ДОКЛАД относно предложението за Рамково решение на Съвета относно организацията и съдържанието на обмена на информация, извлечена от регистрите за съдимост, между държавите-членки

9.5.2007 - (COM(2005)0690 – C6‑0052/2006 – 2005/0267(CNS)) - *

Комитет за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Процедура : 2005/0267(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0170/2007
Внесени текстове :
A6-0170/2007
Приети текстове :

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Рамково решение на Съвета относно организацията и съдържанието на обмена на информация, извлечена от регистрите за съдимост, между държавите-членки

(COM(2005)0690 – C6‑0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията (COM(2005)0690)[1],

–   като взе предвид членове 31 и 34, параграф 2, буква б) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е допитал до него (C6‑0052/2006),

–   като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комитета за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6‑0170/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията, във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си съгласно

     член 250, параграф 2, от Договора за ЕО;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията, отново да се допита до него;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 8 a (ново)

 

(8a) Фактът, че за една наказателна присъда могат да се прилагат различни правни режими, води до разпространение на ненадеждна информация между държавите-членки и създава правна несигурност за осъденото лице. За да се избегне тази ситуация, осъждащата държава-членка се счита за собственик на данните за наказателните присъди, произнесени на нейната територия срещу граждани на други държави-членки. Съответно, държавата-членка, чийто гражданин е осъденото лице и на която ще бъдат предадени тези данни, трябва да гарантира тяхното осъвременяване чрез отчитане на всякакви промени или заличавания, настъпващи в осъждащата държава-членка. Единствено данни, които са били осъвременявани по този начин, следва да се използват за вътрешни цели от държавата-членка, на която е гражданин лицето, или след това да се предават от нея на друга държава, било то друга държава-членка или трета страна.

Изменение 2

Съображение 10

(10) Personal data handled as part of the implementation of this Framework Decision are protected in accordance with the provisions of Framework Decision XXX on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters. This Framework Decision also incorporates the provisions of the Decision of 21 November 2005 on the exchange of information extracted from the criminal records11, which limit the use the requesting Member State can make of information asked for. It supplements them with specific rules applying where the Member State of the person’s nationality forward conviction information transmitted to it by the convicting Member State.

10) Личните данни, обработвани в рамките на прилагането на настоящото Рамково решение, са защитени съгласно разпоредбите на Рамково решение XXX относно защитата на лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, и по-специално съгласно основните принципи за защита на личните данни, посочени в член 9 на настоящото Рамково решение. Настоящото Рамково решение включва и разпоредбите на Решението от 21 ноември 2005 г. относно обмен на информация, получена от данните за съдимост, които налагат ограничения за използването на поисканата информация от страна на отправилата запитване държава-членка. То ги допълва с конкретни правила, които се прилагат, когато държавата-членка на гражданството на лицето препраща информация относно присъдата, предадена й от държавата-членка на присъдата.

 

Обосновка

The Framework decision on data protection in the context of police and judicial cooperation, which should apply also to the present act as a lex generalis, is still in the process of being finalised; for this reasons it seems necessary to recall a basic set of general data protection principles to be respected while collecting, processing, transmitting data within the scope of present Framework Decision.

Изменение 3

Съображение 12 a (ново)

 

12a) Подобряването на обмена и разпространението на информацията за съдимостта може значително да засили съдебното и полицейско сътрудничество на ниво ЕС, но това сътрудничество може да бъде затруднено, ако не се допълни от бързо приемане на единен набор от основни процесуални гаранции за заподозрeните и подсъдими лица в наказателните производства, приложими във всички държави-членки.

Обосновка

The Framework Decision on procedural guarantees for suspects and defendants in criminal proceedings is still pending adoption in Council since 2004 and this delay can considerably hamper progresses in judicial and police cooperation, in particular creating conflicts with constitutional measures at a national level.

Изменение 4

Член 1, буква a)

(a) to define the ways in which a Member State in which a conviction is handed down against a national of another Member State (the "convicting Member State") may transmit such a conviction to the Member State of the convicted person's nationality (the "Member State of the person's nationality")

a) да определи начините, по които държавата-членка, в която е издадена присъда срещу гражданин на друга държава-членка (по-долу „държава-членка на присъдата“), предава информацията относно въпросната присъда на държавата-членка, чийто гражданин се явява осъденото лице (по-долу „държава-членка на гражданството“)

Обосновка

The initial English version states that a Member State 'may transmit' the information. However, this is not an option but an obligation.

Изменение 5

Член 2, буква a)

a) "conviction" means any final decision of a criminal court or of an administrative authority whose decision can be appealed against before a court having jurisdiction in particular in criminal matters, establishing guilt of a criminal offence or an act punishable in accordance with national law as an offence against the law

a) „присъда“ означава всяко окончателно съдебно решение, с което се установява вина, чрез наказателно производство, за криминално престъпление съгласно национално право.

Изменение 6

Член 3, параграф 1

1. For the purposes of this Framework Decision, each Member State shall designate a central authority. However, for the transmission of information under Article 4 and for replies to requests as referred to in Articles 6 and 7, Member States may designate one or more central authorities.

1. По смисъла на настоящето Рамково решение, всяка държава-членка определя централен орган. При все това, с оглед предаването на информация по член 4 и предоставянето на отговори на искания за информация по член 7, държавите-членки могат да определят един или повече централни органи.

Обосновка

Article 7 of the proposal specifies how requests for information should be replied to.

Изменение 7

Член 4, параграф 1

1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure all convictions handed down within its territory are accompanied, when transmitted to the national criminal record, by the nationality of the convicted person if they are a national of another Member State.

1. Всяка държава-членка предприема необходимите мерки с оглед на това издадените на нейна територия присъди, след като вече са внесени в бюлетините за съдимост, да посочват, при вписването им в националния регистър за съдимост, гражданството или гражданствата на осъденото лице, ако то се явява гражданин на друга държава-членка.

Обосновка

The unamended article refers to the obligation to forward details of sentences, but does not mention the prior obligation to enter them in the register of criminal records of the Member States where the sentence was passed. It should also be taken into account that the convicted person may have more than one nationality.

Изменение 8

Член 4, параграф 2, точка 2

If the interested party is a national of several Member States, the relevant information shall be transmitted to each of these Member States, even if the convicted person is a national of the Member State within whose territory they have been convicted.

Ако е общоизвестен факт, че осъденото лице е гражданин на няколко държави-членки, съответната информация се предава на всяка една от въпросните държави-членки, дори и осъденото лице да е гражданин на държавата-членка, на чиято територия то е осъдено.

Обосновка

In some cases it may not be known that a convicted person has double nationality.

Изменение 9

Член 4, параграф 3

3. The transmission of information on convictions shall also include the length of time the conviction is to remain in the register of the convicting Member State, in accordance with that the convicting Member State's national legislation at the time of transmission to the Member State of the person's nationality.

заличава се

Обосновка

It would be impossible to comply with this obligation in the case of Member States whose national legislation requires certain criteria, in addition to the prison term having been served, for a conviction to be considered spent (e.g. having paid the fine forming part of the sentence).

Изменение 10

Член 4, параграф 4

4. Any subsequent measures taken in application of the convicting Member State's national legislation which involve an alteration or deletion of information contained in criminal records, including those affecting the length of time the information is to be kept, shall be immediately transmitted by the central authority of the convicting Member State to the central authority of the Member State of the person's nationality.

4. Всяко последващо изменение или заличаване на информация, съдържаща се в регистъра за съдимост, се съобщава незабавно от централния орган на държавата-членка на присъдата на централния орган на държавата-членка на гражданството.

Обосновка

Any updating or alteration of the criminal records of the convicting Member State must be immediately transmitted to that of the person's nationality, to ensure that the data in the latter's criminal records are kept up-to-date.

