwie funkcjonujący rynek pracy mógłby zwiększyć poziom wzrostu oraz stanowić nowy bodziec dla konkurencyjności europejskiej gospodarki. W celu zapewnienia światowej konkurencyjności rynku europejskiego konieczne jest ustanowienie dynamicznego rynku wewnętrznego pozbawionego wewnętrznych barier. Nieuzasadniona wysokość cen powstrzymująca klientów od posługiwania się posiadanymi aparatami stanowi przeszkodę dla wewnętrznego rynku usług.

2. Brak rozwoju wewnętrznego rynku opartego na wiedzy

Rynek usług telefonii komórkowej, jako część szerszego rynku usług społeczeństwa informacyjnego, obejmuje nie tylko telefonię głosową, lecz również świadczenie innego rodzaju usług komunikacyjnych nowej generacji. Technologie takie jak VOIP, sieci 3G, GPS, Wi-Fi, zdalny dostęp do internetu i telewizji oraz nowe aparaty umożliwiające bezprzewodową transmisję danych na szerszą skalą stanowią obiecujące rozwiązania, które nie powinny być hamowane przez brak popytu wynikający z cen zaporowych.

3. Brak samoregulacji

Samoregulacja rozumiana jest jako negocjowanie i uzgadnianie przez operatorów lub stowarzyszenia wytycznych na szczeblu wspólnotowym. Operatorzy byliby zobowiązani do gwarantowania istotnych obniżek cen na poziomie detalicznym i hurtowym. Wydaje się, ze tego typu propozycje nie zostały jak dotąd wysunięte.

4. Sytuacja w liczbach

Przeprowadzone badania statystyczne wykazały, co następuje:

· niemal 80% obywateli UE posiada telefon komórkowy;

· użytkownicy telefonów komórkowych polegają w przeważającej większości na międzynarodowych usługach roamingowych, o czym świadczy fakt, iż około 90% z nich wybiera przy podróżach zagranicznych właśnie tę formułę, nie zaś zakup nowej karty SIM;

· zdecydowana większość użytkowników ogranicza ilość połączeń podróżując za granicę;

· wygórowane ceny połączeń stanowią główny (81% ankietowanych) powód rzadszego korzystania z telefonów komórkowych podczas podróży zagranicznych;

· w odniesieniu do cen istnieje poważny brak przejrzystości – 40% użytkowników unijnych nie jest w pełni świadomych ponoszonych kosztów;

· zdecydowana większość użytkowników (70% ankietowanych) życzyłaby sobie podjęcia przez Unię Europejską działań na rzecz regulacji cen połączeń oraz wiadomości tekstowych, tak aby opłaty roamingowe nie osiągały poziomu nierozsądnie wyższego niż w przypadku opłat lokalnych.

B. Proponowane usprawnienia

Nadrzędnym celem proponowanego rozporządzenia jest zagwarantowanie właściwie funkcjonującego europejskiego wewnętrznego rynku telekomunikacyjnego. Należy przezwyciężyć bariery geograficzne hamujące dynamiczny rozwój konkurencji i zwiększyć przejrzystość z punktu widzenia konsumentów i sektora, co może częściowo przyczynić się do realizacji ogólnego celu.

5. Uregulowania w zakresie usług hurtowych

Regulacja cen usług hurtowych stanowi klucz do osiągnięcia wyżej wspomnianych celów. Aby zagwarantować konkurencję, regulacja taka winna zapewnić operatorom sprawiedliwe ramy działania, niezależnie od ich wielkości czy okresu funkcjonowania (dostęp do rynku), lub też lokalizacji geograficznej (północ-południe: turystyka; wschód-zachód: poziom dochodów). Dla zapewnienia sprawiedliwej konkurencji wszyscy operatorzy winni zostać poddani obowiązkowi świadczenia usług roamingowych na poziomie hurtowym.

Podstawa regulacyjna z zakresu usług hurtowych winna być przejrzysta, uniemożliwiająca manipulację i stosowana w sposób jednakowy we wszystkich państwach członkowskich, natomiast nie powinna ona stanowić nadmiernego obciążenia administracyjnego dla organów regulacyjnych.

W przypadku usług hurtowych rozporządzenie powinno opierać się na stawkach za zakończenie połączenia (MTR) wyliczanych jako średnia ze wszystkich 27 państw członkowskich. Absolutny poziom cen na poziomie hurtowym wyliczany jest poprzez przemnożenie średniej stawki MTR przez jednolity współczynnik. Żaden operator sieci nie jest upoważniony do nakładania na innego operatora opłat przekraczających ten limit.

Uregulowania cenowe na poziomie hurtowym powinny wejść w życie bezzwłocznie.

6. Klauzula wygaśnięcia

W przypadku ustanowienia przez sektor rynku kapitałowego obejmującego całość europejskiego rynku usług roamingowych (połączenia przychodzące i wychodzące) operatorzy oferujący na tym rynku całość swojej puli minut roamingowych nie podlegaliby od tej chwili regulacji w odniesieniu do usług hurtowych.

7. Uregulowania w zakresie usług detalicznych

Regulacja cen usług detalicznych powinna przede wszystkim zagwarantować, że obniżone ceny stosowane przez operatorów na poziomie hurtowym służyć będą także klientom indywidualnym, przy jednoczesnym pozostawieniu operatorom wystarczających możliwości dotyczących innowacyjnych usług i pakietów taryfowych.

Absolutny poziom cen na poziomie detalicznym powinien stosować się wyłącznie do regulowanej taryfy detalicznej (tzw. eurotaryfa), oferowanej obowiązkowo przez wszystkich operatorów. Taryfa ta winna obejmować całościową cenę za połączenie i za jednostkę czasową, a jej zmian mógłby dokonywać w razie konieczności Parlament Europejski i Rada. Operatorzy są zobowiązani udostępniać pełnych informacji o warunkach związanych z tą taryfą i umożliwienia konsumentom swobodnego wyboru eurotaryfy.

W celu zwiększenia konkurencji na rynku bezprzewodowej transmisji danych, a także stworzenia możliwości porównywania cen usług roamingowych w skali europejskiej, operatorzy zobowiązani są także do oferowania międzynarodowej całościowej miesięcznej stawki zryczałtowanej. Stawka ta ma obejmować opłatę podstawową, krajowe i międzynarodowe opłaty roamingowe, opłaty za bezprzewodową transmisję danych (SMS, MMS, Mobile TV itp.), a także opłaty za wszelkie usługi oferowane klientom w terminie późniejszym. Do stawki zryczałtowanej nie stosuje się żadnej regulacji cenowej.

Jeżeli operatorzy spełniają obydwa wymogi (eurotaryfa i całościowa stawka zryczałtowana), wszelkie inne istniejące lub nowe międzynarodowe modele taryfowe w zakresie roamingu nie podlegają regulacji, pozostawiając operatorom swobodę indywidualizowania swoich pakietów usług.

Regulacja cen usług detalicznych powinna wejść w życie bezzwłocznie i wygasać z chwilą zniesienia przeszkód natury geograficznej oraz ustanowienia właściwie funkcjonującego rynku wewnętrznego.

8. Przejrzystość

Bardziej niż informacja cenowa na żądanie („system ssący” – pull system) preferowany jest aktywny „system pchający” (push system). W celu uniknięcia spamowania informacja musi ograniczać się do podania cen, a klienci powinni w razie potrzeby mieć możliwość przełączenia się do „systemu ssącego”.

Konsumenci muszą być informowani w czasie rzeczywistym o kosztach ponoszonych w związku z korzystaniem z usług roamingowych.

Należy także zapewnić proporcjonalność kosztów przekazywania informacji konsumentom.

W celu zapewnienia możliwości zaistnienia redukcji cenowych na poziomie hurtowym należy zwiększyć przejrzystość cen nakładanych między operatorami. Do czasu utworzenia europejskiego organu regulacyjnego odpowiedzialność za wprowadzenie przejrzystości spoczywa na organach krajowych.

9. Dalsze kroki

Parlament Europejski zwraca się do Komisji o bliskie monitorowanie rozwoju poziomu cen w zakresie międzynarodowej bezprzewodowej transmisji danych oraz ocenę potrzeby wprowadzenia dalszych uregulowań w tej dziedzinie. Sprawozdawca wskazuje także na wysoki poziom zagrożenia dla innowacji w sferze nowych technologii i usług w tej dziedzinie, co wynika z naliczania wygórowanych cen.

C. Wyznaczone cele

W opisanym kontekście proponowane rozporządzenie ma doprowadzić do wyważonego podejścia biorącego pod uwagę zarówno interesy konsumenta, jak i interesy sektora telefonii komórkowej. Powinno to doprowadzić do znacznego zmniejszenia poziomu cen roamingu przy utrzymaniu konkurencyjnych i sprawiedliwych ram działania operatorów sieci komórkowych.

  • [1]  Dane z 4. kwartału roku 2005.
    Źródło: Credit Suisse, analiza przedstawiona przez prof. Gerpotta.

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (22.3.2007)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej
(COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 –2006/0133(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Andrea Losco

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie

Problem niezwykle wysokich opłat za roaming międzynarodowy telefonii komórkowej, czyli możliwość wykonywania lub po prostu odbierania połączeń za granicą, dotyczy co najmniej 147 milionów obywateli Unii Europejskiej (37 milionów turystów i 110 milionów klientów podróżujących w interesach)[1].

Jest to możliwe dzięki uzgodnieniom w zakresie roamingu międzynarodowego zawartym między operatorem, z którym klient podpisał umowę a zagranicznym operatorem sieci odwiedzanej przez klienta.

Jak zgodnie stwierdziły organizacje konsumenckie, krajowe organy regulacyjne oraz większość decydentów, nie nastąpiło obniżenie opłat za usługi roamingu jako dynamiczny efekt konkurencji między operatorami, jak miało to miejsce w przypadku krajowych połączeń komórkowych. Wręcz przeciwnie, opłaty te są nadal bezzasadnie wysokie, mało przejrzyste i zaskakująco podobne wśród różnych operatorów działających w tym samym państwie członkowskim.

Stwierdziwszy jawną niechęć operatorów telefonicznych do obniżenia opłat roamingowych, i to mimo ostrzeżeń kierowanych do nich od kilku lat na szczeblu krajowym i europejskim, a ostatnio przez sam Parlament Europejski w rezolucji z grudnia 2005 r., w lipcu ubiegłego roku Komisja przedłożyła niniejszy wniosek dotyczący rozporządzenia.

2. Główne punkty wniosku Komisji

A) Regulacja opłat hurtowych

Ustalone zostają ograniczenia wysokości opłat na poziomie hurtowym. W przypadku połączeń krajowych, to jest wykonywanych wewnątrz odwiedzanego kraju, maksymalna wysokość opłat hurtowych równa jest dwukrotności średniej wspólnotowej stawki za zakończenie połączenia. W przypadku połączeń międzynarodowych, to jest wykonywanych zarówno do kraju macierzystego klienta, jak i innych krajów Wspólnoty, maksymalna wysokość opłat hurtowych równa jest trzykrotności średniej wspólnotowej stawki za zakończenie połączenia.

B) Regulacja opłat detalicznych

Maksymalna wysokość opłat za realizowanie połączeń w roamingu na poziomie detalicznym wynosi 130% maksymalnej wysokości opłat stosowanych na poziomie hurtowym. W przypadku połączeń odbieranych pułap ten stosuje się z momentem wejścia w życie nowego rozporządzenia. Natomiast w przypadku połączeń wykonywanych maksymalna wysokość opłat detalicznych wchodzi w życie automatycznie po upływie 6 miesięcy.

C) Przejrzystość stawek detalicznych

Wniosek sprzyja również przejrzystości opłat detalicznych, zobowiązując dostawców usług telefonii komórkowej do udzielania swoim abonentom, w wiadomości tekstowej SMS bądź formie ustnej, na żądanie i nieodpłatnie, zindywidualizowanych informacji na temat stawek roamingowych.

3. Propozycje

Sprawozdawca nie kryje pewnego zdziwienia spowodowanego tym niecodziennym wnioskiem dotyczącym rozporządzenia. Jest bowiem całkowicie przekonany, że podzielany absolutnie przez niego jak najbardziej szczytny cel obniżenia cen produktu powinien zostać osiągnięty poprzez zdrową konkurencję między działającymi na rynku podmiotami, nie zaś poprzez interwencjonistyczny zabieg bezpośredniej regulacji cen.

Wyraziwszy w ten sposób swoje zastrzeżenia co do zasady, musi jednak przyznać, że w przypadku tych konkretnych usług telefonii komórkowej zwykłe zasady konkurencji nie zadziałały.

Uwzględniając specyfikę rynków roamingu międzynarodowego i transgraniczny charakter usług, sprawozdawca zgadza się z Komisją co do konieczności zastosowania środków nadzwyczajnych w trybie pilnym, biorąc pod uwagę fakt, że obowiązujące ramy prawne okazały się nieodpowiednie, zaś krajowe organy regulacyjne nie były w stanie zadziałać skutecznie, a także fakt, że dostawcy hurtowi znajdują się w krajach innych niż te, w których znajdują się klienci korzystający z usług.

Trzymając się zatem ram ustalonych przez Komisję, sprawozdawca uważa za uzasadnione zaproponowanie jedynie kilku poprawek, ukierunkowanych na następujące aspekty:

A) stawki detaliczne

Sprawozdawca utrzymuje, że zaproponowany przez Komisję pułap 130 % jest zbyt niski. Pułap ten, mający pokrywać zarówno stawki detaliczne, jak i zysk, może poważnie zakłócić wszelkie zachęty do działania w warunkach konkurencji, nie sprzyja także powstawaniu szerszej oferty. Wszystko wskazuje na to, że ceny zostałyby ostatecznie ustalone na górnym granicznym poziomie proponowanego pułapu, a to z kolei miałoby niekorzystny wpływ na działalność małych operatorów niezależnych, których stawki nie równają do stawek dużych grup lub ugrupowań europejskich i którzy utraciliby w ten sposób efekt dźwigni konkurencyjnej; niekorzystny wpływ dałby się odczuć w sposób bardziej ogólny także w obszarze elastyczności stawek. Z tego też powodu proponuje się maksymalną wysokość opłat na poziomie detalicznym wynoszącą 150% wysokości opłat stosowanych na poziomie hurtowym.

B) Przejrzystość

Ważne jest zwiększenie przejrzystości stawek detalicznych poprzez wprowadzenie w stosunku do operatorów telefonii komórkowej automatycznego obowiązku informowania swoich abonentów o wysokości stawek za połączenia roamingowe już w momencie przekraczania przez tych ostatnich granicy.

C) Przyszłe ramy prawne dla wiadomości tekstowych SMS i MMS

Proponuje się włączenie wiadomości tekstowych SMS i MMS do przyszłej rewizji ram prawnych dla komunikacji elektronicznej, bowiem obecnie nie są one uwzględnione we wniosku dotyczącym rozporządzenia, a stanowią przedmiot prawdziwych nadużyć cenowych.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[2]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) W celu zapewnienia, by podczas podróży na terenie Wspólnoty użytkownicy publicznych sieci telefonii komórkowej nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu międzynarodowego przy wykonywaniu połączeń głosowych i ich odbieraniu, należy zastosować wspólny mechanizm, zwany zasadą europejskiego rynku wewnętrznego, gwarantujący wysoki poziom ochrony konsumenta przy jednoczesnym zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii komórkowej. Zastosowanie wspólnego mechanizmu jest konieczne wobec transgranicznego charakteru przedmiotowych usług i umożliwi operatorom telefonii komórkowej działanie w warunkach jednolitych, spójnych ram regulacyjnych, opartych na obiektywnie ustanowionych kryteriach.

(14) W celu zapewnienia, by podczas podróży na terenie Wspólnoty użytkownicy publicznych sieci telefonii komórkowej nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu międzynarodowego przy wykonywaniu połączeń głosowych i ich odbieraniu lub korzystaniu z usług transmisji danych, należy zastosować wspólny mechanizm, zwany zasadą europejskiego rynku wewnętrznego, gwarantujący wysoki poziom ochrony konsumenta przy jednoczesnym zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii komórkowej. Zastosowanie wspólnego mechanizmu jest konieczne wobec transgranicznego charakteru przedmiotowych usług i umożliwi operatorom telefonii komórkowej działanie w warunkach jednolitych, spójnych ram regulacyjnych, opartych na obiektywnie ustanowionych kryteriach. W celu zapewnienia wszystkim operatorom telefonii komórkowej we Wspólnocie skutecznej konkurencji w zakresie sprzedaży detalicznej, operatorzy telefonii komórkowej powinni mieć obowiązek świadczenia na życzenie hurtowych usług roamingu międzynarodowego na rzecz wszystkich innych operatorów posiadających siedzibę we Wspólnocie.

Uzasadnienie

Jako warunek skutecznej konkurencji operatorzy telefonii komórkowej powinni być zobowiązani do świadczenia hurtowych usług roamingu międzynarodowego na rzecz wszystkich innych operatorów. W ten sposób żaden operator nie zostanie wykluczony z dostępu do hurtowych usług roamingowych.

Poprawka 2

PUNKT 15 PREAMBUŁY

(15) Najbardziej skutecznym i proporcjonalnym mechanizmem, który można zastosować do celu regulacji poziomu stawek za połączenia realizowane w roamingu międzynarodowym z uwzględnieniem kwestii, o których mowa powyżej, jest ustanowienie na szczeblu Wspólnoty maksymalnej wysokości stawek za minutę połączenia na poziomie detalicznym i hurtowym.

(15) Najbardziej skutecznym i proporcjonalnym mechanizmem, który można zastosować do celu regulacji poziomu stawek za połączenia głosowe realizowane w roamingu międzynarodowym z uwzględnieniem kwestii, o których mowa powyżej, jest ustanowienie na szczeblu Wspólnoty maksymalnej wysokości stawek za minutę połączenia na poziomie detalicznym i hurtowym. W przypadku usług transmisji danych, z uwagi na szybkie zmiany technologiczne i rosnącą rolę wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych (MMS), krajowe organy regulacyjne i Komisja powinny sprawować nadzór nad stawkami na poziomie hurtowym i detalicznym, w tym opłatami za SMS i MMS, i uwzględnić je w przyszłym przeglądzie ram prawnych, jeśli stawki te nie zostaną obniżone.

Poprawka 3

PUNKT 26 PREAMBUŁY

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji o wysokości stawek detalicznych za wykonywanie i odbieranie połączeń w roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby pomóc klientom korzystającym z roamingu w podejmowaniu decyzji co do korzystania ze swojego telefonu komórkowego podczas pobytu za granicą, operatorzy telefonii komórkowej powinni umożliwić swoim klientom łatwy dostęp do informacji o wysokości stawek, jakie obowiązują ich podczas pobytu w danym państwie członkowskim; informacje takie powinny być udostępniane na życzenie i nieodpłatnie. W imię przejrzystości operatorzy mają także obowiązek udzielania informacji o wysokości stawek roamingowych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz okresowego informowania swoich klientów o aktualnej wysokości tych stawek i powiadamiania ich w przypadku istotnych zmian.

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji o wysokości stawek detalicznych za wykonywanie i odbieranie połączeń w roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby pomóc klientom korzystającym z roamingu w podejmowaniu decyzji co do korzystania ze swojego telefonu komórkowego podczas pobytu za granicą, operatorzy telefonii komórkowej powinni umożliwić swoim klientom łatwe uzyskiwanie informacji o obowiązujących porozumieniach kierunkowych zawartych przez operatora macierzystego z operatorem sieci odwiedzanej oraz o wysokości stawek, jakie obowiązują ich podczas pobytu w danym państwie członkowskim; informacje takie powinny być udostępniane nieodpłatnie. Powinny one także zawierać koszt wykonywania i odbierania połączeń w danym państwie członkowskim. W imię przejrzystości operatorzy mają także obowiązek udzielania informacji o wysokości stawek roamingowych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz okresowego informowania swoich klientów o aktualnej wysokości tych stawek i powiadamiania ich w przypadku istotnych zmian.

Poprawka 4

PUNKT 27 PREAMBUŁY

(27) Krajowe organy regulacyjne, które są odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z ram regulacyjnych łączności elektronicznej z 2002 r., powinny posiadać uprawnienia umożliwiające im nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia i ich egzekwowanie na terytorium podlegającym ich kompetencji. Powinny także śledzić zmiany wysokości opłat za usługi łączności głosowej i transmisji danych pobieranych od użytkowników telefonii komórkowej podczas roamingu na terytorium Wspólnoty, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych kosztów związanych z realizacją połączeń roamingowych w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty oraz do konieczności zagwarantowania możliwości odzyskania tych kosztów na rynku hurtowym. Organy te powinny zapewnić, by użytkownicy telefonii komórkowej mieli dostęp do bieżących informacji o stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(27) Krajowe organy regulacyjne, które są odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z ram regulacyjnych łączności elektronicznej z 2002 r., powinny posiadać uprawnienia umożliwiające im nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia i ich egzekwowanie na terytorium podlegającym ich kompetencji. Powinny także śledzić zmiany wysokości opłat za usługi łączności głosowej i transmisji danych pobieranych od użytkowników telefonii komórkowej podczas roamingu na terytorium Wspólnoty, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych kosztów związanych z realizacją połączeń roamingowych w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty oraz do konieczności zagwarantowania możliwości odzyskania tych kosztów na rynku hurtowym. Krajowe organy regulacyjne powinny przekazywać wyniki tego monitoringu Komisji co sześć miesięcy począwszy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Organy te powinny również zapewnić, by użytkownicy telefonii komórkowej mieli dostęp do bieżących informacji o stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 5

PUNKT 31 PREAMBUŁY

(31) Niniejsze rozporządzenie powinno zostać poddane przeglądowi przed upływem dwóch lat od jego wejścia w życie, celem upewnienia się, czy nadal jest ono konieczne i stosowne w odniesieniu do warunków panujących wtedy na rynku łączności elektronicznej.

(31) Niniejsze rozporządzenie ma na celu rozwiązanie problemu niesprawnie funkcjonującego rynku poprzez zastosowanie środków bezzwłocznie przywracających skuteczną konkurencję z korzyścią dla konsumentów. Nie ma ono stałego charakteru, dlatego też powinno zostać poddane przeglądowi przed upływem dwóch lat od jego wejścia w życie, celem upewnienia się, czy nadal konieczne i stosowne są działania prawne na rzecz regulacji opłat hurtowych i detalicznych w odniesieniu do warunków panujących wtedy na rynku łączności elektronicznej oraz ustalenia, czy rozporządzenie powinno zostać uchylone bądź czasowo zastąpione mniej restrykcyjnymi przepisami.

Poprawka 6

PUNKT 31 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(31a) Stosowanie niniejszego rozporządzenia zostaje odroczone w przypadku Bułgarii i Rumunii, w oczekiwaniu na wynik specjalnej oceny wpływu, która ma być przeprowadzona przez Komisję w odniesieniu do tych dwóch państw członkowskich. W każdym razie ewentualny pułap hurtowych i detalicznych opłat roamingowych winien być w przypadku Bułgarii i Rumunii wprowadzany stopniowo przy pomocy łagodnej metody.

Uzasadnienie

Rynki w Bułgarii i Rumunii są stosunkowo niedojrzałe i wymagają poważnych inwestycji w zakresie poprawy sieci. Przed wprowadzeniem rozporządzenia w sprawie roamingu ważne jest zatem przeprowadzenie dla tych dwóch państw członkowskich specjalnej analizy wpływu.

Poprawka 7

ARTYKUŁ 1 USTĘP -1 (nowy)

 

-1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady zwiększenia przejrzystości cen i poprawy dostarczania konsumentom informacji na temat stawek w usługach roamingu międzynarodowego.

Uzasadnienie

Wśród celów niniejszego rozporządzenia znajdują się: ustanowienie zasad prowadzących do zwiększenia przejrzystości cenowej oraz poprawa informowania konsumentów korzystających z usług roamingu międzynarodowego.

Poprawka 8

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERY (E A) I (E B) (nowe)

 

(ea) „nowi klienci korzystający z roamingu” oznacza klientów korzystających z roamingu wymienionych w punkcie (e), którzy po wejściu w życie warunków wynikających z art. 4 (i) po raz pierwszy podpisali umowę z operatorem macierzystym, (ii) podpisali umowę z nowym operatorem macierzystym lub (iii) kupili kartę SIM (ang. Subscriber Identity Module) typu prepaid;

 

(eb) „dotychczasowi klienci korzystający z roamingu” oznacza klientów korzystających z roamingu wymienionych w punkcie (e), którzy nie mieszczą się w definicji przytoczonej w punkcie (ea) lub nowych klientów korzystających z roamingu, którzy postanowili zrezygnować z chroniącej konsumenta stawki przewidzianej na mocy art. 4.

Uzasadnienie

Zgodnie ze złożonymi poprawkami, wprowadza się tu definicje „nowych klientów korzystających z roamingu" i „dotychczasowych klientów korzystających z roamingu”.

Poprawka 9

ARTYKUŁ 3 TYTUŁ

Opłaty hurtowe za wykonywanie połączeń realizowanych w roamingu regulowanym

Opłaty hurtowe za połączenia realizowane w roamingu regulowanym

Uzasadnienie

Oddzielny pułap dla połączeń lokalnych i innych spowoduje spore zamieszanie. Właściwszy byłby zatem jeden wyższy pułap, równy średniej stawce za zakończenie połączenia opublikowanej na mocy art. 10 ust. 3, pomnożonej przez współczynnik 3.

Poprawka 10

ARTYKUŁ 4

Opłaty detaliczne za wykonywanie połączeń realizowanych w roamingu regulowanym

Opłaty hurtowe za połączenia realizowane w roamingu regulowanym

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą operator macierzysty może pobrać od swojego klienta korzystającego z roamingu za zrealizowanie połączenia w roamingu regulowanym, nie może przekroczyć 130 % odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej za takie połączenie, określonej zgodnie z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o których mowa w niniejszym artykule, obejmują wszelkie składniki stałe związane z realizowaniem połączeń w roamingu regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Z zastrzeżeniem art. 5, średnia wysokość opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą operator macierzysty może pobrać od swojego klienta korzystającego z roamingu za wykonywanie i odbieranie połączenia w roamingu regulowanym, nie może przekroczyć 150% odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej za takie połączenie, określonej zgodnie z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o których mowa w niniejszym artykule, obejmują wszelkie składniki stałe związane z realizowaniem połączeń w roamingu regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Uzasadnienie

Proponowane pułapy opłat detalicznych za połączenia są zbyt niskie, nie pozostawiając miejsca na twórczą konkurencję między różnymi rodzajami operatorów i usług. Należy więc ustanowić jednolity wyższy średni pułap detaliczny wraz z maksymalnymi opłatami za poszczególne połączenia, dając tym samym operatorom więcej pola do manewru, co pociągnie za sobą lepsze usługi dla konsumentów.

Poprawka 11

ARTYKUŁ 4 A (nowy)

 

Artykuł 4a

Stawka chroniąca konsumenta

 

1. Operatorzy macierzyści mają obowiązek udostępnić wszystkim klientom korzystającym z roamingu w sposób jasny i przejrzysty stawkę chroniącą konsumenta zgodną z ust. 2.

 

2. Detaliczna opłata za minutę połączenia (bez podatku VAT), jaką operator macierzysty może pobrać od swych klientów korzystających z roamingu za realizację połączeń w roamingu, nie może przekraczać 0,50 euro za połączenia wykonane i 0,25 euro za połączenia odebrane.

 

3. Dotychczasowi klienci korzystający z roamingu otrzymują możliwość przejścia na stawkę chroniącą konsumenta. Przejście to nie pociąga za sobą żadnych opłat i nie może podlegać warunkom ani ograniczeniom dotyczącym dotychczasowych składników abonamentu.

 

4. Stawka chroniąca konsumenta proponowana jest automatycznie nowym klientom korzystającym z roamingu wykupującym abonament, chyba że świadomie wybiorą oni inną stawkę. W przypadku świadomego wybrania przez nowego klienta korzystającego z roamingu innej stawki klient ma możliwość powrotu do stawki chroniącej konsumenta w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych składników abonamentu.

 

5. Maksymalne opłaty, o których mowa w niniejszym artykule obejmują wszelkie składniki stałe związane z realizowaniem połączeń w roamingu regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Poprawka 12

ARTYKUŁ 6

Artykuł 6

 

Opłaty detaliczne za odbieranie połączeń w roamingu na terytorium Wspólnoty

 

Całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą operator macierzysty może pobrać od swojego klienta korzystającego z roamingu za odbieranie przez tego klienta połączeń telefonicznych podczas korzystania z roamingu w sieci odwiedzanej, nie może przekroczyć, w ujęciu minutowym, 130 % średniej stawki za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 3. Maksymalne opłaty, o których mowa w niniejszym artykule, obejmują wszelkie składniki stałe związane z realizowaniem połączeń w roamingu regulowanym, np. opłaty jednorazowe czy opłaty aktywacyjne.

skreślony

Poprawka 13

ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany jest na żądanie swojego klienta korzystającego z roamingu udzielić mu zindywidualizowanych informacji taryfowych na temat stawek detalicznych za wykonywanie i odbieranie połączeń przez danego klienta w odwiedzanym państwie członkowskim.

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany jest automatycznie udzielić swojemu klientowi korzystającemu z roamingu zindywidualizowanych informacji taryfowych na temat stawek detalicznych i obowiązujących specjalnych porozumień kierunkowych zawartych z innymi operatorami telefonii komórkowej, dotyczących wykonywania i odbierania połączeń przez danego klienta w odwiedzanym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Dla lepszej przejrzystości i konkurencyjności klient powinien być informowany o stawkach detalicznych i obowiązujących porozumieniach kierunkowych zawartych przez operatora macierzystego z operatorami sieci odwiedzanych, aby mógł dokonać wyboru w oparciu o pełne informacje.

Poprawka 14

ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Klient ma prawo zażądać takich informacji ustnie podczas rozmowy przez telefon komórkowy lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej SMS, w każdym przypadku kierując swoje żądanie pod numer wskazany do tego celu przez operatora macierzystego, i może zdecydować, czy informacje mają mu zostać przekazane podczas tej samej rozmowy, czy też w wiadomości SMS (w tym ostatnim przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki).

2. Klient korzystający z roamingu otrzymuje informacje, o których mowa w ust. 1, ustnie podczas rozmowy przez telefon komórkowy lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS. Wszyscy operatorzy świadczący usługi telefonii komórkowej w kraju odwiedzanym, którzy zawarli porozumienia kierunkowe z operatorem macierzystym dostarczają tych informacji w ciągu godziny od wjazdu klienta do odwiedzanego państwa członkowskiego.

Poprawka 15

ARTYKUŁ 7 USTĘP 3 A (nowy)

 

3a. Klient może w dowolnym momencie zażądać zaprzestania świadczenia powyższej nieodpłatnej usługi informacyjnej.

Uzasadnienie

Aby uniknąć wysyłania niechcianych wiadomości, szczególnie w przypadku klientów transgranicznych, powinna istnieć możliwość wybrania w dowolnym momencie systemu „na żądanie”.

Poprawka 16

ARTYKUŁ 8 USTĘP 1 A

 

1a. Krajowe organy regulacyjne publicznie udostępniają informacje dotyczące stosowania tego rozporządzenia, w szczególności art. 3, 4 i 4a, w sposób umożliwiający zainteresowanym stronom uzyskanie łatwego dostępu do tych informacji.

Uzasadnienie

Zgodnie z ust. 1 tego artykułu, wyniki procedury monitorowania i nadzoru powinny być przejrzyste i publicznie dostępne, co tym samym umożliwi dobre poinformowanie zainteresowanych stron i konsumentów.

Poprawka 17

ARTYKUŁ 8 USTĘP 6

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą zmiany wysokości opłat detalicznych i hurtowych za świadczenie klientom korzystającym z roamingu usług łączności głosowej i transmisji danych, w tym usług przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych (MMS), zwłaszcza w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty, i na życzenie Komisji przekazują jej wyniki swoich obserwacji.

