MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä

  10.5.2007 - (KOM(2006)0822 – C6‑0045/2007 – 2006/0269(CNS)) - *

  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  Esittelijä: Niels Busk

  Menettely : 2006/0269(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0171/2007
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0171/2007
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä

  (KOM(2006)0822 – C6‑0045/2007 – 2006/0269(CNS))

  (Kuulemismenettely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0822)[1],

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0045/2007),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6‑0171/2007),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

  3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

  5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Komission tekstiParlamentin tarkistukset

  Tarkistus 1

  Johdanto-osan 6 kappale

  (6) Yksinkertaistaminen ei saisi vaarantaa vuosien mittaan YMP:n yhteydessä tehtyjä poliittisia päätöksiä. Näin ollen tässä asetuksessa tulisi rajoittua ennen kaikkea tekniseen yksinkertaistamiseen. Siinä ei saisi tästä syystä kumota tai muuttaa olemassa olevia välineitä, jolleivät ne ole vanhentuneet tai tulleet tarpeettomiksi tai jollei niitä tulisi niiden luonteen vuoksi käsitellä neuvoston tasolla, eikä ottaa käyttöön uusia välineitä tai toimenpiteitä.

  (6) Yksinkertaistaminen ei saisi vaarantaa vuosien mittaan YMP:n yhteydessä tehtyjä poliittisia päätöksiä. Näin ollen tässä asetuksessa tulisi rajoittua yksinomaan tekniseen yksinkertaistamiseen. Siinä ei saisi tästä syystä kumota tai muuttaa olemassa olevia välineitä, jollei niitä tulisi yksinomaan niiden teknisen luonteen vuoksi käsitellä neuvoston tasolla, eikä ottaa käyttöön uusia välineitä tai toimenpiteitä.

  Tarkistus 2

  Johdanto-osan 7 kappale

  (7) Edellä todetun perusteella tähän asetukseen ei saisi sisällyttää niitä yhteisten markkinajärjestelyjen osia, joita tarkistetaan poliittisesti. Tämä koskee tiettyjä hedelmä- ja vihannes-, banaani- ja viinialojen osia. Tästä syystä asetuksiin (ETY) N:o 403/93, (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1493/1999 sisältyvät säännöt tulisi sisällyttää tähän asetukseen vain, jos niitä koskevaa politiikkaa ei ole tarkoitus uudistaa.

  (7) Edellä todetun perusteella tähän asetukseen ei saisi sisällyttää niitä yhteisiä markkinajärjestelyjä, joita tarkistetaan poliittisesti ja jotka sisällytetään tähän asetukseen vasta sen jälkeen, kun käynnissä olevat uudistukset on saatettu päätökseen.

  Tarkistus 3

  Johdanto-osan 9 kappale

  (9) Viljaan, riisiin, sokeriin, kuivattuun rehuun, siemeniin, oliiveihin, pellavaan ja hamppuun, banaaneihin, viiniin, maitoon ja maitotuotteisiin sekä silkkiäistoukkiin sovellettavissa yhteisissä markkinajärjestelyissä on säädetty markkinointivuosista, jotka on mukautettu ensisijassa kunkin tuotteen biologisiin tuotantosykleihin. Hedelmiä ja vihanneksia sekä hedelmä- ja vihannesjalosteita koskevissa yhteisissä markkinajärjestelyissä komissiolla on toimivalta vahvistaa markkinointivuodet, koska näiden tuotteiden tuotantosyklit vaihtelevat suuressa määrin ja joissakin tapauksissa markkinointivuotta ei ole tarpeen vahvistaa. Näin ollen tähän asetukseen olisi sisällytettävä edellä mainituilla aloilla vahvistetut markkinointivuodet ja komission valtuudet vahvistaa hedelmä- ja vihannes- sekä hedelmä- ja vihannesjalostealoilla sovellettavat markkinointivuodet.

  (9) Viljaan, riisiin, sokeriin, kuivattuun rehuun, siemeniin, oliiveihin, pellavaan ja hamppuun, banaaneihin, maitoon ja maitotuotteisiin sekä silkkiäistoukkiin sovellettavissa yhteisissä markkinajärjestelyissä on säädetty markkinointivuosista, jotka on mukautettu ensisijassa kunkin tuotteen biologisiin tuotantosykleihin.

  Tarkistus 4

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

   

  (11 a) Toimijajärjestöjen aloitteesta muodostetuissa luonteeltaan toimialakohtaisissa organisaatioissa, jotka edustavat huomattavaa osaa kyseisen alan eri ammattiryhmistä, voidaan markkinatilanteet ottaa paremmin huomioon ja edistää taloudellisen käyttäytymisen kehittymistä tietämyksen ja myös tuotannon järjestämisen, tarjontamuotojen ja kaupan pitämisen parantamiseksi. Koska kyseisten luonteeltaan toimialakohtaisten organisaatioiden toimet edistävät yleisesti perustamissopimuksen 33 artiklan ja erityisesti tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista, tässä asetuksessa ei aseteta kyseenalaiseksi tämäntyyppisten organisaatioiden olemassaoloa ja toimintaa jäsenvaltioissa.

  Perustelu

  On välttämätöntä viitata yleisesti toimialakohtaisiin organisaatioihin ja niiden tekemiin sopimuksiin, jotta pystyttäisiin sulkemaan pois sellaisen tulkinnan mahdollisuus, jonka mukaan tämä asetus asettaisi kyseenalaiseksi nykyiset tai tulevat luonteeltaan toimialakohtaiset organisaatiot.

  Tarkistus 5

  Johdanto-osan 20 kappale

  (20) Naudanliha-, sianliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-alojen perusasetusten mukaisesti yhteisön tasolla on otettu käyttöön ruhojen luokitteluasteikot. Tällaisia järjestelmiä tarvitaan hintojen seurantaan ja interventiojärjestelyjen soveltamiseen naudanliha- ja sianliha-aloilla. Lisäksi ne edistävät markkinoiden avoimuuden parantamista koskevan tavoitteen saavuttamista. Tällaiset ruhojen luokittelujärjestelmät olisi säilytettävä. Niiden teknisluonteisuuden vuoksi vaikuttaa kuitenkin aiheelliselta antaa komissiolle tarvittavat valtuudet antaa asiaa koskevat säännöt ottaen huomioon olemassa oleviin järjestelmiin sisältyvät perusteet.

  (20) Naudanliha-, sianliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-alojen perusasetusten mukaisesti yhteisön tasolla on otettu käyttöön ruhojen luokitteluasteikot. Tällaisia järjestelmiä tarvitaan hintojen seurantaan naudanliha-, lampaanliha- ja sianliha-aloilla ja interventiojärjestelyjen soveltamiseen naudanliha- ja sianliha-aloilla. Lisäksi ne edistävät markkinoiden avoimuuden parantamista koskevan tavoitteen saavuttamista. Tällaiset ruhojen luokittelujärjestelmät olisi säilytettävä. Täysikasvuisten nautojen ja lampaiden ruhot olisi luokiteltava lihakkuuden ja rasvaisuuden perusteella. Ruhot on mahdollista jakaa luokkiin käyttämällä näitä kahta perustetta yhdessä. Täten luokitellut ruhot olisi tunnistettava. Jotta saataisiin varmistettua tämän asetuksen yhdenmukainen soveltaminen yhteisössä, olisi säädettävä paikan päällä suoritettavista tarkastuksista, joiden toteuttamisesta huolehtii yhteisön valvontakomitea.

  Perustelu

  Ruhojen luokitteluasteikot ovat olennainen osa markkinoiden seurantaa ja järjestämistä myös silloin, kun niitä ei käytetä suoranaisesti interventiomekanismien soveltamiseen, kuten lampaanliha-alalla.

  Näiden asteikkojen vaikutus tuotteiden hintoihin ja yleisemmin tuottajien ja teurastamoiden kaupallisten suhteiden järjestämiseen ei viittaa siihen, että kyse olisi pelkästä teknisestä säännöstä.

  Tarkistus 6

  Johdanto-osan 25 kappale

  (25) Sokeriyritysten ja sokerijuurikkaan viljelijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainon varmistamiseksi tarvitaan erityiset välineet. Näin ollen sokerialan yhteiseen markkinajärjestelyyn tähän asti sisältyneet vakiosäännökset olisi sisällytettävä tähän asetukseen sokerijuurikkaan ostajien ja myyjien sopimussuhteiden sääntelemiseksi. Sokerin yhteisessä markkinajärjestelyssä on sovellettu tähän asti yksityiskohtaisia ehtoja, kuten asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitettä II. Näiden ehtojen teknisluonteisuuden vuoksi katsotaan asianmukaisemmaksi käsitellä näitä kysymyksiä yhteisön tasolla.

  (25) Sokeriyritysten ja sokerijuurikkaan viljelijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainon varmistamiseksi tarvitaan erityiset välineet. Näin ollen olisi vahvistettava vakiosäännökset, joilla säännellään sokerijuurikkaan ostajien ja myyjien sopimussuhteita. On vaikea vahvistaa koko yhteisölle yhtenäisiä sokerijuurikkaiden ostoehtoja, koska luonnolliset, taloudelliset ja tekniset olosuhteet ovat moninaiset. Toimialalla on jo sokerijuurikkaan viljelijöiden yhdistysten ja sokeriyritysten välisiä sopimuksia. Sen vuoksi vakiosäännöksissä olisi määriteltävä ainoastaan sekä sokerijuurikkaan viljelijöiden että sokeriteollisuuden vaatimat vähimmäisvaatimukset, joilla varmistetaan sokerimarkkinoiden moitteeton toiminta, ja tietyistä säännöistä olisi oltava mahdollisuus poiketa toimialan sisäisillä sopimuksilla.

  Tarkistus 7

  Johdanto-osan 26 kappale

  (26) On vaikea vahvistaa koko yhteisölle yhtenäisiä sokerijuurikkaiden ostoehtoja, koska luontoon liittyvät sekä taloudelliset ja tekniset olosuhteet ovat moninaiset. Toimialalla on jo sokerijuurikkaan viljelijöiden yhdistysten ja sokeriyritysten välisiä sopimuksia. Sen vuoksi vakiomääräyksissä olisi määriteltävä ainoastaan sekä sokerijuurikkaan viljelijöiden että sokeriteollisuuden vaatimat vähimmäisvaatimukset, joilla varmistetaan sokerimarkkinoiden moitteeton toiminta, ja tietyistä säännöistä olisi oltava mahdollisuus poiketa toimialan sisäisillä sopimuksilla.

  Poistetaan.

  Tarkistus 8

  Johdanto-osan 35 kappale

  (35) Tämän asetuksen tavoitteen mukaisesti maitokiintiöjärjestelmän rakenne olisi mukautettava sokerikiintiösäännösten mukaiseksi. Tästä syystä maitoalan sääntöjen lähtökohtana ei saisi enää olla velvoite maksaa lisämaksu heti, kun kansallinen viitemäärä ylittyy, vaan kansallisten kiintiöiden vahvistaminen ja ylijäämämaksun periminen kiintiön ylittyessä.

  (35) Tämän asetuksen tavoitteen mukaisesti maito- ja sokerialoilla sovellettavat tuotannon rajoittamista koskevat järjestelmät olisi ryhmiteltävä samaan jaksoon. Tästä syystä maitoalalla olisi korvattava kansalliset viitemäärät kansallisilla kiintiöillä, joihin liittyy maksun periminen kiintiön ylittyessä.

  Perustelu

  Tässä asetuksessa ei pyritä yhdenmukaistamaan kiintiöjärjestelmiä vaan vain ryhmittelemään ne uudelleen muuttamatta päämääriä tai suuntaviivoja.

  Tarkistus 9

  Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

   

  (35 a) Maitokiintiöjärjestelmän päätarkoituksena on vähentää maidon ja maitotuotteiden kysynnän ja tarjonnan välistä epätasapainoa ja siitä johtuvaa rakenteellista ylijäämää ja siten tasapainottaa markkinoita. Tästä syystä olisi säädettävä järjestelmän pidentämisestä seitsemällä peräkkäisellä kahdentoista kuukauden pituisella jaksolla 1 päivästä huhtikuuta 2008 alkaen. Vuonna 1984 käyttöön otettu menetelmä, jonka mukaan suoraan kulutukseen kerätyistä tai myydyistä tietyn kiintiön ylittävistä maitomääristä peritään maksu, olisi myös säilytettävä.

  Perustelu

  Tässä asetuksessa ei pyritä yhdenmukaistamaan kiintiöjärjestelmiä vaan vain ryhmittelemään ne uudelleen muuttamatta päämääriä tai suuntaviivoja.

  Tarkistus 10

  Johdanto-osan 95 kappale

  (95) Tässä asetuksessa komissiolle annetaan sellaisia valtuuksia, jotka kuuluivat aiemmin neuvostolle tämän toimiessa perustamissopimuksen 37 artiklassa määrätyn äänestysmenettelyn mukaisesti. Tällaiset neuvoston säädökset on pidettävä voimassa siihen asti, kun komissio antaa asiaa koskevat säännökset sille tällä asetuksella annettujen valtuuksien perusteella. Jotteivät neuvosto ja komissio antaisi tällaisissa tapauksissa rinnakkaisia säännöksiä, komission olisi voitava kumota tällaiset neuvoston säädökset.

  (95) Tässä asetuksessa komissiolle annetaan sellaisia valtuuksia, jotka kuuluivat aiemmin neuvostolle tämän toimiessa teknisesti perustamissopimuksen 37 artiklassa määrätyn äänestysmenettelyn mukaisesti. Tällaiset neuvoston säädökset on pidettävä voimassa siihen asti, kun komissio antaa asiaa koskevat tekniset säännökset sille tällä asetuksella annettujen valtuuksien perusteella. Jotteivät neuvosto ja komissio antaisi tällaisissa tapauksissa rinnakkaisia säännöksiä, komission olisi voitava kumota tällaiset neuvoston säädökset. Neuvoston olisi tehtävä kaikki poliittiset päätökset perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan.

  Tarkistus 11

  1 artiklan 1 kohdan i alakohta

  i) hedelmät ja vihannekset, liitteessä I oleva IX osa (jäljempänä ’hedelmä- ja vihannesala’);

  Poistetaan.

  Tarkistus 12

  1 artiklan 1 kohdan j alakohta

  j) hedelmä- ja vihannesjalosteet, liitteessä I oleva X osa (jäljempänä ’hedelmä- ja vihannesjalosteala’);

  Poistetaan.

  Tarkistus 13

  1 artiklan 1 kohdan l alakohta

  l) viini, liitteessä I oleva XII osa (jäljempänä ’viiniala’);

  Poistetaan.

  Tarkistus 14

  1 artiklan 2 kohta

  Hedelmä- ja vihannesalalla, hedelmä- ja vihannesjalostealalla ja viinialalla sovelletaan ainoastaan seuraavia tämän asetuksen säännöksiä:

  Poistetaan.

  a) 3 ja 4 artikla;

   

  b) IV osa;

   

  c) 183 artikla;

   

  d) 184 artikla;

   

  e) 185 artikla;

   

  f) 188 artikla ja 189 artiklan ensimmäinen kohta;

   

  g) 195 artiklan a alakohta.

   

  Tarkistus 15

  2 artiklan 2 kohdan b a ja b b alakohta (uusi)

   

  b a) 'viitehinnalla' perushintaa

   

  b b) 'interventiohinnalla' hintaa, jolla interventio toteutetaan.

  Tarkistus 16

  3 artiklan 1 kohdan d alakohta

  d) 1 päivästä elokuuta seuraavan vuoden 31 päivään heinäkuuta viinialalla;

  Poistetaan.

