INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske transport- og energinet

  9.5.2007 - (17032/2/2006 – C6‑0101/2007 – 2004/0154(COD)) - ***II

  Budgetudvalget
  Ordfører: Mario Mauro

  Procedure : 2004/0154(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0169/2007
  Indgivne tekster :
  A6-0169/2007
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske transport- og energinet

  (17032/2/2006 – C6‑0101/2007 – 2004/0154(COD))

  (Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Rådets fælles holdning (17032/2/2006 – C6‑0101/2007),

  –   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0475),

  –   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2006)0245),

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

  –   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Budgetudvalget (A6‑0169/2007),

  1.  godkender den fælles holdning;

  2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

  3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

  4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EUT C 272 E af 9.11.2006, s. 404.

  PROCEDURE

  Titel

  Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske transport- og energinet

  Referencer

  17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)

  Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

  26.10.2005                     T6-0403/2005

  Kommissionens forslag

  COM(2004)0475 - C6-0086/2004

  Kommissionens ændrede forslag

  COM(2006)0245

  Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

  29.3.2007

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  BUDG

  29.3.2007

  Ordfører

         Dato for valg

  Mario Mauro

  20.9.2004

   

   

  Dato for vedtagelse

  7.5.2007

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  15

  1

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Petre Popeangă, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Hans-Peter Martin

  Dato for indgivelse

  9.5.2007