Menetlus : 2006/0297(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0174/2007

Esitatud tekstid :

A6-0174/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/07/2007 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0331

RAPORT     ***I
PDF 134kWORD 48k
10.5.2007
PE 388.415v02-00 A6-0174/2007

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik seoses komisjoni rakendusvolitustega

(KOM(2006)0921 – C6‑0032/2007 – 2006/0297(COD))

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Marie-Noëlle Lienemann

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik seoses komisjoni rakendusvolitustega

(KOM(2006)0921 – C6‑0032/2007 – 2006/0297(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0921)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6‑0032/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit (A6‑0174/2007),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELTs seni avaldamata.


MENETLUS

Pealkiri

Ühenduse veepoliitika (komisjoni rakendusvolitused)

Viited

KOM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD)

EP-le esitamise kuupäev

22.12.2006

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

17.1.2007

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Marie-Noëlle Lienemann

27.2.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

8.5.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

32

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Õigusteave - Privaatsuspoliitika