RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

  7.5.2007 - (COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS)) - *

  Comisia pentru pescuit
  Raportor: Joop Post

  Procedură : 2006/0262(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0161/2007

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

  (COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2006)0804)[1],

  –   având în vedere articolul 37 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) din Tratatul CE,

  –   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0506/2006),

  –   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit şi avizul Comisiei pentru bugete (A6 0161/2007),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

  3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  4.  cere deschiderea procedurii de concertare prevăzută în Declaraţia comună din 4 martie 1975, în cazul în care Consiliul intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de Parlament;

  5.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

  6.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

  Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

  Amendamentul 1

  Considerentul 2a (nou)

   

  (2a) În cazul în care Comisia mixtă stabileşte niveluri admisibile de captură inferioare celor prevăzute în capitolul I din anexă, Groenlanda ar trebui să compenseze Comunitatea în anii următori, oferindu-i posibilităţi de pescuit corespunzătoare, sau în acelaşi an, prin acordarea altor posibilităţi de pescuit, sau prin reducerea în mod proporţional a plăţii convenite.

  Justificare

  In the unlikely event that compensation involving fishing opportunities is not possible, payment should be adjusted accordingly.

  Amendamentul 2

  Considerentul 2b (nou)

   

  (2b) Comunitatea ar trebui să-şi rezerve dreptul de a ajusta cotele, în cazul în care, după 2010, se constată că nu sunt în concordanţă cu politica UE în materie de sustenabilitate.

  Justificare

  EU fisheries policy should be consistent both within and outside the EU.

  Amendamentul 3

  Considerentul 2c (nou)

   

  (2c) În aplicarea articolului 2 alineatul (1) din protocol ar trebui să se ţină seama de condiţiile menţionate la articolul 1 alineatul (2) din protocol.

  Justificare

  EU fisheries policy should be consistent both within and outside the EU.

  Amendamentul 4

  Articolul 3 a (nou)

   

  Articolul 3a

  Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului rapoarte anuale privind rezultatele politicii sectoriale în materie de pescuit indicate la articolul 4 din protocol.

  Justificare

  In order to evaluate whether the compensation paid by the EU is properly accounted for and does in fact promote the sustainable use of fishery resources in Greenland, the Commission should report annually to the Parliament.

  Amendamentul 5

  Articolul 4 alineatul (1 a) (nou)

   

  Comisia verifică, în fiecare an, în ce măsură statele ale căror vase operează în baza protocolului îşi respectă obligaţiile în materie de raportare. În cazul în care constată că acestea nu au fost respectate, Comisia respinge cererile lor de licenţă de pescuit pe anul care urmează.

  Justificare

  Vessels that do not comply with the most basic requirement, reporting what they catch, should not benefit from financial support from the EU.

  Amendamentul 6

  Articolul 4 a (nou)

   

  Articolul 4a

  Înainte de expirarea protocolului şi de a începe negocierile pentru o posibilă prelungire, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului o evaluare ex post a protocolului, inclusiv o analiză costuri-beneficii.

  Justificare

  An evaluation of the current protocol is necessary before new negotiations begin in order to know what changes, if any, should be included in any possible renewal.

  • [1]  Nepublicată încă în JO.

  EXPLANATORY STATEMENT

  This fisheries partnership agreement between the EU, Denmark and Greenland is a special agreement. Related payments are in fact higher than might be expected on the basis of a fisheries-only agreement.

  What is noticeable is that the sector’s own contribution is relatively low, all of which indicates that this fisheries agreement is part of a broad Greenland-EU cooperation package. It is striking that the agreement has little to say about joint efforts concerning sustainability or joint management of stocks. Current ocean warming makes it likely that fish species are migrating further northwards and that, for instance, low cod stocks in the North Sea are offset by levels in the Northern Seas. The Commission would do well to work on a stronger integrated approach for the North Atlantic area.

  AVIZ al Comisiei pentru bugete (11.4.2007)

  destinat Comisiei pentru pescuit

  referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

  (COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))

  Raportoare pentru aviz: Helga Trüpel

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Greenland has had a fisheries agreement with the EU since it ceased to be a member in 1985. The previous protocol, from 2001 through 2006, was criticized by the European Parliament[1] and the Court of Auditors, as acknowledged by the Commission in its Explanatory Memorandum, since it attempted to do two things simultaneously - to pay compensation for access to fish in Greenlandic waters, and to provide budgetary support to the Greenland Home Rule. At the mid-term review of the agreement in 2004, the Commission acted upon these concerns to an extent, by bringing the quotas allocated to the EU more into line with reality, which was a welcome move. At that time, Council stated its intention to base cooperation with Greenland on two separate pillars - a fisheries partnership agreement and a broader arrangement to provide cooperation with Greenland. The present agreement is the former, and the second will be the subject of a separate Council Decision.

  The Budgets Committee should welcome the separation of these two aspects of relations with Greenland, for it will make it much more clear what money is being spent to do what, thus increasing transparency and accountability for the Community budget.

  This, then, is to be a more typical fisheries partnership agreement, similar in many respects to those with ACP countries. The financial contribution is fixed at EUR 15,847,244 per year, including an amount of EUR 3,261,449 to aid Greenland develop and implement its multiannual sectoral programme for fisheries. In exchange, the EU fleets will receive quotas for several important stocks of fish, including cod, redfish, Greenland halibut, Atlantic halibut, shrimp, capelin and snowcrab. The compensation also includes a reserve of EUR 1,540,000 to be used if the EU gets increased access to cod and capelin stocks in addition to those provided for in the annual quotas; this would be based upon scientific assessments of the stocks.

  A major difference between the Greenland agreement and the ACP agreements was the lack of licence fees to be paid by EU ship-owners, which led to complaints about discrimination. The Commission thus introduced licence fees at the mid-term review in 2004. Under the present agreement, the Commission estimates such fees to be approximately €2 million per year.

  As your rapporteur has stressed before, the idea of a multiannual sectoral fisheries programme, to be jointly decided upon by Greenland and the EU via a Joint Committee, has the potential to improve the management of the agreement and, if the information is made public, its transparency as well. Committee on Budgets should insist that it be kept informed of these evaluations. As this is a new development in protocols, it is too early to tell if it will prove useful, leading to more responsible and sustainable fisheries in Greenland, so we must follow this development carefully.

  Three amendments are proposed. Two relate to information that the Commission should provide to the Parliament, including a detailed ex post evaluation of the agreement before it is renewed and reports on the results of the multiannual sectoral programme. The third proposes that if Member States do not report their catches to the Commission as they are required to do under the Common Fisheries Policy, then they should not be given fishing licences the following year. Commissioner Borg has quite rightly given a very high priority to the fight against Illegal, Unreported and Unregulated fishing, and if EU Member States do not fulfil their basic responsibilities to report catches, it seems reasonable to not allow them to benefit from the significant subsides that these fisheries access agreements provide.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Text propus de Comisie[2]Amendamentele Parlamentului

  Amendamentul 1

  Articolul 3 a (nou)

   

  Articolul 3a

  Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului rapoarte anuale privind rezultatele politicii sectoriale multianuale în materie de pescuit indicate la articolul 4 din protocol.

  Justificare

  In order to evaluate whether the compensation paid by the EU is properly accounted for and does in fact promote the sustainable use of fishery resources in Greenland, the Commission should report annually to the Parliament.

  Amendamentul 2

  Articolul 4 alineatul (1a) (nou)

   

  (1a) Comisia verifică, în fiecare an, în ce măsură statele ale căror vase operează în baza protocolului îşi respectă obligaţiile în materie de raportare. În cazul în care constată că acestea nu au fost respectate, Comisia respinge cererile lor de licenţă de pescuit pe anul care urmează.

  Justificare

  Vessels that do not comply with the most basic requirement, reporting what they catch, should not benefit from financial support from the EU.

  Amendamentul 3

  Articolul 4 a (nou)

   

  Articolul 4a

  Înainte de expirarea protocolului şi de a începe negocierile pentru o posibilă prelungire, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului o evaluare ex post a protocolului, inclusiv o analiză costuri-beneficii.

  Justificare

  An evaluation of the current protocol is necessary before new negotiations begin in order to know what changes, if any, should be included in any possible renewal.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între CE, pe de o parte, şi Danemarca şi Groenlanda, pe de altă parte

  Referinţe

  COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)

  Comisia competentă în fond

  PECH

  Aviz emis de către

  Data anunţului în plen

  BUDG

  17.1.2007

   

   

   

  Raportor pentru aviz :

  Data numirii

  Helga Trüpel

  20.9.2004

   

   

  Examinare în comisie

  10.4.2007

   

   

   

  Data adoptării

  10.4.2007

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  22

  2

  0

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

  • [1]  OJ L 209, 2.8.2001, p.1.
  • [2]  Nepublicată încă în JO.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între CE, pe de o parte, şi Danemarca şi Groenlanda, pe de altă parte

  Referinţe

  COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)

  Data consultării PE

  22.12.2006

  Comisia competentă în fond

  Data anunţului în plen

  PECH

  17.1.2007

  Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunţului în plen

  DEVE

  17.1.2007

  BUDG

  17.1.2007

   

   

  Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

  DEVE

  30.1.2007

   

   

   

  Raportor(i)

  Data numirii

  Joop Post

  21.12.2006

   

   

  Raportor(i) substituit (substituiţi)

  Albert Jan Maat

   

   

  Examinare în comisie

  22.3.2007

  10.4.2007

   

   

  Data adoptării

  3.5.2007

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  15

  2

  1

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Stavros Arnaoutakis, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Thomas Wise

  Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

  Iratxe García Pérez