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą zmiany wysokości opłat detalicznych i hurtowych za świadczenie klientom korzystającym z roamingu usług łączności głosowej, zwłaszcza w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty, i co sześć miesięcy począwszy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przekazują wyniki swoich obserwacji Komisji.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia szybkiego wprowadzenia tego rozporządzenia nie należy doń bezpośrednio włączać transmisji danych w roamingu. Ważne jest jednak nadal, aby krajowe organy regulacyjne i Komisja monitorowali koszty usług roamingowych w tej dziedzinie i oceniali wyniki, proponując w razie potrzeby odpowiednie rozporządzenie. Odpowiednim miejscem na to jest art. 12 „Procedura przeglądu” - zob. inne poprawki.

Poprawka 18

ARTYKUŁ 10 USTĘP 5

5. Przedsiębiorstwa podlegające wymogom niniejszego rozporządzenia dopilnują, aby wszelkie zmiany wysokości pobieranych przez nie opłat niezbędne dla zapewnienia zgodności z art. 3, 4 i 6 weszły w życie w terminie dwóch miesięcy od daty każdej publikacji, zgodnie z wcześniejszymi ustępami niniejszego artykułu.

5. Przedsiębiorstwa podlegające wymogom niniejszego rozporządzenia dopilnują, aby wszelkie zmiany wysokości pobieranych przez nie opłat niezbędne dla zapewnienia zgodności z art. 3 i 4 weszły w życie w terminie dwóch miesięcy od daty każdej publikacji, zgodnie z wcześniejszymi ustępami niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Proponowane pułapy opłat detalicznych za połączenia są zbyt niskie i nie pozostawiają miejsca na twórczą konkurencję między różnymi rodzajami operatorów i usług. Należy więc ustanowić jednolity wyższy średni pułap detaliczny wraz z maksymalnymi opłatami za poszczególne połączenia, dając tym samym operatorom więcej pola do manewru, co pociągnie za sobą lepsze usługi dla konsumentów.

Poprawka 19

ARTYKUŁ 11 A (nowy)

 

Artykuł 11a

Usługi transmisji danych

 

1. Krajowe organy regulacyjne śledzą zmiany wysokości opłat hurtowych i detalicznych za świadczenie klientom korzystającym z roamingu usług w zakresie transmisji danych, wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych (MMS), zbierając dane o międzynarodowych średnich hurtowych opłatach roamingowych pobieranych przez operatorów telefonii komórkowej we Wspólnocie, oraz przekazują Komisji wyniki swoich obserwacji po 12 miesiącach od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie na jej życzenie.

 

2. Na podstawie informacji podanych w ust. 2, w ciągu 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające analizę opłat hurtowych za międzynarodowe roamingowe usługi transmisji danych we Wspólnocie. Jeżeli po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia opłaty hurtowe za międzynarodowe roamingowe usługi transmisji danych nie zmalały proporcjonalnie do roamingu dla łączności głosowej, Komisja ocenia potrzebę wprowadzenia rozporządzenia zmniejszającego opłaty hurtowe za świadczenie usług komunikacyjnych z zakresu transmisji danych dla klientów korzystających z roamingu i w razie potrzeby przedstawia wniosek dotyczący właściwego rozporządzenia.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia szybkiego wprowadzenia tego rozporządzenia nie należy doń bezpośrednio włączać transmisji danych w roamingu. Ważne jest jednak nadal, aby krajowe organy regulacyjne i Komisja monitorowali koszty usług roamingowych w tej dziedzinie i oceniali wyniki, w razie potrzeby proponując odpowiednie rozporządzenie.

Poprawka 20

ARTYKUŁ 12

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania niniejszego rozporządzenia i złoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przed upływem dwóch lat od wejścia rozporządzenia w życie. W swoim sprawozdaniu Komisja przedstawi uzasadnienie konieczności utrzymania przepisów rozporządzenia bądź możliwości ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w zakresie konkurencji. W tym celu Komisja może zwrócić się do państw członkowskich oraz krajowych organów regulacyjnych z wnioskiem o przekazanie informacji, które zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania niniejszego rozporządzenia i złoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przed upływem dwóch lat od wejścia rozporządzenia w życie. W swoim sprawozdaniu Komisja przedstawi uzasadnienie konieczności utrzymania przepisów rozporządzenia bądź jego czasowego zastąpienia mniej restrykcyjnymi przepisami w świetle rozwoju sytuacji rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w zakresie konkurencji, w szczególności gospodarczego wpływu na małych i niezależnych operatorów oraz ich konkurencyjność, a także w świetle sprawozdania Komisji dotyczącego opłat za roamingowe usługi transmisji danych, o którym mowa w art. 11a.

Poprawka 21

ARTYKUŁ 16 A (nowy)

 

Artykuł 16a

 

Odstępstwa

 

Przepisy tego rozporządzenia nie stosują się do Bułgarii ani Rumunii.

 

Komisja Europejska monitoruje wszelkie zmiany opłat hurtowych i detalicznych za świadczenie roamingowych usług łączności głosowej przez operatorów macierzystych w Bułgarii i Rumunii i przygotowuje ocenę wpływu nie później niż dwa lata od wejścia w życie tego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Rynki w Bułgarii i Rumunii są stosunkowo niedojrzałe i wymagają poważnych inwestycji w zakresie poprawy sieci. Przed wprowadzeniem rozporządzenia w sprawie roamingu ważne jest zatem przeprowadzenie dla tych dwóch państw członkowskich specjalnej analizy wpływu.

Poprawka 22

ZAŁĄCZNIK I

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą operator sieci odwiedzanej może pobrać od operatora sieci macierzystej klienta korzystającego z roamingu za zrealizowanie zainicjowanego w tej odwiedzanej sieci połączenia w roamingu regulowanym, nie może przekraczać, w ujęciu minutowym, kwoty odpowiadającej średniej stawce za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 3, pomnożonej przez:

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą operator sieci odwiedzanej może pobrać od operatora sieci macierzystej klienta korzystającego z roamingu za zrealizowanie zainicjowanego w tej odwiedzanej sieci połączenia w roamingu regulowanym, nie może przekraczać, w ujęciu minutowym, kwoty odpowiadającej średniej stawce za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 3, pomnożonej przez współczynnik dwa i pół.

a) współczynnik dwa – w przypadku realizowanego w roamingu regulowanym połączenia z numerem należącym do publicznej sieci telefonicznej w państwie członkowskim, w którym umiejscowiona jest odwiedzana sieć, lub

 

b) współczynnik trzy – w przypadku realizowanego w roamingu regulowanym połączenia z numerem należącym do publicznej sieci telefonicznej w państwie członkowskim innym niż to, w którym umiejscowiona jest odwiedzana sieć.

 

Maksymalne opłaty, o których mowa w niniejszym załączniku, obejmują wszelkie składniki stałe, np. opłaty za zainicjowanie połączenia.

 

Uzasadnienie

Zaproponowane pułapy opłat hurtowych są zbyt niskie i miałyby poważny negatywny wpływ na operatorów, szczególnie w krajach turystycznych. Ponadto oddzielny pułap dla połączeń lokalnych i innych spowoduje spore zamieszanie. Właściwszy byłby zatem jeden wyższy pułap, równy średniej stawce za zakończenie połączenia opublikowanej na mocy art. 10 ust. 3, pomnożonej przez współczynnik 3.

PROCEDURA

Tytuł

Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej

Odsyłacze

COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ITRE

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

5.9.2006

 

 

 

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

5.9.2006

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Andrea Losco

25.9.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.1.2007

20.3.2007

 

 

Data przyjęcia

21.3.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

15

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Werner Langen, Janusz Onyszkiewicz, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin

  • [1]  Ocena wpływu dokonana przez Komisję (SEC(2006)925, str. 19)
  • [2]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (28.3.2007)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej
(COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Joseph Muscat(*) Ściślejsza współpraca między komisjami - art. 47 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wstęp

Popieramy zasadniczą ideę wniosku Komisji i uważamy, że jest dobrą podstawą rozwijania dynamicznego prawodawstwa.

Wniosek można ulepszyć w celu lepszej ochrony praw konsumenta i uczynienia go trwalszym z punktu widzenia branży.

Parlament ma okazję pokazać, że może wynegocjować uczciwy układ dla operatorów, a co ważniejsze: dla konsumentów.

Uzasadnienie

W sektorze roamingu istnieje oczywista niewydolność rynku i trzeba się nią zająć.

Konsumenci mają prawo być chronieni, w szczególności ci najbardziej narażeni. Niemniej jednak konsumenci są inteligentni i mogą decydować o sobie. Naszym zadaniem nie jest decydowanie za nich, lecz udzielenie im pełnej informacji, unikanie nadużyć i umożliwienie podjęcia decyzji na podstawie pełnej informacji.

Operatorzy, z których wielu dokonało poważnych inwestycji i udoskonaliło telekomunikację w Europie, mają prawo do osiągania należnego i zgodnego z prawem zysku.

Powinna zaistnieć większa konkurencja przy udziale w rynku zarówno małych jak i wielkich operatorów, co spowoduje oferowanie konsumentom usług o wysokiej jakości po przyzwoitej cenie.

W długoterminowej perspektywie chodzi o skuteczny europejski rynek wewnętrzny w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Zasady

Przejrzystość

Jasne, przejrzyste i trwałe rozwiązanie, pozbawione ukrytych niespodzianek dla konsumentów.

Prostota

Rozporządzenie zrozumiałe i nieskomplikowane.

Elastyczność

Należy udzielić konsumentom pełnej informacji, tak aby mogli dokonać wyboru między różnymi ofertami operatorów.

Kwestie szczegółowe

Przejrzystość

Proponujemy informacyjny system zachęt SMS, za pomocą którego konsumenci po zarejestrowaniu się w sieci automatycznie otrzymają wiadomość tekstową sms ze skrótową informacją.

Pełna informacja powinna być dostępna bezpłatnie dzięki systemowi SMS „na żądanie” i za pomocą połączenia głosowego.

Konsumenci powinni mieć w każdej chwili możliwość rezygnacji z informacji-zachęty.

Przewidziano szczególne przepisy dla osób niedowidzących.

Sprzedaż hurtowa

Proponujemy maksymalny poziom dotyczący sprzedaży hurtowej, który upraszcza system i w sprawie którego zaistniało szerokie porozumienie w Parlamencie z Komisją i Radą.

Sprzedaż detaliczna

Regulacja sprzedaży detalicznej jest konieczna do zapewnienia, że oszczędności trafią do konsumentów.

Rozporządzenie nie powinno prowadzić do jedynej oferty na rynku. Dlatego opowiadamy się za odpowiednią rewizją pułapów, aby uwzględnić istotne koszty ogólne i umożliwić konkurencję, nie zagrażając przy tym interesom konsumentów.

Elastyczność

Chcemy większej konkurencji po przyzwoitszych cenach. Konsumenci powinni mieć wybór pomiędzy różnymi pakietami przy jednoczesnej ochronie przed nieuczciwymi cenami. Z tego powodu proponujemy system, w którym wszyscy nowi konsumenci uzyskają w trybie automatycznym taryfę chroniącą konsumenta. Uzyskawszy pełną informację, konsumenci będą mogli zdecydować, czy zachowują tę taryfę, czy wybierają coś innego.

Prostota

Rozporządzenie powinno ustanowić cenę maksymalną, ponad którą konsumenci nie poniosą kosztów, chyba że dokonają wyboru alternatywnej opcji po uzyskaniu pełnej informacji. Będzie to jedna cena maksymalna w całej Unii Europejskiej. Będzie to jasne i dostrzegalne osiągnięcie Parlamentu Europejskiego na korzyść konsumentów.

Ceny krajowe

Jasno stwierdzamy, że nawet przy założeniu, iż jako organ prawodawczy wykazujemy konieczną elastyczność, wyrównywanie przez operatorów krajowych taryf w celu zrekompensowania zysku straconego na roamingu nie będzie do zaakceptowania i zostanie poddane kontroli.

Mniejsi operatorzy, niezależni operatorzy

Wydaje się, że nie ma gospodarczego argumentu na rzecz wspierania emocjonalnej i delikatnej sprawy niektórych małych, niezależnych operatorów, którzy żądają ustanowienia klauzuli o niedyskryminacji, zgodnie z którą na małego operatora inny operator nakładałby tę samą taryfę hurtową, co na większego operatora (być może z tej samej sieci). Są powody do uznania, że przy takim przepisie ceny hurtowe ustabilizowałyby się na wyższym poziomie i w niektórych przypadkach zmniejszyłyby przetargową siłę mniejszych operatorów.

Ten problem już istnieje i nie został wywołany rozporządzeniem, którego dotyczy wniosek. Podobnie proponowane rozporządzenie nie jest idealnym środkiem jego rozwiązania.

Mimo że mogłyby to być sprawy we właściwości organów ochrony konkurencji, procedura ta mogłaby nie być dostatecznie należycie przeprowadzona, żeby być skuteczna.

Dlatego skoro uważamy mniejszych, niezależnych operatorów za kluczowych dla konkurencji, zwracamy się do Komisji o poddanie analizie tego problemu i przedstawienie wniosku w ciągu 12 miesięcy.

SMS, MMS i dane

Analiza Komisji ogranicza się do telefonii głosowej. Brakuje analizy sytuacji na rynkach SMS, MMS i danych, które nawet między sobą różnią się charakterystyką.

Brak analizy w sprawie rozporządzenia naruszyłby zasady „lepszego stanowienia prawa”, naraziłby rozporządzenie i w efekcie o przynajmniej rok opóźniłby proces prawodawczy.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 1 PREAMBUŁY

(1) Wysoki poziom opłat pobieranych od użytkowników publicznych sieci telefonii komórkowej za korzystanie z telefonów komórkowych podczas podróży zagranicznych na terenie Wspólnoty jest kwestią niepokojącą krajowe organy regulacyjne. Podczas sesji plenarnej Europejskiej Grupy Regulatorów w maju 2005 r. zwrócono uwagę między innymi na następujące fakty: że stawki detaliczne są na bardzo wysokim poziomie bez istnienia ku temu wyraźnego uzasadnienia; że wydaje się to być wynikiem wysokich stawek hurtowych pobieranych przez operatora odwiedzanej sieci zagranicznej oraz – w wielu przypadkach – wynikiem wysokich narzutów detalicznych nakładanych przez operatora sieci macierzystej klienta; że obniżki stawek hurtowych często nie znajdują przełożenia na poziom klienta detalicznego; oraz że między rynkami poszczególnych państw członkowskich istnieją silne powiązania.

(1) W ostatnim czasie wielu operatorów wprowadziło plany taryfowe obniżające opłaty roamingowe dla konsumentów. Niemniej jednak wysoki poziom opłat pobieranych od użytkowników publicznych sieci telefonii komórkowej za korzystanie z telefonów komórkowych podczas podróży zagranicznych na terenie Wspólnoty pozostaje kwestią niepokojącą krajowe organy regulacyjne, jak również organizacje konsumentów i Parlament Europejski. Podczas sesji plenarnej Europejskiej Grupy Regulatorów w maju 2005 r. zwrócono uwagę między innymi na następujące fakty: że stawki detaliczne są na bardzo wysokim poziomie bez istnienia ku temu wyraźnego uzasadnienia; że wydaje się to być wynikiem wysokich stawek hurtowych pobieranych przez operatora odwiedzanej sieci zagranicznej oraz – w wielu przypadkach – wynikiem wysokich narzutów detalicznych nakładanych przez operatora sieci macierzystej klienta; że obniżki stawek hurtowych często nie znajdują przełożenia na poziom klienta detalicznego; oraz że między rynkami poszczególnych państw członkowskich istnieją silne powiązania.

Uzasadnienie

Odzwierciedlenie obecnej sytuacji.

Poprawka 2

PUNKT 9 PREAMBUŁY

(9) Chociaż ramy regulacyjne łączności elektronicznej z 2002 r., na podstawie aktualnych wtedy wniosków, przewidywały usunięcie wszystkich przeszkód dla handlu w harmonizowanej dziedzinie, fakt ten nie może przeszkodzić w adaptacji zharmonizowanych zasad z uwzględnieniem innych czynników, w celu znalezienia najbardziej skutecznych środków osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumenta przy jednoczesnej poprawie warunków funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(9) Ramy regulacyjne łączności elektronicznej z 2002 r., na podstawie aktualnych wtedy wniosków, zmierzały do usunięcia wszystkich barier dla handlu w harmonizowanej dziedzinie między państwami członkowskimi. Jednak ten nie może to przeszkodzić w adaptacji zharmonizowanych zasad w przypadku, gdy w świetle doświadczenia taka adaptacja okazuje się konieczna do poprawy warunków funkcjonowania rynku wewnętrznego i jednocześnie do dostarczenia bardziej skutecznych środków osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumenta.

Uzasadnienie

Podkreślenie wpływu wniosku na funkcjonowanie rynku wewnętrznego i na ochronę konsumentów.

Poprawka 3

PUNKT 10 PREAMBUŁY

(10) Konieczna jest zatem zmiana ram regulacyjnych łączności elektronicznej z 2002 r., by uwzględnić możliwość odejścia od zasad stosowanych w innych okolicznościach, tj. zasad stanowiących, że w sytuacji niewystępowania znaczącej pozycji rynkowej opłaty za oferowane usługi powinny być określone przez umowę handlową, i w ten sposób doprowadzić do wprowadzenia uzupełniających obowiązków regulacyjnych, odzwierciedlających szczególny charakter usług roamingu międzynarodowego.

(10) Ramy regulacyjne łączności elektronicznej z 2002 r. powinny odpowiednio zostać uzupełnione przez szczegółowe zasady dotyczące usług roamingu międzynarodowego. Te szczegółowe zasady powinny zawierać uzupełniające obowiązki regulacyjne, odzwierciedlające szczególny charakter usług roamingu międzynarodowego.

 

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do punktu 9 preambuły.

Poprawka 4

PUNKT 11 PREAMBUŁY

(11) Specyfika hurtowego i detalicznego rynku usług roamingowych uzasadnia podjęcie wyjątkowych środków, wykraczających poza mechanizmy udostępniane przez ramy regulacyjne z 2002 r.

skreślony

Poprawka 5

PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) W celu ochrony interesów użytkowników korzystających z roamingu, obowiązki regulacyjne powinny zostać nałożone na poziomie detalicznym oraz hurtowym, gdyż – jak pokazuje doświadczenie – obniżenie stawek hurtowych za usługi roamingu międzynarodowego niekoniecznie musi przekładać się na niższe stawki detaliczne roamingu z uwagi na brak motywacji do podjęcia takiego działania. Z drugiej strony działania ograniczające poziom stawek detalicznych bez uwzględnienia kwestii poziomu kosztów hurtowych związanych ze świadczeniem takich usług mogłyby wiązać się z ryzykiem zaburzenia właściwego funkcjonowania rynku roamingu międzynarodowego.

(12) W celu ochrony interesów użytkowników korzystających z roamingu, obowiązki regulacyjne powinny zostać nałożone na poziomie detalicznym oraz hurtowym, gdyż – jak pokazuje doświadczenie – obniżenie stawek hurtowych za usługi roamingu międzynarodowego niekoniecznie musi przekładać się na niższe stawki detaliczne roamingu z uwagi na brak motywacji do podjęcia takiego działania. Z drugiej strony działania ograniczające poziom stawek detalicznych bez uwzględnienia kwestii poziomu kosztów hurtowych związanych ze świadczeniem takich usług mogłyby wiązać się z ryzykiem zaburzenia właściwego funkcjonowania rynku roamingu międzynarodowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko, że mniejsi, niezależni lub nowi operatorzy dostaną ofertę świadczenia usług, której warunki zakłócą ich zdolność konkurencyjną, tak aby umożliwić podjęcie szybkich i odpowiednich działań w razie stwierdzenia nadużyć. Komisja analizuje skutki wprowadzenia niniejszego rozporządzenia na konkurencyjność mniejszych, niezależnych lub nowych operatorów.

Uzasadnienie

Podkreślenie potrzeby ścisłego monitorowania wszelkiego negatywnego wpływu na konkurencję.

Poprawka 6

PUNKT 13 PREAMBUŁY

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny wejść w życie najszybciej, jak to możliwe, przy czym przedmiotowym operatorom należy zapewnić odpowiedni czas na dostosowanie swoich ofert cenowo-usługowych do wymagań nowych przepisów; obowiązki te powinny być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny wejść w życie najszybciej, jak to możliwe; obowiązki te powinny być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

 

Uzasadnienie

Celem poprawki jest odzwierciedlenie zmiany w art. 5 wniosku Komisji, o ile uregulowania dotyczące cen detalicznych wejdą w życie po trzech, zamiast jak proponowała Komisja, po sześciu miesiącach.

Poprawka 7

PUNKT 15 PREAMBUŁY

(15) Najbardziej skutecznym i proporcjonalnym mechanizmem, który można zastosować do celu regulacji poziomu stawek za połączenia realizowane w roamingu międzynarodowym z uwzględnieniem kwestii, o których mowa powyżej, jest ustanowienie na szczeblu Wspólnoty maksymalnej wysokości stawek za minutę połączenia na poziomie detalicznym i hurtowym.

(15) Najbardziej skutecznym i proporcjonalnym mechanizmem, który można zastosować do celu regulacji poziomu stawek za połączenia realizowane w roamingu międzynarodowym z uwzględnieniem kwestii, o których mowa powyżej, jest ustanowienie na szczeblu Wspólnoty maksymalnej wysokości stawek za minutę połączenia na poziomie hurtowym. Na poziomie detalicznym właściwe jest określenie taryfy chroniącej klienta, którą operatorzy zobowiązani są oferować klientom korzystającym z roamingu. Stanie się ona punktem odniesienia, pozwalającym na porównywanie wszystkich innych ofert detalicznych, co zapewni klientom sprawiedliwe ceny. Taryfę chroniącą klienta powinno określić się na poziomie gwarantującym operatorom odpowiedni margines i zachęcającym do oferowania konkurencyjnych ofert po niższych stawkach.

Poprawka 8

PUNKT 16 PREAMBUŁY

(16) Ten wspólny mechanizm powinien zapewnić, by opłaty detaliczne za roaming międzynarodowy lepiej odzwierciedlały koszty świadczenia usługi niż miało to miejsce do tej pory, przy jednoczesnym pozostawieniu operatorom swobody konkurowania poprzez różnicowanie ofert i przystosowanie struktur taryfowych do warunków rynkowych oraz preferencji klientów.

(16) Ten wspólny mechanizm powinien zapewnić, by opłaty detaliczne za roaming międzynarodowy lepiej odzwierciedlały koszty świadczenia usługi niż miało to miejsce do tej pory, przez wprowadzenie oferowanego wszystkim klientom korzystającym z roamingu pakietu taryfy chroniącej klienta, który odzwierciedlałby rozsądną marżę w stosunku do hurtowych kosztów świadczenia usług roamingowych, przy jednoczesnym pozostawieniu operatorom swobody konkurowania poprzez różnicowanie ofert i przystosowanie struktur taryfowych do warunków rynkowych oraz preferencji klientów.

Poprawka 9

PUNKT 18 PREAMBUŁY

(18) Maksymalne wysokości stawek powinny być ustalone z uwzględnieniem różnorodnych elementów składających się na realizację połączenia w roamingu międzynarodowym (w tym kosztów ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, tranzytu i zakończenia połączenia), a także różnic kosztów świadczenia usług roamingu międzynarodowego w przypadku połączeń z abonentami w obrębie kraju odwiedzanego oraz w przypadku połączeń z krajem macierzystym klienta korzystającego z roamingu lub z innym państwem Wspólnoty.

18) Wszelkie regulacje rynku powinny być ustalone z uwzględnieniem wszystkich właściwych elementów składających się na realizację połączenia w roamingu międzynarodowym (w tym kosztów ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, tranzytu i zakończenia połączenia), a także różnic kosztów świadczenia usług roamingu międzynarodowego w przypadku połączeń z abonentami w obrębie kraju odwiedzanego oraz w przypadku połączeń z krajem macierzystym klienta korzystającego z roamingu lub z innym państwem Wspólnoty. Ze względu na prostotę maksymalną wysokość stawki hurtowej wyraża się jako jedną zharmonizowaną wartość maksymalną.

Poprawka 10

PUNKT 19 PREAMBUŁY

(19) Maksymalna wysokość stawki za połączenie realizowane w roamingu międzynarodowym na poziomie hurtowym powinna być obliczana na podstawie średniej stawki minutowej za zakończenie połączenia w sieci komórkowej określonej dla operatorów o znaczącej pozycji rynkowej, ponieważ stawki takie są już przedmiotem nadzoru regulacyjnego zgodnie z ramami regulacyjnymi łączności elektronicznej z 2002 r., a zatem powinny być ustalane na podstawie kosztów. Biorąc pod uwagę specyfikę rynku usług kończenia połączeń w indywidualnych publicznych sieciach telefonii komórkowej oraz transgraniczny charakter roamingu międzynarodowego, stawki te stanowią także stabilną bazę dla regulacji, odzwierciedlając strukturę kosztów w sieciach telefonii komórkowej w całej Wspólnocie. Średnia stawka za zakończenie połączenia w sieci komórkowej stanowi wiarygodny punkt odniesienia dla głównych składników kosztów na poziomie hurtowym, a zatem skalkulowanie maksymalnej wysokości stawki hurtowej na podstawie odpowiedniej wielokrotności takiej średniej stawki za zakończenie połączenia w sieci komórkowej powinno gwarantować zwrot rzeczywistych kosztów świadczenia regulowanych usług roamingu.

(19) Maksymalna opłata za połączenie realizowane w roamingu międzynarodowym na poziomie hurtowym powinna być obliczana na podstawie średniej stawki minutowej za zakończenie połączenia, jako średnia stawek w godzinach szczytu i poza nimi, w sieci komórkowej określonej dla operatorów o znaczącej pozycji rynkowej, ponieważ stawki takie są już przedmiotem nadzoru regulacyjnego zgodnie z ramami regulacyjnymi łączności elektronicznej z 2002 r., a zatem powinny być ustalane na podstawie kosztów. Biorąc pod uwagę specyfikę rynku usług kończenia połączeń w indywidualnych publicznych sieciach telefonii komórkowej oraz transgraniczny charakter roamingu międzynarodowego, stawki te stanowią także stabilną bazę dla regulacji, odzwierciedlając strukturę kosztów w sieciach telefonii komórkowej w całej Wspólnocie. Średnia stawka za zakończenie połączenia w sieci komórkowej stanowi wiarygodny punkt odniesienia dla głównych składników kosztów na poziomie hurtowym, a zatem skalkulowanie maksymalnej wysokości stawki hurtowej na podstawie odpowiedniej wielokrotności takiej średniej stawki za zakończenie połączenia w sieci komórkowej powinno gwarantować zwrot rzeczywistych kosztów świadczenia regulowanych usług roamingu.

Poprawka 11

PUNKT 20 PREAMBUŁY

(20) Ustalenie maksymalnej wysokości stawki mającej zastosowanie na poziomie detalicznym powinno stanowić dla klientów korzystających z roamingu gwarancję, iż nie zostaną obciążeni wygórowaną opłatą za wykonanie połączenia realizowanego w roamingu regulowanym, jednocześnie pozostawiając operatorom macierzystym wystarczający margines umożliwiający różnicowanie swojej oferty dla klientów.

Taryfa chroniąca klienta mająca zastosowanie na poziomie detalicznym powinno stanowić dla klientów korzystających z roamingu gwarancję, iż nie zostaną obciążeni wygórowaną opłatą za wykonanie lub odebranie połączenia głosowego realizowanego w roamingu, dzięki oferowaniu taryf ściśle związanych z kosztami dostarczenia usługi, jednocześnie pozostawiając operatorom macierzystym wystarczający margines umożliwiający różnicowanie swojej oferty dla klientów.

Poprawka 12

PUNKT 21 PREAMBUŁY

(21) Operatorom świadczącym usługi roamingu międzynarodowego w zakresie połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, należy zapewnić odpowiedni okres na dobrowolne dostosowanie swoich stawek detalicznych do ograniczeń przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Stosowne jest przyznanie w tym celu sześciomiesięcznego okresu, w którym uczestnicy rynku będą mogli dokonać odpowiednich korekt.

skreślony

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie punktu 13 preambuły.

Poprawka 13

PUNKT 21 PREAMBUŁY

(21) Operatorom świadczącym usługi roamingu międzynarodowego w zakresie połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, należy zapewnić odpowiedni okres na dobrowolne dostosowanie swoich stawek detalicznych do ograniczeń przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Stosowne jest przyznanie w tym celu sześciomiesięcznego okresu, w którym uczestnicy rynku będą mogli dokonać odpowiednich korekt.

Operatorom świadczącym usługi roamingu międzynarodowego w zakresie połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, należy zapewnić odpowiedni okres na dobrowolne dostosowanie taryfy chroniącej klienta przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu. Stosowne jest przyznanie w tym celu trzymiesięcznego okresu, w którym uczestnicy rynku będą mogli dokonać odpowiednich korekt.

Poprawka 14

PUNKT 22 PREAMBUŁY

(22) Podobnie należy zastosować ograniczenie maksymalnej wysokości opłat pobieranych od klientów korzystających z roamingu za odbieranie połączeń telefonicznych w roamingu międzynarodowym na terytorium Wspólnoty, aby doprowadzić do sytuacji, w której poziom tych opłat byłby ściślej powiązany z kosztami świadczenia takiej usługi, oraz aby zagwarantować klientom większą pewność co do wysokości opłat, jakie poniosą za odbieranie telefonu komórkowego za granicą.

skreślony

Poprawka 15

PUNKT 23 PREAMBUŁY

(23) Niniejsze rozporządzenie nie powinno stanowić przeszkody dla możliwości wprowadzania nowych ofert dla klientów, które byłyby korzystniejsze niż przewidziana w niniejszym rozporządzeniu maksymalna wysokość stawki za minutę.

(23) Niniejsze rozporządzenie nie powinno stanowić przeszkody dla możliwości wprowadzania nowych ofert dla klientów, które byłyby korzystniejsze niż przewidziana w niniejszym rozporządzeniu taryfa chroniąca klienta i w rzeczywistości zachęca do wprowadzania nowych ofert dla klientów korzystającym z roamingu po stawkach poniżej taryfy chroniącej klienta. Należy sprecyzować, że niniejsze rozporządzenie nie wymaga wprowadzenia na nowo opłat roamingowych w tych przypadkach, w których można by je wszystkie całkowicie usunąć (na przykład na aktualnym rynku wszystkich wysp pomiędzy Republiką Irlandii a Północną Irlandią), tak jak nie wymaga utrzymania obowiązujących opłat roamingowych.

Poprawka 16

PUNKT 23 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(23a) Techniki kierowania ruchem mogą przyczynić się do tego, że klienci korzystający z roamingu będą zawsze płacić najniższe dostępne ceny roamingowe, jednocześnie jednak mogłyby ograniczyć ich wybór. Klient korzystający z roamingu zawsze powinien mieć możliwość ręcznego wyboru preferowanej sieci odwiedzanej.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie nowego art. 6a.

Poprawka 17

PUNKT 24 PREAMBUŁY

(24) Aby zapewnić wszystkim użytkownikom telefonii komórkowej korzyści płynące z przepisów niniejszego rozporządzenia, określone w nim wymagania dotyczące wysokości stawek powinny mieć zastosowanie niezależnie od faktu, czy klient korzystający z roamingu korzysta u operatora macierzystego z usługi na zasadzie przedpłaty (pre-paid), czy z usługi abonamentowej.

(24) Aby zapewnić wszystkim użytkownikom telefonii komórkowej korzyści płynące z przepisów niniejszego rozporządzenia, określone w nim wymagania dotyczące wysokości stawek powinny mieć zastosowanie niezależnie od faktu, czy klient korzystający z roamingu korzysta u operatora macierzystego z usługi na zasadzie przedpłaty (pre-paid), czy z usługi abonamentowej, i to bez względu na to, czy operator macierzysty odsprzedaje usługi głosowe telefonii komórkowej, czy też nie.

Uzasadnienie

Precyzuje, że rozporządzenie stosuje się także do tzw. operatorów wirtualnych sieci telefonii komórkowej.

