POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

  7.5.2007 - (KOM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS)) - *

  Odbor za ribištvo
  Poročevalec: Joop Post

  Postopek : 2006/0262(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0161/2007
  Predložena besedila :
  A6-0161/2007
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

  (KOM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))

  (Postopek posvetovanja)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2006)0804)[1],

  –   ob upoštevanju člena 37 v povezavi s členom 300(2) pogodbe o ES,

  –   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6–0506/2006),

  –   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za proračun (A6–0161/2007),

  1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

  2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 250(2) pogodbe o ES;

  3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če ima namen odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

  4.  poziva k uvedbi usklajevalnega postopka na osnovi skupne izjave s 4. marca 1975, če ima Svet namen odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

  5.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če ima namen bistveno spremeniti predlog Komisije;

  6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 1

  Uvodna izjava 2 a (novo)

   

  (2a) Če je raven ribolovnih možnosti, ki jo določi Skupni odbor, nižja od tiste, določene v poglavju I Priloge, Grenlandija v naslednjih letih nadomesti Skupnost z ustreznimi ribolovnimi možnostmi ali v istem letu z drugimi ribolovnimi možnostmi ali tako, da odšteje sorazmeren delež dogovorjenega plačila.

  Obrazložitev

  Če nadomestila za ribolovne možnosti ni mogoče izvesti, kar je malo verjetno, bi bilo treba plačilo ustrezno prilagoditi.

  Predlog spremembe 2

  Uvodna izjava 2 b (novo)

   

  (2b) Skupnost si mora pridržati pravico do prilagoditve kvot, če se ugotovi, da po letu 2010 te niso usklajene s trajnostno politiko EU.

  Obrazložitev

  Ribiška politika EU bi morala biti dosledna tako v EU kot zunaj nje.

  Predlog spremembe 3

  Uvodna izjava 2 c (novo)

   

  (2c) Pri izvajanju člena 2(1) protokola je treba upoštevati pogoje iz člena 1(2) istega protokola.

  Obrazložitev

  Ribiška politika EU bi morala biti dosledna tako v EU kot zunaj nje.

  Predlog spremembe 4

  Člen 3 a (novo)

   

  Člen 3a

  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu letno poroča o rezultatih sektorske ribiške politike, opisane v členu 4 protokola.

  Obrazložitev

  Da bi lahko ocenili, ali je nadomestilo, ki ga plačuje EU, ustrezno upoštevano in ali dejansko spodbuja trajnostni razvoj ribolovnih virov na Grenlandiji, bi morala Komisija vsako leto poročati Parlamentu.

  Predlog spremembe 5

  Člen 4, odstavek 1 a (novo)

   

  Komisija vsako leto oceni, ali so države članice, katerih plovila delujejo v skladu s protokolom, izpolnile obveznosti glede poročanja. Če tega niso storile, Komisija zavrne njihove zahteve za ribolovna dovoljenja za naslednje leto.

  Obrazložitev

  Plovila, ki ne izpolnjujejo najosnovnejše obveznosti, tj. poročanje o svojem ulovu, ne bi smela prejemati finančne podpore EU.

  Predlog spremembe 6

  Člen 4 a (novo)

   

  Člen 4a

  Komisija pred iztekom veljavnosti protokola in začetkom pogajanj za njegovo morebitno podaljšanje predloži Evropskemu parlamentu in Svetu naknadno oceno protokola skupaj z analizo stroškov in koristi.

  Obrazložitev

  Pred začetkom novih pogajanj je potrebna ocena trenutnega protokola, da se ugotovi, ali je treba v morebitno obnovo protokola vključiti spremembe in kakšne naj bi te bile.

  • [1]  Še ni objavljeno v UL.

  OBRAZLOŽITEV

  Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU, Dansko in Grenlandijo je poseben sporazum. Z njim povezana plačila so namreč višja kot pa pri običajnem sporazumu samo o ribištvu.

  Omeniti je treba, da so lastni prispevki sektorja sorazmerno nizki, kar kaže na to, da je sporazum o ribištvu del širšega paketa o sodelovanju med Grenlandijo in Evropsko unijo. Presenetljivo je, da se sporazum tako malo posveča skupnim prizadevanjem za trajnostni pristop ali skupno upravljanje staležev. Zaradi sedanjega segrevanja oceana se bodo vrste rib verjetno selile dlje proti severu, majhne staleže trske v Severnem morju, na primer, pa bo nadomestil ulov v bolj severnih morjih. Dobro bi bilo, če bi si Komisija na severnoatlantskem območju prizadevala za bolj celosten pristop.

  MNENJE Odbora za proračun (11.4.2007)

  za Odbor za ribištvo

  o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani
  (KOM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))

  Pripravljavka mnenja: Helga Trüpel

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Grenlandija ima z EU sporazum o ribolovu od prenehanja njenega članstva leta 1985. Prejšnji protokol (od 2001 do 2006) sta, kot priznava Komisija v obrazložitvenem memorandumu, kritizirala Evropski parlament[1] in Računsko sodišče, saj je hkrati poskušal plačati nadomestilo za dostop do ribolovnih območij Grenlandije ter zagotoviti proračunsko podporo lokalni vladi Grenlandije. Komisija se je ob vmesnem pregledu sporazuma leta 2004 odzvala na te zadeve tako, da je bolj prilagodila kvote, dodeljene EU, dejanskim možnostim, kar je bil dobrodošel ukrep. Hkrati pa je Svet izrazil namero, da bo sodelovanje z Grenlandijo osnoval na dveh ločenih stebrih – na sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju ter na širši ureditvi za zagotovitev sodelovanja z Grenlandijo. Pričujoči sporazum predstavlja prvi steber, za drugega pa bo Svet posebej sprejel sklep.

  Odbor za proračun mora pozdraviti ločitev teh dveh vidikov odnosov z Grenlandijo, saj bo tako veliko bolj jasno, koliko denarja se porabi in za kaj. Tako se bosta povečali preglednost in odgovornost za proračun Skupnosti.

  Ta sporazum bo imel tako več značilnosti sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju in bo v številnih ozirih podoben sporazumom z državami AKP. Letni finančni prispevek je določen v višini 15.847.244 EUR, vključno z zneskom 3.261.449 EUR za pomoč Grenlandiji pri razvoju in izvajanju njenega večletnega sektorskega programa za ribištvo. V zameno bodo flote EU dobile kvote za nekatere pomembne staleže rib, vključno s trsko, rdečim okunom, grenlandsko morsko ploščo, navadnim jezikom, kozico, kapelanom in snežnim pajkom. Nadomestilo vključuje tudi rezervo 1.540.000 EUR, ki se bo uporabila, če bo EU poleg že določenih letnih kvot še povečala dostop do staležev trske in kapelana; odločitev bo temeljila na znanstveni oceni staležev.

  Glavna razlika med sporazumom z Grenlandijo in sporazumi z državami AKP je bila v tem, da lastniki ladij iz EU ni bilo treba plačevati licenčnin, kar je privedlo do pritožb zaradi diskriminacije. Komisija je zato ob vmesnem pregledu 2004 uvedla licenčnine in ocenjuje, da znašajo po sedanji pogodbi približno 2 milijona EUR letno.

  Kot je pripravljavka mnenja že poudarila, zamisel o večletnem sektorskem programu za ribištvo, o katerem bi Grenlandija in EU skupaj sprejeli odločitev prek skupnega odbora, daje možnost za izboljšanje upravljanja sporazuma in, če bodo informacije objavljene, tudi za njegovo večjo preglednost. Odbor za proračun mora vztrajati, da je o teh ocenah obveščen. Ker gre za novost na področju protokolov, je še prezgodaj trditi, da bo to izkazalo za koristno in bo privedlo do odgovornejšega in trajnostnega ribištva na Grenlandiji, zato je potrebno pozorno spremljanje.

