RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland, min-naħa l-oħra

7.5.2007 - (COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS)) - *

Kumitat għas-Sajd
Rapporteur: Joop Post

Proċedura : 2006/0262(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0161/2007
Testi mressqa :
A6-0161/2007
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland, min-naħa l-oħra

(COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2006)0804)[1],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 37 flimkien ma’ l-Artikolu 300(2) tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0506/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġit (A6‑0161/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta tagħha f'dan is-sens, skond l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3.  Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob il-ftuħ tal-proċedura ta' konċiljazzjoni prevista fid-Dikjarazzjoni Konġunta ta' l-4 ta' Marzu 1975 jekk il-Kunsill ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

5.  Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-KummissjoniEmendi tal-Parlament

Emenda 1

Premessa 2 a (ġdida)

 

(2a) Jekk l-opportunitajiet ta' sajd huma mwaqqfa mill-Kumitat Konġunt f’livell aktar baxx minn dak stipulat fil-Kapitolu 1 ta’ l-Anness, Greenland għandha tikkumpensa lill-Komunità fis-snin ta’ wara b’opportunitajiet ta’ sajd korrispondenti jew fl-istess sena b’opportunitajiet ta' sajd oħra, jew billi tnaqqas proporzjon korrispondenti tal-ħlas miftiehem.

Ġustifikazzjoni

Fl-eventwalità improbabbli li l-kumpens li jinvolvi opportunitajiet ta' sajd ma jkunx possibbli, il-ħlas għandu jkun aġġustat kif xieraq.

Emenda 2

Premessa 2 b (ġdida)

 

(2b) Il-Komunità għandha tirriżerva d-dritt li taġġusta l-kwoti meta, wara l-2010, dawn jinstabu li m'humiex f'konformità mal-politika ta' l-UE dwar is-sostenibilità.

Ġustifikazzjoni

Il-politika tas-sajd ta’ l-UE għandha tkun konsistenti kemm fi ħdan kif ukoll barra mill-UE.

Emenda 3

Premessa 2 c (ġdida)

 

(2c) Fl-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 2(1) tal-Protokol, il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1(2) tal-Protokol għandhom ikunu mħarsa.

Ġustifikazzjoni

Il-politika tas-sajd ta’ l-UE għandha tkun konsistenti kemm fi ħdan kif ukoll barra mill-UE.

Emenda 4

Artikolu 3 a (ġdid)

 

Artikolu 3a

Kull sena l-Kummissjoni għandha tagħti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati tal-politika settorjali għall-industrija tas-sajd deskritta fl-Artikolu 4 tal-Protokoll.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evalwat jekk il-kumpens imħallas mill-UE hux ġustifikat kif suppost u jekk fil-fatt jippromwovix l-użu sostenibbli tar-riżorsi ta’ l-industrija tas-sajd fi Greenland, il-Kummissjoni għandha tagħti rapport lill-Parlament kull sena.

Emenda 5

Artikolu 4, paragrafu 1 a (ġdid)

 

Il-Kummissjoni għandha tevalwa kull sena jekk l-Istati Membri li l-bastimenti tagħhom joperaw skond il-Protokoll ikunux ikkonformaw mar-rekwiżiti ta' rappurtaġġ. Meta dawn ma jkunux għamlu hekk, il-Kummissjoni għandha tiċħad it-talbiet tagħhom għal liċenzji tas-sajd għas-sena ta' wara.

Ġustifikazzjoni

Bastimenti li ma jikkonformawx mar-rekwiżit l-iżjed bażiku, li hu li jirraportaw dak li jaqbdu, m'għandhomx jibbenefikaw mill-għajnuna finanzjarja ta' l-UE.

Emenda 6

Artikolu 4 a (ġdid)

 

Artikolu 4a

Qabel l-iskadenza tal-Protokoll u qabel il-bidu ta' negozjati li jistgħu jwasslu għal tiġdid, il-Kummissjoni għandha tissotometti evalwazzjoni ex post tal-Protokoll lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li għandha tinkludi analiżi ta' l-ispejjeż u l-benefiċċji.

Ġustifikazzjoni

Evalwazzjoni tal-protokoll preżenti hija neċessarja qabel ma jibdew in-negozjati l-ġodda, sabiex ikun magħruf liema bidliet, jekk ikun hemm, għandhom jiddaħħlu f'kwalunkwe tiġdid possibbli.

  • [1]  Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.

NOTA SPJEGATTIVA

Din il-ftehima għas-sħubija fis-sajd bejn l-UE, id-Danimarka u Greenland hija ftehima speċjali. Fil-fatt, pagamenti relatati huma ogħla minn dak li wieħed jista’ jistenna fuq il-bażi ta’ ftehima dwar l-industrija tas-sajd biss.

Dak li wieħed jista’ jinduna bih malajr hu li l-kontribuzzjoni tas-settur stess huwa relattivament baxx, u dan kollu jindika li din il-ftehima dwar l-industrija tas-sajd hija parti mill-pakkett ta’ koperazzjoni wiesgħa bejn Greenland u l-UE. Huwa impressjonanti li l-ftehima tgħid ftit li xejn dwar l-isforzi konġunti li jikkonċernaw is-sostenibilità jew il-ġestjoni konġunta ta' l-istokkijiet. It-tisħin kurrenti ta’ l-oċean jagħmilha probabbli li xi speċijiet ta’ ħut qed jemigra aktar lejn it-tramuntana u li, pereżempju, stokkijiet baxxi tal-merluzz fil-Baħar tat-Tramuntana huma bbilanċjati b’livelli fl-Ibħra fit-Tramuntana. Il-Kummissjoni tagħmel sew li taħdem fuq approċċ integrat aktar b’saħħtu għaz-zona ta’ l-Atlantiku tat-Tramuntana.

11.4.2007

OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġit

għall-Kumitat għas-Sajd

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland, min-naħa l-oħra

(COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))

Rapporteur għal opinjoni: Helga Trüpel

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-ftehim ta' Greenland ma' l-UE dwar is-sajd ilu jeżisti minn mindu ma baqgħetx membru fl-1985. Il-protokoll ta' qabel, mill-2001 sa l-2006, ġie kkritikat mill-Parlament Ewropew[1] u mill-Qorti ta' l-Awdituri, kif irrikonoxxut mill-Kummissjoni fil-Memorandum Spjegattiv tagħha, minħabba li pprovat tagħmel żewġ affarijiet f'daqqa - li tħallas kumpens għall-aċċess għall-ħut fl-ibħra ta' Greenland, u li tipprovdi appoġġ baġitarju lill-Gvern Awtonomu ta' Greenland. Waqt ir-reviżjoni tal-ftehim ta' nofs it-term fl-2004, il-Kummissjoni ħadet azzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet sa fejn possibbli, billi ġabet il-kwoti allokati għall-UE aktar qrib ir-realtà, azzjoni li ntlaqgħet tajjeb. Dak iż-żmien, il-Kunsill stqarr l-intenzjoni tiegħu li jibbaża l-koperazzjoni ma' Greenland fuq żewġ pilastri - ftehim dwar sħubija tas-sajd u arranġament aktar wiesa' biex jipprovdi koperazzjoni ma' Greenland. Il-ftehim preżenti huwa dak ta' qabel, u t-tieni se jkun suġġett għal Deċiżjoni tal-Kunsill separata.

Il-Kumitat għall-Baġits għandu jilqa' s-serparazzjoni ta' dawn iż-żewġ aspetti mir-relazzjonijiet ma' Greenland, għaliex ikun ferm aktar ċar kemm u fuqhiex qed jintefqu l-flus, għalhekk tiżdied it-trasparenza u jkun hemm rendikont għall-baġit tal-Komunità.

Din, wara, għandha tkun ftehima ta' sħubija għas-sajd aktar tipika, simili minn ħafna aspetti għal dawk mal-pajjiżi ta' l-ACP. Il-kontribuzzjoni finanzjarja hija ffissata għal 15,847,244 EUR fis-sena, bl-inklużjoni ta' somma ta' 3,261,449 biex tingħata għajnuna lill-Greenland għall-implimentazzjoni tal-programm settorjali plurijennali tas-sajd tagħha. Għal dan, il-flotot ta' l-UE jirċievu kwoti għal diversi ħażniet ta' ħut importanti, inklużi l-merluzz, redfish, Greenland halibut, Atlantic halibut, il-gambli, capelin u snowcrab. Il-kumpens jinkludi wkoll riżerva ta' 1,540,000 EUR li jintużaw jekk l-UE tieħu aċċess akbar għall-merluzz u għall-ħażniet ta' capelin b'żieda ma' dawk provduti għall-kwoti annwali; dan ikun bbażat fuq assessjar xjentifiku tal-ħażniet.

Differenza ewlenija bejn il-ftehim ma' Greenland u l-ftehim ma' l-ACP kienet in-nuqqas ta' miżati għal liċenzji biex jitħallsu mis-sidien tal-vapuri ta' l-UE, li wasslet għal ilmeti fuq diskriminazzjoni. Għalhekk il-Kummissjoni introduċiet miżati għal liċenzji waqt ir-reviżjoni ta' nofs it-term fl-2004. Skond il-ftehim preżenti, il-Kummissjoni tistima li dawn il-miżati ser jammontaw bejn wieħed u ieħor għal €2 miljuni fis-sena.

