Procedūra : 2006/0297(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0174/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0174/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 11/07/2007 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0331

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 144kWORD 53k
10.5.2007
PE 388.415v02-00 A6-0174/2007

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

(COM(2006)0921 – C6‑0032/2007 – 2006/0297(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referente: Marie-Noëlle Lienemann

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

(COM(2006)0921 – C6‑0032/2007 – 2006/0297(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0921)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0032/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6‑0174/2007),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

OV vēl nav publicēts.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopienas politika ūdens resursu jomā (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras)

Atsauces

COM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.12.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

17.1.2007

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Marie-Noëlle Lienemann

27.2.2007

 

 

Pieņemšanas datums

8.5.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

32

0

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Juridisks paziņojums - Privātuma politika