  Predlagani so trije predlogi sprememb. Dva se nanašata na informacije, ki bi jih morala Komisija posredovati Parlamentu, vključno s podrobnim naknadnim vrednotenjem sporazuma pred njegovim podaljšanjem ter poročili o rezultatih večletnega sektorskega programa. Tretji predlog spremembe je, da se državam članicam, ki ne poročajo Komisiji o ulovu, kar so dolžne storiti v skladu s skupno ribiško politiko, naslednje leto ne bi smelo izdati ribolovnega dovoljenja. Komisar Borg je upravičeno namenil veliko prednost boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu in če države članice EU ne izpolnjujejo svojih osnovnih dolžnosti poročanja o ulovu, se zdi smiselno, da se jim prepove koriščenje precejšnjih subvencij, ki jih zagotavljajo sporazumi o ribolovu.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija[2]Predlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 1

  Člen 3 a (novo)

   

  Člen 3a

  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu letno poroča o rezultatih večletne sektorske ribiške politike, opisane v členu 4 protokola.

  Obrazložitev

  Da bi lahko ocenili, ali je nadomestilo, ki ga plačuje EU, ustrezno upoštevano in ali dejansko spodbuja trajnostni razvoj ribolovnih virov na Grenlandiji, bi morala Komisija vsako leto poročati Parlamentu.

  Predlog spremembe 2

  Člen 4, odstavek 1 a (novo)

   

  1a. Komisija vsako leto oceni, ali so države članice, katerih plovila delujejo v skladu s tem protokolom, izpolnile obveznosti poročanja. Če tega niso storile, Komisija ne ugodi njihovim zahtevam za ribolovna dovoljenja za naslednje leto.

  Obrazložitev

  Plovila, ki ne izpolnjujejo najosnovnejše obveznosti, tj. poročanje o svojem ulovu, ne bi smela prejemati finančne podpore od EU.

  Predlog spremembe 3

  Člen 4 a (novo)

   

  Člen 4a

  Komisija pred iztekom veljavnosti protokola in pred začetkom novih pogajanj za njegovo morebitno podaljšanje Evropskemu parlamentu in Svetu predloži naknadno vrednotenje protokola, ki vključuje analizo stroškov in koristi.

  Obrazložitev

  Pred začetkom novih pogajanj je potrebno vrednotenje sedanjega protokola, zato da se ugotovi, ali je treba v morebitno obnovo protokola vključiti spremembe in kakšne naj bi te bile.

  POSTOPEK

  Naslov

  Partnerstvo v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Dansko in Grenlandijo na drugi strani

  Referenčni dokumenti

  KOM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)

  Pristojni odbor

  PECH

  Mnenje pripravil

         Datum razglasitve na zasedanju

  BUDG

  17.1.2007

   

   

   

  Pripravljavec/-ka mnenja

         Datum imenovanja

  Helga Trüpel

  20.9.2004

   

   

  Obravnava v odboru

  10.4.2007

   

   

   

  Datum sprejetja

  10.4.2007

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  22

  2

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

  • [1]  UL L 209, 2. 8. 2001, str. 1.
  • [2]  Še neobjavljeno v UL.

  POSTOPEK

  Naslov

  Partnerstvo v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Dansko in Grenlandijo na drugi strani

  Referenčni dokumenti

  KOM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)

  Datum posvetovanja z EP

  22.12.2006

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  PECH

  17.1.2007

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  DEVE

  17.1.2007

  BUDG

  17.1.2007

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

         Datum sklepa

  DEVE

  30.1.2007

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Joop Post

  21.12.2006

   

   

  Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

  Albert Jan Maat

   

   

  Obravnava v odboru

  22.3.2007

  10.4.2007

   

   

  Datum sprejetja

  3.5.2007

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  15

  2

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Stavros Arnaoutakis, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Thomas Wise

  Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Iratxe García Pérez

  Datum predložitve

  7.5.2007