ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

  9.5.2007 - (17032/2/2006 – C6‑0101/2007 – 2004/0154(COD)) - ***II

  Επιτροπή Προϋπολογισμών
  Εισηγητής: Mario Mauro

  Διαδικασία : 2004/0154(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0169/2007
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0169/2007
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

  (17032/2/2006 – C6‑0101/2007 – 2004/0154(COD))

  (Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (17032/2/2006 – C6‑0101/2007),

  –   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0475),

  –   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2006)0245),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6‑0169/2007),

  1.  εγκρίνει την κοινή θέση·

  2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

  4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 272 E, της 9.11.2006, σελ. 404.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Κοινοτική οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

  Έγγραφα αναφοράς

  17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)

  Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

  26.10.2005                     T6-0403/2005

  Πρόταση της Επιτροπής

  COM(2004)0475 - C6-0086/2004

  Τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής

  COM(2006)0245

  Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

  29.3.2007

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  29.3.2007

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Mario Mauro

  20.9.2004

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  7.5.2007

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  15

  1

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Petre Popeangă, Αντώνης Σαμαράς, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Hans-Peter Martin