NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

  7.5.2007 - (KOM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS)) - *

  Výbor pre rybné hospodárstvo
  Spravodajca: Joop Post

  Postup : 2006/0262(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0161/2007
  Predkladané texty :
  A6-0161/2007
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

  (KOM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006-0262/2007(CNS))

  (Konzultačný postup)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0804)[1],

  –   so zreteľom na článok 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 Zmluvy o ES,

  –   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0506/2006),

  –   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6‑0161/2007),

  1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

  2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

  3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  4.  žiada o začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  5.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť alebo doplniť návrh Komisie;

  6.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

  Odôvodnenie 2a (nové)

   

  2a) V prípade, že spoločný výbor stanoví možnosti rybolovu na nižšej úrovni, ako je úroveň stanovená v kapitole I prílohy, Grónsko to nahradí Spoločenstvu v nasledujúcich rokoch zodpovedajúcimi možnosťami rybolovu, alebo v tom istom roku inými možnosťami rybolovu, alebo odrátaním zodpovedajúceho podielu dohodnutej platby.

  Odôvodnenie

  V málo pravdepodobnom prípade, že by náhrada prostredníctvom rybolovu nebola možná, by sa mala platba príslušne upraviť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

  Odôvodnenie 2b (nové)

   

  2b) Spoločenstvo by si malo vyhradiť právo upraviť kvóty v prípadoch, keď sa po roku 2010 zistí, že nie sú v súlade s politikou EÚ týkajúcou sa trvalej udržateľnosti.

  Odôvodnenie

  Politika rybného hospodárstva EÚ by mala byť konzistentná v rámci EÚ aj mimo EÚ.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

  Odôvodnenie 2c (nové)

   

  2c) Pri vykonávaní článku 2 ods. 1 protokolu by sa mali plniť podmienky uvedené v článku 1 ods. 2 protokolu.

  Odôvodnenie

  Politika rybného hospodárstva EÚ by mala byť konzistentná v rámci EÚ aj mimo EÚ.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

  Článok 3a (nový)

   

  Článok 3a

  Komisia každoročne predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch sektorovej politiky v oblasti rybolovu opísanej v článku 4 protokolu.

  Odôvodnenie

  Komisia by mala Parlamentu každoročne predložiť správu s cieľom zhodnotiť, či finančná náhrada poskytnutá zo strany EÚ bola primerane vyúčtovaná a či skutočne podporuje trvalo udržateľné využívanie zdrojov rýb v Grónsku.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

  Článok 4 odsek 1a (nový)

   

  Komisia každoročne posúdi, či členské štáty, ktorých plavidlá sa riadia týmto protokolom, konajú v súlade s požiadavkami na predkladanie správ; ak to tak nie je, Komisia zamietne ich žiadosti o licencie na rybolov na nasledujúci rok.

  Odôvodnenie

  Plavidlá, ktoré neplnia najzákladnejšiu požiadavku týkajúcu sa podávania správ o úlovkoch, by nemali profitovať z finančnej podpory poskytovanej EÚ.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

  Článok 4a (nový)

   

  Článok 4a

  Pred uplynutím platnosti protokolu a pred začatím rokovaní o jeho možnom predĺžení Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie protokolu ex post vrátane analýzy nákladov a výnosov.

  Odôvodnenie

  Hodnotenie súčasného protokolu ešte pred začatím nových rokovaní je potrebné preto, aby bolo možné zistiť, či a aké zmeny by sa mali začleniť do prípadného obnoveného protokolu.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Táto dohoda o partnerstve medzi EÚ, Dánskom a Grónskom v oblasti rybolovu je mimoriadnou dohodou. Platby, ktoré s ňou súvisia, sú v skutočnosti vyššie, ako možno očakávať len na základe samotnej dohody o rybolove.

  Pozoruhodné je, že vlastný príspevok, ktorý toto odvetvie hradí, je pomerne nízky. Všetko toto naznačuje, že táto dohoda o rybolove je súčasťou rozsiahleho balíka spolupráce medzi Grónskom a EÚ. Je však prekvapujúce, že dohoda sa v malej miere zaoberá spoločným úsilím v oblasti trvalej udržateľnosti a spoločným riadením populácií rýb. Na základe súčasného otepľovania morí sa však možno domnievať, že jednotlivé druhy rýb migrujú ďalej na sever a že napríklad nízke populácie tresky v Severnom mori sú vyrovnané populáciami v severnejších moriach. Bolo by vhodné, keby sa Európska komisia usilovala o výraznejší ucelený prístup k severoatlantickej oblasti.

  STANOVISKO Výboru pre rozpočet (11.4.2007)

  pre Výbor pre rybné hospodárstvo

  k návrhu nariadenia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej
  (KOM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Helga Trüpel

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Grónsko má s EÚ dohodu o rybolove od roku 1985, kedy prestalo byť jej členom. Európsky parlament[1] a Dvor audítorov kritizovali predchádzajúci protokol platný v rokoch 2001 – 2006, ako Komisia berie na vedomie vo svojej dôvodovej správe, pretože sa snažil o dve veci naraz – platiť náhradu za možnosť rybolovu v grónskych vodách a poskytovať rozpočtovú podporu miestnej vláde Grónska. Pri strednodobom hodnotení dohody v roku 2004 Komisia tieto pripomienky do určitej miery zohľadnila a kvóty pridelené EÚ viac prispôsobila realite, čo bol vítaný krok. Rada v tom čase oznámila svoj úmysel založiť spoluprácu s Grónskom na dvoch samostatných pilieroch – na dohode o partnerstve v sektore rybolovu a na režime širšej spolupráce s Grónskom. Súčasná dohoda je prvým pilierom a druhý pilier bude predmetom samostatného rozhodnutia Rady.

  Výbor pre rozpočet by mal oddelenie týchto dvoch aspektov vzťahov s Grónskom privítať, pretože potom bude oveľa jasnejšie, aké finančné prostriedky sa vynakladajú na aké účely, a tým sa zvýši transparentnosť a zodpovednosť za rozpočet Spoločenstva.

  Malo by teda ísť o bežnejšiu dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, ktorá by bola v mnohých ohľadoch podobná dohodám s krajinami AKT. Finančný príspevok je stanovený na 15 847 244 EUR ročne vrátane sumy 3 261 449 EUR na pomoc Grónsku pri vytváraní a realizovaní viacročného sektorového programu pre rybolov. Loďstvo EÚ za to dostane kvóty na niekoľko významných populácií rýb vrátane tresky, ostriežika, halibuta grónskeho, halibuta atlantického, krevety, korušky polárnej a kraba druhu Chionoecetes. Náhrada zahŕňa aj rezervu vo výške 1 540 000 EUR, ktorá sa má použiť, ak EÚ získa väčší prístup k populáciám tresky a korušky polárnej nad rámec tých množstiev, ktoré sú uvedené v ročných kvótach. Táto možnosť by závisela od vedeckého vyhodnotenia populácií.

  Hlavný rozdiel medzi dohodou s Grónskom a dohodami s krajinami AKT spočíval v tom, že majitelia lodí EÚ nemuseli platiť licenčné poplatky, čo viedlo k sťažnostiam na diskrimináciu. Komisia preto pri strednodobom hodnotení v roku 2004 poplatky zaviedla. Na základe súčasnej dohody Komisia odhaduje, že tieto poplatky dosahujú približne 2 milióny EUR ročne.

  Ako už spravodajkyňa zdôraznila, myšlienka viacročného sektorového programu pre rybolov, o ktorej majú spoločne rozhodnúť Grónsko a EÚ prostredníctvom spoločného výboru, môže zlepšiť riadenie dohody a v prípade uverejňovania informácií aj jej transparentnosť. Výbor pre rozpočet by mal trvať na tom, aby bol o týchto hodnoteniach informovaný. Keďže ide o nový vývoj v oblasti protokolov, je predčasné hodnotiť, či sa ukáže ako užitočný a či v Grónsku prispeje k zodpovednejšiemu a trvalo udržateľnejšiemu rybolovu. Z tohto dôvodu je potrebné dôsledne ho sledovať.

  Predkladáme tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Dva z nich sa týkajú informácií, ktoré by Komisia mala poskytovať Parlamentu vrátane podrobného hodnotenia dohody ex post pred jej predĺžením a správ o výsledkoch viacročného sektorového programu. Tretí návrh uvádza, že ak členské štáty nebudú Komisii podávať správy o svojich úlovkoch, ako sa to od nich vyžaduje v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva, nemali by získať licencie na rybolov na nasledujúci rok. Komisár Borg celkom oprávnene prisúdil vysokú prioritu boju proti nelegálnemu, neohlásenému a neregulovanému rybolovu, a ak si členské štáty EÚ nebudú plniť svoju základnú povinnosť hlásiť úlovky, bude zrejme vhodné neumožniť im profitovať zo značných dotácií, ktoré tieto dohody o prístupe k rybolovu poskytujú.

  POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

  Text predložený Komisiou[2]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

  Článok 3a (nový)

   

  Článok 3a

  Komisia každoročne predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch viacročnej sektorovej politiky v oblasti rybolovu opísanej v článku 4 protokolu.

  Odôvodnenie

  Komisia by mala Parlamentu každoročne predložiť správu, v ktorej zhodnotí, či finančná náhrada poskytnutá zo strany EÚ bola primerane vyúčtovaná a či skutočne podporuje trvalo udržateľné využívanie zdrojov rýb v Grónsku.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

  Článok 4 odsek 1a (nový)

   

  1a. Komisia každoročne posúdi, či členské štáty, ktorých plavidlá sa riadia týmto protokolom, konajú v súlade s požiadavkami na predkladanie správ; ak to tak nie je, Komisia zamietne ich žiadosti o licencie na rybolov na nasledujúci rok.

  Odôvodnenie

  Plavidlá, ktoré neplnia najzákladnejšie požiadavky týkajúce sa podávania správ o úlovkoch, by nemali profitovať z finančnej podpory poskytovanej EÚ.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

  Článok 4a (nový)

   

  Článok 4a

  Pred uplynutím platnosti protokolu a pred začatím nových rokovaní o jeho možnom predĺžení Komisia predloží Parlamentu a Rade hodnotenie protokolu ex post vrátane analýzy nákladov a výnosov.

  Odôvodnenie

  Hodnotenie súčasného protokolu ešte pred začatím nových rokovaní je potrebné preto, aby bolo možné zistiť, či a aké zmeny by sa mali začleniť do prípadného obnoveného protokolu.

  POSTUP

  Názov

  Partnerstvo v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

  Referenčné čísla

  KOM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)

  Gestorský výbor

  PECH

  Výbor, ktorý predložil stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  BUDG

  17.1.2007

   

   

   

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

         dátum menovania

  Helga Trüpel

   

  20.9.2004

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  10.4.2007

   

   

   

  Dátum prijatia

  10.4.2007

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  22

  2

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

  • [1]  Ú. v. ES L 209, 2.8.2001, s. 1.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

  POSTUP

  Názov

  Partnerstvo v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

  Referenčné čísla

  KOM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)

  Dátum konzultácie s EP

  22.12.2006

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  PECH

  17.1.2007

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  DEVE

  17.1.2007

  BUDG

  17.1.2007

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  DEVE

  30.1.2007

   

   

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  Joop Post

  21.12.2006

   

   

  Predchádzajúci spravodajca

  Albert Jan Maat

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  22.3.2007

  10.4.2007

   

   

  Dátum prijatia

  3.5.2007

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  15

  2

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Stavros Arnaoutakis, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Thomas Wise

  Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Iratxe García Pérez