Postup : 2006/0297(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0174/2007

Predkladané texty :

A6-0174/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/07/2007 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0331

SPRÁVA     ***I
PDF 150kWORD 58k
10.5.2007
PE 388.415v02-00 A6-0174/2007

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu

(KOM(2006)0921 – C6‑0032/2007 – 2006/0297(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Marie-Noëlle Lienemann

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu

(KOM(2006)0921 – C6‑0032/2007 – 2006/0297(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2006)0921)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0032/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0174/2007),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


POSTUP

Názov

Politika Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu)

Referenčné čísla

KOM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD)

Dátum predloženia v EP

22.12.2006

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

17.1.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Marie-Noëlle Lienemann

27.2.2007

 

 

Dátum prijatia

8.5.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia