Betänkande - A6-0169/2007Betänkande
A6-0169/2007

  ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet

  9.5.2007 - (17032/2/2006 – C6‑0101/2007 – 2004/0154(COD)) - ***II

  Budgetutskottet
  Föredragande: Mario Mauro

  Förfarande : 2004/0154(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0169/2007
  Ingivna texter :
  A6-0169/2007
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet

  (17032/2/2006 – C6‑0101/2007 – 2004/0154(COD))

  (Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (17032/2/2006 – C6‑0101/2007),

  –   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2004)0475),

  –   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2006)0245),

  –   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

  –   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från budgetutskottet (A6‑0169/2007).

  1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

  2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

  4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  • [1]  EUT C 272 E, 9.11.2006, s. 273–404.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Gemenskapens finansiella stöd till de transeuropeiska transport- och energinäten

  Referensnummer

  17032/2/2006 – C6-0101/2007 – 2004/0154(COD)

  Parlamentets första behandling – P-nummer

  26.10.2005

  T6-0403/2005

  Kommissionens förslag

  KOM(2004)0475 – C6-0086/2004

  Kommissionens ändrade förslag

  KOM(2006)0245

  Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

  29.3.2007

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  29.3.2007

  Föredragande

         Utnämning

  Mario Mauro

  20.9.2004

   

   

  Antagande

  7.5.2007

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  15

  1

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Petre Popeangă, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Hans-Peter Martin

  Ingivande

  9.5.2007