JELENTÉS az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

7.5.2007 - (COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS)) - *

Halászati Bizottság
Előadó: Joop Post

Eljárás : 2006/0262(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0161/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0161/2007
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0804)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére a 300. cikk (2) bekezdésével együtt,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikkének (3) bekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0506/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6‑0161/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozat alapján az egyeztetési eljárás megkezdését, abban az esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

5.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2a) preambulumbekezdés (új)

 

(2a) Ha a vegyes bizottság a halászati lehetőségek tekintetében a melléklet I. fejezetében meghatározottnál alacsonyabb szintet állapít meg, Grönlandnak a következő évekre vonatkozóan ezzel arányosan több, az adott évre vonatkozóan pedig más halászati lehetőség, illetve a megállapodásban szereplő kártalanítás fizetése révén kompenzációt kell biztosítania a Közösség számára.

Indokolás

Amennyiben esetlegesen nincs lehetőség a halászati lehetőségekkel kapcsolatos kompenzációra, a kifizetés mértékét kell megfelelően kiigazítani.

Módosítás: 2

(2b) preambulumbekezdés (új)

 

(2b) A Közösségnek fenn kell tartania azon jogát, hogy a kvótát kiigazíthassa, ha 2010 után az nincs összhangban az EU fenntarthatóságra vonatkozó politikájával.

Indokolás

Az Európai Unió halászati politikájának mind az Európai Unió területén, mind pedig azon kívül következetesnek kell lennie.

Módosítás: 3

(2c) preambulumbekezdés (új)

 

(2c) A jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdésének kiigazítása során figyelembe kell venni a jegyzőkönyv 1. cikke (2) bekezdésében említett feltételeket.

Or. nl

Indokolás

Az Európai Unió halászati politikájának mind az Európai Unió területén, mind pedig azon kívül következetesnek kell lennie.

Módosítás: 4

3a. cikk (új)

 

3a. cikk

A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 4. cikkében megfogalmazott halászati ágazati program eredményeiről.

Indokolás

A Bizottság évente jelentést tesz a Parlamentnek annak megvizsgálása érekében, hogy az Unió által fizetett kompenzációval megfelelően elszámoltak és az ténylegesen előmozdítja-e a halászati erőforrások fenntartható felhasználását Grönlandon.

Módosítás: 5

4. cikk (1a) bekezdés (új)

 

A Bizottság évente megvizsgálja, hogy a jegyzőkönyv keretében hajókat működtető tagállamok eleget tettek-e a jelentéstételi kötelezettségeknek; amennyiben nem, a következő évre a Bizottság elutasítja a halászati engedélyekre irányuló kérelmeiket.

Indokolás

Azon halászhajók, amelyek nem tesznek eleget a legalapvetőbb követelménynek, vagyis hogy jelentést tegyenek a fogásaikról, nem részesülhetnek az EU anyagi támogatásából.

Módosítás: 6

4. cikk (új)

 

4a. cikk

A Bizottság a jegyzőkönyv lejártát és a lehetséges meghosszabbításra irányuló újabb tárgyalások megkezdését megelőzően a jegyzőkönyvről utólagos értékelést terjeszt elő az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely költség-haszon elemzést is tartalmaz.

Indokolás

A jelenlegi jegyzőkönyv értékelése szükséges az újabb tárgyalások megkezdését megelőzően annak kiderítése érdekében, hogy – amennyiben szükséges – milyen változtatásokat kell beépíteni az esetleges megújítás során.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

Az EU, Dánia és Grönland között létrejövő halászati partnerségi megállapodás különleges. A kapcsolódó ellentételezések a kizárólag halászatról szóló megállapodások esetében várhatónál ténylegesen magasabbak.

Figyelemre méltó az is, hogy az ágazat saját hozzájárulása viszonylag alacsony, mindez azt jelzi, hogy ez a halászati megállapodás egy átfogó, Grönland és az EU közötti együttműködési csomag része. Éppen ezért szembetűnő, hogy a megállapodásban nagyon kevés szó esik a fenntarthatóságot és a közös állománygazdálkodást érintő együttes erőfeszítésekről. Az óceánok jelenleg zajló felmelegedése valószínűvé teszi, hogy a halfajok északabbra vándorolnak, és hogy például az Északi-tenger alacsony tőkehalállományát az északi tengerekben található szint ellensúlyozza. A Bizottság helyesen tenné, ha az észak-atlanti térség tekintetében erőteljesebben integrált megközelítést dolgozna ki.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (11.4.2007)

a Halászati Bizottság részére

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))

A vélemény előadója: Helga Trüpel

RÖVID INDOKOLÁS

Grönland 1985-től, EU-tagsága megszűnésétől halászati megállapodást kötött az EU-val. Ahogy azt a Bizottság az indokolásban elismerte, az előző, 2001–2006-os jegyzőkönyvet az Európai Parlament és a Számvevőszék kritikával illette, mivel az arra tett kísérletet, hogy egyidejűleg fizessen kompenzációt a Grönland vizeihez való halászati hozzáférésért és juttasson költségvetési támogatást Grönland helyi kormányának. 2004-ben, a megállapodás félidős értékelésekor a Bizottság azzal válaszolt ezekre az aggodalmakra, hogy az EU-nak kiutalt kvótát a realitásokhoz igazította, amit mindenki üdvözölt. Ugyanekkor a Tanács hangot adott azon szándékának, hogy a Grönlanddal való együttműködést két elkülönült pillérre helyezze, egy halászati partnerségi megállapodásra és egy, Grönlanddal folytatott szélesebb együttműködési megállapodásra. A jelen megállapodás az első, míg a második egy külön tanácsi határozat tárgya lesz.