Изменение 11

Член 5, параграф 1

1. The central authority of the Member State of the person's nationality shall store all information transmitted under Article 4, in order to be able to retransmit it in accordance with Article 7.

1. Централният орган на държавата-членка на гражданството съхранява информацията, предадена по член 4, параграф 2 и 4, и член 11, за да бъде в състояние да препрати въпросната информация в съответствие с член 7.

Обосновка

'All' could give rise to more than one interpretation. It therefore seems preferable to refer to Article 11 regarding the content of the information. The amendment also aims to prevent any distortions of information which might arise when converting the categories of data of the convicting Member State to those of the Member State of the person's nationality.

Изменение 12

Член 5, параграф 3

3. The Member State of the person's nationality may only use information which has been updated in accordance with paragraph 2. The obligation provided for by paragraph 2 may not lead to less favourable treatment in national proceedings than if the person had been convicted by a national court.

3. Държавата-членка на гражданството може да използва единствено информация, която е осъвременена в съответствие с параграф 2.

Обосновка

The rule proposed in the deleted sentence has nothing to do with the content of the proposal.

Изменение 13

Член 6, параграф 1

1. When information from the national criminal record of a Member State is requested, the central authority may, in accordance with national law, submit a request to the central authority of another Member State for information and related data to be extracted from the criminal record.

1. В случаите, когато, в рамките на наказателно съдопроизводство, образувано срещу дадено лице или по причини, различни от наказателно съдопроизводство, се изисква информация от националния регистър за съдимост на дадена държава-членка, централният орган може, в съответствие с националното законодателство, да отправи искане към централния орган на друга държава-членка за извлечение на информация от регисътра за съдимост или свързани с него данни.

Обосновка

It is necessary to include the situations covered by Article 7 of the proposal.

Изменение 14

Член 6, параграф 1 a (нов)

1a. В случаите, когато се изисква информация от националния регистър за съдимост на държавата-членка на гражданството за цели, различни от наказателно съдопроизводство, държавата-членка, отправила искането, посочва причините, които го обосновават.

Обосновка

This amendment is in line with the wording of Article 9(2) of the proposal and corresponds to the need to define the specific cases in which such information may be transmitted under the law of the convicting Member State or that of the person's nationality, according to the circumstances, in order to be used outside the framework of a criminal procedure.

Изменение 15

Член 6, параграф 2

2. When a person asks for information on their own criminal record, the central authority of the Member State in which the request is made may, in accordance with national law, submit a request to the central authority of another Member State for information and related data to be extracted from the criminal record, provided the interested party is or has been a resident or a national of the requesting or requested Member State.

2. В случаите, когато дадено лице прави запитване относно информация, съдържаща се в неговия собствен бюлетин за съдимост, централният орган на държавата-членка, в която е внесено запитването, отправя, в съотвествие с националното законодателство, искане към централния орган на друга държава-членка за извлечение на информация от регистъра за съдимост и свързани с него дании, при условие, че засегнатото лице пребивава или е пребивавало постоянно, или се явява или се е явявало гражданин на държавата-членка, която отправя или към която е отправено искането.

Обосновка

In cases where the person concerned is or has been a resident or national of a Member State and these circumstances are confirmed, a request for information from that Member State cannot depend on the choice of the Member State where the request is made.

Изменение 16

Член 7, параграф 1, буква a)

a) national convictions

а) национални присъди, включени в регистъра за съдимост.

Обосновка

The aim is to make it clear that only offences included in the register, i.e. not considered spent once the sentence has been served, produce legal effects. This amendment should be considered in conjunction with the following amendment, the aim being not to create an over-complex regime which could pose obstacles to the exchange of information.

Изменение 17

Член 7, параграф 1, буква г)

d) any convictions handed down in third countries and subsequently transmitted to it.

г) всяка присъда, издадена в трета страна, информацията за която впоследствие й е предадена и включена в нейния регистър за съдимост.

Обосновка

The aim is to ensure that only convictions which are on the register - i.e. not considered spent once the sentence has been served - produce legal effects.

Изменение 18

Член 7, параграф 2, алинея 1

2. When information extracted from criminal records is requested under Article 6 from the central authority of the Member State of the person's nationality for any other purpose than that of criminal proceedings, that State shall respond in accordance with national law for national convictions and convictions handed down in third countries and subsequently transmitted to it.

2. В случаите, когато централният орган на държавата-членка на гражданство отправя искане за извлечение на информация от регистъра за съдимост, по силата на член 6, по причини, различни от наказателно съдопроизводство, държавата предоставя отговор, относно национални присъди или присъди, произнесени от трети страни, за които впоследствие й е предадена информация и които са внесени в нейния регистър за съдимост в съотвествие с националното законодателство.

Обосновка

The aim is to ensure that only convictions which are on the register - i.e. not considered spent once the sentence has been served - produce legal effects, and to determine what information can be transmitted.

Изменение 19

Член 7, параграф 2, алинея 2

The central authority of the Member State of the person's nationality shall immediately ascertain from the central authority of the convicting Member State whether and to what extent the information on convictions handed down in the latter and transmitted to the former may be transmitted to the central authority of the requesting Member State.

Що се отнася до информацията, предавана от държавата-членка на присъдата, централният орган на държавата-членка на гражданството препраща получената информация. При препращане на информация съгласно член 4, централният орган на държавата-членка на присъдата може да информира централния орган на държавата-членка на гражданството, че предадената информация на втората държава относно издадените присъди в първата държава, може да бъде предадена на централния орган на друга държава-членка, отправила искане за това, единствено със съгласието на държавата-членка на присъдата.

Обосновка

The forwarding of information to a Member State requesting it which is neither that of the person's nationality nor that which handed down the conviction shall be permitted as a general rule and unless there are instructions to the contrary for specific reasons. A system of consultation such as that proposed in the initial text of this paragraph would slow down the exchange of information.

Изменение 20

Член 7, параграф 2, алинея 3

The central authority of the convicting Member State shall reply to the central authority of the person's nationality early enough to enable the latter to meet the reply deadlines provided for in Article 8.

В случаите, когато се изисква съгласието на държавата-членка на присъдата, централният орган на последната предоставя отговор на централния орган на държавата-членка на гражданството в срок, който позволява на последната да спази сроковете за отговор, предвидени в член 8.

Обосновка

Consistency with Amendment 18.

Изменение 21

Член 7, параграф 4

4. When information extracted from criminal records is requested from the central authority of a different Member State to the Member State of the person's nationality, the latter shall transmit information on national convictions to the central authority of the requesting Member State. If the request is not related to criminal proceedings, it shall respond in accordance with national law.

4. В случаите, когато централният орган на държава-членка, различна от държавата-членка на гражданството, отправя искане за извлечение на информация от регистъра за съдимост, държавата-членка към която е отправено запитването предава информацията относно въведените в нейния регистър за съдимост присъди на централния орган на държавата-членка, отправила искането Ако запитването не е свързано с наказателно съдопроизводство, централният орган на държавата-членка, към която е отправено искането, предоствавя отговор в съответствие с националното законодателство.

Обосновка

The aim is to ensure that only convictions which are on the register - i.e. not considered spent once the sentence has been served - produce legal effects, and to determine what information can be transmitted.

Изменение 22

Член 9, параграф -1 (нов)

 

-1. При обработката и предаването на лични данни за целите на настоящото Рамково решение се спазват поне следните основни принципи:

 

а) Обработката на данни трябва да бъде предвидена в законодателството и да бъде необходима и съразмерна по отношение на целта на събиране и/или последваща обработка;

 

б) Данните могат да бъдат обработвани единствено за конкретни и законни цели и тяхната последваща обработка се осъществява по начин, съответстващ на тези цели;

 

в) Данните са точни и актуализирани;

 

г) Специални категории данни, касаещи расовия или етнически произход, политическите възгледи, религиозните или философски убеждения, членството в партийни или синдикални организации, сексуалната ориентация или здравето се обработват единствено, ако е абсолютно наложително за целите на конкретен случай и при спазване на определени гаранции.

Изменение 23

Член 9, параграф 1

1. Personal data provided under Article 7(1) and (4) for the purposes of criminal proceedings may be used by the requesting Member State, solely for the purposes of the particular proceedings they were requested for, in accordance with the annexed form.

1. Личните данни, предоставени по член 7, параграфи 1 и 4 за целите на наказателно производство, могат да бъдат използвани от държавата-членка, отправяща запитването, в съответствие с принципите, посочени в параграф -1, и по-специално единствено за целите на конкретното производство, за което са били поискани, в съответствие с приложения формуляр.

Изменение 24

Член 9, параграф 2

2. Personal data provided under Article 7(2) and (4) for any purposes other than that of criminal proceedings may be used by the requesting Member State, in accordance with its national law, solely for the purposes of the particular proceedings they were requested for and within the limits set out by the requested Member State in the relevant form.

2. Личните данни, предоставени по член 7, параграфи 1 и 4 за цели, различни от наказателно производство, могат да бъдат използвани от държавата-членка, отправяща запитването, в съответствие с националното законодателство и с принципите, посочени в параграф -1 и по-специално единствено за целите на конкретното производство, за което са били поискани, и в рамките на ограниченията, определени в съответния формуляр от държавата, към която е отправено запитването.

Изменение 25

Член 9, параграф 3

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, personal data provided under Article 7(1), (2) and (4) may be used by the requesting Member State for preventing an immediate and serious threat to public security.

3. Въпреки параграфи 1 и 2, личните данни, предоставени по член 7, параграфи 1, 2 и 4, могат да бъдат използвани от държавата-членка, отправяща запитването, ако това използване е необходимо и пропорционално с цел предотвратяване на непосредствена и сериозна заплаха за държавната сигурност; в този случай, държавата-членка, отправила запитването, предоставя на държавата-членка, към която е отправено запитването, последващо (ex post) уведомление относно изпълнението на условията за необходимост, пропорционалност, неотложност и сериозност на заплахата.

Изменение 26

Член 9, параграф 4

4. Member States shall take the necessary measures to ensure that personal data transmitted to a third county under Article 7(3) are subject to the same usage restrictions as those applicable in Member States under Article 7(1), (2) and (3).

4. В допълнение, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че личните данни, предадени на трета страна съгласно член 7, параграф 3 подлежат на същите ограничения за ползване като приложимите в държавите-членки съгласно член 7, параграфи 1, 2 и 3.

Изменение 27

Член 9, параграф 5

5. This article does not apply to personal data obtained by a Member State under this Framework Decision and originating from that Member State.

5. Параграфи 1 до 4 не се прилагат за личните данни, получени от държава-членка съгласно настоящото Рамково решение и с произход от въпросната държава-членка.

Изменение 28

Член 9, параграф 5 a (нов)

 

5a. Всяка държава-членка следва да осигури систематичното информиране на националните органи за защита на данните за обмена на лични данни съгласно настоящото Рамково решение и по-специално за използването на лични данни при обстоятелствата, споменати в член 9, параграф 3.

 

Органите за защита на данните на държавите-членки наблюдават и контролират обмена, споменат в параграф 1и си сътрудничат за тази цел.

Изменение 29

Член 9 a (нов)

 

Член 9a

Права на субекта на данни

 

1. Субектът на данните следва да бъде информиран за факта, че се обработват лични данни, отнасящи се до него.

При необходимост предоставянето на тази информация се забавя, за да не се възпрепятстват целите, за които се обработват данните.

 

2. Субектът на данните има право да получи без прекомерно забавяне информацията, предмет на обработваните данни, на език, който разбира, както и да поправи и, по целесъобразност, да заличи данни, чиято обработка е в нарушение на залегналите в член 9, параграф -1 принципи.

 

3. Информацията, спомената в параграф 1, може да бъде отказана или забавена, ако това е абсолютно необходимо:

а) за да се защити сигурността и обществения ред;

б) за да се предотврати престъпление;

в) за да не се възпрепятства разследването и наказателното преследване на криминални престъпления;

г)за да се защитят правата и гаранциите на трети страни.

Изменение 30

Член 11, параграф 2, буква a)

a) information on the convicted person (surname, first name, date of birth, place of birth, pseudonym or alias if applicable, gender, nationality, legal form and registered office for legal persons)

а) информация относно осъденото лице (фамилно и собствено име, предишно име, дата на раждане, месторождение, псевдоними или прозвища, по целесъобразност, пол, гражданство, правна форма и седалище - за юридическите лица)

Обосновка

Previous names should be included in view of the numerous cases of changes of name or identity.

Изменение 31

Член 11, параграф 2, буква б)

b) information on the nature of the conviction (date and place, name and type of convicting authority)

б) информация относно характера на присъдата (дата и място, регистрационен номер, ако е известен, и наименование и естество на органа, издал присъдата)

Обосновка

Identification will be facilitated by including the number of the legal decision where known.

Изменение 32

Член 11, параграф 2, буква в)

c) information on the facts giving rise to the conviction (date, place, type, legal status, applicable criminal law)

в) информация относно фактическите данни, основание за присъдата (дата, естество, правен статут, приложимо наказателно законодателство)

Обосновка

The place where the crime was committed is not of importance with regard to the effects which the sentence may have on other criminal proceedings. Some Member States do not include the place of commission in the data entered in criminal records.

Изменение 33

Член 11, параграф 6

6. The technical alterations referred to in paragraph 5 shall be carried out within three years from the date the format and the ways in which information on convictions may be exchanged electronically are adopted.

6. Посочените в параграф 5 технически промени се извършват в срок от една година от датата на приемане на формата и начините за електронен обмен на информация относно присъдите.

Изменение 34

Член 14, параграф 5

5. This Framework Decision has no impact on the application of more favourable provisions included in bilateral or multilateral agreements concluded between Member States.

5. Настоящето Рамково решение не възпрепятства прилагането на по-благоприятни разпоредби, съдържащи се в двустранни или многостранни споразумения или конвенции, сключени между държавите-членки.

Обосновка

Consistency with Amendment 17.

  • [1]  Все още непубликуван в ОВ.

EXPLANATORY STATEMENT

Background

Information concerning the different types of convictions, arrests, search and arrest warrants, criminal records, or other significant evidence of a criminal background is entered and kept in the register of criminal records in line with the national law of each Member State. The main objective of criminal records is to provide a full history of all individual criminal backgrounds which can be used for a number of purposes, including identification of suspects, aiding criminal investigations under way, determining how strictly to apply a sentence in a criminal trial, and clarifying and evaluating a person's honesty and suitability. The existence of such registers reflects the need to enter and keep information on convictions of citizens or residents of a country. The principle that it is for each Member State to centralise the information on convictions of its own nationals has been retained unchanged (the principle of nationality).

However, thanks to the impact of frequent border crossings in the EU, it is more and more common for people to receive criminal convictions outside their country of nationality. The key issue is therefore what to do with the information on convictions of persons who are neither nationals nor residents of the Member State in which they are nevertheless convicted: how to register these convictions, and whom to forward them to and how. As things stand, there are no common EU criteria concerning convictions of non-nationals (since we are dealing with a purely national competence). On the one hand, some Member States do not include foreign convictions of their own citizens in their register of criminal records; on the other, those which do employ varying criteria when entering such data. The nature of the information registered regarding criminal records thus differs from one Member State to another. Apart from different kinds of information being registered, the existing system for exchange of information between Member States is unsatisfactory and does not lead to efficient or correct crossborder use.

Allowing for the need for full respect of the diversity of the Member States' legal systems, the independence of the judiciary and all the existing European mechanisms, it is now important, as a matter of urgency, to consolidate the European area of justice in order to guarantee the fundamental rights and freedoms of all EU citizens, while reinforcing mutual trust and the rule of law throughout the Union. In this connection, it is essential to step up judicial cooperation, and here the exchange of information is one of the crucial issues.

The objective of the present proposal is to improve communication and ensure that there is a correct, complete and exhaustive response to requests for information on criminal records between Member States.

With this in mind, further progress is needed in order to establish European mechanisms for the exchange of information in a standard, computerised and easily translatable form, using automated procedures and on the basis of a 'standard European format'.

The existing legal framework

At present, information on convictions circulates between Member States under the mechanisms of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 1959 (Council of Europe Convention; hereinafter 'the 1959 Convention'), and, specifically, its Articles 13 and 22 and Article 4 of the additional protocol of 17 March 1978.

These provisions regulate:

- the conditions governing the forwarding of extracts from criminal records between the parties to the Convention (Article 13); and

- the obligation to transmit, on a reciprocal and automatic basis and once a year, details of convictions affecting nationals of other contracting member states (Article 22).

However, the mechanism based on the 1959 Convention is not satisfactory. The automatic forwarding of information on convictions of nationals of a contracting member state (Article 22) is sometimes inadequate and may even be completely non-existent.

To obtain information following a request for mutual assistance under Article 13, it is necessary to follow a procedure that is so complicated that in most cases the judicial authorities simply do not ask for any information. This means that nationals of other member states are often sentenced taking account of their criminal record in the country where the trial takes place, but not of their convictions in other Member States, and, in particular, that of which they are nationals or residents.

Content of the proposal

On 13 October 2004 the Commission adopted an initial proposal for a framework decision on the exchange of information extracted from criminal records, with a view to the short-term improvement of the mechanisms of the 1959 Convention. However, this proposal does not substantially alter those mechanisms, and takes only a partial step towards remedying their dysfunctions. The present proposal is aimed at a major reform of those mechanisms, so as to ensure that the Member State of nationality can give a swift, correct, complete and exhaustive reply to the requests for information it receives.

Account should also be taken of the Council framework decision on the taking into account of convictions in the Member States of the EU in the course of new criminal proceedings. At the JHA Council meeting of 4 and 5 December 2006 a general agreement was reached on the application of that decision; nonetheless, it can only be effective if there are mechanisms to facilitate the exchange of information on criminal records.

Automatic transmission of information on convictions

The proposal obliges Member States to exchange information regularly, and either immediately or as soon as possible (not just once a year), on convictions and on other subsequent changes entailing the modification or deletion of information contained in the registers of criminal records. In addition, the Member State of nationality is obliged to keep and update the information transmitted (all registers must contain the same information on a given individual and a given conviction). These rules must not, however, be used in such a way that someone receives less favourable treatment than had he been sentenced by a court in his own Member State.

For example, where the national rules on the keeping of criminal records have dictated the deletion of a national conviction, the Member State of the person's nationality can no longer use that information in national proceedings; it may, however, still transmit it to another Member State asking for it.

In order to ensure the effective and correct functioning of the exchange, the information on convictions should include the nationality of the person convicted and the time-period for which the record should remain in the register of the convicting Member State.

Exchange of information following a request

Information on criminal records may be requested by the central authority of a Member State, by an individual in relation to his own criminal background (through a central authority of a Member State), or by a third country (under Article 13 of the 1959 Convention). In order to facilitate the exchange, all requests submitted by a central authority must follow a 'standard European format' (third countries are exempted).

In addition, with a view to accelerating the process of information exchange, the proposal lays down time-limits for replying to requests. Requests from a Member State must be replied to within ten days, and those from individuals about their own criminal backgrounds within twenty working days. Requests from third countries are governed by the 1959 Convention, which does not lay down a specific time-limit.

The proposal distinguishes three types of procedure for replying to a request for information on convictions:

1. where a request is made by a Member State to the Member State of a person's nationality:

- if the information is requested in the context of criminal proceedings, the Member State of nationality must transmit information on all the convictions to be found in its records: national convictions, those handed down in another Member State, and those handed down in third countries;

- if the information is requested for purposes other than criminal proceedings, the Member State of nationality must reply pursuant to its own law on national convictions and third-country convictions. However, in the case of convictions handed down by other Member States, it must check with the Member State concerned whether and to what extent it may transmit the information received.

2. where the request is made by a third country to the Member State of nationality (under Article 13 of the 1959 Convention), the information on national convictions must be transmitted in accordance with the national law of the Member State from which the information is requested, as also in the case of third-country convictions. However, where the information requested includes convictions handed down by another Member State, the Member State of nationality from which the information is requested must check whether and to what extent it may transmit the information.

3. where a Member State other than that of nationality receives a request for information from any other Member State, it must forward the information on national convictions. If the request is not related to criminal proceedings, it must reply in accordance with national law.

Rapporteur's remarks and recommendations

Your rapporteur believes that the Commission's proposal is to be welcomed, and considers that the implementation of the proposed mechanism will make a positive contribution to the adoption of resolutions in the legal field.

He proposes a number of amendments aimed at making the proposal more inclusive and clarifying its wording. Some of the amendments are intended to bring it into line with the framework decision on the taking into account of convictions in the Member States of the EU in the course of new criminal proceedings.

The proposal needs to be clearly and precisely worded, avoiding conditional formulations which could give the impression that the transmission of information could be purely a matter for Member States' goodwill. Equally, its legal terminology in each of the language versions must correspond in full with that in use in the Member State concerned.

In order to boost the efficiency in practice of legal cooperation in the criminal field, it is important to maintain the mechanism proposed by the Commission, under which:

1. the Member State of nationality will be responsible for keeping the information on convictions of its own nationals;

2. any alteration or deletion of information on criminal records that occurs in the convicting Member State must entail the same alteration or deletion in the Member State of nationality.

The arrangements for alteration or deletion of criminal records are very important. There are of course two possibilities: those alterations or deletions can follow either the law of the Member State of nationality of the convicted person, or that of the convicting Member State.

With the first option, criminal records arising from a sentence of a national court would be available or not to the other Member States depending on the convicted person's nationality. A Member State asking for information from the register of the Member State of nationality would not necessarily obtain all the information existing on the person concerned: it would obtain only such data as the Member State of nationality believed it should keep under its own law.

It appears more correct to apply the law of the convicting Member State. In this case, even if there would be no guarantee that the same rules would apply on the time-period for keeping criminal records, the formula avoids distortions arising from nationality and ensures the integrity of the data contained in the registers of criminal records.

Finally, the decision must not propose requirements which it would be difficult for the Member States to comply with, as this would slow down the exchange of information. Some of the provisions proposed would entail creating sub-indexes or sub-registers which would delay implementation of the mechanism to be created.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Обмен на информация, извлечена от криминални досиета, между държави-членки

Референтни номера

COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)

Дата на консултиране с Парламента

10.2.2006 г.

Отговарящ комитет

       Дата, обявена на пленарно заседание

Комитет за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

16.2.2006 г.

Докладчик (докладчици)

       Дата на назначение

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.1.2006

 

Обсъдено в комитета

12.7.2006

11.4.2007

8.5.2007

 

Дата на приемане

8.5.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

0

2

Членове, присъствали при окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Заместник (заместници), присъствал(и) при окончателното гласуване

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Jean Lambert, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Marianne Mikko, Hubert Pirker, Eva-Britt Svensson

Заместник (заместници) съгласно правило 178(2), присъствал(и) при окончателното гласуване

Tobias Pflüger