ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

  7. 5. 2007 - (KOM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS)) - *

  Výbor pro rybolov
  Zpravodaj: Joop Post
  Vysvětlivky k označení legislativních postupů

  Postup : 2006/0262(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0161/2007
  Předložené texty :
  A6-0161/2007
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

  (KOM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))

  (Postup konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0804)[1],

  –   s ohledem na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 Smlouvy o ES,

  –   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0506/2006),

  –   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Rozpočtového výboru (A6‑0161/2007),

  1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

  2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

  3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  4.  vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze 4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  5.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

  6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

  Pozměňovací návrh 1

  Bod odůvodnění 2a (nový)

   

  (2a) Jestliže smíšený výbor stanoví rybolovná práva na nižší úrovni, než je úroveň uvedená v kapitole I přílohy, Grónsko by mělo odškodnit Společenství tím, že mu pro následující roky přidělí odpovídající rybolovná práva nebo mu poskytne jiná rybolovná práva pro ten samý rok nebo odečte odpovídající část z dohodnuté platby.

  Odůvodnění

  V nepravděpodobném případe, že nebude možná kompenzace na poli rybolovných práv, měla by být náležitě přizpůsobena platba.

  Pozměňovací návrh 2

  Bod odůvodnění 2b (nový)

   

  (2b) Společenství by si mělo vyhradit právo upravit kvóty v případě, že po roce 2010 nebudou v souladu s politikou EU o udržitelnosti.

  Odůvodnění

  Politika EU v odvětví rybolovu by měla být konzistentní uvnitř i vně EU.

  Pozměňovací návrh 3

  Bod odůvodnění 2c (nový)

   

  (2c) Při provádění čl. 2 odst. 1 protokolu by se měly dodržovat podmínky uvedené v čl. 1 odst. 2 protokolu.

  Odůvodnění

  Politika EU v odvětví rybolovu by měla být konzistentní uvnitř i vně EU.

  Pozměňovací návrh 4

  Článek 3a (nový)

   

  Článek 3a

  Podle článku 4 protokolu Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích odvětvové politiky v odvětví rybolovu.

  Odůvodnění

  Aby bylo možné zhodnotit, zda je náhrada vyplácená EU řádně využívána a zda skutečně podporuje udržitelné využívání rybolovných zdrojů v Grónsku, měla by Komise každoročně předkládat zprávu Parlamentu.

  Pozměňovací návrh 5

  Článek 4 odst. 1a (nový)

   

  Komise každoročně zhodnotí, zda členské státy, jejichž plavidla jsou provozována podle protokolu, splňují povinnost vykazování. Pokud tomu tak není, Komise zamítne jejich žádost o licenci k rybolovu pro následující rok.

  Odůvodnění

  Plavidla, která nesplňují nejzákladnější povinnost vykazovat úlovek, by neměla čerpat finanční podporu z EU.

  Pozměňovací návrh 6

  Článek 4a (nový)

   

  Článek 4a

  Před vypršením současného protokolu a před zahájením jednání o jeho případném obnovení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnocení protokolu ex post, jenž bude zahrnovat analýzu příjmů a výdajů.

  Odůvodnění

  Před zahájením nových jednání je nezbytné zhodnotit současný protokol s cílem zjistit, zda a eventuálně jaké změny by měly být zahrnuty do případného obnoveného protokolu.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Tato dohoda o partnerství v oblasti rybolovu mezi EU, Dánskem a Grónskem je speciální. Platby, které s ní souvisejí, jsou ve skutečnosti vyšší, než by se mohlo očekávat u dohody týkající se pouze rybolovu.

  Stojí za povšimnutí, že vlastní příspěvek tohoto odvětví je poměrně malý, což je dalším prvkem, který naznačuje, že tato dohoda o rybolovu je součástí širšího rámce spolupráce mezi Grónskem a EU. Je zarážející, že tato dohoda se téměř nevyjadřuje ke společnému úsilí v oblasti udržitelnosti či společného řízení populací. Vzhledem k současnému oteplování oceánů je pravděpodobné, že některé druhy ryb putují dále na sever a že např. nízké stavy populace tresky v Severním moři jsou vyrovnávány stavy populace v mořích v polární oblasti. Komise by měla pracovat na integrovanějším přístupu k oblasti severního Atlantiku.

  STANOVISKO Rozpočtového výboru (11. 4. 2007)

  pro Výbor pro rybolov

  k návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu
  (KOM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))

  Navrhovatelka: Helga Trüpel

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Grónsko má dohodu o rybolovu s EU od té doby, co v roce 1985 přestalo být jejím členem. Evropský parlament a Účetní dvůr kritizoval předchozí protokol platný od roku 2001 do roku 2006, jak Komise ve své důvodové zprávě uznává, protože se snažil o dvě věci současně – platit za možnost rybolovu ve vodách Grónska a poskytovat rozpočtovou podporu místní vládě Grónska. Při přezkumu v polovině období v roce 2004 Komise do jisté míry tyto připomínky zohlednila a uvedla kvóty přidělené EU více do souladu s realitou, což mělo kladnou odezvu. V této době Rada oznámila svůj úmysl založit spolupráci s Grónskem na dvou samostatných pilířích – na dohodě o partnerství v oblasti rybolovu a na režimu širší spolupráce s Grónskem. Současná dohoda představuje první pilíř a druhým pilířem se bude zabývat samostatné rozhodnutí Rady.

  Rozpočtový výbor by oddělení těchto dvou aspektů vztahů s Grónskem uvítal, neboť pak bude mnohem jasnější, jaké finanční prostředky se vydávají na jaké účely, a tím by se zvýšila transparentnost a odpovědnost vůči rozpočtu Společenství.