  Tarkistus 17

  3 artiklan 2 kohta

  2. Komissio vahvistaa tarvittaessa markkinointivuodet hedelmä- ja vihannestuotteiden alalla sekä hedelmä- ja vihannesjalostealalla.

  Poistetaan.

  Tarkistus 18

  9 artiklan f a alakohta (uusi)

   

  f a) sianliha

  Tarkistus 19

  39 artikla

  1. Komissio vahvistaa yhteisön ruhojen luokitteluasteikot ja säännöt, joita jäsenvaltiot soveltavat tiettyjen tuotteiden hintojen ilmoittamiseen, seuraavilla aloilla:

  1. Komissio vahvistaa yhteisön ruhojen luokitteluasteikot ja säännöt, joita jäsenvaltiot soveltavat tiettyjen tuotteiden hintojen ilmoittamiseen, seuraavilla aloilla:

  a) täysikasvuisista nautaeläimistä saatu naudanliha,

  a) täysikasvuisista nautaeläimistä saatu naudanliha,

  b) sianliha,

  b) sianliha,

  c) lampaan- ja vuohenliha.

  c) lampaan- ja vuohenliha.

  2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja yhteisön asteikkoja vahvistaessaan komissio ottaa huomioon erityisesti seuraavat perusteet:

  2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja yhteisön asteikkoja vahvistettaessa otetaan huomioon erityisesti seuraavat perusteet:

  a) täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen osalta asteikkoon on sisällyttävä ruhojen luokittelu lihakkuuden ja rasvaisuuden perusteella, minkä ansiosta ruhot voidaan jakaa luokkiin ja luokitellut ruhot tunnistaa;

  a) täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen osalta asteikkoon on sisällyttävä ruhojen luokittelu lihakkuuden ja rasvaisuuden perusteella, minkä ansiosta ruhot voidaan jakaa luokkiin ja luokitellut ruhot tunnistaa;

  b) sianruhojen osalta asteikkoon on sisällyttävä ruhojen luokittelu ottaen huomioon vähärasvaisen lihan osuus suhteessa painoon, ja asteikkoa sovellettaessa on noudatettava periaatetta, jonka mukaan vähärasvaisen lihan prosenttiosuus todetaan suoraan objektiivisten mittausten perusteella; lisäksi asteikkoon on sisällyttävä ruhojen jakaminen luokkiin ja niiden tunnistaminen;

  b) sianruhojen osalta asteikkoon on sisällyttävä ruhojen luokittelu ottaen huomioon vähärasvaisen lihan osuus suhteessa painoon, ja asteikkoa sovellettaessa on noudatettava periaatetta, jonka mukaan vähärasvaisen lihan prosenttiosuus todetaan suoraan objektiivisten mittausten perusteella; lisäksi asteikkoon on sisällyttävä ruhojen jakaminen luokkiin ja niiden tunnistaminen;

  c) lampaiden ja vuohien ruhojen osalta asteikkoon on sisällyttävä ruhojen luokittelu lihakkuuden ja rasvaisuuden perusteella, minkä ansiosta ruhot voidaan jakaa luokkiin ja luokitellut ruhot tunnistaa.

  c) lampaiden ja vuohien ruhojen osalta asteikkoon on sisällyttävä ruhojen luokittelu lihakkuuden ja rasvaisuuden perusteella, minkä ansiosta ruhot voidaan jakaa luokkiin ja luokitellut ruhot tunnistaa.

   

  2 a. Jotta varmistetaan tämän asetuksen yhtäläinen soveltaminen kaikkialla yhteisössä, yhteisön valvontakomitea suorittaa tarkistuksia paikan päällä.

  Kevyiden karitsojen ruhoihin voidaan soveltaa muita perusteita, erityisesti painoa, lihan väriä ja rasvan väriä.

  Kevyiden karitsojen ruhoihin voidaan soveltaa muita perusteita, erityisesti painoa, lihan väriä ja rasvan väriä.

  Tarkistus 20

  41 artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi)

   

  f a) mehiläishoito.

  Tarkistus 21

  47 artiklan 1 kohta

  1. Toimialakohtaisten sopimusten ja toimitussopimusten on oltava 3 kohdan ja komission vahvistamien ostoehtojen mukaisia erityisesti sokerijuurikkaan osto-, toimitus-, haltuunotto- ja maksuehtojen osalta.

  1. Toimialakohtaisten sopimusten ja toimitussopimusten on oltava 3 kohdan ja liitteessä II a vahvistettujen ostoehtojen mukaisia erityisesti sokerijuurikkaan osto-, toimitus-, haltuunotto- ja maksuehtojen osalta.

  Tarkistus 22

  50 artiklan johdantokappale

  Komissio voi vahvistaa antaa tämän jakson täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti:

  Komissio voi vahvistaa antaa tämän jakson täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti seuraavat seikat:

   

  -a) liitteen II a muutokset;

  Tarkistus 23

  51 artiklan johdantokappale

  Jotta rohkaistaisiin ammattialajärjestöjä ja ammattialojen yhteisiä järjestöjä toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan tarjonnan mukauttamista markkinoiden vaatimuksiin, lukuun ottamatta markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, komissio voi toteuttaa seuraavat elävien kasvien, naudanlihan, sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan, munien ja siipikarjan aloja koskevat toimenpiteet:

  Jotta rohkaistaisiin ammattialajärjestöjä ja ammattialojen yhteisiä järjestöjä toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan tarjonnan mukauttamista markkinoiden vaatimuksiin, lukuun ottamatta markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, komissio voi toteuttaa seuraavat elävien kasvien, maidon ja maitotuotteiden, naudanlihan, sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan, munien ja siipikarjan aloja koskevat toimenpiteet:

  Tarkistus 24

  51 artiklan d a alakohta (uusi)

   

  d a) toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan karjankasvatuksen suuntautumista.

  Perustelu

  Asetusehdotuksen nykyisestä sanamuodosta on jätetty pois eläviä eläimiä koskevat toimenpiteet ja siis itse karjankasvatus. Komissio voi toteuttaa toimia helpottaakseen tarjonnan mukauttamista markkinoiden vaatimuksiin.

  Tämä nykyisten yhteisten markkinajärjestelyjen tarjoama mahdollisuus on vahvistettava uudestaan.

  Tarkistus 25

  52 artiklan 2 a kohta (uusi)

  2 a. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/941 soveltamista.

   

  ___________________

  1 EYVL L 197, 30.7.1994, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 941/2005 (EUVL L 159, 22.6.2005, s. 1).

   

  (Tämä muutos koskee lainsäädäntötekstiä kokonaisuudessaan. Jos se hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä mukautuksia.)

  Tarkistus 26

  II osa, II osasto, II luku, otsikko

  TUOTTAJAORGANISAATIOT, TOIMIALAKOHTAISET ORGANISAATIOT JA TOIMIJAORGANISAATIOT

  TUOTTAJAORGANISAATIOT, LUONTEELTAAN TOIMIALAKOHTAISET ORGANISAATIOT JA TOIMIJAORGANISAATIOT

  Perustelu

  Nimitys "luonteeltaan toimialakohtaiset" on parempi kuin "toimialakohtaiset", koska tällöin II luvussa viitataan todella kaikkiin eurooppalaisiin toimialakohtaisiin organisaatioihin niiden nimityksestä tai asemasta riippumatta.

  Tarkistus 27

  118 artiklan 1 kohdan johdantokappale

  Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä toimialakohtaiset organisaatiot,

  Jollei tuotantoalan erityissäännöksistä muuta johdu ja sanotun rajoittamatta vastaavien organisaatioiden tunnustamista sellaisten tuotteiden osalta, joita tässä artiklassa ei ole mainittu, jäsenvaltioiden on hyväksyttävä omien yksityiskohtaisten sääntöjensä mukaisesti luonteeltaan toimialakohtaiset organisaatiot,

  Perustelu

  Eri jäsenvaltioiden voimassa olevan oikeuden noudattamisen varmistamiseksi on syytä muistuttaa, että yhteisen markkinajärjestelyn tarkoituksena ei ole muuttaa olemassa olevia kansallisia mekanismeja eikä asettaa kyseenalaiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaa asiassa ja että luonteeltaan toimialakohtaiset maatalousorganisaatiot koostuvat välttämättä organisaatioista, jotka edustavat yhtäältä maataloustuotantoa ja toisaalta – kyseisen tuotteen tai kyseisten tuoteryhmien tarpeiden ja ominaispiirteiden mukaan – maataloustuotteiden kauppaa ja/tai jalostusta.

  Tarkistus 28

  118 artiklan 1 kohdan a alakohta

  a) joihin kuuluu edustajia taloudellisten toimien aloilta, jotka liittyvät seuraavien alojen tuotteiden tuotantoon, kauppaan tai jalostukseen:

  a) joihin kuuluu edustusjärjestöjä taloudellisten toimien aloilta, jotka liittyvät tietyn alan tuotteiden tuotantoon sekä kauppaan ja/tai jalostukseen.

  i) oliiviala;

   

  ii) tupakka-ala;

   

  Perustelu

  Ks. 118 artiklan johdantokappaleeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

  Tarkistus 29

  118 artiklan 1 kohdan c alakohdan johdantokappale

  c) jotka pyrkivät tiettyyn tavoitteeseen, erityisesti:

  c) jotka pyrkivät tiettyyn tavoitteeseen, erityisesti esimerkiksi:

  Perustelu

  Monissa jäsenvaltioissa toimialakohtaiset organisaatiot ovat ensisijaisia julkisten, kansallisten tai yhteisön viranomaisten keskustelukumppaneita. Niiden avulla on erityisesti mahdollisuus toteuttaa unionin innovaatio-, laatu-, myynninedistämis- ja tiedotuspolitiikkaa, myös ravitsemukseen liittyen, ja ne osallistuvat kansanterveyteen ja turvallisuuteen liittyvien kiireellisten toimien toteuttamiseen kansanterveyteen liittyvissä kriisitilanteissa, kuten BSE-taudin aiheuttaman kriisin yhteydessä tapahtui. On siis täydennettävä toimialakohtaisten organisaatioiden tavoitteita tekemättä niistä kuitenkaan velvoittavia.

  Tarkistus 30

  118 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohta

  i) keskittämään ja koordinoimaan jäsenten tuotteiden tarjontaa ja kaupan pitämistä

  i) keskittämään ja koordinoimaan kyseisten tuotteiden tarjontaa ja kaupan pitämistä;

  Perustelu

  Ks. 118 artiklan c alakohdan johdantokappaleeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

  Tarkistus 31

  118 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohta

  ii) mukauttamaan tuotantoa ja jalostusta markkinoiden vaatimuksiin ja parantamaan tuotetta;

  ii) mukauttamaan tuotantoa ja/tai jalostusta markkinoiden vaatimuksiin ja parantamaan tuotetta;

  Perustelu

  Ks. 118 artiklan c alakohdan johdantokappaleeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

  Tarkistus 32

  118 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohta

  iv) laatimaan tutkimuksia kestävistä tuotantomenetelmistä ja markkinoiden kehityksestä.

  iv) laatimaan tutkimuksia ja keräämään kokemusta uusista kestävistä tuotantomenetelmistä ja laatimaan selvityksiä markkinoiden kehityksestä;

  Tarkistus 33

  118 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv a alakohta (uusi)

   

  iv a) edistämään innovaatiota, laadun parantamista, monimuotoisuutta, tuotteiden turvallisuutta, ympäristönsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta;

  Tarkistus 34

  118 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv b alakohta (uusi)

   

  iv b) huolehtimaan tuotetta koskevasta tiedotuksesta tuotanto- ja markkinointiketjun alusta loppuun sekä tuotteen myynninedistämisestä.

  Tarkistus 35

  118 artiklan 2 a kohta (uusi)

   

  Luonteeltaan toimialakohtaiset organisaatiot voivat pyytää viranomaisilta, jotka ovat tunnustaneet ne, että niiden piirissä päätetyt säännöt, sopimukset ja käytännöt sitovat kaikkia toimijoita, joiden harjoittama toiminta koskee kyseistä tuotetta tai tuoteryhmää.

  Tarkistus 36

  124 artikla

  1. Komissio voi edellyttää seuraavien alojen yhden tai useamman tuotteen yhteisöön tuonnissa tuontitodistuksen esittämistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tapauksia, joissa tämän asetuksen mukaisesti vaaditaan tuontitodistuksia:

  1. Yhteisöön tuonnin yhteydessä on esitettävä tuontitodistus, kun on kyse vilja-, sokeri-, riisi-, pellava- ja hamppu-, maito-, naudanliha- (liitteen I osan XV a kohdassa mainittujen tuotteiden osalta) ja oliivialasta (CN-koodeihin 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 ja 1522 00 39 kuuluvien tuotteiden osalta).

  a) vilja,

  Poikkeus voidaan kuitenkin tehdä

  b) riisi,

  a) sellaisten viljatuotteiden kohdalla, joilla ei ole merkittävää vaikutusta viljamarkkinoiden tarjontatilanteeseen

  c) sokeri,

  b) jos jonkin sokerin- tai riisintuonnin hallinnoinnissa ei edellytetä tuontitodistusta.

  d) siemenet,

   

  e) oliivit CN-koodeihin 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 ja 1522 00 39 kuuluvien tuotteiden osalta,

   

  f) pellava ja hamppu, kun kyse on hampusta,

   

  g) banaanit,

   

  h) elävät kasvit,

   

  i) naudanliha,

   

  j) maito ja maitotuotteet,

   

  k) sianliha,

   

  l) lampaan- ja vuohenliha,

   

  m) munat,

   

  n) siipikarja,

   

  o) etyylialkoholi.

   

   

  2. Muiden alojen tai tuotteiden osalta komissio voi edellyttää yhteisöön tuonnissa tuontitodistuksen esittämistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tapauksia, joissa tämän asetuksen mukaisesti vaaditaan tuontitodistuksia.

  2. Komissio ottaa 1 kohtaa soveltaessaan huomioon tuontitodistusten tarpeen kyseessä olevien markkinoiden hallinnoinnin ja erityisesti kyseisten tuotteiden tuonnin seurannan kannalta.

  3. Komissio ottaa 1 kohtaa soveltaessaan huomioon tuontitodistusten tarpeen kyseessä olevien markkinoiden hallinnoinnin ja erityisesti kyseisten tuotteiden tuonnin seurannan kannalta.

  Perustelu

  La présence d’un certificat à l’importation est un élément clef pour assurer le suivi des marchés agricoles et donner une effectivité à la préférence communautaire. De nombreux secteurs sont soumis à des certificats obligatoires, compte tenu de leur grande sensibilité à l’importation. Pour d’autres secteurs, dont les caractéristiques économiques sont différentes, les certificats sont facultatifs et liés à l’appréciation de la Commission.

  L’amendement rétablit le système antérieur : la suppression des certificats, dans les domaines où ces derniers sont obligatoires, sera nécessairement soumise au Conseil qui pourra s’assurer qu’un dispositif alternatif efficace de suivi des marché a été mis en place et que ces certificats n’ont plus de fonction au regard du marché concerné.

  Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.

  Tarkistus 37

  135 artiklan 2 kohta

  2. Lisätuontitulleja ei määrätä, jos tuonti ei todennäköisesti häiritse yhteisön markkinoita tai jos vaikutukset ovat epäsuhteessa asetettuun tavoitteeseen nähden.

  2. Neuvosto tarkistaa, että lisätuontitullit eivät ole vaarassa häiritä yhteisön markkinoita tai että vaikutukset eivät ole epäsuhteessa asetettuun tavoitteeseen nähden.

  Perustelu

  L’article 135.2 n’est pas nécessaire à l’activation de cette disposition au regard des accords à l’OMC. Cette règle interne dénature la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine agricole en la soumettant au même niveau d’exigence que les autres clauses de sauvegarde des autres accords de l’OMC ou du GATT (antidumpring, clause générale…). Or, s’agissant de produits agricole, le déclenchement doit être rapide et ne peut attendre la production de longues études : le préjudice est en effet immédiat et aggravé s’agissant de produits périssables et soumis à des cycles de production annuels où les recettes potentielles se font souvent sur une période très courte. Il convient de simplifier le déclenchement de la clause de sauvegarde spéciale afin d’éviter les blocages rencontrés, par exemple, lors des crises de la pomme en 2005 et 2006. L’article 135.2 dénature en effet le dispositif.

  L’amendement propose que la vérification du caractère éventuellement disproportionné soit réalisé par la Conseil ce qui devrait permettre à la fois que le déclenchement de la clause ne soit pas automatique, mais qu’il reste possible matériellement à faire dans des temps permettant à cette clause d’être efficace.

  Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.

  Tarkistus 38

  187 artiklan 1 a kohta (uusi)

   

  Komissio pyrkii noudattamaan kustannustehokkuuden periaatetta näitä sääntöjä määritettäessä ja takaa jäsenvaltioille, etteivät näiden talousarvioon kohdistuvat rasitteet lisäänny niiden vuoksi epätavallisen paljon.

  Perustelu

  Uusista säännöistä ei pidä aiheutua epätavallisen suurta rasitusta jäsenvaltioille, jotka antavat omat tarkastusjärjestelmänsä käyttöön.

  Tarkistus 39

  187 artiklan 2 a kohta (uusi)

   

  Seuraamuksia edeltävissä menettelyissä on varmistettava oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdyn yleissopimuksen mukaisesti.

  Perustelu

  Tässä artiklassa tarkoitettuja seuraamuksia sovellettaessa on taattava korkea oikeusvarmuus ja kunnioitettava oikeusvaltion periaatteita.

  Tarkistus 40

  188 artiklan 1 kohta

  1. Komissiota avustaa maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea (jäljempänä ’komitea’).

  1. Komissiota avustaa liha-alan, maitotuotealan, kasvialan tai monivuotisten viljelmien alan hallintokomitea sen mukaan, mistä markkinoista on kyse.

   

  1 a. Komissio huolehtii jäsenvaltioiden nimeämien asiantuntijoiden korkealuokkaisesta asiantuntemuksesta tarjoamalla asianmukaiset menettelyt ja riittävän rahoituksen.

  Perustelu

  Komission ehdotus ei anna mahdollisuutta taata riittävää asiantuntemusta maatalousmarkkinoiden erityispiirteet huomioon ottavaa päätöksentekoa varten. Asetuksen soveltaminen on toteutettava siten, että otetaan huomioon maatalousmarkkinoiden eri tilanteet. Tarkistuksessa ehdotetaan useamman hallintokomitean perustamista eri markkinoiden mukaan. Oikeussuoja on näin parempi kuin silloin, kun perustetaan alakomiteoita tai työryhmiä yhden komitean alaisuuteen.

  Tarkistus 41

  188 artiklan 1 b kohta (uusi)

   

  1 b. Viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen hyväksymisestä komissio arvioi saatuja kokemuksia hallintokomiteoiden ja alakohtaisten asiantuntijoiden ryhmien kanssa ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää jäsenvaltioiden kommentit.

  Tarkistus 42

  188 artiklan 1 c kohta (uusi)

   

  1 c. Hallintokomiteoiden kokouksiin sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 7 artiklan 3 kohtaa.

  Tarkistus 43

  188 artiklan 3 kohta

  3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

  3. Komiteat vahvistavat työjärjestyksensä.

  Perustelu

  Yhden hallintokomitean luominen merkitsisi eri sektorien identiteetin menettämistä, vaikka niiden ongelmia on käsiteltävä erikseen.

  Tarkistus 44

  195 artiklan 1 kohdan a alakohta

  a) asetukset (ETY) N:o 234/68, (ETY) N:o 827/68, (ETY) N:o 2517/69, (ETY) N:o 2728/75, (ETY) N:o 2729/75, (ETY) N:o 2759/75, (ETY) N:o 2771/75, (ETY) N:o 2777/75, (ETY) N:o 1055/77, (ETY) N:o 2931/79, (ETY) N:o 1358/80, (ETY) N:o 3730/87, (ETY) N:o 4088/87, (ETY) N:o 2075/92, (ETY) N:o 2077/92, (ETY) N:o 404/93, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 2529/2001, (EY) N:o 670/2003, (EY) N:o 797/2004 ja (EY) N:o 1952/2005 1 päivästä tammikuuta 2008;

  a) asetukset (ETY) N:o 234/68, (ETY) N:o 827/68, (ETY) N:o 2728/75, (ETY) N:o 2729/75, (ETY) N:o 2759/75, (ETY) N:o 2771/75, (ETY) N:o 2777/75, (ETY) N:o 1055/77, (ETY) N:o 2931/79, (ETY) N:o 1358/80, (ETY) N:o 3730/87, (ETY) N:o 4088/87, (ETY) N:o 2075/92, (ETY) N:o 2077/92, (ETY) N:o 404/93, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 2529/2001, (EY) N:o 670/2003, (EY) N:o 797/2004 ja (EY) N:o 1952/2005 1 päivästä tammikuuta 2008;

  Tarkistus 45

  198 artiklan 2 kohdan e alakohta

  e) viinialan sekä 191 artiklan osalta 1 päivästä elokuuta 2008;

  Poistetaan.

  Tarkistus 46

  Liite I, IX osa

  Komission teksti

  IX osa:


  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat seuraavat hedelmä- ja vihannesalan tuotteet:

  CN-koodi

  Tavaran kuvaus

   

         0702 00 00

  Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

         0703

  Sipuli, tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset

         0704

  Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali

         0705

  Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.)

         0706

  Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret

         0707 00

  Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

         0708

  Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt

  ex   0709

  Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset, ei kuitenkaan alanimikkeiden 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 ja 0709 90 60 kasvikset

  ex   0802

  Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat, ei kuitenkaan alanimikkeen 0802 90 20 areca- eli betelpähkinät ja koolapähkinät (colapähkinät)

         0803 00 11

  Tuoreet jauhobanaanit

  ex   0803 00 90

  Kuivatut jauhobanaanit

         0804 20 10

  Tuoreet viikunat

         0804 30 00

  Ananakset

         0804 40 00

  Avokadot

         0804 50 00

  Guavat, mangot ja mangostanit

         0805

  Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät

         0806 10 10

  Tuoreet, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

         0807

  Tuoreet melonit (myös vesimelonit) ja papaijat

         0808

  Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit

         0809

  Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat

         0810

  Muut tuoreet hedelmät

         0813 50 31         
    0813 50 39

  Sekoitukset, jotka sisältävät yksinomaan nimikkeiden 0801 ja 0802 kuivattuja pähkinöitä

         1212 99 30

  Johanneksenleipä

  Parlamentin tarkistukset

  Poistetaan.

  Tarkistus 47

  Liite I, X osa

  Komission teksti

  X osa: Hedelmä- ja vihannesjalosteet
  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat seuraavat hedelmä- ja vihannesjalostealan tuotteet:

  CN-koodi

  Tavaran kuvaus

  a)

  ex  0710

  Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt), ei kuitenkaan alanimikkeen 0710 40 00 sokerimaissi, alanimikkeen 0710 80 10 oliivit eivätkä alanimikkeen 0710 80 59 Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät

   

  ex  0711

  Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, ei kuitenkaan alanimikkeen 0711 20 oliivit, alanimikkeen 0711 90 10 Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät eikä alanimikkeen 0711 90 30 sokerimaissi

   

  ex  0712

  Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, ei kuitenkaan alanimikkeen ex 0712 90 05 lämpökuivauksella keinotekoisesti kuivatut perunat, jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi, alanimikkeiden ex 0712 90 11 and 0712 90 19 sokerimaissi eivätkä alanimikkeen ex 0712 90 90 oliivit

   

       0804 20 90

  Kuivatut viikunat

   

        0806 20

  Kuivatut viinirypäleet

   

  ex  0811

  Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, ei kuitenkaan alanimikkeen ex 0811 90 95 jäädytetyt banaanit

   

  ex  0812

  Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, ei kuitenkaan alanimikkeen ex 0812 90 98 banaanit

   

  ex  0813

  Kuivatut hedelmät, nimikkeisiin 0801–0806 kuulumattomat; tämän ryhmän pähkinöiden tai kuivattujen hedelmien sekoitukset, ei kuitenkaan alanimikkeiden 0813 50 31 ja 0813 50 39 sekoitukset, jotka sisältävät yksinomaan nimikkeiden 0801 ja 0802 pähkinöitä

   

        0814 00 00

  Sitrushedelmien ja melonin (myös vesimelonin) kuoret, tuoreet, jäädytetyt, kuivatut tai väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä

   

        0904 20 10

  Kuivatut makeat ja miedot paprikat, murskaamattomat ja jauhamattomat

  b)

  ex  0811

  Jäädytetyt hedelmät ja vihannekset, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

   

  ex  1302 20

  Pektiiniaineet ja pektinaatit

   

  ex  2001

  Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, ei kuitenkaan:

           alanimikkeen 2001 90 20 Capsicum-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat ja miedot paprikat

           alanimikkeen 2001 90 30 sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

           alanimikkeen 2001 90 40 jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

           alanimikkeen 2001 90 60 palmunsydämet

           alanimikkeen 2001 90 65 oliivit

           alanimikkeen ex 2001 90 99 viinilehdet, humalanversot ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat

   

       2002

  Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit

   

       2003

  Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit)

   

  ex  2004

  Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet, ei kuitenkaan alanimikkeen ex 2004 90 10 sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), alanimikkeen ex 2004 90 30 oliivit eivätkä alanimikkeen 2004 10 91 valmistetut tai säilötyt hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina olevat perunat

   

  ex  2005

  Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet, ei kuitenkaan alanimikkeen 2005 70 oliivit, alanimikkeen 2005 80 00 sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), alanimikkeen 2005 99 10 Capsicum-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat ja miedot paprikat eivätkä alanimikkeen 2005 20 10 valmistetut tai säilötyt hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina olevat perunat

   

  ex  2006 00

  Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat, ei kuitenkaan alanimikkeiden ex 2006 00 38 ja ex 2006 00 99 sokerilla säilötyt banaanit

   

  ex  2007

  Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, ei kuitenkaan:

           alanimikkeen ex 2007 10 homogenoidut banaanivalmisteet

           alanimikkeiden ex 2007 99 39, ex 2007 99 57 ja ex 2007 99 98 banaanista valmistetut hillot, hyytelöt, marmelaatit, soseet tai pastat

   

  ex  2008

  Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat, ei kuitenkaan:

           alanimikkeen 2008 11 10 maapähkinävoi

           alanimikkeen 2008 91 00 palmunsydämet

           alanimikkeen 2008 99 85 maissi

           alanimikkeen 2008 99 91 jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

           alanimikkeen ex 2008 99 99 viinilehdet, humalanversot ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat

           alanimikkeiden ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ja ex 2008 92 98 muulla tavalla valmistetut tai säilötyt banaanisekoitukset

           alanimikkeiden ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ja ex 2008 99 99 muulla tavalla valmistetut tai säilötyt banaanit

   

  ex  2009

  Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (ei kuitenkaan alanimikkeiden 2009 61 ja 2009 69 viinirypälemehu ja rypäleen puristemehu eikä alanimikkeen ex 2009 80 banaanimehu) ja vihannesmehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

  Parlamentin tarkistukset

  Poistetaan.

  Tarkistus 48

  Liite I, XII osa

  Komission teksti

  XII osa: Viini
  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat seuraavat viinialan tuotteet:

  CN-koodi

  Tavaran kuvaus

  a)

       2009 61
    2009 69

  Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu ”grape must”)

       2204 30 92
    2204 30 94
    2204 30 96
    2204 30 98

  Muu rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin käymistilassa tai jonka käyminen on pysäytetty muuten kuin alkoholia lisäämällä

  b)

  ex  2204

  Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 ja 2204 30 98 muu rypäleen puristemehu

  c)

       0806 10 90

  Tuoreet viinirypäleet, muut kuin syötäväksi tarkoitetut

       2209 00 11
    2209 00 19

  Viinietikka

  d)

       2206 00 10

  Piquette (puristejäännöksestä valmistettu viini)

       2307 00 11
    2307 00 19

  Viinisakka

       2308 00 11
    2308 00 19

  Viinirypäleiden puristejäännös

  Parlamentin tarkistukset

  Poistetaan.

  Tarkistus 49

  Liite II a (uusi)

  (asetuksen EY) N:o 318/2006 liite II)

  Parlamentin tarkistus

  SOKERIJUURIKKAIDEN OSTOEHDOT

  I KOHTA

  Tässä liitteessä ”sopimuspuolella” tarkoitetaan:

  a) sokeriyrityksiä, jäljempänä ”valmistajat”;

  b) sokerijuurikkaan myyjiä, jäljempänä ”myyjät”.

  II KOHTA

  1. Toimitussopimus on tehtävä kirjallisena ja määritellystä kiintiösokerijuurikasmäärästä.

  2. Toimitussopimuksessa on tarkennettava, voidaanko sokerijuurikkaita toimittaa lisää ja millä ehdoilla.

  III KOHTA

  1. Toimitussopimukseen on sokerijuurikasmäärien ostohinnat, niin että tehdään ero sen mukaan, tulevatko sokerijuurikkaasta valmistettavat sokerimäärät olemaan:

  a) kiintiösokeria vai

  b) kiintiön ulkopuolista sokeria.

  Kun kyseessä ovat a alakohdassa tarkoitetut määrät, ostohinnat eivät saa alittaa sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006[2] 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sokerijuurikkaan vähimmäishintaa.

  2. Toimitussopimuksessa on ilmoitettava sokerijuurikkaiden määritetty sokeripitoisuus. Siinä on oltava eri sokeripitoisuudet ilmoittava muuntoasteikko ja kertoimet, joilla toimitetut sokerijuurikasmäärät muunnetaan toimitussopimuksessa mainittua sokeripitoisuutta vastaaviksi määriksi.

  Asteikko on laadittava eri sokeripitoisuuksia vastaavien saantojen perusteella.

  3. Jos myyjä on tehnyt valmistajan kanssa kiintiösokerin valmistukseen tarkoitettujen sokerijuurikkaiden toimitussopimuksen, kaikkia tämän myyjän suorittamia, tämän kohdan 2 kohtaa noudattaen muunnettuja toimituksia pidetään kiintiösokerin valmistukseen tarkoitettuina toimituksina toimitussopimuksessa mainittuun sokerijuurikasmäärään saakka.

  4. Jos valmistaja tuottaa kiintiötään pienemmän määrän sokeria sokerijuurikkaista, joista se on tehnyt ennen kylvöä toimitussopimukset, sen on jaettava kiintiönsä täyttymiseen saakka mahdollista lisätuotantoa vastaava sokerijuurikasmäärä niiden myyjien kesken, joiden kanssa se on tehnyt ennen kylvöä toimitussopimuksen kiintiösokerin valmistukseen tarkoitetuista sokerijuurikkaista.

  Tästä määräyksestä voidaan poiketa toimialakohtaisella sopimuksella.

  IV KOHTA

  1. Toimitussopimuksessa on vahvistettava sokerijuurikastoimitusten ajallista porrastamista ja tavanomaista kestoa koskevat määräykset.

  2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen määräysten on oltava edellisenä markkinointivuonna sovellettavia ottaen huomioon todellisen tuotannon tason. Määräyksistä voidaan poiketa toimialakohtaisella sopimuksella.

  V KOHTA

  1. Toimitussopimuksessa on määrättävä sokerijuurikkaiden keräilypaikoista.

  2. Jos myyjä ja valmistaja ovat jo tehneet toimitussopimuksen edelliseksi markkinointivuodeksi, käytetään edelleen niitä keräilypaikkoja, joista on sovittu kyseisen markkinointivuoden toimituksia varten.

  Tästä määräyksestä voidaan poiketa toimialakohtaisella sopimuksella.

  3. Toimitussopimuksessa on määrättävä, että valmistaja vastaa lastaus- ja kuljetuskustannuksista keräilypaikoista lähtien, jollei ennen edellistä markkinointivuotta voimassa olevista paikallisia sääntöjä ja käytäntöjä vastaavista erityissopimuksista muuta johdu.

  4. Kun juurikkaat toimitetaan Tanskassa, Kreikassa, Espanjassa, Irlannissa, Portugalissa, Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vapaasti sokeritehtaalle, toimitussopimuksessa on kuitenkin määrättävä valmistaja osallistumaan lastaus- ja kuljetuskustannuksiin ja vahvistettava tätä varten prosenttiosuus tai määrä.

  VI KOHTA

  1. Toimitussopimuksessa on määrättävä sokerijuurikkaiden vastaanottopaikoista.

  2. Jos myyjä ja valmistaja ovat jo tehneet toimitussopimuksen edelliseksi markkinointivuodeksi, käytetään edelleen niitä vastaanottopaikkoja, joista on sovittu kyseisen markkinointivuoden toimituksia varten. Tästä määräyksestä voidaan poiketa toimialakohtaisella sopimuksella.

  VII KOHTA

  1. Toimitussopimuksessa on määrättävä, että sokeripitoisuus todetaan polarimetrisellä menetelmällä. Sokerijuurikasnäyte on otettava vastaanoton yhteydessä.

  2. Toimialakohtaisessa sopimuksessa voidaan määrätä näytteenotosta jossain muussa vaiheessa. Tällöin on toimitussopimuksessa määrättävä oikaisusta vastaanoton ja näytteenoton välillä mahdollisesti tapahtuvan sokeripitoisuuden vähenemisen korvaamiseksi.

  VIII KOHTA

  Toimitussopimuksessa on määrättävä, että kokonaispaino, taara ja sokeripitoisuus määritetään jollain seuraavista tavoista:

  a) valmistaja ja sokerijuurikkaan viljelijöiden ammatillinen järjestö määrittävät ne yhdessä, jos toimialakohtaisessa sopimuksessa näin määrätään;

  b) valmistaja määrittää ne juurikkaan viljelijöiden ammatillisen järjestön valvonnassa;

  c) valmistaja määrittää ne kyseisen jäsenvaltion hyväksymän asiantuntijan valvonnassa, jos myyjä vastaa kustannuksista.

  IX KOHTA

  1. Toimitussopimuksessa on määrättävä, että valmistaja toteuttaa koko toimitetun juurikasmäärän osalta yhden tai useamman seuraavista velvoitteista:

  a) palauttaa toimitetun sokerijuurikkaan tonnimäärästä peräisin olevan tuoreen massan kuluitta myyjälle, vapaasti tehtaalla;

  b) palauttaa tämän massan osan kuluitta myyjälle, puristettuna, kuivattuna tai kuivattuna ja melassina, vapaasti tehtaalla;

  c) palauttaa massan myyjälle puristettuna tai kuivattuna, vapaasti tehtaalla; tässä tapauksessa valmistaja voi vaatia myyjältä puristus- tai kuivauskulujen korvaamista;

  d) maksaa kyseisen massan myyntimahdollisuudet huomioon ottavan korvauksen myyjälle.

  Jos osa toimitettavasta juurikasmäärästä on käsiteltävä eri tavalla, toimitussopimuksessa on määrättävä useammasta kuin yhdestä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta velvoitteesta.

  2. Toimialakohtaisessa sopimuksessa voidaan määrätä, että massa palautetaan jossain muussa kuin 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetussa vaiheessa.

  X KOHTA

  1. Toimitussopimuksessa on vahvistettava määräajat mahdollisten ennakkomaksujen ja sokerijuurikkaan ostohinnan maksamiseksi.

  2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määräajat ovat ne, jotka olivat voimassa edellisenä markkinointivuonna. Tästä määräyksestä voidaan poiketa toimialakohtaisella sopimuksella.

  XI KOHTA

  Jos toimitussopimuksessa annetaan tässä liitteessä käsiteltyjä seikkoja koskevia sääntöjä tai jos ne sisältävät muita seikkoja koskevia sääntöjä, sopimuksen määräykset ja vaikutukset eivät saa olla ristiriidassa tämän liitteen kanssa.

  XII KOHTA

  1. Toimialakohtaisessa sopimuksessa on oltava välityslauseke.

  2. Kun yhteisön, alueellisen tai paikallisen tason toimialakohtaisessa sopimuksessa annetaan tässä asetuksessa käsiteltyjä seikkoja koskevia sääntöjä tai jos ne sisältävät muita seikkoja koskevia sääntöjä, sopimuksen määräykset ja vaikutukset eivät saa olla ristiriidassa tämän liitteen kanssa.

  3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa määrätään erityisesti seuraavista seikoista:

  a) säännöt, jotka koskevat niiden sokerijuurikasmäärien jakamista myyjien kesken, jotka valmistaja on ennen kylvöä päättänyt ostaa sokerinvalmistukseen kiintiön rajoissa;

  b) säännöt, jotka koskevat III kohdan 4 kohdassa tarkoitettua jakamista;

  c) edellä III kohdan 2 kohdassa tarkoitettu muuntoasteikko;

  d) säännöt, jotka koskevat tuotettavien sokerijuurikaslajikkeiden siementen valintaa ja hankintaa;

  e) toimitettavien sokerijuurikkaiden vähimmäissokeripitoisuus;

  f) vaatimus, jonka mukaan valmistajan ja myyjien edustajien on neuvoteltava ennen sokerijuurikastoimitusten aloituspäivän vahvistamista;

  g) aikaisista tai myöhäisistä toimituksista myyjille maksettavat palkkiot;

  h) tiedot, jotka koskevat:

  i) edellä IX kohdan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua massan osaa,

  ii) edellä IX kohdan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja kuluja,

  iii) edellä IX kohdan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua korvausta;

  i) myyjän toteuttama massan poisvieminen;

  j) säännöt, jotka koskevat viitehinnan ja sokerin tosiasiallisen myyntihinnan mahdollisen erotuksen jakamista valmistajan ja myyjien kesken, tämän kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 318/2006 5 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen sokerijuurikkaan vähimmäishintaa koskevien säännösten soveltamista.

  XIII KOHTA

  Jollei toimialalla ole saavutettu yhteisymmärrystä niiden sokerin valmistukseen tarkoitettujen sokerijuurikasmäärien jakamisesta myyjien kesken, jotka valmistaja tarjoutuu ostamaan ennen kylvöä kiintiön rajoissa, kyseinen jäsenvaltio voi antaa jakamista koskevia sääntöjä.

  Näissä säännöissä voidaan lisäksi myöntää osuuskunnille myyville perinteisille sokerijuurikasmyyjille sellaisia toimitusoikeuksia, joita tällaiseen osuuskuntaan kuuluminen ei anna.

  (Tarkistus vastaa osittain neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteen II sanamuotoa.)

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 247/2007 (EUVL L 69, 9.3.2007, s. 3.

  PERUSTELUT

  Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevan toimintasuunnitelmansa mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen asetukseksi, jolla komissio tarkistaa alakohtaisiin yhteisiin markkinajärjestelyihin sovellettavaa 21 asetusta ja yhdistää ne yhdeksi kattavaksi perusasetukseksi säädöskehyksen selkeyttämiseksi ja yksinkertaistamiseksi sen taustalla olevia politiikkoja muuttamatta.

  Ehdotus on tulosta vuonna 2003 käynnistetystä yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta, minkä seurauksena vuonna 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1782/2003 otettiin käyttöön kaikkia suoria tukia koskeva horisontaalinen säädöskehys, jossa useat tukijärjestelmät on yhdistetty tilatukijärjestelmään.

  Käsiteltävänä olevan ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa yhdenmukaiset säännöt markkinapolitiikan klassisilla alueilla (esim. interventiot, yksityinen varastointi, tuontitariffikiintiöt, vientituet, suojatoimenpiteet, valtiontuki- ja kilpailusäännöt sekä tietojen toimittaminen ja raportointi).

  Nykyiset alakohtaiset säännökset on järjestetty uudelleen väline- tai alakohtaisesti ja ne kootaan mahdollisuuksien mukaan horisontaalisiin säännöksiin.

  Tämä on mahdollista, koska useiden alakohtaisten asetusten rakenne on yhtäläinen ja koska monet määräykset ovat samoja. Tämä koskee erityisesti kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa noudatettavia sääntöjä ja yleisiä säännöksiä, mutta myös jossain määrin sisämarkkinoihin liittyviä sääntöjä.

  Alakohtaiset perusasetukset sisältävät erilaisia ratkaisuja samoihin tai yhtäläisiin ongelmiin, ja sen vuoksi komissio on ehdotuksessaan harmonisoinut ja yksinkertaistanut ne horisontaalisella säädöskehyksellä.

  Periaatteessa käsiteltävänä oleva ehdotus ei vaikuta käynnissä olevaan markkinajärjestelyjen uudistamiseen, mutta niiden tulos kirjataan asetustekstiin.

  Asetusehdotukseen sisältyvät säännökset tulevat voimaan asteittain tietyn aikataulun mukaisesti, jotta siirtyminen uusien säännösten noudattamiseen on ongelmatonta. Kaikkiaan 41 asetusta voidaan kumota uuden yhteisen markkinajärjestelyn voimaantulon seurauksena.

  Yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen

  Tällä ehdotuksella komissio on käynnistänyt kunnianhimoisen ja kannatettavan hankkeen. Vaikka kaikki, jotka tähän saakka ovat olleet tekemisissä yksittäisten tai yhden ainoan markkinajärjestelyn kanssa, eivät ensi silmäyksellä ehkä pidäkään uutta ehdotusta ilmeisen selvänä yksinkertaistamisena, on oletettavaa ja toivottavaa, että sisäänajokauden jälkeen yksinkertaistamista pidetään järkevänä ratkaisuna. Niille, jotka käyttävät useampia alakohtaisia markkinajärjestelyjä tai haluavat saada yleiskäsityksen erilaisista markkinajärjestelyistä, tämä konsolidoitu säännöstö on erittäin hyödyllinen apuväline.

  Tämä lainsäädäntöpaketti muodostaa maatalouselinkeinon toimintaehdot ja niiden yleisenä tarkoituksena on oltava toimintaehtojen selkeyttäminen tavalla, jota myös tämän lainsäädännön kohteena olevat pitävät yksinkertaistamisena.

  Komissio on vakuuttanut toistuvasti, että käsiteltävänä oleva ehdotus sisältää yksinomaan teknisiä muutoksia, ja että yksinkertaistamista ei pidä tulkita yritykseksi muuttaa taustana olevaa politiikkaa.

  Siitä huolimatta komissio on ehdottanut sianlihan julkisen intervention lakkauttamista sillä perusteella, että sitä mahdollisuutta ei ole käytetty hyväksi 30 vuoteen, ja sillä komissio itse asiassa muuttaa taustalla olevaa politiikkaa. Koska komissio vakuuttaa ehdottavansa vain teknisiä muutoksia, esittelijä katsoo, että sianlihan interventiojärjestely on säilytettävä, jotta käsiteltävänä oleva ehdotus todellakin sisältää vain teknisiä muutoksia.

  Yhteinen perusasetus

  Kun kaikki alakohtaiset asetukset kootaan perusasetukseksi, loogisena seurauksena on se, että ne alakohtaiset asetukset, jotka sisältyvät käsiteltävänä olevaan uudistukseen, ja jotka tämä asetus korvaa, kumotaan uudistuksen täytäntöönpanon seurauksena. Näin ollen olisi ennenaikaista ottaa uudistukset ja sen osatekijät käyttöön jo nyt.

  Toimivallan siirtäminen neuvostolta komissiolle

  Komissio toteaa, että tietyt neuvoston asetuksiin nykyisin sisältyvät säännökset ovat luonteeltaan niin teknisiä, että komissio ei pidä tarkoituksenmukaisena niitä koskevan sääntelytoimivallan säilyttämistä neuvoston käsissä. Näiden säännösten osalta ehdotetaan sääntelytoimivallan siirtämistä komissiolle ja sitä avustavalle hallintokomitealle.

  Tässä yhteydessä on kysymys muun muassa teknisistä säännöksistä sekä sopimusehtojen teknisistä yksityiskohdista, ilmoitusvaatimuksesta, toimialakohtaisten sopimusten julkistamisesta, sekä niiden tuotteiden luettelosta, jotka kuuluvat yksityisen varastoinnin piiriin, joita koskevat päätökset neuvosto on tähän saakka voinut tehdä vasta Euroopan parlamenttia kuultuaan (nk. toisen sukupolven säännökset).

  Tapauksissa, joissa on kysymys luonteeltaan yksinomaan teknisistä säännöksistä, valmistelija pitää kohtuullisena sääntelytoimivallan siirtämistä komissiolle, joka voi tehdä päätöksiä nopeasti ja tehokkaasti. Jokainen luonteeltaan poliittinen päätös on kuitenkin edelleen tehtävä perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti ja Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen.

  Yhden yhteisen hallintokomitean perustaminen

  Ehdotetun yksinkertaistamisen lisäksi komissio ehdottaa siirtymistä vain yhden yhteisen hallintokomitean käytäntöön. Yhteisen maatalouspolitiikan viimeisimmän uudistuksen seurauksena hallintokomiteiden lukumäärän vähentäminen konsolidoinnin yhteydessä tuntuu järkevältä, mutta esittelijä epäilee sen ehdotuksen järkevyyttä, joka koskee siirtymistä yhden yhteisen hallintokomitean menettelyyn, koska esittelijä epäilee, kuinka alakohtainen asiantuntemus voidaan säilyttää siinä tapauksessa. Komissio ei anna ehdotuksessaan riittävästi tietoja siitä, kuinka yksi ainoa hallintokomitea pystyy käyttämään hyväkseen välttämätöntä alakohtaista asiantuntemusta ja pystyy toimimaan käytännössä.

  Eri tuotantoalojen markkinamekanismien välillä on suuria eroja, minkä vuoksi vähimmäisvaatimuksena on vähintään kaksi hallintokomiteaa, joista toinen on eläintuotteiden hallintokomitea ja toinen kasvituotteiden hallintokomitea. Näillä kahdella pääalallakin on myös niin suuria eroja, että on vakavasti harkittava kahta useammankin hallintokomitean tarvetta. Lisäksi on varmistettava, että sekä jäsenvaltioiden että komission alakohtaiset asiantuntijat avustavat hallintokomiteoita.

  Komission on esitettävä tätä asiaa koskeva arviointi kahden vuoden kuluttua, minkä jälkeen hallintokomiteiden lukumäärää ja niiden toiminnan organisointia on voitava muuttaa, mikäli sitä pidetään muun muassa alakohtaisen asiantuntemuksen säilyttämisen kannalta tarpeellisena.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Maatalousalan yhteinen markkinajärjestely

  Viiteasiakirjat

  KOM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  16.1.2007

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AGRI

  18.1.2007

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Niels Busk

  19.12.2006

   

   

  Valiokuntakäsittely

  23.1.2007

  11.4.2007

  8.5.2007

   

  Hyväksytty (pvä)

  8.5.2007

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Vincenzo Aita, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Jan Mulder, James Nicholson, Armando Veneto

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  10.5.2007