ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

10. 5. 2007 - (KOM(2006)0921 – C6‑0032/2007 – 2006/0297(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Marie-Noëlle Lienemann

Postup : 2006/0297(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0174/2007
Předložené texty :
A6-0174/2007
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

(KOM(2006)0921 – C6‑0032/2007 – 2006/0297(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0921)[1],

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0032/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6‑0174/2007),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

POSTUP

Název

Činnost Společenství v oblasti vodní politiky (prováděcí pravomoci svěřené Komisi)

Referenční údaje

KOM(2006)0921 – C6-0032/2007 – 2006/0297(COD)

Datum predložení EP

22.12.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

17.1.2007

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Marie-Noëlle Lienemann

27.2.2007

 

 

Datum přijetí

8.5.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand