BETÆNKNING om forslag til Rådets rammeafgørelse om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne

9.5.2007 - (KOM(2005)0690 – C6–0052/2006 – 2005/0267(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Procedure : 2005/0267(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0170/2007
Indgivne tekster :
A6-0170/2007
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets rammeafgørelse om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne

(KOM(2005)0690 – C6–0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2005)0690)[1],

–       der henviser til EU-traktatens artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra b),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0052/2006),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0170/2007),

1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.      opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 8 a (ny)

 

(8a) Den kendsgerning, at forskellige retsordener kan finde anvendelse på en og samme straffedom, fører til cirkulation af upålidelige oplysninger mellem medlemsstaterne og skaber retsusikkerhed for den domfældte. For at undgå denne situation bør domsstaten betragtes som ejer af oplysninger om straffedomme, der afsiges på dens område over statsborgere fra andre medlemsstater. Derfor skal den medlemsstat, som den domfældte er statsborger i, og som disse oplysninger vil blive overført til, sikre, at oplysningerne ajourføres ved at tage hensyn til enhver ændring eller sletning, der foretages i domsstaten. Kun oplysninger, der er blevet ajourført på denne måde, bør anvendes internt af den medlemsstat, hvor den domfældte er statsborger, eller sendes videre af den til nogen anden stat, det være sig en anden medlemsstat eller et tredjeland.

Ændringsforslag 2

Betragtning 10

(10) De personoplysninger, der behandles i forbindelse med gennemførelsen af denne rammeafgørelse, er beskyttede i overensstemmelse med bestemmelserne i rammeafgørelse XXX om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde. Denne rammeafgørelse omfatter desuden bestemmelserne i afgørelsen af 21. november 2005 om udveksling af oplysninger fra strafferegistre, hvori der fastsættes begrænsninger for, hvordan den medlemsstat, der begærer oplysninger, kan anvende de oplysninger, den modtager på egen anmodning. Den supplerer bestemmelserne, idet der desuden fastsættes specifikke regler for, på hvilke betingelser den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, videreformidler oplysninger om straffedomme, som den har modtaget på domsstatens initiativ.

(10) De personoplysninger, der behandles i forbindelse med gennemførelsen af denne rammeafgørelse, er beskyttede i overensstemmelse med bestemmelserne i rammeafgørelse XXX om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde og navnlig i overensstemmelse med de grundlæggende principper for beskyttelse af personoplysninger i henhold til artikel 9 i denne rammeafgørelse. Denne rammeafgørelse omfatter desuden bestemmelserne i afgørelsen af 21. november 2005 om udveksling af oplysninger fra strafferegistre, hvori der fastsættes begrænsninger for, hvordan den medlemsstat, der begærer oplysninger, kan anvende de oplysninger, den modtager på egen anmodning. Den supplerer bestemmelserne, idet der desuden fastsættes specifikke regler for, på hvilke betingelser den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, videreformidler oplysninger om straffedomme, som den har modtaget på domsstatens initiativ.

Begrundelse

Rammeafgørelsen om beskyttelse af personoplysninger inden for politisamarbejdet og det retlige samarbejde, som også bør finde anvendelse for nærværende akt som en lex generalis, er stadig under udarbejdelse; derfor virker det nødvendigt at erindre om et grundlæggende sæt af generelle principper for beskyttelse af personoplysninger, som skal overholdes ved indsamling, behandling, overførsel og videresendelse af oplysninger inden for rammerne af den nuværende rammeafgørelse.

Ændringsforslag 3

Betragtning 12 a (ny)

 

(12a) Forbedring af udveksling og formidling af oplysninger om domfældelser kan styrke det retlige samarbejde og politisamarbejdet på EU-plan betydeligt, men et sådant samarbejde kan hæmmes, hvis det ikke suppleres med en hurtig vedtagelse af grundlæggende proceduremæssige garantier for sigtede og tiltalte i straffesager, som gælder i alle medlemsstater

Begrundelse

Rammeafgørelsen om proceduremæssige garantier for sigtede og tiltalte i straffesager har været til behandling i Rådet siden 2004, og denne forsinkelse i betydelig grad hæmmer fremskridt inden for det retlige samarbejde og politisamarbejdet og navnlig skabe konflikter i forhold til forfatningsmæssige foranstaltninger på nationalt plan.

Ændringsforslag 4

Artikel 1, litra a

a) at definere, hvordan en medlemsstat, hvori der afsiges en straffedom over en statsborger fra en anden medlemsstat ("domsstaten"), overfører oplysninger om dommen til den medlemsstat, hvori domfældte er statsborger ("medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger")

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

I den engelske udgave anvendes udtrykket "kan overføre" (may transmit) om domsstatens overførsel af oplysninger. Der er imidlertid ikke tale om en mulighed, men om en forpligtelse.

Ændringsforslag 5

Artikel 2, litra a

a) "dom": alle endelige afgørelser truffet af en strafferetlig myndighed eller en administrativ myndighed, der kan appelleres til en anden domstol, herunder en straffedomstol, og hvori en persons skyld for en strafferetlig overtrædelse eller strafbar handling i henhold til national ret fastslås som en overtrædelse af retsreglerne

a) "dom": alle endelige domstolsafgørelser, hvori en persons skyld for en overtrædelse i henhold til national ret fastslås i en straffesag

Ændringsforslag 6

Artikel 3, stk. 1

1. Med henblik på denne rammeafgørelse udpeger hver medlemsstat en central myndighed. Med hensyn til videreformidlingen af oplysninger i medfør af artikel 4 og besvarelser af de anmodninger, der er omhandlet i artikel 6 og 7, kan medlemsstaterne udpege en eller flere centrale myndigheder.

1. Med henblik på denne rammeafgørelse udpeger hver medlemsstat en central myndighed. Med hensyn til videreformidlingen af oplysninger i medfør af artikel 4 og besvarelser af anmodninger om oplysninger i henhold til artikel 7, kan medlemsstaterne udpege en eller flere centrale myndigheder.

Begrundelse

Den måde, hvorpå anmodninger om oplysninger skal besvares, er fastlagt i forslagets artikel 7.

Ændringsforslag 7

Artikel 4, stk. 1

1. Hver medlemsstat træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for, at det i forbindelse med alle domme, der afsiges på dens område, ved overførslen til det nationale strafferegister anføres, hvilken nationalitet domfældte har, hvis der er tale om en EU-borger.

1. Hver medlemsstat træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for, at det i forbindelse med alle domme, der afsiges på dens område, og efter at disse er optaget i strafferegistret, ved overførslen til det nationale strafferegister anføres, hvilken eller hvilke nationaliteter domfældte har, hvis der er tale om en statsborger fra en anden medlemsstat.

Begrundelse

Denne artikel lægger stor vægt på forpligtelsen til at overføre domme, men nævner ikke forpligtelsen til forudgående registrering i domsstatens strafferegister. Der bør tages højde for, at den domfældte kan have mere end én nationalitet.

Ændringsforslag 8

Artikel 4, stk. 2, afsnit 2

Når den berørte person er statsborger i flere medlemsstater, sendes oplysningerne til hver af disse medlemsstater, også når den pågældende er statsborger i den medlemsstat, på hvis område dommen blev afsagt.

Hvis det vides, at den berørte person er statsborger i flere medlemsstater, sendes oplysningerne til hver af disse medlemsstater, også når den pågældende er statsborger i den medlemsstat, på hvis område dommen blev afsagt.

Begrundelse

Domfældtes dobbelte nationalitet er ikke altid kendt.

Ændringsforslag 9

Artikel 4, stk. 3

3. Overførslen af oplysninger om domme omfatter også anførelse af, i hvor lang tid registreringen i domsstatens strafferegister vil blive opbevaret i medfør af anvendelsen af domsstatens lovgivning på tidspunktet for overførslen af oplysninger om dommen til den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger.

udgår

Begrundelse

Det vil være umuligt at opfylde denne forpligtelse for de medlemsstater, hvis nationale lovgivning opstiller visse krav, ud over fuldbyrdelse af dommen, for sletning af oplysninger i strafferegistret som f.eks., at den i dommen fastsatte erstatning skal være betalt.

Ændringsforslag 10

Artikel 4, stk. 4

4. Den centrale myndighed i domsstaten overfører hurtigst muligt alle oplysninger om efterfølgende foranstaltninger, der træffes i medfør af domsstatens nationale lovgivning, og som indebærer, at oplysningerne i strafferegistret ændres eller slettes, herunder også ændring af det tidsrum, hvori oplysningerne opbevares, til den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger.

4. Den centrale myndighed i domsstaten overfører omgående alle oplysninger om enhver efterfølgende ændring eller sletning af oplysninger i strafferegistret til den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger.

Begrundelse

Enhver aktualisering og ændring af oplysningerne i domsstatens strafferegister bør omgående sendes til den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, med henblik på at foretage en ajourføring af oplysningerne i dens strafferegister.

Ændringsforslag 11

Artikel 5, stk. 1

1. Den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, opbevarer alle de oplysninger, der er overført i medfør af artikel 4, således at den er i stand til at videreformidle dem i overensstemmelse med artikel 7.

1. Den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, opbevarer de oplysninger, der er overført i medfør af artikel 4, stk. 2 og 4, og artikel 11, således at den er i stand til at videreformidle dem i overensstemmelse med artikel 7.

Begrundelse

Termen "alle" kan give anledning til forskellige fortolkninger, og det er derfor mere hensigtsmæssigt at henvise til artikel 11, for så vidt angår oplysningernes indhold. Formålet med ændringsforslaget er desuden at undgå en eventuel fordrejning af oplysningerne, som kunne opstå i forbindelse med konvertering af domsstatens datakategorier til datakategorierne i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger.

Ændringsforslag 12

Artikel 5, stk. 3

3. Den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, må kun anvende oplysninger, der er ajourført i overensstemmelse med stk. 2. Den forpligtelse, der er omhandlet i stk. 2, kan under ingen omstændigheder medføre, at den berørte person i forbindelse med en national retssag behandles dårligere, end hvis en national domstol havde afsagt en dom over den pågældende.

3. Den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, må kun anvende oplysninger, der er ajourført i overensstemmelse med stk. 2.

Begrundelse

Den regel, som opstilles i den sætning, der udgår, har ikke noget med forslagets indhold at gøre.

Ændringsforslag 13

Artikel 6, stk. 1

1. Når der anmodes om oplysninger fra en medlemsstats strafferegister, kan den centrale myndighed i overensstemmelse med national ret sende en anmodning om udskrifter af strafferegistret og oplysninger i relation hertil til den centrale myndighed i en anden medlemsstat.

1. Når der i forbindelse med en straffesag mod en person eller til et hvilket som helst andet formål end en straffesag anmodes om oplysninger fra en medlemsstats strafferegister, kan den centrale myndighed i overensstemmelse med national ret sende en anmodning om udskrifter af strafferegistret og oplysninger i relation hertil til den centrale myndighed i en anden medlemsstat.

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage de to situationer, der er omfattet af artikel 7 i forslaget.

Ændringsforslag 14

Artikel 6, stk. 1 a (nyt)

 

1a. Når der anmodes om oplysninger fra strafferegisteret i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, til andet formål end en straffesag, angiver den begærende medlemsstat formålet med sin anmodning.

Begrundelse

Er i overensstemmelse med ordlyden af artikel 9, stk. 2, i forslaget og har til formål at konkretisere, i hvilke specifikke tilfælde sådanne oplysninger kan overføres, på grundlag af lovgivningen i hhv. domsstaten eller den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, til anvendelse til andet formål end en straffesag.

Ændringsforslag 15

Artikel 6, stk. 2

2. Når en person anmoder om oplysninger fra sit eget strafferegister, kan den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori anmodningen indgives, i overensstemmelse med national ret sende en anmodning om udskrifter af strafferegistret og oplysninger i relation hertil til den centrale myndighed i en anden medlemsstat, hvis den berørte person har eller har haft opholdssted eller er eller har været statsborger i den begærende medlemsstat eller den anmodede medlemsstat.

2. Når en person anmoder om oplysninger fra sit eget strafferegister, sender den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori anmodningen indgives, i overensstemmelse med national ret en anmodning om udskrifter af strafferegistret og oplysninger i relation hertil til den centrale myndighed i en anden medlemsstat, hvis den berørte person har eller har haft opholdssted eller er eller har været statsborger i den begærende medlemsstat eller den anmodede medlemsstat.

Begrundelse

I tilfælde af at den berørte person har eller har haft opholdssted eller er eller har været statsborger i en anden medlemsstat, og dette dokumenteres, kan anmodningen om oplysninger til denne anden medlemsstat ikke være afhængig af, hvad den medlemsstat, som anmodningen er fremsat til, ønsker.

Ændringsforslag 16

Artikel 7, stk. 1, litra a

a) nationale domme

a) nationale domme, der er opført i strafferegisteret

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at gøre det klart, at kun registrerede domme, dvs. domme, der ikke er slettet på grund af fuldbyrdelse, har retsvirkning. Skal sammen med det følgende ændringsforslag bidrage til, at der ikke skabes en for indviklet ordning, som kan begrænse udvekslingen af oplysninger.

Ændringsforslag 17

Artikel 7, stk. 1, litra d

d) domme afsagt i tredjelande, som den har modtaget oplysninger om.

d) domme afsagt i tredjelande, som den har modtaget oplysninger om, og som er opført i dens strafferegister

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at gøre det klart, at kun registrerede domme, dvs. domme, der ikke er slettet, har retsvirkning.

Ændringsforslag 18

Artikel 7, stk. 2, afsnit 1

2. Når en anmodning om oplysninger fra strafferegistret indsendes med andet formål end en straffesag til den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, på de betingelser, der er omhandlet i artikel 6, besvarer den centrale myndighed den i overensstemmelse med national ret for så vidt angår nationale domme og domme afsagt i tredjelande, som den har fået overført oplysninger om.

2. Når en anmodning om oplysninger fra strafferegistret indsendes med andet formål end en straffesag til den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, på de betingelser, der er omhandlet i artikel 6, besvarer den centrale myndighed den, for så vidt angår nationale domme og domme afsagt i tredjelande, som den har fået overført oplysninger om, og som er blevet opført i dens strafferegister, i overensstemmelse med national ret.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at gøre det klart, at kun registrerede domme, dvs. domme, der ikke er slettet på grund af fuldbyrdelse, har retsvirkning, og at gøre det klart, hvilke oplysninger der kan overføres.

Ændringsforslag 19

Artikel 7, stk. 2, afsnit 2

Den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, kontrollerer straks hos den centrale myndighed i domsstaten, hvis og i hvilket omfang oplysninger om domme afsagt i sidstnævnte stat, som er overført til førstnævnte stat, kan overføres til den centrale myndighed i den begærende stat.

For så vidt angår oplysninger, der overføres af domsstaten, formidler den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, de modtagne oplysninger. Når den centrale myndighed i domsstaten overfører oplysningerne i overensstemmelse med artikel 4, kan den underrette den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, om, at oplysninger om domme idømt i førstnævnte stat, som overføres til sidstnævnte stat, kun kan overføres til den centrale myndighed i en anden begærende medlemsstat med domsstatens samtykke.

Begrundelse

Overførsel af oplysninger til en begærende medlemsstat, som er en anden end den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, eller domsstaten, bør som generel regel være tilladt, med mindre der af særlige årsager gives instrukser om det modsatte. En ordning med samråd, som det oprindeligt blev foreslået i dette stykke, vanskeliggør udvekslingen af oplysninger.

Ændringsforslag 20

Artikel 7, stk. 2, afsnit 3

Den centrale myndighed i domsstaten svarer den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, inden for en frist, der sætter sidstnævnte i stand til at overholde de svarfrister, der er omhandlet i artikel 8.

Når der kræves samtykke fra domsstaten, svarer den centrale myndighed i denne den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, inden for en frist, der sætter sidstnævnte i stand til at overholde de svarfrister, der er omhandlet i artikel 8.

Begrundelse

Hører sammen med ændringsforslag 18.

Ændringsforslag 21

Artikel 7, stk. 4

4. Når den centrale myndighed i en anden medlemsstat end den, hvori den berørte person er statsborger, modtager en anmodning om oplysninger fra strafferegistret, sender den oplysninger om nationale domme til den centrale myndighed i den begærende medlemsstat. Hvis anmodningen ikke vedrører en straffesag, besvarer den den i overensstemmelse med national ret.

4. Når den centrale myndighed i en anden medlemsstat end den, hvori den berørte person er statsborger, modtager en anmodning om oplysninger fra strafferegistret, sender den anmodede medlemsstat oplysninger om domme i sit strafferegister til den centrale myndighed i den begærende medlemsstat. Hvis anmodningen ikke vedrører en straffesag, besvarer den anmodede medlemsstat den i overensstemmelse med national ret.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at gøre det klart, at kun registrerede domme, dvs. domme, der ikke er slettet på grund af fuldbyrdelse, har retsvirkning, og at gøre det klart, hvilke oplysninger der kan overføres.

Ændringsforslag 22

Artikel 9, stk. -1 (nyt)

 

-1. Behandling af personoplysninger i henhold til denne rammeafgørelse skal som minimum opfylde følgende grundprincipper:

 

a) Databehandlingen skal være tilladt i lovgivningen, og den skal være nødvendig og stå i forhold til formålet med indsamlingen og/eller den videre behandling

 

b) oplysningerne kan kun indsamles med specifikke og legitime formål for øje og viderebehandles på en måde, der er forenelig med disse formål.

 

c) oplysningerne skal være nøjagtige og ajourførte

 

d) særlige kategorier af oplysninger vedrørende racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskab af partier eller fagforeninger, seksuel orientering eller sundhed må kun behandles, hvis dette er absolut nødvendigt af hensyn til en specifik sag, og under overholdelse af passende sikkerhedsforanstaltninger

Ændringsforslag 23

Artikel 9, stk. 1

1. De personoplysninger, der videreformidles i medfør af artikel 7, stk. 1 og 4, med henblik på en straffesag, kan den begærende stat kun anvende med henblik på den straffesag, hvortil der er blevet rettet anmodning om dem i overensstemmelse med formularen i bilaget.

1. De personoplysninger, der videreformidles i medfør af artikel 7, stk. 1 og 4, med henblik på en straffesag, kan anvendes af den begærende stat i henhold til principperne i stk. -1 og navnlig kun med henblik på den straffesag, hvortil der er blevet rettet anmodning om dem i overensstemmelse med formularen i bilaget.

Ændringsforslag 24

Artikel 9, stk. 2

2. Personoplysninger, der overføres i medfør af artikel 7, stk. 2 og 4, til andre formål end en straffesag, kan den begærende medlemsstat i overensstemmelse med national ret kun anvende til de formål, hvortil der er blevet anmodet om dem, og inden for de grænser, der er fastsat i formularen af den anmodede medlemsstat.

2. De personoplysninger, der videreformidles i medfør af artikel 7, stk. 2 og 4, til andre formål end en straffesag, kan anvendes af den begærende medlemsstat i overensstemmelse med national ret og principperne i stk. -1 og navnlig kun til de formål, hvortil der er blevet anmodet om dem, og inden for de grænser, der er fastsat i formularen af den anmodede medlemsstat.

Ændringsforslag 25

Artikel 9, stk. 3

3. Uanset stk. 1 og 2 kan den begærende medlemsstat anvende personoplysninger, der overføres i medfør af artikel 7, stk. 1, 2 og 4, for at forebygge en umiddelbar og alvorlig fare for den offentlige sikkerhed.

3. Uanset stk. 1 og 2 kan den begærende medlemsstat anvende personoplysninger, der overføres i medfør af artikel 7, stk. 1, 2 og 4, hvis en sådan anvendelse er nødvendig og forholdsmæssig med henblik på at forebygge en umiddelbar og alvorlig fare for den offentlige sikkerhed; i så tilfælde giver den anmodende medlemsstat efterfølgende den anmodede medlemsstat meddelelse om, at betingelserne vedrørende nødvendighed, proportionalitet, vigtighed og truslens alvor er opfyldt.

Ændringsforslag 26

Artikel 9, stk. 4

4. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for, at personoplysninger, der overføres til et tredjeland i medfør af artikel 7, stk. 3, er omfattet af samme begrænsninger for så vidt angår deres anvendelse som dem, der gælder for medlemsstaterne i medfør af denne artikels stk. 1, 2 og 3.

4. Medlemsstaterne træffer desuden de foranstaltninger, der er nødvendige for, at personoplysninger, der overføres til et tredjeland i medfør af artikel 7, stk. 3, er omfattet af samme begrænsninger for så vidt angår deres anvendelse som dem, der gælder for medlemsstaterne i medfør af denne artikels stk. 1, 2 og 3.

Ændringsforslag 27

Artikel 9, stk. 5

5. Denne artikel finder ikke anvendelse på personoplysninger, som en medlemsstat har opnået i medfør af denne rammeafgørelse, og som stammer fra samme medlemsstat.

5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på personoplysninger, som en medlemsstat har opnået i medfør af denne rammeafgørelse, og som stammer fra samme medlemsstat.

Ændringsforslag 28

Artikel 9, stk. 5 a (nyt)

 

5a. De enkelte medlemsstater sikrer, at de nationale databeskyttelsesmyndigheder systematisk informeres om udveksling af personoplysninger i henhold til denne rammeafgørelse og navnlig om anvendelsen af personoplysninger under de i artikel 9, stk. 3, nævnte omstændigheder.

Medlemsstaternes databeskyttelsesmyndigheder fører tilsyn med den i stk. 1 nævnte udveksling og samarbejder med hinanden herom.

 

 

Ændringsforslag 29

Artikel 9 a (ny)

 

Artikel 9a

Den registreredes rettigheder

 

1. Den registrerede skal underrettes om, at vedkommendes personoplysninger behandles. Denne underretning udsættes, når dette er nødvendigt af hensyn til det sigte, der lå til grund for behandlingen af de pågældende oplysninger

 

2. Den registrerede har ret til uden unødig forsinkelse at blive informeret om, hvilke oplysninger der bliver behandlet, på et sprog, som vedkommende forstår, samt at få mulighed for at korrigere og i givet fald få slettet oplysninger, der behandles i strid med principperne i artikel 9, stk. -1

 

3. Udleveringen af de i stk. 1 omtalte oplysninger kan afvises eller udsættes, hvis det er strengt nødvendigt for:

a) at beskytte sikkerhed og den offentlige orden,

b) at forebygge en forbrydelse,

c) ikke at hindre efterforskning og retsforfølgning af strafbare handlinger

d) at beskytte tredjemands rettigheder og garantier.

Ændringsforslag 30

Artikel 11, stk. 2, litra a

a) oplysninger om domfældte (efternavn, fornavn, fødselsdato og ‑sted, eventuelt pseudonym eller alias, køn, nationalitet samt retlig form og hovedsæde for juridiske personer)

a) oplysninger om domfældte (efternavn, fornavn, tidligere navn, fødselsdato, fødested og fødeland, eventuelt pseudonym eller alias, køn, nationalitet samt retlig form og hovedsæde for juridiske personer)

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføje tidligere navn i betragtning af de talrige eksempler på ændring af navn eller identitet.

Ændringsforslag 31

Artikel 11, stk. 2, litra b

b) oplysninger om dommens form (dato og sted, type myndighed, der har afsagt den, og myndighedens navn)

b) oplysninger om dommens form (dato og sted, referencenummer, hvis det kendes, hvilken type myndighed der har afsagt den, og myndighedens navn)

Begrundelse

Medtagelse af nummeret på retsafgørelsen, hvis det kendes, bidrager til identifikationen.

Ændringsforslag 32

Artikel 11, stk. 2, litra c

c) oplysninger om forhold, der har givet anledning til dommen (dato, sted, art, retlig kvalifikation, straffelov, der er anvendt)

c) oplysninger om forhold, der har givet anledning til dommen (dato, art, retlig kvalifikation, straffelov, der er anvendt)

Begrundelse

Det sted, hvor forbrydelsen har fundet sted, er ikke relevant for de virkninger, som dommen kan få for andre straffesager. Nogle medlemsstater medtager ikke henvisninger til gerningsstedet i oplysningerne i strafferegisteret.

Ændringsforslag 33

Artikel 11, stk. 6

6. De tekniske tilpasninger, der er omhandlet i stk. 5, skal foretages senest tre år efter vedtagelsen af formatet og de edb-baserede metoder til udveksling af oplysninger om straffedomme.

6. De tekniske tilpasninger, der er omhandlet i stk. 5, skal foretages senest et år efter vedtagelsen af formatet og de edb-baserede metoder til udveksling af oplysninger om straffedomme.

Ændringsforslag 34

Artikel 14, stk. 5

5. Denne rammeafgørelse påvirker ikke anvendelsen af mere gunstige bestemmelser i bilaterale eller multilaterale aftaler indgået mellem medlemsstaterne.

5. Denne rammeafgørelse påvirker ikke anvendelsen af mere gunstige bestemmelser i bilaterale eller multilaterale aftaler eller konventioner indgået mellem medlemsstaterne.

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringsforslag 17.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Baggrund

Oplysninger om forskellige typer domme, anholdelse, efterlysning, data til identifikation af den indsatte og andre relevante kriminelle baggrundsoplysninger registreres og opbevares i de enkelte medlemsstaters strafferegistre i overensstemmelse med den nationale lovgivning. Det grundlæggende mål med et strafferegister er at få en oversigt en persons fuldstændige kriminelle baggrund, som kan anvendes til forskellige formål, herunder identifikation af mistænkte, bistand til gennemførelse af igangværende efterforskning af forbrydelser, at træffe afgørelse om, hvor strenge straffe der skal idømmes i straffesager, samt til at afklare og vurdere en persons ærlighed og evner. Etableringen af registre er affødt af behovet for at registrere og bevare oplysninger om de domme, som statsborgere eller bosiddende i en konkret stat, idømmes. Princippet om, at den enkelte medlemsstat centraliserer oplysninger om de domme, som dens egne statsborgere idømmes, er blevet opretholdt uden ændringer (nationalitetsprincippet).

Som følge af den omfattende trafik på tværs af grænserne i EU, sker det imidlertid hyppigere og hyppigere, at borgere dømmes i andre lande end deres hjemland. Derfor er det afgørende spørgsmål, hvad man gør med oplysninger om domme over personer, der ikke er statsborgere eller har haft opholdssted i en konkret medlemsstat, men som dømmes i den pågældende stat. Hvordan skal de registreres, og hvordan og til hvem skal disse oplysninger senere gives? For øjeblikket findes der ikke i EU fælles kriterier i forbindelse med registrering af udenlandske domme (fordi der er tale om rent nationale beføjelser). På den ene side er der medlemsstater, som ikke opfører udenlandske domme over deres borgere i strafferegisteret, og på den anden side er der stater, som ganske vist foretager en sådan registrering, men som anvender forskellige kriterier for registrering af disse oplysninger. Derfor varierer oplysningerne i de forskellige strafferegistre fra medlemsstat til medlemsstat. Ud over at der opføres forskellige typer oplysninger i strafferegistrene, er den nuværende ordning for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne ikke tilfredsstillende og virker ikke befordrende for en effektiv eller korrekt anvendelse på tværs af grænserne.

Selv om mangfoldigheden i medlemsstaternes retsvæsen, domstolenes uafhængighed og alle de eksisterende EU-mekanismer respekteres, er der et stort behov for at konsolidere det europæiske retlige område for at kunne garantere de grundlæggende frihedsrettigheder og alle EU-borgernes rettigheder samt for at sikre gensidig tillid og retsstatsprincippet i hele EU. Derfor bør samarbejdet på det retlige område fremmes, og i den forbindelse er udveksling af oplysninger et af de vigtigste spørgsmål.

Formålet med det foreliggende forslag er at forbedre kommunikationen og give korrekte, fuldstændige og udtømmende svar på de anmodninger om oplysninger om tidligere straffe, som medlemsstaterne afgiver til hinanden.

Det er i denne forbindelse nødvendigt at gøre yderligere fremskridt med hensyn til at etablere fælleseuropæiske mekanismer, der kan lette udvekslingen af oplysninger via et homogent edb-baseret system, der let kan maskinoversættes, og på grundlag af et "standardiseret europæisk format".

Det nuværende retsgrundlag

Oplysninger om straffedomme cirkulerer på nuværende tidspunkt mellem medlemsstaterne ved hjælp af de mekanismer, der blev etableret i medfør af den europæiske konvention af 1959 om gensidig retshjælp i straffesager (Europarådets konvention, i det følgende benævnt "konventionen af 1959"), nærmere bestemt artikel 13 og 22 i denne konvention og artikel 4 i tillægsprotokollen af 17. marts 1978.

Disse bestemmelser regulerer:

· betingelserne for formidling af udskrifter fra strafferegisteret mellem konventionens parter (artikel 13) og

· en forpligtelse til automatisk én gang om året at sende alle domme, som statsborgere fra andre medlemsstater, der har undertegnet konventionen, er blevet idømt, til hinanden (artikel 22).

Den mekanisme, der er baseret på "konventionen af 1959", er imidlertid ikke tilfredsstillende. Den automatiske udveksling af oplysninger om domme over statsborgere i en anden medlemsstat, der har undertegnet konventionen (artikel 22), er til tider utilstrækkelig eller endog ikke eksisterende.

Med hensyn til at opnå oplysninger på grundlag af en anmodning om gensidig bistand i overensstemmelse med artikel 13, skal der følges en så kompliceret procedure, at de retlige instanser i de fleste tilfælde giver afkald på at anmode om nogen som helst oplysninger. Heraf følger, at statsborgere fra andre medlemsstater ofte dømmes på grundlag af de straffeoplysninger, der er registreret i det land, hvor retssagen finder sted, uden at man har kendskab til domme, som måtte være blevet afsagt i andre medlemsstater og navnlig i den medlemsstat, hvor de berørte personer er statsborgere eller har opholdssted.

Indholdet af forslaget

Den 13. oktober 2004 godkendte Kommissionen et første forslag til Rådets rammeafgørelse om udveksling af oplysninger fra strafferegistre, som havde til formål på kort sigt at forbedre de mekanismer, der indgik i konventionen af 1959. Det forslag ændrede imidlertid ikke de pågældende mekanismer i væsentlig grad, og gav kun delvis en løsning på deres mangler. Det foreliggende forslag har til formål at reformere disse mekanismer drastisk for at sikre, at den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, kan give et hurtigt, korrekt, fuldstændigt og udtømmende svar på de anmodninger om oplysninger, den modtager.

Der bør også tages hensyn til Rådets rammeafgørelse om hensyntagen til straffedomme afsagt i andre medlemsstater i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag. På mødet i Rådet (RIA) den 4.-5. december 2006 blev der opnået en generel aftale om anvendelse af denne afgørelse, men afgørelsen kan ikke blive effektiv, medmindre der etableres mekanismer til fremme af udvekslingen af strafferegisteroplysninger.

Automatisk overførsel af oplysninger om domme

Forslaget pålægger medlemsstaterne regelmæssigt, omgående eller hurtigst muligt (ikke kun en gang om året) at udveksle oplysninger om domme eller om de senere ændringer, der fører til ændring eller sletning af oplysninger i strafferegistrene. Desuden skal den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, lagre og ajourføre overførte oplysninger (alle registre skal indeholde identiske oplysninger om den samme person og den samme dom). Disse regler må imidlertid ikke føre til, at en person behandles dårligere, end hvis han var blevet dømt ved en domstol i sit eget land.

Hvis f.eks. de nationale bestemmelser, der gælder for registrering af tidligere straffe i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, har ført til bortfald af en national dom, kan den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, ikke længere anvende disse oplysninger i nationale retssager, men den bør altid kunne overføre disse oplysninger til en anden medlemsstat, der anmoder herom.

For at sikre at udvekslingen af oplysninger fungerer effektivt og korrekt, skal straffeoplysningerne omfatte oplysninger om domfældtes nationalitet og om, hvor længe oplysningerne skal opbevares i domsstatens register.

Udveksling af oplysninger på grundlag af en anmodning

Følgende kan anmode om nationale straffeoplysninger: den centrale myndighed i en medlemsstat, en person i forbindelse med sine egne straffeoplysninger (via en central myndighed i en medlemsstat) eller et tredjeland (i kraft af artikel 13 i konventionen af 1959). For at lette udvekslingen af oplysninger skal alle anmodninger fra en central myndighed indgives på et "standardiseret europæisk format" (undtagen anmodninger fra tredjelande).

Med henblik på at fremskynde udvekslingen af oplysninger fastsætter afgørelsen desuden frister for, hvornår der skal svares på anmodningerne. I forslaget fastsættes den en frist på 10 arbejdsdage til at svare på anmodninger fra en medlemsstat. For så vidt angår anmodninger fra personer, der ønsker oplysninger om deres egne tidligere straffe, fastsættes der i forslaget en maksimumsfrist på 20 arbejdsdage. Anmodninger fra tredjelande er omfattet af bestemmelserne i konventionen af 1959, hvori der ikke fastsættes nogen bestemt frist.

Forslaget indeholder tre forskellige procedurer for at svare på en anmodning om straffeoplysninger:

1.  Når anmodningen fremsættes af en medlemsstat til den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger:

· Hvis der anmodes om oplysninger som led i en retssag, skal den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, overføre oplysninger om alle de domme, der er registreret i dens arkiv: nationale domme, domme idømt i andre medlemsstater og domme idømt i tredjelande

· Hvis der anmodes om oplysninger til andre formål end en straffesag, svarer den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, i overensstemmelse med sin egen lovgivning, for så vidt angår nationale domme og domme idømt af tredjelande. I forbindelse med domme idømt af andre medlemsstater skal den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, imidlertid undersøge hos den pågældende stat, hvorvidt og i hvilket omfang den må overføre de modtagne oplysninger.

2.  Når det er et tredjeland, der anmoder om oplysninger fra den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger (i henhold til bestemmelserne i artikel 13 i konventionen af 1959), overføres oplysningerne om nationale domme i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den anmodede medlemsstat på samme måde som i forbindelse med domme afsagt af tredjelande. Hvis de ønskede oplysninger imidlertid også omfatter domme idømt af en anden medlemsstat, skal den anmodede medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, undersøge, hvorvidt og i hvilket omfang den kan overføre oplysningerne.

3.  Når en anden medlemsstat end den, hvor den berørte person er statsborger, modtager en anmodning om oplysninger fra enhver anden medlemsstat, overfører den anmodede stat oplysninger om nationale domme. Hvis anmodningen om oplysninger ikke vedrører straffesager, svarer den anmodede stat i overensstemmelse med national ret.

Ordførerens bemærkninger og henstillinger

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag og mener, at iværksættelsen af den foreslåede mekanisme vil bidrage positivt til vedtagelse af beslutninger på det retlige område.

Ordføreren foreslår adskillige ændringer for at fuldstændiggøre forslaget og tydeliggøre dets ordlyd. Nogle af ændringsforslagene fremsættes for at afstemme det foreliggende forslag med rammeafgørelsen om hensyntagen til straffedomme afsagt i andre medlemsstater i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag.

Forslagets ordlyd bør være klart og præcist, det er nødvendigt at undgå anvendelse af betingede udtryk, som kan give indtryk af, at overførslen af oplysninger kan være afhængige af medlemsstaternes velvilje. Det er også nødvendigt, at den juridiske terminologi i de enkelte sprogversioner er fuldstændig i overensstemmelse med den, der anvendes i de forskellige medlemsstater.

For at gøre det retlige samarbejde på det strafferetlige område mere effektivt i praksis er det vigtigt at bibeholde den af Kommissionen foreslåede mekanisme, hvorved

1.  den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, er ansvarlig for opbevaring af oplysninger i forbindelse med de domme, der afsiges over dens egne statsborgere

2.  enhver ændring eller sletning af oplysninger om tidligere straffe, som foretages i domsstaten, medfører en identisk ændring eller sletning i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger.

Det er nødvendigt at understrege betydningen af reglerne for sletning eller ændring af straffeoplysninger. Det er klart, at der findes to muligheder, nemlig enten at ændringer eller sletninger af straffeoplysninger foretages i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor domfældte er statsborger, eller de reguleres i overensstemmelse med lovgivningen i domsstaten.

Konsekvensen af den førstnævnte mulighed er, at det afhænger af domfældtes nationalitet, om straffeoplysninger i forbindelse med en dom afsagt af en national domstol kommer til de andres medlemsstaters kendskab eller ej. Hvis en medlemsstat anmoder om oplysninger fra strafferegistret i den stat, hvor den berørte person er statsborger, får den ikke nødvendigvis kendskab til alle disponible oplysninger om den person, som den er interesseret i, men kun de oplysninger, som efter den pågældende medlemsstats opfattelse bør opbevares i henhold til dens egen lovgivning.

Det mest hensigtsmæssige vil være at anvende domsstatens lov, fordi man dermed undgår forvridninger på grund af nationalitet og sikrer, at oplysningerne i strafferegistrene er fuldstændige, selv om det ikke kan garanteres, at oplysningerne opbevares i lige lang tid.

Endelig er det nødvendigt, at rammeafgørelsen ikke foreslår krav, som det er vanskeligt for medlemsstaterne at opfylde, således at udvekslingen af oplysninger hæmmes. Nogle af de forslag, der indgår i forslaget til rammeafgørelse, ville kræve etablering af delfortegnelser eller delregistre, som uden tvivl ville forsinke gennemførelsen af den mekanisme, der skal oprettes.

PROCEDURE

Titel

Udveksling mellem medlemsstaterne af oplysninger fra strafferegistre

Referencer

KOM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)

Dato for høring af EP

10.2.2006

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

16.2.2006

Ordfører

       Dato for valg

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.1.2006

 

 

Behandling i udvalg

12.7.2006

11.4.2007

8.5.2007

 

Dato for vedtagelse

8.5.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Jean Lambert, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Marianne Mikko, Hubert Pirker, Eva-Britt Svensson

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Tobias Pflüger

Dato for indgivelse

10.5.2007