ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα

10.5.2007 - (COM(2006)0822 – C6‑0045/2007 –2006/0269 (CNS)) - *

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Niels Busk

Διαδικασία : 2006/0269(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0171/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0171/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα

(COM (2006)0822 – C6‑0045/2007 –2006/0269 (CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM (2006)0822)[1],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0045/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6‑0171/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 6

(5) Η απλούστευση δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να τεθούν υπό αμφισβήτηση οι πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί επί σειρά ετών στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Ο παρών κανονισμός, επομένως, πρέπει ουσιαστικά να αποτελεί μια πράξη απλούστευσης τεχνικού χαρακτήρα. Συνεπώς, δεν πρέπει να καταργήσει ή να τροποποιήσει τα υφιστάμενα νομοθετήματα, εκτός εάν έχουν καταστεί παρωχημένα, άνευ αντικειμένου ή δεν θα έπρεπε, ως εκ της φύσεώς τους, να έχουν θεσπιστεί στο επίπεδο του Συμβουλίου, ούτε να εισαγάγει νέα μέσα ή μέτρα.

(6) Η απλούστευση δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να τεθούν υπό αμφισβήτηση οι πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί επί σειρά ετών στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Ο παρών κανονισμός, επομένως, πρέπει να αποτελεί μια πράξη απλούστευσης αποκλειστικά τεχνικού χαρακτήρα. Συνεπώς, δεν πρέπει να καταργήσει ή να τροποποιήσει τα υφιστάμενα νομοθετήματα, εκτός εάν δεν θα έπρεπε, ως εκ της καθαρά τεχνικής φύσεώς τους, να έχουν θεσπιστεί στο επίπεδο του Συμβουλίου, ούτε να εισαγάγει νέα μέσα ή μέτρα.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 7

(6) Βάσει των προαναφερομένων, δεν πρέπει να εισαχθούν στον παρόντα κανονισμό τα στοιχεία εκείνα των ΚΟΑ, τα οποία αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης πολιτικής. Αυτό ισχύει για ορισμένες πτυχές των τομέων των οπωροκηπευτικών, της μπανάνας και του οίνου. Οι κανόνες που περιέχονται στους αντίστοιχους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 πρέπει, επομένως, να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό μόνο στο μέτρο που δεν υπόκεινται σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

(7) Βάσει των προαναφερομένων, δεν πρέπει να εισαχθούν στον παρόντα κανονισμό εκείνες οι ΚΟΑ, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης πολιτικής και πρέπει, κατ' αρχάς, να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό όταν έχουν ολοκληρωθεί οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 9

(8) Οι ΚΟΑ για τα σιτηρά, το ρύζι, τη ζάχαρη, τις αποξηραμένες χορτονομές, τους σπόρους προς σπορά, την ελιά, το λίνο και την κάνναβη, τις μπανάνες, τον οίνο, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τους μεταξοσκώληκες προβλέπουν περιόδους εμπορίας προσαρμοσμένες κυρίως στους βιολογικούς κύκλους παραγωγής καθενός από τα προϊόντα αυτά. Στις ΚΟΑ για τα οπωροκηπευτικά και τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, έχει εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίζει τις περιόδους εμπορίας, λόγω του ότι οι κύκλοι παραγωγής των προϊόντων αυτών διαφέρουν σε μεγάλη έκταση και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητος ο καθορισμός περιόδου εμπορίας. Οι περίοδοι εμπορίας, όπως έχουν καθοριστεί στους προαναφερόμενους τομείς, καθώς και η εξουσία της Επιτροπής να καθορίζει τις περιόδους εμπορίας για τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, πρέπει επομένως να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό.

(9) Οι ΚΟΑ για τα σιτηρά, το ρύζι, τη ζάχαρη, τις αποξηραμένες χορτονομές, τους σπόρους προς σπορά, την ελιά, το λίνο και την κάνναβη, τις μπανάνες, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τους μεταξοσκώληκες προβλέπουν περιόδους εμπορίας προσαρμοσμένες κυρίως στους βιολογικούς κύκλους παραγωγής καθενός από τα προϊόντα αυτά.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

 

(11α) Οι οργανώσεις διεπαγγελματικού χαρακτήρα που συγκροτούνται κατόπιν πρωτοβουλίας των οργανώσεων παραγόντων και αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα των διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών του συγκεκριμένου κλάδου είναι δυνατόν να συμβάλλουν στο να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι πραγματικότητες της αγοράς, να διευκολυνθεί η εξέλιξη των οικονομικών συμπεριφορών με στόχο τη βελτίωση της γνώσης όσον αφορά την οργάνωση της παραγωγής, την παρουσίαση και την εμπορία των προϊόντων.

Δεδομένου ότι οι δράσεις διεπαγγελματικού χαρακτήρα των οργανώσεων αυτών μπορούν να συμμετάσχουν γενικά στην υλοποίηση των στόχων του άρθρου 33 της συνθήκης, και ιδιαίτερα εκείνες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός δεν αμφισβητεί την ύπαρξη και την λειτουργία αυτού του τύπου οργανώσεων στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να θιγεί γενικώς ο διεπαγγελματικός χαρακτήρας και οι συμφωνίες του προκειμένου να αποκλείεται κάθε κίνδυνος ερμηνείας σύμφωνα με την οποία ο παρών κανονισμός θα μπορούσε να αμφισβητήσει τις υπάρχουσες ή μελλοντικές οργανώσεις διεπαγγελματικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 20

(19) Σύμφωνα με τους βασικούς κανονισμούς για τους τομείς του βοείου κρέατος, του χοιρείου κρέατος και του αιγοπρόβειου κρέατος, έχουν καταρτιστεί κοινοτικές κλίμακες κατάταξης των σφαγίων. Οι διατάξεις αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για την καταγραφή των τιμών και την εφαρμογή των ρυθμίσεων παρέμβασης στους τομείς του βοείου και του χοιρείου κρέατος. Επιπλέον, έχουν ως στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά. Τα εν λόγω συστήματα κατάταξης σφαγίων πρέπει να διατηρηθούν. Ωστόσο, λόγω του κυρίως τεχνικού χαρακτήρα τους, φαίνεται σκόπιμο να ανατεθούν στην Επιτροπή οι αναγκαίες αρμοδιότητες για την έκδοση των σχετικών κανόνων με βάση τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τα υφιστάμενα συστήματα

(20) Σύμφωνα με τους βασικούς κανονισμούς για τους τομείς του βοείου κρέατος, του χοιρείου κρέατος και του αιγοπρόβειου κρέατος, έχουν καταρτιστεί κοινοτικές κλίμακες κατάταξης των σφαγίων. Οι διατάξεις αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για την καταγραφή των τιμών στους τομείς του βοείου, του πρόβειου και του χοιρείου κρέατος και την εφαρμογή των ρυθμίσεων παρέμβασης στους τομείς του βοείου και του χοιρείου κρέατος. Επιπλέον, έχουν ως στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά. Τα εν λόγω συστήματα κατάταξης σφαγίων πρέπει να διατηρηθούν. Η κατάταξη των σφαγίων μεγάλων βοοειδών και προβατοειδών πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τη συμμόρφωση και την κατάσταση της πάχυνσης. Η συνδυασμένη χρήση των δύο αυτών κριτηρίων επιτρέπει την κατάταξη των σφαγίων σε κατηγορίες. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο καταταγμένα σφάγια πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μιας πιστοποίησης. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομοιογενής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην Κοινότητα, είναι αναγκαίο να προβλέπονται εξακριβώσεις επί τόπου από μια κοινοτική επιτροπή ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Οι κλίμακες κατάταξης των σφαγίων είναι ουσιαστικό στοιχείο όσον αφορά την παρακολούθηση και την οργάνωση της αγοράς στο βαθμό που δεν εξυπηρετούν άμεσα στην εφαρμογή των μηχανισμών παρέμβασης όπως συμβαίνει στον τομέα του πρόβειου κρέατος.

Ο αντίκτυπος της εφαρμογής των κλιμάτων αυτών στις τιμές των προϊόντων και γενικότερα, στην οργάνωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και σφαγέων δεν επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για έναν απλό τεχνικό κανόνα.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 25

(24) Χρειάζονται ειδικά μέσα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ζάχαρης και των καλλιεργητών ζαχαροτεύτλων. Συνεπώς, οι τυποποιημένες διατάξεις που περιλαμβάνονταν μέχρι τώρα στην ΚΟΑ για τη ζάχαρη πρέπει να μεταφερθούν στον παρόντα κανονισμό, για να διέπουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ αγοραστών και πωλητών ζαχαροτεύτλων. Οι λεπτομερείς όροι έχουν επί του παρόντος προβλεφθεί στην ΚΟΑ για τη ζάχαρη και περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Λόγω του ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα των όρων αυτών, κρίνεται ορθότερο ο χειρισμός των θεμάτων αυτών να γίνεται σε επίπεδο Επιτροπής.

(25) Χρειάζονται ειδικά μέσα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ζάχαρης και των καλλιεργητών ζαχαροτεύτλων. Πρέπει συνεπώς να καθορισθούν διατάξεις-πλαίσια που θα διέπουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ αγοραστών και πωλητών ζαχαροτεύτλων. Συνεπεία των διαφορών που παρουσιάζουν οι φυσικές, οικονομικές και τεχνικές καταστάσεις, είναι δύσκολο να καταστούν ομοιόμορφες οι συνθήκες αγοράς των ζαχαροτεύτλων στο σύνολο της Κοινότητας. Υφίστανται ήδη διεπαγγελματικές συμφωνίες μεταξύ των ενώσεων παραγωγών ζαχαροτεύτλων και των επιχειρήσεων ζάχαρης. Συνεπεία τούτου, οι διατάξεις πλαίσια θα έπρεπε να περιορίζονται στο προσδιορισμό των ελαχίστων αναγκαίων εγγυήσεων για τους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων και για τη βιομηχανία ζάχαρης για την εύρυθμη λειτουργία του οικονομικού τομέα της ζάχαρης, προβλέποντας τη δυνατότητα παρέκκλισης από ορισμένους κανόνες στο πλαίσιο μιας διεπαγγελματικής συμφωνίας..

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 26

(26) Η ποικιλομορφία των φυσικών, οικονομικών και τεχνικών καταστάσεων δυσχεραίνει την ενοποίηση των όρων αγοράς ζαχαροτεύτλων σε ολόκληρη την Κοινότητα. Διεπαγγελματικές συμφωνίες υφίστανται ήδη μεταξύ ενώσεων καλλιεργητών ζαχαροτεύτλων και επιχειρήσεων ζάχαρης. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις-πλαίσιο πρέπει να ορίζουν μόνο τις ελάχιστες εγγυήσεις που απαιτούνται για τους καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων και για τη βιομηχανία ζάχαρης, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ζάχαρης, με δυνατότητα παρέκκλισης από ορισμένους κανόνες στο πλαίσιο διεπαγγελματικής συμφωνίας.

διαγράφεται

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 35

(34) Σύμφωνα με τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, η δομή των διατάξεων για τις ποσοστώσεις γάλακτος πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη δομή των διατάξεων για τις ποσοστώσεις ζάχαρης. Όθεν, αφετηρία των κανόνων για το γάλα δεν πρέπει πλέον να είναι η υποχρέωση καταβολής συμπληρωματικής εισφοράς, όταν υπάρχει υπέρβαση της εθνικής ποσότητας αναφοράς, αλλά ο καθορισμός εθνικών ποσοστώσεων, οι οποίες σε περίπτωση υπέρβασής τους οδηγούν στην είσπραξη εισφοράς επί του πλεονάσματος.

(35) Σύμφωνα με τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, πρέπει να συγκεντρωθούν στο πλαίσιο ενός ενιαίου τμήματος το καθεστώς διαχείρισης της παραγωγής στον τομέα του γάλακτος και εκείνο που εφαρμόζεται στον τομέα της ζάχαρης. Για το λόγο αυτό πρέπει να αντικατασταθεί στο γαλακτοκομικό τομέα ο όρος της εθνικής ποσότητας αναφοράς με εκείνον της εθνικής ποσόστωσης, η οποία σε περίπτωση υπέρβασής της οδηγεί στην είσπραξη εισφοράς.

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν προβλέπει την ευθυγράμμιση των καθεστώτων ποσοστώσεων αλλά απλώς τη συγκέντρωση της παρουσίασης χωρίς να τροποποιούνται οι στόχοι ούτε οι κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να υπενθυμιστούν.

Τροπολογία 9

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

 

(35α) Βασικός στόχος του καθεστώτος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων είναι να μειωθεί η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και τα προκύπτοντα διαρθρωτικά πλεονάσματα και να επιτευχθεί έτσι μια καλύτερη ισορροπία της αγοράς. Πρέπει ως εκ τούτου να προβλεφθεί η συνέχισή του για επτά κατά σειρά νέες περιόδους δώδεκα μηνών από 1ης Απριλίου 2008. Πρέπει εξάλλου να διατηρηθεί η μέθοδος που ενεκρίθη το 1984 και συνίσταται στην καθιέρωση της καταβολής εισφοράς επί των ποσοτήτων γάλακτος που συλλέγονται ή πωλούνται απευθείας πέραν της ποσόστωσης.

Τροπολογία 10

Αιτιολογική σκέψη 95

(19) Με τον παρόντα κανονισμό ανατίθενται στην Επιτροπή αρμοδιότητες, οι οποίες στο παρελθόν είχαν ανατεθεί στο Συμβούλιο για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας του άρθρου 37 της Συνθήκης. Οι σχετικές πράξεις του Συμβουλίου πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ, έως ότου η Επιτροπή εκδώσει τις σχετικές διατάξεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που της αναθέτει ο παρών κανονισμός. Για να αποφευχθεί στις περιπτώσεις αυτές η ύπαρξη παράλληλων διατάξεων, οι οποίες έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο, αφενός, και από την Επιτροπή, αφετέρου, πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στην Επιτροπή να καταργεί τις σχετικές πράξεις του Συμβουλίου.

(95) Με τον παρόντα κανονισμό ανατίθενται στην Επιτροπή αρμοδιότητες, οι οποίες στο παρελθόν είχαν ανατεθεί στο Συμβούλιο για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας του άρθρου 37 της Συνθήκης για τις τεχνικές διατάξεις. Οι σχετικές πράξεις του Συμβουλίου πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ, έως ότου η Επιτροπή εκδώσει τις σχετικές τεχνικές διατάξεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που της αναθέτει ο παρών κανονισμός. Για να αποφευχθεί στις περιπτώσεις αυτές η ύπαρξη παράλληλων διατάξεων, οι οποίες έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο, αφενός, και από την Επιτροπή, αφετέρου, πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στην Επιτροπή να καταργεί τις σχετικές πράξεις του Συμβουλίου. Όλες οι πολιτικής φύσεως διατάξεις πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης από το Συμβούλιο κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 11

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο θ)

θ) οπωροκηπευτικά, μέρος IX του παραρτήματος Ι (στο εξής «τομέας των οπωροκηπευτικών»)·

διαγράφεται

Τροπολογία 12

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο ι)

ι) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, μέρος X του παραρτήματος Ι (στο εξής «τομέας των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών»)·

διαγράφεται

Τροπολογία 13

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο ιβ)

ιβ) οίνος, μέρος XII του παραρτήματος Ι (στο εξής «τομέας του οίνου»)·

διαγράφεται

Τροπολογία 14

Άρθρο 1, παράγραφος 2

Όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και του οίνου, εφαρμόζονται μόνο οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

διαγράφεται

α) τα άρθρα 3 και 4·

 

β) το μέρος IV·

 

γ) το άρθρο 183·

 

δ) το άρθρο 184·

 

ε) το άρθρο 185·

 

στ) το άρθρο 188 και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 189·

 

ζ) το στοιχείο α) του άρθρου 195.

 

Τροπολογία 15

Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχεία βα) και ββ) (νέα)

 

βα) ως "τιμή αναφοράς" νοείται η τιμή βάσης

 

ββ) ως " τιμή παρέμβασης" νοείται η τιμή στην οποία ενεργοποιείται η παρέμβαση.

Τροπολογία 16

Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

δ) από την 1η Αυγούστου έως την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους για τον τομέα του οίνου·

διαγράφεται

Τροπολογία 17

Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Για τα προϊόντα των τομέων των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, οι περίοδοι εμπορίας καθορίζονται, εάν χρειάζεται, από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Τροπολογία 18

Άρθρο 9, στοιχείο στ α) (νέο)

 

στ α) χοίρειο κρέας.

Τροπολογία 19

Άρθρο 39

1.        Κοινοτικές κλίμακες κατάταξης των σφαγίων, που περιλαμβάνουν κανόνες για την κοινοποίηση των τιμών ορισμένων προϊόντων από τα κράτη μέλη, καταρτίζονται από την Επιτροπή για τους ακόλουθους τομείς:

1.        Κοινοτικές κλίμακες κατάταξης των σφαγίων, που περιλαμβάνουν κανόνες για την κοινοποίηση των τιμών ορισμένων προϊόντων από τα κράτη μέλη, καταρτίζονται από τα κράτη μέλη για τους ακόλουθους τομείς:

α)        του βοείου κρέατος όσον αφορά τα χονδρά βοοειδή·

α)        του βοείου κρέατος όσον αφορά τα χονδρά βοοειδή·

β)        του χοιρείου κρέατος·

β)        του χοιρείου κρέατος·

γ)        του αιγοπρόβειου κρέατος.

γ)        του αιγοπρόβειου κρέατος.

2.        Κατά την κατάρτιση των κοινοτικών κλιμάκων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή καθοδηγείται, ιδίως, από τα εξής κριτήρια:

2.        Κατά την κατάρτιση των κοινοτικών κλιμάκων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα εξής κριτήρια:

α)        ως προς τα σφάγια των χονδρών βοοειδών, η κλίμακα κατατάσσει τα σφάγια βάσει της διάπλασης και της κατάστασης πάχυνσης, καθιστώντας δυνατή τη διαίρεση των σφαγίων σε κατηγορίες και την αναγνώριση των κατατασσόμενων σφαγίων·

α)        ως προς τα σφάγια των χονδρών βοοειδών, η κλίμακα κατατάσσει τα σφάγια βάσει της διάπλασης και της κατάστασης πάχυνσης, καθιστώντας δυνατή τη διαίρεση των σφαγίων σε κατηγορίες και την αναγνώριση των κατατασσόμενων σφαγίων·

β)        ως προς τα σφάγια χοίρων, η κλίμακα κατατάσσει τα σφάγια βάσει της περιεκτικότητάς τους σε άπαχο κρέας σε σχέση με το βάρος τους, εφαρμόζει την αρχή της άμεσης διαπίστωσης του ποσοστού άπαχου κρέατος με βάση αντικειμενική μέτρηση και προβλέπει την διαίρεση των σφαγίων σε κατηγορίες, καθώς και την αναγνώρισή τους·

β)        ως προς τα σφάγια χοίρων, η κλίμακα κατατάσσει τα σφάγια βάσει της περιεκτικότητάς τους σε άπαχο κρέας σε σχέση με το βάρος τους, εφαρμόζει την αρχή της άμεσης διαπίστωσης του ποσοστού άπαχου κρέατος με βάση αντικειμενική μέτρηση και προβλέπει την διαίρεση των σφαγίων σε κατηγορίες, καθώς και την αναγνώρισή τους·

γ)        ως προς τα σφάγια των αιγοπροβάτων, η κλίμακα κατατάσσει τα σφάγια βάσει της διάπλασης και της κατάστασης πάχυνσης, καθιστώντας δυνατή τη διαίρεση των σφαγίων σε κατηγορίες και την αναγνώριση των κατατασσόμενων σφαγίων·

γ)        ως προς τα σφάγια των αιγοπροβάτων, η κλίμακα κατατάσσει τα σφάγια βάσει της διάπλασης και της κατάστασης πάχυνσης, καθιστώντας δυνατή τη διαίρεση των σφαγίων σε κατηγορίες και την αναγνώριση των κατατασσόμενων σφαγίων·

 

2α. προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην Κοινότητα, πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι από κοινοτική επιτροπή ελέγχου.

Όσον αφορά τα σφάγια ελαφρών αμνών μπορούν να χρησιμοποιούνται άλλα κριτήρια, ιδίως το βάρος, το χρώμα του κρέατος και το χρώμα του λίπους.

Όσον αφορά τα σφάγια ελαφρών αμνών μπορούν να χρησιμοποιούνται άλλα κριτήρια, ιδίως το βάρος, το χρώμα του κρέατος και το χρώμα του λίπους.

Τροπολογία 20

Άρθρο 41, παράγραφος 1, στοιχείο στ) α (νέο)

 

στ α) μελισσοκομίας.

Τροπολογία 21

Άρθρο 41, παράγραφος 1

1.        Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες και οι συμβάσεις παράδοσης είναι σύμφωνες με την παράγραφο 3 και με τους όρους αγοράς που καθορίζονται από την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά τους όρους που διέπουν την αγορά, την παράδοση, την παραλαβή και την πληρωμή των τεύτλων.

1.        Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες και οι συμβάσεις παράδοσης είναι σύμφωνες με την παράγραφο 3 και με τους όρους αγοράς που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙα, ιδίως όσον αφορά τους όρους που διέπουν την αγορά, την παράδοση, την παραλαβή και την πληρωμή των τεύτλων.

Τροπολογία 22

Άρθρο 50, εισαγωγική πρόταση

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος τμήματος, και ιδίως:

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος τμήματος, και ιδίως:

 

-α) τις τροποποιήσεις του Παραρτήματος ΙΙα·

Τροπολογία 23

Άρθρο 51, εισαγωγική πρόταση

Για να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των επαγγελματικών και διεπαγγελματικών οργανώσεων που διευκολύνουν την προσαρμογή της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την απόσυρση από την αγορά, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει, για τους τομείς των ζώντων φυτών, του βοείου κρέατος, του χοιρείου κρέατος, του αιγοπρόβειου κρέατος, των αυγών και των πουλερικών, τα ακόλουθα μέτρα:

Για να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των επαγγελματικών και διεπαγγελματικών οργανώσεων που διευκολύνουν την προσαρμογή της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την απόσυρση από την αγορά, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει, για τους τομείς των ζώντων φυτών, του γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, του βοείου κρέατος, του χοιρείου κρέατος, του αιγοπρόβειου κρέατος, των αυγών και των πουλερικών, τα ακόλουθα μέτρα:

Τροπολογία 24

Άρθρο 51, στοιχείο δ α) (νέο)

 

δα) τα μέτρα με στόχο να επιτραπεί ένας καλύτερος προσανατολισμός της εκτροφής.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση του σχεδίου κανονισμού αποκλείει μέτρα που αφορούν τα ζωντανά ζώα και επομένως την ίδια τη δραστηριότητα της εκτροφής, μέτρα που η Επιτροπή είναι σε θέση να λάβει προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή της προσφοράς στις ανάγκες της αγοράς.

Η δυνατότητα αυτή που παρέχεται από τις ισχύουσες ΚΟΑ πρέπει να αποκατασταθεί.

Τροπολογία 25

Άρθρο 52, παράγραφος 2 α (νέα)

 

(2α) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εφαρμογής του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) Αριθ 1868/94 για την καθιέρωση καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων 1.

 

-------------------------

1 ΕΕ L 197, 30.7.1994, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ 941/2005 (ΕΕ L 159, 22.6.2005, σ. 1).

Τροπολογία 26

Μέρος ΙΙ, τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο ΙΙ, τίτλος

Οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις φορέων

Οργανώσεις παραγωγών, οργανώσεις ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ οργανώσεις φορέων

(Αυτή η τροποποίηση εφαρμόζεται στο σύνολο του υπό εξέταση νομοθετικού κειμένου· η έγκρισή της επιβάλλει τεχνικές προσαρμογές σε όλο το κείμενο)

Αιτιολόγηση

Η ονομασία "οργανώσεις διεπαγγελματικού χαρακτήρα" που προτιμάται από την έκφραση "διεπαγγελματικές οργανώσεις" επιτρέπει στο Κεφάλαιο ΙΙ να καλύπτει στην πράξη το σύνολο των ευρωπαϊκών διεπαγγελματικών οργανισμών οποιαδήποτε και αν είναι η ονομασία τους ή το καθεστώς τους.

Τροπολογία 27

Άρθρο 118, εισαγωγική πρόταση

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, οι οποίες

Υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για έναν τομέα παραγωγής και υπό την επιφύλαξη της αναγνώρισης παρομοίων οργανώσεων, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, σύμφωνα με τις μεθόδους που ακολουθούν, τις οργανώσεις διεπαγγελματικού χαρακτήρα οι οποίες:

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζεται ο σεβασμός του θετικού δικαιώματος των διαφόρων κρατών μελών, δέον να υπενθυμιστεί ότι η ενιαία ΚΟΑ δεν έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση των ισχυόντων εθνικών μηχανισμών ούτε ν αμφισβητήσει την αρμοδιότητα των κρατών μελών σχετικά και ότι η οι γεωργικές οργανώσεις διεπαγγελματικού χαρακτήρα αποτελούνται κατ' ανάγκη από οργανώσεις που εκπροσωπούν αφενός τη γεωργική παραγωγή και αφετέρου, - ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή τις ομάδες των σχετικών προϊόντων - το εμπόριο και/ή τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

Τροπολογία 28

Άρθρο 118, στοιχείο α)

α)        συγκεντρώνουν τους εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που αφορούν την παραγωγή, την εμπορία ή τη μεταποίηση των προϊόντων των ακόλουθων τομέων:

α)        συγκεντρώνουν τους οργανισμούς εκπροσώπησης οικονομικών δραστηριοτήτων που αφορούν την παραγωγή καθώς και την εμπορία και/ή τη μεταποίηση των προϊόντων ενός συγκεκριμένου τομέα:

i)         του τομέα της ελιάς

 

ii)       του τομέα του καπνού

 

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 118, εισαγωγική φράση.

Τροπολογία 29

Άρθρο 118, στοιχείο γ) εισαγωγική πρόταση

γ)        επιδιώκουν ένα ειδικό σκοπό, και ιδίως:

γ)        επιδιώκουν ένα ειδικό σκοπό που μπορεί να συνίσταται ιδίως:

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη, οι διεπαγγελματικοί φορείς είναι προνομιακοί συνομιλητές των δημοσίων εθνικών ή κοινοτικών αρχών. Επιτρέπουν ιδιαίτερα τη θέση σε εφαρμογή καινοτόμων και ποιοτικών πολιτικών, πολιτικών προώθησης και ενημέρωσης περιλαμβανομένης εκείνης για τη διατροφή, της Ένωσης και συμμετέχουν όπου υπάρχουν, στη λήψη επειγόντων κα υγειονομικής ασφαλείας μέτρων σε περιπτώσεις υγειονομικής κρίσης όπως στην περίπτωση της κρίσης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών. Καλό θα ήταν ως εκ τούτου να συμπληρώνονται οι στόχοι που έχουν οι διεπαγγελματικοί φορείς χωρίς ωστόσο τούτο να καθίσταται υποχρεωτικό.

Τροπολογία 30

Άρθρο 118, στοιχείο γ) i)

i)         τη συγκέντρωση και τον συντονισμό της προσφοράς και την εμπορία των προϊόντων των μελών·

i)         τη συγκέντρωση και τον συντονισμό της προσφοράς και την εμπορία των σχετικών προϊόντων ·

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 118,σημείο γ, εισαγωγική φράση.

Τροπολογία 31

Άρθρο 118, στοιχείο γ) ii)

ii)        την από κοινού προσαρμογή της παραγωγής και της μεταποίησης στις απαιτήσεις της αγοράς και τη βελτίωση του προϊόντος¡

ii)        την από κοινού προσαρμογή της παραγωγής και της μεταποίησης στις απαιτήσεις της αγοράς και τη βελτίωση του προϊόντος¡

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 118,σημείο γ, εισαγωγική φράση.

Τροπολογία 32

Άρθρο 118, στοιχείο γ) iv)

iv)       τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με αειφόρες μεθόδους παραγωγής και με τις εξελίξεις στην αγορά.

iv)       τη διεξαγωγή ερευνών και την απόκτηση εμπειριών σχετικά με νέες αειφόρες μεθόδους παραγωγής και μελετών σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά.

Τροπολογία 33

Άρθρο 118, στοιχείο γ) iv) α (νέο)

 

iv α) την προώθηση της καινοτομίας, της βελτίωσης της ποιότητας, της ποικιλότητας, της ασφάλειας των προϊόντων, της προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας·

Τροπολογία 34

Άρθρο 118, στοιχείο γ) iv) β (νέο)

 

iv β) την εξασφάλιση της ενημέρωσης για το προϊόν σε όλο το κύκλωμα παραγωγής και εμπορίας και της προώθησης του προϊόντος·

Τροπολογία 35

Άρθρο 118, στοιχείο γ) εδάφιο 2 α (νέο)

 

Οι οργανώσεις διεπαγγελματικού χαρακτήρα μπορούν να ζητήσουν από τις αρχές που τις έχουν αναγνωρίσει, οι κανόνες, συμφωνίες και πρακτικές που έχουν αποφασισθεί από τις ίδιες να καθίστανται υποχρεωτικές για το σύνολο των παραγόντων που ασκούν τη δραστηριότητά τους σχετικά με το εν λόγω προϊόν ή ομάδα προϊόντων.

Τροπολογία 36

Άρθρο 124

Άρθρο 124

Άρθρο 124

Συστήματα προαιρετικής έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής

 

1.        Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες απαιτούνται πιστοποιητικά εισαγωγής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ως προϋπόθεση για τις εισαγωγές στην Κοινότητα ενός ή περισσοτέρων προϊόντων των ακόλουθων τομέων:

1. Για τους τομείς των σιτηρών, της ζάχαρης, του ρυζιού, του λινού και της κάνναβης, του γάλακτος, του βοείου κρέατος (για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, τμήμα ΧV σημείο α) και τις ελιές (για τα προϊόντα που εμπίπτουν στους κωδικούς ΝC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19,01522 00 31 και 1522 00 39), κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα υπόκειται στην υποβολή πιστοποιητικού εισαγωγής.

α)        σιτηρών·

Ωστόσο είναι δυνατή η πρόβλεψη παρέκκλισης:

β)        ρυζιού·

(α)- για τα προϊόντα σιτηρών που δεν έχουν σημαντική επίπτωση στην κατάσταση όσον αφορά τον εφοδιασμό της εν λόγω αγοράς·

γ)        ζάχαρης

(β)- όταν η διαχείριση ορισμένων εισαγωγών ζάχαρης ή ρυζιού δεν απαιτεί πιστοποιητικό εισαγωγής.

δ)        σπόρων προς σπορά

 

ε)        ελιάς, όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 και 1522 00 39

 

στ)      λίνου και κάνναβης, όσον αφορά την κάνναβη

 

ζ)        μπανάνας

 

η)        ζώντων φυτών

 

θ)        βοείου κρέατος

 

ι)         γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

 

ια)      χοιρείου κρέατος

 

ιβ)       αιγοπρόβειου κρέατος

 

ιγ)       αυγών

 

ιδ)       πουλερικών

 

ιε)       αιθυλικής αλκοόλης

 

 

1α. Για τους λοιπούς τομείς και προϊόντα, υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων όπου ο παρών κανονισμός απαιτεί πιστοποιητικό εισαγωγής, η Επιτροπή έχει την ευχέρεια να εξαρτά τις εισαγωγές στην Κοινότητα από την υποβολή ενός πιστοποιητικού εισαγωγής.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την αναγκαιότητα των πιστοποιητικών εισαγωγής για τη διαχείριση των αντίστοιχων αγορών και, ειδικότερα, για την παρακολούθηση των εισαγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την αναγκαιότητα των πιστοποιητικών εισαγωγής για τη διαχείριση των αντίστοιχων αγορών και, ειδικότερα, για την παρακολούθηση των εισαγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων

Αιτιολόγηση

Η παρουσία ενός πιστοποιητικού εισαγωγής αποτελεί σημαντικό στοιχείο προκειμένου να εξασφαλισθεί η παρακολούθηση των γεωργικών αγορών και δοθεί αποτελεσματικότητα στην κοινοτική προτίμηση. Σε πολλούς τομείς επιβάλλονται τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη τους ευαισθησία στην εισαγωγή. Για άλλους τομείς τα οικονομικά χαρακτηριστικά των οποίων είναι διαφορετικά, τα πιστοποιητικά είναι προαιρετικά και εξαρτώνται με την εκτίμηση της Επιτροπής.

Η τροπολογία αποκαθιστά το παλαιότερο σύστημα: η κατάργηση των πιστοποιητικών, στους οποίους αυτά είναι υποχρεωτικά, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλεται στην κρίση του Συμβουλίου το οποίο θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει την εφαρμογή αποτελεσματικού εναλλακτικού μηχανισμού παρακολούθησης των αγορών και ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν έχουν πλέον χρησιμότητα για τη συγκεκριμένη αγορά.

Τροπολογία 37

Άρθρο 135, παράγραφος 2

2. Δεν επιβάλλεται πρόσθετος εισαγωγικός δασμός, εάν δεν θεωρείται πιθανόν ότι οι εισαγωγές θα διαταράξουν την αγορά της Κοινότητας ή εάν οι επιπτώσεις θα ήσαν δυσανάλογες προς τον επιδιωκόμενο στόχο

2. Το Συμβούλιο εξακριβώνει ότι ο πρόσθετος εισαγωγικός δασμός δεν θεωρείται πιθανόν ότι θα διαταράξει την αγορά της Κοινότητας ή ότι οι επιπτώσεις θα είναι δυσανάλογες προς τον επιδιωκόμενο στόχο

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 135.2 δεν είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση αυτής της διάταξης αν ληφθούν υπόψη οι συμφωνίες για τον ΠΟΕ. Αυτός ο εσωτερικός κανόνας υπονομεύει την ειδική ρήτρα διασφάλισης στον αγροτικό τομέα με το να την υποβάλλει στο ίδιο επίπεδο απαίτησης με τις άλλες ρήτρες διασφάλισης των άλλων συμφωνιών του ΠΟΕ ή της ΓΣΔΕ (ρήτρα αντιντάμπιγκ, γενική ρήτρα…). Με τα αγροτικά προϊόντα, ο μηχανισμός πρέπει να κινηθεί γρήγορα και δεν μπορεί να περιμένει τη διεξαγωγή μακρών μελετών: η ζημία είναι πράγματι άμεση και σοβαρή όταν πρόκειται για αναλώσιμα προϊόντα και τα οποία υποβάλλονται σε ετήσιους κύκλους παραγωγής όπου το πιθανό εισόδημα παράγεται συχνά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να απλοποιηθεί η κινητοποίηση της ειδικής ρήτρας διασφάλισης προκειμένου να αποφευχθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίσθηκαν, π.χ. κατά την κρίση της αγοράς του μήλου το 2005 και το 2006. Το άρθρο 135.2 υπονομεύει πράγματι τον μηχανισμό.

Η τροπολογία προτείνει να πραγματοποιείται από το Συμβούλιο η εξακρίβωση του ενδεχομένως δυσανάλογου χαρακτήρα του μέτρου πράγμα που θα επιτρέψει να μην κινητοποιηθεί αυτομάτως η ρήτρα, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα να κινητοποιηθεί αρκετά γρήγορα ώστε να είναι αποτελεσματική.

Τροπολογία 38

Άρθρο 187, παράγραφος 1 α (νέα)

 

Η Επιτροπή προσπαθεί να τηρήσει την αρχή κόστους-ωφέλειας κατά την εκπόνηση των κανόνων αυτών και να εγγυηθεί στα κράτη μέλη ότι δεν θα προκύψει ανώμαλη επιβάρυνση στους προϋπολογισμούς τους.

Αιτιολόγηση

Οι νέοι κανόνες δεν πρέπει να μεταφράζονται σε ανώμαλες επιβαρύνσεις για τα κράτη μέλη που διαθέτουν τις ελεγκτικές τους υπηρεσίες.

Τροπολογία 39

Άρθρο 187, παράγραφος 2 α (νέα)

 

Οι διαδικασίες που προηγούνται των κυρώσεων αυτών σέβονται το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα για δίκαιη δίκη σύμφωνα με την Σύμβαση Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών της 4ης Νοεμβρίου 1950.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο νομικής ασφάλειας και ο σεβασμός του κράτους δικαίου κατά την εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

Τροπολογία 40

Άρθρο 188, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Διαχειριστική Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών (εφεξής καλούμενη «η επιτροπή»).

1. Η Επιτροπή επικουρείται, σε συνάρτηση με τις σχετικές αγορές, από τη Διαχειριστική Επιτροπή κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, φυτικών προϊόντων, ή μονίμων καλλιεργειών.

 

1α. Η Επιτροπή εγγυάται την παρουσία υψηλού βαθμού εμπειρογνωμοσύνης μέσω διαδικασιών και επαρκούς χρηματοδότησης για τους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν επιτρέπει τη διασφάλιση της παρουσίας επαρκούς επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης για τη λήψη αποφάσεων προσαρμοσμένων στις ιδιομορφίες των γεωργικών αγορών. Πράγματι, η εφαρμογή του κανονισμού πρέπει να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές πραγματικότητες των γεωργικών αγορών. Προτείνεται η αποκατάσταση πολλών διαχειριστικών επιτροπών σε συνάρτηση με τις διάφορες αγορές. Οι νομικές εγγυήσεις είναι ανώτερες εκείνων που παρέχονται από τις υποεπιτροπές ή τις ομάδες εργασίας στο πλαίσιο μιας ενιαίας επιτροπής.

Τροπολογία 41

Άρθρο 188, παράγραφος 1β (νέα)

 

1β. Το αργότερο δύο χρόνια μετά τη θέσπιση του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή αξιολογεί τις εμπειρίες με τις διαχειριστικές επιτροπές και τις ομάδες τομεακών ειδικών και υποβάλλει σχετική έκθεση με τα σχόλια των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία 42

Άρθρο 188, παράγραφος 1γ

 

1γ. Το άρθρο 7, παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ εφαρμόζεται στις συνεδριάσεις των διαχειριστικών επιτροπών.

Τροπολογία 43

Άρθρο 188, παράγραφος 3

3.        Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της

3.        Οι επιτροπές θεσπίζουν τον εσωτερικό κανονισμό τους.

Τροπολογία 44

Άρθρο 195, παράγραφος 1, στοιχείο α)

α) οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 234/68, (ΕΟΚ) αριθ. 827/68, (ΕΟΚ) αριθ. 2517/69, (ΕΟΚ) αριθ. 2728/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2729/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77, (ΕΟΚ) αριθ. 2931/79, (ΕΟΚ) αριθ. 1358/80, (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87, (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87, (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92, (ΕΟΚ) αριθ. 2077/92, (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 2529/2001, (ΕΚ) αριθ. 670/2003, (ΕΚ) αριθ. 797/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1952/2005 από την 1η Ιανουαρίου 2008·

α) οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 234/68, (ΕΟΚ) αριθ. 827/68, (ΕΟΚ) αριθ. 2728/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2729/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77, (ΕΟΚ) αριθ. 2931/79, (ΕΟΚ) αριθ. 1358/80, (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87, (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87, (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92, (ΕΟΚ) αριθ. 2077/92, (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 2529/2001, (ΕΚ) αριθ. 670/2003, (ΕΚ) αριθ. 797/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1952/2005 από την 1η Ιανουαρίου 2008·

Τροπολογία 45

Άρθρο 198, παράγραφος 2, στοιχείο ε)

ε) όσον αφορά τον τομέα του οίνου, καθώς και το άρθρο 191, από την 1η Αυγούστου 2008·

διαγράφεται

Τροπολογία 46

Παράρτημα Ι, Μέρος ΙΧ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μέρος IX: Οπωροκηπευτικά

Όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά, ο παρών κανονισμός καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

       0702 00 00

Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

       0703

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

       0704

Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

       0705

Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

       0706

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

       0707 00

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

       0708

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ex   0709

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα λαχανικά των διακρίσεων 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 και 0709 90 60

ex   0802

Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους, με εξαίρεση τα καρύδια του arec (ή του betel) και τα καρύδια του kola που υπάγονται στη διάκριση 0802 90 20

       0803 00 11

Νωπές αμυλούχες μπανάνες

ex   0803 00 90

Ξηρές αμυλούχες μπανάνες

       0804 20 10

Σύκα, ξερά

       0804 30 00

Ανανάδες

       0804 40 00

Αβοκάντο

       0804 50 00

Γκουάβες, μάγγες και μαγγούστες

       0805

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

       0806 10 10

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

       0807

Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας

       0808

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά

       0809

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά

       0810

Άλλα φρούτα, νωπά

       0813 50 31         
  0813 50 39

Μείγματα αποκλειστικά από αποξηραμένους καρπούς των κλάσεων 0801 και 0802

       1212 99 30

Χαρούπια

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

διαγράφεται

Τροπολογία 47

Παράρτημα Ι, Μέρος Χ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μέρος X: Προϊόντα με βάση τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά

Όσον αφορά τα προϊόντα με βάση τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, ο παρών κανονισμός καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

ex  0710

Λαχανικά (άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό), κατεψυγμένα, με εξαίρεση το γλυκό καλαμπόκι της διάκρισης 0710 40 00, τις ελιές της διάκρισης 0710 80 10 και τις πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta της διάκρισης 0710 80 59

 

ex  0711

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για άμεση κατανάλωση ως έχουν, με εξαίρεση τις ελιές της διάκρισης 0711 20, τις πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta της διάκρισης 0711 90 10 και το γλυκό καλαμπόκι της διάκρισης 0711 90 30

 

ex  0712

Λαχανικά ξερά, ολόκληρα, κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα, με εξαίρεση τις αφυδατωμένες πατάτες με τεχνητή αποξήρανση και με θερμότητα και ακατάλληλες για τη διατροφή του ανθρώπου που υπάγονται στη διάκριση ex 0712 90 05, το γλυκό καλαμπόκι που υπάγεται στις διακρίσεις ex 0712 90 11 και 0712 90 19 και τις ελιές που υπάγονται στη διάκριση ex 0712 90 90 

 

     0804 20 90

Ξερά σύκα

 

      0806 20

Σταφίδες

 

ex  0811

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, με εξαίρεση τις κατεψυγμένες μπανάνες που υπάγονται στη διάκριση ex 0811 90 95

 

ex  0812

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), ακατάλληλα όμως για άμεση κατανάλωση ως έχουν, με εξαίρεση τις μπανάνες που υπάγονται στη διάκριση ex 0812 90 98

 

ex  0813

Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 έως 0806· μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση τα μείγματα αποκλειστικά από καρπούς των κλάσεων 0801 και 0802 που υπάγονται στις διακρίσεις 0813 50 31 και 0813 50 39

 

      0814 00 00

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές, κατεψυγμένες, σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξηραμένες

 

      0904 20 10

Γλυκοπιπεριές, αποξηραμένες, μη θρυμματισμένες ούτε σε σκόνη

β)

ex  0811

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

ex  1302 20

Πηκτικές ύλες και πηκτινικές ενώσεις

 

ex  2001

Λαχανικά, φρούτα και καρποί και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση:

         τις πιπεριές του γένους Capsicum, άλλες από τις γλυκοπιπεριές ή τις καυτερές πιπεριές της διάκρισης 2001 90 20

         γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) της διάκρισης 2001 90 30

         ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5% της διάκρισης 2001 90 40

         καρδιές φοινίκων της διάκρισης 2001 90 60

         ελιές της διάκρισης 2001 90 65

         αμπελόφυλλα, βλαστοί λυκίσκου και άλλα παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών που υπάγονται στη διάκριση ex 2001 90 99

 

     2002

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ

 

     2003

Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ

 

ex  2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006, με εξαίρεση το γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) της διάκρισης ex 2004 90 10, τις ελιές της διάκρισης ex 2004 90 30 και τις πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων της διάκρισης 2004 10 91

 

ex  2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, μη κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006, με εξαίρεση τις ελιές της διάκρισης 2005 70, το γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) της διάκρισης 2005 80 00 και τις πιπεριές του γένους Capsicum, άλλες από τις γλυκοπιπεριές και τις καυτερές πιπεριές της διάκρισης 2005 99 10 και τις πατάτες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων, της διάκρισης 2005 20 10

 

ex  2006 00

Καρπoί και φρoύτα, φλoύδες καρπώv και φρoύτωv και άλλα μέρη φυτώv, σακχαρόπηκτα (στραγγισμέvα, με στιλπvή ή κρυσταλλική εμφάνιση), με εξαίρεση τις σακχαρόπηκτες μπανάνες που υπάγονται στις κλάσεις ex 2006 00 38 και ex 2006 00 99

 

ex  2007

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, με εξαίρεση:

         τα ομοιογενοποιημένα παρασκευάσματα μπανάνας της διάκρισης ex 2007 10

         γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες μπανάνας των διακρίσεων ex 2007 99 39, ex 2007 99 57 και ex 2007 99 98

 

ex  2008

Φρούτα και καρποί και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση:

         βούτυρο αράπικων φυστικιών της διάκρισης 2008 11 10

         καρδιές φοινίκων της διάκρισης 2008 91 00

         καλαμπόκι της διάκρισης 2008 99 85

         ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5% της διάκρισης 2008 99 91

         αμπελόφυλλα, βλαστοί λυκίσκου και άλλα παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών που υπάγονται στη διάκριση ex 2008 99 99

         μείγματα μπανάνας αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα των διακρίσεων ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 και ex 2008 92 98

         μπανάνες αλλιώς παρασκευασμένες ή διατηρημένες των διακρίσεων ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 και ex 2008 99 99

 

ex  2009

Χυμοί φρούτων (εκτός από τον χυμό σταφυλιών και τον μούστο σταφυλιών των διακρίσεων 2009 61 και 2009 69 και τον χυμό μπανάνας της διάκρισης ex 2009 80) και χυμοί λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση και χωρίς προσθήκη αλκοόλης, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

διαγράφεται

Τροπολογία 48

Παράρτημα Ι, Μέρος ΧΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μέρος XII: Οίνοι

Όσον αφορά τους οίνους, ο παρών κανονισμός καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

     2009 61
  2009 69

Χυμοί σταφυλιών, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών

     2204 30 92
  2204 30 94
  2204 30 96
  2204 30 98

Άλλοι μούστοι σταφυλιών εκτός από εκείνους που έχουν υποστεί ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν της προσθήκης αλκοόλης

β)

ex  2204

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά· μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009, εκτός από τον άλλο μούστο σταφυλιών των διακρίσεων 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 και 2204 30 98

γ)

     0806 10 90

Νωπά σταφύλια, άλλα από τα επιτραπέζια σταφύλια

     2209 00 11
  2209 00 19

Ξίδι από κρασί

δ)

     2206 00 10

Κρασί δευτερίας (Piquette)

     2307 00 11
  2307 00 19

Οινολάσπες

     2308 00 11
  2308 00 19

Τσίπουρα

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

διαγράφεται

Τροπολογία 49

Παράρτημα ΙΙ α (νέο)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ

ΣΗΜΕΙΟ I

Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, ως "συμβαλλόμενα μέρη" νοούνται:

α) οι επιχειρήσεις ζάχαρης, εφεξής καλούμενες "ζαχαροβιομηχανίες",

β) οι πωλητές τεύτλων, εφεξής καλούμενοι "πωλητές".

ΣΗΜΕΙΟ II

1. Οι συμβάσεις παράδοσης συνάπτονται γραπτώς και για ορισμένη ποσότητα τεύτλων ποσόστωσης.

2. Οι συμβάσεις παράδοσης καθορίζουν εάν είναι δυνατόν να παραδοθεί πρόσθετη ποσότητα τεύτλων και με ποιους όρους.

ΣΗΜΕΙΟ III

1. Οι συμβάσεις παράδοσης αναφέρουν τις τιμές αγοράς για τις ποσότητες τεύτλων, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται διάκριση ανάλογα με το αν οι ποσότητες ζάχαρης που παράγονται από τα τεύτλα αυτά είναι:

(α) ζάχαρη με ποσόστωση,

(β) ζάχαρη εκτός ποσόστωσης.

Στην περίπτωση των ποσοτήτων που αναφέρονται στο σημείο (α), οι τιμές δεν δύνανται να είναι χαμηλότερες από την ελάχιστη τιμή για τα τεύτλα που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης[2].

2. Οι συμβάσεις παράδοσης ορίζουν για τα τεύτλα μια καθορισμένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Περιλαμβάνουν κλίμακα μετατροπής που δείχνει τις διάφορες περιεκτικότητες σε ζάχαρη και τους συντελεστές με τους οποίους οι ποσότητες τεύτλων που παραδίδονται μετατρέπονται σε ποσότητες που αντιστοιχούν στην περιεκτικότητα σε ζάχαρη που αναγράφεται στη σύμβαση παράδοσης.

Η κλίμακα βασίζεται στις αποδόσεις που αντιστοιχούν στις διάφορες περιεκτικότητες σε ζάχαρη.

3. Όταν ο πωλητής έχει υπογράψει σύμβαση παράδοσης με ζαχαροβιομηχανία για την παράδοση τεύτλων που προορίζονται για την παραγωγή ζάχαρης εκτός ποσοστώσεων, όλες οι παραδόσεις από τον εν λόγω πωλητή, μετατρεπόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος σημείου, θεωρούνται ως παραδόσεις τεύτλων που προορίζονται για την παραγωγή ζάχαρης με ποσόστωση, έως την ποσότητα τεύτλων που προσδιορίζεται στη σύμβαση παράδοσης.

4. Οι ζαχαροβιομηχανίες που παράγουν ποσότητα ζάχαρης κατώτερη από την ποσόστωσή τους από τεύτλα για τα οποία έχουν συνάψει συμβάσεις παράδοσης πριν από τη σπορά, κατανέμουν την ποσότητα τεύτλων που αντιστοιχεί σε τυχόν πρόσθετη παραγωγή, έως του ποσού της ποσόστωσής τους, μεταξύ των πωλητών με τους οποίους έχουν συνάψει πριν από τη σπορά συμβάσεις παράδοσης τεύτλων που προορίζονται για την παραγωγή ζάχαρης με ποσόστωση.

Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες μπορούν να παρεκκλίνουν από την παρούσα διάταξη.

ΣΗΜΕΙΟ IV

1. Οι συμβάσεις παράδοσης περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν την κανονική διάρκεια των παραδόσεων τεύτλων και τη χρονική κλιμάκωσή τους.

2. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι αυτές που ισχύουν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου εμπορίας, λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου της πραγματικής παραγωγής. Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες μπορούν να παρεκκλίνουν από αυτές τις διατάξεις.

ΣΗΜΕΙΟ V

1. Οι συμβάσεις παράδοσης προβλέπουν τα κέντρα συγκέντρωσης τεύτλων.

2. Εάν οι πωλητές και οι ζαχαροβιομηχανίες έχουν ήδη υπογράψει σύμβαση παράδοσης για την προηγούμενη περίοδο εμπορίας, εξακολουθούν να λειτουργούν τα κέντρα συγκέντρωσης που συμφωνήθηκαν από αυτούς για τις παραδόσεις κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου εμπορίας. Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες μπορούν να παρεκκλίνουν από την παρούσα διάταξη.

3. Οι συμβάσεις παράδοσης προβλέπουν ότι τα έξοδα φόρτωσης και μεταφοράς από τα κέντρα συγκέντρωσης βαρύνουν τη ζαχαροβιομηχανία, με την επιφύλαξη ιδιαιτέρων συμφωνιών που βασίζονται σε τοπικούς κανόνες ή συνήθειες που ίσχυαν πριν από την προηγούμενη περίοδο εμπορίας.

4. Ωστόσο, στη Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο όπου τα τεύτλα παραδίδονται ελεύθερα στο εργοστάσιο, οι συμβάσεις παράδοσης προβλέπουν συμμετοχή της ζαχαροβιομηχανίας στα έξοδα φόρτωσης και μεταφοράς και καθορίζουν το σχετικό ποσοστό ή τα σχετικά ποσά.

ΣΗΜΕΙΟ VI

1. Οι συμβάσεις παράδοσης προβλέπουν τους τόπους παραλαβής των τεύτλων.

2. Εάν οι πωλητές και οι ζαχαροβιομηχανίες έχουν ήδη υπογράψει σύμβαση παράδοσης για την προηγούμενη περίοδο εμπορίας, εξακολουθούν να λειτουργούν οι τόποι παραλαβής που συμφωνήθηκαν από αυτούς για τις παραδόσεις κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου εμπορίας. Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες μπορούν να παρεκκλίνουν από την παρούσα διάταξη.

ΣΗΜΕΙΟ VII

1. Οι συμβάσεις παράδοσης προβλέπουν ότι η περιεκτικότητα σε ζάχαρη καθορίζεται με την πολωσιμετρική μέθοδο. Το δείγμα τεύτλων λαμβάνεται κατά την παραλαβή.

2. Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες μπορούν να προβλέπουν διαφορετικό στάδιο για τη δειγματοληψία. Στην περίπτωση αυτήν, οι συμβάσεις παράδοσης προβλέπουν διόρθωση για την αντιστάθμιση της ενδεχόμενης μείωσης της περιεκτικότητας σε ζάχαρη μεταξύ της παραλαβής και της διενέργειας δειγματοληψίας.

ΣΗΜΕΙΟ VIII

Οι συμβάσεις παράδοσης προβλέπουν ότι το μεικτό βάρος, το απόβαρο και η περιεκτικότητα σε ζάχαρη προσδιορίζονται με μια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) από κοινού, από τη ζαχαροβιομηχανία και την επαγγελματική οργάνωση των καλλιεργητών τεύτλων, εάν το προβλέπει διεπαγγελματική συμφωνία,

β) από τη ζαχαροβιομηχανία, υπό την επίβλεψη της επαγγελματικής οργάνωσης των καλλιεργητών τεύτλων,

γ) από τη ζαχαροβιομηχανία, υπό την επίβλεψη ενός εμπειρογνώμονα εγκεκριμένου από το οικείο κράτος μέλος, με την προϋπόθεση ότι ο πωλητής αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα.

ΣΗΜΕΙΟ IX

1. Οι συμβάσεις παράδοσης υποχρεώνουν τις ζαχαροβιομηχανίες να πράττουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, για ολόκληρη την παραδιδόμενη ποσότητα τεύτλων:

α) τη δωρεάν επιστροφή στον πωλητή, στη θύρα του εργοστασίου, της νωπής πούλπας που προέρχεται από την παραδοθείσα ποσότητα ζαχαροτεύτλων,

β) τη δωρεάν επιστροφή στον πωλητή, στη θύρα του εργοστασίου, μέρους της πούλπας αυτής, πεπιεσμένης, ξηρής ή ξηρής και μελασομένης,

γ) την επιστροφή στον πωλητή, στη θύρα του εργοστασίου, της πούλπας πεπιεσμένης ή ξηρής· στην περίπτωση αυτήν, η ζαχαροβιομηχανία δύναται να απαιτεί από τον πωλητή την πληρωμή των εξόδων συμπίεσης ή ξήρανσης,

δ) την πληρωμή στον πωλητή ενός αντισταθμιστικού ποσού που λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες πώλησης της εν λόγω πούλπας.

Όταν μέρη της συνολικής ποσότητας των παραδοθέντων τεύτλων υπόκεινται σε διαφορετική επεξεργασία, η σύμβαση παράδοσης επιβάλλει περισσότερες της μιας από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

2. Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες μπορούν να προβλέπουν ένα στάδιο παράδοσης της πούλπας διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχεία α), β) και γ).

ΣΗΜΕΙΟ X

1. Οι συμβάσεις παράδοσης καθορίζουν τις προθεσμίες για την καταβολή τυχόν προκαταβολών και την εξόφληση της τιμής αγοράς των τεύτλων.

2. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 είναι εκείνες που ίσχυαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου εμπορίας. Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες μπορούν να παρεκκλίνουν από την παρούσα διάταξη.

ΣΗΜΕΙΟ XI

Όταν οι συμβάσεις παράδοσης καθορίζουν κανόνες για θέματα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος Παραρτήματος, ή όταν περιλαμβάνουν διατάξεις που διέπουν άλλα θέματα, οι διατάξεις και οι επιπτώσεις τους δεν αντιβαίνουν στο παρών Παράρτημα.

ΣΗΜΕΙΟ XII

1. Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες περιέχουν ρήτρες διαιτησίας.

2. Όταν οι διεπαγγελματικές συμφωνίες κοινοτικού, περιφερειακού ή τοπικού επιπέδου, καθορίζουν κανόνες διέποντες θέματα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού, ή όταν περιλαμβάνουν διατάξεις που διέπουν άλλα θέματα, οι διατάξεις και οι επιπτώσεις τους δεν αντιβαίνουν στο παρών Παράρτημα.

3. Οι συμφωνίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ορίζουν ιδίως:

α) κανόνες για την κατανομή, μεταξύ των πωλητών, των ποσοτήτων τεύτλων που η ζαχαροβιομηχανία αποφασίζει να αγοράσει πριν από τη σπορά, για την παρασκευή ζάχαρης εντός των ορίων της ποσόστωσης,

β) κανόνες για την κατανομή που αναφέρεται στο σημείο ΙΙΙ, παράγραφος 4,

γ) την κλίμακα μετατροπής που αναφέρεται στο σημείο ΙΙΙ, παράγραφος 2,

δ) κανόνες για την επιλογή και τη χορήγηση σπόρων ποικιλιών τεύτλων προς παραγωγή,

ε) την ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη των προς παράδοση τεύτλων,

στ) υποχρέωση διαβούλευσης μεταξύ της ζαχαροβιομηχανίας και των αντιπροσώπων των πωλητών πριν από τον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης παράδοσης των τεύτλων,

ζ) την καταβολή πριμοδοτήσεων στους πωλητές για πρόωρες ή όψιμες παραδόσεις,

η) λεπτομέρειες όσον αφορά:

i) το μέρος της πούλπας που αναφέρεται στο σημείο ΙΧ, παράγραφος 1, στοιχείο β),

ii) τα έξοδα που αναφέρονται στο σημείο ΙΧ, παράγραφος 1, στοιχείο γ),

iii) το αντισταθμιστικό ποσό που αναφέρεται στο σημείο ΙΧ, παράγραφος 1, στοιχείο δ),

θ) την παραλαβή της πούλπας από τον πωλητή,

ι) με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με την κατώτερη τιμή του τεύτλου εκτός ποσόστωσης όπως διευκρινίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, κανόνες για την κατανομή μεταξύ της ζαχαροβιομηχανίας και των πωλητών της ενδεχομένης διαφοράς μεταξύ της τιμής αναφοράς και της πραγματικής τιμής πώλησης της ζάχαρης.

ΣΗΜΕΙΟ XIII

Εφόσον δεν έχει συναφθεί διεπαγγελματική συμφωνία για την κατανομή, μεταξύ των πωλητών, των ποσοτήτων τεύτλων που η ζαχαροβιομηχανία προσφέρεται να αγοράσει πριν από την σπορά για την παρασκευή ζάχαρης εντός των ορίων της ποσόστωσης, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει το ίδιο κανόνες για την κατανομή αυτήν.

Οι κανόνες αυτοί μπορούν επιπλέον να χορηγούν, στους παραδοσιακούς πωλητές τεύτλων σε συνεταιρισμούς, δικαιώματα παράδοσης άλλα από τα δικαιώματα που θα είχαν εάν ήταν μέλη των συνεταιρισμών αυτών

(Μερική επανάληψη του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου).

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2]  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 9.3.2007, σ.3).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος δράσης για την απλούστευση της κοινής αγροτικής πολιτικής, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού, που συνοψίζει τους σήμερα υφιστάμενους 21 τομεακούς κανονισμούς οι οποίοι αφορούν κοινές οργανώσεις της αγοράς (ΚΟΑ) σ' ένα βασικό κανονισμό, με σκοπό την εναρμόνιση και απλοποίηση των διατάξεων πλαισίου χωρίς να τροποποιηθεί η θεμελιώδης πολιτική.

Η πρόταση αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής που ξεκίνησε με την μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής του 2003 όταν είχαν καθορισθεί οριζόντιες διατάξεις-πλαίσιο για όλες τις άμεσες πληρωμές, και μια σειρά ρυθμίσεων υποστήριξης είχε συγκεντρωθεί στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.1782/2003 (καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης).

Το αποτέλεσμα της παρούσας πρότασης θα είναι ένα κοινό σύνολο συντονισμένων κανόνων που θα διέπουν τους κλασσικούς τομείς, όπως είναι η παρέμβαση, η ιδιωτική αποθήκευση, οι δασμολογικές ποσοστώσεις, οι εξαγωγικές επιστροφές, τα προστατευτικά μέτρα, οι κρατικές ενισχύσεις και οι κανόνες του ανταγωνισμού καθώς και η δήλωση και αναφορά δεδομένων.

Οι σημερινοί τομεακοί κανόνες έχουν αναδιοργανωθεί κατά μέσο ή κατά πολιτικό τομέα και συγκεντρωθεί, στο μέτρο του δυνατού, σε οριζόντιες διατάξεις.

Τούτο είναι εφικτό διότι οι περισσότεροι τομεακοί κανονισμοί έχουν την ίδια δομή και πολλές κοινές διατάξεις. Αυτό ισχύει κυρίως για τους κανόνες που διέπουν το εμπόριο με τρίτες χώρες και τις γενικές διατάξεις, αλλά, ως ένα βαθμό, και για τους κανόνες που διέπουν την εσωτερική αγορά.

Οι τομεακοί θεμελιώδεις κανονισμοί περιέχουν διαφορετικές λύσεις για ταυτόσημα ή παρόμοια προβλήματα, που η Επιτροπή, στην πρόταση αυτή, έχει εναρμονίσει και απλοποιήσει στο πλαίσιο μιας οριζόντιας λύσης

Οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις των οργανώσεων της αγοράς δεν θίγονται κατ' αρχάς, αλλά το αποτέλεσμά τους θα εγγραφεί αργότερα στο κείμενο του κανονισμού.

Προτείνεται οι διατάξεις της πρότασης κανονισμού να τεθούν σε ισχύ έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ομαλή μετάβαση στους νέους κανόνες. Όταν τεθεί σε ισχύ η παρούσα κοινή οργάνωση της αγοράς, θα μπορέσουν να καταργηθούν 41 κανονισμοί.

Απλούστευση της κοινής αγροτικής πολιτικής

Με την παρούσα πρόταση η Επιτροπή ανέλαβε φιλόδοξο και αξιέπαινο έργο. Παρόλο που για όσους έως σήμερα έχουν λειτουργήσει με μια ή μερικές οργανώσεις της αγοράς, δεν θα είναι πασιφανής η απλοποίηση, κατά πάσα πιθανότητα, όπως ευελπιστούμε, μετά από μια φάση αναπροσαρμογής, θα είναι σαφές ότι πρόκειται όντως για απλούστευση. Για όσους χρησιμοποιούν διάφορες από τις τομεακές οργανώσεις της αγοράς ή επιθυμούν να διαμορφώσουν συνοπτική εικόνα των διαφόρων οργανώσεων της αγοράς, το παρόν ενοποιημένο σύνολο κανόνων αποτελεί ευπρόσδεκτο βοηθητικό μέσο.

Η παρούσα νομοθετική δέσμη αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο του αγροτικού κλάδου και ο γενικός στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη σαφήνειας, ούτως ώστε αυτοί στους οποίους απευθύνεται η νομοθεσία αυτή να την αντιληφθούν πράγματι ως απλούστευση.

Επανειλημμένως η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται αποκλειστικά για τεχνικής φύσεως τροποποιήσεις, και ότι η απλοποίηση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως προσπάθεια τροποποίησης της βασικής πολιτικής.

Εν τούτοις, η Επιτροπή πρότεινε να καταργηθεί η δυνατότητα της δημόσιας παρέμβασης για το χοίρειο κρέας, με το πολύ καλό επιχείρημα ότι η συγκεκριμένη οργάνωση της αγοράς δεν έχει εφαρμοστεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Έτσι όμως η Επιτροπή προβαίνει σε τροποποιήσεις της πολιτικής. Προκειμένου το κύρος των καθαρά τεχνικού χαρακτήρα προθέσεων της Επιτροπής να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι οι διατάξεις για την παρέμβαση στην αγορά του χοιρείου κρέατος πρέπει να διατηρηθούν, ούτως ώστε οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση να έχουν πράγματι αποκλειστικά τεχνικό χαρακτήρα.

Ένας κοινός βασικός κανονισμός

Όταν όλοι οι τομεακοί κανονισμοί συγκεντρωθούν σ' ένα βασικό κανονισμό είναι λογικό οι τομεακοί κανονισμοί, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση μεταρρύθμισης και που δεν συμπεριλαμβάνονται επομένως στον βασικό κανονισμού, να εγγραφούν μετά την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων. Ως εκ τούτου είναι περιττό να προεξοφληθούν τα αποτελέσματα και να εγγραφούν ήδη από τώρα επιμέρους στοιχεία.

Μετάβαση αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου στην Επιτροπή

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένες διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών του Συμβουλίου έχουν τόσο τεχνικό χαρακτήρα που δεν είναι σκόπιμο η κανονιστική αρμοδιότητα να παραμείνει στα χέρια του Συμβουλίου. Για τις διατάξεις αυτές προτείνεται η μετάβαση της κανονιστικής αρμοδιότητας στην Επιτροπή, η οποία θα επικουρείται από διαχειριστική επιτροπή.

Γίνεται λόγος για τεχνικές διατάξεις, όπως τεχνικές λεπτομέρειες συμβατικών όρων, απαιτήσεις για δήλωση και κοινοποίηση κλαδικών συμφωνιών, κατάρτιση καταλόγων προϊόντων που καλύπτονται από ιδιωτική αποθήκευση κλπ., θέματα δηλ. για τα οποία το Συμβούλιο έως σήμερα μπορεί να αποφασίζει χωρίς προηγουμένως να ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (πρόκειται για τις αποκαλούμενες νομικές πράξεις της δεύτερης γενιάς).

Στο μέτρο που πρόκειται αποκλειστικά για διατάξεις καθαρά τεχνικής φύσεως, ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη ότι είναι λογική η μετάβαση της αρμοδιότητας στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Κάθε απόφαση πολιτικού χαρακτήρα πρέπει πάντοτε να εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης, κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό. Κοινοβούλιο..

Σύσταση μιας κοινής διαχειριστικής επιτροπής

Σε συνέχεια της προτεινόμενης απλοποίησης, η Επιτροπή προτείνει επίσης να δημιουργηθεί μια μόνο διαχειριστική επιτροπή. Κατά τη λογική της τελευταίας μεταρρύθμισης της κοινής αγροτικής πολιτικής φαίνεται μεν συνετό να περιοριστεί ο αριθμός των διαχειριστικών επιτροπών στο πλαίσιο της ενοποίησης των υπό εξέταση κανόνων, αλλά το να περιοριστεί ο αριθμός σε μία και μόνο διαχειριστική επιτροπή προκαλεί αμφιβολίες ως προς το κατά πόσο θα είναι ταυτόχρονα εφικτό να διασφαλιστεί η απαραίτητη τομεακή εμπειρογνωμοσύνη. Στην πρότασή της η Επιτροπή δεν εξηγεί επαρκώς πώς μια και μόνο διαχειριστική επιτροπή μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη τομεακή εμπειρογνωμοσύνη και πώς θα λειτουργεί στην πράξη.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μηχανισμών της αγοράς που εφαρμόζονται στους διάφορους τομείς. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαχειριστικές επιτροπές, μια για τα ζωικά προϊόντα και μια για τα φυτικά. Εντός των δύο αυτών κύριων κατηγοριών ήδη η ποικιλομορφία είναι τόσο μεγάλη που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν περισσότερες από δύο μόνο διαχειριστικές επιτροπές. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστικές επιτροπές θα επικουρούνται από την αναγκαία τομεακή εμπειρογνωμοσύνη των κρατών μελών και της Επιτροπής

Η Επιτροπή πρέπει, σε δύο χρόνια, να υποβάλει σχετική αξιολόγηση. Κατόπιν τούτου θα είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ο αριθμός των διαχειριστικών επιτροπών και να διοργανωθεί το έργο τους, εφόσον αυτό θεωρηθεί σκόπιμο, μεταξύ άλλων και για να διασφαλιστεί η ύπαρξη της απαραίτητης τομεακής εμπειρογνωμοσύνης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινή οργάνωση των αγορών στο γεωργικό τομέα

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

16.1.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

18.1.2007

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Niels Busk

19.12.2006

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2007

11.4.2007

8.5.2007

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.5.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Peter Baco, Κατερίνα Μπατζελή, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Jan Mulder, James Nicholson, Armando Veneto

Ημερομηνία κατάθεσης

10.5.2007