Poprawka 18

PUNKT 26 PREAMBUŁY

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji o wysokości stawek detalicznych za wykonywanie i odbieranie połączeń w roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby pomóc klientom korzystającym z roamingu w podejmowaniu decyzji co do korzystania ze swojego telefonu komórkowego podczas pobytu za granicą, operatorzy telefonii komórkowej powinni umożliwić swoim klientom łatwy dostęp do informacji o wysokości stawek, jakie obowiązują ich podczas pobytu w danym państwie członkowskim; informacje takie powinny być udostępniane na życzenie i nieodpłatnie. W imię przejrzystości operatorzy mają także obowiązek udzielania informacji o wysokości stawek roamingowych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz okresowego informowania swoich klientów o aktualnej wysokości tych stawek i powiadamiania ich w przypadku istotnych zmian.

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji o wysokości stawek detalicznych za wykonywanie i odbieranie połączeń w roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby pomóc klientom korzystającym z roamingu w podejmowaniu decyzji co do korzystania ze swojego telefonu komórkowego podczas pobytu za granicą, operatorzy telefonii komórkowej powinni umożliwić swoim klientom łatwy dostęp do informacji o wysokości stawek, jakie obowiązują ich podczas pobytu w danym państwie członkowskim; informacje takie powinny być udostępniane na życzenie i nieodpłatnie. W imię przejrzystości operatorzy mają także obowiązek udzielania informacji o wysokości stawek roamingowych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz okresowego informowania swoich klientów o aktualnej wysokości tych stawek i powiadamiania ich w przypadku istotnych zmian. Również dla dobra przejrzystości na wniosek klienta korzystającego z roamingu każdy operator macierzysty zobowiązany jest do bezpłatnego zaoferowania usługi, w ramach której klient może zażądać zindywidualizowanego obliczenia najlepszej dostępnej taryfy, dokonanej na podstawie profilu połączeń klienta.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania optymalnej przejrzystości oraz wzmocnienia konkurencji w sektorze, klient powinien móc w prosty sposób uzyskać informację o najkorzystniejszej dla siebie taryfie w oparciu o swój profil połączeń.

Poprawka 19

PUNKT 27 PREAMBUŁY

(27) Krajowe organy regulacyjne, które są odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z ram regulacyjnych łączności elektronicznej z 2002 r., powinny posiadać uprawnienia umożliwiające im nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia i ich egzekwowanie na terytorium podlegającym ich kompetencji. Powinny także śledzić zmiany wysokości opłat za usługi łączności głosowej i transmisji danych pobieranych od użytkowników telefonii komórkowej podczas roamingu na terytorium Wspólnoty, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych kosztów związanych z realizacją połączeń roamingowych w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty oraz do konieczności zagwarantowania możliwości odzyskania tych kosztów na rynku hurtowym. Organy te powinny zapewnić, by użytkownicy telefonii komórkowej mieli dostęp do bieżących informacji o stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(27) Krajowe organy regulacyjne, które są odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z ram regulacyjnych łączności elektronicznej z 2002 r., powinny posiadać uprawnienia umożliwiające im nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia i ich egzekwowanie na terytorium podlegającym ich kompetencji. Powinny także śledzić zmiany wysokości opłat za usługi łączności głosowej i transmisji danych pobieranych od użytkowników telefonii komórkowej podczas roamingu na terytorium Wspólnoty, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych kosztów związanych z realizacją połączeń roamingowych w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty oraz do konieczności zagwarantowania możliwości odzyskania tych kosztów na rynku hurtowym. Powinny one monitorować tendencje opłat detalicznych za usługi łączności głosowej i transmisji danych oraz zapewnić, że redukcje stawek roamingowych wynikające z niniejszego rozporządzenia nie są kompensowane kosztami połączeń w sieci komórkowej w tym samym państwie członkowskim. Organy te powinny zapewnić, by użytkownicy telefonii komórkowej mieli dostęp do bieżących informacji o stosowaniu niniejszego rozporządzenia. Organy te powinny publikować wyniki powyższego monitoringu co sześć miesięcy. Powinny udzielać oddzielnie informacji na temat użytkowników korporacyjnych, użytkowników usług abonamentowych i usług pre-paid.

Poprawka 20

PUNKT 29 PREAMBUŁY

(29) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji1

(29) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji1

___________

Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

___________

Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

Uzasadnienie

Poprawka techniczna związana z nową procedurą komitologii.

Poprawka 21

PUNKT 29 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(29a) W szczególności należy przyznać Komisji prawo przyjmowania poprawek do załączników do niniejszego rozporządzenia, taka by dostosować je do zmian technicznych lub zmian na rynku. Ponieważ środki te mają zakres ogólny i mają na celu zmianę niezasadniczych elementów niniejszego rozporządzenia, powinny być podejmowane zgodnie z procedurą regulacyjną z nadzorem z art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Uzasadnienie

Zob. Uzasadnienie do punktu 19 preambuły

Poprawka 22

PUNKT 30 PREAMBUŁY

(30) Ponieważ cele proponowanego działania, tj. stworzenie wspólnego mechanizmu mającego zapewnić, aby użytkownicy publicznych sieci telefonii komórkowej podczas podróży na terenie Wspólnoty nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu międzynarodowego przy wykonywaniu połączeń głosowych i ich odbieraniu, a tym samym gwarantującego wysoki poziom ochrony konsumenta przy jednoczesnym zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii komórkowej, nie mogą zostać osiągnięte w sposób bezpieczny, zharmonizowany i szybki przez państwa członkowskie, natomiast mogą zostać lepiej zrealizowane na szczeblu wspólnotowym, Wspólnota może ustanowić środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres konieczny do osiągnięcia tych celów.

(30) Ponieważ cele proponowanego działania, tj. stworzenie wspólnego mechanizmu mającego zapewnić, aby użytkownicy publicznych sieci telefonii komórkowej podczas podróży na terenie Wspólnoty nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu międzynarodowego przy wykonywaniu połączeń głosowych i ich odbieraniu dzięki ustanowieniu maksymalnej ceny standardowej ściślej związanej z kosztem świadczenia usługi, a tym samym gwarantującego wysoki poziom ochrony konsumenta przy jednoczesnym zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii komórkowej, nie mogą zostać osiągnięte w sposób bezpieczny, zharmonizowany i szybki przez państwa członkowskie, natomiast mogą zostać lepiej zrealizowane na szczeblu wspólnotowym, Wspólnota może ustanowić środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres konieczny do osiągnięcia tych celów.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie punktu 14 preambuły.

Poprawka 23

ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza wspólny mechanizm, zwany zasadą europejskiego rynku wewnętrznego, mający na celu zapewnienie, aby użytkownicy publicznych sieci telefonii komórkowej podczas podróży wewnątrz Wspólnoty nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu międzynarodowego przy wykonywaniu połączeń oraz ich odbieraniu, a tym samym gwarantujący wysoki poziom ochrony konsumenta przy zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii komórkowej. W rozporządzeniu określono zasady dotyczące opłat, jakie mogą być pobierane przez operatorów telefonii komórkowej za świadczenie usług roamingu międzynarodowego dla połączeń głosowych inicjowanych i zakończonych wewnątrz Wspólnoty, mające zastosowanie zarówno do opłat pobieranych między operatorami sieci na poziomie hurtowym, jak i do opłat pobieranych przez operatora macierzystego na poziomie detalicznym.

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza wspólny mechanizm, zwany zasadą europejskiego rynku wewnętrznego, mający na celu zapewnienie, aby użytkownicy publicznych sieci telefonii komórkowej podczas podróży wewnątrz Wspólnoty nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu międzynarodowego przy wykonywaniu połączeń oraz ich odbieraniu, poprzez zapewnienie taryfy chroniącej klienta na poziomie detalicznym. Ustanawia również zasady mające na celu usprawnienie udzielania informacji taryfowej użytkownikom usług roamingowych, w tym usług transmisji danych, a tym samym gwarantuje wysoki poziom ochrony konsumenta przy zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii komórkowej. W rozporządzeniu określono zasady dotyczące opłat, jakie mogą być pobierane przez operatorów telefonii komórkowej za świadczenie usług roamingu międzynarodowego dla połączeń głosowych inicjowanych i zakończonych wewnątrz Wspólnoty, mające zastosowanie zarówno do opłat pobieranych między operatorami sieci na poziomie hurtowym, jak i do opłat pobieranych przez operatora macierzystego na poziomie detalicznym.

Poprawka 24

ARTYKUŁ 1 A (nowy)

 

Artykuł 1a

 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady mające na celu zwiększenie przejrzystości cen oraz poprawę informacji klientów odnośnie cen za usługi roamingowe.

Poprawka 25

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA (A)

(a) „operator macierzysty” oznacza przedsiębiorstwo, które świadczy klientowi korzystającemu z roamingu usługi naziemnej publicznej telefonii komórkowej na poziomie detalicznym;

(a) „operator macierzysty” oznacza przedsiębiorstwo, które świadczy klientowi korzystającemu z roamingu usługi naziemnej publicznej telefonii komórkowej;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wraz z następnymi poprawkami do art. 2 ma na celu uproszczenie i wyjaśnienie definicji zaproponowanych przez Komisję.

Poprawka 26

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA (B)

(b) „sieć macierzysta” oznacza naziemną publiczną sieć telefonii komórkowej znajdującą się na terytorium państwa członkowskiego i wykorzystywaną przez operatora macierzystego do świadczenia usług naziemnej publicznej telefonii komórkowej klientowi korzystającemu z roamingu;

(b) „sieć macierzysta” oznacza naziemną publiczną sieć telefonii komórkowej znajdującą się na terytorium państwa członkowskiego i wykorzystywaną przez operatora macierzystego, w charakterze odsprzedawcy lub nie, do świadczenia usług naziemnej publicznej telefonii komórkowej klientowi korzystającemu z roamingu;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie, że włączeni zostają operatorzy sieci wirtualnych, jak zamierzono we wniosku Komisji.

Poprawka 27

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA (C)

(c) „roaming międzynarodowy” oznacza korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia przez klienta korzystającego z roamingu celem wykonywania lub odbierania połączeń podczas pobytu poza terytorium państwa członkowskiego, w którym umiejscowiona jest sieć macierzysta klienta, dzięki uzgodnieniom między operatorem sieci macierzystej a operatorem sieci odwiedzanej;

(c) „roaming międzynarodowy” oznacza korzystanie z urządzenia komórkowego przez klienta korzystającego z roamingu celem wykonywania lub odbierania połączeń głosowych podczas pobytu poza terytorium państwa członkowskiego, w którym umiejscowiona jest sieć macierzysta klienta, dzięki uzgodnieniom między operatorem sieci macierzystej a operatorem sieci odwiedzanej;

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 2 ust. 2 lit. a).

Poprawka 28

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA (D)

(d) „połączenie realizowane w roamingu regulowanym” oznacza połączenie głosowe telefonii komórkowej wykonywane przez klienta korzystającego z roamingu, inicjowane w sieci odwiedzanej i zakończone w publicznej sieci telefonicznej wewnątrz Wspólnoty;

skreślony

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 2 ust. 2 lit. a).

Poprawka 29

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA (E)

(e) „klient korzystający z roamingu” oznacza klienta operatora usług naziemnej publicznej telefonii komórkowej w naziemnej publicznej sieci telefonii komórkowej umiejscowionej we Wspólnocie, który korzystając z telefonu komórkowego lub innego urządzenia wykonuje lub odbiera połączenia w sieci odwiedzanej dzięki uzgodnieniom między operatorem sieci macierzystej a operatorem sieci odwiedzanej;

(e) „klient korzystający z roamingu” oznacza klienta operatora macierzystego bez względu na to, czy klient jest związany umową na usługę pre-paid, czy też na usługę abonamentową, który korzystając z telefonu komórkowego lub innego urządzenia wykonuje lub odbiera połączenia głosowe w sieci odwiedzanej dzięki uzgodnieniom między operatorem sieci macierzystej a operatorem sieci odwiedzanej;

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 2 ust. 2 lit. a).

Poprawka 30

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA E A) (nowa)

 

(ea) „nowi klienci korzystający z roamingu” oznaczają klientów, którzy nie byli dotychczas klientami korzystającymi z roamingu odpowiedniego operatora macierzystego w czasie, gdy przepisy art. 4 stały się skuteczne.

Uzasadnienie

Definicja „nowych” i „dotychczasowych” klientów korzystających z roamingu jest istotna dla dyskusji nad tym, czy proponowana taryfa chroniąca klienta jest klauzulą wolnego wyboru (opt-in/opt-out) czy jej hybrydą. Taryfa chroniąca klienta powinna być standardową taryfą dla nowych klientów, którzy wyraźnie nie decydują się na inną taryfę, podczas gdy, z drugiej strony, powinna być ona dostępna dla dotychczasowych klientów na zasadzie dobrowolnego przystąpienia. W celu propagowania precyzji oraz pewności prawnej, niedwuznaczne definicje „nowych” i „dotychczasowych” konsumentów wydają się wskazane.

Poprawka 31

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA E B) (nowa)

 

(ea) „dotychczasowi klienci korzystający z roamingu” oznaczają klientów, którzy byli już klientami korzystającymi z roamingu odpowiedniego operatora macierzystego w czasie, gdy przepisy art. 4 stały się skuteczne.

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki do art. 2 ust. 2 litera ea) (nowy).

Poprawka 32

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA (F)

(f) „sieć odwiedzana” oznacza naziemną publiczną sieć telefonii komórkowej umiejscowioną w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym znajduje się sieć macierzysta, i pozwalającą klientowi korzystającemu z roamingu wykonywać lub odbierać połączenia dzięki uzgodnieniom z operatorem sieci macierzystej.

(f) „sieć odwiedzana” oznacza naziemną publiczną sieć telefonii komórkowej umiejscowioną w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym znajduje się sieć macierzysta, i pozwalającą klientowi korzystającemu z roamingu wykonywać lub odbierać połączenia głosowe dzięki uzgodnieniom z operatorem sieci macierzystej.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 2 ust. 2 lit. a).

Poprawka 33

ARTYKUŁ 3 TYTUŁ

Opłaty hurtowe za wykonywanie połączeń realizowanych w roamingu regulowanym

Opłaty hurtowe za połączenia realizowane w roamingu

Poprawka 34

ARTYKUŁ 3

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą operator sieci odwiedzanej może pobrać od operatora sieci macierzystej klienta korzystającego z roamingu za zrealizowanie połączenia w roamingu regulowanym, w tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i zakończenie, nie może przekraczać odpowiedniej kwoty za minutę połączenia określonej zgodnie z załącznikiem I.

Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą operator sieci odwiedzanej może pobrać od operatora jakiejkolwiek sieci za zrealizowanie połączenia głosowego w roamingu nie przekracza 0,25 EUR za minutę za każdy okres rozpoczynający się dnia 1 września i kończący się 31 sierpnia, z wyjątkiem operatorów licencjonowanych w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty, którzy muszą spełnić specyficzne limity określone w załączniku. Średnią wysokość opłaty hurtowej oblicza się za okres dwunastu miesięcy.

Średnią wysokość opłaty hurtowej oblicza się dzieląc pełną hurtową kwotę zysku z tytułu roamingu, uzyskaną w odniesieniu do właściwych połączeń przeprowadzonych we właściwym okresie, przez odpowiadającą liczbę minut hurtowych usługi roamingowych.

Uzasadnienie

Średni pułap opłaty hurtowej pozwala operatorom na większą elastyczność w ustaleniu różnych stawek, które będą odzwierciedlać różnice w kosztach korzystania z ich sieci, między godzinami szczytu i poza tymi godzinami lub np. na różnych trasach. Dopuszczenie takiej elastyczności zachęca operatorów do jak najskuteczniejszego wykorzystania sieci, dając w ten sposób rynkowi właściwy sygnał odnośnie cen, co ułatwia rozwój konkurencji. Zastosowanie maksymalnego limitu doprowadzi przypuszczalnie do ustalenia jednolitych cen hurtowych na maksymalnym dozwolonym poziomie. Podanie liczby absolutnej zamiast metody określania pułapu opłaty hurtowej jest łatwiejsze i korzystne dla przejrzystości i pewności prawnej. Konieczne jest podanie okresu, w którym ma zostać zmierzona ta średnia oraz metody jej obliczania. Daty podano przy założeniu, że rozporządzenie datowane jest na dzień 1 lipca 2007 r., zatem rozporządzenie w sprawie sprzedaży hurtowej wejdzie w życie w ciągu 2 miesięcy od daty jego publikacji. Średnia musi być stosowana w transakcjach między jakichkolwiek dwoma operatorami, celem zapewnienia, że każdy operator sieci korzysta z ochrony zapewnionej przez regulowane stawki hurtowe.