  Jednalo by se tedy o běžnější dohodu o partnerství v oblasti rybolovu, jež by byla v mnoha ohledech podobná dohodám se zeměmi AKT. Finanční příspěvek je stanoven na 15 847 244 EUR ročně včetně částky 3 261 449 EUR, která má pomoci Grónsku vytvořit a provádět víceletý odvětvový program pro rybolov. Na druhou stranu loďstvo EU obdrží kvóty pro několik významných populací ryb včetně tresky obecné, okouníka, platýse černého, platýse obecného, garnáta obecného, huňáčka severního a kraba druhu „Snow“. Kompenzace rovněž zahrnuje rezervu ve výši 1 540 000 EUR, která se má použít, jestliže EU získá zvýšený přístup k populacím tresky obecné a huňáčka severního nad rámec množství uvedených v ročních kvótách; to by se zakládalo na vědeckém vyhodnocení populací.

  Hlavní rozdíl mezi dohodou s Grónskem a dohodami se zeměmi AKT spočíval v tom, že majitelé lodí z EU nemuseli hradit licenční poplatky, což vedlo ke stížnostem na diskriminaci. Komise tedy při přezkumu v polovině období zavedla v roce 2004 licenční poplatky. Podle současné dohody Komise odhaduje, že tyto poplatky činí přibližně 2 miliony EUR ročně.

  Jak zpravodaj již dříve zdůraznil, myšlenka víceletého odvětvového programu v oblasti rybolovu, o němž má společně rozhodnout Grónsko a EU prostřednictvím smíšeného výboru, představuje potenciál pro zlepšení správy dohody, a pokud se budou zveřejňovat informace, rovněž pro zvýšení její transparentnosti. Rozpočtový výbor by měl trvat na tom, že bude o těchto hodnoceních informován. Protože se jedná o nový vývoj v oblasti protokolů, je předčasné hodnotit, zda se prokáže jako užitečný a zda v Grónsku povede k zodpovědnějšímu a udržitelnému rybolovu, a proto musí být pečlivě sledován.

  Navrhujeme tři pozměňovací návrhy. Dva z nich se vztahují k informacím, jež by Komise měla poskytovat Parlamentu včetně podrobného hodnocení dohody ex post před jejím obnovením a zpráv o výsledcích víceletého odvětvového programu. Třetí pozměňovací návrh navrhuje, aby členským státům, které nepodávají zprávy o svých úlovcích Komisi, jak se to od nich požaduje v rámci společné rybářské politiky, nebyla udělena licence k rybolovu na příští rok. Komisař Borg zcela oprávněně označil boj proti nezákonné, neregulované a nehlášené rybolovné činnosti za vysoce prioritní, a pokud členské státy neplní své základní povinnosti hlásit úlovky, zdá se vhodné nepovolit jim využívání významných dotací, které tyto dohody o přístupu k rybolovu poskytují.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

  Znění navržené Komisí[1]Pozměňovací návrhy Parlamentu

  Pozměňovací návrh 1

  Článek 3a (nový)

   

  Článek 3a

  Podle článku 4 protokolu Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích víceleté politiky v odvětví rybolovu.

  Odůvodnění

  Aby bylo možné zhodnotit, zda je náhrada vyplácená EU řádně využívána a zda skutečně podporuje udržitelné využívání rybolovných zdrojů v Grónsku, měla by Komise každoročně předkládat zprávu Parlamentu.

  Pozměňovací návrh 2

  Článek 4 odst. 1a (nový)

   

  1a. Komise každoročně zhodnotí, zda členské státy, jejichž plavidla jsou provozována podle tohoto protokolu, splňují povinnost vykazování. Pokud tomu tak není, Komise zamítne jejich žádost o licenci k rybolovu pro následující rok.

  Odůvodnění

  Plavidla, která nesplňují nejzákladnější povinnost vykazovat úlovek, by neměla čerpat finanční podporu z EU.

  Pozměňovací návrh 3

  Článek 4a (nový)

   

  Článek 4a

  Před vypršením současného protokolu a před zahájením nových jednání o jeho případném obnovení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnocení protokolu ex post, jenž bude zahrnovat analýzu příjmů a výdajů.

  Odůvodnění

  Před zahájením nových jednání je nezbytné zhodnotit současný protokol s cílem zjistit, zda a eventuálně jaké změny by měly být zahrnuty do případného obnoveného protokolu.

  POSTUP

  Název

  Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

  Referenční údaje

  KOM(2006)0804 – C6-0506/2006 – 2006/0262(CNS)

  Příslušný výbor

  PECH

  Výbor, který zaujal stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  BUDG

  17.1.2007

   

   

   

  Navrhovatel

         Datum jmenování

  Helga Trüpel

  20.9.2004

   

   

  Projednání ve výboru

  10.4.2007

   

   

   

  Datum přijetí

  10.4.2007

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  22

  2

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

  POSTUP

  Název

  Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

  Referenční údaje

  KOM(2006)0804 – C6-0506/2006 – 2006/0262(CNS)

  Datum konzultace s EP

  22.12.2006

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  PECH

  17.1.2007

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  DEVE

  17.1.2007

  BUDG

  17.1.2007

   

   

  Nezaujaté stanovisko

         Datum rozhodnutí

  DEVE

  30.1.2007

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Joop Post

  21.12.2006

   

   

  Předchozí zpravodaj(ové)

  Albert Jan Maat

   

   

  Projednání ve výboru

  22.3.2007

  10.4.2007

   

   

  Datum přijetí

  3.5.2007

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  15

  2

  1

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Stavros Arnaoutakis, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Thomas Wise

  Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Iratxe García Pérez