A Költségvetési Bizottság üdvözölné a Grönlanddal folytatott kapcsolatok ezen két aspektusának elkülönítését, mivel így egyértelműbbé válik, milyen pénzt mire költöttek, s ezáltal nőne a közösségi költségvetés átláthatósága és elszámoltathatósága.

Ily módon tipikusabb halászati partnerségi megállapodás születne, amely sok tekintetben hasonló lenne az AKCS-országokkal kötöttekhez. A pénzügyi ellentételezés évi 15 847 244 euróban lett rögzítve, amely magában foglal 3 261 449 eurót Grönland támogatására többéves halászati ágazati programja fejlesztésében és végrehajtásában. Cserébe az EU flottái több jelentős halállományra, mint például tőkehalra, álsügérre, grönlandi laposhalra, atlanti laposhalra, garnélarákra, kapelánra és jeges-tengeri pókra kap kvótát. Az ellentételezés egy 1 540 000 eurós tartalékösszeget is magában foglal, amelyet akkor kell felhasználni, ha az EU a megállapított éves kvótához viszonyítva megnövekedett hozzáférést kap a tőkehal-, és kapelánállományra; ez az állományok tudományos értékelésein alapul majd.

A Grönlanddal, illetve az AKCS-országokkal kötött megállapodások közötti jelentős különbség az EU-hajótulajdonosok által fizetendő engedélyezési díjak hiánya, ami diszkriminációra vonatkozó panaszokhoz vezetett. A Bizottság tehát 2004-ben, a megállapodás félidős értékelésekor engedélyezési díjakat vezetett be. E megállapodás alapján a Bizottság úgy becsüli, hogy ezek a díjak évente két millió eurót tesznek ki.

Ahogy az előadó már hangsúlyozta, a többéves halászati ágazati program révén, amiről Grönland és az EU képviseletében egy vegyes bizottság közösen határoz majd, minden lehetőség megvan arra, hogy tökéletesítsék a megállapodás igazgatását, valamint, amennyiben az információkat nyilvánossá teszik, annak átláthatóságát is. A Költségvetési Bizottság nyomatékosan kéri, hogy ezekről a kiértékelésekről folyamatosan tájékoztassák. Mivel ez új előrelépés a jegyzőkönyvek terén, még nem lehet megjósolni, hogy hasznos lesz-e, illetve hogy felelősségteljesebb és fenntarthatóbb halászatokhoz vezet-e Grönlandon, ezért körültekintő figyelemmel kell kísérnünk ezt a fejleményt.

Három módosításra teszünk javaslatot. Kettő azokhoz az információkhoz kapcsolódik, amelyeket a Bizottságnak kell eljuttatnia a Parlamentnek, többek között a megállapodás megújítása előtt annak egy részletes utólagos értékelését, valamint a többéves halászati ágazati program eredményeiről szóló jelentéseket. A harmadik azt javasolja, hogy amennyiben a tagállamok a közös halászati politika értelmében nem számolnak be fogásaikról a Bizottságnak, ne kapjanak halászati engedélyt a rákövetkező évben. Joe Borg biztos teljesen jogosan prioritást biztosít az illegális, nem bejelentett és nem szabályozott halászat elleni harcnak, és ha az EU-tagállamok nem teljesítik arra irányuló alapvető kötelességüket, hogy bejelentsék fogásaikat, ésszerűnek tűnik, hogy ne tegyék számukra lehetővé az ezen halászati megállapodások által biztosított jelentős támogatásokból való részesedést.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

3a. cikk (új)

 

3a. cikk

A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 4. cikkében megfogalmazott többéves halászati ágazati program eredményeiről.

Indokolás

A Bizottság évente jelentést tesz a Parlamentnek annak megvizsgálása érekében, hogy az Unió által fizetett kompenzációval megfelelően elszámoltak és az ténylegesen előmozdítja-e a halászati erőforrások fenntartható felhasználását Grönlandon.

Módosítás: 2

4. cikk (1a) bekezdés (új)

 

1a. A Bizottság évente megvizsgálja, hogy az e jegyzőkönyv keretében hajókat működtető tagállamok eleget tettek-e a jelentéstételi kötelezettségeknek; amennyiben nem, a következő évre a Bizottság nem fogja jóváhagyni a halászati engedélyekre irányuló kérelmeiket.

Indokolás

Azon halászhajók, amelyek nem tesznek eleget a legalapvetőbb követelménynek, vagyis hogy jelentést tegyenek a fogásaikról, nem részesülhetnek az EU anyagi támogatásából.

Módosítás: 3

4. cikk (új)

 

4a. cikk

A Bizottság a jegyzőkönyv lejártát és a lehetséges meghosszabbításra irányuló újabb tárgyalások megkezdését megelőzően a jegyzőkönyvről utólagos értékelést terjeszt elő az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely költség-haszon elemzést is tartalmaz.

Indokolás

A jelenlegi jegyzőkönyv értékelése szükséges az újabb tárgyalások megkezdését megelőzően annak kiderítése érdekében, hogy – amennyiben szükséges – milyen változtatásokat kell beépíteni az esetleges megújítás során.

ELJÁRÁS

Cím

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia és Grönland közötti halászati partnerség

Hivatkozások

COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)

Illetékes bizottság

PECH

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

17.1.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.4.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.4.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

2

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia és Grönland közötti halászati partnerség

Hivatkozások

COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

22.12.2006

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

17.1.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

17.1.2007

BUDG

17.1.2007

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

30.1.2007

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Joop Post

21.12.2006

 

 

Korábbi előadó(k)

Albert Jan Maat

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.3.2007

10.4.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

3.5.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

2

1

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Stavros Arnaoutakis, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Thomas Wise

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Iratxe García Pérez