Процедура : 2006/0262(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0161/2007

Внесени текстове :

A6-0161/2007

Разисквания :

PV 21/05/2007 - 21
CRE 21/05/2007 - 21

Гласувания :

PV 22/05/2007 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0192

ДОКЛАД     *
PDF 198kWORD 145k
7.5.2007
PE 382.587v02-00 A6-0161/2007

по предложението за регламент на Съвета относно сключването на споразумение за партньорство в областта на рибното стопанство между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

(COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Joop Post

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 EXPLANATORY STATEMENT
 OPINION of the Committee on Budgets
 ПРОЦЕДУРА

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за предложението за регламент на Съвета относно сключването на споразумение за партньорство в областта на рибното стопанство между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

(COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2006)0804)(1),

–   като взе предвид член 37, във връзка с член 300, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е допитал до него (C6‑0506/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисия по рибно стопанство и становището на комисия по бюджети (A6‑0161/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 250, параграф 2, от Договора за ЕО;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава за откриване на процедура на съгласуване, предвидена в общата декларация от 4 март 1975 г., в случай че Съветът възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента;

5.  призовава Съвета да се допита отново до него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени по предложението на Комисията;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията  Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 2 а (ново)

 

2а. Ако възможностите за риболов, установени от съвместния комитет, са на равнище по-ниско от определеното в глава I от приложението, Гренландия следва да компенсира Общността в следващите години чрез съответстващи възможности за риболов или, през същата година, чрез други възможности за риболов, или чрез удържане на съответен процент от договореното заплащане.

Обосновка

In the unlikely event that compensation involving fishing opportunities is not possible, it is reasonable to bring payment into line accordingly.

Изменение 2

Съображение 2 б (ново)

 

7а. Общността следва да запази правото си да коригира квотите, ако след 2010 г. се установи, че те не съответстват на политиката за устойчивост на ЕС.

Обосновка

EU fisheries policy should be consistent both within and outside the EU.

Изменение 3

Съображение 2 в (ново)

 

2в. При прилагане на член 2, параграф 1 от протокола, следва да се спазват условията по член 1, параграф 2 от същия протокол.

Обосновка

EU fisheries policy should be consistent both within and outside the EU.

Изменение 4

Член 3 а (нов)

 

Член 3а

 

Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и Съвета относно резултатите от секторната политика в областта на рибното стопанство, описана в член 4 от протокола.

Обосновка

In order to evaluate whether the compensation paid by the EU is properly accounted for and does in fact promote the sustainable use of fishery resources in Greenland, the Commission should report annually to the Parliament.

Изменение 5

Член 4, параграф 1 а (нов)

 

Всяка година Комисията дава оценка дали държавите-членки, чиито плавателни съдове са в движение съгласно протокола, са изпълнили изискванията за докладване. Когато изискванията не са изпълнени, Комисията дава отказ на техните молби за получаване на разрешителни за риболов за следващата година.

Обосновка

Vessels that do not comply with the most basic requirement, reporting what they catch, should not benefit from financial support from the EU.

Изменение 6

Член 4 а (нов)

 

Член 4а

 

Преди изтичане на валидността на протокола и преди започване на нови преговори за евентуално подновяване, Комисията представя на Европейския парламент и Съвета последваща оценка на протокола, включително анализ на съотношението между разходи и ползи.

Обосновка

An evaluation of the current protocol is necessary before new negotiations begin in order to know what changes, if any, should be included in any possible renewal.

(1)

Все още непубликувано в ОВ.


EXPLANATORY STATEMENT

This fisheries partnership agreement between the EU, Denmark and Greenland is a special agreement. Related payments are in fact higher than might be expected on the basis of a fisheries-only agreement.

What is noticeable is that the sector’s own contribution is relatively low, all of which indicates that this fisheries agreement is part of a broad Greenland-EU cooperation package. It is striking that the agreement has little to say about joint efforts concerning sustainability or joint management of stocks. Current ocean warming makes it likely that fish species are migrating further northwards and that, for instance, low cod stocks in the North Sea are offset by levels in the Northern Seas. The Commission would do well to work on a stronger integrated approach for the North Atlantic area.


OPINION of the Committee on Budgets (11.4.2007)

for the Committee on Fisheries

on the proposal for a Council regulation on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community on the one hand, and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland, on the other hand

(COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))

Draftswoman: Helga Trüpel

SHORT JUSTIFICATION

Greenland has had a fisheries agreement with the EU since it ceased to be a member in 1985. The previous protocol, from 2001 through 2006, was criticized by the European Parliament(1) and the Court of Auditors, as acknowledged by the Commission in its Explanatory Memorandum, since it attempted to do two things simultaneously - to pay compensation for access to fish in Greenlandic waters, and to provide budgetary support to the Greenland Home Rule. At the mid-term review of the agreement in 2004, the Commission acted upon these concerns to an extent, by bringing the quotas allocated to the EU more into line with reality, which was a welcome move. At that time, Council stated its intention to base cooperation with Greenland on two separate pillars - a fisheries partnership agreement and a broader arrangement to provide cooperation with Greenland. The present agreement is the former, and the second will be the subject of a separate Council Decision.

The Budgets Committee should welcome the separation of these two aspects of relations with Greenland, for it will make it much more clear what money is being spent to do what, thus increasing transparency and accountability for the Community budget.

This, then, is to be a more typical fisheries partnership agreement, similar in many respects to those with ACP countries. The financial contribution is fixed at EUR 15,847,244 per year, including an amount of EUR 3,261,449 to aid Greenland develop and implement its multiannual sectoral programme for fisheries. In exchange, the EU fleets will receive quotas for several important stocks of fish, including cod, redfish, Greenland halibut, Atlantic halibut, shrimp, capelin and snowcrab. The compensation also includes a reserve of EUR 1,540,000 to be used if the EU gets increased access to cod and capelin stocks in addition to those provided for in the annual quotas; this would be based upon scientific assessments of the stocks.

A major difference between the Greenland agreement and the ACP agreements was the lack of licence fees to be paid by EU ship-owners, which led to complaints about discrimination. The Commission thus introduced licence fees at the mid-term review in 2004. Under the present agreement, the Commission estimates such fees to be approximately €2 million per year.

As your rapporteur has stressed before, the idea of a multiannual sectoral fisheries programme, to be jointly decided upon by Greenland and the EU via a Joint Committee, has the potential to improve the management of the agreement and, if the information is made public, its transparency as well. Committee on Budgets should insist that it be kept informed of these evaluations. As this is a new development in protocols, it is too early to tell if it will prove useful, leading to more responsible and sustainable fisheries in Greenland, so we must follow this development carefully.

Three amendments are proposed. Two relate to information that the Commission should provide to the Parliament, including a detailed ex post evaluation of the agreement before it is renewed and reports on the results of the multiannual sectoral programme. The third proposes that if Member States do not report their catches to the Commission as they are required to do under the Common Fisheries Policy, then they should not be given fishing licences the following year. Commissioner Borg has quite rightly given a very high priority to the fight against Illegal, Unreported and Unregulated fishing, and if EU Member States do not fulfil their basic responsibilities to report catches, it seems reasonable to not allow them to benefit from the significant subsides that these fisheries access agreements provide.

AMENDMENTS

The Committee on Budgets calls on the Committee on Fisheries, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Text proposed by the Commission(2)  Amendments by Parliament

Amendment 1

Article 3 a (new)

 

Article 3a

The Commission shall report annually to the European Parliament and the Council on the results of the multiannual sectoral fisheries policy described in Article 4 of the Protocol.

Justification

In order to evaluate whether the compensation paid by the EU is properly accounted for and does in fact promote the sustainable use of fishery resources in Greenland, the Commission should report annually to the Parliament.

Amendment 2

Article 4, paragraph 1 a (new)

 

1a. The Commission shall evaluate each year whether Member States whose vessels operate under this protocol have complied with reporting requirements. Where they have not done so, the Commission shall withhold their requests for fishing licences for the following year.

Justification

Vessels that do not comply with the most basic requirement, reporting what they catch, should not benefit from financial support from the EU.

Amendment 3

Article 4 a (new)

 

Article 4a

Prior to expiry of the Protocol and before the beginning of new negotiations for a possible renewal, the Commission shall submit to the European Parliament and the Council an ex post evaluation of the Protocol, including a cost-benefit analysis.

Justification

An evaluation of the current protocol is necessary before new negotiations begin in order to know what changes, if any, should be included in any possible renewal.

(1)

OJ L 209, 2.8.2001, p.1.

(2)

Not yet published in OJ.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Партньорство в областта на рибното стопанство между ЕО, от една страна, и Дания и Гренландия, от друга

Позовавания

COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)

Дата на допитване до ЕП

22.12.2006

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

17.1.2007

Комисия(и), сезирана(и) за становище

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

17.1.2007

BUDG

17.1.2007

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

DEVE

30.1.2007

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Joop Post

21.12.2006

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Albert Jan Maat

 

 

Разглеждане в комисия

22.3.2007

10.4.2007

 

 

Дата на приемане

3.5.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

2

1

Депутати, присъстващи на окончателното гласуване

Stavros Arnaoutakis, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Thomas Wise

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Iratxe García Pérez

Дата на внасяне

7.5.2007

Правна информация - Политика за поверителност