SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji

9.5.2007 - (COM(2005)0690 – C6‑0052/2006 – 2005/0267(CNS)) - *

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Procedura : 2005/0267(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0170/2007
Teksty złożone :
A6-0170/2007
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji

(COM(2005)0690 – C6‑0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji (COM(2005)0690)[1],

–   uwzględniając art. 31 i 34 ust. 2 litera b) Traktatu UE,

–   uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0052/2006),

–   uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6‑0170/2007),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 8 a preambuły (nowy)

 

(8a) Fakt, że różne systemy prawne mogą mieć zastosowanie do jednego wyroku skazującego prowadzi do obiegu niewiarygodnych informacji między państwami członkowskimi i naraża osobę skazaną na niepewność prawną. Aby uniknąć tej sytuacji państwo członkowskie skazania powinno być uważane za właściciela danych dotyczących wyroków skazujących wydanych na jego terytorium przeciw obywatelom innych państw członkowskich. W związku z tym państwo członkowskie, którego osoba skazana jest obywatelem i któremu te dane zostaną przekazane, musi zapewnić, że będą one uaktualniane uwzględniając każdą zmianę lub usunięcie dokonywane w państwie członkowskim skazania. Tylko dane, które były w ten sposób uaktualniane powinny być wykorzystywane wewnętrznie przez państwo członkowskie obywatelstwa, lub przekazywane przez nie dalej do innych państw, czy to państw członkowskich, czy też krajów trzecich.

Poprawka 2

Punkt 10 preambuły

(10) Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania niniejszej decyzji ramowej są chronione zgodnie z przepisami decyzji ramowej XXX w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Niniejsza decyzja ramowa zawiera między innymi przepisy decyzji z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych, które ustalają ograniczenia w wykorzystaniu przez Państwo Członkowskie będące wnioskodawcą informacji przekazanych mu w odpowiedzi na jego wniosek. Niniejsza decyzja uzupełnia je, określając również szczególne zasady dotyczące sytuacji, w której Państwo Członkowskie obywatelstwa przekazuje dalej informacje o wyrokach karnych, które zostały mu najpierw przekazane przez Państwo Członkowskie skazania.

(10) Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania niniejszej decyzji ramowej są chronione zgodnie z przepisami decyzji ramowej XXX w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, a zwłaszcza zgodnie z podstawowymi zasadami ochrony danych, o których mowa w art. 9 niniejszej decyzji ramowej. Niniejsza decyzja ramowa zawiera między innymi przepisy decyzji z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych, które ustalają ograniczenia w wykorzystaniu przez państwo członkowskie będące wnioskodawcą informacji przekazanych mu w odpowiedzi na jego wniosek. Niniejsza decyzja uzupełnia je, określając również szczególne zasady dotyczące sytuacji, w której państwo członkowskie obywatelstwa przekazuje dalej informacje o wyrokach karnych, które zostały mu najpierw przekazane przez państwo członkowskie skazania.

Uzasadnienie

Decyzja ramowa w sprawie ochrony danych w kontekście współpracy policyjnej i sądowej, która powinna mieć zastosowanie również do niniejszego aktu jako „lex generalis”, nie jest jeszcze ukończona; w związku z tym konieczne wydaje się przypomnienie podstawowego zestawu zasad ochrony danych, których należy przestrzegać podczas gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych, w ramach niniejszej decyzji ramowej.

Poprawka 3

Punkt 12 a preambuły (nowy)

 

12a) Poprawa wymiany i obiegu informacji o wyrokach skazujących może znacznie poszerzyć współpracę sądową i policyjną na szczeblu UE, ale taka współpraca może zostać zahamowana, jeśli nie zostanie uzupełniona szybkim przyjęciem jednorodnego zestawu podstawowych zabezpieczeń proceduralnych dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych, obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Decyzja ramowa w sprawie zabezpieczeń proceduralnych dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych nie została jeszcze przyjęta przez Radę (od 2004 r.). Zwłoka ta może znacznie utrudnić postępy współpracy sądowej i policyjnej, zwłaszcza z powodu występujących sprzeczności ze środkami konstytucyjnymi na szczeblu krajowym.

Poprawka 4

Artykuł 1 litera a)

a) określenie zasad, według których państwo członkowskie, w którym wydany został wyrok skazujący na obywatela innego państwa członkowskiego (zwane dalej „państwem członkowskim skazania”), przekazuje informację o nim państwu członkowskiemu, którego obywatelem jest osoba skazana (zwanemu dalej „państwem członkowskim obywatelstwa”);

Poprawka nie dotyczy wersji polskiej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 5

Artykuł 2 litera a)

a) „wyrok skazujący” oznacza wszelką prawomocną decyzję wydaną przez sąd karny lub organ administracyjny, którego decyzja może być przedmiotem odwołania do właściwego sądu zwłaszcza w sprawach karnych, orzekającą o winie danej osoby za popełnienie przestępstwa karnego lub czynu, który zgodnie z prawem krajowym karany jest jako naruszenie prawa;

a) „wyrok skazujący” oznacza każde prawomocne orzeczenie sądu w sprawie karnej orzekające według prawa krajowego o winie danej osoby za czyn przestępczy

 

Poprawka 6

Artykuł 3 ustęp 1

1. Każde państwo członkowskie wyznacza do celów niniejszej decyzji ramowej organ centralny. Jednakże w celu przekazywania informacji na mocy art. 4 i udzielania odpowiedzi na wnioski określone w art. 6 i 7 państwa członkowskie mogą wyznaczyć jeden lub więcej organów centralnych.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza do celów niniejszej decyzji ramowej organ centralny. Jednakże w celu przekazywania informacji na mocy art. 4 i odpowiadania na wnioski o udzielenie informacji na mocy art. 7 państwa członkowskie mogą wyznaczyć jeden lub więcej organów centralnych.

Uzasadnienie

Sposób udzielania odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji określa art. 7 przedmiotowego wniosku.

Poprawka 7

Artykuł 4 ustęp 1

1. Każde państwo członkowskie podejmuje konieczne kroki, aby orzeczeniom skazującym wydanym na jego terytorium i przekazywanym do krajowego rejestru skazanych towarzyszyła informacja o obywatelstwie osoby skazanej, jeżeli jest ona obywatelem jednego z państw członkowskich.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje konieczne kroki, aby orzeczeniom skazującym wydanym na jego terytorium, które zostały już wpisane do rejestru skazanych, podczas przekazywania do krajowego rejestru skazanych towarzyszyła informacja o obywatelstwie lub obywatelstwach osoby skazanej, jeżeli jest ona obywatelem jednego z państw członkowskich.

Uzasadnienie

W pierwotnej wersji artykułu mowa jest o obowiązku przekazywania szczegółów dotyczących wyroków skazujących, lecz nie ma w niej nawiązania do obowiązku wcześniejszego wpisania takich wyroków do rejestru skazanych państwa członkowskiego, w którym zostały wydane. Należy także uwzględnić fakt, że osoba skazana może mieć więcej niż jedno obywatelstwo.

Poprawka 8

Artykuł 4 ustęp 2 akapit drugi

Jeżeli dana osoba jest obywatelem kilku państw członkowskich, informacje są przekazywane każdemu z nich, nawet jeżeli osoba skazana jest obywatelem państwa członkowskiego, na którego terytorium została skazana.

Jeżeli wiadomo, że dana osoba jest obywatelem kilku państw członkowskich, informacje są przekazywane każdemu z nich, nawet jeżeli osoba skazana jest obywatelem państwa członkowskiego, na którego terytorium została skazana.

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach może nie być wiadome, że osoba skazana ma podwójne obywatelstwo.

Poprawka 9

Artykuł 4 ustęp 3

3. Przekaz informacji dotyczących orzeczeń skazujących obejmuje również dane o długości okresu przechowywania wpisu o wyroku skazującym w rejestrze państwa członkowskiego skazania, zależnej od przepisów ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego skazania obowiązujących w chwili przekazania informacji o wyroku skazującym państwu członkowskiemu obywatelstwa.

skreślony

Uzasadnienie

Przestrzeganie powyższego wymogu byłoby niemożliwe w niektórych państwach członkowskich, których ustawodawstwo krajowe przewiduje określone kryteria – oprócz odbycia kary pozbawienia wolności – nastąpienia zatarcia skazania (np. uiszczenie grzywny stanowiącej część kary).

Poprawka 10

Artykuł 4 ustęp 4

4. Organ centralny państwa członkowskiego skazania powiadamia bezzwłocznie organ centralny państwa członkowskiego obywatelstwa o środkach podjętych zgodnie z ustawodawstwem krajowym państwa członkowskiego skazania, których zastosowanie powoduje zmianę lub skreślenie informacji zawartych w rejestrze skazanych, w tym zmiany dotyczące długości okresu przechowywania informacji.

4. Organ centralny państwa członkowskiego skazania powiadamia bezzwłocznie organ centralny państwa członkowskiego obywatelstwa o zmianie lub skreśleniu informacji zawartych w rejestrze skazanych.

Uzasadnienie

Wszelkie aktualizacje lub zmiany w rejestrze skazanych państwa członkowskiego skazania muszą być bezzwłocznie przekazane państwu członkowskiemu obywatelstwa, aby zagwarantować, że dane w rejestrze skazanych państwa członkowskiego obywatelstwa są aktualne.

Poprawka 11

Artykuł 5 ustęp 1

1. Organ centralny państwa członkowskiego obywatelstwa przechowuje całość informacji przekazanych na mocy art. 4, tak aby móc je przekazać dalej zgodnie z art. 7.

1. Organ centralny państwa członkowskiego obywatelstwa przechowuje informacje przekazane na mocy art. 4 ust. 2 i art. 11, tak aby móc je przekazać dalej zgodnie z art. 7.

Uzasadnienie

Wyrażenie „całość” mogłoby być przyczyną różnych interpretacji. Wydaje się zatem słuszne, aby w kwestii treści informacji nawiązać do art. 11. Celem poprawki jest również uniknięcie przypadków przeinaczenia informacji, które mogą mieć miejsce podczas zmiany kategorii danych państwa członkowskiego skazania na kategorie państwa członkowskiego obywatelstwa.

Poprawka 12

Artykuł 5 ustęp 3

3. Państwo członkowskie obywatelstwa może wykorzystywać jedynie informacje uaktualnione zgodnie z ust. 2. Obowiązek określony w ust. 2 może prowadzić do traktowania danej osoby w toku postępowania krajowego w sposób mniej korzystny jedynie w sytuacji, gdy została ona już skazana przez sąd krajowy.

3. Państwo członkowskie obywatelstwa może wykorzystywać jedynie informacje uaktualnione zgodnie z ust. 2.

Uzasadnienie

Zasada zawarta w skreślonym zdaniu nie ma żadnego związku z treścią przedmiotowego wniosku.

Poprawka 13

Artykuł 6 ustęp 1

1. Po otrzymaniu wniosku o udzielenie informacji zawartych w krajowym rejestrze skazanych państwa członkowskiego, organ centralny może zgodnie z prawem krajowym skierować wniosek o wyciąg z rejestru skazanych i o udzielenie odpowiednich informacji do organu centralnego innego państwa członkowskiego.

1. Po otrzymaniu wniosku o udzielenie informacji zawartych w krajowym rejestrze skazanych państwa członkowskiego, złożonym w ramach postępowania karnego przeciwko danej osobie bądź z powodów innych niż postępowanie karne, organ centralny może zgodnie z prawem krajowym skierować wniosek o wyciąg z rejestru skazanych i o udzielenie odpowiednich informacji do organu centralnego innego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Konieczne jest nawiązanie do sytuacji, o których mowa w art. 7 przedmiotowego wniosku.

Poprawka 14

Artykuł 6 ustęp 1a (nowy)

 

1a. W przypadku wniosku o udzielenie informacji z rejestru skazanych państwa członkowskiego obywatelstwa do celów innych niż postępowanie karne państwo członkowskie składające wniosek określa powody jego złożenia.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z treścią art. 9 ust. 2 przedmiotowego wniosku i odpowiada potrzebie zdefiniowania określonych przypadków, kiedy informacja taka może zostać przekazana zgodnie z prawem obowiązującym w państwie członkowskim skazania lub obywatelstwa, zależnie od okoliczności, w celu wykorzystania jej do celów innych niż postępowanie karne.

Poprawka 15

Artykuł 6 ustęp 2

2. Jeżeli dana osoba zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji z rejestru skazanych jej dotyczących, organ centralny państwa członkowskiego, do którego wpływa ten wniosek, może zgodnie z prawem krajowym skierować wniosek o wyciąg z rejestru skazanych i o udzielenie informacji z nim związanych do organu centralnego innego państwa członkowskiego, jeżeli osoba zainteresowana mieszka lub mieszkała bądź jest lub była obywatelem państwa członkowskiego będącego wnioskodawcą lub państwa członkowskiego, do którego wniosek jest skierowany.

2. Jeżeli dana osoba zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji z rejestru skazanych jej dotyczących, organ centralny państwa członkowskiego, do którego wpływa ten wniosek, kieruje zgodnie z prawem krajowym wniosek o wyciąg z rejestru skazanych i o udzielenie informacji z nim związanych do organu centralnego innego państwa członkowskiego, jeżeli osoba zainteresowana mieszka lub mieszkała bądź jest lub była obywatelem państwa członkowskiego będącego wnioskodawcą lub państwa członkowskiego, do którego wniosek jest skierowany.

Uzasadnienie

Jeżeli osoba zainteresowana mieszka lub mieszkała bądź jest lub była obywatelem danego państwa członkowskiego i są to dane potwierdzone, skierowanie przez to państwo członkowskie wniosku o udzielenie informacji nie może być kwestią wyboru dokonanego przez państwo członkowskie, gdzie wniosek ten jest składany.

Poprawka 16

Artykuł 7 ustęp 1 litera a)

a) informacje o krajowych wyrokach skazujących;

a) informacje o krajowych wyrokach skazujących wpisanych do rejestru skazanych;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyraźne stwierdzenie, że skutek prawny mają jedynie przestępstwa wpisane do rejestru, czyli takie, w przypadku których nie nastąpiło zatarcie skazania po odbyciu kary. Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać wraz z następną poprawką, której celem jest uniknięcie stworzenia zbyt złożonego systemu powodującego trudności w wymianie informacji.

Poprawka 17

Artykuł 7 ustęp 1 litera d)

d) przekazane mu informacje o wyrokach skazujących wydanych przez państwa trzecie.

d) przekazane mu informacje o wyrokach skazujących wydanych przez państwa trzecie i wpisanych do rejestru skazanych tego państwa członkowskiego obywatelstwa.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zagwarantowanie, że skutek prawny mają jedynie wyroki skazujące wpisane do rejestru, czyli takie, w przypadku których nie nastąpiło zatarcie skazania po odbyciu kary.

Poprawka 18

Artykuł 7 ustęp 2 akapit pierwszy

2. Jeżeli organ centralny państwa członkowskiego obywatelstwa otrzymuje zgodnie z art. 6 wniosek o udzielenie informacji pochodzących z rejestru skazanych do celów innych niż postępowanie karne, udziela on odpowiedzi zgodnie z prawem krajowym w przypadku krajowych wyroków skazujących i wyroków wydanych przez państwa trzecie, które przekazały mu informacje o nich.

2. Jeżeli organ centralny państwa członkowskiego obywatelstwa otrzymuje zgodnie z art. 6 wniosek o udzielenie informacji pochodzących z rejestru skazanych do celów innych niż postępowanie karne, udziela on odpowiedzi odnośnie krajowych wyroków skazujących i wyroków wydanych przez państwa trzecie, które przekazały mu informacje o nich, przy czym wyroki te zostały wpisane do rejestru skazanych tego państwa członkowskiego obywatelstwa zgodnie z prawem krajowym.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zagwarantowanie, że skutek prawny mają jedynie wyroki skazujące wpisane do rejestru, czyli takie, w przypadku których nie nastąpiło zatarcie skazania po odbyciu kary, jak również określenie, jakie informacje mogą zostać przekazane.

Poprawka 19

Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi

Organ centralny państwa członkowskiego obywatelstwa zwraca się bezzwłocznie do organu centralnego państwa członkowskiego skazania celem sprawdzenia, czy i w jakim zakresie informacje o wyrokach skazujących wydanych przez to ostatnie i przekazane państwu członkowskiemu obywatelstwa mogą zostać przekazane państwu członkowskiemu będącemu wnioskodawcą.

Jeżeli informacja jest przekazywana przez państwo członkowskie skazania, organ centralny państwa członkowskiego obywatelstwa przekazuje otrzymaną informację. Przekazując informację zgodnie z art. 4, organ centralny państwa członkowskiego skazania może poinformować organ centralny państwa członkowskiego obywatelstwa, że informacje dotyczące wyroków skazujących wydanych w państwie członkowskim skazania i przekazane państwu członkowskiemu obywatelstwa mogą zostać przekazane organowi centralnemu innego wnioskującego o nie państwa członkowskiego wyłącznie za zgodą państwa członkowskiego skazania.

Uzasadnienie

Przekazywanie informacji państwu członkowskiemu będącemu wnioskodawcą, które nie jest państwem członkowskim obywatelstwa ani państwem, gdzie został wydany wyrok skazujący, powinno być zasadniczo dozwolone, o ile z określonych powodów nie istnieją inne wytyczne. System konsultacji proponowany w pierwotnym tekście ustępu spowolniłby proces wymiany informacji.

Poprawka 20

Artykuł 7 ustęp 2 akapit trzeci

Organ centralny państwa członkowskiego skazania udziela odpowiedzi organowi centralnemu państwa członkowskiego obywatelstwa w terminie pozwalającym temu ostatniemu na dotrzymanie terminu odpowiedzi określonego w art. 8.

Jeżeli wymagana jest zgoda państwa członkowskiego skazania, jego organ centralny udziela odpowiedzi organowi centralnemu państwa członkowskiego obywatelstwa w terminie pozwalającym temu ostatniemu na dotrzymanie terminu odpowiedzi określonego w art. 8.

Uzasadnienie

Zgodność z poprawką 18.

Poprawka 21

Artykuł 7 ustęp 4

4. Jeżeli organ centralny państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie obywatelstwa otrzymuje wniosek o udzielenie informacji pochodzących z rejestru skazanych, przekazuje on państwu członkowskiemu będącemu wnioskodawcą informacje o krajowych wyrokach skazujących. Jeżeli wniosek jest sporządzony do celów innych niż postępowanie karne, organ centralny udziela odpowiedzi zgodnie z prawem krajowym.

4. Jeżeli organ centralny państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie obywatelstwa otrzymuje wniosek o udzielenie informacji pochodzących z rejestru skazanych, państwo członkowskie, do którego wniosek jest kierowany, przekazuje państwu członkowskiemu będącemu wnioskodawcą informacje o tych wyrokach skazujących, które są wpisane do jego rejestru skazanych. Jeżeli wniosek jest sporządzony do celów innych niż postępowanie karne, organ centralny państwa członkowskiego, do którego wniosek jest kierowany, udziela odpowiedzi zgodnie z prawem krajowym.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zagwarantowanie, że skutek prawny mają jedynie wyroki skazujące wpisane do rejestru, czyli takie, w przypadku których nie nastąpiło zatarcie skazania po odbyciu kary, jak również określenie, jakie informacje mogą zostać przekazane.

Poprawka 22

Artykuł 9 ustęp -1 (nowy)

 

-1. Przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej decyzji ramowej odbywa się z poszanowaniem przynajmniej następujących podstawowych zasad:

 

a) przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, niezbędne i proporcjonalne w stosunku do celów gromadzenia i/lub dalszego przetwarzania;

 

b) dane są gromadzone tylko w określonych i zgodnych z prawem celach oraz następnie przetwarzane w sposób zgodny z tymi celami;

 

c) dane są rzetelne i aktualne;

 

d) specjalne kategorie danych dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, członkostwa w partiach lub związkach zawodowych, orientacji seksualnej lub zdrowia są przetwarzane tylko, jeśli jest to absolutnie konieczne dla celów konkretnej sprawy i zgodnie ze szczególnymi zabezpieczeniami.

Poprawka 23

Artykuł 9 ustęp 1

1. Dane osobowe przekazane na mocy art. 7 ust. 1 i 4 do celów postępowania karnego mogą być wykorzystywane przez Państwo Członkowskie będące wnioskodawcą jedynie do celów postępowania karnego, w ramach którego zwrócono się o nie, zgodnie z załączonym formularzem.

1. Dane osobowe przekazane na mocy art. 7 ust. 1 i 4 do celów postępowania karnego mogą być wykorzystywane przez państwo członkowskie będące wnioskodawcą, zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. -1, i przede wszystkim jedynie do celów postępowania karnego, w ramach którego zwrócono się o nie, zgodnie z załączonym formularzem.

Poprawka 24

Artykuł 9 ustęp 2

2. Dane osobowe przekazane na mocy art. 7 ust. 2 i 4 do celów innych niż postępowanie karne mogą być wykorzystywane przez Państwo Członkowskie będące wnioskodawcą zgodnie z prawem krajowym jedynie do celów, w których się o nie zwrócono i w granicach określonych w formularzu przez Państwo Członkowskie, do którego skierowano wniosek.

2. Dane osobowe przekazane na mocy art. 7 ust. 2 i 4 do celów innych niż postępowanie karne mogą być wykorzystywane przez państwo członkowskie będące wnioskodawcą zgodnie z prawem krajowym i z zasadami, o których mowa w ust. -1, i przede wszystkim jedynie do celów, w których się o nie zwrócono i w granicach określonych w formularzu przez państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek.

Poprawka 25

Artykuł 9 ustęp 3

3. Nie naruszając przepisów ust. 1 i 2, dane osobowe przekazane na mocy art. 7 ust. 1, 2 i 4 mogą być wykorzystane przez Państwo Członkowskie będące wnioskodawcą w celu uniknięcia natychmiastowego i poważnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

3. Nie naruszając przepisów ust. 1 i 2, dane osobowe przekazane na mocy art. 7 ust. 1, 2 i 4 mogą być wykorzystane przez państwo członkowskie będące wnioskodawcą, o ile takie ich wykorzystanie jest konieczne i proporcjonalne w celu uniknięcia natychmiastowego i poważnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego; w takim przypadku państwo członkowskie będące wnioskodawcą dostarcza państwu członkowskiemu, do którego wniosek jest kierowany, powiadomienie ex post przedstawiające spełnienie warunku niezbędności, proporcjonalności, nagłości i powagi zagrożenia.

Poprawka 26

Artykuł 9 ustęp 4

4. Państwa Członkowskie podejmują niezbędne kroki, aby dane osobowe przekazane państwu trzeciemu na mocy art. 7 ust. 3 były objęte tymi samymi ograniczeniami dotyczącymi wykorzystywania, które mają zastosowanie w przypadku Państw Członkowskich na mocy ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu.

4. Ponadto państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki, aby dane osobowe przekazane państwu trzeciemu na mocy art. 7 ust. 3 były objęte tymi samymi ograniczeniami dotyczącymi wykorzystywania, które mają zastosowanie w przypadku państw członkowskich na mocy ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu.

Poprawka 27

Artykuł 9 ustęp 5

5. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do danych osobowych uzyskanych przez Państwo Członkowskie na mocy niniejszej decyzji ramowej i pochodzących z tego samego Państwa Członkowskiego.

5. Ustępy 1-4 nie mają zastosowania do danych osobowych uzyskanych przez państwo członkowskie na mocy niniejszej decyzji ramowej i pochodzących z tego samego państwa członkowskiego.

Poprawka 28

Artykuł 9 ustęp 5 a (nowy)

 

5a. Każde państwo członkowskie zapewnia, że krajowe organy odpowiedzialne za ochronę danych otrzymują regularnie informacje na temat wymiany danych osobowych na mocy niniejszej decyzji ramowej, a zwłaszcza na temat wykorzystania danych osobowych w okolicznościach, o których mowa w art. 9 ust. 3.

 

Organy odpowiedzialne za ochronę danych w państwach członkowskich nadzorują wymianę, o której mowa w ust. 1 i współpracują ze sobą w tym celu.

Poprawka 29

Artykuł 9 a (nowy)

 

 

Artykuł 9a

Prawa osób, których dotyczą dane

 

1. Osoba, której dotyczą dane, jest powiadamiana o fakcie, że dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane.

Dostarczenie tego typu informacji ulega w razie konieczności opóźnieniu, aby nie utrudniać osiągnięcia celów, dla których dane te są przetwarzane.

 

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać bez zbędnej zwłoki informacje o tym jakie dane są przetwarzane, w zrozumiałym dla niej języku, oraz skorygować i, w miarę potrzeby, usunąć dane naruszające zasady, o których mowa w art. 9 ust. -1.

 

3. Można odmówić lub opóźnić udzielenie informacji, o której mowa w ust. 1, jeśli jest to absolutnie niezbędne:

a) w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

b) aby zapobiec przestępstwu;

c) aby nie utrudniać dochodzenia i ścigania przestępstw;

d) w celu ochrony praw i gwarancji osób trzecich.

Poprawka 30

Artykuł 11 ustęp 2 litera a)

a) informacje o osobie, której dotyczy wyrok skazujący (nazwisko, imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, pseudonim lub w stosownych przypadkach przydomek, płeć, obywatelstwo, forma prawna i siedziba w przypadku osób prawnych);

a) informacje o osobie, której dotyczy wyrok skazujący (nazwisko, imiona, poprzednie imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce i kraj urodzenia, pseudonim lub w stosownych przypadkach przydomek, płeć, obywatelstwo, forma prawna i siedziba w przypadku osób prawnych);

Uzasadnienie

W związku z licznymi przypadkami zmiany imienia i nazwiska lub tożsamości należy uwzględnić także poprzednie imiona i nazwiska.

Poprawka 31

Artykuł 11 ustęp 2 litera b)

b) informacje dotyczące formy wyroku skazującego (data i miejsce, nazwa i rodzaj organu, który go wydał);

b) informacje dotyczące formy wyroku skazującego (data i miejsce, numer referencyjny, jeśli jest znany, nazwa i rodzaj organu, który go wydał);

Uzasadnienie

Podanie numeru referencyjnego orzeczenia prawnego, jeśli jest on znany, ułatwiłoby identyfikację.

Poprawka 32

Artykuł 11 ustęp 2 litera c)

c) informacje dotyczące okoliczności prowadzących do wydania wyroku skazującego (data, miejsce, rodzaj czynu, kwalifikacja prawna, przepisy prawa karnego mające zastosowanie);

c) informacje dotyczące okoliczności prowadzących do wydania wyroku skazującego (data, rodzaj czynu, kwalifikacja prawna, przepisy prawa karnego mające zastosowanie);

Uzasadnienie

Miejsce popełnienia przestępstwa nie jest istotne w odniesieniu do wpływu, jaki wyrok może mieć na inne postępowania karne. Niektóre państwa członkowskie nie uwzględniają miejsca popełnienia przestępstwa w danych umieszczanych w rejestrze skazanych.

Poprawka 33

Artykuł 11 ustęp 6

6. Dostosowania techniczne określone w ust. 5 winny być przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż trzy lata licząc od daty przyjęcia formatu i zasad skomputeryzowanej wymiany informacji o wyrokach karnych.

6. Dostosowania techniczne określone w ust. 5 winny być przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż jeden rok licząc od daty przyjęcia formatu i zasad skomputeryzowanej wymiany informacji o wyrokach karnych.

Poprawka 34

Artykuł 14 ustęp 5

5. Niniejsza decyzja ramowa nie ma wpływu na stosowanie bardziej korzystnych postanowień porozumień dwustronnych lub wielostronnych zawartych między państwami członkowskimi.

5. Niniejsza decyzja ramowa nie ma wpływu na stosowanie bardziej korzystnych postanowień porozumień bądź konwencji dwustronnych lub wielostronnych zawartych między państwami członkowskimi.

Uzasadnienie

Zgodność z poprawką 17.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

Kontekst

Informacje dotyczące różnego rodzaju wyroków skazujących, aresztowań, poszukiwań i nakazów aresztowania oraz dane o skazanych bądź inne istotne dowody na wcześniejsze postępowania karne umieszczane są i przechowywane w rejestrach skazanych zgodnie z prawem krajowym każdego z państw członkowskich. Głównym celem rejestrów skazanych jest dostarczenie pełnej historii wszystkich wcześniejszych wyroków skazujących, która może zostać wykorzystana między innymi do identyfikacji osób podejrzanych, jako pomoc w prowadzonych dochodzeniach karnych, w określeniu surowości kary wymierzanej w procesie karnym oraz wyjaśnianiu i ocenie, czy dana osoba jest szczera i jaki jest jej profil. Istnienie takich rejestrów jest odzwierciedleniem potrzeby gromadzenia i przechowywania informacji o wyrokach skazujących obywateli lub mieszkańców danego państwa. Zasada, zgodnie z którą to państwo członkowskie jest odpowiedzialne za centralizację informacji o wyrokach skazujących wydanych w odniesieniu do jego obywateli, została utrzymana w niezmienionej formie (zasada obywatelstwa).

Jednak w związku z częstym przekraczaniem granic w UE coraz bardziej powszechna jest sytuacja, kiedy wyroki skazujące wydawane są poza granicami państwa obywatelstwa. Kluczową jest zatem kwestia, co zrobić z informacjami o wyrokach skazujących osób, które ani nie są obywatelami, ani mieszkańcami państwa członkowskiego, gdzie jednak został wydany wyrok: jak odnotować te wyroki, komu je przekazać i w jaki sposób. Obecnie nie istnieją wspólne kryteria UE dotyczące wyroków skazujących osób będących obywatelami innego państwa (jest to bowiem obszar wchodzący wyłącznie w zakres kompetencji krajowych). Niektóre państwa członkowskie nie umieszczają w swoich rejestrach skazanych informacji o wyrokach wydanych w odniesieniu do ich obywateli w innych państwach, natomiast te państwa członkowskie, które wpisują takie dane do swoich rejestrów, stosują przy tym różne kryteria. Informacje dotyczące wyroków i zawarte w rejestrach mają zatem różnorodną formę w zależności od państwa członkowskiego. Poza różnicami w rodzaju rejestrowanych informacji istniejący system wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi jest niezadowalający i nie jest wykorzystywany w skuteczny i właściwy sposób w kontekście transgranicznym.

Obecnie istotne jest, aby w trybie pilnym doprowadzić do ujednolicenia europejskiego obszaru sprawiedliwości i w ten sposób zagwarantować podstawowe prawa i wolności wszystkich obywateli UE oraz wzmocnić wzajemne zaufanie i państwo prawa na całym terytorium Unii, przy czym należy uwzględnić konieczność pełnego poszanowania różnorodności systemów prawnych państw członkowskich, niezależności władzy sądowniczej i wszystkich istniejących mechanizmów europejskich. W tym kontekście kluczowym czynnikiem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy organami sądowymi, w której jedną z zasadniczych kwestii jest wymiana informacji.

Celem przedmiotowego wniosku jest poprawa wymiany informacji i zagwarantowanie, że państwa członkowskie będą sobie wzajemnie udzielały prawidłowych, pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji z rejestrów skazanych.

W związku z powyższym konieczny jest dalszy postęp w celu ustanowienia europejskiego mechanizmu wymiany informacji w znormalizowanej, skomputeryzowanej formie umożliwiającej łatwe tłumaczenie, przy wykorzystaniu automatycznych procedur i na podstawie „znormalizowanego formatu europejskiego”.

Istniejące ramy prawne

Przepływ informacji o wyrokach karnych między państwami członkowskimi odbywa się obecnie na podstawie mechanizmów określonych w Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z 1959 r. (konwencja Rady Europy, zwana dalej „konwencją z 1959 r.”), a w szczególności art. 13 i 22 tej konwencji oraz art. 4 protokołu dodatkowego z dnia 17 marca 1978 r.

Powyższe postanowienia regulują:

- warunki przekazywania wyciągów z rejestrów skazanych pomiędzy stronami przedmiotowej konwencji (art. 13) oraz

- obowiązek wzajemnego i automatycznego przekazywania raz w roku szczegółowych informacji dotyczących orzeczeń skazujących wydanych w odniesieniu do obywateli innego państwa członkowskiego będącego umawiającą się stroną (art. 22).

Jednak mechanizm, którego podstawą jest konwencja z 1959 r. nie jest zadowalający. Proces automatycznego przekazywania informacji o orzeczeniach skazujących wydanych w odniesieniu do obywateli państwa członkowskiego będącego umawiającą się stroną (art. 22) nie zawsze przebiega w odpowiedni sposób, a czasami w ogóle nie ma miejsca.

W celu uzyskania informacji w odpowiedzi na wniosek o wzajemną pomoc zgodnie z art. 13, należy przestrzegać procedury, która jest tak złożona, że w większości przypadków organy sądowe po prostu nie składają wniosków o udzielenie informacji. Oznacza to, że obywatele innych państw członkowskich są często skazywani na podstawie danych z rejestru skazanych państwa, w którym odbywa się proces, natomiast nie są brane pod uwagę wyroki skazujące tych osób wydane w innych państwach członkowskich, w tym w szczególności w państwach, których osoby te są obywatelami lub mieszkańcami.

Treść wniosku

W dniu 13 października 2004 r. Komisja przyjęła pierwszy wniosek dotyczący decyzji ramowej w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych, którego celem było ulepszenie w perspektywie krótkoterminowej mechanizmów konwencji z 1959 r. Jednak przedmiotowy wniosek nie zmienia tych mechanizmów w znaczący sposób i stanowi jedynie częściową próbę rozwiązania problemu ich nieprawidłowego działania. Celem wniosku jest przeprowadzenie dogłębnej reformy tych mechanizmów, tak aby zagwarantować, że państwo członkowskie obywatelstwa będzie w stanie udzielić szybkiej, prawidłowej, pełnej i wyczerpującej odpowiedzi na skierowane do niego wnioski o udzielenie informacji.

Należy także wziąć pod uwagę decyzję ramową Rady w sprawie uwzględniania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej wyroków skazujących w przypadku nowego postępowania karnego. Podczas posiedzenia Rady WSiSW w dniach 4-5 grudnia 2006 r. osiągnięto ogólne porozumienie w sprawie stosowania wspomnianej decyzji. Jednak jej skuteczność zależy od istnienia mechanizmów ułatwiających wymianę informacji z rejestrów skazanych.

Automatyczne przekazywanie informacji o wyrokach skazujących

Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem państwa członkowskie zobowiązane są do regularnej wymiany informacji, niezwłocznie lub w możliwie najkrótszym terminie (nie jedynie raz w roku), o wyrokach skazujących oraz o innych następujących zmianach, w tym o modyfikacji lub skreśleniu informacji zawartych w rejestrze skazanych. Ponadto państwo członkowskie obywatelstwa ma obowiązek przechowywać i uaktualniać przekazane informacje (wszystkie rejestry muszą zawierać takie same informacje o danej osobie i danym wyroku skazującym). Stosowanie tych przepisów nie może jednak doprowadzić do sytuacji, w której dana osoba jest traktowana w sposób mniej korzystny niż gdyby była skazana przez sąd we własnym państwie członkowskim.

Przykładowo, jeżeli zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi przechowywania rejestrów skazanych nastąpiło skreślenie informacji o krajowym wyroku skazującym, państwo członkowskie obywatelstwa nie może już wykorzystywać tej informacji w postępowaniu krajowym. Jednak wciąż może ono przekazać ją innemu państwu członkowskiemu, które skieruje wniosek o udzielenie tej informacji.

Aby zapewnić skuteczne i prawidłowe funkcjonowanie procesu wymiany, w informacjach o wyrokach skazujących należy uwzględnić obywatelstwo osoby skazanej oraz długość okresu przechowywania wpisu w rejestrze państwa członkowskiego skazania.

Wymiana informacji na podstawie wniosku

Wnioski o udzielenie informacji zawartych w rejestrze skazanych mogą być kierowane przez organ centralny państwa członkowskiego, przez osobę fizyczną, jeśli dotyczą jej karalności (za pośrednictwem organu centralnego państwa członkowskiego), lub przez państwo trzecie (na mocy art. 13 konwencji z 1959 r.). Aby ułatwić proces wymiany informacji, wszystkie wnioski kierowane przez organ centralny muszą odpowiadać „znormalizowanemu formatowi europejskiemu” (państwa trzecie są zwolnione ze stosowania tej zasady).

Ponadto w celu przyspieszenia procesu wymiany informacji we wniosku określone zostały terminy udzielania odpowiedzi na wnioski. Odpowiedź na wniosek skierowany przez państwo członkowskie musi zostać udzielona w ciągu dziesięciu dni, a na wniosek skierowany przez osobę fizyczną o udzielenie informacji o jej karalności - w przeciągu dwudziestu dni roboczych. Postępowanie w przypadku wniosków skierowanych przez państwa trzecie reguluje konwencja z 1959 r., która nie przewiduje określonych terminów.

W przedmiotowym wniosku wyróżnia się trzy rodzaje procedury udzielania odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o wyrokach skazujących:

1. jeżeli wniosek kierowany jest przez jedno z państw członkowskich do państwa członkowskiego obywatelstwa:

- w przypadku wniosku o udzielenie informacji w ramach postępowania karnego, państwo członkowskie obywatelstwa ma obowiązek przekazania informacji o wszystkich wyrokach skazujących, jakie znajdują się w jego rejestrze: o krajowych wyrokach skazujących oraz o wyrokach skazujących wydanych w innym państwie członkowskim i tych wydanych przez państwa trzecie;

- w przypadku wniosku o udzielenie informacji do celów innych niż postępowanie karne, państwo członkowskie obywatelstwa ma obowiązek udzielić odpowiedzi zgodnie z prawem krajowym dotyczącym krajowych wyroków skazujących i wyroków wydanych przez państwa trzecie. Jednak jeżeli wyroki skazujące zostały wydane przez inne państwa członkowskie, państwo członkowskie obywatelstwa musi zwrócić się do danego państwa członkowskiego w celu sprawdzenia, czy i w jakim zakresie państwo członkowskie obywatelstwa może przekazać otrzymane informacje.

2. jeżeli wniosek kierowany jest przez państwo trzecie do państwa członkowskiego obywatelstwa (na mocy art. 13 konwencji z 1959 r.), informacja o krajowych wyrokach skazujących musi zostać przekazana zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, do którego kierowany jest wniosek, co dotyczy również wyroków skazujących wydanych przez państwo trzecie. Jednak jeżeli wniosek dotyczy informacji o wyrokach skazujących wydanych przez inne państwo członkowskie, państwo członkowskie obywatelstwa, do którego kierowany jest wniosek, musi sprawdzić, czy i w jakim zakresie może przekazać te informacje.

3. jeżeli wniosek o udzielenie informacji kierowany jest przez jedno z państw członkowskich do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie obywatelstwa, państwo, które otrzymało wniosek ma obowiązek przekazać informacje o krajowych wyrokach skazujących. Jeżeli wniosek jest sporządzony do celów innych niż postępowanie karne, państwo to musi udzielić odpowiedzi zgodnie z prawem krajowym.

Uwagi i zalecenia sprawozdawcy

Sprawozdawca wyraża przekonanie, że wniosek Komisji zostanie przyjęty z zadowoleniem, i jego zdaniem wdrożenie proponowanego mechanizmu będzie miało pozytywny wkład w przyjęcie rezolucji w dziedzinie prawa.

Proponuje on szereg poprawek, których celem jest rozszerzenie zakresu wniosku i wyjaśnienie zawartych w nim sformułowań. Niektóre poprawki służą zapewnieniu zgodności z decyzją ramową w sprawie uwzględniania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej wyroków skazujących w przypadku nowego postępowania karnego.

Sformułowania zawarte we wniosku muszą być jasne i dokładne. Należy unikać sformułowań warunkowych, które mogłyby sugerować, że przekazanie informacji zależy wyłącznie od dobrej woli państw członkowskich. Ponadto stosowana we wniosku terminologia prawna musi w każdej wersji językowej w pełni odpowiadać terminologii używanej w danym państwie członkowskim.

W celu ulepszenia skuteczności praktycznego stosowania współpracy prawnej w dziedzinie prawa karnego ważne jest utrzymanie mechanizmu proponowanego przez Komisję, zgodnie z którym:

1. państwo członkowskie obywatelstwa będzie odpowiedzialne za przechowywanie informacji o wyrokach skazujących jego obywateli;

2. wszelkie zmiany lub skreślenia informacji z rejestrów skazanych, które mają miejsce w państwie członkowskim skazania, muszą być odzwierciedlone w państwie członkowskim obywatelstwa.

Ustalenia dotyczące zmiany lub skreślenia informacji zawartych w rejestrze skazanych są bardzo istotne. Istnieją dwie możliwości: zmiany lub skreślenia mogą być dokonywane zgodnie z prawem państwa członkowskiego obywatelstwa osoby skazanej bądź państwa członkowskiego skazania.

W pierwszym przypadku wpisy do rejestru skazanych będące następstwem wyroku sądu krajowego byłyby udostępniane lub nie innemu państwu członkowskiemu, w zależności od obywatelstwa osoby skazanej. Państwo członkowskie kierujące wniosek o udzielenie informacji zawartych w rejestrze państwa członkowskiego obywatelstwa nie musiałoby otrzymać wszystkich informacji dotyczących danej osoby, lecz otrzymywałoby jedynie takie dane, jakie państwo członkowskie obywatelstwa uzna za konieczne do przechowywania zgodnie ze swoim prawem krajowym.

Wydaje się, że właściwsze jest stosowanie prawa państwa członkowskiego skazania. W takiej sytuacji, nawet przy braku gwarancji stosowania takich samych zasad dotyczących długości czasu przechowywania informacji w rejestrach skazanych, taka formuła umożliwia uniknięcie zakłóceń wynikających z obywatelstwa i zapewnia integralność danych zawartych w rejestrach karnych.

Ponadto przedmiotowa decyzja nie może określać wymogów, które utrudniałyby państwom członkowskim przestrzeganie jej przepisów, ponieważ doprowadziłoby to do spowolnienia procesu wymiany informacji. Niektóre z proponowanych przepisów wymagałyby opracowania dodatkowych indeksów lub rejestrów, co opóźniłoby wdrożenie tworzonego mechanizmu.

PROCEDURA

Tytul

Wymiana informacji pochodzących z wypisu z rejestru skazanych państw członkowskich

Odsyłacze

COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)

Data konsultacji z PE

10.2.2006

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

16.2.2006

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.1.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.7.2006

11.4.2007

8.5.2007

 

Data przyjęcia

8.5.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Jean Lambert, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Marianne Mikko, Hubert Pirker, Eva-Britt Svensson

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Tobias Pflüger

Data złożenia

10.5.2007