Ziņojums - A6-0174/2007Ziņojums
A6-0174/2007

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

  10.5.2007 - (COM(2006)0921 – C6‑0032/2007 – 2006/0297(COD)) - ***I

  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  Referente: Marie-Noëlle Lienemann

  Procedūra : 2006/0297(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0174/2007
  Iesniegtie teksti :
  A6-0174/2007
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

  (COM(2006)0921 – C6‑0032/2007 – 2006/0297(COD))

  (Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0921)[1],

  –   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0032/2007),

  –   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

  –   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6‑0174/2007),

  1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

  2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

  3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Kopienas politika ūdens resursu jomā (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras)

  Atsauces

  COM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  22.12.2006

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ENVI

  17.1.2007

  Referents(-e/-i/-es)

         Iecelšanas datums

  Marie-Noëlle Lienemann

  27.2.2007

   

   

  Pieņemšanas datums

  8.5.2007

   

   

   

  Galīgā balsojuma rezultāti

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  2

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

  Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand