ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου που αφορά τη διοργάνωση και το περιεχόμενο των ανταλλαγών, μεταξύ των κρατών μελών, πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο

9.5.2007 - (COM(2005)0690 – C6‑0052/2006 – 2005/0267(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Διαδικασία : 2005/0267(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0170/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0170/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου που αφορά τη διοργάνωση και το περιεχόμενο των ανταλλαγών, μεταξύ των κρατών μελών, πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο

(COM(2005)0690 – C6‑0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2005)0690)[1],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 31 και 34, παράγραφος 2, στοιχείο β, της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0052/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0170/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

 

(8α) Το γεγονός ότι μπορούν να εφαρμοσθούν διαφορετικά νομικά καθεστώτα για μια καταδικαστική ποινική απόφαση οδηγεί στην κυκλοφορία αναξιόπιστων πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και δημιουργεί ασάφεια του δικαίου για τον καταδικασμένο. Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάσταση αυτή, το κράτος μέλος καταδίκης θεωρείται ιδιοκτήτης των δεδομένων της καταδικαστικής ποινικής απόφασης που εκδόθηκε στην επικράτειά του σε βάρος πολιτών άλλων κρατών μελών. Παρομοίως, το κράτος μέλος της εθνικότητας του καταδικασθέντος, στο οποίο θα διαβιβασθούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να εξασφαλίσει την ενημέρωσή τους λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε αλλαγή ή διαγραφή συμβεί στο κράτος μέλος καταδίκης. Μόνο τα δεδομένα που έχουν ενημερωθεί κατ' αυτόν τον τρόπο πρέπει να χρησιμοποιούνται εσωτερικά από το κράτος μέλος της εθνικότητας ή να διαβιβασθούν περαιτέρω από αυτό σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας απόφασης-πλαισίου προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου XXX σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο ενσωματώνει επίσης τις διατάξεις της απόφασης της 21ης Νοεμβρίου 2005 για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο που προβλέπουν όρια στη χρήση από το αιτούν κράτος μέλος των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν σε αυτό μετά την εκ μέρους του αίτηση. Η παρούσα τις συμπληρώνει προβλέποντας επίσης ειδικούς κανόνες για την εκ νέου διαβίβαση, από το κράτος μέλος ιθαγένειας, πληροφοριών σχετικά με τις ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν ενδεχομένως διαβιβασθεί σε αυτό μετά από πρωτοβουλία του κράτους μέλους καταδίκης.

(10) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας απόφασης-πλαισίου προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου XXX σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και ιδίως με τις βασικές αρχές προστασίας δεδομένων που αναφέρονται στο Άρθρο 9 της παρούσας απόφασης πλαισίου. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο ενσωματώνει επίσης τις διατάξεις της απόφασης της 21ης Νοεμβρίου 2005 για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο που προβλέπουν όρια στη χρήση από το αιτούν κράτος μέλος των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν σε αυτό μετά την εκ μέρους του αίτηση. Η παρούσα τις συμπληρώνει προβλέποντας επίσης ειδικούς κανόνες για την εκ νέου διαβίβαση, από το κράτος μέλος ιθαγένειας, πληροφοριών σχετικά με τις ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν ενδεχομένως διαβιβασθεί σε αυτό μετά από πρωτοβουλία του κράτους μέλους καταδίκης.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, η οποία θα έπρεπε να έχει εφαρμογή και στην παρούσα πράξη ως γενικό δίκαιο (lex generalis), βρίσκεται ακόμη σε φάση οριστικοποίησης· για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να υπενθυμιστεί μια βασική δέσμη γενικών αρχών προστασίας δεδομένων οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων εντός του πεδίου της παρούσας απόφασης πλαισίου.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

 

(12α) Η βελτίωση της ανταλλαγής και κυκλοφορίας πληροφοριών σχετικά με τις ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις μπορεί να ενισχύσει αισθητά τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, όμως η συνεργασία αυτή μπορεί να παρεμποδιστεί εάν δεν συμπληρωθεί από την ταχεία έγκριση ομοιόμορφου συνόλου βασικών διαδικαστικών εγγυήσεων για τους υπόπτους και τους κατηγορούμενους σε ποινικές διαδικασίες, οι οποίες να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση πλαίσιο για τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τους ύποπτους και τους κατηγορούμενους σε ποινικές διαδικασίες εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έγκριση στο Συμβούλιο από το 2004 και η καθυστέρηση αυτή μπορεί να παρακωλύσει αισθητά τις προόδους στη δικαστική και αστυνομική συνεργασία, ιδίως δημιουργώντας συγκρούσεις με συνταγματικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 4

Άρθρο 1, στοιχείο (α)

(α) τον καθορισμό των κανόνων βάσει των οποίων ένα κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται καταδικαστική απόφαση εις βάρος υπηκόου άλλου κράτους μέλους (εφεξής "κράτος μέλος καταδίκης") διαβιβάζει αυτή την καταδικαστική απόφαση στο κράτος μέλος ιθαγένειας του καταδικασθέντα (εφεξής "κράτος μέλος ιθαγένειας")·

(α) τον καθορισμό των κανόνων βάσει των οποίων ένα κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται καταδικαστική απόφαση εις βάρος υπηκόου άλλου κράτους μέλους (εφεξής "κράτος μέλος καταδίκης") διαβιβάζει τις σχετικές με αυτή την καταδικαστική απόφαση πληροφορίες στο κράτος μέλος ιθαγένειας του καταδικασθέντα (εφεξής "κράτος μέλος ιθαγένειας")·

Αιτιολόγηση

Το αγγλικό κείμενο αναφέρει ότι το κράτος μέλος της καταδίκης "δύναται να διαβιβάσει" (may transmit) την πληροφορία· όμως, δεν πρόκειται για μια εναλλακτική λύση ή δυνατότητα, αλλά για μια υποχρέωση.

Τροπολογία 5

Άρθρο 2, στοιχείο (α)

(α) "καταδικαστική απόφαση": κάθε οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής κατά της οποίας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία ιδιαίτερα σε ποινικές υποθέσεις, και η οποία θεμελιώνει την ενοχή προσώπου για ποινική αξιόποινη πράξη ή πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ως παράβαση κανόνων δικαίου·

(α) "καταδικαστική απόφαση": κάθε τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου, η οποία θεμελιώνει την ενοχή προσώπου κατά τη διάρκεια ποινικής διαδικασίας για ποινική αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

Τροπολογία 6

Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου, κάθε κράτος μέλος ορίζει μία κεντρική αρχή. Ωστόσο, για την ανακοίνωση των πληροφοριών στο πλαίσιο του άρθρου 4 και για τις απαντήσεις στις αιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν μία ή περισσότερες κεντρικές αρχές.

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου, κάθε κράτος μέλος ορίζει μία κεντρική αρχή. Ωστόσο, για την ανακοίνωση των πληροφοριών στο πλαίσιο του άρθρου 4 και για τις απαντήσεις στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 7, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν μία ή περισσότερες κεντρικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Ο τρόπος ανταπόκρισης στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών διέπεται από το άρθρο 7 της πρότασης.

Τροπολογία 7

Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε καταδικαστική απόφαση που εκδίδεται στο έδαφός του να συνοδεύεται, κατά τη διαβίβασή της στο εθνικό ποινικό μητρώο, από μνεία της ιθαγένειας του καταδικασθέντα εάν πρόκειται για υπήκοο κράτους μέλους.

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε καταδικαστική απόφαση που εκδίδεται στο έδαφός του, αφού εγγραφεί στο ποινικό μητρώο, να συνοδεύεται, κατά τη διαβίβασή της στο εθνικό ποινικό μητρώο, από μνεία της ιθαγένειας ή των ιθαγενειών του καταδικασθέντα εάν πρόκειται για υπήκοο άλλου κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Το αρχικό άρθρο αναφέρει την υποχρέωση διαβίβασης των καταδικαστικών αποφάσεων, αλλά δεν αναφέρει την προηγουμένη υποχρέωση εγγραφής τους στο ποινικό μητρώο του κράτους καταδίκης. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα να έχει ο καταδικασθείς περισσότερες της μιας ιθαγένειες.

Τροπολογία 8

Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Όταν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος περισσότερων κρατών μελών, οι πληροφορίες διαβιβάζονται σε καθένα από αυτά τα κράτη μέλη, ακόμα και όταν ο καταδικασθείς είναι υπήκοος του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου καταδικάστηκε.

Όταν είναι γνωστό ότι ο καταδικασθείς είναι υπήκοος περισσότερων κρατών μελών, οι πληροφορίες διαβιβάζονται σε καθένα από αυτά τα κράτη μέλη, ακόμα και όταν ο καταδικασθείς είναι υπήκοος του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου καταδικάστηκε.

Αιτιολόγηση

Είναι ενίοτε πιθανόν να μην είναι γνωστή η διπλή ιθαγένεια των καταδικασθέντων.

Τροπολογία 9

Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Η διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις περιλαμβάνει επίσης τη μνεία της διάρκειας διατήρησης της καταδικαστικής απόφασης στο μητρώο του κράτους μέλους καταδίκης, όπως αυτή απορρέει από την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους καταδίκης κατά τη στιγμή της διαβίβασης της καταδικαστικής απόφασης στο κράτος μέλος ιθαγένειας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση αυτή θα ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη δεδομένου ότι οι εθνικές νομοθεσίες τους απαιτούν ορισμένες προϋποθέσεις, πέραν της έκτισης της ποινής, για την διαγραφή της απόφασης από το ποινικό μητρώο, όπως η ικανοποίηση της αποζημίωσης που ορίζει η καταδικαστική απόφαση.

Τροπολογία 10

Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Τα μεταγενέστερα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους καταδίκης, τα οποία συνεπάγονται τροποποίηση ή κατάργηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ποινικό μητρώο, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που επηρεάζουν τη διάρκεια διατήρησης των πληροφοριών, διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας.

4. Οιαδήποτε τροποποίηση ή μεταγενέστερη κατάργηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ποινικό μητρώο διαβιβάζονται αμέσως από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας.

Αιτιολόγηση

Κάθε ενημέρωση και τροποποίηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ποινικό μητρώο του κράτους καταδίκης πρέπει να διαβιβάζεται αμέσως στο κράτος ιθαγένειας προκειμένου να ενημερώνονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει το αντίστοιχο ποινικό μητρώο του.

Τροπολογία 11

Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Η κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας διατηρεί τις διαβιβαζόμενες πληροφορίες στο σύνολό τους δυνάμει του άρθρου 4, προκειμένου να είναι σε θέση να τις διαβιβάζει εκ νέου σύμφωνα με το άρθρο 7.

1. Η κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας διατηρεί τις διαβιβαζόμενες πληροφορίες στο σύνολό τους δυνάμει των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 4 και του άρθρου 11, προκειμένου να είναι σε θέση να τις διαβιβάζει εκ νέου σύμφωνα με το άρθρο 7.

Αιτιολόγηση

Η λέξη "toda" του ισπανικού κειμένου επιτρέπει διάφορες ερμηνείες, με συνέπεια να φαίνεται σκοπιμότερη η αναφορά στο άρθρο 11 όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών. Στόχο της τροπολογίας αποτελεί επιπλέον η αποφυγή των παραμορφώσεων των πληροφοριών που θα μπορούσαν να προκληθούν κατά τη μετατροπή των κατηγοριών δεδομένων του κράτους καταδίκης στις κατηγορίες του κράτους ιθαγένειας.

Τροπολογία 12

Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Το κράτος μέλος της ιθαγένειας μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τις πληροφορίες που ενημερώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καταλήξει, στο πλαίσιο εθνικής διαδικασίας, σε περισσότερο δυσμενή μεταχείριση του εμπλεκόμενου προσώπου, από ό,τι εάν είχε εκδοθεί καταδικαστική απόφαση εις βάρος αυτού του προσώπου από εθνικό δικαστήριο

3. Το κράτος μέλος της ιθαγένειας μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τις πληροφορίες που ενημερώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας που περιέχεται στη διαγραφόμενη φράση είναι ξένος προς το περιεχόμενο της πρότασης.

Τροπολογία 13

Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Όταν ζητούνται πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο εθνικό ποινικό μητρώο κράτους μέλους, η κεντρική αρχή μπορεί, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να απευθύνει αίτηση αποσπασμάτων του ποινικού μητρώου και πληροφοριών σχετικών με αυτό στην κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους.

1. Όταν, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά ενός ατόμου ή για οιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός του πλαισίου ποινικής διαδικασίας, ζητούνται πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο εθνικό ποινικό μητρώο κράτους μέλους, η κεντρική αρχή μπορεί, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να απευθύνει αίτηση αποσπασμάτων του ποινικού μητρώου και πληροφοριών σχετικών με αυτό στην κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να περιληφθούν οι δύο περιπτώσεις που καλύπτει το άρθρο 7 της πρότασης.

Τροπολογία 14

Άρθρο 6, παράγραφος 1α (νέα)

 

1 α. Όταν ζητούνται πληροφορίες από το ποινικό μητρώο του κράτους μέλους ιθαγένειας για σκοπούς εκτός του πλαισίου ποινικής διαδικασίας, το αιτούν κράτος μέλος πρέπει να προσδιορίζει τους λόγους της αίτησής του.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 9.2 της πρότασης και προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούν να διαβιβάζονται τέτοιες πληροφορίες, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους καταδίκης ή του κράτους ιθαγένειας, αναλόγως της περιπτώσεως, για να χρησιμοποιηθούν εκτός μιας ποινικής διαδικασίας.

Τροπολογία 15

Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Όταν ένα πρόσωπο ζητά πληροφορίες σχετικά με το δικό του ποινικό μητρώο, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση μπορεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να απευθύνει αίτηση αποσπασμάτων ποινικού μητρώου και πληροφοριών σχετικών με αυτό στην κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους εάν ο ενδιαφερόμενος είχε ή έχει τη διαμονή του στο αιτούν κράτος μέλος ή στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, ή είναι υπήκοος των κρατών αυτών.

2. Όταν ένα πρόσωπο ζητά πληροφορίες σχετικά με το δικό του ποινικό μητρώο, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση θα απευθύνει, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, αίτηση αποσπασμάτων ποινικού μητρώου και πληροφοριών σχετικών με αυτό στην κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους εάν ο ενδιαφερόμενος είχε ή έχει τη διαμονή του στο αιτούν κράτος μέλος ή στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, ή είναι υπήκοος των κρατών αυτών.

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο ενδιαφερόμενος είναι ή έχει υπάρξει κάτοικος ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους και αυτό αποδεικνύεται, η αίτηση πληροφοριών προς αυτό το άλλο κράτος δεν μπορεί να εξαρτάται από τη βούληση του κράτους στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση αυτή.

Τροπολογία 16

Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) τις εθνικές καταδικαστικές αποφάσεις·

(α) τις εθνικές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εγγραφεί στο ποινικό μητρώο·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασαφηνιστεί ότι μόνο οι εγγεγραμμένες καταδίκες, ήτοι αυτές που δεν έχουν καταργηθεί επειδή εκπληρώθηκαν, θα παράγουν έννομες συνέπειες. Σχετίζεται με την επόμενη τροπολογία με στόχο να μη δημιουργηθεί ένα καθεστώς υπερβολικά πολύπλοκο που θα μπορούσε να περιορίσει την ανταλλαγή πληροφοριών.

Τροπολογία 17

Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

(δ) τις καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες και έχουν διαβιβασθεί σε αυτή.

(δ) τις καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες, έχουν διαβιβασθεί σε αυτή και έχουν εγγραφεί στο ποινικό μητρώο.

Αιτιολόγηση

Για να διασαφηνιστεί ότι μόνον οι εγγεγραμμένες καταδίκες, ήτοι μη καταργηθείσες, θα παράγουν έννομες συνέπειες.

Τροπολογία 18

Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Όταν μια αίτηση πληροφοριών, που προέρχονται από το ποινικό μητρώο, απευθύνεται, για σκοπούς άλλους εκτός της ποινικής διαδικασίας, στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας υπό τους όρους του άρθρου 6, αυτή απαντά σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο όσον αφορά τις εθνικές καταδικαστικές αποφάσεις και τις καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες και έχουν διαβιβασθεί σε αυτή.

2. Όταν μια αίτηση πληροφοριών, που προέρχονται από το ποινικό μητρώο, απευθύνεται, για σκοπούς άλλους εκτός της ποινικής διαδικασίας, στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας υπό τους όρους του άρθρου 6, αυτή απαντά σύμφωνα με τις εθνικές καταδικαστικές αποφάσεις και τις καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες, έχουν διαβιβασθεί σε αυτή και έχουν εγγραφεί στο ποινικό της μητρώο, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Για να διασαφηνιστεί ότι μόνον οι εγγεγραμμένες καταδίκες, ήτοι μη καταργηθείσες λόγω εκπλήρωσης, θα παράγουν έννομες συνέπειες, και για να διακρίνεται ποιες πληροφορίες μπορούν να διαβιβαστούν.

Τροπολογία 19

Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Η κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας εξακριβώνει, απευθυνόμενη αμέσως στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης, εάν και σε ποιο βαθμό οι πληροφορίες που αφορούν τις καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο τελευταίο αυτό κράτος και της έχουν διαβιβασθεί μπορούν να διαβιβαστούν στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που διαβιβάζονται από το κράτος μέλος καταδίκης, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας δύναται να διαβιβάσει περαιτέρω τις ληφθείσες πληροφορίες. Κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 4, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης μπορεί να πληροφορεί την κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας ότι οι πληροφορίες που αφορούν καταδίκες που επιβλήθηκαν στο πρώτο και διαβιβάστηκαν στο δεύτερο μπορούν να διαβιβαστούν στην κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους που το έχει ζητήσει μόνον με τη συναίνεση του κράτους μέλους καταδίκης.

Αιτιολόγηση

Η διαβίβαση πληροφοριών σε αιτούν κράτος μέλος άλλο από αυτό της ιθαγένειας ή της καταδίκης πρέπει να επιτρέπεται κατά κανόνα, εκτός εάν έχουν δοθεί αντίθετες οδηγίες για ειδικούς λόγους. Ένα σύστημα διαβούλευσης όπως το αρχικώς προταθέν στην παράγραφο αυτή θα παρεμπόδιζε την ανταλλαγή πληροφοριών.

Τροπολογία 20

Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 3

Η κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης απαντά στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας εντός προθεσμίας που επιτρέπει στο τελευταίο να τηρήσει τις προθεσμίες απάντησης που προβλέπονται στο άρθρο 8.

Όταν πρέπει να ζητηθεί η συναίνεση της κεντρικής αρχής του κράτους μέλους καταδίκης η κεντρική αρχή του απαντά στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας εντός προθεσμίας που επιτρέπει στο τελευταίο να τηρήσει τις προθεσμίες απάντησης που προβλέπονται στο άρθρο 8.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας 18.

Τροπολογία 21

Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Όταν μια αίτηση πληροφοριών, που προέρχονται από το ποινικό μητρώο, απευθύνεται στην κεντρική κράτους μέλους διαφορετικού από το κράτος ιθαγένειας, αυτή η αρχή διαβιβάζει στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους τις πληροφορίες που αφορούν τις εθνικές καταδικαστικές αποφάσεις. Εάν η αίτηση αφορά άλλους σκοπούς εκτός της ποινικής διαδικασίας, αυτή η αρχή απαντά σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

4. Όταν μια αίτηση πληροφοριών, που προέρχονται από το ποινικό μητρώο, απευθύνεται στην κεντρική αρχή κράτους μέλους διαφορετικού από το κράτος ιθαγένειας, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση διαβιβάζει στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους τις πληροφορίες που αφορούν τις καταδικαστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί στο ποινικό του μητρώο. Εάν η αίτηση αφορά άλλους σκοπούς εκτός της ποινικής διαδικασίας, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση απαντά σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Για να διασαφηνιστεί ότι μόνον οι εγγεγραμμένες καταδίκες, ήτοι μη καταργηθείσες λόγω εκπλήρωσης, θα παράγουν έννομες συνέπειες, και για να διακρίνεται ποιες πληροφορίες μπορούν να διαβιβαστούν.

Τροπολογία 22

Άρθρο 9, παράγραφος -1 (νέα)

 

-1. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης πλαισίου σέβεται τουλάχιστον τις εξής βασικές αρχές:

 

a) Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να προβλέπεται από το νόμο, να είναι απαραίτητη και αναλογική σε συνάρτηση με τους σκοπούς της συλλογής και/ή της περαιτέρω επεξεργασίας

 

β) Η συλλογή δεδομένων είναι δυνατή μόνο για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς, η δε περαιτέρω επεξεργασία πρέπει να γίνεται με τρόπο συμβατό με αυτούς τους σκοπούς

 

γ) Τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα

 

δ) Ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αφορούν φυλετική ή εθνοτική προέλευση, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, κομματική ή συνδικαλιστική ιδιότητα, γενετήσιο προσανατολισμό ή υγεία υφίστανται επεξεργασία μόνο εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς μιας συγκεκριμένης υπόθεσης και με την τήρηση ειδικών διασφαλίσεων.

Τροπολογία 23

Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανακοινώνονται, στο πλαίσιο του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 4, για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το αιτούν κράτος μέλος μόνο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας για την οποία ζητήθηκαν, σύμφωνα με το έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανακοινώνονται, στο πλαίσιο του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 4, για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το αιτούν κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο -1 και, ιδίως, μόνο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας για την οποία ζητήθηκαν, σύμφωνα με το έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

Τροπολογία 24

Άρθρο 9, παράγραφος 2

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, στο πλαίσιο του άρθρου 7 παράγραφοι 2 και 4, για σκοπούς άλλους εκτός της ποινικής διαδικασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το αιτούν κράτος μέλος, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν και εντός των ορίων που καθορίζονται στο έντυπο από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, στο πλαίσιο του άρθρου 7 παράγραφοι 2 και 4, για σκοπούς άλλους εκτός της ποινικής διαδικασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το αιτούν κράτος μέλος, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο και σύμφωνα με την παράγραφο -1 και, ιδίως, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν και εντός των ορίων που καθορίζονται στο έντυπο από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Τροπολογία 25

Άρθρο 9, παράγραφος 3

3. Παρά τις παραγράφους 1 και 2, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, στο πλαίσιο του άρθρου 7 παράγραφοι 1, 2 και 4, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το αιτούν κράτος μέλος για την πρόληψη άμεσου και σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια.

3. Παρά τις παραγράφους 1 και 2, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, στο πλαίσιο του άρθρου 7 παράγραφοι 1, 2 και 4, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το αιτούν κράτος μέλος εφόσον είναι απαραίτητο και αναλογικό προς το σκοπό της πρόληψης άμεσου και σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια· στην περίπτωση αυτή, το αιτούν κράτος μέλος παρέχει στο κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση εκ των υστέρων κοινοποίηση σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων αναγκαιότητας, αναλογικότητας, επείγοντος και σοβαρότητας της απειλής.

Τροπολογία 26

Άρθρο 9, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3, να υπόκεινται στα ίδια όρια χρήσης όπως αυτά που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

4. Επιπλέον, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3, να υπόκεινται στα ίδια όρια χρήσης όπως αυτά που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 27

Άρθρο 9, παράγραφος 5

5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται από κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου και προέρχονται από αυτό το ίδιο κράτος μέλος.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται από κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου και προέρχονται από αυτό το ίδιο κράτος μέλος.

Τροπολογία 28

Άρθρο 9, παράγραφος 5 α (νέα)

 

5a. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων ενημερώνονται συστηματικά σχετικά με την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης πλαισίου, και, συγκεκριμένα, για τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 9, παράγραφος 3.

 

Οι αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών παρακολουθούν την ανταλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και συνεργάζονται μεταξύ τους για το σκοπό αυτό.

Τροπολογία 29

Άρθρο 9 α (νέο)

 

Άρθρο 9a

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται για το γεγονός ότι προσωπικά δεδομένα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία.

Η παροχή αυτής ενημέρωσης πραγματοποιείται με καθυστέρηση όταν κρίνεται αναγκαίο ώστε να μην παρακωλύονται οι σκοποί για τους οποίους υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα.

 

2. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να λάβει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, σε γλώσσα την οποία κατανοεί, καθώς και να διορθώσει και, όπου αρμόζει, να διαγράψει δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία κατά παράβαση των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος -1.

 

3. Η παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να μη γίνει δεκτή ή να καθυστερήσει εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για:

(α) την προστασία της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης,

(β) την πρόληψη εγκλήματος,

(γ) να μην παρακωλύεται η έρευνα και η δίωξη ποινικών αδικημάτων,

(δ) και για την προστασία των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων τρίτων.

Τροπολογία 30

Άρθρο 11, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) πληροφοριών σχετικά με το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση (επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ενδεχομένως ψευδώνυμο ή αντίστοιχο, φύλο, ιθαγένεια, νομική μορφή και εταιρική έδρα για τα νομικά πρόσωπα)·

(α) πληροφοριών σχετικά με το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση (επώνυμο, όνομα, παλαιότερο όνομα, ημερομηνία γέννησης, τόπος και χώρα γέννησης, ενδεχομένως ψευδώνυμο ή αντίστοιχο, φύλο, ιθαγένεια, νομική μορφή και εταιρική έδρα για τα νομικά πρόσωπα)·

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη του παλαιότερου ονόματος καθίσταται απαραίτητη εάν ληφθούν υπόψη τα πολυάριθμα παραδείγματα αλλαγής ονόματος ή ταυτότητας.

Τροπολογία 31

Άρθρο 11, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία της καταδικαστικής απόφασης (ημερομηνία και τόπος, όνομα και είδος της αρχής που την εξέδωσε)·

(β) πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία της καταδικαστικής απόφασης (ημερομηνία και τόπος, αριθμός αναφοράς όταν είναι γνωστός, και όνομα και είδος της αρχής που την εξέδωσε)·

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη του αριθμού της δικαστικής απόφασης, όταν είναι γνωστός, θα συμβάλει στον προσδιορισμό των αποφάσεων.

Τροπολογία 32

Άρθρο 11, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) πληροφοριών σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν στην καταδικαστική απόφαση (ημερομηνία, τόπος, φύση, νομικός χαρακτηρισμός, εφαρμόσιμη ποινική νομοθεσία)·

(γ) πληροφοριών σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν στην καταδικαστική απόφαση (ημερομηνία, φύση, νομικός χαρακτηρισμός, εφαρμόσιμη ποινική νομοθεσία)·

Αιτιολόγηση

Ο τόπος διάπραξης του εγκλήματος δεν έχει σημασία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η καταδίκη σε άλλες ποινικές διαδικασίες. Μερικά κράτη μέλη δεν περιλαμβάνουν στα στοιχεία του ποινικού μητρώου την αναφορά του τόπου διάπραξης του εγκλήματος.

Τροπολογία 33

Άρθρο 11, παράγραφος 6

6. Οι τεχνικές προσαρμογές που αναφέρονται στην παράγραφο 5 πρέπει να πραγματοποιούνται εντός μέγιστης προθεσμίας τριών ετών από την έγκριση του μορφότυπου και των όρων της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις.

6. Οι τεχνικές προσαρμογές που αναφέρονται στην παράγραφο 5 πρέπει να πραγματοποιούνται εντός μέγιστης προθεσμίας ενός έτους από την έγκριση του μορφότυπου και των όρων της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις.

Τροπολογία 34

Άρθρο 14, παράγραφος 5

5. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν έχει επίπτωση στην εφαρμογή των τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων που περιλαμβάνονται στις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών.

5. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν έχει επίπτωση στην εφαρμογή των τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων που περιλαμβάνονται στις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνοχή με την τροπολογία 17.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Οι πληροφορίες που αφορούν τις διάφορες καταδίκες, κρατήσεις, εντάλματα σύλληψης, δεδομένα προσδιορισμού της ταυτότητας του καταδίκου και αλλά σχετικά ποινικά στοιχεία καταγράφονται και διατηρούνται στα ποινικά μητρώα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους. Θεμελιώδη στόχο των ποινικών μητρώων είναι να υπάρχει πλήρης ποινική εικόνα των ατόμων προκειμένου να χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς, μεταξύ των οποίων ο προσδιορισμός της ταυτότητας υπόπτων, η συνδρομή σε ποινικές έρευνες, η λήψη απόφασης όσον αφορά την πλήρη έκτιση μιας καταδίκης σε ποινικές διαδικασίες καθώς και για να διασαφηνιστεί και αξιολογηθεί η εντιμότητα και ακεραιότητα ενός ατόμου. Η δημιουργία μητρώων ανταποκρίνεται στην ανάγκη εγγραφής και διατήρησης των πληροφοριών που αφορούν καταδίκες πολιτών ή ατόμων που διαμένουν στην επικράτεια κάποιου κράτους. Έχει διατηρηθεί αμετάβλητη η αρχή ότι κάθε κράτος μέλος συγκεντρώνει τις πληροφορίες που αφορούν τις καταδίκες που επιβάλλονται κατά των δικών του υπηκόων (αρχή της ιθαγένειας).

Όμως, λόγω της επιπτώσεως των συχνών διασυνοριακών διακινήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδικάζονται όλο και περισσότεροι πολίτες εκτός του κράτους ιθαγένειάς τους. Προς τούτο, τίθεται το ζωτικό ερώτημα τί πρέπει να γίνει με τις πληροφορίες που αφορούν τις καταδίκες ατόμων που δεν είναι υπήκοοι ή που δεν διαμένουν μονίμως σε κάποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος, αλλά καταδικάζονται σε αυτό· πώς θα καταγράφονται οι πληροφορίες και με ποιο τρόπο και σε ποιον θα κοινοποιούνται μεταγενέστερα. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν κοινά κριτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την καταγραφή σε μητρώο των καταδικαστικών αποφάσεων στο εξωτερικό (επειδή αποτελεί αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα). Αφενός, υπάρχουν κράτη μέλη που δεν εγγράφουν στα ποινικά τους μητρώα τις καταδικαστικές αποφάσεις που επιβάλλονται σε πολίτες τους στο εξωτερικό. Αφετέρου, τα κράτη που το πράττουν χρησιμοποιούν διαφορετικά κριτήρια εγγραφής. Επομένως, οι πληροφορίες που εγγράφονται στα ποινικά μητρώα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, εκτός από την εγγραφή διαφορετικού είδους πληροφοριών, το σημερινό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι ικανοποιητικό και δεν συνεισφέρει στην αποτελεσματική ή ορθή διασυνοριακή χρήση.

Πέραν του πλήρους σεβασμού της ποικιλομορφίας των νομικών τάξεων των κρατών μελών, της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και όλων των υφισταμένων ευρωπαϊκών μηχανισμών, τίθεται εντόνως η ανάγκη εδραίωσης του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, ούτως ώστε να είναι δυνατή η εγγύηση των θεμελιωδών ελευθεριών και των δικαιωμάτων όλων των πολιτών της ΕΕ, αλλά και να εξασφαλίζεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η επικράτηση του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει σχετικώς να διευκολυνθεί η δικαστική συνεργασία, στα πλαίσια της οποίας η ανταλλαγή πληροφοριών συνιστά ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα.

Ο επιδιωκόμενος από την παρούσα πρόταση στόχος είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και η εξεύρεση ορθής, πλήρους και εξαντλητικής απάντησης στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τα στοιχεία του ποινικού μητρώου.

Πρέπει επ’ αυτού να επιτευχθεί συμπληρωματική πρόοδος με την οποία να θεσπίζονται ευρωπαϊκοί μηχανισμοί που θα διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τρόπο μηχανοργανωμένο, ομοιογενή και εύκολα ερμηνευόμενο, μέσω αυτοματοποιημένων μηχανισμών και επί τη βάσει "τυποποιημένου ευρωπαϊκού μορφοτύπου".

Το ισχύον νομικό πλαίσιο

Προς το παρόν, οι σχετικές με τις καταδίκες πληροφορίες κυκλοφορούν μεταξύ των κρατών μελών βάσει των μηχανισμών που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής επί Ποινικών Υποθέσεων του 1959 (σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που αποκαλείται εφεξής "σύμβαση του 1959") και συγκεκριμένα στα άρθρα 13 και 22 αυτής και στο άρθρο 4 του πρόσθετου πρωτοκόλλου της 17ης Μαρτίου 1978.

Οι διατάξεις αυτές ρυθμίζουν:

- τους όρους κοινοποίησης των αποσπασμάτων ποινικών μητρώων μεταξύ των συμβεβλημένων μερών της σύμβασης (άρθρο 13) και

- την υποχρέωση διαβίβασης, κατά τρόπο αμοιβαίο και αυτόματο, μία φορά ετησίως όλων των καταδικαστικών αποφάσεων που επιβάλλονται σε υπηκόους άλλων κρατών μελών που έχουν υπογράψει τη σύμβαση (άρθρο 22).

Όμως, ο μηχανισμός της Σύμβασης του 1959 δεν είναι ικανοποιητικός. Η αυτόματη κοινοποίηση των πληροφοριών που αφορούν καταδίκες υπηκόων ενός συμβεβλημένου κράτους μέλους (άρθρο 22), αποδεικνύεται ενίοτε από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη.

Όσον αφορά την απόκτηση πληροφοριών βάσει αίτησης αμοιβαίας συνδρομής δυνάμει του άρθρου 13, η ακολουθητέα διαδικασία είναι τόσο πολύπλοκη που τις περισσότερες φορές τα δικαστικά όργανα δεν προσπαθούν καν να ζητήσουν αυτές τις πληροφορίες. Το αποτέλεσμα είναι οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών να καταδικάζονται συχνά με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο ποινικό μητρώο του κράτους στο οποίο πραγματοποιείται η δίκη, αγνοώντας τις καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν επιβληθεί σε άλλα κράτη μέλη και ιδίως στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι ή στο οποίο διαμένουν.

Περιεχόμενο της πρότασης

Στις 13 Οκτωβρίου 2004 η Επιτροπή ενέκρινε μια πρώτη πρόταση Απόφασης Πλαίσιο του Συμβουλίου για την ανταλλαγή πληροφοριών των ποινικών μητρώων, με στόχο να βελτιωθούν βραχυπρόθεσμα οι μηχανισμοί που προέβλεπε η Σύμβαση του 1959. Όμως η πρόταση αυτή δεν τροποποιούσε ουσιαστικά τους ανωτέρω μηχανισμούς και συνιστούσε απλώς μια πρώτη μερική αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών τους. Η σημερινή πρόταση επιδιώκει να μεταρρυθμίσει δραστικά τους μηχανισμούς αυτούς για να εξασφαλιστεί ότι το κράτος μέλος ιθαγένειας θα μπορεί να ανταποκρίνεται κατά τρόπο ταχύ, ορθό, πλήρη και εκτενή στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών που θα λαμβάνει.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η Απόφαση Πλαίσιο του Συμβουλίου που αφορά τη λήψη υπόψη των καταδικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια νέας ποινικής διαδικασίας. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ΔΕΥ που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2006, επιτεύχθηκε γενική συμφωνία όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης αυτής· όμως η απόφαση δεν θα είναι αποτελεσματική εάν δεν θεσπιστούν οι μηχανισμοί που θα διευκολύνουν την ανταλλαγή σχετικών με το ποινικό μητρώο πληροφοριών.

Η αυτόματη κοινοποίηση των σχετικών με τις καταδίκες πληροφοριών

Η πρόταση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες, αμέσως ή το συντομότερο δυνατόν (και όχι μόνο μία φορά ετησίως), όσον αφορά τις καταδίκες ή τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται και συνεπάγονται την τροποποίηση ή κατάργηση των πληροφοριών που περιέχονται στα ποινικά μητρώα. Επιπλέον, το κράτος μέλος ιθαγένειας θα πρέπει να αποθηκεύει και ενημερώνει τις διαβιβαζόμενες πληροφορίες (όλα τα μητρώα θα πρέπει να περιέχουν ταυτόσημες πληροφορίες όσον αφορά το ίδιο άτομο και την ίδια καταδίκη). Οι κανόνες αυτοί όμως δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την πιο δυσμενή μεταχείριση του ατόμου απ' ό,τι εάν είχε εκδοθεί καταδικαστική απόφαση εις βάρος του από εθνικό δικαστήριο.

Παραδείγματος χάριν, όταν οι εθνικοί κανόνες που διέπουν την καταγραφή στα εθνικά ποινικά μητρώα έχουν ως αποτέλεσμα τη διαγραφή μιας εθνικής καταδίκης, το κράτος μέλος ιθαγένειας του ατόμου δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφορία σε εθνικές διαδικασίες· θα πρέπει όμως πάντα να μπορεί να διαβιβάσει την πληροφορία αυτή σε ένα άλλο κράτος μέλος που τη ζήτησε.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ορθή λειτουργία της ανταλλαγής πληροφοριών, οι σχετικές με τις καταδίκες πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρουν την ιθαγένεια του καταδικασθέντος και το χρόνο διατήρησης στο ποινικό μητρώο του κράτους μέλους καταδίκης.

Η ανταλλαγή πληροφοριών βάσει αίτησης

Η κοινοποίηση πληροφοριών των εθνικών ποινικών μητρώων μπορεί να ζητείται από την κεντρική αρχή ενός κράτους μέλους, από ένα άτομο όσον αφορά το δικό του ποινικό μητρώο (μέσω της κεντρικής αρχής ενός κράτους μέλους), ή από μια τρίτη χώρα (δυνάμει του άρθρου 13 της σύμβασης του 1959). Προς διευκόλυνση της ανταλλαγής, όλες οι αιτήσεις μιας κεντρικής αρχής πρέπει να υποβάλλονται χρησιμοποιώντας ένα "τυποποιημένο ευρωπαϊκό μορφότυπο" (εξαιρέσει των τρίτων χωρών).

Επιπλέον, προς επιτάχυνση της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών, η πρόταση απόφασης θεσπίζει προθεσμίες για την ανταπόκριση στις αιτήσεις. Η πρόταση θεσπίζει προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών για την απάντηση σε αιτήσεις που λαμβάνονται από κράτος μέλος. Όσον αφορά τις αιτήσεις ατόμων σχετικά με τα δικά τους ποινικά μητρώα, η πρόταση θεσπίζει μέγιστη προθεσμία 20 εργάσιμων ημερών. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τρίτες χώρες διέπονται από τη σύμβαση του 1959, η οποία δεν θεσπίζει καμία σχετική προθεσμία.

Η πρόταση διακρίνει μεταξύ τριών διαδικασιών όσον αφορά την ανταπόκριση σε αίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις:

1. Όταν η αίτηση υποβάλλεται από ένα κράτος μέλος προς το κράτος μέλος ιθαγένειας του ατόμου:

- εάν οι πληροφορίες ζητούνται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, το κράτος ιθαγένειας οφείλει να διαβιβάσει τις πληροφορίες που αφορούν όλες τις καταδίκες που έχουν εγγραφεί στα αρχεία του: εθνικές καταδίκες, καταδίκες σε άλλο κράτος μέλος και καταδίκες σε τρίτες χώρες·

- εάν οι πληροφορίες ζητούνται για σκοπούς εκτός ποινικής διαδικασίας, το κράτος ιθαγένειας ανταποκρίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του όσον αφορά τις εθνικές καταδίκες και τις καταδίκες σε τρίτες χώρες. Πάντως, στην περίπτωση καταδικών σε άλλα κράτη μέλη, το κράτος ιθαγένειας οφείλει να εξακριβώνει με το εν λόγω κράτος εάν και σε ποιο βαθμό μπορεί να διαβιβάσει τις ληφθείσες πληροφορίες.

2. Όποτε τις πληροφορίες στο κράτος μέλος ιθαγένειας ζητεί τρίτη χώρα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Σύμβασης του 1959), οι πληροφορίες για τις εθνικές καταδίκες διαβιβάζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, όπως και στην περίπτωση των καταδικών σε τρίτες χώρες. Όμως, εάν οι ζητηθείσες πληροφορίες περιλαμβάνουν καταδίκες που έχουν επιβληθεί από άλλο κράτος μέλος, το κράτος ιθαγένειας θα πρέπει να επαληθεύσει εάν και σε ποιο βαθμό μπορεί να διαβιβάσει τις πληροφορίες.

3. Όταν ένα κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό της ιθαγένειας λαμβάνει αίτηση παροχής πληροφοριών από οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, διαβιβάζει τις πληροφορίες που αφορούν τις εθνικές καταδίκες. Εάν η αίτηση παροχής πληροφοριών δεν αφορά ποινικές διαδικασίες, το κράτος στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση ανταποκρίνεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Παρατηρήσεις/συστάσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής δέχεται με ικανοποίηση την πρόταση της Επιτροπής και πιστεύει ότι η εφαρμογή του προτεινόμενου μηχανισμού θα συμβάλει κατά τρόπο θετικό στη λήψη αποφάσεων στον δικαστικό τομέα.

Ο εισηγητής προτείνει διάφορες τροπολογίες προς βελτίωση της πρότασης και προς διασαφήνιση της διατύπωσής της. Μερικές από τις τροπολογίες υποβάλλονται για να καταστεί η παρούσα πρόταση συμβατή με την Απόφαση Πλαίσιο για τη λήψη υπόψη των καταδικών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια νέων ποινικών διαδικασιών.

Το κείμενο της πρότασης πρέπει να είναι ακριβές και σαφές και να αποφεύγει τη χρησιμοποίηση όρων που θα επέτρεπαν την ερμηνεία ότι η διαβίβαση των πληροφοριών μπορεί να εξαρτηθεί από την καλή θέληση των κρατών μελών. Επίσης, είναι απαραίτητο σε όλες τις γλωσσικές εκδόσεις να συμπίπτει απολύτως η νομική ορολογία της πρότασης με τη χρησιμοποιούμενη σε κάθε κράτος μέλος.

Προς βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων, θα πρέπει να διατηρηθεί ο προτεινόμενος από την Επιτροπή μηχανισμός, με τον οποίο:

1. το κράτος μέλος ιθαγένειας είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση των πληροφοριών που αφορούν τις καταδίκες που έχουν επιβληθεί κατά υπηκόων του·

2. κάθε τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών του ποινικού μητρώου που πραγματοποιείται στο κράτος μέλος καταδίκης συνεπάγεται ταυτόσημη αλλαγή ή διαγραφή στο κράτος μέλος ιθαγένειας.

Πρέπει να επισημανθεί η σημασία του καθεστώτος ακύρωσης ή τροποποίησης των ποινικών μητρώων. Είναι προφανές ότι υπάρχουν δύο δυνατότητες: είτε οι τροποποιήσεις και ακυρώσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους ιθαγένειας του καταδικασθέντος, ή θα διέπονται από τη νομοθεσία του κράτους που επέβαλε την καταδίκη.

Συνέπεια της πρώτης επιλογής είναι ότι τα στοιχεία του ποινικού μητρώου που αφορούν καταδίκη σε εθνικό δικαστήριο θα είναι γνωστά ή όχι στα λοιπά κράτη μέλη αναλόγως της ιθαγένειας του καταδικασθέντος. Όποτε ένα κράτος μέλος ζητά πληροφορίες στο ποινικό μητρώο του κράτους ιθαγένειας δεν θα γνωρίζει απαραιτήτως όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν για το άτομο που το ενδιαφέρει, παρά μόνο αυτές που το κράτος ιθαγένειας κρίνει σκόπιμο να διατηρεί βάσει της δικής νομοθεσίας.

Η εφαρμογή του δικαίου του κράτους καταδίκης φαίνεται καταλληλότερη, δεδομένου ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν εξασφαλίζει την ίδια ρύθμιση όσον αφορά την περίοδο διατήρησης των στοιχείων του ποινικού μητρώου, αποφεύγει παραμορφώσεις λόγω ιθαγένειας και εγγυάται την ακεραιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στα ποινικά μητρώα.

Τέλος, πρέπει η Απόφαση να μην προτείνει προϋποθέσεις που δύσκολα μπορούν να γίνονται σεβαστές από τα κράτη μέλη, δυσχεραίνοντας έτσι την ανταλλαγή πληροφοριών. Μερικές από τις προτάσεις που περιέχονται στο σχέδιο Απόφασης προϋποθέτουν τη δημιουργία επιμέρους καταλόγων ή μητρώων που αναμφίβολα θα επιβράδυναν την υλοποίηση του υπό ρύθμιση μηχανισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Η διοργάνωση και το περιεχόμενο των ανταλλαγών, μεταξύ των κρατών μελών, πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

10.2.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

16.2.2006

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.1.2006

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.7.2006

11.4.2007

8.5.2007

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.5.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Παναγιώτης Δημητρίου, Σταύρος Λαμπρινίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Jean Lambert, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Marianne Mikko, Hubert Pirker, Eva-Britt Svensson

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tobias Pflüger

Ημερομηνία κατάθεσης

10.5.2007