Kif enfasizza r-rapporteur tagħkom qabel, l-idea ta' programm settorjali plurijennali tas-sajd, li dwaru jiddeċiedu flimkien Greenland u l-UE permezz ta' Kumitat Konġunt, għandha l-potenzjal biex ittejjeb l-immaniġġjar tal-ftehim u, jekk l-informazzjoni tiġi pubblikata, ittejjeb it-trasperanza tagħha wkoll. Il-Kumitat għall-baġits għandu jinsisti li jinżamm infurmat dwar dawn l-evalwazzjonijiet. Għaliex dan huwa żvilupp ġdid fil-protokolls, huwa wisq kmieni biex wieħed jgħid jekk hux se jkun utli, żvilupp li jressaq lejn sajd aktar responsabbli u sostenibbli fi Greenland, għaldaqstant irridu nsegwu dan l-iżvilupp mill-qrib.

Ġew proposti tliet emendi. Tnejn marbutin ma' l-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament, inkluża evalwazzjoni ex-post dettaljata tal-ftehim qabel ma jiġġedded u r-rapporti dwar ir-riżultati tal-programm settorjali plurijennali. It-tielet wieħed jipproponi li jekk l-Istati Membri ma jirrappurtawx x'jaqbdu lill-Kummissjoni kif suppost jagħmlu skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd, f'dak il-każ ma jingħatawx liċenzji tas-sajd għas-sena ta' wara. Il-Kummissarju Borg ta, u b'dan għamel sew, prijorità kbira lill-ġlieda kontra s-sajd Illegali, Mhux Iddikjarat u Mhux Irregolat, u jekk l-Istati Membri ma jwettqux ir-responsabiltajiet bażiċi li jirrappurtaw dak li jaqbdu, ikun raġonevoli li ma jitħallewx jibbenefikaw mis-sussidji sinifikanti li dawn il-ftehimiet għall-aċċess għas-sajd jipprovdu.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġit jistieden lill- Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni[2]Emendi tal-Parlament

Emenda 1

Artikolu 3 a (ġdid)

 

Artikolu 3a

Kull sena l-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati tal-politika settorjali plurijennali għas-sajd deskritta fl-Artikolu 4 tal-Protokoll.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evalwat jekk il-kumpens imħallas mill-UE hux ġustifikat kif suppost u jekk fil-fatt jippromwovix l-użu sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fi Greenland, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament kull sena.

Emenda 2

Artikolu 4, paragrafu 1 a (ġdid)

 

1a. Il-Kummissjoni għandha tevalwa kull sena jekk l-Istati Membri li l-bastimenti tagħhom joperaw taħt dan il-Protokoll ikunux ikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ rappurtar. Meta dan ma jkunux għamluh, il-Kummissjoni għandha tiċħad ir-rikjesti tagħhom għal liċenzji tas-sajd għas-sena ta' wara.

Ġustifikazzjoni

Bastimenti li ma jikkonformawx ma' l-iżjed rekwiżit bażiku, li jirrappurtaw dak li jaqbdu, m'għandhomx jibbenefikaw mill-għajnuna finanzjarja ta' l-UE

Emenda 3

Artikolu 4 a (ġdid)

 

Artikolu 4a

Qabel l-iskandenza tal-Protokoll u qabel il-bidu ta' negozjati ġodda għal xi tiġdid possibbli, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill evalwazzjoni ex post tal-Protokoll, li tinkludi analiżi ta' l-ispejjeż meta mqabbla mal-benefiċċji.

Ġustifikazzjoni

Evalwazzjoni tal-protokoll preżenti hija neċessarja qabel ma jibdew negozjati ġodda sabiex ikun magħruf liema bidliet, jekk ikun hemm, għandhom jiddaħħlu fi kwalunkwe tiġdid possibbli.

PROĊEDURA

Referenzi

COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)

Kumitat responsabbli

PECH

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

17.1.2007

 

 

 

Rapporteur ta’ opinjoni:

       Data tal-ħatra

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Diskussjoni fil-kumitat

10.4.2007

 

 

 

Data ta’ l-adozzjoni

10.4.2007

 

 

 

Riżultat tal-vot finali

+:

–:

0:

22

2

0

Membri preżenti għall-vot finali

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

  • [1]  ĠU L 209, 2.8.2001, p.1.
  • [2]  Għadu mhux ippublikat fil-ĠU.

PROĊEDURA

Titolu

Ftehim ta’ Sħubija fis-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa l-waħda, u d-Danimarka u Greenland, min-naħa l-oħra

Referenzi

COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

22.12.2006

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

PECH

17.1.2007

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

DEVE

17.1.2007

BUDG

17.1.2007

 

 

Opinjoni mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

DEVE

30.1.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Joop Post

21.12.2006

 

 

Rapporteur(s) preċedenti

Albert Jan Maat

 

 

Diskussjoni fil-kumitat

22.3.2007

10.4.2007

 

 

Data ta’ l-adozzjoni

3.5.2007

 

 

 

Riżultat tal-vot finali

+:

–:

0:

15

2

1

Membri preżenti għall-vot finali

Stavros Arnaoutakis, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Sostitut(i) preżenti għall-vot finali

Thomas Wise

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178 (2)) preżenti għall-vot finali

Iratxe García Pérez