Przypadek najbardziej oddalonych regionów należy rozpatrywać oddzielnie, ze względu na koszty specyficzne dla tych regionów.

Poprawka 35

ARTYKUŁ 3 A (nowy)

 

Artykuł 3a

Każda naziemna publiczna sieć telefonii komórkowej w jakimkolwiek państwie członkowskim udostępnia wszystkim naziemnym publicznym sieciom telefonii komórkowej we Wspólnocie hurtowe usługi roamingowe na połączenia głosowe, wiadomości tekstowe (SMS) oraz transmisję danych.

Uzasadnienie

The Commission’s regulation would ensure that wholesale roaming charges are set at reasonable levels. However, there is no requirement on operators to offer wholesale roaming services to other operators. Some operators may decide in future not to offer roaming services to their rivals in other countries, taking the view that the competitive harm done to rivals is worth more than the (regulated) profit foregone. In many cases, operators have no option but to buy wholesale roaming services from their direct competitors. Without an obligation to supply, some operators, especially smaller operators, may find they are unable to get wholesale roaming services at all. As the Commission recognizes at recitals 4 and 6, national regulatory authorities have been unable to address effectively the wholesale market failures in international roaming. This Regulation must contain powers to ensure that wholesale roaming services are available.

Poprawka 36

ARTYKUŁ 4 TYTUŁ

Opłaty detaliczne za wykonywanie połączeń realizowanych w roamingu regulowanym

Taryfa chroniąca klienta

Or. en

Poprawka 37

ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą operator macierzysty może pobrać od swojego klienta korzystającego z roamingu za zrealizowanie połączenia w roamingu regulowanym, nie może przekroczyć 130 % odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej za takie połączenie, określonej zgodnie z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o których mowa w niniejszym artykule, obejmują wszelkie składniki stałe związane z realizowaniem połączeń w roamingu regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Z zastrzeżeniem art. 2, 4a i 5, wszyscy nowi klienci korzystający z roamingu otrzymują domyślnie taryfę chroniącą klienta, ale dysponują możliwością zrezygnowania bez opłat karnych z taryfy chroniącej klienta na rzecz taryfy alternatywnej. Wszyscy dotychczasowi klienci korzystający z roamingu mają możliwość wyboru taryfy chroniącej klienta bez opłat karnych. Taryfa chroniąca klienta wynosi 0,50 euro na minutę potrzebną na wykonanie połączenia głosowego na terenie Wspólnoty oraz 0,25 euro za minutę połączenia głosowego odebranego w ramach roamingu we Wspólnocie.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest podniesienie elastyczności oraz pewności prawnej, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów.

Poprawka 38

ARTYKUŁ 4 A (nowy)

 

Artykuł 4a

 

Warunki wejścia w życie taryfy chroniącej klienta

 

1. Taryfę chroniącą klienta w rozumieniu art. 4 automatycznie stosuje się do nowych klientów operatora macierzystego korzystających z roamingu, chyba że nowy klient korzystający z roamingu wyraźnie stwierdzi, że nie chce podlegać tej taryfie, lecz korzystać z innej oferowanej taryfy.

 

2. Taryfę chroniącą klienta w rozumieniu art. 4 stosuje się wyłącznie do dotychczasowych klientów korzystających z roamingu, jeżeli ci dobrowolnie i wyraźnie ją wybiorą.

 

3. Wszystkich klientów należy jednoznacznie powiadomić o wyżej wymienionych możliwościach.

 

4. Informacje jak i praktyka out/in powinny być zrozumiałe i nieodpłatne.

Uzasadnienie

Nowi klienci korzystający z roamingu mogą skorzystać z taryfy chroniącej klienta, chyba że sobie tego nie życzą. Automatyczne objęcie wszystkich dotychczasowych klientów korzystających z roamingu systemem taryfy chroniącej klienta doprowadziłoby do praktycznych problemów zarówno u operatorów jak i klientów. Dotychczasowi klienci korzystający z roamingu, jeśli tego chcą, powinni również dysponować możliwością przejścia na taryfę chroniąca klienta. Operator macierzysty oferuje wszystkim klientom w bezpłatny i zrozumiały sposób gruntowne informacje.

Poprawka 39

ARTYKUŁ 5 TYTUŁ

Wejście w życie ograniczeń wysokości opłat za połączenia w roamingu regulowanym

Wejście w życie taryfy chroniącej klienta

Uzasadnienie

System taryfy chroniącej klienta (TCK) na poziomie detalicznym jest lepszym rozwiązaniem niż system, który operuje absolutnymi limitami, gdyż taka taryfa oferuje klientowi wystarczającą ochronę, a jednocześnie pozostawia więcej pola do manewru dla konkurencji, co jest z pożytkiem dla klienta.

Poprawka 40

ARTYKUŁ 5

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 41

ARTYKUŁ 6

Artykuł 6

Opłaty detaliczne za odbieranie połączeń w roamingu na terytorium Wspólnoty

Całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą operator macierzysty może pobrać od swojego klienta korzystającego z roamingu za odbieranie przez tego klienta połączeń telefonicznych podczas korzystania z roamingu w sieci odwiedzanej, nie może przekroczyć, w ujęciu minutowym, 130 % średniej stawki za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 3. Maksymalne opłaty, o których mowa w niniejszym artykule, obejmują wszelkie składniki stałe związane z realizowaniem połączeń w roamingu regulowanym, np. opłaty jednorazowe czy opłaty aktywacyjne.

skreślony

Uzasadnienie

Artykuł włączony do art. 4.

Poprawka 42

ARTYKUŁ 6 A (nowy)

 

Artykuł 6a

Sterowanie taryfami

Techniki sterowania taryfami nie mogą być stosowane w celu uniemożliwienia użytkownikom roamingu ręcznego wyboru odwiedzanej sieci. Wybór ten powinien pozostać możliwy do czasu wyłączenia telefonu przez użytkownika usług w roamingu lub opuszczenia zasięgu odwiedzanej sieci.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do punktu 23 a preambuły.

Poprawka 43

ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany jest na żądanie swojego klienta korzystającego z roamingu udzielić mu zindywidualizowanych informacji taryfowych na temat stawek detalicznych za wykonywanie i odbieranie połączeń przez danego klienta w odwiedzanym państwie członkowskim.

 

1. Każdy operator macierzysty wysyła bez zbędnej zwłoki swojemu klientowi korzystającemu z roamingu, w przypadku zapewniania klientowi dostępu do żądanej sieci, wiadomość SMS dotyczącą stosowanych taryf chroniących konsumenta. Wiadomość taka zawiera również numer telefonu, pod który klient może zadzwonić ze swojego telefonu komórkowego i uzyskać pod nim pełną informację o stosowanych taryfach za usługi roamingowe.

 

Każdy operator sieci oferuje swemu klientowi korzystającemu z usług roamingowych możliwość nieodpłatnego skorzystania z tego, by tej informacji już nie otrzymywać.

 

Operatorzy macierzyści oferują tę samą informację w formie głosowej osobom niewidomym oraz niedowidzącym na ich wniosek.

Uzasadnienie

Wyłącznie dzięki jednemu SMS (160 znaków) klient otrzymuje podstawową informację o taryfie chroniącej klienta oraz jeden numer telefonu, pozwalający uzyskać bezpłatną informację o dalszych usługach roamingowych. W ten sposób klient nie zostaje przytłoczony informacją, którą, jeśli uzna ją za konieczną, może uzyskać nieodpłatnie pod danym numerem telefonu. Ponadto klient uzyskuje możliwość zrezygnowania z tej informacji w prosty i nieodpłatny sposób. Uwzględnia się ponadto potrzeby klientów niewidomych oraz słabowidzących.

Poprawka 44

ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Klient ma prawo zażądać takich informacji ustnie podczas rozmowy przez telefon komórkowy lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej SMS, w każdym przypadku kierując swoje żądanie pod numer wskazany do tego celu przez operatora macierzystego, i może zdecydować, czy informacje mają mu zostać przekazane podczas tej samej rozmowy, czy też w wiadomości SMS (w tym ostatnim przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki).

2. W przypadku gdy informacja udzielona zgodnie z ust. 1 nie zawiera informacji o opłatach usług roamingowych we wszystkich sieciach państwa członkowskiego, w którym klient korzysta z usługi roamingu, klient ma prawo zażądać udzielenia tych dodatkowych informacji bez zbędnej zwłoki. Operatorzy mogą spełnić prośbę klienta korzystającego z roamingu, udzielając tej informacji podczas tej samej rozmowy lub też w postaci SMS, przy pełnych uwzględnieniu potrzeb klientów niewidomych lub niedowidzących.

Uzasadnienie

Klienci korzystający z roamingu powinni mieć prawo domagać się informacji dotyczącej taryf za roamingowe usługi głosowe w odwiedzanych państwach członkowskich, we wszystkich sieciach tego państwa członkowskiego, aby móc porównać taryfy i dokonać wyboru sieci o najlepszej ofercie.

Poprawka 45

ARTYKUŁ 7 USTĘP 3

3. Usługa informacyjna, o której mowa powyżej, świadczona będzie nieodpłatnie, przy czym dotyczy to zarówno złożenia żądania, jak i przekazania informacji.

3. Usługi informacyjne, o których mowa powyżej, świadczone będą nieodpłatnie, przy czym dotyczy to zarówno złożenia ewentualnego żądania, jak i przekazania informacji.

Poprawka 46

ARTYKUŁ 7 USTĘP 4

4. Zindywidualizowane informacje taryfowe, o których mowa w niniejszym artykule, oznaczają informacje o opłatach pobieranych zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta dany klient, za wykonywanie i odbieranie połączeń w dowolnej sieci odwiedzanej w państwie członkowskim, w którym klient ten korzysta z usługi roamingu.

4. Informacje taryfowe, o których mowa w ust. 1, streszczają w standardowym formacie opłaty, w tym VAT, pobierane zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta dany klient, za wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych w sieci odwiedzanej w państwie członkowskim, w którym klient ten korzysta z usługi roamingu. Macierzyści operatorzy przedstawiają swym krajowym organom regulacyjnym standardowe formaty, które zamierzają wykorzystać.

Pełne informacje o cenniku, o których mowa w ust. 2, obejmują opłaty obowiązujące zgodnie z planem taryfowym klienta usług w roamingu w odniesieniu do przychodzących i wychodzących połączeń głosowych oraz obioru i transmisji danych w odwiedzanej sieci państwa członkowskiego, z którego klient wykonuje połączenie w roamingu do jakiegokolwiek kraju na terytorium Wspólnoty. Informacje te będą wyszczególniały różnice wysokości stawek w godzinach szczytu i poza szczytem, a także wszelkie inne okresowe zmiany.

Poprawka 47

ARTYKUŁ 7 USTĘP 5

5. Operator macierzysty zobowiązany jest udzielać nowym klientom pełnych informacji o wysokości obowiązujących opłat roamingowych podczas zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Operator taki ma także obowiązek okresowo informować swoich klientów o aktualnej wysokości obowiązujących opłat roamingowych oraz – dodatkowo – powiadamiać ich każdorazowo w przypadku istotnej zmiany tych opłat.

5. Operator macierzysty zobowiązany jest niezwłocznie po każdym ogłoszeniu cennika, o którym mowa w art. 10 ust. 3 udzielać każdemu klientowi pełnych informacji o wysokości obowiązujących opłat roamingowych. Informacje te obejmują cenę za minutę połączenia płaconą aktualnie przez klienta za połączenia głosowe w roamingu, a także koszt wiadomości SMS, wiadomości multimedialnej MMS i jednostki transmisji danych w roamingu, o ile takie usługi są dostępne. Nowi klienci otrzymają powyższe informacje w formie pisemnej podczas zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Operatorzy macierzyści mają także obowiązek informowania swoich klientów o aktualnej wysokości obowiązujących opłat roamingowych zasadniczo przy podawaniu informacji o taryfach lub ich zmianach, a także wówczas gdy zmianie ulegają opłaty roamingowe. Aktualne opłaty roamingowe dostępne są stale w widocznym miejscu na stronie internetowej operatora macierzystego.

 

Poprawka 48

ARTYKUŁ 7 USTĘP 5 A (nowy)

 

5a. Macierzyści operatorzy podejmują wyraźne i definitywne środki w celu zapewnienia, że wszyscy ich klienci korzystający z usług roamingowych świadomi są istnienia taryfy chroniącej klienta. W szczególności w ciągu 2 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia macierzyści operatorzy wysyłają każdemu takiemu klientowi komunikat opisujący w jasny i bezstronny sposób taryfę chroniącą klienta, a następnie przypomnienie o niej w przewidzianych odstępach czasu. Przez pierwsze 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia operatorzy dołączą również jasne i szczegółowe informacje na temat taryfy chroniącej konsumenta do wszelkich informacji dotyczących rachunków.

Klienci korzystający z roamingu mogą nieograniczoną ilość razy zmieniać ofertę roamingową, bez zbędnej zwłoki i nieodpłatnie.

Poprawka 49

ARTYKUŁ 7 USTĘP 5 B (nowy)

 

5b. Na wniosek klienta korzystającego z roamingu każdy operator macierzysty zobowiązany jest do bezpłatnego zaoferowania usługi, w ramach której klient może zażądać zindywidualizowanego obliczenia najlepszej dostępnej taryfy, dokonanej na podstawie profilu połączeń klienta.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania optymalnej przejrzystości oraz wzmocnienia konkurencji w sektorze, klient powinien móc w prosty sposób uzyskać informację o najkorzystniejszej dla siebie taryfie w oparciu o swój profil połączeń.

Poprawka 50

ARTYKUŁ 7 USTĘP 5 C (nowy)

 

5c. Z myślą o osiągnięciu optymalnej przejrzystości i stworzeniu jasnego źródła informacji o wysokościach taryf, w którym klienci mogą uprzednio zasięgnąć rady, krajowe organy regulacyjne przewidują stworzenie symulatora cen, który mógłby obliczać oczekiwane koszty usług roamingowych dla różnych operatorów. Należy stworzyć sieć takich symulatorów na poziomie europejskim.

Uzasadnienie

Mając na uwadze optymalną przejrzystość, konieczne jest zagwarantowanie, by klienci mogli dokonać uprzedniej kalkulacji kosztów usług roamingowych za pomocą symulatora cen, by dowiedzieć się, który z operatorów oferuje najkorzystniejsze stawki. Krajowy organ regulacyjny powinien przygotować taki symulator w celu zagwarantowania bezstronności takich informacji. W odpowiednim czasie symulatory należy wzajemnie połączyć w dążeniu do większej przejrzystości na rynku całej Unii. Stworzenie takiego symulatora jest technicznie wykonalne, na wzór tego, który dostępny jest na portalu GSM Association.

Poprawka 51

ARTYKUŁ 8 USTĘP 1

1. Krajowe organy regulacyjne monitorują i nadzorują przestrzeganie niniejszego rozporządzenia na terytorium podlegającym ich kompetencji.

1. Krajowe organy regulacyjne monitorują i nadzorują przestrzeganie niniejszego rozporządzenia na terytorium podlegającym ich kompetencji. Monitorują one w szczególności zgodność ze średnimi cenami połączeń przychodzących i wychodzących, opierając się na całkowitej naliczanej cenie detalicznej usług w roamingu oraz łącznej liczbie minut połączeń przychodzących i wychodzących w roamingu.

Poprawka 52

ARTYKUŁ 8 USTĘP 5

5. Krajowe organy regulacyjne udostępniają do publicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w sposób umożliwiający zainteresowanym łatwy dostęp do tych informacji.

5. Krajowe organy regulacyjne udostępniają do publicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w sposób umożliwiający zainteresowanym łatwy dostęp do tych informacji. Śledzą one zmiany wysokości opłat detalicznych i hurtowych za świadczenie klientom korzystającym z roamingu usług łączności głosowej i transmisji danych, w tym usług przesyłania wiadomości SMS i MMS, zwłaszcza, lecz nie wyłącznie, zmiany w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów specyficznych dla realizacji połączeń roamingowych w tych regionach oraz do konieczności zagwarantowania możliwości odzyskania tych kosztów na rynku hurtowym, a także co 12 miesięcy podają wyniki tych działań do publicznej wiadomości. Informacje o klientach biznesowych, klientach usług abonamentowych i klientów usług w przedpłacie podawane są odrębnie.

(Patrz poprawka do art. 8 ust. 6)

Uzasadnienie

Połączenie art. 8 ust. 5 i 6 wniosku Komisji oraz zaostrzenie obowiązku krajowych organów regulacyjnych monitorowania stosowania rozporządzenia i publicznego udostępnienia wyników.

Obowiązek dotyczący monitorowania rozporządzenia został bardzo szeroko ujęty („... dotyczące stosowania…”). Mogłoby to prowadzić do udostępniania we Wspólnocie zasadniczo odmiennych informacji. Należy w związku z tym określić i zawszeć w rozporządzeniu przed jego sfinalizowaniem zbiór podstawowych danych, które będą gromadzone i podawane do wiadomości w każdym państwie członkowskim.

Poprawka 53

ARTYKUŁ 8 USTĘP 6

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą zmiany wysokości opłat detalicznych i hurtowych za świadczenie klientom korzystającym z roamingu usług łączności głosowej i transmisji danych, w tym usług przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych (MMS), zwłaszcza w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty, i na życzenie Komisji przekazują jej wyniki swoich obserwacji.

skreślony

(Patrz poprawka do art. 8 ust 5)

Uzasadnienie

Poprawka włączona do art. 8 ust. 5.

Poprawka 54

ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 A (nowy)

 

6a. Krajowe organy regulacyjne zapewniają, że obniżenie opłat roamingowych wynikające z niniejszego rozporządzenia nie są kompensowane kosztami połączeń w sieci komórkowej w tym samym państwie członkowskim.

Poprawka 55

ARTYKUŁ 8 USTĘP 8

8. Procedury pozasądowego rozwiązywania sporów ustanowione zgodnie z art. 34 dyrektywy 2002/22/WE mają także zastosowanie do nierozstrzygniętych sporów dotyczących kwestii zawartych w niniejszym rozporządzeniu, z udziałem konsumentów i (jeżeli prawo krajowe przewiduje taką możliwość) innych użytkowników końcowych.

8. Procedury pozasądowego rozwiązywania sporów ustanowione zgodnie z art. 34 dyrektywy 2002/22/WE mają także zastosowanie do nierozstrzygniętych sporów dotyczących kwestii zawartych w niniejszym rozporządzeniu, z udziałem klientów korzystających z roamingu będących konsumentami i (jeżeli prawo krajowe przewiduje taką możliwość) innych klientów usług w roamingu.

Uzasadnienie

Śledzenie zmian technicznych w celu wykazania, że rozporządzenie dotyczy klientów usług w roamingu.

Poprawka 56

ARTYKUŁ 10 USTĘP 5

5. Przedsiębiorstwa podlegające wymogom niniejszego rozporządzenia dopilnują, aby wszelkie zmiany wysokości pobieranych przez nie opłat niezbędne dla zapewnienia zgodności z art. 3, 4 i 6 weszły w życie w terminie dwóch miesięcy od daty każdej publikacji, zgodnie z wcześniejszymi ustępami niniejszego artykułu.

5. Przedsiębiorstwa podlegające wymogom niniejszego rozporządzenia dopilnują, aby wszelkie zmiany wysokości pobieranych przez nie opłat niezbędne dla zapewnienia zgodności z art. 3 i 4 weszły w życie w terminie dwóch miesięcy od daty każdej publikacji, zgodnie z wcześniejszymi ustępami niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze skreślenia art. 6.

Poprawka 57

ARTYKUŁ 10 USTĘP 6

6. Zmiany konieczne dla dostosowania załącznika II do postępu techniki i sytuacji rynkowej są uchwalane przez Komisję, działającą zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 3.

6. Zmiany opracowane w celu dostosowania innych niż istotne składniki załącznika II do postępu techniki i sytuacji rynkowej są uchwalane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 13 ust. 2 a.

Uzasadnienie

Nowa procedura komitologii.

Poprawka 58

ARTYKUŁ 12 TYTUŁ

Procedura przeglądu

Procedura przeglądu i sprawozdania Komisji

Uzasadnienie

Dodano trzy odrębne zobowiązania Komisji do składania sprawozdań.

Poprawka 59

ARTYKUŁ 12

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania niniejszego rozporządzenia i złoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przed upływem dwóch lat od wejścia rozporządzenia w życie. W swoim sprawozdaniu Komisja przedstawi uzasadnienie konieczności utrzymania przepisów rozporządzenia bądź możliwości ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w zakresie konkurencji. W tym celu Komisja może zwrócić się do państw członkowskich oraz krajowych organów regulacyjnych z wnioskiem o przekazanie informacji, które zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

1. Komisja dokona przeglądu funkcjonowania niniejszego rozporządzenia i złoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przed upływem dwóch lat od wejścia rozporządzenia w życie. Sprawozdanie to przedstawi szczegółową analizę konieczności utrzymania przepisów rozporządzenia i będzie zawierać, jeżeli to konieczne, odpowiednie wnioski legislacyjne. W tym celu Komisja może zwrócić się do państw członkowskich oraz krajowych organów regulacyjnych z wnioskiem o przekazanie informacji, które zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona w celu zapewnienia większej szczegółowości sprawozdania kontrolnego i dostosowania języka do standardowych sformułowań.

Poprawka 60

ARTYKUŁ 12 USTĘP 1 A (nowy)

 

1a. Komisja stale śledzi zmiany cen na rynku przekazywania danych, w tym wiadomości tekstowych SMS i wiadomości multimedialnych MMS. Składa ona sprawozdanie w sprawie zmian na rynku do dnia ...1. Sprawozdanie zawiera propozycje działania, o ile to konieczne, i podaje wyczerpujące uzasadnienie jego ewentualnego podjęcia. Propozycje działania mogą być także przedstawione odrębnie, jeżeli wymagają tego zmiany na rynku lub ich brak.

__________

1 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu umożliwienie w razie konieczności szybkiej interwencji regulacyjnej w zakresie przekazywania danych, co nie jest obecnie możliwe ze względu na brak danych.

Poprawka 61

ARTYKUŁ 12 USTĘP 1 B (nowy)

 

1b. Komisja analizuje skutki wprowadzenia niniejszego rozporządzenia na konkurencyjność mniejszych, niezależnych lub nowych operatorów. Przedstawia ona sprawozdanie do dnia... 1. Sprawozdanie obejmuje, w razie konieczności, propozycję działania. Propozycja taka może być także przedstawiona odrębnie, jeżeli wymagają tego zmiany na rynku lub ich brak.

__________

1 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu umożliwienie szybkiego działania regulacyjnego, jeżeli to konieczne dla zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na konkurencję.

Poprawka 62

ARTYKUŁ 12 USTĘP 1 C (nowy)

 

1c. Komisja publikuje coroczne sprawozdanie w sprawie zmian, jakie nastąpiły na terytorium Wspólnoty w dziedzinie objętej niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie szerszego zakresu rocznego przeglądu.

Poprawka 63

ARTYKUŁ 12 A (nowy)

 

Artykuł 12a

Niniejsze rozporządzenie traci moc po trzech latach od daty wejścia w życie. Po upływie tego okresu branża oraz UE powinny dążyć do ustanowienia prawdziwego rynku wewnętrznego usług telefonii komórkowej, oferując konsumentom swobodę zawierania umów na usługi telefoniczne z dowolnym operatorem w UE, bez obowiązku zamieszkania w państwie członkowskim tego operatora.

 

Uzasadnienie

Jeśli rynek będzie w pełni konkurencyjny, rozporządzenie przestanie być potrzebne.

Poprawka 64

ARTYKUŁ 13 USTĘP 2 A (nowy)

 

2a. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, mają zastosowanie art. 5a ust. 1 do 4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem postanowień art. 8.

Uzasadnienie

Nowa procedura komitologii.

Poprawka 65

ZAŁĄCZNIK I TYTUŁ

Opłaty hurtowe za wykonywanie połączeń realizowanych w roamingu regulowanym, o których mowa w art. 3

Opłaty hurtowe za niektóre połączenia realizowane w roamingu, o których mowa w art. 3

Poprawka 66

ZAŁĄCZNIK I USTĘP 1 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą operator sieci odwiedzanej może pobrać od operatora sieci macierzystej klienta korzystającego z roamingu za zrealizowanie zainicjowanego w tej odwiedzanej sieci połączenia w roamingu regulowanym, nie może przekraczać, w ujęciu minutowym, kwoty odpowiadającej średniej stawce za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 3, pomnożonej przez:

O ile ma to zastosowanie, całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą operator sieci odwiedzanej może pobrać od operatora sieci macierzystej klienta korzystającego z roamingu za zrealizowanie połączenia w roamingu zainicjowanego w odwiedzanej sieci, nie może przekraczać, w ujęciu minutowym, kwoty odpowiadającej średniej stawce za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 3, pomnożonej przez:

Poprawka 67

ZAŁĄCZNIK II PUNKT 4A) (nowy)

 

(4a) Dla operatorów telefonii komórkowych licencjonowanych w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty właściwa średnia stawka za zakończenie połączenia wynosi 75% średniej stawki zakończenia połączenia tych operatorów za 2006 r., obliczonej na podstawie całkowitego ruchu przychodzących połączeń głosowych w tym roku w najbardziej oddalonych regionach. Właściwą średnią wysokość opłaty za usługi roamingowe oblicza się odpowiednio do okoliczności.

Uzasadnienie

Należy również odnieść się do szczególnego przypadku operatorów licencjonowanych w najbardziej odległych regionach Wspólnoty w celu zapewnienia odzyskania przez tych operatorów swoich kosztów.

PROCEDURA

Tytuł

Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej

Odsyłacze

COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ITRE

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

5.9.2006

 

 

 

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

5.9.2006

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Joseph Muscat

4.10.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.11.2006

19.12.2006

23.1.2007

25.1.2007

 

1.3.2007

21.3.2007

 

 

Data przyjęcia

22.3.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

19

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Adam Bielan, Georgi Bliznashki, Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

André Brie, Simon Coveney, Jean-Claude Fruteau, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Søren Bo Søndergaard, Ieke van den Burg

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Sharon Bowles

  • [1]  Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (29.3.2007)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej
(COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Manolis Mavrommatis

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 1 PREAMBUŁY

(1) Wysoki poziom opłat pobieranych od użytkowników publicznych sieci telefonii komórkowej za korzystanie z telefonów komórkowych podczas podróży zagranicznych na terenie Wspólnoty jest kwestią niepokojącą krajowe organy regulacyjne. Podczas sesji plenarnej Europejskiej Grupy Regulatorów w maju 2005 r. zwrócono uwagę między innymi na następujące fakty: że stawki detaliczne są na bardzo wysokim poziomie bez istnienia ku temu wyraźnego uzasadnienia; że wydaje się to być wynikiem wysokich stawek hurtowych pobieranych przez operatora odwiedzanej sieci zagranicznej oraz – w wielu przypadkach – wynikiem wysokich narzutów detalicznych nakładanych przez operatora sieci macierzystej klienta; że obniżki stawek hurtowych często nie znajdują przełożenia na poziom klienta detalicznego; oraz że między rynkami poszczególnych państw członkowskich istnieją silne powiązania.

(1) Wysoki poziom opłat pobieranych od użytkowników publicznych sieci telefonii komórkowej, na przykład studentów, osób podróżujących służbowo i turystów, za korzystanie z telefonów komórkowych podczas podróży zagranicznych na terenie Wspólnoty jest kwestią niepokojącą krajowe organy regulacyjne. Podczas sesji plenarnej Europejskiej Grupy Regulatorów w maju 2005 r. zwrócono uwagę między innymi na następujące fakty: że stawki detaliczne są na bardzo wysokim poziomie bez istnienia ku temu wyraźnego uzasadnienia; że wydaje się to być wynikiem wysokich stawek hurtowych pobieranych przez operatora odwiedzanej sieci zagranicznej oraz – w wielu przypadkach – wynikiem wysokich narzutów detalicznych nakładanych przez operatora sieci macierzystej klienta; że obniżki stawek hurtowych często nie znajdują przełożenia na poziom klienta detalicznego; oraz że między rynkami poszczególnych państw członkowskich istnieją silne powiązania.

Poprawka 2

PUNKT 1 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(1a) Rynek wewnętrzny umożliwia zwiększoną mobilność, zwłaszcza pracownikom, pracodawcom, studentom, nauczycielom i pracującym stażystom uczestniczącym w programach europejskich, takich jak „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież” oraz „Europa dla obywateli”. Z tego względu „cena mobilności” nie powinna być nadmierna ani stanowić przeszkody dla osób podróżujących.

Uzasadnienie

Ceny roamingu nie powinny być wygórowane ani stanowić przeszkody dla osób podróżujących, chcących używać telefonu komórkowego za granicą.

Poprawka 3

PUNKT 1 B PREAMBUŁY (nowy)

 

(1b) Stworzenie europejskiej przestrzeni społecznej, edukacyjnej i kulturalnej opartej na mobilności osób powinno ułatwić porozumiewanie się ludzi w celu zbudowania rzeczywistej „Europy dla obywateli”.

Uzasadnienie

Komunikacja stanowi jeden z najważniejszych aspektów modelu europejskiego. Kwestią kluczową jest możliwość wykorzystania nowych technologii dla ułatwienia porozumiewania się obywateli.

Poprawka 4

PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) W celu ochrony interesów użytkowników korzystających z roamingu, obowiązki regulacyjne powinny zostać nałożone na poziomie detalicznym oraz hurtowym, gdyż – jak pokazuje doświadczenie – obniżenie stawek hurtowych za usługi roamingu międzynarodowego niekoniecznie musi przekładać się na niższe stawki detaliczne roamingu z uwagi na brak motywacji do podjęcia takiego działania. Z drugiej strony działania ograniczające poziom stawek detalicznych bez uwzględnienia kwestii poziomu kosztów hurtowych związanych ze świadczeniem takich usług mogłyby wiązać się z ryzykiem zaburzenia właściwego funkcjonowania rynku roamingu międzynarodowego.

(12) W celu ochrony interesów użytkowników korzystających z roamingu, obowiązki regulacyjne powinny zostać nałożone na poziomie detalicznym oraz hurtowym, gdyż – jak pokazuje doświadczenie – obniżenie stawek hurtowych za usługi roamingu międzynarodowego niekoniecznie musi przekładać się na niższe stawki detaliczne roamingu z uwagi na brak motywacji do podjęcia takiego działania. Z drugiej strony działania ograniczające poziom stawek detalicznych bez uwzględnienia kwestii poziomu kosztów hurtowych związanych ze świadczeniem takich usług mogłyby wiązać się z ryzykiem zaburzenia właściwego funkcjonowania rynku roamingu międzynarodowego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że niewątpliwie niektórzy operatorzy są zmuszeni płacić wyższe od średnich koszty hurtowe z uwagi na okoliczności od nich niezależne. Na przykład operatorzy na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia, niekorzystnej topografii lub o dużym napływie turystów na krótkie okresy czasu, którzy zwykle wykonują połączenia w godzinach szczytu, ponoszą zazwyczaj wyższe koszty sieciowe niż operatorzy w krajach, gdzie nie występują podobne okoliczności.

W konsekwencji zbyt niskie ceny roamingu mogą spowodować zmniejszenie inwestycji operatora na niektórych z wymienionych obszarów i obniżyć jakość usług roamingu.

Uzasadnienie

Faktem jest, że niektórzy operatorzy telefonii komórkowej ponoszą wyższe koszty od innych podczas instalacji, konserwacji i modernizacji sieci.

Poprawka 5

PUNKT 18 PREAMBUŁY

(18) Maksymalne wysokości stawek powinny być ustalone z uwzględnieniem różnorodnych elementów składających się na realizację połączenia w roamingu międzynarodowym (w tym kosztów ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, tranzytu i zakończenia połączenia), a także różnic kosztów świadczenia usług roamingu międzynarodowego w przypadku połączeń z abonentami w obrębie kraju odwiedzanego oraz w przypadku połączeń z krajem macierzystym klienta korzystającego z roamingu lub z innym państwem Wspólnoty.

(18) Maksymalne wysokości stawek powinny być ustalone z uwzględnieniem różnorodnych elementów składających się na realizację połączenia w roamingu międzynarodowym (w tym kosztów ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, tranzytu i zakończenia połączenia), a także różnic kosztów świadczenia usług roamingu międzynarodowego w przypadku połączeń z abonentami w obrębie kraju odwiedzanego oraz w przypadku połączeń z krajem macierzystym klienta korzystającego z roamingu lub z innym państwem Wspólnoty. Ponadto należy uwzględnić fakt, że znaczna część ludności, np. osoby starsze, nadal korzysta ze starych technologii (telefonia stacjonarna), stąd też ewentualny spadek dochodów, będący skutkiem niniejszego rozporządzenia, nie powinien być rekompensowany poprzez wzrost kosztów telefonii stacjonarnej.

Uzasadnienie

Stare technologie mają nadal istotne znaczenie dla pewnej części ludności. Z tego względu nie powinny one być „upośledzone” w stosunku do nowych środków komunikacji.

Poprawka 6

PUNKT 18 A PREAMBUŁY (nowy)

(18a) Każda zmiana cen musi uwzględniać ryzyko spowodowania zakłóceń na rynku i potencjalnych szkód dla większości użytkowników. W związku z tym należy zrównoważyć wpływ, jaki sezonowi turyści wywierają na koszty ponoszone przez operatorów odbierających i przesyłających. Tym samym, i biorąc pod uwagę, że 66% użytkowników telefonów komórkowych w Unii Europejskiej nie korzysta z usług roamingu międzynarodowego, należy zapewnić, że użytkownicy ci nie ucierpią z powodu wprowadzanych środków.

Poprawka 7

PUNKT 26 PREAMBUŁY

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji o wysokości stawek detalicznych za wykonywanie i odbieranie połączeń w roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby pomóc klientom korzystającym z roamingu w podejmowaniu decyzji co do korzystania ze swojego telefonu komórkowego podczas pobytu za granicą, operatorzy telefonii komórkowej powinni umożliwić swoim klientom łatwy dostęp do informacji o wysokości stawek, jakie obowiązują ich podczas pobytu w danym państwie członkowskim; informacje takie powinny być udostępniane na życzenie i nieodpłatnie. W imię przejrzystości operatorzy mają także obowiązek udzielania informacji o wysokości stawek roamingowych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz okresowego informowania swoich klientów o aktualnej wysokości tych stawek i powiadamiania ich w przypadku istotnych zmian.

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji o wysokości stawek detalicznych za wykonywanie i odbieranie połączeń w roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby pomóc klientom korzystającym z roamingu w podejmowaniu decyzji co do korzystania ze swojego telefonu komórkowego podczas pobytu za granicą, operatorzy telefonii komórkowej powinni umożliwić swoim klientom łatwy dostęp do informacji o wysokości stawek, jakie obowiązują ich podczas pobytu w danym państwie członkowskim; informacje takie powinny być udostępniane nieodpłatnie. W imię przejrzystości operatorzy mają także obowiązek udzielania informacji o wysokości stawek roamingowych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz okresowego informowania swoich klientów o aktualnej wysokości tych stawek i powiadamiania ich w przypadku istotnych zmian.

Or. de

Uzasadnienie

Klienci powinni automatycznie otrzymywać niezbędne informacje na temat opłat roamingowych w formie wiadomości tekstowej, podobnie jak otrzymują teraz powitanie od nowej sieci.

Poprawka 8

PUNKT 27 PREAMBUŁY

(27) Krajowe organy regulacyjne, które są odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z ram regulacyjnych łączności elektronicznej z 2002 r., powinny posiadać uprawnienia umożliwiające im nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia i ich egzekwowanie na terytorium podlegającym ich kompetencji. Powinny także śledzić zmiany wysokości opłat za usługi łączności głosowej i transmisji danych pobieranych od użytkowników telefonii komórkowej podczas roamingu na terytorium Wspólnoty, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych kosztów związanych z realizacją połączeń roamingowych w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty oraz do konieczności zagwarantowania możliwości odzyskania tych kosztów na rynku hurtowym. Organy te powinny zapewnić, by użytkownicy telefonii komórkowej mieli dostęp do bieżących informacji o stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(27) Krajowe organy regulacyjne, które są odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z ram regulacyjnych łączności elektronicznej z 2002 r., powinny posiadać uprawnienia umożliwiające im nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia i ich egzekwowanie na terytorium podlegającym ich kompetencji. Powinny także śledzić zmiany wysokości opłat za usługi łączności głosowej i transmisji danych (np. przesyłanie wiadomości SMS oraz MMS), pobieranych od użytkowników telefonii komórkowej podczas roamingu na terytorium Wspólnoty, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych kosztów związanych z realizacją połączeń roamingowych w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty, z uwzględnieniem położenia geograficznego małych państw członkowskich znajdujących się na obrzeżach Wspólnoty oraz tych państw członkowskich, które są tradycyjnie celem masowego napływu turystów sezonowych w określonych porach roku. Powinny one monitorować zmiany opłat detalicznych za usługi łączności głosowej i transmisji danych oraz zapewnić, że redukcje stawek roamingowych wynikające z niniejszego rozporządzenia nie są kompensowane opłatami za połączenia w telefonii komórkowej w tym samym kraju. Organy te powinny zapewnić, by użytkownicy telefonii komórkowej mieli dostęp do bieżących informacji o stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę, że w wielu małych państwach członkowskich do przekroczenia granicy wystarczy niewiele czasu.

Poprawka 9

PUNKT 30 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(30a) Ponieważ Unia Europejska jest miejscem, w którym obywatele porozumiewają się ze sobą, nowe technologie mogą stanowić w tym kontekście istotny instrument. W związku z tym należy zapewnić dostępność cenową wszystkich środków łączności dla każdego, unikając podwyżki kosztu tradycyjnych usług telefonicznych, z których korzysta nadal znaczna część ludności, ponieważ mogłoby to prowadzić do podziału społecznego; należy również zagwarantować, że związane z tym zmiany nie zahamują postępu modernizacji sieci i inwestycji w nią.

Uzasadnienie

Porozumiewanie się stanowi jeden z najważniejszych aspektów modelu europejskiego. Kwestią kluczową jest możliwość wykorzystania nowych technologii dla ułatwienia porozumiewania się obywateli.

Poprawka 10

ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza wspólny mechanizm, zwany zasadą europejskiego rynku wewnętrznego, mający na celu zapewnienie, aby użytkownicy publicznych sieci telefonii komórkowej podczas podróży wewnątrz Wspólnoty nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu międzynarodowego przy wykonywaniu połączeń oraz ich odbieraniu, a tym samym gwarantujący wysoki poziom ochrony konsumenta przy zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii komórkowej. W rozporządzeniu określono zasady dotyczące opłat, jakie mogą być pobierane przez operatorów telefonii komórkowej za świadczenie usług roamingu międzynarodowego dla połączeń głosowych inicjowanych i zakończonych wewnątrz Wspólnoty, mające zastosowanie zarówno do opłat pobieranych między operatorami sieci na poziomie hurtowym, jak i do opłat pobieranych przez operatora macierzystego na poziomie detalicznym.

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza wspólny mechanizm, zwany zasadą europejskiego rynku wewnętrznego, mający na celu zapewnienie, aby użytkownicy publicznych sieci telefonii komórkowej podczas podróży wewnątrz Wspólnoty nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu międzynarodowego przy wykonywaniu połączeń oraz ich odbieraniu lub przy wysyłaniu i odbieraniu danych (wysyłanie SMS po odpowiedniej cenie, MMS etc.), a tym samym gwarantujący wysoki poziom ochrony konsumenta przy zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii komórkowej. W rozporządzeniu określono zasady dotyczące opłat, jakie mogą być pobierane przez operatorów telefonii komórkowej za świadczenie usług roamingu międzynarodowego dla połączeń głosowych inicjowanych i zakończonych wewnątrz Wspólnoty, mające zastosowanie zarówno do opłat pobieranych między operatorami sieci na poziomie hurtowym, jak i do opłat pobieranych przez operatora macierzystego na poziomie detalicznym.

Uzasadnienie

Większość użytkowników telefonii komórkowej, szczególnie młodszych, korzysta z wiadomości SMS jako bardziej ekonomicznego sposobu komunikacji. Z tego względu rozporządzenie w sprawie roamingu międzynarodowego powinno obejmować także tę usługę.

Poprawka 11

ARTYKUŁ 1 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Niniejsze rozporządzenie określa zasady mające na celu zwiększenie przejrzystości cen i poprawę dostarczania konsumentom informacji o taryfach międzynarodowych usług roamingowych, z uwzględnieniem usług łączności głosowej oraz transmisji danych.

Poprawka 12

ARTYKUŁ 1 USTĘP 1 A (nowy)

 

1a. Niniejsze rozporządzenie określa zasady zwiększenia przejrzystości cen i poprawy dostarczania konsumentom informacji na temat taryf w usługach roamingu międzynarodowego, z uwzględnieniem usług łączności głosowej, transmisji danych oraz wiadomości SMS.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby rozporządzenie obejmowało wszystkie usługi świadczone przez operatorów telefonii komórkowej.

Poprawka 13

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA (D)

(d) „połączenie realizowane w roamingu regulowanym” oznacza połączenie głosowe telefonii komórkowej wykonywane przez klienta korzystającego z roamingu, inicjowane w sieci odwiedzanej i zakończone w publicznej sieci telefonicznej wewnątrz Wspólnoty;

(d) „połączenie realizowane w roamingu regulowanym” oznacza połączenie głosowe lub transmisję danych za pośrednictwem telefonii komórkowej wykonywane przez klienta korzystającego z roamingu, inicjowane w sieci odwiedzanej i zakończone w publicznej sieci telefonicznej wewnątrz Wspólnoty;

Poprawka 14

ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany jest na żądanie swojego klienta korzystającego z roamingu udzielić mu zindywidualizowanych informacji taryfowych na temat stawek detalicznych za wykonywanie i odbieranie połączeń przez danego klienta w odwiedzanym państwie członkowskim.

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany jest automatycznie udzielić swojemu klientowi korzystającemu z roamingu – od momentu znalezienia się klienta w innym państwie członkowskim i za pomocą wiadomości tekstowej SMS oraz bez zbędnej zwłoki – informacji taryfowych na temat stawek roamingu za wykonywanie i odbieranie połączeń oraz za przesyłanie i otrzymywanie danych przez danego klienta w odwiedzanym państwie członkowskim. Oprócz tego klient ma prawo zażądać informacji na temat obowiązujących opłat roamingowych za pomocą wiadomości tekstowej SMS lub ustnie podczas rozmowy przez telefon. Treść wiadomości tekstowej SMS jest wyraźnie określona, zawiera jasne informacje o opłatach roamingowych i nie zawiera żadnych informacji nieprzydatnych podczas podróży.

Uzasadnienie

Bardziej użyteczne byłoby, gdyby informacje były zawsze automatycznie wysyłane do klientów, bez względu na to, czy klient tego zażąda.

Poprawka 15

ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Klient ma prawo zażądać takich informacji ustnie podczas rozmowy przez telefon komórkowy lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej SMS, w każdym przypadku kierując swoje żądanie pod numer wskazany do tego celu przez operatora macierzystego, i może zdecydować, czy informacje mają mu zostać przekazane podczas tej samej rozmowy, czy też w wiadomości SMS (w tym ostatnim przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki).

skreślony

Uzasadnienie

Bardziej użyteczne byłoby umieszczenie niniejszego tekstu w pierwszym ustępie.

Poprawka 16

ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 A (nowy)

 

2a. W ciągu godziny od momentu wjazdu do innego państwa członkowskiego klient korzystający z roamingu otrzymuje od operatora macierzystego automatyczną wiadomość SMS zawierającą zindywidualizowane informacje taryfowe na temat stawek detalicznych za wykonywane i odbierane połączenia oraz za wysyłane i odbierane dane, a także wiadomości SMS przez danego klienta w każdej z dostępnych sieci w odwiedzanym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Użyteczność powitalnych wiadomości SMS, które otrzymuje się przy wjeździe do kraju przyjmującego, mogłaby ulec poprawie.

Poprawka 17

ARTYKUŁ 7 USTĘP 3

3. Usługa informacyjna, o której mowa powyżej, świadczona będzie nieodpłatnie, przy czym dotyczy to zarówno złożenia żądania, jak i przekazania informacji.

3. Operatorzy macierzyści oferują, co najmniej, bezpłatną usługę informacyjną obejmującą wyżej wymienione informacje, zarówno w celu zasięgnięcia jak i odbioru żądanej informacji.

Uzasadnienie

Od operatorów powinno się wymagać tylko dostarczania bezpłatnej usługi informacyjnej, pozostawiając im do wyboru metodę, jaką chcą zastosować.

Poprawka 18

ARTYKUŁ 7 USTĘP 4

4. Zindywidualizowane informacje taryfowe, o których mowa w niniejszym artykule, oznaczają informacje o opłatach pobieranych zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta dany klient, za wykonywanie i odbieranie połączeń w dowolnej sieci odwiedzanej w państwie członkowskim, w którym klient ten korzysta z usługi roamingu.

4. Zindywidualizowane informacje taryfowe, o których mowa w niniejszym artykule, oznaczają informacje o opłatach pobieranych zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta dany klient, za wykonywanie i odbieranie połączeń oraz korzystanie z usług transmisji danych, w tym usług przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych (MMS), w każdej sieci odwiedzanej w państwie członkowskim, w którym klient ten korzysta z usługi roamingu. Informacje te uwzględniają także szczegóły dotyczące różnic między stawkami w zależności od pory lub dnia wykonania połączenia.

Poprawka 19

ARTYKUŁ 7 USTĘP 5 Α (nowy)

5a. Informacja dotycząca opłat roamingowych jest także zawsze dostępna na stronie internetowej operatora.

Poprawka 20

ARTYKUŁ 9

Państwa członkowskie określają zasady dotyczące kar stosowanych w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne dla zapewnienia wdrożenia tych zasad. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie zgłoszą Komisji przyjęte przepisy przed upływem sześciu miesięcy od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie, a także niezwłocznie zgłoszą każdą późniejszą ich zmianę.

Krajowe organy regulacyjne monitorują, nadzorują i zapewniają przestrzeganie niniejszego rozporządzenia na ich terytorium. Państwa członkowskie określają zasady dotyczące kar stosowanych w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne dla zapewnienia wdrożenia tych zasad. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie zgłoszą Komisji przyjęte przepisy przed upływem sześciu miesięcy od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie, a także niezwłocznie zgłoszą każdą późniejszą ich zmianę.

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne są najwłaściwszymi organami, które powinny śledzić zastosowanie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 21

ARTYKUŁ 10 USTĘP 3

3. Komisja regularnie publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysokość średniej stawki za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, ustaloną zgodnie z ust. 1, 2 i 4.

3. Komisja regularnie publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w portalu internetowym „Your Europe” wysokość średniej stawki za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, ustaloną zgodnie z ust. 1, 2 i 4.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej

Odsyłacze

COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ITRE

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT
5.9.2006

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Manolis Mavrommatis
12.9.2006

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

18.12.2006

29.1.2007

 

 

 

Data przyjęcia

22.3.2007

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Şerbu, Nikolaos Sifunakis, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Giusto Catania, Mario Mauro, Nina Škottová

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

PROCEDURA

Tytuł

Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej

Odsyłacze

COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Data przedstawienia w PE

12.7.2006

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

5.9.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

CULT

5.9.2006

 

Ściślejsza współpraca

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

5.9.2006

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Paul Rübig

12.9.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.11.2006

27.2.2007

27.3.2007

12.4.2007

Data przyjęcia

12.4.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Manolis Mavrommatis, Sharon Bowles, Michał Tomasz Kamiński

Data złożenia

20.4.2007