SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby

20.4.2007 - (KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD)) - ***I

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Paul Rübig
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko(*):
Joseph Muscat, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
(*) Rozšírená spolupráca výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

Postup : 2006/0133(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0155/2007

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby

(KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0382)[1],

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0244/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6‑0155/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 1

(1) Národné regulačné orgány sú znepokojené vysokou úrovňou cien, ktoré platia užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí pri cestách do zahraničia v rámci Spoločenstva. Európska skupina regulátorov na svojom plenárnom zasadnutí v máji 2005 konštatovala (inter alia), že maloobchodné ceny sú veľmi vysoké bez jasného zdôvodnenia; že táto situácia podľa všetkého vyplýva z vysokých veľkoobchodných poplatkov vyberaných zahraničnými operátormi domácich sietí, a v mnohých prípadoch aj vysokých maloobchodných poplatkov účtovaných vlastným sieťovým operátorom zákazníka; že zníženie veľkoobchodných poplatkov sa často neprenesie až na koncového zákazníka; a že medzi trhmi v rozličných členských štátoch existujú výrazné prepojenia.

(1) Národné regulačné orgány sú znepokojené vysokou úrovňou cien, ktoré platia užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí, ako sú študenti, obchodní cestujúci a turisti, pri cestách do zahraničia v rámci Spoločenstva. Európska skupina regulátorov na svojom plenárnom zasadnutí v máji 2005 konštatovala (inter alia), že maloobchodné ceny sú veľmi vysoké bez jasného zdôvodnenia; že táto situácia podľa všetkého vyplýva z vysokých veľkoobchodných poplatkov vyberaných zahraničnými operátormi domácich sietí, a v mnohých prípadoch aj vysokých maloobchodných poplatkov účtovaných vlastným sieťovým operátorom zákazníka; že zníženie veľkoobchodných poplatkov sa často neprenesie až na koncového zákazníka; a že medzi trhmi v rozličných členských štátoch existujú výrazné prepojenia. Aj keď niektorí operátori nedávno zaviedli poplatky za roaming, ktoré zákazníkom poskytujú výhodnejšie podmienky, naďalej jestvujú dôkazy o tom, že ceny nie sú v dostatočnej miere primerané nákladom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 1A (nové)

 

(1a) Vnútorný trh poskytuje väčší priestor pre mobilitu, najmä zamestnancov, zamestnávateľov, študentov, učiteľov a praktikantov, ktorí sa zúčastňujú na európskych programoch, ako sú programy celoživotného vzdelávania, Mládež a Európa pre občanov. „Cena za mobilitu“ by preto nemala byť príliš vysoká a nemala by obmedzovať cestujúcich.

Odôvodnenie

Ceny roamingu by nemali byť nadmerné a nemali by ľuďom, ktorí cestujú, znemožňovať používanie mobilu v zahraničí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 1B (nové)

 

(1b) Vytvorenie európskej sociálnej, vzdelávacej a kultúrnej oblasti založenej na mobilite jednotlivcov by malo uľahčiť komunikáciu medzi ľuďmi s cieľom vytvoriť skutočnú „Európu pre občanov“.

Odôvodnenie

Komunikácia patrí medzi najdôležitejšie aspekty európskeho modelu. Na uľahčenie komunikácie medzi občanmi je nevyhnutné, aby bolo možné využívať nové technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 4

(4) V odporúčaní sa určuje ako relevantný trh podliehajúci regulácii ex ante veľkoobchodný vnútroštátny trh medzinárodného roamingu vo verejných mobilných sieťach. Práca, ktorú vykonali národné regulačné orgány (individuálne i v skupine európskych regulačných orgánov) pri analýze vnútroštátnych veľkoobchodných trhov medzinárodného roamingu však ukázala, že ešte nie je možné, aby si národné regulačné orgány účinne poradili s vysokou úrovňou veľkoobchodných poplatkov za medzinárodný roaming, pretože je ťažké určiť podniky s významným vplyvom na trhu vzhľadom na špecifické okolnosti medzinárodného roamingu vrátane jeho cezhraničnej povahy.

(4) V odporúčaní sa určuje ako relevantný trh podliehajúci regulácii ex ante veľkoobchodný vnútroštátny trh medzinárodného roamingu vo verejných mobilných sieťach. Práca, ktorú vykonali národné regulačné orgány (individuálne i v skupine európskych regulačných orgánov) pri analýze vnútroštátnych veľkoobchodných trhov roamingu v rámci Spoločenstva však ukázala, že ešte nie je možné, aby si národné regulačné orgány účinne poradili s vysokou úrovňou veľkoobchodných poplatkov za roaming v rámci Spoločenstva, pretože je ťažké určiť podniky s významným vplyvom na trhu vzhľadom na špecifické okolnosti roamingu v rámci Spoločenstva vrátane jeho cezhraničnej povahy. V dôsledku toho by sa mala preskúmať potreba existencie regulačného orgánu Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ODÔVODNENIE 9

(9) Aj keď regulačný rámec z roku 2002 pre elektronické komunikácie na základe vtedajších úvah umožnil odstrániť všetky prekážky obchodu v oblasti, ktorú harmonizoval, táto skutočnosť nemôže zabrániť úpravám harmonizačných pravidiel v súlade s inými okolnosťami pri hľadaní najúčinnejšieho spôsobu, ako dosiahnuť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa a zároveň zlepšiť podmienky fungovania vnútorného trhu.

(9) Cieľom regulačného rámca z roku 2002 pre elektronické komunikácie bolo na základe vtedajších úvah odstránenie všetkých prekážok obchodu medzi členskými štátmi v oblasti, ktorú harmonizoval, okrem iného s ohľadom na opatrenia, ktoré majú vplyv na ceny pre užívateľov v ostatných členských štátoch. Toto by však nemalo zabrániť úpravám harmonizovaných pravidiel v prípade, že na základe skúseností sa takáto úprava ukáže ako potrebná na zlepšenie fungovania vnútorného trhu a zároveň na zabezpečenie účinnejšieho spôsobu, ako dosiahnuť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je upozorniť na vplyv návrhu na fungovanie vnútorného trhu a ochranu spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ODÔVODNENIE 10

(10) Preto je potrebné zmeniť a doplniť regulačný rámec z roku 2002 pre elektronické komunikácie tak, aby umožňoval odkloniť sa od inak aplikovateľných zásad, menovite tej, že pri nedostatku významného vplyvu na trhu ceny za ponúkané služby vychádzajú z obchodnej dohody, a tak umožnil zavedenie doplnkových regulačných povinností, ktoré by odrážali špecifickú povahu medzinárodných roamingových služieb.

 

(10) Regulačný rámec z roku 2002 pre elektronické komunikácie by sa mal náležite doplniť o konkrétne pravidlá o roamingu v rámci Spoločenstva. Tieto konkrétne pravidlá by mali zahŕňať doplnkové regulačné povinnosti, ktoré by odrážali špecifickú povahu služieb roamingu v rámci Spoločenstva.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ODÔVODNENIE 12

(12) Regulačné povinnosti by sa mali ukladať na veľkoobchodnej i maloobchodnej úrovni, aby sa ochránili záujmy zákazníkov využívajúcich roaming, pretože skúsenosť ukazuje, že zníženie veľkoobchodných cien medzinárodných roamingových služieb sa nemusí odraziť na nižšej maloobchodnej cene za roaming, keďže chýbajú patričné motivačné činitele. Na druhej strane pri akciách zameraných na zníženie maloobchodných cien bez opatrení na úrovni veľkoobchodných nákladov spojených s poskytovaním týchto služieb by hrozilo narušenie riadneho fungovania trhu medzinárodného roamingu.

(12) Regulačné povinnosti by sa mali ukladať na veľkoobchodnej i maloobchodnej úrovni s cieľom chrániť záujmy zákazníkov využívajúcich roaming, pretože skúsenosť ukazuje, že zníženie veľkoobchodných cien roamingu v rámci Spoločenstva sa nemusí odraziť na nižšej maloobchodnej cene za roaming, keďže chýbajú patričné motivačné činitele. Na druhej strane pri akciách zameraných na zníženie maloobchodných cien bez opatrení na úrovni veľkoobchodných nákladov spojených s poskytovaním týchto služieb by hrozilo narušenie riadneho fungovania trhu roamingu v rámci Spoločenstva. Osobitná pozornosť by sa mala venovať riziku, keď sa malým, nezávislým alebo začínajúcim operátorom ponúkajú podmienky poskytovania roamingových služieb, ktoré obmedzujú ich schopnosť súťažiť, s cieľom uľahčiť prijatie okamžitého a primeraného opatrenia v prípade zistenia akéhokoľvek zneužitia. Komisia by mala uskutočniť analýzu účinkov tohto nariadenia na stav konkurencieschopnosti malých, nezávislých a začínajúcich operátorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ODÔVODNENIE 13

(13) Vyplývajúce povinnosti by sa mali zaviesť čo najskôr a mali by byť priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, pričom však treba poskytnúť operátorom, ktorých sa to týka, rozumný čas na úpravu cien a ponúkaných služieb, aby sa zaistil súlad.

(13) Vyplývajúce povinnosti by sa mali zaviesť okamžite po nadobudnutí účinnosti tohto Nariadenia a mali by byť priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, pričom operátorom, ktorých sa to týka, treba poskytnúť jeden mesiac na úpravu cien a ponúkaných služieb, aby sa zaistil súlad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ODÔVODNENIE 14

14) Mal by sa použiť spoločný mechanizmus nazvaný koncepcia európskeho domáceho trhu, ktorý zabezpečí, že užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí cestujúci v rámci Spoločenstva nebudú platiť neprimerané ceny za medzinárodného roamingové služby pri volaní alebo prijímaní hlasových hovorov, čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa a zároveň zabezpečí hospodárska súťaž medzi operátormi mobilných sietí. Vzhľadom na cezhraničný charakter dotknutých služieb je potrebný spoločný mechanizmus, aby operátori mobilných sietí boli konfrontovaní s jednotným, koherentným regulačným rámcom založeným na objektívne stanovených kritériách.

14) Mal by sa použiť spoločný mechanizmus nazvaný koncepcia európskeho domáceho trhu, ktorý zabezpečí, že užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí cestujúci v rámci Spoločenstva nebudú platiť neprimerané ceny za hlasové a dátové komunikačné roamingové služby v rámci Spoločenstva pri uskutočňovaní a prijímaní hlasových hovorov alebo pri využívaní dátových komunikačných služieb, čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa a zároveň zabezpečí hospodárska súťaž medzi operátormi mobilných sietí. Vzhľadom na cezhraničný charakter dotknutých služieb je potrebný spoločný mechanizmus, aby operátori mobilných sietí boli konfrontovaní s jednotným, koherentným regulačným rámcom založeným na objektívne stanovených kritériách. Aby sa zabezpečila efektívna maloobchodná hospodárska súťaž a efektívna hospodárska súťaž všetkých operátorov mobilných sietí v Spoločenstve, operátori mobilných sietí by mali byť povinní na požiadanie poskytovať veľkoobchodné roamingové služby v rámci Spoločenstva všetkým ostatným operátorom so sídlom v Spoločenstve.

Odôvodnenie

Na efektívnu hospodársku súťaž je potrebné, aby boli mobilní operátori povinní poskytovať veľkoobchodné roamingové služby v rámci Spoločenstva všetkým ostatným operátorom. Tým sa zabezpečí, že žiaden operátor nebude vylúčený z prístupu k veľkoobchodným roamingovým službám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ODÔVODNENIE 15

(15) Najúčinnejší a najprimeranejší mechanizmus regulácie cenovej hladiny pre hovory s využitím medzinárodného roamingu v súlade s uvedenými úvahami je určenie maximálneho poplatku na úrovni Spoločenstva za minútu hovoru tak na maloobchodnej, ako aj na veľkoobchodnej úrovni.

(15) Najúčinnejší a najprimeranejší mechanizmus regulácie cenovej hladiny pre uskutočňovanie a prijímanie hovorov prostredníctvom roamingu v rámci Spoločenstva v súlade s vyššie uvedenými úvahami je určenie maximálneho poplatku na úrovni Spoločenstva za minútu hovoru na veľkoobchodnej úrovni. Je vhodné, aby sa na maloobchodnej úrovni zaviedla eurotarifa, ktorú sú operátori povinní ponúknuť zákazníkom roamingu. Táto tarifa by sa mala stať prostriedkom na porovnávanie ostatných maloobchodných ponúk, a tým zabezpečí spravodlivé ceny pre spotrebiteľov. Eurotarifa by mala byť stanovená maximálne na úrovni, ktorá zabezpečí dostatočné rozpätie zisku pre operátorov a podporí tvorbu konkurenčných ponúk roamingu za nižšie sadzby. Vzhľadom na rýchlosť technologických zmien a rastúci význam služby krátkych správ (SMS) a služby multimediálnych správ (MMS) by v prípade dátových komunikačných služieb mali národné regulačné orgány a Komisia vykonávať dohľad nad veľkoobchodnými a maloobchodnými poplatkami za dátové komunikačné služby vrátane poplatkov za SMS a MMS a zaradiť ich do budúcej revízie právneho rámca v prípade, že ceny neklesnú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ODÔVODNENIE 16

(16) Tento spoločný mechanizmus by mal zabezpečiť, že maloobchodné poplatky za medzinárodný roaming budú rozumnejšie než doteraz odrážať náklady súvisiace s poskytovaním služby, pričom však operátori budú mať možnosť súťažiť diferenciáciou svojich ponúk a prispôsobovaním cenovej štruktúry podmienkam trhu a preferenciám spotrebiteľov.

(16) Tento spoločný mechanizmus by mal zabezpečiť, že maloobchodné poplatky za roaming v rámci Spoločenstva budú rozumnejšie než doteraz odrážať náklady súvisiace s poskytovaním služby, že eurotarifa, ktorá bude v ponuke pre všetkých zákazníkov roamingu, bude zohľadňovať primerané rozpätie zisku v rámci veľkoobchodných nákladov súvisiacich s poskytovaním roamingových služieb, pričom operátori budú mať možnosť súťažiť diferenciáciou svojich ponúk a prispôsobovaním cenovej štruktúry podmienkam trhu a preferenciám spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ODÔVODNENIE 18

(18) V rámci obmedzení maximálnych cien by sa mali brať do úvahy rozličné prvky stretávajúce sa pri uskutočňovaní hovoru využívajúceho medzinárodný roaming (vrátane réžie, voľby, zriadenia hovoru, jeho tranzitu a terminácie) a rozdiely v nákladoch súvisiacich s poskytovaním medzinárodných roamingových služieb na jednej strane v prípadoch volaní na miesta v navštívenej krajine a na druhej strane volaní do domovskej krajiny zákazníka využívajúceho roamingové služby, prípadne do tretej krajiny v rámci Spoločenstva.

(18) V rámci maximálnych poplatkov by sa mali brať do úvahy relevantné prvky stretávajúce sa pri uskutočňovaní a prijímaní hovoru využívajúceho roaming v rámci Spoločenstva (vrátane réžie, voľby, zriadenia hovoru, jeho tranzitu a ukončenia). Pretože rozdiely medzi nákladmi na poskytovanie roamingových služieb v rámci Spoločenstva pri hovoroch uskutočňovaných alebo prijímaných v navštívenej krajine, do domovskej krajiny zákazníka alebo z nej a do tretej krajiny alebo z nej, sa zdajú byť zanedbateľné, pre výpočet maximálneho veľkoobchodného poplatku by sa mal použiť jednotný koeficient.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ODÔVODNENIE 20

(20) Obmedzenie maximálnej ceny uplatniteľné na maloobchodnej úrovni by malo zákazníkom roamingu poskytnúť istotu, že nebudú musieť zaplatiť neprimeranú cenu, keď uskutočnia hovor prostredníctvom regulovaného roamingu, pričom domácim operátorom zostane v rámci obchodného rozpätia dostatočný priestor na diferencovanie produktov ponúkaných zákazníkom.

(20) Eurotarifa uplatniteľná na maloobchodnej úrovni by mala zákazníkom roamingu poskytnúť istotu, že nebudú musieť zaplatiť neprimeranú cenu, keď uskutočnia alebo prijmú hovor prostredníctvom regulovaného roamingu, pričom domácim operátorom zostane v rámci obchodného rozpätia dostatočný priestor na diferencovanie produktov ponúkaných zákazníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ODÔVODNENIE 21

(21) Poskytovatelia medzinárodných roamingových služieb pre hovory realizované v zahraničí, ktoré pokrýva toto nariadenie, by mali mať k dispozícii obdobie na dobrovoľné upravenie svojich maloobchodných cien tak, aby zodpovedali obmedzeniam maximálnych cien ustanoveným v tomto nariadení. Na tento účel je primerané povoliť obdobie šiestich mesiacov, v ktorom sa trhovým subjektom umožnia potrebné úpravy.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ODÔVODNENIE 23

(23) Toto nariadenie by nemalo ohroziť novátorské ponuky spotrebiteľom s priaznivejšou cenou, než je maximálny minútový poplatok obsiahnutý v tomto nariadení.

(23) Toto nariadenie by nemalo ohroziť novátorské ponuky spotrebiteľom s priaznivejšou cenou, než je eurotarifa uvedená v tomto nariadení, ale v skutočnosti by malo podporovať tvorbu novátorských ponúk zákazníkom roamingu so sadzbami nižšími ako najvyššia eurotarifa. Na základe tohto nariadenia netreba opätovne zavádzať poplatky za roaming v tých prípadoch, keď boli úplne zrušené (napr. súčasný trh v Írsku a Severnom Írsku, ktorý sa zakladá na prístupe „all-island“), ani zachovať existujúce poplatky za roaming.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ODÔVODNENIE 23A (nové)

 

(23a) Zatiaľ čo techniky riadenia prevádzky môžu prispievať k tomu, aby užívatelia zaplatili vždy najnižší dostupný poplatok za roaming, môžu tiež obmedzovať výber zákazníkov. Užívateľ by mal mať kedykoľvek možnosť manuálne si zvoliť preferovanú navštívenú sieť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ODÔVODNENIE 24

(24) Cenové požiadavky tohto nariadenia by sa mali uplatniť bez ohľadu na to, či zákazníci roamingových služieb využívajú predplatené služby, alebo uzavrú so svojím domácim poskytovateľom zmluvu. Tým sa zabezpečí, aby opatrenie prinieslo výhody všetkým užívateľom mobilných hlasových služieb.

(24) Cenové požiadavky tohto nariadenia by sa mali uplatniť bez ohľadu na to, či zákazníci roamingových služieb využívajú predplatené služby alebo uzavrú so svojím domácim poskytovateľom zmluvu a bez ohľadu na to, či domáci poskytovateľ je alebo nie je zmluvným predajcom mobilných hlasových služieb. Tým sa zabezpečí, aby opatrenie prinieslo výhody všetkým užívateľom mobilných hlasových služieb.

Odôvodnenie

Objasňuje, že nariadenie sa uplatňuje aj na operátorov tzv. mobilných virtuálnych sietí

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ODÔVODNENIE 26

(26) V záujme lepšieho sprehľadnenia maloobchodných cien za volania a prijímania hovorov prostredníctvom roamingu v rámci Spoločenstva a aby sa zákazníkom roamingu uľahčilo rozhodovanie o tom, či majú svoje mobilné telefóny používať, kým sú v zahraničí, poskytovatelia mobilnej telefónnej služby by mali svojim zákazníkom roamingu na požiadanie a bezplatne umožniť ľahké získanie informácií o poplatkoch za roaming, ktoré by im boli účtované v danom členskom štáte. V rámci transparentnosti sa vyžaduje, aby operátori poskytovali informácie o poplatkoch za roaming pri vzniku zmluvného vzťahu a aby zákazníkov informovali o poplatkoch za roaming periodicky, ako aj v prípade výraznej zmeny.

(26) V záujme lepšieho sprehľadnenia maloobchodných poplatkov za uskutočňovanie a prijímanie hovorov prostredníctvom roamingu v rámci Spoločenstva a aby sa zákazníkom roamingu uľahčilo rozhodovanie o tom, či majú svoje mobilné telefóny používať, kým sú v zahraničí, poskytovatelia mobilnej telefónnej služby by mali svojim zákazníkom roamingu vhodným spôsobom a zdarma poskytnúť informácie o poplatkoch za roaming, ktoré by im boli účtované v navštívenom členskom štáte. Informácie by mali obsahovať poplatky za minútu alebo za jednotku údajov (vrátane DPH) za uskutočňovanie a prijímanie hlasových hovorov a tiež za odosielanie a prijímanie SMS, MMS a za ďalšie dostupné dátové komunikačné služby v každej sieti v navštívenom členskom štáte. V záujme transparentnosti by sa od domácich poskytovateľov malo tiež vyžadovať, aby všetkým používateľom poskytli úplné informácie o platných poplatkoch za roaming, a to najmä o eurotarife a súhrnnej paušálnej sadzbe pri vzniku zmluvného vzťahu, a aby tiež pravidelne a bez zbytočného odkladu poskytovali svojim zákazníkom roamingu aktualizované informácie o poplatkoch za roaming vždy, keď v týchto poplatkoch dôjde k zmenám.

V záujme transparentnosti by sa od domácich poskytovateľov malo tiež vyžadovať, aby svojim zákazníkom roamingu na požiadanie ponúkali ako bezplatnú službu im prispôsobený výpočet najvýhodnejších možných sadzieb na základe profilov hovorov jednotlivých zákazníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

ODÔVODNENIE 26A (nové)

 

(26a) Domáci poskytovatelia by mali byť povinní na požiadanie poskytovať zákazníkovi informácie o optimálnych tarifách v členskom štáte, ktorý chcú navštíviť, prípadne aspoň stanoviť konkrétny poplatok za roaming na účely cestovného ruchu, aby sa zaručila cezhraničná mobilita osôb, ktoré cestujú ako turisti, a nie na obchodné účely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

ODÔVODNENIE 27

(27) Národné regulačné orgány zodpovedné za vykonávanie úloh súvisiacich s regulačným rámcom z roku 2002 pre elektronické komunikácie by mali mať právomoci potrebné na dohľad a zaisťovanie vykonávania povinností vyplývajúcich z nariadenia na svojom území. Mali by monitorovať aj vývoj cien hlasových a dátových služieb pre zákazníkov mobilných sietí, ktorí využívajú roaming v rámci Spoločenstva, najmä s prihliadnutím na špecifické náklady týkajúce sa najvzdialenejších okrajových oblastí Spoločenstva a na potrebu zabezpečiť, aby sa tieto náklady dali na veľkoobchodnom trhu primerane vykompenzovať. Mali by zabezpečiť, aby sa aktualizované informácie o uplatňovaní nariadenia dostávali k užívateľom mobilných sietí.

(27) Národné regulačné orgány zodpovedné za vykonávanie úloh súvisiacich s regulačným rámcom z roku 2002 pre elektronické komunikácie by mali mať právomoci potrebné na dohľad a zaisťovanie vykonávania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia na svojom území. Mali by monitorovať aj vývoj cien služieb hlasovej a dátovej komunikácie pre zákazníkov mobilných sietí, ktorí využívajú roaming v rámci Spoločenstva, najmä s prihliadnutím na špecifické náklady týkajúce sa hovorov uskutočnených a prijatých prostredníctvom roamingu v najvzdialenejších okrajových oblastiach Spoločenstva a na potrebu zabezpečiť, aby sa tieto náklady dali na veľkoobchodnom trhu primerane vykompenzovať. Mali by zabezpečiť, aby sa aktualizované informácie o uplatňovaní tohto nariadenia dostávali k užívateľom mobilných sietí a výsledky tohto monitorovania zverejňovať každých šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Informácie o firemných zákazníkoch, o individuálnych zmluvných zákazníkoch a o zákazníkoch využívajúcich predplatené služby by sa mali predkladať osobitne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

ODÔVODNENIE 27A (nové)

 

(27a) Vzhľadom na skutočnosť, že popri hlasových službách sa stále viac rozširujú nové služby mobilnej dátovej komunikácie, by toto nariadenie malo umožňovať monitorovanie vývoja aj na trhu s týmito službami. Komisia by preto v rámci ochrany zákazníckych záujmov a zároveň v rámci úsilia o zabraňovanie zbytočným zásahom do trhových mechanizmov mala intenzívnejšie monitorovaťtrh Spoločenstva so službami mobilnej dátovej komunikácie na základe pravidiel týkajúcich sa roamingových poplatkov pre hlasové hovory a v prípade potreby by na základe údajov, ktoré poskytujú národné regulačné orgány, mala zvážiť prijatie krokov s cieľom znížiť bezdôvodne vysoké ceny.

Odôvodnenie

Thanks to the rapid development of technology, the role of the international data services market is becoming increasingly important. Internet-based sound transmission (VoiP) is revolutionising fixed telephony, opening the way to cheaper sound transmission. The spread and presence of 3G networks and other related technologies are having a serious impact on the mobile services market. In the interest of consumers and of guaranteeing competition, more intensive monitoring of market processes should be carried out, and if they are not operating satisfactorily, the prospect of a proportionate intervention should be offered.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

ODÔVODNENIE 27B (nové)

 

(27b) Národné regulačné orgány by sa mali postarať o plnenie povinnosti prenosu (must carry) na navštívených sieťach s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž v rámci EÚ.

Odôvodnenie

Malí operátorii musia mať zaručený stály prístup do navštívených sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

ODÔVODNENIE 29A (nové)

 

(29a) Komisii by sa najmä mala udeliť právomoc prijímať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k prílohám tohto nariadenia s cieľom prispôsobiť ich technickému vývoju a vývoju na trhu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a sú určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

ODÔVODNENIE 30

(30) Keďže cieľ navrhovanej akcie, stanovenie spoločného mechanizmu zabezpečujúceho, aby užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí počas svojich ciest v rámci Spoločenstva neplatili neprimerané ceny za služby medzinárodného roamingu pri volaniach či prijímaniach hovorov v rámci hlasovej služby, čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa pri zabezpečení hospodárskej súťaže medzi operátormi mobilných sietí, nemôžu členské štáty dosiahnuť bezpečným, harmonizovaným a včasným spôsobom, a je ho preto možné lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, toto nariadenie nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedených cieľov.

(30) Keďže cieľ navrhovanej akcie, stanovenie spoločného mechanizmu zabezpečujúceho, aby užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí počas svojich ciest v rámci Spoločenstva neplatili neprimerané poplatky za služby roamingu v rámci Spoločenstva pri uskutočňovaní či prijímaní hlasových hovorov, čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa pri zabezpečení hospodárskej súťaže medzi operátormi mobilných sietí, nemôžu členské štáty dosiahnuť bezpečným, harmonizovaným a včasným spôsobom, a je ho preto možné lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy.

Odôvodnenie

Toto je samozrejmé a malo by sa to vypustiť v záujme lepšieho zákonodarstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

ČLÁNOK 1 ODSEKY 1 a 1A (nový)

1. Toto nariadenie uvádza spoločný mechanizmus nazvaný koncepcia európskeho domáceho trhu, ktorý zabezpečuje, že užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí cestujúci v rámci Spoločenstva nebudú platiť neprimerané ceny za medzinárodné roamingové služby pri volaní a prijímaní hovorov, čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa a zároveň zabezpečí hospodárska súťaž medzi operátormi mobilných sietí. Nariadenie ustanovuje pravidlá týkajúce sa poplatkov, ktoré môžu operátori mobilných sietí žiadať za poskytovanie medzinárodného roamingu pre hlasovú službu pri volaniach v rámci Spoločenstva, a týka sa tak poplatkov vyberaných medzi operátormi sietí na veľkoobchodnej úrovni, ako aj poplatkov požadovaných domovskými poskytovateľmi na maloobchodnej úrovni.

1. Toto nariadenie uvádza spoločný mechanizmus nazvaný koncepcia európskeho domáceho trhu, ktorý zabezpečuje, že užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí cestujúci v rámci Spoločenstva nebudú platiť neprimerané ceny za služby roamingu v rámci Spoločenstva pri uskutočňovaní a prijímaní hovorov, čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa a zároveň zabezpečí hospodárska súťaž medzi operátormi mobilných sietí. Nariadenie ustanovuje pravidlá týkajúce sa poplatkov, ktoré môžu operátori mobilných sietí žiadať za poskytovanie medzinárodného roamingu pre hlasovú službu pri volaniach v rámci Spoločenstva, a týka sa tak poplatkov vyberaných medzi operátormi sietí na veľkoobchodnej úrovni, ako aj poplatkov požadovaných domácimi poskytovateľmi na maloobchodnej úrovni.

 

1a. Týmto nariadením sa taktiež stanovujú pravidlá zamerané na zvýšenie transparentnosti cien a zlepšenie poskytovania informácií o poplatkoch používateľom roamingových služieb v rámci Spoločenstva vrátane roamingových služieb dátovej komunikácie v rámci Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

ČLÁNOK 2 ODSEK 2

2. Okrem vymedzení uvedených v odseku 1 sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

2. Okrem vymedzení uvedených v odseku 1 sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

 

-a) „eurotarifa“ znamená akýkoľvek poplatok až do výšky maximálneho poplatku za minútu, ktorý môže domáci poskytovatelia požadovať za poskytovanie hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu;

a) „domáci poskytovateľ“ znamená podnik poskytujúci zákazníkovi roamingu pozemné verejné mobilné telefónne služby na maloobchodnej úrovni,

a) „domáci poskytovateľ“ znamená podnik poskytujúci zákazníkovi roamingu pozemné verejné mobilné telefónne služby na maloobchodnej úrovni,

b) „domáca sieť“ znamená pozemná verejná mobilná sieť nachádzajúca sa v členskom štáte a využívaná domácim poskytovateľom na poskytovanie pozemných verejných mobilných telefónnych služieb zákazníkom roamingu,

b) „domáca sieť“ znamená pozemná verejná mobilná sieť nachádzajúca sa v členskom štáte a využívaná domácim poskytovateľom, ktorý môže i nemusí byť zmluvným predajcom, na poskytovanie pozemných verejných mobilných telefónnych služieb zákazníkom roamingu,

c) „medzinárodný roaming“ znamená použitie mobilného telefónu alebo iného zariadenia zákazníkom roamingu na volanie alebo prijatie hovoru v čase, keď je mimo územia členského štátu, v ktorom sa nachádza zákazníkova domáca sieť, prostredníctvom dohody medzi operátorom domácej siete a operátorom navštívenej siete,

c) „roaming v rámci Spoločenstva“ znamená použitie mobilného telefónu alebo iného zariadenia zákazníkom roamingu na uskutočnenie alebo prijatie hovoru v rámci Spoločenstva, keď je mimo územia členského štátu, v ktorom sa nachádza zákazníkova domáca sieť, prostredníctvom dohody medzi operátorom domácej siete a operátorom navštívenej siete,

d) „hovor prostredníctvom regulovaného roamingu“ znamená volanie v rámci mobilnej hlasovej telefónnej služby vykonané zákazníkom roamingu z navštívenej siete do verejnej telefónnej siete v rámci Spoločenstva,

d) „hovor prostredníctvom regulovaného roamingu“ znamená hovor v rámci mobilnej hlasovej telefónnej služby uskutočnený alebo prijatý zákazníkom roamingu, ktorý vznikne alebo je prijatý v navštívenej sieti, a je ukončený vo verejnej telefónnej sieti v rámci Spoločenstva,

e) „zákazník roamingu“ znamená zákazník poskytovateľa pozemnej verejnej mobilnej telefónnej služby prostredníctvom pozemnej verejnej mobilnej siete nachádzajúcej sa v Spoločenstve, ktorý používa mobilný telefón alebo iné zariadenie na volanie alebo prijímanie hovoru v navštívenej sieti prostredníctvom dohody medzi operátorom domácej siete a operátorom navštívenej siete,

e) „zákazník roamingu“ znamená zákazník poskytovateľa pozemnej verejnej mobilnej telefónnej služby prostredníctvom pozemnej verejnej mobilnej siete nachádzajúcej sa v Spoločenstve, ktorý používa mobilný telefón alebo iné zariadenie na uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v navštívenej sieti prostredníctvom dohody medzi operátorom domácej siete a operátorom navštívenej siete,

f) „navštívená sieť“ znamená pozemná verejná mobilná telefónna sieť nachádzajúca sa v členskom štáte, v ktorom sa nenachádza domáca sieť, a umožňujúca zákazníkom roamingu volať alebo prijímať hovory na základe dohody s operátorom domácej siete.

f) „navštívená sieť“ znamená pozemná verejná mobilná telefónna sieť nachádzajúca sa v členskom štáte, v ktorom sa nenachádza domáca sieť, a umožňujúca zákazníkom roamingu uskutočňovať alebo prijímať hovory na základe dohody s operátorom domácej siete.

 

fa) „Roamingová služba mobilnej dátovej komunikácie v rámci Spoločenstva“ znamená verejná mobilná telefónna služba, odlišná od mobilnej hlasovej telefónie, ktorá sa poskytuje prostredníctvom pozemnej verejnej telefónnej mobilnej siete nachádzajúcej sa v členskom štáte a ktorú môžu používať zákazníci roamingu, na základe dohody medzi operátorom domácej siete a operátorom navštívenej siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

ČLÁNOK 3

Veľkoobchodné poplatky za uskutočňovanie hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu

Veľkoobchodné poplatky za hovory prostredníctvom regulovaného roamingu

Celkové veľkoobchodné poplatky, ktoré môže operátor navštívenej siete požadovať od operátora domácej siete zákazníka roamingu za poskytnutie hovoru prostredníctvom regulovaného roamingu, čo môže inter alia obsahovať zostavenie, prenos a termináciu, neprekročia uplatniteľnú minútovú taxu určenú v súlade s prílohou I.

Celkové veľkoobchodné poplatky, ktoré môže operátor navštívenej siete požadovať od akéhokoľvek operátora domácej siete zákazníka roamingu za poskytnutie hovoru prostredníctvom regulovaného roamingu, čo môže inter alia obsahovať poplatky za zostavenie, prenos a termináciu, neprekročia uplatniteľnú minútovú sadzbu určenú v súlade s prílohou I.

 

Na účely poskytovania služieb roamingu v rámci Spoločenstva bude mať každý domáci poskytovateľ prístup k iným pozemným verejným mobilným telefónnym sieťam v členských štátoch, ako je domáca sieť a bude ich môcť využívať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

ČLÁNOK 4

Maloobchodné poplatky za uskutočňovanie hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu

Maloobchodné poplatky za hovory prostredníctvom regulovaného roamingu

 

-1. Domáci poskytovatelia ponúknu všetkým zákazníkom, jasným a prehľadným spôsobom, eurotarifu tak, ako je uvedená v odseku 1. Na eurotarifu sa nesmú viazať žiadne poplatky súvisiace so zmluvným vzťahom alebo iné paušálne poplatky, a môže sa kombinovať s akoukoľvek maloobchodnou tarifou.

Na základe článku 5 celkový maloobchodný poplatok bez DPH, ktorý môže domáci poskytovateľ požadovať od svojho zákazníka roamingu za poskytnutie hovoru prostredníctvom regulovaného roamingu, nesmie prekročiť 130 % uplatniteľného maximálneho veľkoobchodného poplatku za tento hovor určeného v súlade s prílohou I. Obmedzenia výšky poplatku v tomto článku obsahujú všetky pevné prvky spájajúce sa s poskytovaním hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu, ako sú poplatky za zostavenie hovoru alebo paušálne poplatky (opt-in fees).

Na základe článku 5 maximálny maloobchodný poplatok v rámci eurotarify bez DPH, ktorý môže domáci poskytovateľ požadovať od svojho zákazníka roamingu, nesmie v rámci minútovej sadzby prekročiť 175 % [40 centov] uplatniteľného maximálneho veľkoobchodného poplatku za tento hovor určeného v súlade s prílohou I. za uskutočnenie hovoru prostredníctvom regulovaného roamingu alebo 66 % [15 centov] uplatniteľného maximálneho veľkoobchodného poplatku za tento hovor určeného v súlade s prílohou I. za prijatie regulovaného hovoru. Obmedzenia poplatku stanovené v tomto článku obsahujú všetky prvky spojené s s poskytovaním hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu, ktoré okrem iných zahŕňajú poplatky za zostavenie hovoru a paušálne poplatky (opt-in fees).

 

1a. Okrem eurotarify, ktorá je upravená v odseku 1, by mal každý domáci poskytovateľ mať v ponuke spravodlivú súhrnnú mesačnú paušálnu sadzbu, na ktorú sa nevzťahujú žiadne obmedzenia výšky poplatku. V tejto paušálnej sadzbe by mali byť zahrnuté roamingové služby hlasovej a dátovej komunikácie v rámci (vrátane služby krátkych správ (SMS) a služby multimediálnych správ (MMS)) v rámci Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

ČLÁNOK 4A (nový)

 

Článok 4a

Voľba tarify

 

1. Pokiaľ si sami nezvolia inú tarifu, všetci existujúci a noví zákazníci roamingu automaticky spadajú pod eurotarifu, ako je uvedená v článku 4.

 

2. Zákazníci roamingu môžu prejsť na eurotarifu a odstúpiť od nej do 30dní od podaní žiadosti o zmenu. Každá takáto zmena je bezplatná alebo bez pokuty a neznamená ďalšie podmienky či obmedzenia týkajúce sa existujúcich prvkov zmluvného vzťahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

ČLÁNOK 5

Načasovanie aplikovania obmedzení maximálnych maloobchodných poplatkov za hovory prostredníctvom regulovaného roamingu

Načasovanie uplatňovania článkov 3, 4 a 7

Povinnosti v článku 4 začnú platiť šesť mesiacov po tom, ako nadobudne účinnosť toto nariadenie

S ohľadom na článok 10 ods. 5, povinnosti uvedené v článkoch 3 a 7 nadobudnú účinnosť okamžite po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

 

1a. S ohľadom na článok 10 ods. 5, povinnosti uvedené v článku 4 nadobudnú účinnosť okamžite po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

ČLÁNOK 6A (nový)

 

Článok 6a

Riadený výber mobilnej siete

Technológie riadeného výberu mobilnej siete sa nevyužívajú na to, aby sa zákazníkov roamingu zabránil manuálny výber navštívenej siete. Táto možnosť sa ponechá otvorená, kým zákazník roamingu nevypne svoje mobilné zariadenie alebo neopustí navštívenú sieť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

ČLÁNOK 7 ODSEKY 1 až 5 a 5A (nový)

Transparentnosť maloobchodných poplatkov

Transparentnosť maloobchodných poplatkov

1. Každý domáci poskytovateľ poskytne svojmu zákazníkovi roamingu na požiadanie personalizovanú informáciu o maloobchodných poplatkoch, ktoré sa týkajú volaní a prijímaní hovorov týmto zákazníkom v navštívenom členskom štáte.

1. Každý domáci poskytovateľ automaticky, bez zbytočného odkladu a zdarma poskytne prostredníctvom SMS správy svojim zákazníkom roamingu pri ich vstupe do iného členského štátu základné personalizované informácie o minútových maloobchodných poplatkoch (vrátane DPH), ktoré sa vzťahujú na uskutočňovanie a prijímanie hovorov daným zákazníkom v navštívenom členskom štáte okrem prípadov, kedy zákazník oznámi svojmu domácemu poskytovateľovi, že takéto informácie nevyžaduje.

Zákazník, ktorý oznámil, že nepožaduje automatickú SMS správu, má právo kedykoľvek a zdarma požadovať od domáceho poskytovateľa, aby mu túto službu poskytol znova.

2. Zákazník sa môže rozhodnúť, či takúto žiadosť podá prostredníctvom volania zo svojho mobilného telefónu alebo formou SMS (službou krátkych správ), v oboch prípadoch s využitím čísla určeného na tento účel domácim poskytovateľom, a môže sa rozhodnúť prijať túto informáciu buď počas samotného hovoru, alebo prostredníctvom SMS (v takom prípade bez neprimeraného odkladu).

2. Okrem uvedeného v odseku 1, má zákazník právo požadovať podrobnejšie personalizované informácie o cenách prostredníctvom bezplatného hovoru na bezplatné telefónne číslo určené na tento účel domácim poskytovateľom.

3. Táto informačná služba bude fungovať bezplatne, či už pôjde o podanie žiadosti, alebo o prijatie požadovanej informácie.

vypúšťa sa

4. Personalizovaná informácia o cene uvedená v tomto článku pozostáva z poplatkov uplatniteľných v rámci tarifnej schémy dotknutého zákazníka roamingu na volania a prijímania hovorov v akejkoľvek navštívenej sieti v členskom štáte, v ktorom zákazník využíva službu roamingu.

4. Podrobnejšie personalizované informácie o cene uvedené v odseku 2 obsahujú minútové alebo bitové poplatky za roaming uplatniteľné v rámci tarifnej schémy dotknutého zákazníka roamingu na uskutočňovanie a prijímanie hovorov a na odosielanie a prijímanie SMS a MMS správ a iné dostupné roamingové dátové komunikačné službykaždej sieti v členskom štáte, v ktorom zákazník využíva službu roamingu.

 

4a. Všetci poskytovatelia upovedomia zákazníkov roamingu varovnou ikonou alebo oznamom na displeji ich mobilných zariadení, že práve idú uskutočniť, alebo prijať roamingový hovor.

5. Domáci poskytovatelia poskytnú novým zákazníkom pri vzniku zmluvného vzťahu úplné informácie o relevantných poplatkoch za roaming. Domáci poskytovatelia budú tiež periodicky poskytovať svojim zákazníkom aktualizované informácie o poplatkoch za roaming a navyše aj zakaždým, keď v poplatkoch nastane výrazná zmena.

5. Domáci poskytovatelia poskytnú všetkým zákazníkom pri vzniku zmluvného vzťahu úplné informácie o relevantných poplatkoch za roaming a najmä o eurotarife. Svojim zákazníkom tiež bez zbytočného odkladu poskytnú aktualizované informácie o poplatkoch za roaming vždy, keď v poplatkoch nastane zmena.

 

5a. Domáci poskytovatelia prijmú potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby všetci ich zákazníci vedeli o dostupnopsti eurotarify a súhrnnej mesačnej paušálnej sadzbe uvedenej v článku 4. Všetkých existujúcich zákazníkov bezodkladne oboznámia najmä s podmienkami týkajúcimi sa eurotarify a súhrnnej mesačnej paušálnej sadzby zrozumiteľným a nestranným spôsobom. Následne v primeraných časových intervaloch zašlú všetkým zákazníkom, ktorí si zvolili inú tarifu, pripomienku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

ČLÁNOK 7 ODSEK 5B (nový)

 

5b. Ak so zreteľom na toto nariadenie operátor zvýši ceny na domácom trhu , musí predložiť svoje účtovné záznamy.

Odôvodnenie

Ak operátor odôvodňuje zvýšenie poplatkov na domácom trhu týmto nariadením, je plne potrebné transparentné účtovníctvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

ČLÁNOK 7 ODSEK 5C (nový)

 

5c. Národné regulačné orgány zabezpečia vytvorenie simulátora cien, ktorým bude možné stanoviť predpokladané poplatky za roamingové hovory u rôznych operátorov. Tieto simulátory budú vzájomne prepojené na európskej úrovni.

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť optimálnu mieru transparentnosti, spotrebitelia musia mať možnosť pomocou simulátora odhadnúť svoje náklady na roaming vopred a zistiť, ktorý operátor im dokáže ponúknuť najlepšiu cenu. Simulátor musí zriadiť národný regulačný orgán, aby bola zabezpečená objektivita informácií. V primeranom časovom horizonte by sa mali tieto simulátory vzájomne prepojiť, aby sa na trhu Európskej únie dosiahla väčšia miera transparentnosti. Vytvorenie podobného simulátora je technicky realizovateľné podľa simulátora na stránke asociácie GSM.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

ČLÁNOK 8 ODSEKY 1, 5 a 6 a 8A (nový)

1. Národné regulačné orgány monitorujú a vykonávajú inšpekcie dodržiavania tohto nariadenia na svojom území.

1. Národné regulačné orgány monitorujú,  vykonávajú inšpekcie a zabezpečujú dodržiavanie tohto nariadenia na svojom území.

5. Národné regulačné orgány zverejnia aktualizované informácie týkajúce sa aplikovania tohto nariadenia spôsobom, ktorý umožní zainteresovaným stranám ľahký prístup k týmto informáciám.

5. Národné regulačné orgány zverejnia aktualizované informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a najmä článkov 3 a 4 spôsobom, ktorý umožní zainteresovaným stranám ľahký prístup k týmto informáciám.

6. Národné regulačné orgány budú monitorovať vývoj veľkoobchodných aj maloobchodných cien poskytovania hlasových a dátových komunikačných služieb zákazníkom roamingu vrátane služby krátkych správ (SMS) a služby multimediálnych správ (MMS), najmä v najvzdialenejších okrajových oblastiach Spoločenstva, a oznámia na požiadanie výsledok tohto monitorovania Komisii.

6. Národné regulačné orgány budú monitorovať vývoj veľkoobchodných aj maloobchodných cien poskytovania hlasových a dátových komunikačných služieb zákazníkom roamingu vrátane služby krátkych správ (SMS) a služby multimediálnych správ (MMS), najmä v najvzdialenejších okrajových oblastiach a Spoločenstva ako aj konkrétne situácie s mimovoľným roamingom občanov, ktorí žijú, pracujú a podnikajú v cezhraničných regiónoch susediacich členských štátov, a oznámia výsledok tohto monitorovania Komisii každých šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Informácie sa poskytujú osobitne podnikovým zákazníkom, zákazníkom využívajúcich predplatené služby a zmluvným zákazníkom.

 

8a. Národné regulačné orgány v celom Spoločenstve podporujú prostredníctvom médií, ako napr. televízia, rozhlas, časopisy, noviny a kino propagačnú kampaň na zvýšenie úrovne informovanosti o podmienkach týkajúcich sa eurotarify uvedenej v článku 4. Kampaň by sa mala začať ihneď po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

ČLÁNOK 8 ODSEK 6A (nový).

 

6a. Komisia na základe správ národných regulačných orgánov do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží Parlamentu a Rade analýzu veľkoobchodných a maloobchodných poplatkov za služby dátovej komunikácie prostredníctvom roamingu v rámci Spoločenstva. Ak budú po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia maloobchodné poplatky za služby dátovej komunikácie prostredníctvom roamingu v rámci Spoločenstva bezdôvodne vysoké, Komisia predloží návrh na ich reguláciu na základe regulácie poplatkov za hlasové komunikačné služby prostredníctvom roamingu.

Odôvodnenie

Thanks to the rapid development of technology, the role of the international data services market is becoming increasingly important. Internet-based sound transmission (VoiP) is revolutionising fixed telephony, opening the way to cheaper sound transmission. The spread and presence of 3G networks and other related technologies are having a serious impact on the mobile services market. In the interest of consumers and of guaranteeing competition, more intensive monitoring of market processes should be carried out, and if they are not operating satisfactorily, the prospect of a proportionate intervention should be offered.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

ČLÁNOK 8 ODSEK 6B (nový)

 

6b. Národné regulačné orgány zabezpečia, aby nedochádzalo ku kompenzovaniu znížených roamingových poplatkov vyplývajúcich z povinností uvedených v tomto nariadení cenami za mobilné telefónne hovory v rámci toho istého členského štátu.

Odôvodnenie

Uplatňovanie tohto nariadenia patrí najmä do právomoci národných regulačných úradov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

ČLÁNOK 10 ODSEK 3

3. Komisia pravidelne zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie priemernú sadzbu terminačných poplatkov v mobilnej sieti určenú v súlade s ods. 1, 2 a 4.

3. Komisia pravidelne zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovom portáli Komisie Vaša Európa priemernú sadzbu terminačných poplatkov v mobilnej sieti určenú v súlade s ods. 1, 2 a 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

ČLÁNOK 10 ODSEK 6

6. Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie prílohy II technickému rozvoju alebo zmenám dopytu na trhu prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 3.

6. Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie prílohy II technickému rozvoju alebo zmenám dopytu na trhu prijme Komisia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 2a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

ČLÁNOK 12

Postupy preskúmania

Postupy preskúmania

Komisia preskúma funkčnosť tohto nariadenia a podá správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr dva roky od dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Do tejto správy Komisia zahrnie dôvody, pre ktoré nachádza pokračujúcu potrebu regulácie alebo možnosť na jej zrušenie vo svetle vývoja trhu a s prihliadnutím na hospodársku súťaž. Na tento účel si Komisia môže vyžiadať od členských štátov informácie, ktoré jej musia byť bez zbytočného odkladu poskytnuté.

Komisia preskúma funkčnosť tohto nariadenia a podá správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr dva roky od dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Komisia zhodnotí, či sa splnili ciele tohto nariadenia a v prípade potreby predloží vhodné návrhy.

Vo svojej správe Komisia zahrnie svoje odôvodnenie pokiaľ ide o pokračujúcu potrebu regulácie a otázku, či vo svetle vývoja na trhu a s prihliadnutím tak na hospodársku súťaž ako aj ochranu spotrebiteľa, existuje potreba predĺžiť obdobie účinnosti tohto nariadenia uvedené v odseku 1b, berúc do úvahy potrebu vytvoriť skutočný, účinný vnútorný telekomunikačný trh založený na hospodárskej súťaži s cieľom obmedziť cezhraničné náklady a vývoj cien mobilných telekomunikačných služieb na vnútroštátnej úrovni a najmä, či sú maloobchodné poplatky za hovory prostredníctvom roamingu v rámci EÚ vyššie ako poplatky za domáce hovory. Prihliadajúc najmä na účinky regionálnej nerovnováhy a nerovnováhy medzi operátormi Komisia v rámci tejto správy vyhodnotí vývoj veľkoobchodných a maloobchodných cien za poskytovanie hlasových a dátových komunikačných služieb vrátane SMS, MMS a ďalších roamingových dátových komunikačných služieb v rámci Spoločenstva zákazníkom roamingu. Súčasťou správy budú v prípade potreby odporúčania o potrebe regulácie týchto služieb.

1a. Na účely tejto správy môže Komisia použiť informácie poskytované uplatňovaním článku 8 ods. 2.

1b. Toto nariadenie stráca účinnosť po troch rokoch od jeho nadobudnutia účinnosti, pokiaľ Komisia predtým nepredloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na predĺženie jeho účinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

ČLÁNOK 12 ODSEK 1C (nový)

 

1c. Komisia uskutoční analýzu účinkov tohto nariadenia o konkurenčnej situácii malých, nezávislých a začínajúcich operátorov. Komisia predovšetkým analyzuje, či malí, nezávislí alebo začínajúci operátori nečelia diskriminačným poplatkom a či by mal byť nediskriminačný prístup pre malých, nezávislých a začínajúcich operátorov regulovaný. Komisia predloží svoju správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 12 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Správa bude obsahovať návrh na zásah, ak sa to považuje za potrebné. Každý takýto návrh možno podať aj samostatne vždy, keď si to vyžiada vývoj na trhu, alebo keď je vývoj nedostatočný.

Odôvodnenie

Analýza Komisie by bola presnejšia, keby sa zistil vplyv tohto nariadenia na malých, nezávislých a začínajúcich operátorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

ČLÁNOK 12 ODSEK 1D (nový)

 

1d. Komisia zverejní výročnú správu o vývoji v rámci Spoločenstva v oblasti, ktorej sa týka toto nariadenie.

Odôvodnenie

Zabezpečiť vypracovanie výročnej správy širšieho rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

ČLÁNOK 13 ODSEK 2A (nový)

 

2a. V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňuje článok 5a odseky 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

PRÍLOHA I

Veľkoobchodné poplatky za uskutočňovanie hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu uvedeného v článku 3

Veľkoobchodné poplatky hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu uvedeného v článkoch 3 a 4.

Celkové veľkoobchodné poplatky, ktoré môže operátor navštívenej siete požadovať od operátora domácej siete zákazníka roamingu za uskutočnenie hovoru prostredníctvom regulovaného roamingu s pôvodom v navštívenej sieti neprekročia z hľadiska minútových nákladov sumu rovnajúcu sa priemernej minútovej taxe zverejnenej podľa článku 10 ods. 3 vynásobenej:

Celkový veľkoobchodný poplatok, ktorý môže každý operátor navštívenej siete požadovať od operátora domácej siete zákazníka roamingu za uskutočnenie hovoru prostredníctvom regulovaného roamingu s pôvodom v navštívenej sieti neprekročí z hľadiska minútových nákladov sumu rovnajúcu sa priemernej sadzbe terminačných poplatkov v mobilnej sieti zverejnenej podľa článku 10 ods. 3 vynásobenej faktorom dva v prípade všetkých hovorov do verejnej telefónnej siete buď v členskom štáte, v ktorom sa navštívená sieť nachádza, alebo v inom členskom štáte, než je ten, v ktorom sa navštívená sieť nachádza.

a) dvoma v prípade volania prostredníctvom regulovaného roamingu na číslo pridelené verejnej telefónnej sieti členského štátu, v ktorom sa nachádza navštívená sieť, alebo

 

b) tromi v prípade volania prostredníctvom regulovaného roamingu na číslo pridelené verejnej telefónnej sieti iného členského štátu, než je ten, v ktorom sa nachádza navštívená sieť.

 

Obmedzenia výšky poplatku v tomto článku obsahujú všetky pevne určené prvky, ako napríklad poplatky za zostavenie hovoru.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

PRÍLOHA I ODSEK 1A (nový)

 

1a. K týmto obmedzeniam poplatkov sa pridajú dodatočné náklady spojené s veľkou vzdialenosťou okrajových regiónov a s prenosom hovorov medzi kontinentálnou Európou a týmito regiónmi za hovoryuskutočnené do sietí a zo sietí mobilných operátorov, ktorí sú držiteľmi licencií s platnosťou len pre okrajové regióny Spoločenstva.

Odôvodnenie

Spájanie hovorov v okrajových regiónoch vyžaduje vďaka geografickej nesúvislosti oveľa vyššie náklady, než majú iní európski operátori. Predpokladané cenové obmedzenia by nútili iných európskych operátorov prijať zákazníkov operátorov, ktorí poskytujú služby v okrajových regiónoch, bez toho, aby dokázali pokryť svoje náklady, a mohli by ich preto prinútiť uzavrieť svoje destinácie pre zákazníkov operátorov z okrajových regiónov.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Kľúčovým prvkom vnútorného trhu mobilnej komunikácie v Európe je možnosť občanov EÚ používať svoje mobilné prístroje pri cestách z domácej krajiny do zahraničia. Súčasný roamingový trh prejavuje znaky jasného zlyhania, čo bráni občanom EÚ používať mobilné prístroje pri cestách z jedného členského štátu do druhého.

Prejavujeme jednoznačnú podporu všeobecnému tlaku návrhu nariadenia Komisie o roamingu vo verejných sieťach v rámci Spoločenstva. Napriek tomu však vidíme priestor pre zlepšenie, pokiaľ ide jednak o sprehľadnenie cien pre spotrebiteľa, ktorého cieľom je to, aby spotrebiteľ mohol vykonať informovaný výber, a tiež o vytvorenie rovnocenných podmienok pre mobilných operátorov s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž na vnútornom roamingovom trhu.

Európsky parlament berie ohľad na obavy Komisie pred reguláciou cien služieb medzinárodného mobilného dátového prenosu na základe aktuálnych informácií o tomto trhovom segmente, najmä bez riadneho posúdenia vplyvov. Európsky parlament napriek tomu poukazuje na to, že je veľmi potrebné tento trhový segment podrobne preskúmať a monitorovať, pretože podľa všetkého jestvujú závažné dôkazy o jeho zlyhaní.

I. Zlyhanie trhu

1. Veľmi vysoké ceny

Ceny služieb mobilnej komunikácie, ktoré sa zákazníkom ponúkajú za roaming, sa pohybujú od vysokých až po často neúmerne vysoké. Aj keď neodôvodniteľne vysoké sú najmä poplatky na maloobchodnej úrovni, sú dôkazy o tom, že poplatky na veľkoobchodnej úrovni, ktoré operátori domácich sietí vyžadujú predovšetkým od menších operátorov, vysoko prevyšujú náklady, ktoré títo domáci operátori vynakladajú, čím bránia spravodlivej konkurencii.

2. Nedostatočná transparentnosť

Občania EÚ potrebujú komunikačné služby vysokej kvality. Ide o naozajstnú potrebu, ak si uvedomíme, že osem z desiatich občanov EÚ vlastní mobilný telefón a že miera rozšírenia mobilných telefónov v niektorých členských štátoch presahuje 100 % (Taliansko 123,2 %, Portugalsko 117,1 %, Spojené kráľovstvo 116,3 %)[1]. Z tohto dôvodu sú nevyhnutné transparentné mechanizmy stanovovania cien. Na úrovni obchodník – obchodník musí byť transparentnosť zárukou fungovania vnútorného trhu. Na úrovni obchodník – zákazník je hlavným cieľom spotrebiteľovi poskytnúť úplné a porovnateľné informácie o aktuálnych cenách, aby mohol uskutočniť rozhodnutie o výbere na základe dostatočného množstva informácií.

II. Nevýhody nefunkčného vnútorného telekomunikačného trhu

1. Nesplnenie cieľov Lisabonskej stratégie

Hlavným cieľom Lisabonskej agendy je do roku 2010 vytvoriť z EÚ najkonkurencieschopnejšiu znalostnú ekonomiku na svete. Európska rada vyzvala v marci 2005 Komisiu, Radu a členské štáty, aby Lisabonskú stratégiu obnovili zameraním sa na rast a zamestnanosť v Európe. Spravodlivo fungujúci pracovný trh by mohol byť živnou pôdou pre rast a čerstvou hybnou silou pre konkurencieschopnú ekonomiku EÚ. Ak chceme, aby bol trh EÚ konkurencieschopnný na globálnej úrovni, potrebujeme dynamický vnútorný trh bez vnútorných bariér. Neopodstatnene vysoké ceny, ktoré bránia zákazníkom využívať mobilné telefóny, vytvárajú na vnútornom trhu služieb bariéry.

2. Nevytvorenie vnútorného trhu založeného na znalostiach

Trh s mobilnými komunikáciami, ktorý je súčasťou širšieho trhu so službami informačnej spoločnosti, zahŕňa nielen hlasovú telefónnu službu, ale aj poskytovanie ďalších, novších služieb mobilnej komunikácie. Najmä VOIP, siete 3G, GPS, Wi-Fi, mobilný internet a televízia, ako aj nové mobilné telefóny vo väčšom rozsahu podporujúce mobilný dátový prenos sú výsledkom sľubného vývoja, ktorý by nemal byť brzdený nedostatkom dopytu vyvolaného odstrašujúcimi cenami.

3. Samoregulácia nefunguje

Pri samoregulácii by operátori alebo združenia rokovali medzi sebou a dohodli sa na usmerniach na úrovni EÚ. Operátori by museli zaručiť významné zníženie cien na veľkoobchodnej ako aj maloobchodnej úrovni. Takéto návrhy však zrejme nikto doteraz nepredložil.

4. Nefungovanie v číslach

Výsledky prieskumov naznačujú, že:

· mobilný telefón vlastní takmer osem z desiatich Európanov

· používatelia mobilných telefónov vo veľmi významnej miere využívajú medzinárodné roamingové služby – väčšina (deväť z desiatich) dáva pri cestách do zahraničia prednosť roamingu pred zakúpením novej SIM karty

· jednoznačná väčšina používateľov pri cestách do zahraničia mobilnú komunikáciu obmedzuje

· neúmerne vysoká cena za komunikáciu je jednoznačne (81 % odpovedí) hlavnou príčinou toho, že Európania obmedzujú používanie svojich mobilných telefónov pri cestách do zahraničia

· ceny sú značne neprehľadné – štyria z desiatich obyvateľov EÚ nemajú jasnú predstavu o cene za svoje hovory

· výrazná väčšina Európanov (70 % odpovedí) si želá, aby Európska únia podnikla opatrenia smerom k zavedeniu regulácie cien hovorov a textových správ, aby poplatky za roaming neboli neprimerane vyššie ako miestne ceny

B Navrhované zlepšenia

Základným cieľom tohto nariadenia je vytvorenie dobre fungujúceho vnútorného telekomunikačného trhu v EÚ. Je nevyhnutné prekonať geografické bariéry brániace dynamickej konkurencii. Transparentnosť pre zákazníkov, ako aj pre odvetvie, sa musí zvýšiť a môže čiastočne prispieť k dosiahnutiu celkového cieľa.

5. Regulácia na veľkoobchodnej úrovni

Kľúčovým faktorom vedúcim k dosiahnutiu uvedených cieľov je cenová regulácia na veľkoobchodnej úrovni. Cenovou reguláciou by sa mali vytvoriť rovnocenné podmienky pre veľkých a malých, starých a nových (prístup na trh), severných a južných (cestovný ruch) a východných a západných (príjmy) operátorov, ktoré by mali byť zárukou hospodárskej súťaže. Podmienkou spravodlivej hospodárskej súťaže je to, aby všetci operátori pristúpili na veľkoobchodnej úrovni v oblasti roamingových služieb na povinnosť prenosu (must-carry obligation).

Veľkoobchodná regulácia musí byť postavená na transparentnom základe, ktorý nie je náchylný na manipuláciu, je aplikovateľný vo všetkých členských štátoch rovnako a nepredstavuje nadmernú administratívnu záťaž pre regulačné orgány.

Regulácia na veľkoobchodnej úrovni by mala byť založená na sadzbách terminačných poplatkov (MTR), vypočítaných ako priemer zo všetkých 27 členských štátov. Celkové veľkoobchodné cenové obmedzenie sa vypočíta vynásobením priemernej sadzby terminačných poplatkov jednotným koeficientom. Žiaden operátor mobilnej siete nesmie od iného operátora požadovať vyššie poplatky.

Cenová regulácia by mala na veľkoobchodnej úrovni vstúpiť do platnosti bezodkladne.

6. Doložka o platnosti

V prípade ak by odvetvie zriadilo burzu, ktorá by pokrývala celý roamingový trh v EÚ (prichádzajúce aj odchádzajúce hovory), operátori, ktorí by na tejto burze obchodovali s celým objemom svojich roamingových minút by nemali byť naďalej predmetom regulácie na veľkoobchodnej úrovni.

7. Maloobchodná regulácia

Cieľom cenovej regulácie na maloobchodnej úrovni je v prvom rade dosiahnuť, aby sa zníženie cien poskytnuté operátormi na veľkoobchodnej úrovni prenieslo na zákazníkov, a aby mali oparátori zároveň dostatok priestoru na inovácie nových služieb a balíkov poplatkov.

Absolútne cenové obmedzenie na maloobchodnej úrovni bude jestvovať len vo vzťahu k regulovanej maloobchodnej tarife (eurotarifa), ktorú bude musieť každý operátor povinne ponúkať. Tarifa by mala pozostávať zo súhrnnej ceny za hovor alebo za časovú jednotku a v prípade potreby by ju mohol upraviť Európsky parlament alebo Európska rada. Operátori sú povinní poskytovať úplné informácie o podmienkach eurotarify a umožniť zákazníkom, aby si ju mohli jednoduchým spôsobom zvoliť.

Aby sa zvýšila konkurencia na trhu mobilného prenosu dát a na celoeurópskej úrovni vytvorila možnosť porovnania cien za roaming, operátori budú tiež povinní poskytovať medzinárodnú súhrnnú mesačnú paušálnu sadzbu. V tejto sadzbe musí byť zahrnutý základný poplatok, poplatky za vnútroštátne a medzinárodné roamingové hovory, poplatky za mobilný prenos dát (SMS, MMS, mobilná televízia atď.) a poplatky za služby, ktoré sú zákazníkovi ponúknuté neskôr. Na paušálnu sadzbu sa nevzťahuje žiadna cenová regulácia.

V prípade ak operátori obe požiadavky (eurotarifa a súhrnná paušálna sadzba) splnia, predmetom regulácie nebudú žiadne ďalšie existujúce alebo nové tarifné modely pre medzinárodný roaming a operátori budú môcť svoje balíky služieb voľne meniť.

Cenová regulácia na maloobchodnej úrovni by mala byť zavedená bezodkladne a mala by zostať v platnosti až do prekonania geografických bariér a vytvorenia dobre fungujúceho vnútorného trhu.

8. Transparentnosť

Aktívny „push systém“ má prednosť pred poskytovaním infomácií o cene na požiadanie („pull systém“). S cieľom predísť zasielaniu nevyžiadaných informácií sa musí informácia obmedziť na uvedenie ceny a spotrebitelia musia mať možnosť v prípade želania prejsť na „pull systém“.

Spotrebiteľom sa musí v reálnom čase poskytovať informácia o nákladoch, ktoré pri využívaní roamingu vynakladajú.

Musí sa zaručiť primeranosť nákladov na informovanie spotrebiteľov.

Aby bolo možné účinok zníženia cien na veľkoobchodnej úrovni preniesť ďalej, musí sa zvýšiť transparentnosť v oblasti cien, ktoré si operátori účtujú medzi sebou. Pretože neexistuje žiaden európsky regulačný orgán, zabezpečenie transparentnosti sa požaduje od národných regulátorov.

9. Ďalšie kroky

Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby podrobne monitorovala vývoj cien v oblasti medzinárodného mobilného prenosu dát a vyhodnotila potrebu ďalšej regulácie. Spravodajca poukazuje na vysoké riziko pre inováciu nových technológií a služieb v tejto oblasti z dôvodu neprimerane vysokých cien.

C. Ciele, ktoré sa majú dosiahnuť

V tejto súvislosti musí navrhnované nariadenie dosiahnuť vyvážený prístup, v ktorom by boli zohľadnené záujmy zákazníkov ako aj mobilného telekomunikačného priemyslu. Ceny roamingu by mali výrazne poklesnúť a zároveň by sa mali zachovať rovnocenné podmienky na hospodársku súťaž mobilných operátorov.

  • [1] Ku koncu 4. štvrťroku 2005
    Zdroj: Credit Suisse, Prof. Gerpott Analysis.

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (22. 3. 2007)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby
(KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Andrea Losco

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Východiská

Približne 147 miliónov občanov Európskej únie (37 miliónov turistov a 110 miliónov obchodných zákazníkov)[1] musí v súčasnosti znášať veľmi vysoké poplatky za medzinárodný roaming, t. j. za možnosť uskutočňovať alebo iba prijímať hovory z mobilného telefónu v zahraničí.

Tieto hovory sa môžu uskutočňovať vďaka medzinárodným dohodám o roamingu medzi operátorom zákazníka a zahraničným operátorom, ku ktorého sieti dostáva zákazník prístup.

Združenia spotrebiteľov, vnútroštátne regulačné orgány a väčšina politických predstaviteľov súhlasí s tým, že dynamický efekt konkurencie medzi telefónnymi operátormi nespôsobil zníženie poplatkov za roamingové služby, aj keď k tomuto javu došlo pri vnútroštátnych hovoroch z mobilného telefónu. Namiesto toho sú poplatky za roaming naďalej neoprávnene vysoké, netransparentné a podozrivo pohodné u jednotlivých operátorov pôsobiacich v danom členskom štáte.

Vzhľadom na zjavnú neochotu poskytovateľov telefónnych služieb znížiť poplatky za roaming napriek varovným hlasom, ktoré sa už roky ozývajú na vnútroštátnej a európskej úrovni, a naposledy na úrovni samotného Parlamentu prostredníctvom uznesenia z decembra 2005, Komisia v júli minulého roku predložila tento návrh nariadenia.

2. Hlavné body návrhu Komisie

A. Regulácia veľkoobchodných poplatkov

V návrhu sú stanovené cenové obmedzenia veľkoobchodných poplatkov. V prípade miestnych hovorov uskutočnených v navštívenej krajine sa obmedzenie veľkoobchodnej ceny rovná dvojnásobku priemernej sadzby terminačných poplatkov v rámci Spoločenstva. V prípade medzinárodných hovorov zákazníkov do ich domovskej krajiny alebo iného členského štátu Spoločenstva sa obmedzenie veľkoobchodnej ceny rovná trojnásobku priemernej sadzby terminačných poplatkov v rámci Spoločenstva.

B. Regulácia maloobchodných poplatkov

Cenové obmedzenie pre maloobchodné poplatky za roaming predstavuje 130 % obmedzenia, ktoré sa vzťahuje na veľkoobchodné poplatky. Pre prijaté hovory platí táto stanovená hranica až do nadobudnutia účinnosti nového nariadenia. Obmedzenia maloobchodných poplatkov pri uskutočnených hovoroch však nadobudnú účinnosť automaticky po šiestich mesiacoch.

C. Transparentnosť maloobchodných cien

Návrh zároveň prispieva k zvýšeniu transparentnosti cien prostredníctvom zavedenia povinnosti pre poskytovateľov mobilnej telefónnej služby poskytovať svojim zákazníkom, na požiadanie a bezplatne, prostredníctvom služby krátkych správ (SMS) alebo ústne personalizované informácie o poplatkoch za roaming.

3. Návrhy

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko musí pripustiť, že tento nezvyčajný návrh nariadenia ho prekvapuje. Je pevne presvedčený o tom, že cieľ znížiť cenu výrobku, ku ktorému sa odhodlane pripája, by sa mal dosiahnuť zdravou hospodárskou súťažou medzi trhovými subjektmi, a nie prostredníctvom dirigistických zásahov zameraných na priamu reguláciu cien.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko má tieto principiálne výhrady na pamäti, ale uznáva, že bežné pravidlá hospodárskej súťaže v tomto konkrétnom prípade mobilnej telefónnej služby zlyhali.

So zreteľom na špecifický charakter trhov medzinárodného roamingu a cezhraničnú povahu týchto služieb, neadekvátnosť súčasného legislatívneho rámca, neschopnosť vnútroštátnych regulačných orgánov efektívne zasahovať a skutočnosť, že v tomto prípade veľkoobchodní poskytovatelia sídlia v iných členských štátoch než v tých, kde spotrebitelia využívajú ich služby, spravodajca výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s Komisiou v tom, že je nevyhnutné zasiahnuť prostredníctvom mimoriadnych opatrení.

V rámci návrhu Komisie sa zdá vhodné predložiť niekoľko konkrétnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú týchto aspektov:

A. Maloobchodné poplatky

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že rozpätie 130 % navrhované Komisiou je veľmi nízke. Stanovená hranica, ktorá by mala pokryť maloobchodné náklady a aj zisky, pravdepodobne vyvolá príliš veľký tlak na samotný cieľ, ktorým je podpora hospodárskej súťaže a rozmanitosť ponuky. Ceny sa pravdepodobne jednotne ustália na stanovenej hornej hranici a to by mohlo nepriaznivo pôsobiť na malých operátorov, ktorí nie sú napojení na hlavné európske skupiny alebo partnerstvá, odstrániť podnety na hospodársku súťaž a všeobecnejšie na pružnosť poplatkov. Preto sa navrhuje stanoviť horné obmedzenie maloobchodnej ceny vo výške 150 % navrhovaného veľkoobchodného poplatku.

B. Transparentnosť

Je dôležité podporiť transparentnosť maloobchodných cien zavedením automatickej povinnosti pre poskytovateľov mobilnej telefónnej služby poskytovať účastníkom informácie o poplatkoch za roaming pri prechode cez hranice.

C. Budúci právny rámec pre SMS a služby multimediálnych správ (MMS)

Nakoniec sa navrhuje zahrnutie SMS a MMS do najbližšej revízie právneho rámca pre elektronické komunikácie; tieto služby v súčasnosti nie sú zahrnuté do návrhu, s nimi súvisiace poplatky sú však nadmerne vysoké.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[2]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 14

14) Mal by sa použiť spoločný mechanizmus nazvaný koncepcia európskeho domáceho trhu, ktorý zabezpečí, že užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí cestujúci v rámci Spoločenstva nebudú platiť neprimerané ceny za medzinárodného roamingové služby pri volaní alebo prijímaní hlasových hovorov, čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa a zároveň zabezpečí hospodárska súťaž medzi operátormi mobilných sietí. Vzhľadom na cezhraničný charakter dotknutých služieb je potrebný spoločný mechanizmus, aby operátori mobilných sietí boli konfrontovaní s jednotným, koherentným regulačným rámcom založeným na objektívne stanovených kritériách.

14) Mal by sa použiť spoločný mechanizmus nazvaný koncepcia európskeho domáceho trhu, ktorý zabezpečí, že užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí cestujúci v rámci Spoločenstva nebudú platiť neprimerané ceny za medzinárodné hlasové a dátové roamingové služby pri volaní a prijímaní hlasových hovorov alebo pri využívaní dátových služieb, čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa a zároveň zabezpečí hospodárska súťaž medzi operátormi mobilných sietí. Vzhľadom na cezhraničný charakter dotknutých služieb je potrebný spoločný mechanizmus, aby operátori mobilných sietí boli konfrontovaní s jednotným, koherentným regulačným rámcom založeným na objektívne stanovených kritériách. Aby sa zabezpečila efektívna maloobchodná hospodárska súťaž a efektívna hospodárska súťaž všetkých operátorov mobilných sietí v Spoločenstve, operátori mobilných sietí by mali byť povinní poskytovať na požiadanie veľkoobchodné služby medzinárodného roamingu všetkým iným operátorom so sídlom v Spoločenstve.

Odôvodnenie

Na efektívnu hospodársku súťaž je potrebné, aby boli mobilní operátori povinní poskytovať veľkoobchodné služby medzinárodného roamingu všetkým iným operátorom. Tým sa zabezpečí, aby nebol žiaden operátor vylúčený z prístupu k veľkoobchodným roamingovým službám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 15

15) Najúčinnejší a najprimeranejší mechanizmus regulácie cenovej hladiny pre hovory s využitím medzinárodného roamingu v súlade s uvedenými úvahami je určenie maximálneho poplatku na úrovni Spoločenstva za minútu hovoru tak na maloobchodnej, ako aj na veľkoobchodnej úrovni.

15) Najúčinnejší a najprimeranejší mechanizmus regulácie cenovej hladiny pre hlasové hovory s využitím medzinárodného roamingu v súlade s uvedenými úvahami je určenie maximálneho poplatku na úrovni Spoločenstva za minútu hovoru tak na maloobchodnej, ako aj na veľkoobchodnej úrovni. V prípade dátových služieb, vzhľadom na rýchlosť technologických zmien a rastúci význam služby krátkych správ (SMS) a služby multimediálnych správ (MMS), národné regulačné orgány a Komisia by mali vykonávať dohľad nad veľkoobchodnými a maloobchodnými cenami za dáta vrátane poplatkov za SMS a MMS a zaradiť ich do budúcej revízie právneho rámca v prípade, že ceny neklesnú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 26

26) V záujme lepšieho sprehľadnenia maloobchodných cien za volania a prijímania hovorov prostredníctvom roamingu v rámci Spoločenstva a aby sa zákazníkom roamingu uľahčilo rozhodovanie o tom, či majú svoje mobilné telefóny používať, kým sú v zahraničí, poskytovatelia mobilnej telefónnej služby by mali svojim zákazníkom roamingu na požiadanie a bezplatne umožniť ľahké získanie informácií o poplatkoch za roaming, ktoré by im boli účtované v danom členskom štáte. V rámci transparentnosti sa vyžaduje, aby operátori poskytovali informácie o poplatkoch za roaming pri vzniku zmluvného vzťahu a aby zákazníkov informovali o poplatkoch za roaming periodicky, ako aj v prípade výraznej zmeny.

26) V záujme lepšieho sprehľadnenia maloobchodných cien za volania a prijímania hovorov prostredníctvom roamingu v rámci Spoločenstva a aby sa zákazníkom roamingu uľahčilo rozhodovanie o tom, či majú svoje mobilné telefóny používať, kým sú v zahraničí, poskytovatelia mobilnej telefónnej služby by mali svojim zákazníkom roamingu bezplatne umožniť ľahko dostať informácieexistencii dohôd o prepojovaní medzi domácim poskytovateľom a poskytovateľom navštívenej siete a o poplatkoch za roaming, ktoré by im boli účtované v danom členskom štáte. Tieto informácie by mali zahŕňať poplatky za volanie a prijímanie hovorov v danom členskom štáte. V rámci transparentnosti sa tiež vyžaduje, aby operátori poskytovali informácie o poplatkoch za roaming pri vzniku zmluvného vzťahu a aby zákazníkov informovali o poplatkoch za roaming periodicky, ako aj v prípade výraznej zmeny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 27

27) Národné regulačné orgány zodpovedné za vykonávanie úloh súvisiacich s regulačným rámcom z roku 2002 pre elektronické komunikácie by mali mať právomoci potrebné na dohľad a zaisťovanie vykonávania povinností vyplývajúcich z nariadenia na svojom území. Mali by monitorovať aj vývoj cien hlasových a dátových služieb pre zákazníkov mobilných sietí, ktorí využívajú roaming v rámci Spoločenstva, najmä s prihliadnutím na špecifické náklady týkajúce sa najvzdialenejších okrajových oblastí Spoločenstva a na potrebu zabezpečiť, aby sa tieto náklady dali na veľkoobchodnom trhu primerane vykompenzovať. Mali by zabezpečiť, aby sa aktualizované informácie o uplatňovaní nariadenia dostávali k užívateľom mobilných sietí.

27) Národné regulačné orgány zodpovedné za vykonávanie úloh súvisiacich s regulačným rámcom z roku 2002 pre elektronické komunikácie by mali mať právomoci potrebné na dohľad a zaisťovanie vykonávania povinností vyplývajúcich z nariadenia na svojom území. Mali by monitorovať aj vývoj cien hlasových a dátových služieb pre zákazníkov mobilných sietí, ktorí využívajú roaming v rámci Spoločenstva, najmä s prihliadnutím na špecifické náklady týkajúce sa najvzdialenejších okrajových oblastí Spoločenstva a na potrebu zabezpečiť, aby sa tieto náklady dali na veľkoobchodnom trhu primerane vykompenzovať. Národné regulačné orgány by mali oznamovať výsledky tohto monitorovania Komisii každých šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Národné regulačné orgány by mali zabezpečiť, aby sa aktualizované informácie o uplatňovaní nariadenia dostávali k užívateľom mobilných sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ODÔVODNENIE 31

31) Toto nariadenie by sa malo preskúmať najneskôr po dvoch rokoch od nadobudnutia účinnosti, aby sa overilo, či je naďalej potrebné a vhodné vzhľadom na podmienky existujúce v tom čase na trhu elektronických komunikácií.

31) Toto nariadenie má za cieľ nápravu situácie nedokonalého fungovania trhu prostredníctvom zavádzania opatrení, ktoré ihneď obnovia účinnú hospodársku súťaž, z ktorej budú profitovať spotrebitelia. Poslanie tohto nariadenia nie je trvalé a preto by sa malo preskúmať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti, aby sa overilo, či právna intervencia upravujúca veľkoobchodné a maloobchodné poplatky je naďalej potrebná a vhodná vzhľadom na podmienky existujúce v tom čase na trhu elektronických komunikácií a aby sa preskúmalo, či sa má toto nariadenie zrušiť alebo dočasne nahradiť menej prísnym opatrením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ODÔVODNENIE 31A (nové)

 

31a) Uplatňovanie tohto nariadenia v Bulharsku a Rumunsku je odložené až do získania výsledkov osobitného hodnotenia vplyvu v týchto dvoch členských štátoch, ktoré vypracuje Komisia. Akékoľvek obmedzenie maloobchodných a veľkoobchodných poplatkov za roaming by sa malo v Bulharsku a Rumunsku realizovať postupne.

Odôvodnenie

Trhy v Bulharsku a Rumunsku sú relatívne nezrelé a nevyhnutne potrebujú investície do zlepšovania siete, Je preto potrebné, aby bolo k dispozícii osobitné hodnotenie vplyvu v týchto dvoch nových členských štátoch pred tým, než sa bude uplatňovať nariadenie o roamingu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ČLÁNOK 1 ODSEK -1 (nový)

 

-1. Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá na zvýšenie transparentnosti cien a zlepšenie poskytovania informácií o poplatkoch zákazníkom v medzinárodných roamingových službách.

Odôvodnenie

Cieľom tohto nariadenia by malo byť aj stanovenie pravidiel na zvýšenie transparentnosti cien a zlepšenie poskytovania informácií zákazníkom v medzinárodných roamingových službách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ČLÁNOK 2 ODSEK 2 PÍSMENÁ EA) A EB) (nové)

 

ea) „noví zákazníci roamingu“ sú zákazníci roamingu v zmysle písm. e), ktorí podpísali zmluvu s domácim poskytovateľom prvý raz, alebo s iným domácim poskytovateľom než v minulosti, alebo si kúpili predplatenú kartu po tom, ako nadobudli účinnosť povinnosti uvedené v článku 4.

 

eb) „doterajší zákazníci roamingu“ sú zákazníci roamingu v zmysle písm. e), ktorí nespadajú do rozsahu definície vymedzenej v písm. ea) alebo noví zákazníci roamingu, ktorí sa rozhodli nevyužiť možnosť tarify na ochranu spotrebiteľa ustanovenú v článku 4.

Odôvodnenie

Týmto PDN sa vymedzujú pojmy „noví zákazníci roamingu“ a „doterajší zákazníci roamingu“ v súlade s ďalšími predloženými PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ČLÁNOK 3 NÁZOV

Veľkoobchodné poplatky za uskutočňovanie hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu

Veľkoobchodné poplatky za hovory prostredníctvom regulovaného roamingu

Odôvodnenie

Rozdielny strop pre miestne a iné hovory zapríčiní veľký zmätok. Jednotný vyšší strop vo výške 3‑násobku priemernej sadzby terminačných poplatkov v mobilnej sieti zverejnenej podľa článku 10 ods. 3 by bol preto vhodnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ČLÁNOK 4

Maloobchodné poplatky za uskutočňovanie hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu

Maloobchodné poplatky za hovory prostredníctvom regulovaného roamingu

Na základe článku 5 celkový maloobchodný poplatok bez DPH, ktorý môže domáci poskytovateľ požadovať od svojho zákazníka roamingu za poskytnutie hovoru prostredníctvom regulovaného roamingu, nesmie prekročiť 130 % uplatniteľného maximálneho veľkoobchodného poplatku za tento hovor určeného v súlade s prílohou I. Obmedzenia výšky poplatku v tomto článku obsahujú všetky pevné prvky spájajúce sa s poskytovaním hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu, ako sú poplatky za zostavenie hovoru alebo paušálne poplatky (opt-in fees).

Na základe článku 5 priemerný maloobchodný poplatok bez DPH, ktorý môže domáci poskytovateľ požadovať od svojho zákazníka roamingu za volania a prijímania hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu, nesmie prekročiť 150 % uplatniteľného maximálneho veľkoobchodného poplatku za tento hovor určeného v súlade s prílohou I. Obmedzenia výšky poplatku v tomto článku obsahujú všetky pevné prvky spájajúce sa s poskytovaním hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu, ako sú poplatky za zostavenie hovoru alebo paušálne poplatky (opt-in fees).

Odôvodnenie

Navrhované horné obmedzenia maloobchodných cien poplatkov za hovory sú príliš nízke a nenechávajú žiaden priestor na tvorivú hospodársku súťaž medzi rozličnými operátormi a službami. Je preto potrebné stanoviť jednotné a vyššie priemerné maloobchodné stropy spolu s maximálnymi cenovými stropmi pre jednotlivé hovory s cieľom umožniť operátorom väčšiu pružnosť a tým poskytnúť spotrebiteľom lepšie služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ČLÁNOK 4A (nový)

 

Článok 4a

Tarifa na ochranu spotrebiteľa

 

1. Domáci poskytovatelia sú povinní jasne a prehľadne sprístupniť všetkým zákazníkom roamingu tarifu na ochranu spotrebiteľa v súlade s odsekom 2.

 

2. Minútový maloobchodný poplatok bez DPH, ktorý môže domáci poskytovateľ požadovať od svojich zákazníkov roamingu za poskytnutie roamingových hovorov nesmie byť vyšší ako 0,50 EUR za uskutočnené hovory a 0,25 EUR za prijaté hovory.

 

3. Doterajší zákazníci roamingu dostanú možnosť prejsť na tarifu na ochranu spotrebiteľa. Tento prechod je bezplatný a neznamená ďalšie podmienky či obmedzenia týkajúce sa existujúcich prvkov zmluvy.

 

4. Tarifa na ochranu spotrebiteľa sa automaticky ponúkne novým zákazníkom roamingu uzatvárajúcim zmluvu, pokiaľ si dobrovoľne nevyberú inú tarifu. V prípade, že si nový zákazník roamingu vyberie inú tarifu, bude mať možnosť vrátiť sa k tarife na ochranu spotrebiteľa v lehote najviac 6 mesiacov, pričom sa ponechávajú ostatné prvky zmluvy.

 

5. Obmedzenia výšky poplatku v tomto článku obsahujú všetky pevné prvky spájajúce sa s poskytovaním hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu, ako sú poplatky za zostavenie hovoru alebo paušálne poplatky (opt-in fees).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ČLÁNOK 6

Článok 6

 

Maloobchodné poplatky za prijímanie hovorov prostredníctvom medzinárodného roamingu počas pobytu v zahraničí v rámci Spoločenstva

 

Celkový maloobchodný poplatok bez DPH, ktorý môže domáci poskytovateľ požadovať od svojho zákazníka roamingu za prijímanie hovorov hlasovej služby prostredníctvom regulovaného roamingu, nesmie prekročiť v rámci minútovej sadzby 130 % priemernej sadzby terminačných poplatkov v mobilnej sieti zverejňovanej podľa článku 10 ods. 3. Obmedzenia výšky poplatku v tomto článku zahŕňajú aj všetky pevné prvky spájajúce sa s poskytovaním hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu, ako napríklad jednorazové či paušálne poplatky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ČLÁNOK 7 ODSEK 1

1. Každý domáci poskytovateľ poskytne svojmu zákazníkovi roamingu na požiadanie personalizovanú informáciu o maloobchodných poplatkoch, ktoré sa týkajú volaní a prijímaní hovorov týmto zákazníkom v navštívenom členskom štáte.

1. Každý domáci poskytovateľ poskytne automaticky svojmu zákazníkovi roamingu personalizovanú informáciu o maloobchodných poplatkoch a o existencii špecifických dohôd o prepojovaní s inými poskytovateľmi služieb mobilného telefonovania, ktoré sa týkajú volaní a prijímaní hovorov týmto zákazníkom v navštívenom členskom štáte

Odôvodnenie

Na zlepšenie transparentnosti a hospodárskej súťaže by mal byť zákazník vždy informovaný o maloobchodných cenách a o existencii dohôd o prepojovaní medzi operátorom domácej siete a operátormi navštívených sieti, aby sa mohol rozhodnúť na základe úplných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ČLÁNOK 7 ODSEK 2

2. Zákazník sa môže rozhodnúť, či takúto žiadosť podá prostredníctvom volania zo svojho mobilného telefónu alebo formou SMS (službou krátkych správ), v oboch prípadoch s využitím čísla určeného na tento účel domácim poskytovateľom, a môže sa rozhodnúť prijať túto informáciu buď počas samotného hovoru, alebo prostredníctvom SMS (v takom prípade bez neprimeraného odkladu).

2. Zákazník roamingu dostane informácie uvedené v odseku 1 prostredníctvom volania zo svojho mobilného telefónu alebo SMS. Všetci poskytovatelia mobilných telefónnych služieb pôsobiaci v navštívenej krajine, ktorí majú dohody o prepojovaní s domácimi poskytovateľmi, poskytnú túto informáciu zákazníkovi do jednej hodiny po vstupe do navštíveného členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ČLÁNOK 7 ODSEK 3A (nový)

 

3a. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o ukončenie uvedenej bezplatnej informačnej služby.

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo zasielaniu nevyžiadaných správ najmä cezhraničným zákazníkom, mala by byť možnosť kedykoľvek zrušiť ich automatické zasielanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ČLÁNOK 8 ODSEK 1A

 

1a. Národné regulačné orgány zverejnia informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia, a najmä článkov 3, 4 a 4a, spôsobom, ktorý umožní zainteresovaným stranám ľahký prístup k týmto informáciám.

Odôvodnenie

Výsledky monitorovacieho a dozorného postupu ustanoveného v odseku 1 tohto článku by mali byť transparentné a verejne prístupné, aby boli zainteresované strany a spotrebitelia dobre informovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ČLÁNOK 8 ODSEK 6

6. Národné regulačné orgány budú monitorovať vývoj veľkoobchodných aj maloobchodných cien poskytovania hlasových a dátových komunikačných služieb zákazníkom roamingu vrátane služby krátkych správ (SMS) a služby multimediálnych správ (MMS), najmä v najvzdialenejších okrajových oblastiach Spoločenstva, a oznámia na požiadanie výsledok tohto monitorovania Komisii.

6. Národné regulačné orgány budú monitorovať vývoj veľkoobchodných aj maloobchodných cien poskytovania hlasových služieb zákazníkom roamingu , najmä v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva, a oznámia každých šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia výsledok tohto monitorovania Komisii.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie rýchleho prechodu tohto nariadenia by v ňom dátový roaming nemal byť priamo vložený. Je však aj naďalej dôležité, aby národné regulačné orgány a Komisia monitorovali ceny za roaming v tejto oblasti, vyhodnocovali výsledky a predložili náležitú reguláciu v prípade, ak bude potrebná. Správnym miestom pre ne je článok 12 o revízii – pozri ďalšie PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ČLÁNOK 10 ODSEK 5

5. Podniky podliehajúce požiadavkám tohto nariadenia zabezpečia, aby všetky zmeny poplatkov, ktoré musia vykonať na dosiahnutie súladu s článkami 3, 4 a 6, nadobudli účinnosť do dvoch mesiacov od každého zverejnenia podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.

5. Podniky podliehajúce požiadavkám tohto nariadenia zabezpečia, aby všetky zmeny poplatkov, ktoré musia vykonať na dosiahnutie súladu s článkami 3 a 4, nadobudli účinnosť do dvoch mesiacov od každého zverejnenia podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.

Odôvodnenie

Navrhované horné obmedzenia maloobchodných cien poplatkov za hovory sú príliš nízke a nenechávajú žiaden priestor na tvorivú hospodársku súťaž medzi rozličnými operátormi a službami. Je preto potrebné stanoviť jednotné a vyššie priemerné maloobchodné stropy spolu s maximálnymi cenovými stropmi pre jednotlivé hovory s cieľom umožniť operátorom väčšiu pružnosť a tým poskytnúť spotrebiteľom lepšie služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

ČLÁNOK 11A (nový)

 

Článok 11a

Dátové služby

1. Národné regulačné orgány monitorujú vývoj veľkoobchodných aj maloobchodných cien poskytovania dátových komunikačných služieb, MMS a SMS zákazníkom roamingu vrátane zberu údajov o priemerných veľkoobchodných cenách medzinárodného roamingu, ktoré účtujú operátori mobilných sietí vnútri Spoločenstva. Výsledky tohto monitorovania oznámia Komisii 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a neskôr na požiadanie.

 

2. Na základe údajov uvedených v odseku 2 Komisia do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží Európskemu parlamentu a Rade analýzu veľkoobchodných cien medzinárodného roamingu v Spoločenstve. Ak veľkoobchodné ceny medzinárodného roamingu neklesnú na úrovne, ktoré zodpovedajú poplatkom za roaming hlasových hovorov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, Komisia posúdi, či je potrebná regulácia na zníženie veľkoobchodných cien poskytovania služieb dátovej komunikácie zákazníkom roamingu, a v prípade potreby predloží návrh.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie rýchleho prijatia tohto nariadenia by v ňom dátový roaming nemal byť priamo vložený. Je však aj naďalej dôležité, aby národné regulačné orgány a Komisia monitorovali ceny za roaming v tejto oblasti, vyhodnocovali výsledky a predložili náležitú reguláciu v prípade, ak bude potrebná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

ČLÁNOK 12

Komisia preskúma funkčnosť tohto nariadenia a podá správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr dva roky od dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Do tejto správy Komisia zahrnie dôvody, pre ktoré nachádza pokračujúcu potrebu regulácie alebo možnosť na jej zrušenie vo svetle vývoja trhu a s prihliadnutím na hospodársku súťaž. Na tento účel si Komisia môže vyžiadať od členských štátov informácie, ktoré jej musia byť bez zbytočného odkladu poskytnuté.

Komisia preskúma funkčnosť tohto nariadenia a podá správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr dva roky odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Do tejto správy Komisia zahrnie dôvody, pre ktoré nachádza pokračujúcu potrebu regulácie alebo dočasné nahradenie menej prísnym opatrením vo svetle vývoja trhu a s prihliadnutím na hospodársku súťaž, najmä ekonomický vplyv na malých a nezávislých poskytovateľov a ich konkurencieschopnosť, ako aj vo svetle správy Komisie podľa článku 11a o poplatkoch za roamingové dátové služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

ČLÁNOK 16A (nový)

 

Článok 16a

 

Výnimka

 

Ustanovenia tohto nariadenia sa neuplatňujú v Bulharsku a Rumunsku.

 

Komisia bude monitorovať vývoj veľkoobchodných a maloobchodných cien poskytovania služieb roamingu hlasových hovorov domácimi operátormi v Bulharsku a Rumunsku a vypracuje hodnotenie vplyvu najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Trhy v Bulharsku a Rumunsku sú relatívne nezrelé a nevyhnutne potrebujú investície do zlepšovania sietí. Je preto potrebné, aby bolo k dispozícii osobitné hodnotenie vplyvu v týchto dvoch nových členských štátoch pred tým, než sa bude implementovať nariadenie o roamingu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

PRÍLOHA I

Celkové veľkoobchodné poplatky, ktoré môže operátor navštívenej siete požadovať od operátora domácej siete zákazníka roamingu za uskutočnenie hovoru prostredníctvom regulovaného roamingu s pôvodom v navštívenej sieti neprekročia z hľadiska minútových nákladov sumu rovnajúcu sa priemernej minútovej taxe zverejnenej podľa článku 10 ods. 3 vynásobenej:

Celkové veľkoobchodné poplatky, ktoré môže operátor navštívenej siete požadovať od operátora domácej siete zákazníka roamingu za uskutočnenie hovoru prostredníctvom regulovaného roamingu s pôvodom v navštívenej sieti neprekročia z hľadiska minútových nákladov sumu rovnajúcu sa priemernej minútovej sadzbe zverejnenej podľa článku 10 ods. 3 vynásobenej koeficientom 2,5.

a) dvoma v prípade volania prostredníctvom regulovaného roamingu na číslo pridelené verejnej telefónnej sieti členského štátu, v ktorom sa nachádza navštívená sieť, alebo

 

b) tromi v prípade volania prostredníctvom regulovaného roamingu na číslo pridelené verejnej telefónnej sieti iného členského štátu, než je ten, v ktorom sa nachádza navštívená sieť.

 

Obmedzenia výšky poplatku v tomto článku obsahujú všetky pevne určené prvky, ako napríklad poplatky za zostavenie hovoru.

 

Odôvodnenie

Navrhované maximálne limity veľkoobchodných poplatkov sú príliš nízke a mali by vážne nepriaznivé dôsledky na operátorov najmä v krajinách, ktoré žijú z cestovného ruchu. Rozlišovanie medzi miestnymi a inými hovormi takisto spôsobí zmätok. Bol by preto primeranejší jeden vyšší strop vo výške 3‑násobku priemernej minútovej sadzby zverejnenej podľa článku 10 ods. 3.

POSTUP

Názov

Roaming vo verejných mobilných sieťach

Referenčné čísla

KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

5.9.2006

 

 

 

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

5.9.2006

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Andrea Losco

25.9.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.1.2007

20.3.2007

 

 

Dátum prijatia

21.3.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

15

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Werner Langen, Janusz Onyszkiewicz, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin

  • [1]  Hodnotenie vplyvu uskutočnené Komisiou v dokumente SEC (2006) 925, s. 19.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (28.3.2007)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby
(KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 –2006/0133 (COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Joseph Muscat(*) Rozšírená spolupráca výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Vyjadrujeme podporu celkovému zameraniu návrhu Komisie a myslíme si, že je to dobrý základ, na ktorom sa dá stavať proaktívne zákonodarstvo.

Existuje priestor na zlepšenie návrhu tak, aby viac chránil práva spotrebiteľa a dosiahla sa ním väčšia udržateľnosť z pohľadu priemyslu.

Európsky parlament tu bude mať príležitosť ukázať svoju schopnosť dohodnúť medzi operátormi a predovšetkým spotrebiteľmi spravodlivý obchod.

Odôvodnenie

V oblasti roamingu sú evidentné znaky zlyhania trhu, ktoré je nutné riešiť.

Spotrebitelia, najmä tí najzraniteľnejší, majú právo na ochranu, aj keď sú sami dostatočne rozumní na to, aby sa vedeli nezávisle rozhodnúť. Našou úlohou teda nie je rozhodnúť za nich, ale poskytnúť im úplné informácie, zabrániť ich zneužitiu a umožniť im, aby sa rozhodli na základe týchto úplných informácií.

Na druhej strane operátori, z ktorých mnohí do oblasti telekomunikácií v Európe značne investovali a tak zvýšili jej úroveň, majú právo mať z obchodu čestný a legitímny zisk.

Na trhu by malo byť viac hospodárskej súťaže za účasti malých ako aj väčších operátorov, čo by spotrebiteľom ponúklo služby na vysokej úrovni za primeranú cenu.

Dlhodobou víziou je efektívny európsky vnútorný trh s telekomunikáciami.

Zásady

Transparentnosť

Jasné, transparentné a udržateľné riešenia bez skrytých prekvapení pre spotrebiteľa.

Jednoduchosť

Zrozumiteľné a jasné nariadenie.

Pružnosť

Spotrebitelia by mali mať k dispozícii úplné informácie na to, aby si dokázali vybrať medzi ponukami rôznych operátorov.

Konkrétne oblasti

Transparentnosť

Navrhujeme informačný systém automatických krátkych textových správ (SMS), pri ktorom by spotrebitelia hneď po prihlásení do siete dostali automatickú SMS správu so stručnou informáciou.

Úplná informácia by mala byť prístupná zdarma prostredníctvom systému vyžiadanej SMS správy a prostredníctvom hlasovej služby.

Spotrebitelia by mali mať možnosť kedykoľvek sa rozhodnúť pre zrušenie služby automatických správ.

Pre osoby so zrakovým hendikepom sú v platnosti osobitné predpisy.

Veľkoobchod

Navrhujeme jedno veľkoobchodné cenové obmedzenie, ktoré by celý systém zjednodušilo a s ktorým ktoré jestvuje v Parlamente, Komisii a Rade všeobecný súhlas.

Maloobchod

Právna úprava maloobchodu je nevyhnutná na zabezpečenie, toho aby z úspor mali úžitok spotrebitelia.

Nariadenie by nemalo viesť k jednotnej ponuke na celom trhu. Preto podporujeme adekvátne prehodnocovanie obmedzenia cien s cieľom zvážiť relevantné režijné náklady a umožniť hospodársku súťaž, bez toho, aby boli ohrozené záujmy spotrebiteľa.

Pružnosť

Chceme viac hospodárskej súťaže s primeranejšími cenami. Spotrebitelia by mali mať možnosť výberu medzi rôznymi balíkmi, a zároveň by mali byť chránení pred neprimeranými cenami. Preto navrhujeme systém, v ktorom všetci existujúci i noví spotrebitelia budú automaticky spoplatňovaní podľa tarify na ochranu spotrebiteľa. Keď budú mať úplné informácie, budú sa môcť rozhodnúť, či si vyberú túto tarifu alebo sa rozhodnú pre inú.

Jednoduchosť

Nariadenie by malo stanoviť maximálnu cenu, nad ktorú spotrebitelia nebudú spoplatňovaní, pokiaľ si, dostatočne informovaní, nevyberú inú alternatívu. Táto maximálna cena bude jednotná v celej Európskej únii. Bude to jasný a hmatateľný úspech Európskeho parlamentu v prospech spotrebiteľov.

Ceny na vnútroštátnych úrovniach

Chceme dať najavo, že hoci ako zákonodarcovia preukazujeme nevyhnutnú pružnosť, opätovné upravovanie vnútroštátnych taríf zo strany operátorov s cieľom vykompenzovať ušlý zisk z roamingových služieb bude neprípustné a tento postup bude podrobený starostlivému prešetreniu.

Menší, nezávislí operátori

Zdá sa, že neexistuje ekonomický argument na podporu emocionálneho a citlivého problému niektorých menších, nezávislých operátorov pri žiadosti o doložku o nediskriminácii, podľa ktorej by menšiemu operátorovi účtoval iný operátor tú istú veľkoobchodnú tarifu, aká je ponúknutá väčšiemu operátorovi (napríklad v tej istej sieti). Je dôvod domnievať sa, že takýmto opatrením by sa veľkoobchodné ceny na hornej úrovni ustálili a v niektorých prípadoch by mohli obmedziť vyjednávaciu silu menších operátorov.

Je to už existujúci problém a teda nevznikol navrhovaným nariadením. Navrhnuté nariadenie tiež nie je ideálnym prostriedkom na jeho riešenie.

Hoci touto otázkou by sa možno mali zaoberať orgány pre hospodársku súťaž, tento postup zrejme nebude uskutočnený dosť vhodne na to, aby bol účinný.

Keďže vnímame menších, nezávislých operátorov ako nevyhnutnú súčasť hospodárskej súťaže, žiadame Komisiu, aby do 12 mesiacov vypracovala analýzu problému a predložila návrh na jeho riešenie.

SMS, MMS a dáta

Analýza Komisie je obmedzená na hlasové telefónne spojenia. Nejestvuje žiadna analýza situácie na trhu s SMS, MMS a dátami, ktoré sú aj sami osebe odlišné.

Absencia analýzy pri príprave nariadenia by porušila zásady lepšej právnej úpravy, nariadenie by bolo bez nej nechránené a prakticky by sa oddialila tvorba právnych predpisov najmenej o rok.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[1]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 1

(1) Národné regulačné orgány sú znepokojené vysokou úroveň cien, ktoré platia užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí pri cestách do zahraničia v rámci Spoločenstva. Európska skupina regulátorov na svojom plenárnom zasadnutí v máji 2005 konštatovala (inter alia), že maloobchodné ceny sú veľmi vysoké bez jasného zdôvodnenia; že táto situácia podľa všetkého vyplýva z vysokých veľkoobchodných poplatkov vyberaných zahraničnými operátormi domácich sietí, a v mnohých prípadoch aj vysokých maloobchodných poplatkov účtovaných vlastným sieťovým operátorom zákazníka; že zníženie veľkoobchodných poplatkov sa často neprenesie až na koncového zákazníka; a že medzi trhmi v rozličných členských štátoch existujú výrazné prepojenia.

(1) Mnohí operátori nedávno zaviedli tarifné schémy, ktoré znižujú poplatky za roaming pre spotrebiteľov. Národné regulačné orgány, ako aj spotrebiteľské organizácie a Európsky parlamentvšak naďalej znepokojené vysokou úroveň cien, ktoré platia užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí pri cestách do zahraničia v rámci Spoločenstva. Európska skupina regulátorov na svojom plenárnom zasadnutí v máji 2005 konštatovala (inter alia), že maloobchodné ceny sú veľmi vysoké bez jasného zdôvodnenia; že táto situácia podľa všetkého vyplýva z vysokých veľkoobchodných poplatkov vyberaných zahraničnými operátormi domácich sietí, a v mnohých prípadoch aj vysokých maloobchodných poplatkov účtovaných vlastným sieťovým operátorom zákazníka; že zníženie veľkoobchodných poplatkov sa často neprenesie až na koncového zákazníka; a že medzi trhmi v rozličných členských štátoch existujú výrazné prepojenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh reaguje na súčasnú situáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 9

(9) Aj keď regulačný rámec z roku 2002 pre elektronické komunikácie na základe vtedajších úvah umožnil odstrániť všetky prekážky obchodu v oblasti, ktorú harmonizoval, táto skutočnosť nemôže zabrániť úpravám harmonizačných pravidiel v súlade s inými okolnosťami pri hľadaní najúčinnejšieho spôsobu, ako dosiahnuť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa a zároveň zlepšiť podmienky fungovania vnútorného trhu.

(9) Cieľom regulačného rámca z roku 2002 pre elektronické komunikácie bolo na základe vtedajších úvah odstránenie všetkých prekážok obchodu medzi členskými štátmi v oblasti, ktorú harmonizoval, okrem iného s ohľadom na opatrenia, ktoré majú vplyv na ceny pre užívateľov v ostatných členských štátoch. Toto by však nemalo zabrániť úpravám harmonizačných pravidiel v prípade, že na základe skúseností sa takáto úprava ukáže ako potrebná na zlepšenie podmienok fungovania vnútorného trhu a zároveň na zabezpečenie účinnejšieho spôsobu, ako dosiahnuť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je upozorniť na vplyv návrhu na fungovanie vnútorného trhu a ochranu spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 10

(10) Preto je potrebné zmeniť a doplniť regulačný rámec z roku 2002 pre elektronické komunikácie tak, aby umožňoval odkloniť sa od inak aplikovateľných zásad, menovite tej, že pri nedostatku významného vplyvu na trhu ceny za ponúkané služby vychádzajú z obchodnej dohody, a tak umožnil zavedenie doplnkových regulačných povinností, ktoré by odrážali špecifickú povahu medzinárodných roamingových služieb.

 

(10) Regulačný rámec z roku 2002 pre elektronické komunikácie by sa mal náležite doplniť o konkrétne pravidlá o medzinárodných roamingových službách. Tieto konkrétne pravidlá by mali zahŕňať doplnkové regulačné povinnosti, ktoré by odrážali špecifickú povahu medzinárodných roamingových služieb.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 11

(11) Maloobchodný i veľkoobchodný trh roamingu prejavujú jedinečné charakteristiky, ktoré oprávňujú na výnimočné opatrenia presahujúce mechanizmy inak dostupné v regulačnom rámci z roku 2002 pre elektronické komunikácie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ODÔVODNENIE 12

(12) Regulačné povinnosti by sa mali ukladať na veľkoobchodnej i maloobchodnej úrovni, aby sa ochránili záujmy zákazníkov využívajúcich roaming, pretože skúsenosť ukazuje, že zníženie veľkoobchodných cien medzinárodných roamingových služieb sa nemusí odraziť na nižšej maloobchodnej cene za roaming, keďže chýbajú patričné motivačné činitele. Na druhej strane pri akciách zameraných na zníženie maloobchodných cien bez opatrení na úrovni veľkoobchodných nákladov spojených s poskytovaním týchto služieb by hrozilo narušenie riadneho fungovania trhu medzinárodného roamingu.

(12) Regulačné povinnosti by sa mali ukladať na veľkoobchodnej i maloobchodnej úrovni, aby sa ochránili záujmy zákazníkov využívajúcich roaming, pretože skúsenosť ukazuje, že zníženie veľkoobchodných cien medzinárodných roamingových služieb sa nemusí odraziť na nižšej maloobchodnej cene za roaming, keďže chýbajú patričné motivačné činitele. Na druhej strane pri akciách zameraných na zníženie maloobchodných cien bez opatrení na úrovni veľkoobchodných nákladov spojených s poskytovaním týchto služieb by hrozilo narušenie riadneho fungovania trhu medzinárodného roamingu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať riziku, keď sa menším, nezávislým alebo začínajúcim operátorom ponúkajú podmienky poskytovania roamingových služieb, ktoré obmedzujú ich schopnosť súťažiť, s cieľom uľahčiť prijatie okamžitej a primeranej akcie v prípade zistenia akéhokoľvek zneužitia. Komisia uskutoční analýzu účinkov tohto nariadenia o konkurenčnej situácii malých, nezávislých alebo začínajúcich operátorov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zdôrazniť potrebu dôkladného sledovania akéhokoľvek negatívneho vplyvu na hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ODÔVODNENIE 13

(13) Vyplývajúce povinnosti by sa mali zaviesť čo najskôr a mali by byť priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, pričom však treba poskytnúť operátorom, ktorých sa to týka, rozumný čas na úpravu cien a ponúkaných služieb, aby sa zaistil súlad.

(13) Vyplývajúce povinnosti by sa mali zaviesť čo najskôr a mali by byť priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Odôvodnenie

Zohľadňuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 5 návrhu Komisie za predpokladu, že regulácia maloobchodných cien nadobudne účinnosť po troch mesiacoch namiesto šiestich, ako navrhuje Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ODÔVODNENIE 15

(15) Najúčinnejší a najprimeranejší mechanizmus regulácie cenovej hladiny pre hovory s využitím medzinárodného roamingu v súlade s uvedenými úvahami je určenie maximálneho poplatku na úrovni Spoločenstva za minútu hovoru tak na maloobchodnej, ako aj na veľkoobchodnej úrovni.

(15) Najúčinnejší a najprimeranejší mechanizmus regulácie cenovej hladiny pre hovory s využitím medzinárodného roamingu v súlade s uvedenými úvahami je určenie maximálneho poplatku na úrovni Spoločenstva za minútu hovoru na veľkoobchodnej úrovni. Je vhodné, aby sa na maloobchodnej úrovni stanovila tarifa na ochranu spotrebiteľa, ktorú sú operátori povinní ponúknuť zákazníkom roamingu. Táto tarifa sa stane prostriedkom na porovnávanie ostatných maloobchodných ponúk, a tým zabezpečí spravodlivé ceny pre spotrebiteľov. Tarifa na ochranu spotrebiteľa by mala byť na takej úrovni, ktorá zabezpečí dostatočné rozpätie zisku pre operátorov a podporí tvorbu konkurenčných ponúk roamingu za nižšie sadzby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ODÔVODNENIE 16

(16) Tento spoločný mechanizmus by mal zabezpečiť, že maloobchodné poplatky za medzinárodný roaming budú rozumnejšie než doteraz odrážať náklady súvisiace s poskytovaním služby, pričom však operátori budú mať možnosť súťažiť diferenciáciou svojich ponúk a prispôsobovaním cenovej štruktúry podmienkam trhu a preferenciám spotrebiteľov.

(16) Tento spoločný mechanizmus by mal zabezpečiť, že maloobchodné poplatky za medzinárodný roaming budú rozumnejšie než doteraz odrážať náklady súvisiace s poskytovaním služby prostredníctvom zavedenia stanovenej tarify na ochranu spotrebiteľa pre všetkých zákazníkov roamingu, ktorá bude zohľadňovať primerané rozpätie zisku v rámci veľkoobchodných nákladov súvisiacich s poskytovaním roamingových služieb, pričom však operátori budú mať možnosť súťažiť diferenciáciou svojich ponúk a prispôsobovaním cenovej štruktúry podmienkam trhu a preferenciám spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ODÔVODNENIE 18

(18) V rámci obmedzení maximálnych cien by sa mali brať do úvahy rozličné prvky stretávajúce sa pri uskutočňovaní hovoru využívajúceho medzinárodný roaming (vrátane réžie, voľby, zriadenia hovoru, jeho tranzitu a terminácie) a rozdiely v nákladoch súvisiacich s poskytovaním medzinárodných roamingových služieb na jednej strane v prípadoch volaní na miesta v navštívenej krajine a na druhej strane volaní do domovskej krajiny zákazníka využívajúceho roamingové služby, prípadne do tretej krajiny v rámci Spoločenstva.

(18) V rámci akejkoľvek regulácie trhu by sa mali brať do úvahy všetky príslušné prvky stretávajúce sa pri uskutočňovaní hovoru využívajúceho medzinárodný roaming (vrátane réžie, voľby, zriadenia hovoru, jeho tranzitu a terminácie) a rozdiely v nákladoch súvisiacich s poskytovaním medzinárodných roamingových služieb na jednej strane v prípadoch volaní na miesta v navštívenej krajine a na druhej strane volaní do domovskej krajiny zákazníka využívajúceho roamingové služby, prípadne do tretej krajiny v rámci Spoločenstva. Kvôli jednoduchosti sa veľkoobchodné cenové obmedzenie vyjadruje ako jedno jednotné maximum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ODÔVODNENIE 19

(19) Obmedzenie maximálnej ceny poskytovania medzinárodného roamingu na veľkoobchodnej úrovni by malo vychádzať z priemernej minútovej sadzby terminačných poplatkov v mobilnej sieti v prípade operátorov s významným vplyvom na trhu, nakoľko takéto sadzby koncových zariadení už podliehajú dohľadu v súlade s regulačným rámcom z roku 2002 pre elektronické komunikácie, a preto by sa mali určiť odkazom na zásadu orientácie na náklady. Pri danej charakteristike trhu terminácie hovoru v jednotlivých verejných mobilných sieťach a cezhraničnej povahe medzinárodného roamingu poskytujú aj stabilný základ regulácie, reprezentatívny vzhľadom na nákladovú štruktúru mobilných sietí v rámci celého Spoločenstva. Priemerná sadzba terminačných poplatkov v mobilnej sieti poskytuje spoľahlivé porovnanie s cenou hlavných komponentov na veľkoobchodnej úrovni a maximálna prípustná cena vychádzajúca z patričného násobku takéhoto terminačného poplatku v mobilnej sieti by preto mala byť zárukou, že reálne náklady na poskytovanie regulovaných roamingových služieb budú návratné.

(19) Maximálny poplatok za poskytovanie medzinárodného roamingu na veľkoobchodnej úrovni by mal vychádzať z priemernej minútovej sadzby terminačných poplatkov v mobilnej sieti vypočítanej ako priemer sadzieb v exponovanom a neexponovanom čase v prípade operátorov s významným vplyvom na trhu, nakoľko takéto sadzby koncových zariadení už podliehajú dohľadu v súlade s regulačným rámcom z roku 2002 pre elektronické komunikácie, a preto by sa mali určiť odkazom na zásadu orientácie na náklady. Pri danej charakteristike trhu terminácie hovoru v jednotlivých verejných mobilných sieťach a cezhraničnej povahe medzinárodného roamingu poskytujú aj stabilný základ regulácie, reprezentatívny vzhľadom na nákladovú štruktúru mobilných sietí v rámci celého Spoločenstva. Priemerná sadzba terminačných poplatkov v mobilnej sieti poskytuje spoľahlivé porovnanie s cenou hlavných komponentov na veľkoobchodnej úrovni a maximálna prípustná cena vychádzajúca z patričného násobku takéhoto terminačného poplatku v mobilnej sieti by preto mala byť zárukou, že reálne náklady na poskytovanie regulovaných roamingových služieb budú návratné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ODÔVODNENIE 20

(20) Obmedzenie maximálnej ceny uplatniteľné na maloobchodnej úrovni by malo zákazníkom roamingu poskytnúť istotu, že nebudú musieť zaplatiť neprimeranú cenu, keď uskutočnia hovor prostredníctvom regulovaného roamingu, pričom domácim operátorom zostane v rámci obchodného rozpätia dostatočný priestor na diferencovanie produktov ponúkaných zákazníkom.

(20) Tarifa na ochranu spotrebiteľa uplatniteľná na maloobchodnej úrovni by mala zákazníkom roamingu poskytnúť istotu, že nebudú musieť zaplatiť neprimeranú cenu, keď uskutočnia alebo prijmú hlasové volanie prostredníctvom roamingu, tak, že bude stanovená v úzkej spojitosti s nákladmi súvisiacimi s poskytovaním tejto služby, pričom domácim operátorom zostane v rámci obchodného rozpätia dostatočný priestor na diferencovanie produktov ponúkaných zákazníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ODÔVODNENIE 21

(21) Poskytovatelia medzinárodných roamingových služieb pre hovory realizované v zahraničí, ktoré pokrýva toto nariadenie, by mali mať k dispozícii obdobie na dobrovoľné upravenie svojich maloobchodných cien tak, aby zodpovedali obmedzeniam maximálnych cien ustanoveným v tomto nariadení. Na tento účel je primerané povoliť obdobie šiestich mesiacov, v ktorom sa trhovým subjektom umožnia potrebné úpravy.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ODÔVODNENIE 21

(21) Poskytovatelia medzinárodných roamingových služieb pre hovory realizované v zahraničí, ktoré pokrýva toto nariadenie, by mali mať k dispozícii obdobie na dobrovoľné upravenie svojich maloobchodných cien tak, aby zodpovedali obmedzeniam maximálnych cien ustanoveným v tomto nariadení. Na tento účel je primerané povoliť obdobie šiestich mesiacov, v ktorom sa trhovým subjektom umožnia potrebné úpravy.

(21) Poskytovatelia medzinárodných roamingových služieb pre hovory realizované v zahraničí, ktoré pokrýva toto nariadenie, by mali mať k dispozícii obdobie na dobrovoľné upravenie svojich maloobchodných cien tak, aby zodpovedali tarife na ochranu spotrebiteľa ustanovenej v tomto nariadení. Na tento účel je primerané povoliť obdobie troch mesiacov, v ktorom sa trhovým subjektom umožnia potrebné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ODÔVODNENIE 22

(22) Podobne by sa malo aplikovať obmedzenie maximálnych cien, ktoré možno požadovať od zákazníkov roamingu za prijímanie hovorov hlasovej telefónnej služby počas využívania roamingu v zahraničí v rámci Spoločenstva, aby sa zabezpečilo, že budú vernejšie odrážať náklady vynaložené na takúto službu, a aby zákazníci mali väčšiu istotu, akým poplatkom sa vystavia prijatím hovoru na mobilnom telefóne v zahraničí.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ODÔVODNENIE 23

(23) Toto nariadenie by nemalo ohroziť novátorské ponuky spotrebiteľom s priaznivejšou cenou, než je maximálny minútový poplatok obsiahnutý v tomto nariadení.

(23) Toto nariadenie by nemalo ohroziť novátorské ponuky spotrebiteľom s priaznivejšou cenou, než je tarifa na ochranu spotrebiteľa obsiahnutá v tomto nariadení, a v skutočnosti podporuje novátorské ponuky zákazníkom roamingu so  sadzbami nižšími ako tarifa na ochranu spotrebiteľa. Je dôležité si ujasniť, že na základe tohto nariadenia netreba opätovne zavádzať poplatky za roaming v tých prípadoch, keď boli úplne zrušené, napr. sa to týka súčasného trhu medzi Írskom a Severným Írskom, ktorý sa zakladá na prístupe „all-island“, ani zachovať existujúce poplatky za roaming.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ODÔVODNENIE 23A (nové)

 

(23a) Zatiaľ čo techniky riadenia prevádzky môžu prispievať k tomu, aby zákazníci roamingu zaplatili vždy najnižšiu dostupnú cenu za roaming, môžu tiež obmedzovať výber zákazníkov. Zákazník roamingu by mal mať kedykoľvek možnosť manuálne si zvoliť preferovanú navštívenú sieť.

Odôvodnenie

Objasňuje nový článok 6a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ODÔVODNENIE 24

(24) Cenové požiadavky tohto nariadenia by sa mali uplatniť bez ohľadu na to, či zákazníci roamingových služieb využívajú predplatené služby, alebo uzavrú so svojím domácim poskytovateľom zmluvu. Tým sa zabezpečí, aby opatrenie prinieslo výhody všetkým užívateľom mobilných hlasových služieb.

(24) Cenové požiadavky tohto nariadenia by sa mali uplatniť bez ohľadu na to, či zákazníci roamingových služieb využívajú predplatené služby alebo uzavrú so svojím domácim poskytovateľom zmluvu, a bez ohľadu na to, či domáci poskytovateľ je alebo nie je zmluvným predajcom mobilných hlasových služieb. Tým sa zabezpečí, aby opatrenie prinieslo výhody všetkým užívateľom mobilných hlasových služieb.

Odôvodnenie

Objasňuje, že nariadenie sa uplatňuje aj na operátorov tzv. mobilných virtuálnych sietí

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ODÔVODNENIE 26

(26) V záujme lepšieho sprehľadnenia maloobchodných cien za volania a prijímania hovorov prostredníctvom roamingu v rámci Spoločenstva a aby sa zákazníkom roamingu uľahčilo rozhodovanie o tom, či majú svoje mobilné telefóny používať, kým sú v zahraničí, poskytovatelia mobilnej telefónnej služby by mali svojim zákazníkom roamingu na požiadanie a bezplatne umožniť ľahké získanie informácií o poplatkoch za roaming, ktoré by im boli účtované v danom členskom štáte. V rámci transparentnosti sa vyžaduje, aby operátori poskytovali informácie o poplatkoch za roaming pri vzniku zmluvného vzťahu a aby zákazníkov informovali o poplatkoch za roaming periodicky, ako aj v prípade výraznej zmeny.

(26) V záujme lepšieho sprehľadnenia maloobchodných cien za volania a prijímania hovorov prostredníctvom roamingu v rámci Spoločenstva a aby sa zákazníkom roamingu uľahčilo rozhodovanie o tom, či majú svoje mobilné telefóny používať, kým sú v zahraničí, poskytovatelia mobilnej telefónnej služby by mali svojim zákazníkom roamingu na požiadanie a bezplatne umožniť ľahké získanie informácií o poplatkoch za roaming, ktoré by im boli účtované v danom členskom štáte. V rámci transparentnosti sa vyžaduje, aby operátori poskytovali informácie o poplatkoch za roaming pri vzniku zmluvného vzťahu a aby zákazníkov informovali o poplatkoch za roaming periodicky, ako aj v prípade výraznej zmeny. V záujme transparentnosti by sa malo tiež vyžadovať od každého domáceho poskytovateľa služby, aby roamingovému zákazníkovi ponúkol ako bezplatnú službu a na požiadanie jemu prispôsobený výpočet týkajúci sa najvýhodnejšej možnej tarify na základe jeho profilu volaní.

Odôvodnenie

Aby sa dosiahla optimálna transparentnosť a posilnila hospodárska súťaž v tomto sektore, zákazníci by mali byť schopní ľahko získať informácie o tarifách, ktoré sú pre nich najvýhodnejšie a ktoré zodpovedajú ich profilu volaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

ODÔVODNENIE 27

(27) Národné regulačné orgány zodpovedné za vykonávanie úloh súvisiacich s regulačným rámcom z roku 2002 pre elektronické komunikácie by mali mať právomoci potrebné na dohľad a zaisťovanie vykonávania povinností vyplývajúcich z nariadenia na svojom území. Mali by monitorovať aj vývoj cien hlasových a dátových služieb pre zákazníkov mobilných sietí, ktorí využívajú roaming v rámci Spoločenstva, najmä s prihliadnutím na špecifické náklady týkajúce sa najvzdialenejších okrajových oblastí Spoločenstva a na potrebu zabezpečiť, aby sa tieto náklady dali na veľkoobchodnom trhu primerane vykompenzovať. Mali by zabezpečiť, aby sa aktualizované informácie o uplatňovaní nariadenia dostávali k užívateľom mobilných sietí.

(27) Národné regulačné orgány zodpovedné za vykonávanie úloh súvisiacich s regulačným rámcom z roku 2002 pre elektronické komunikácie by mali mať právomoci potrebné na dohľad a zaisťovanie vykonávania povinností vyplývajúcich z nariadenia na svojom území. Mali by monitorovať aj vývoj cien hlasových a dátových služieb pre zákazníkov mobilných sietí, ktorí využívajú roaming v rámci Spoločenstva, najmä s prihliadnutím na špecifické náklady týkajúce sa najvzdialenejších okrajových oblastí Spoločenstva a na potrebu zabezpečiť, aby sa tieto náklady dali na veľkoobchodnom trhu primerane vykompenzovať. Národné regulačné orgány by mali monitorovať vývoj maloobchodných cien služieb hlasového a dátového prenosu a zabezpečiť, aby znížené poplatky za roaming podľa tejto smernice neboli kompenzované cenami za hovory prostredníctvom mobilných telefónov v rámci toho istého členského štátu. Mali by zabezpečiť, aby sa aktualizované informácie o uplatňovaní nariadenia dostávali k užívateľom mobilných sietí. Výsledky tohto monitorovania by mali zverejňovať každých šesť mesiacov. Informácie by sa mali poskytovať zvlášť o firemných zákazníkoch, zvlášť o individuálnych zmluvných zákazníkoch a zvlášť o zákazníkoch využívajúcich predplatené služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

ODÔVODNENIE 29

(29) Opatrenia potrebné na implementáciu tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre uskutočňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu1.

 

(29) Opatrenia potrebné na implementáciu tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre uskutočňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu1.

 

___________

Ú. v. L 184, 17.7.1999, s. 23.

___________

1 Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22. 7. 2006, s. 11).

Odôvodnenie

Technický pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa nového komitologického postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

ODÔVODNENIE 29A (nové)

 

(29a) Osobitne by mala byť Komisia splnomocnená prijať pozmeňujúci a doplňujúci návrh k prílohám k tomuto nariadeniu s cieľom prispôsobiť ich technickému vývoju a vývoju na trhu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

ODÔVODNENIE 30

(30) Keďže cieľ navrhovanej akcie, stanovenie spoločného mechanizmu zabezpečujúceho, aby užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí počas svojich ciest v rámci Spoločenstva neplatili neprimerané ceny za služby medzinárodného roamingu pri volaniach či prijímaniach hovorov v rámci hlasovej služby, čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa pri zabezpečení hospodárskej súťaže medzi operátormi mobilných sietí, nemôžu členské štáty dosiahnuť bezpečným, harmonizovaným a včasným spôsobom, a je ho preto možné lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, toto nariadenie nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedených cieľov.

(30) Keďže cieľ navrhovanej akcie, stanovenie spoločného mechanizmu zabezpečujúceho, aby užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí počas svojich ciest v rámci Spoločenstva neplatili neprimerané ceny za služby medzinárodného roamingu pri volaniach či prijímaniach hovorov v rámci hlasovej služby, a to stanovením maximálnej štandardnej ceny užšie spojenej s nákladmi na poskytovanie služby, čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa pri zabezpečení hospodárskej súťaže medzi operátormi mobilných sietí, nemôžu členské štáty dosiahnuť bezpečným, harmonizovaným a včasným spôsobom, a je ho preto možné lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, toto nariadenie nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedených cieľov.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

ČLÁNOK 1 ODSEK 1

1. Toto nariadenie uvádza spoločný mechanizmus nazvaný koncepcia európskeho domáceho trhu, ktorý zabezpečuje, že užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí cestujúci v rámci Spoločenstva nebudú platiť neprimerané ceny za medzinárodné roamingové služby pri volaní a prijímaní hovorov, čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa a zároveň zabezpečí hospodárska súťaž medzi operátormi mobilných sietí. Nariadenie ustanovuje pravidlá týkajúce sa poplatkov, ktoré môžu operátori mobilných sietí žiadať za poskytovanie medzinárodného roamingu pre hlasovú službu pri volaniach v rámci Spoločenstva, a týka sa tak poplatkov vyberaných medzi operátormi sietí na veľkoobchodnej úrovni, ako aj poplatkov požadovaných domovskými poskytovateľmi na maloobchodnej úrovni.

1. Toto nariadenie uvádza spoločný mechanizmus nazvaný koncepcia európskeho domáceho trhu, ktorý zabezpečuje prostredníctvom tarify na ochranu spotrebiteľa na maloobchodnej úrovni, že užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí cestujúci v rámci Spoločenstva nebudú platiť neprimerané ceny za medzinárodné roamingové služby pri volaní a prijímaní hovorov. Takisto stanovuje pravidlá na zlepšenie poskytovania informácií o tarifách užívateľom roamingových služieb vrátane dátových komunikačných služieb, čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa a zároveň zabezpečí hospodárska súťaž medzi operátormi mobilných sietí. Nariadenie ustanovuje pravidlá týkajúce sa poplatkov, ktoré môžu operátori mobilných sietí žiadať za poskytovanie medzinárodného roamingu pre hlasovú službu pri volaniach v rámci Spoločenstva, a týka sa tak poplatkov vyberaných medzi operátormi sietí na veľkoobchodnej úrovni, ako aj poplatkov požadovaných domovskými poskytovateľmi na maloobchodnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

ČLÁNOK 1A (nový)

 

Článok 1a

 

Toto nariadenie stanovuje pravidlá na zvýšenie transparentnosti cien a zlepšenie poskytovania informácií spotrebiteľom o cenách roamingových služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

ČLÁNOK 2 ODSEK 2 PÍSMENO A)

a) „domáci poskytovateľ“ znamená podnik poskytujúci zákazníkovi roamingu pozemné verejné mobilné telefónne služby na maloobchodnej úrovni,

a) „domáci poskytovateľ“ znamená podnik poskytujúci zákazníkovi roamingu pozemné verejné mobilné telefónne služby,

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu spolu s nasledujúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článku 2 je zjednodušiť a objasniť definície navrhované Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

ČLÁNOK 2 ODSEK 2 PÍSMENO B)

b) „domáca sieť“ znamená pozemná verejná mobilná sieť nachádzajúca sa v členskom štáte a využívaná domácim poskytovateľom na poskytovanie pozemných verejných mobilných telefónnych služieb zákazníkom roamingu,

b) „domáca sieť“ znamená pozemná verejná mobilná telefónna sieť nachádzajúca sa v členskom štáte a využívaná domácim poskytovateľom, ktorý môže i nemusí byť zmluvným predajcom, na poskytovanie pozemných verejných mobilných telefónnych služieb zákazníkom roamingu,

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je ujasniť, že operátori mobilných virtuálnych sietí sú takisto zahrnutí, čo je zámerom návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

ČLÁNOK 2 ODSEK 2 PÍSMENO C)

c) „medzinárodný roaming“ znamená použitie mobilného telefónu alebo iného zariadenia zákazníkom roamingu na volanie alebo prijatie hovoru v čase, keď je mimo územia členského štátu, v ktorom sa nachádza zákazníkova domáca sieť, prostredníctvom dohody medzi operátorom domácej siete a operátorom navštívenej siete,

c) „medzinárodný roaming“ znamená použitie mobilného zariadenia zákazníkom roamingu na uskutočnenie alebo prijatie hlasového hovoru v čase, keď je mimo územia členského štátu, v ktorom sa nachádza zákazníkova domáca sieť, prostredníctvom dohody medzi operátorom domácej siete a operátorom navštívenej siete,

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k čl. 2 ods. 2 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

ČLÁNOK 2 ODSEK 2 PÍSMENO D)

d) „hovor prostredníctvom regulovaného roamingu“ znamená volanie v rámci mobilnej hlasovej telefónnej služby vykonané zákazníkom roamingu z navštívenej siete do verejnej telefónnej siete v rámci Spoločenstva.

 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k čl. 2 ods. 2 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

ČLÁNOK 2 ODSEK 2 PÍSMENO E)

e) „zákazník roamingu“ znamená zákazník poskytovateľa pozemnej verejnej mobilnej telefónnej služby prostredníctvom pozemnej verejnej mobilnej siete nachádzajúcej sa v Spoločenstve, ktorý používa mobilný telefón alebo iné zariadenie na volanie alebo prijímanie hovoru v navštívenej sieti prostredníctvom dohody medzi operátorom domácej siete a operátorom navštívenej siete,

e) „zákazník roamingu“ znamená zákazník domáceho poskytovateľa bez ohľadu na to, či využíva predplatené služby alebo uzavrel zmluvu, ktorý používa mobilné zariadenie na uskutočňovanie alebo prijímanie hlasového hovoru v navštívenej sieti prostredníctvom dohody medzi operátorom domácej siete a operátorom navštívenej siete,

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k čl. 2 ods. 2 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

ČLÁNOK 2 ODSEK 2 PÍSMENO EA) (nové)

 

ea) „noví zákazníci roamingu“ sú zákazníci roamingu, ktorí neboli zákazníkmi roamingu príslušného domáceho poskytovateľa služby v čase, keď záväzky v článku 4 nadobudli účinnosť.

Odôvodnenie

Definícia „nových“ a „starých“ zákazníkov roamingu sa vzťahuje na diskusiu o tom, či navrhovaná tarifa na ochranu spotrebiteľa je opt-in (na požiadanie spotrebiteľa) alebo opt-out (bez súhlasu spotrebiteľa) alebo je to ich hybrid. Tarifa na ochranu zákazníka by mala byť vopred daná novým zákazníkom, ktorí si výslovne nevybrali inú tarifu, zatiaľ čo naopak by malo byť možné pre starých zákazníkov, aby si o ňu mohli požiadať. Aby sa podporila zrozumiteľnosť a právna istota, jednoznačné definície nových a existujúcich zákazníkov sa javia ako žiaduce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

ČLÁNOK 2 ODSEK 2 PÍSMENO EB) (nové)

 

eb) „starí zákazníci roamingu“ sú zákazníci roamingu, ktorí už boli zákazníkmi roamingu príslušného domáceho poskytovateľa služby v čase, keď záväzky vyplývajúce z článku 4 nadobudli účinnosť.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie článku 2 ods. 2 písm. ea) (nového).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

ČLÁNOK 2 ODSEK 2 PÍSMENO F)

f) „navštívená sieť“ znamená pozemná verejná mobilná telefónna sieť nachádzajúca sa v členskom štáte, v ktorom sa nenachádza domáca sieť, a umožňujúca zákazníkom roamingu volať alebo prijímať hovory na základe dohody s operátorom domácej siete.

f) „navštívená sieť“ znamená pozemná verejná mobilná telefónna sieť nachádzajúca sa v členskom štáte, v ktorom sa nenachádza domáca sieť, a umožňujúca zákazníkom roamingu uskutočňovať alebo prijímať hlasové hovory na základe dohody s operátorom domácej siete.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k čl. 2 ods. 2 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

ČLÁNOK 3 NÁZOV

Veľkoobchodné poplatky za uskutočňovanie hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu

Wholesale charges for the making of roaming calls

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

ČLÁNOK 3

Celkové veľkoobchodné poplatky, ktoré môže operátor navštívenej siete požadovať od operátora domácej siete zákazníka roamingu za poskytnutie hovoru prostredníctvom regulovaného roamingu, čo môže inter alia obsahovať zostavenie, prenos a termináciu, neprekročia uplatniteľnú minútovú taxu určenú v súlade s prílohou I.

Priemerné veľkoobchodné poplatky, ktoré môže operátor navštívenej siete požadovať od operátora akejkoľvek domácej siete za poskytnutie hlasového hovoru prostredníctvom roamingu neprekročia 0,25 EUR za minútu v každom čase od 1. septembra do 31 augusta s výnimkou operátorov, ktorý poskytujú svoje služby v najodľahlejších oblastiach Spoločenstva, ktorí budú musieť dodržiavať absolútne horné hranice uvedené v prílohe. Priemerný veľkoobchodný poplatok sa vypočíta na základe dvanásťmesačného obdobia.

Priemerný veľkoobchodný poplatok sa vypočíta tak, že sa vydelí hodnota celkového veľkoobchodného príjmu z roamingu získaného z príslušných volaní uskutočnených počas príslušného obdobia zodpovedajúcim počtom minút veľkoobchodného roamingu.

Odôvodnenie

An average wholesale cap allows operators flexibility to set different rates to reflect differences in the cost of using their network, between peak and off-peak times or across different routes for example. Allowing this flexibility incentivises operators to use their network as efficiently as possible, sending the right price signals to the market and so facilitating the development of competition. Applying a maximum cap is likely to lead to uniform wholesale prices set at the maximum permitted level. Specifying an absolute number, rather than formulae, for the wholesale cap is simpler and aids transparency and legal certainty. The period over which the average is to be measured and the method of calculating the average needs to be specified. The dates stated assume that the Regulation is dated 1 July 2007 and hence wholesale regulation would come into effect 2 months after publication of the Regulation. The average must be respected for transactions between any pair of operators to ensure that each network operator benefits from the protection of regulated wholesale rates.

Due to their specific costs, the case of outermost regions should be handled separately.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

ČLÁNOK 3A (nový)

 

Článok 3a

Pozemná verejná mobilná telefónna sieť nachádzajúca sa v členskom štáte sprístupní všetkým ostatným pozemným verejným mobilným telefónnym sieťam v Spoločenstve veľkoobchodné roamingové služby pre volania, službu krátkych správ (SMS) a prenos dát.

Odôvodnenie

The Commission’s regulation would ensure that wholesale roaming charges are set at reasonable levels. However, there is no requirement on operators to offer wholesale roaming services to other operators. Some operators may decide in future not to offer roaming services to their rivals in other countries, taking the view that the competitive harm done to rivals is worth more than the (regulated) profit foregone. In many cases, operators have no option but to buy wholesale roaming services from their direct competitors. Without an obligation to supply, some operators, especially smaller operators, may find they are unable to get wholesale roaming services at all. As the Commission recognizes at recitals 4 and 6, national regulatory authorities have been unable to address effectively the wholesale market failures in international roaming. This Regulation must contain powers to ensure that wholesale roaming services are available.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

ČLÁNOK 4 NÁZOV

Maloobchodné poplatky za uskutočňovanie hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu

Tarifa na ochranu spotrebiteľa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

ČLÁNOK 4

Na základe článku 5 celkový maloobchodný poplatok bez DPH, ktorý môže domáci poskytovateľ požadovať od svojho zákazníka roamingu za poskytnutie hovoru prostredníctvom regulovaného roamingu, nesmie prekročiť 130 % uplatniteľného maximálneho veľkoobchodného poplatku za tento hovor určeného v súlade s prílohou I. Obmedzenia výšky poplatku v tomto článku obsahujú všetky pevné prvky spájajúce sa s poskytovaním hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu, ako sú poplatky za zostavenie hovoru alebo paušálne poplatky (opt-in fees).

 

 

Na základe článkov 2, 4a a 5 sa všetkým novým zákazníkom roamingu poskytne tarifa na ochranu spotrebiteľa automaticky; noví zákazníci však budú mať možnosť bez finančnej sankcie prejsť z tarify na ochranu spotrebiteľa na alternatívnu tarifu. Všetci existujúci zákazníci roamingu majú možnosť prejsť na tarifu na ochranu spotrebiteľa bez finančnej sankcie. Výška tarify na ochranu spotrebiteľa je 0,50 EUR pre uskutočnené hlasové hovory prostredníctvom roamingu v rámci Spoločenstva a 0,25 EUR pre prijaté hovory prostredníctvom roamingu v Spoločenstve.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zvýšenie flexibility a právnej istoty pri zachovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

ČLÁNOK 4A (nový)

 

Článok 4a

 

Opatrenia na aplikáciu tarify na ochranu spotrebiteľa.

 

1. Tarifa na ochranu spotrebiteľa, definovaná v článku 4, sa automaticky použije v prípade nových zákazníkov roamingu domáceho poskytovateľa, s výnimkou prípadu, ak zákazníci roamingu výslovne oznámia, že si želajú namiesto tejto tarify využiť inú tarifu.

 

2. Tarifa na ochranu spotrebiteľa definovaná v článkoch 4 sa použije v prípade existujúcich zákazníkov roamingu len v tom prípade, ak si zákazníci túto možnosť slobodne a výslovne zvolia.

 

3. Všetkým zákazníkom sa o uvedených možnostiach poskytnú jednoznačné informácie.

 

4. Informácie o zvolení si tarify alebo odstúpení od nej a samotný akt zvolenia alebo odstúpenia sú jednoduché a bezplatné.

Odôvodnenie

Noví zákazníci roamingu môžu využívať tarifu na ochranu spotrebiteľa okamžite, s výnimkou prípadu, ak si to neželajú. Automatické zahrnutie všetkých existujúcich zákazníkov roamingu pod tarifu na ochranu zákazníka by spôsobilo domácim poskytovateľom a zákazníkom praktické problémy. Existujúci zákazníci roamingu musia mať však v prípade záujmu možnosť prejsť na tarifu na ochranu spotrebiteľa. Domáci poskytovateľ by mal o tom vyčerpávajúcim spôsobom, jednoducho a bezplatne informovať všetkých spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

ČLÁNOK 5 NÁZOV

Načasovanie aplikovania obmedzení maximálnych maloobchodných poplatkov za hovory prostredníctvom regulovaného roamingu

Načasovanie aplikovania tarify na ochranu spotrebiteľa

Odôvodnenie

Systém tarify na ochranu spotrebiteľa je lepší ako systém využívajúci absolútny cenový strop (cenové obmedzenie), pretože okrem toho, že poskytuje spotrebiteľom skutočnú ochranu, ponecháva väčší priestor pre konkurenciu, čo môže byť pre spotrebiteľa tiež výhodné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

ČLÁNOK 5

Povinnosti v článku 4 začnú platiť šesť mesiacov po tom, ako nadobudne účinnosť toto nariadenie.

Povinnosti podľa článku 4 začnú platiť tri mesiace po tom, ako nadobudne účinnosť toto nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

ČLÁNOK 6

Článok 6

Maloobchodné poplatky za prijímanie hovorov prostredníctvom medzinárodného roamingu počas pobytu v zahraničí v rámci Spoločenstva

Celkový maloobchodný poplatok bez DPH, ktorý môže domáci poskytovateľ požadovať od svojho zákazníka roamingu za prijímanie hovorov hlasovej služby prostredníctvom regulovaného roamingu, nesmie prekročiť v rámci minútovej sadzby 130 % priemernej sadzby terminačných poplatkov v mobilnej sieti zverejňovanej podľa článku 10 ods. 3. Obmedzenia výšky poplatku v tomto článku zahŕňajú aj všetky pevné prvky spájajúce sa s poskytovaním hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu, ako napríklad jednorazové či paušálne poplatky.

 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zlúčené s článkom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

ČLÁNOK 6A (nový)

 

Článok 6a

Riadený výber mobilnej siete

Technológie riadeného výberu mobilnej siete sa nevyužívajú na to, aby sa zákazníkov roamingu zabránil manuálny výber navštívenej siete. Táto možnosť sa ponechá funkčná, kým zákazník roamingu nevypne prístroj alebo neopustí navštívenú sieť.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 23a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

ČLÁNOK 7 ODSEK 1

1. Každý domáci poskytovateľ poskytne svojmu zákazníkovi roamingu na požiadanie personalizovanú informáciu o maloobchodných poplatkoch, ktoré sa týkajú volaní a prijímaní hovorov týmto zákazníkom v navštívenom členskom štáte.

1. Pri poskytovaní prepojenia s požadovanou sieťou zákazníkovi každý domáci poskytovateľ bez zbytočného odkladu zašle svojmu zákazníkovi roamingu SMS správu s informáciou o aplikovateľných tarifách na ochranu spotrebiteľa. Súčasťou správy je aj telefónne číslo, na ktoré môžu spotrebitelia volať z mobilného telefónu, a na ktorom sú k dispozícii kompletné informácie o použiteľných poplatkoch za roaming.

 

Každý domáci poskytovateľ ponúkne svojim zákazníkom roamingu zvoliť si jednoduchým spôsobom a bezplatne možnosť tieto informácie už ďalej nedostávať.

 

Domáci poskytovatelia ponúknu tieto informácie na požiadanie nevidiacim a slabozrakým zákazníkom v hovorenej forme.

Odôvodnenie

Spotrebitelia dostanú v jednoduchej textovej správe (160 znakov) základné informácie o tarife na ochranu spotrebiteľa a bezplatnom telefónnom čísle, na ktorom môžu získať ďalšie informácie o roamingových tarifách. Predíde sa tým zavaleniu spotrebiteľov informáciami, ktoré môžu v prípade potreby získať na bezplatnom čísle. Spotrebitelia budú mať zároveň možnosť tieto informácie jednoduchým a bezplatným spôsobom odmietnuť. Riešia sa napokon aj potreby nevidiacich a slabozrakých osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

ČLÁNOK 7 ODSEK 2

2. Zákazník sa môže rozhodnúť, či takúto žiadosť podá prostredníctvom volania zo svojho mobilného telefónu alebo formou SMS (službou krátkych správ), v oboch prípadoch s využitím čísla určeného na tento účel domácim poskytovateľom, a môže sa rozhodnúť prijať túto informáciu buď počas samotného hovoru, alebo prostredníctvom SMS (v takom prípade bez neprimeraného odkladu).

2. V prípade, ak informácia poskytnutá v zmysle odseku 1 neobsahuje informáciu o poplatkoch za roaming vo všetkých sieťach v členskom štáte, v ktorých zákazník využíva roaming, zákazník môže požiadať o dodatočné poskytnutie takejto informácie bez zbytočného odkladu. Poskytovatelia môžu splniť požiadavku zákazníka roamingu tak, že mu informáciu poskytnú buď počas samotného hovoru, alebo prostredníctvom SMS, pričom v plnom rozsahu zohľadnia potreby nevidiacich a slabozrakých zákazníkov.

Odôvodnenie

Aby mohol zákazník využívajúci roamingové služby porovnať tarify a vybrať si sieť s lepšou ponukou, mal by mať právo požiadať o relevantnú informáciu týkajúcu sa taríf pre hlasové hovory prostredníctvom roamingu vo všetkých sieťach v navštívenom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

ČLÁNOK 7 ODSEK 3

3. Táto informačná služba bude fungovať bezplatne, či už pôjde o podanie žiadosti, alebo o prijatie požadovanej informácie.

3. Tieto informačné služby fungujú bezplatne, či už pôjde o podanie žiadosti, ak je to potrebné, alebo o prijatie požadovanej informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

ČLÁNOK 7 ODSEK 4

4. Personalizovaná informácia o cene uvedená v tomto článku pozostáva z poplatkov uplatniteľných v rámci tarifnej schémy dotknutého zákazníka roamingu na volania a prijímania hovorov v akejkoľvek navštívenej sieti v členskom štáte, v ktorom zákazník využíva službu roamingu.

4. Informácia o cene uvedená v odseku 1 zhrnie v normalizovanom formáte poplatky vrátane DPH, ktoré sú uplatniteľné v rámci tarifnej schémy dotknutého zákazníka roamingu na volania a prijímania hlasových hovorov v navštívenej sieti v členskom štáte, v ktorom zákazník využíva službu roamingu. Domáci poskytovatelia predložia príslušný normalizovaný formát, ktorý mienia používať, svojim národným regulačným orgánom.

Úplné informácie o cene uvedené v odseku článku pozostávajú z poplatkov uplatniteľných v rámci tarifnej schémy dotknutého zákazníka roamingu na uskutočňovanie a prijímanie hovorov a posielanie/prijímanie údajov v navštívenej sieti v členskom štáte, v ktorom zákazník využíva službu roamingu, do/z akejkoľvek destinácie v rámci Spoločenstva. Tieto informácie upozornia na rozdiely v cenách v silnej a slabej prevádzke alebo na akékoľvek ďalšie dočasné odchýlky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

ČLÁNOK 7 ODSEK 5

5. Domáci poskytovatelia poskytnú novým zákazníkom pri vzniku zmluvného vzťahu úplné informácie o relevantných poplatkoch za roaming. Domáci poskytovatelia budú tiež periodicky poskytovať svojim zákazníkom aktualizované informácie o poplatkoch za roaming a navyše aj zakaždým, keď v poplatkoch nastane výrazná zmena.

5. Domáci poskytovatelia poskytnú bez zbytočného odkladu po každom uverejnení, ako uvádza článok 10 ods. 3, každému zákazníkovi pri vzniku zmluvného vzťahu úplné informácie o relevantných poplatkoch za roaming. Tieto informácie zahrnú minútovú cenu, ktorú práve užívateľ platí za hlasové hovory prostredníctvom roamingu a tiež cenu za posielanie SMS, službu multimediálnych správ (MMS) a údajových jednotiek prostredníctvom roamingu tam, kde je to uplatniteľné. Novým zákazníkom sa poskytnú takéto informácie písomne pri vzniku zmluvného vzťahu. Domáci poskytovatelia tiež zahrnú aktualizované informácie pre svojich zákazníkov o poplatkoch za roaming, keď poskytujú všeobecné informácie o tarifách alebo o ich zmenách a keď sa menia poplatky za roaming. Súčasné poplatky za roaming sa vždy uvádzajú predovšetkým na internetovej stránke domáceho poskytovateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

ČLÁNOK 7 ODSEK 5A (nový)

 

5a. Domáci poskytovatelia vykonajú jasné a konečné opatrenia na zabezpečenie informovanosti zákazníkov o možnosti zvoliť si tarifu na ochranu spotrebiteľa. Predovšetkým zašlú každému takémuto zákazníkovi do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia oznámenie, a potom v určených intervaloch pripomienku, v ktorých budú jasným a objektívnym spôsobom uvedené informácie o tarife na ochranu spotrebiteľa. Budú tiež obsahovať jasné podrobné informácie o tarife na ochranu spotrebiteľa a o jej dostupnosti spolu so všetkými informáciami o účtovaní, ktoré budú sprístupnené počas prvých 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nariadenia.

Zákazníci roamingu musia mať možnosť zvoliť si ponuku roamingu a odstúpiť od nej bez zbytočného odkladu a urobiť tak zdarma a bez obmedzenia počtu takýchto zmien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

ČLÁNOK 7 ODSEK 5B (nový)

 

 

5b. Každý domáci poskytovateľ bude povinný roamingovým zákazníkom na ich vlastné želanie poskytnúť bezplatnú službu, ktorá im umožní požiadať o personalizovaný odhad tarify najviac vyhovujúcej ich zákazníckemu profilu.

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečila optimálna miera transparentnosti a zvýšila konkurencia v odvetví, spotrebitelia musia mať možnosť získať informácie o tom, ktorá tarifa je pre ich zákaznícky profil najvhodnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

ČLÁNOK 7 ODSEK 5C (nový)

 

5c. S cieľom dosiahnuť optimálnu mieru transparentnosti a zabezpečiť jasné zdroje informácií o tarifných hodnotách, s ktorými sa užívatelia môžu oboznámiť vopred, národné regulačné orgány zabezpečia vytvorenie simulátora cien, ktorým bude možné stanoviť predpokladanú cenu za roamingové hovory u rôznych operátorov. Tieto simulátory musia byť vzájomne prepojené na európskej úrovni.

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť optimálnu mieru transparentnosti, spotrebitelia musia mať možnosť pomocou simulátora odhadnúť svoje náklady na roaming vopred a zistiť, ktorý operátor im dokáže ponúknuť najlepšiu cenu. Simulátor musí zriadiť národný regulačný orgán, aby bola zabezpečená objektivita informácií. V primeranom časovom horizonte by sa mali tieto simulátory vzájomne prepojiť, aby sa na trhu Európskej únie dosiahla väčšia miera transparentnosti. Vytvorenie podobného simulátora je technicky realizovateľné podľa simulátora na stránke asociácie GSM.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

ČLÁNOK 8 ODSEK 1

1. Národné regulačné orgány monitorujú a vykonávajú inšpekcie dodržiavania tohto nariadenia na svojom území.

1. Národné regulačné orgány monitorujú a vykonávajú inšpekcie dodržiavania tohto nariadenia na svojom území. Monitorujú najmä dodržiavanie priemerných cien za uskutočnené a prijaté hovory podľa súčtu maloobchodných cien účtovaných za roaming a celkového počtu roamingových minút v prípade uskutočnených a prijatých hovorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

ČLÁNOK 8 ODSEK 5

5. Národné regulačné orgány zverejnia aktualizované informácie týkajúce sa aplikovania tohto nariadenia spôsobom, ktorý umožní zainteresovaným stranám ľahký prístup k týmto informáciám.

5. Národné regulačné orgány zverejnia aktualizované informácie týkajúce sa aplikovania tohto nariadenia spôsobom, ktorý umožní zainteresovaným stranám ľahký prístup k týmto informáciám. Budú monitorovať vývoj veľkoobchodných a maloobchodných cien poskytovania hlasových a dátových komunikačných služieb vrátane SMS a MMS, najmä vývoj v najvzdialenejších oblastiach Spoločenstva týkajúci sa špecifických nákladov súvisiacich s hovormi prostredníctvom roamingu uskutočnenými v týchto oblastiach a potrebou zabezpečiť ich primeranú návratnosť na veľkoobchodnom trhu a výsledky takéhoto monitorovania zverejnia každých dvanásť mesiacov. Informácie sa poskytujú osobitne podnikovým zákazníkom, zákazníkom využívajúcich predplatené služby a zmluvným zákazníkom.

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 8 odsek 6)

Odôvodnenie

Ide o zlúčenie článku 8 odseky 5 a 6 návrhu Komisie a presadenie záväzkov národných regulačných úradov s cieľom monitorovať uplatňovanie nariadenia a sprístupnenie výsledkov všetkým.

Povinnosť týkajúca sa monitorovania nariadenia je uvedená veľmi všeobecne („... týkajúce sa aplikovania...“). Mohlo by to viesť k nezlučiteľnosti informácií, ktoré budú dostupné v rámci Spoločenstva. Mali by sa preto určiť základné údaje, ktoré treba zozbierať a uverejniť v každom členskom štáte a začleniť do nariadenia pred jeho dokončením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

ČLÁNOK 8 ODSEK 6

6. Národné regulačné orgány budú monitorovať vývoj veľkoobchodných aj maloobchodných cien poskytovania hlasových a dátových komunikačných služieb zákazníkom roamingu vrátane služby krátkych správ (SMS) a služby multimediálnych správ (MMS), najmä v najvzdialenejších okrajových oblastiach Spoločenstva, a oznámia na požiadanie výsledok tohto monitorovania Komisii.

vypúšťa sa

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 8 odsek 5.)

Odôvodnenie

Zlúčenie s článkom 8 odsek 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

ČLÁNOK 8 ODSEK 6A (nový)

 

6a. Národné regulačné orgány zabezpečia, aby nedochádzalo ku kompenzovaniu znížených roamingových poplatkov v zmysle tohto nariadenia cenami za mobilné telefónne hovory v rámci toho istého členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

ČLÁNOK 8 ODSEK 8

8. Mimosúdne postupy riešenia sporov ustanovené v súlade s článkom 34 smernice 2002/22/ES bude možné využívať aj pri nevyriešených sporoch v otázkach upravených týmto nariadením týkajúcich sa spotrebiteľov a (ak je to možné podľa vnútroštátneho práva) aj iných koncových užívateľov.

8. Mimosúdne postupy riešenia sporov ustanovené v súlade s článkom 34 smernice 2002/22/ES bude možné využívať aj pri nevyriešených sporoch v otázkach upravených týmto nariadením týkajúcich sa zákazníkov roamingu, ktorí sú zákazníkmi a (ak je to možné podľa vnútroštátneho práva) aj iných zákazníkov roamingu.

Odôvodnenie

Menšia technická úprava v súvislosti s tým, že nariadenie sa týka zákazníkov roamingu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

ČLÁNOK 10 ODSEK 5

5. Podniky podliehajúce požiadavkám tohto nariadenia zabezpečia, aby všetky zmeny poplatkov, ktoré musia vykonať na dosiahnutie súladu s článkami 3, 4 a 6, nadobudli účinnosť do dvoch mesiacov od každého zverejnenia podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.

5. Podniky podliehajúce požiadavkám tohto nariadenia zabezpečia, aby všetky zmeny poplatkov, ktoré musia vykonať na dosiahnutie súladu s článkami 3 a 4, nadobudli účinnosť do dvoch mesiacov od každého zverejnenia podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.

Odôvodnenie

Aby sa prispôsobilo znenie k vypusteniu článku 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

ČLÁNOK 10 ODSEK 6

6. Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie prílohy II technickému rozvoju alebo zmenám dopytu na trhu prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 3.

6. Zmeny a doplnenia určené na prispôsobenie nepodstatných prvkov prílohy II technickému rozvoju alebo zmenám dopytu na trhu sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 2a.

Odôvodnenie

Nový postup komitológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

ČLÁNOK 12 NÁZOV

Postupy preskúmania

Postupy preskúmania a správy Komisie

Odôvodnenie

Pridali sa tri osobitné povinnosti Komisie týkajúce sa podávania správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

ČLÁNOK 12

Komisia preskúma funkčnosť tohto nariadenia a podá správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr dva roky od dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Do tejto správy Komisia zahrnie dôvody, pre ktoré nachádza pokračujúcu potrebu regulácie alebo možnosť na jej zrušenie vo svetle vývoja trhu a s prihliadnutím na hospodársku súťaž. Na tento účel si Komisia môže vyžiadať od členských štátov informácie, ktoré jej musia byť bez zbytočného odkladu poskytnuté.

1. Komisia preskúma funkčnosť tohto nariadenia a podá správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr dva roky od dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Táto správa zahrnie podrobnú analýzu pokračujúcej potreby regulácie a v prípade potreby ju sprevádzajú náležité legislatívne návrhy. Na tento účel si Komisia môže vyžiadať od členských štátov informácie, ktoré jej musia byť bez zbytočného odkladu poskytnuté.

Odôvodnenie

Aby sa poskytli dodatočné podrobnosti revíznej správy a aby sa zosúladilo znenie s normalizovanými formuláciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

ČLÁNOK 12 ODSEK 1A (nový)

 

1a. Komisia neustále sleduje vývoj cien na trhu s dátovými komunikačnými službami vrátane SMS a MMS. Predloží správu o vývoji na uvedenom trhu do ...1. Táto správa obsahuje návrh na zasiahnutie, ak sa to pokladá za potrebné, a uvádza vyčerpávajúce dôvody každého navrhovaného opatrenia. Každý takýto návrh možno predložiť osobitne, kedykoľvek si to vyžaduje vývoj na trhu alebo jeho nedostatok.

__________

1 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Aby sa v prípade potreby umožnila pohotová regulácia dátových komunikačných služieb, ktorú v súčasnosti neumožňuje nedostatok údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

ČLÁNOK 12 ODSEK 1B (nový)

 

1b. Komisia analyzuje účinky tohto nariadenia na základe stavu konkurencieschopnosti malých, nezávislých alebo nedávno vzniknutých operátorov. Predloží správu do ... 1. Táto správa zahrnie návrh na zasiahnutie, ak sa to bude pokladať za potrebné. Každý takýto návrh možno predložiť osobitne, kedykoľvek si to vyžaduje vývoj na trhu alebo jeho nedostatok.

__________

1 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Aby sa v prípade potreby umožnila pohotová regulácia s cieľom zasiahnuť proti akýmkoľvek negatívnym účinkom hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

ČLÁNOK 12 ODSEK 1C (nový)

 

1c. Komisia uverejní ročnú správu o vývoji v rámci Spoločenstva v oblasti, ktorej sa týka toto nariadenie.

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť všeobecnejšiu ročnú revíziu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

ČLÁNOK 12A (nový)

 

Článok 12a

Toto nariadenie stráca účinnosť po troch rokoch od nadobudnutia účinnosti. Po tomto období by sa odvetvie a EÚ  mali usilovať vytvoriť skutočný vnútorný trh s mobilnými telefónnymi službami poskytujúci zákazníkom slobodnú voľbu pri uzatváraní zmlúv na poskytovanie telefónnych služieb s akýmkoľvek operátorom v EÚ bez toho, aby zákazník musel žiť v členskom štáte daného operátora.

Odôvodnenie

Ak sa trh stane o tri roky plne konkurenčným, nariadenie už nebude potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

ČLÁNOK 13 ODSEK 2A (nový)

 

2a. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Odôvodnenie

Nový postup komitológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

PRÍLOHA I NÁZOV

Veľkoobchodné poplatky za uskutočňovanie hovorov prostredníctvom regulovaného roamingu uvedeného v článku 3

 

Veľkoobchodné poplatky za uskutočňovanie určitých hovorov prostredníctvom roamingu uvedených v článku 3

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

PRÍLOHA I ODSEK 1 ÚVODNÁ ČASŤ

Celkové veľkoobchodné poplatky, ktoré môže operátor navštívenej siete požadovať od operátora domácej siete zákazníka roamingu za uskutočnenie hovoru prostredníctvom regulovaného roamingu s pôvodom v navštívenej sieti neprekročia z hľadiska minútových nákladov sumu rovnajúcu sa priemernej minútovej taxe zverejnenej podľa článku 10 ods. 3 vynásobenej

V prípade potreby celkové veľkoobchodné poplatky, ktoré môže operátor navštívenej siete požadovať od operátora domácej siete zákazníka roamingu za uskutočnenie hovoru prostredníctvom roamingu s pôvodom v navštívenej sieti neprekročia z hľadiska minútových nákladov sumu rovnajúcu sa priemernej minútovej taxe zverejnenej podľa článku 10 ods. 3 vynásobenej:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

PRÍLOHA II PÍSMENO 4A) (nové)

 

(4a) Relevantná priemerná sadzba terminačných poplatkov v mobilnej sieti v prípade mobilných operátorov s licenciou v najvzdialenejších okrajových regiónoch Spoločenstva bude 75. priemerný percentil sadzieb terminačných poplatkov týchto operátorov pre rok 2006, ktorý bude vážený na základe celkového objemu prichádzajúcich hlasových hovorov, ktorý títo operátori dosiahli v danom roku v najvzdialenejších okrajových regiónoch.

Relevantná priemerná sadzba za veľkoobchodné roamingové služby sa vypočíta podobne.

 

Odôvodnenie

Špecifický prípad operátorov v najvzdialenejších okrajových oblastiach Spoločenstva sa rieši aj z toho dôvodu, aby sa pre nich zabepečila možnosť návratnosti nákladov.

POSTUP

Názov

Roaming vo verejných mobilných sieťach

Referenčné čísla

KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

5.9.2006

 

 

 

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

5.9.2006

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Joseph Muscat

4.10.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.11.2006

19.12.2006

23.1.2007

25.1.2007

 

1.3.2007

21.3.2007

 

 

Dátum prijatia

22.3.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

19

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Adam Bielan, Georgi Bliznashki, Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

André Brie, Simon Coveney, Jean-Claude Fruteau, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Søren Bo Søndergaard, Ieke van den Burg

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Sharon Bowles

  • [1]  Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (29.3.2007)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby
(KOM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Manolis Mavrommatis

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[1]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 1

(1) Národné regulačné orgány sú znepokojené vysokou úroveň cien, ktoré platia užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí pri cestách do zahraničia v rámci Spoločenstva. Európska skupina regulátorov na svojom plenárnom zasadnutí v máji 2005 konštatovala (inter alia), že maloobchodné ceny sú veľmi vysoké bez jasného zdôvodnenia; že táto situácia podľa všetkého vyplýva z vysokých veľkoobchodných poplatkov vyberaných zahraničnými operátormi domácich sietí, a v mnohých prípadoch aj vysokých maloobchodných poplatkov účtovaných vlastným sieťovým operátorom zákazníka; že zníženie veľkoobchodných poplatkov sa často neprenesie až na koncového zákazníka; a že medzi trhmi v rozličných členských štátoch existujú výrazné prepojenia.

(1) Národné regulačné orgány sú znepokojené vysokou úroveň cien, ktoré platia užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí, napríklad študenti, obchodní cestujúci a turisti, za používanie svojich mobilných telefónov pri cestách do zahraničia v rámci Spoločenstva. Európska skupina regulátorov na svojom plenárnom zasadnutí v máji 2005 konštatovala (inter alia), že maloobchodné ceny sú veľmi vysoké bez jasného zdôvodnenia; že táto situácia podľa všetkého vyplýva z vysokých veľkoobchodných poplatkov vyberaných zahraničnými operátormi domácich sietí, a v mnohých prípadoch aj vysokých maloobchodných poplatkov účtovaných vlastným sieťovým operátorom zákazníka; že zníženie veľkoobchodných poplatkov sa často neprenesie až na koncového zákazníka; a že medzi trhmi v rozličných členských štátoch existujú výrazné prepojenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 1 A (nové)

 

(1a) Vnútorný trh poskytuje väčší priestor pre mobilitu, najmä zamestnancov, zamestnávateľov, študentov, učiteľov a praktikantov, ktorí sa zúčastňujú na európskych programoch, ako sú programy celoživotného vzdelávania, Mládež a Európa pre občanov. „Cena za mobilitu“ by preto nemala byť príliš vysoká a nemala by obmedzovať používanie mobilných telefónov pri cestovaní.

Odôvodnenie

Ceny roamingu by nemali byť nadmerné a nemali by ľuďom, ktorí cestujú, znemožňovať používanie mobilu v zahraničí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 1B (nové)

 

(1b) Vytvorenie európskej sociálnej, vzdelávacej a kultúrnej oblasti založenej na mobilite jednotlivcov by malo uľahčiť komunikáciu medzi ľuďmi s cieľom vytvoriť skutočnú „Európu pre občanov“.

Odôvodnenie

Komunikácia patrí medzi najdôležitejšie aspekty európskeho modelu. Na uľahčenie komunikácie medzi občanmi je nevyhnutné, aby bolo možné využívať nové technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 12

(12) Regulačné povinnosti by sa mali ukladať na veľkoobchodnej i maloobchodnej úrovni, aby sa ochránili záujmy zákazníkov využívajúcich roaming, pretože skúsenosť ukazuje, že zníženie veľkoobchodných cien medzinárodných roamingových služieb sa nemusí odraziť na nižšej maloobchodnej cene za roaming, keďže chýbajú patričné motivačné činitele. Na druhej strane pri akciách zameraných na zníženie maloobchodných cien bez opatrení na úrovni veľkoobchodných nákladov spojených s poskytovaním týchto služieb by hrozilo narušenie riadneho fungovania trhu medzinárodného roamingu.

(12) Regulačné povinnosti by sa mali ukladať na veľkoobchodnej i maloobchodnej úrovni, aby sa ochránili záujmy zákazníkov využívajúcich roaming, pretože skúsenosť ukazuje, že zníženie veľkoobchodných cien medzinárodných roamingových služieb sa nemusí odraziť na nižšej maloobchodnej cene za roaming, keďže chýbajú patričné motivačné činitele. Na druhej strane pri akciách zameraných na zníženie maloobchodných cien bez opatrení na úrovni veľkoobchodných nákladov spojených s poskytovaním týchto služieb by hrozilo narušenie riadneho fungovania trhu medzinárodného roamingu.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať skutočnosti, že niektorí operátori budú nepochybne čeliť vyšším veľkoobchodným nákladom ako je priemer spôsobeným okolnosťami, ktoré nemôžu ovplyvniť. Napríklad operátori v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva, náročnou topografiou alebo veľkým prílivmi turistov v krátkom časovom období, ktorí obvykle telefonujú v exponovanom čase, majú skôr vyššie náklady ako operátori v krajinách, v ktorých neprevádzkujú siete za podobných podmienok.

Príliš nízke poplatky za roaming môžu preto obmedziť investície operátorov do niektorých z týchto oblastí a tým znížiť kvalitu roamingových služieb.

Odôvodnenie

Niektorí mobilní operátori môžu mať skutočne vyššie náklady v porovnaní s inými v súvislosti s inštaláciou, údržbou a modernizáciou mobilných sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ODÔVODNENIE 18

(18) V rámci obmedzení maximálnych cien by sa mali brať do úvahy rozličné prvky stretávajúce sa pri uskutočňovaní hovoru využívajúceho medzinárodný roaming (vrátane réžie, voľby, zriadenia hovoru, jeho tranzitu a terminácie) a rozdiely v nákladoch súvisiacich s poskytovaním medzinárodných roamingových služieb na jednej strane v prípadoch volaní na miesta v navštívenej krajine a na druhej strane volaní do domovskej krajiny zákazníka využívajúceho roamingové služby, prípadne do tretej krajiny v rámci Spoločenstva.

(18) V rámci obmedzení maximálnych cien by sa mali brať do úvahy rozličné prvky stretávajúce sa pri uskutočňovaní hovoru využívajúceho medzinárodný roaming (vrátane réžie, voľby, zriadenia hovoru, jeho tranzitu a terminácie) a rozdiely v nákladoch súvisiacich s poskytovaním medzinárodných roamingových služieb na jednej strane v prípadoch volaní na miesta v navštívenej krajine a na druhej strane volaní do domovskej krajiny zákazníka využívajúceho roamingové služby, prípadne do tretej krajiny v rámci Spoločenstva. Okrem toho by sa mala zohľadniť aj skutočnosť, že veľká časť obyvateľstva, najmä starší ľudia, naďalej používajú staré technológie (pevnú telefónnu linku) a žiadne zníženie ziskov v dôsledku tohto nariadenia sa preto nesmie kompenzovať zvýšením poplatkov za používanie pevnej linky.

Odôvodnenie

Staré technológie sú pre určitú časť obyvateľstva naďalej veľmi dôležité. Nemali by sme ich preto „penalizovať“ v prospech nových spôsobov komunikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ODÔVODNENIE 18A (nové)

(18a) Pri akejkoľvek zmene v poplatkoch by sa malo počítať s rizikom deformácie trhu a možnými škodami pre hlavnú skupinu zákazníkov. Vplyv sezónnych turistov na náklady platené prijímajúcimi a vysielajúcimi operátormi by sa mal preto vyrovnať. Vzhľadom na to, že 66 % používateľov mobilných telefónov v únii nevyužíva medzinárodné roamingové služby, je potrebné zabezpečiť, aby títo užívatelia neboli takým opatrením poškodení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh7

ODÔVODNENIE 26

(26) V záujme lepšieho sprehľadnenia maloobchodných cien za volania a prijímania hovorov prostredníctvom roamingu v rámci Spoločenstva a aby sa zákazníkom roamingu uľahčilo rozhodovanie o tom, či majú svoje mobilné telefóny používať, kým sú v zahraničí, poskytovatelia mobilnej telefónnej služby by mali svojim zákazníkom roamingu na požiadanie a bezplatne umožniť ľahké získanie informácií o poplatkoch za roaming, ktoré by im boli účtované v danom členskom štáte. V rámci transparentnosti sa vyžaduje, aby operátori poskytovali informácie o poplatkoch za roaming pri vzniku zmluvného vzťahu a aby zákazníkov informovali o poplatkoch za roaming periodicky, ako aj v prípade výraznej zmeny.

(26) V záujme lepšieho sprehľadnenia maloobchodných cien za volania a prijímania hovorov prostredníctvom roamingu v rámci Spoločenstva a aby sa zákazníkom roamingu uľahčilo rozhodovanie o tom, či majú svoje mobilné telefóny používať, kým sú v zahraničí, poskytovatelia mobilnej telefónnej služby by mali svojim zákazníkom roamingu bezplatne umožniť ľahké získanie informácií o poplatkoch za roaming, ktoré by im boli účtované v danom členskom štáte. V rámci transparentnosti sa tiež vyžaduje, aby operátori poskytovali informácie o poplatkoch za roaming pri vzniku zmluvného vzťahu a aby zákazníkov informovali o poplatkoch za roaming periodicky, ako aj v prípade výraznej zmeny.

Odôvodnenie

Zákazníci by mali dostávať potrebné informácie o poplatkoch za roaming vo forme textovej správy podobnej existujúcim pozdravom z novej siete, bez toho aby museli o to požiadať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ODÔVODNENIE 27

(27) Národné regulačné orgány zodpovedné za vykonávanie úloh súvisiacich s regulačným rámcom z roku 2002 pre elektronické komunikácie by mali mať právomoci potrebné na dohľad a zaisťovanie vykonávania povinností vyplývajúcich z nariadenia na svojom území. Mali by monitorovať aj vývoj cien hlasových a dátových služieb pre zákazníkov mobilných sietí, ktorí využívajú roaming v rámci Spoločenstva, najmä s prihliadnutím na špecifické náklady týkajúce sa najvzdialenejších okrajových oblastí Spoločenstva a na potrebu zabezpečiť, aby sa tieto náklady dali na veľkoobchodnom trhu primerane vykompenzovať. Mali by zabezpečiť, aby sa aktualizované informácie o uplatňovaní nariadenia dostávali k užívateľom mobilných sietí.

(27) Národné regulačné orgány zodpovedné za vykonávanie úloh súvisiacich s regulačným rámcom z roku 2002 pre elektronické komunikácie by mali mať právomoci potrebné na dohľad a zaisťovanie vykonávania povinností vyplývajúcich z nariadenia na svojom území. Mali by monitorovať aj vývoj cien hlasových a dátových služieb a zasielanie dát (ako SMS a MMS) pre zákazníkov mobilných sietí, ktorí využívajú roaming v rámci Spoločenstva, najmä s prihliadnutím na špecifické náklady týkajúce sa najvzdialenejších okrajových oblastí Spoločenstva po zohľadnení zemepisnej polohy malých členských štátov, ktoré sa nachádzajú na hraniciach Spoločenstva, a tých členských štátov, ktoré sú tradične cieľom obrovského záujmu sezónnych turistov v príslušnom období cez rok. Mali by monitorovať vývoj maloobchodných cien za hlasové a dátové komunikačné služby a zabezpečiť, aby sa zníženie poplatkov za roaming podľa tohto nariadenia nekompenzovalo poplatkami za hovory prostredníctvom mobilného telefónu v tej istej krajine. Mali by zabezpečiť, aby sa aktualizované informácie o uplatňovaní nariadenia dostávali k užívateľom mobilných sietí.

Odôvodnenie

Malo by sa zohľadniť, že v mnohých malých členských štátoch netrvá dlho, kým sa prekročí hranica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ODÔVODNENIE 30A (nové)

 

(30a) Vzhľadom na to, že Európska únia je miesto, kde občania komunikujú, v tomto kontexte môžu byť nové technológie dôležitým nástrojom. Všetky komunikačné prostriedky by preto mali byť cenovo prístupné pre všetkých. Pritom je potrebné zabrániť zvyšovaniu cien tradičných telefónnych služieb, ktoré veľká časť obyvateľstva ešte stále používa, pretože by to mohlo viesť k vytvoreniu sociálnych rozdielov. Súvisiace zmeny by nemali brániť pokroku v modernizácii siete a investíciám do nej.

Odôvodnenie

Komunikácia patrí medzi najdôležitejšie aspekty európskeho modelu. Na uľahčenie komunikácie medzi občanmi je nevyhnutné, aby bolo možné využívať nové technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ČLÁNOK 1 ODSEK 1

1. Toto nariadenie uvádza spoločný mechanizmus nazvaný koncepcia európskeho domáceho trhu, ktorý zabezpečuje, že užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí cestujúci v rámci Spoločenstva nebudú platiť neprimerané ceny za medzinárodné roamingové služby pri volaní a prijímaní hovorov, čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa a zároveň zabezpečí hospodárska súťaž medzi operátormi mobilných sietí. Nariadenie ustanovuje pravidlá týkajúce sa poplatkov, ktoré môžu operátori mobilných sietí žiadať za poskytovanie medzinárodného roamingu pre hlasovú službu pri volaniach v rámci Spoločenstva, a týka sa tak poplatkov vyberaných medzi operátormi sietí na veľkoobchodnej úrovni, ako aj poplatkov požadovaných domovskými poskytovateľmi na maloobchodnej úrovni.

1. Toto nariadenie uvádza spoločný mechanizmus nazvaný koncepcia európskeho domáceho trhu, ktorý zabezpečuje, že užívatelia verejných mobilných telefónnych sietí cestujúci v rámci Spoločenstva nebudú platiť neprimerané ceny za medzinárodné roamingové služby pri volaní a prijímaní hovorov alebo pri posielaní a prijímaní dát (posielanie SMS, MMS atď. za primeranú cenu) čím sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa a zároveň zabezpečí hospodárska súťaž medzi operátormi mobilných sietí. Nariadenie ustanovuje pravidlá týkajúce sa poplatkov, ktoré môžu operátori mobilných sietí žiadať za poskytovanie medzinárodného roamingu pre hlasovú službu pri volaniach v rámci Spoločenstva, a týka sa tak poplatkov vyberaných medzi operátormi sietí na veľkoobchodnej úrovni, ako aj poplatkov požadovaných domovskými poskytovateľmi na maloobchodnej úrovni.

Odôvodnenie

Väčšina zákazníkov mobilných sietí, najmä mladí zákazníci, využívajú SMS ako lacnejší spôsob komunikácie. Preto by sa nariadenie o medzinárodnom roamingu malo vzťahovať aj na túto službu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ČLÁNOK 1 ODSEK 1A (nový)

1a. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá určené na zvýšenie transparentnosti cien a zlepšenie poskytovania informácií o tarifných poplatkoch zákazníkom využívajúcim medzinárodné roamingové služby vrátane služieb hlasovej a dátovej komunikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ČLÁNOK 1 ODSEK 1A (nový)

 

1a. Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá na zvýšenie transparentnosti cien a zlepšenie poskytovania informácií o poplatkoch zákazníkom v medzinárodných roamingových službách vrátane služieb hlasovej a dátovej komunikácie, ako aj SMS.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa nariadenie vzťahovalo na všetky služby, ktoré poskytujú operátori mobilných sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ČLÁNOK 2 ODSEK 2 PÍSMENO D)

d) „hovor prostredníctvom regulovaného roamingu“ znamená volanie v rámci mobilnej hlasovej telefónnej služby vykonané zákazníkom roamingu z navštívenej siete do verejnej telefónnej siete v rámci Spoločenstva;

d) „hovor prostredníctvom regulovaného roamingu“ znamená prenos hlasovej alebo dátovej komunikácie vykonanej z mobilného telefónu zákazníkom roamingu z navštívenej siete do verejnej telefónnej siete v rámci Spoločenstva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ČLÁNOK 7 ODSEK 1

1. Každý domáci poskytovateľ poskytne svojmu zákazníkovi roamingu na požiadanie personalizovanú informáciu o maloobchodných poplatkoch, ktoré sa týkajú volaní a prijímaní hovorov týmto zákazníkom v navštívenom členskom štáte.

1. Každý domáci poskytovateľ automaticky poskytne svojmu zákazníkovi roamingu pri vstupe tohto zákazníka do iného členského štátu prostredníctvom služby krátkych správ (SMS) a bez zbytočného odkladu informáciu o maloobchodných poplatkoch, ktoré sa týkajú volaní a prijímaní hovorov týmto zákazníkom v navštívenom členskom štáte. Zákazník sa okrem toho môže rozhodnúť podať žiadosť o poskytnutie informácií o relevantných poplatkoch za roaming formou SMS alebo prostredníctvom volania. Obsah SMS musí byť dobre vyjadrený, musí obsahovať jasné informácie o poplatkoch za roaming a nesmie obsahovať informácie, ktoré sú neužitočné počas cestovania.

Odôvodnenie

Bolo by efektívnejšie, keby sa táto informácia posielala zákazníkovi vždy, bez ohľadu na to, či si ju vyžiada.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ČLÁNOK 7 ODSEK 2

2. Zákazník sa môže rozhodnúť, či takúto žiadosť podá prostredníctvom volania zo svojho mobilného telefónu alebo formou SMS (službou krátkych správ), v oboch prípadoch s využitím čísla určeného na tento účel domácim poskytovateľom, a môže sa rozhodnúť prijať túto informáciu buď počas samotného hovoru, alebo prostredníctvom SMS (v takom prípade bez neprimeraného odkladu).

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Bolo by efektívnejšie zaradiť túto tematiku do prvého odseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ČLÁNOK 7 ODSEK 2A (nový)

 

2a. Zákazník roamingu do hodiny od vstupu do iného členského štátu dostane od svojho domáceho poskytovateľa automatickú SMS obsahujúcu personalizované informácie o maloobchodných poplatkoch, ktoré sa týkajú volaní a prijímaní hovorov a posielania a prijímania údajov týmto zákazníkom v každej dostupnej sieti v navštívenom členskom štáte.

Odôvodnenie

Uvítacia SMS, ktorú dostávame pri vstupe do navštívenej krajiny, by mohla byť užitočnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ČLÁNOK 7 ODSEK 3

3. Táto informačná služba bude fungovať bezplatne, či už pôjde o podanie žiadosti, alebo o prijatie požadovanej informácie.

3. Domáci poskytovatelia ponúknu minimálne bezplatnú informačnú službu určenú na poskytovanie uvedených informácií, a to na účely kladenia otázok a dostávania požadovaných informácií.

Odôvodnenie

Od operátorov by sa malo vyžadovať iba poskytovanie bezplatnej informačnej služby a zároveň by sa im mala ponechať možnosť zvoliť si akékoľvek ďalšie metódy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ČLÁNOK 7 ODSEK 4

4. Personalizovaná informácia o cene uvedená v tomto článku pozostáva z poplatkov uplatniteľných v rámci tarifnej schémy dotknutého zákazníka roamingu na volania a prijímania hovorov v akejkoľvek navštívenej sieti v členskom štáte, v ktorom zákazník využíva službu roamingu.

4. Personalizovaná informácia o cene uvedená v tomto článku pozostáva z poplatkov uplatniteľných v rámci tarifnej schémy dotknutého zákazníka roamingu na volania a prijímania hovorov a na posielanie a prijímanie komunikačných služieb vrátane služby krátkych správ (SMS) a služby multimediálnych správ (MMS) v každej navštívenej sieti v členskom štáte, v ktorom zákazník využíva službu roamingu. Poskytované informácie by mali tiež obsahovať podrobné údaje o akýchkoľvek rozdieloch v sadzbách v závislosti od času alebo dňa, keď boli hovory uskutočnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

ČLÁNOK 7 ODSEK 5A (nový)

5a) Informácie o poplatkoch za roaming sú zároveň vždy dostupné na internetovej stránke poskytovateľa služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

ČLÁNOK 9

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii tieto ustanovenia najneskôr šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a okamžite ju informujú o všetkých ich ďalších zmenách a doplneniach.

Národné regulačné úrady v rámci ich územia monitorujú dodržiavanie tohto nariadenia, dohliadajú nad ním a zabezpečujú ho. Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušovaní ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na ich uplatňovanie. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii tieto ustanovenia najneskôr šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a okamžite ju informujú o všetkých ich ďalších zmenách a doplneniach.

Odôvodnenie

Uplatňovanie tohto nariadenia patrí do právomoci národných regulačných úradov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

ČLÁNOK 10 ODSEK 3

3. Komisia pravidelne zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie priemernú sadzbu terminačných poplatkov v mobilnej sieti určenú v súlade s ods. 1, 2 a 4.

3. Komisia pravidelne zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovom portáli Vaša Európa priemernú sadzbu terminačných poplatkov v mobilnej sieti určenú v súlade s ods. 1, 2 a 4.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby

Referenčné čísla

KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

5.9.2006

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Manolis Mavrommatis

12.9.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

18.12.2006

29.1.2007

0.0.0000

Dátum prijatia

22.3.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+: 26

–: 0

0: 0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Şerbu, Nikolaos Sifunakis, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Giusto Catania, Mario Mauro, Nina Škottová

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní  

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby

Referenčné čísla

KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)

Dátum predloženia v EP

12.7.2006

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

5.9.2006

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

CULT

5.9.2006

 

Rozšírená spolupráca

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

5.9.2006

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Paul Rübig

12.9.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.11.2006

27.2.2007

27.3.2007

12.4.2007

Dátum prijatia

12.4.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Manolis Mavrommatis, Sharon Bowles, Michał Tomasz Kamiński