ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství(přepracované znění)

11. 5. 2007 - (KOM(2006)0396 – C6‑0248/2006 – 2006/0130(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Arūnas Degutis

Postup : 2006/0130(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0178/2007

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství

(přepracované znění)

(KOM(2006)0396 – C6‑0248/2006 – 2006/0130(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0396)[1],

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 80 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0248/2006),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6‑0178/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 6

(6) Orgány vydávající licence by měly pravidelně posuzovat finanční situaci leteckých dopravců, aby bylo zajištěno jednotné sledování dodržování požadavků provozních licencí všech leteckých dopravců Společenství. Letečtí dopravci by proto měli poskytovat dostatečné informace o svojí finanční situaci, zejména první dva roky své existence, jelikož toto období je obzvláště kritické pro to, zda se leteckému dopravci podaří na trhu udržet.

(6) Orgány vydávající licence by měly pravidelně posuzovat finanční situaci leteckých dopravců, aby bylo zajištěno jednotné sledování dodržování požadavků provozních licencí všech leteckých dopravců Společenství. Letečtí dopravci by proto měli poskytovat dostatečné informace o svojí finanční situaci, zejména první dva roky své existence, jelikož toto období je obzvláště kritické pro to, zda se leteckému dopravci podaří na trhu udržet. Aby kvůli používání různých pravidel na vnitrostátní úrovni nedošlo k narušení hospodářské soutěže, je nezbytné zajistit transparentnost a podrobit finanční situaci všech dopravců EU společné kontrole Komise a členských států.

Pozměňovací návrh 2

Čl. 1 odst. 1

1. Toto nařízení upravuje vydávání licencí leteckým dopravcům Společenství, právo leteckých dopravců Společenství provozovat letecké služby ve Společenství a stanovení cen leteckých služeb ve Společenství.

1. Toto nařízení upravuje vydávání licencí leteckým dopravcům Společenství, právo leteckých dopravců Společenství provozovat letecké služby ve Společenství a stanovení cen leteckých služeb provozovaných ve Společenství. Ustanovení o poskytování informací a nediskriminačním stanovení cen se vztahují na odlety z letiště nacházejícího se na území některého členského státu a na lety sjednané dopravcem Společenství, jež směřují z letiště nacházejícího se ve třetí zemi na letiště situované na území některého členského státu, pokud se na letecké dopravce v dotčené třetí zemi nevztahují stejné povinnosti.

Odůvodnění

Upřesnění.

Účelem ustanovení o poskytování informací a nediskriminačním stanovení cen je ochrana cestujících. Rozšířením působnosti těchto ustanovení bude zajištěno jejich účinnější uplatňování.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 2 bod 15

(15) „regionálním letištěm“ se rozumí všechna letiště, která splňují alespoň jedno z kritérií stanovených v příloze II;

vypouští se

Odůvodnění

Všechny definice „regionálního letiště“ pro účely plnění závazků veřejné služby zahrnou některá letiště v hospodářsky prosperujících regionech a vyloučí některá letiště v těch regionech, které potřebují ekonomickou nebo sociální pomoc. Závazky veřejné služby jsou na místě pouze v případě letišť, která slouží regionům s hospodářskými nebo sociálními problémy. Tato definice by proto měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 2 bod 19

(19) „leteckými tarify“ se rozumějí ceny vyjádřené v eurech nebo v národní měně, které cestující platí leteckým dopravcům nebo jejich zástupcům za přepravu uvedených cestujících a jejich zavazadel, a všechny podmínky pro použití těchto cen, včetně odměn a podmínek nabízených zástupcům a jiných doplňkových služeb a včetně všech použitelných daní a poplatků;

(19) „leteckými tarify“ se rozumějí ceny vyjádřené v eurech nebo v národní měně, které cestující platí leteckým dopravcům nebo jejich zástupcům za přepravu uvedených cestujících a jejich zavazadel, a všechny podmínky pro použití těchto cen, včetně odměn a podmínek nabízených zástupcům a jiných doplňkových služeb;

 

 

Odůvodnění

Navrhuje se, aby zde byla ponechána definice tarifů Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) a aby daně a poplatky byly začleněny do článku 24.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 2 bod 20

(20) „leteckými sazbami“ se rozumějí ceny vyjádřené v eurech nebo v národní měně placené za přepravu zboží a podmínky, za kterých se tyto ceny používají, včetně odměn a podmínek nabízených zástupcům a jiných doplňkových služeb a včetně všech použitelných daní a poplatků;

(20) „leteckými sazbami“ se rozumějí ceny vyjádřené v eurech nebo v národní měně placené za přepravu zboží a podmínky, za kterých se tyto ceny používají, včetně odměn a podmínek nabízených zástupcům a jiných doplňkových služeb;

 

Odůvodnění

Navrhuje se, aby zde byla ponechána definice sazeb Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) a aby daně a poplatky byly začleněny do článku 24.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 2 bod 24a (nový)

 

(24a) „dohodou o pronájmu letadla bez posádky“ se rozumí dohoda uzavřená mezi leteckými dopravci, kdy je letadlo provozováno v rámci AOC nájemce;

Odůvodnění

Doporučuje se, aby byla vložena definice v souladu se směrnicí EU-OPS.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 2 bod 24b (nový)

 

(24b) „dohodou o pronájmu letadla s posádkou“ se rozumí dohoda uzavřená mezi leteckými dopravci, kdy je letadlo provozováno v rámci AOC pronajímatele;

Odůvodnění

Doporučuje se, aby byla vložena definice v souladu se směrnicí EU-OPS.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 2 bod 24c (nový)

 

(24c) „hlavním sídlem podniku“ se rozumí sídlo ústředí nebo případně sídlo leteckého dopravce Společenství v některém členském státě, na jehož území dotčený letecký dopravce Společenství provádí značnou část svých provozních činností nebo jehož území je výchozím místem či destinací značné části jeho provozních činností.

Odůvodnění

Tento článek je nutno vykládat ve spojení s čl. 4 písm. a). Termín „provozní činnosti“ je širší než „letecké služby“ a zahrnuje i neletecké činnosti, jako je rozpis služeb a údržba. Použití výrazu „letecké služby“ by mělo za následek, že by z oblasti působnosti nařízení byli vyloučeni legitimní letečtí dopravci Společenství, jako jsou nákladní dopravci, kteří provozují svou činnost po celém světě s velkým počtem letů mimo Společenství. Tato změna by měla být provedena rovněž v pozměňovacím návrhu 10 týkajícím se článku 4.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 3 odst. 1 pododstavec 1

Žádný podnik není oprávněn k letecké přepravě cestujících, poštovních zásilek nebo zboží za úplatu ve Společenství, není-li mu vydána odpovídající provozní licence.

Žádný podnik usazený ve Společenství není oprávněn k letecké přepravě cestujících, poštovních zásilek nebo zboží za úplatu ve Společenství, není-li mu vydána odpovídající provozní licence.

Odůvodnění

Účelem této změny je vyjasnit, že dopravci ze třetích zemích nejsou vyloučeni z poskytování leteckých služeb na území Společenství.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 3 odst. 3 písm. b)

(b) místní lety nezahrnující přepravu mezi různými letišti.

(b) místní lety nezahrnující přepravu cestujících, poštovních zásilek a/nebo zboží mezi různými letišti.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 4 písm. a)

a) se ústředí a případně sídlo podniku nacházejí ve Společenství a provádí největší část svých provozních činností ve Společenství;

a) se hlavní sídlo podniku nachází ve Společenství a pokud podnik poskytuje největší část svých leteckých služeb na území Společenství nebo pokud je území Společenství destinací či výchozím místem největší části jeho leteckých služeb;

 

Odůvodnění

Aby se předešlo nedorozuměním, měl by být text upřesněn za použití termínů definovaných v článku 2.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 4 písm. c)

c) v případě, že je o licenci žádán orgán členského státu, se ústředí a případně sídlo podniku nacházejí v tomto členském státě, provádí podstatnou část svých provozních činností v tomto členském státě a pokud je osvědčení provozovatele letecké dopravy vydáno vnitrostátním orgánem, stejný členský stát je odpovědný za dohled nad AOC;

c) v případě, že je o licenci žádán orgán členského státu, se hlavní sídlo podniku nachází v tomto členském státě;

Odůvodnění

Navrhuje se zjednodušit text pomocí termínu definovaného v článku 2 a přesunout kritérium týkající se AOC do článku 6.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 4 písm. ca) (nové)

 

ca) má k dispozici jedno či více letadel na základě vlastnictví nebo dohody o pronájmu letadla bez posádky;

Odůvodnění

Toto kritérium je uvedeno v článku 13 návrhu Komise, ale představuje podmínku pro vydání provozní licence, a proto by mělo být vloženo do článku 4.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 4 písm. d)

d) hlavní činností podniku je letecká doprava samotná nebo v kombinaci s jiným obchodním provozem letadel nebo opravou a údržbou letadel;

d) hlavní činností podniku je provozování leteckých služeb samotných nebo v kombinaci s jiným obchodním provozem letadel nebo opravou a údržbou letadel;

Odůvodnění

Měl by být použit termín definovaný v článku 2.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 4 písm. ha) (nové)

 

ha) předloží důkaz o dostatečném pojištění sloužícím k vrácení částek zaplacených cestujícími a k úhradě nákladů za jejich repatriaci v případě, že kvůli finančním potížím nebo zrušení provozní licence nemůže zajistit rezervované lety.

 

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby cestující nebyli finančně poškozeni v případě platební neschopnosti provozovatele letecké dopravy.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 5 odst. 1 písm. ba) (nové)

 

ba) jeho kapitál činí minimálně 100 000 EUR.

Odůvodnění

Výše kapitálu je důležitým ukazatelem finanční situace společností. Každý letecký dopravce proto musí v tomto ohledu splňovat minimální kritérium.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 5 odst. 2

2. Pro účely odstavce 1 předloží každý žadatel obchodní plán nejméně na první tři roky provozu. Obchodní plán obsahuje také podrobnosti o finančních vztazích žadatele k jakékoli jiné obchodní činnosti, které se žadatel přímo nebo prostřednictvím příbuzných podniků účastní. Žadatel také poskytne veškeré související informace, zejména údaje podle části 1 přílohy.

2. Pro účely odstavce 1 předloží každý žadatel obchodní plán nejméně na první tři roky provozu. Obchodní plán obsahuje také podrobnosti o finančních vztazích žadatele k jakékoli jiné obchodní činnosti, které se žadatel přímo nebo prostřednictvím příbuzných podniků účastní. Žadatel také poskytne veškeré související informace, zejména údaje podle části 1 přílohy. Každý žadatel stanoví opatření potřebná k zamezení nebo zmírnění negativních sociálních důsledků bankrotu.

Odůvodnění

Návrh Komise neobsahuje žádné ustanovení týkající se negativních sociálních důsledků v souvislosti s bankrotem leteckých společností.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 5 odst. 3 pododstavec 1

Odstavce 1 a 2 tohoto článku se nevztahují na letecké dopravce zabývající se výlučně provozem letadel pod 10 t maximální vzletové hmotnosti nebo s méně než 20 sedadly. Tito letečtí dopravci musí být schopni kdykoli prokázat, že jejich kapitál činí nejméně 100 000 EUR, nebo na požádání předložit orgánu vydávajícímu licenci informace nezbytné pro účely čl. 9 odst. 2.

Odstavce 1 a  2 tohoto článku se nevztahují na letecké dopravce zabývající se výlučně provozem letadel pod 10 t maximální vzletové hmotnosti a/nebo s méně než 20 sedadly. Tito letečtí dopravci musí být schopni kdykoli prokázat, že jejich kapitál činí nejméně 100 000 EUR, nebo na požádání předložit příslušnému orgánu vydávajícímu licence informace nezbytné pro účely čl. 9 odst. 2.

Odůvodnění

Tato formulace by měla být sjednocena s definicemi.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 6 odst. 2

2. Jakákoli změna v AOC leteckého dopravce Společenství se projeví v jeho provozní licenci.

2. Jakákoli změna v AOC leteckého dopravce Společenství se podle potřeby projeví v jeho provozní licenci.

 

Odůvodnění

AOC je dokument, který bývá často přizpůsobován změnám ve strojovém parku provozovatele. Není nutné, aby se všechny úpravy AOC projevily v provozní licenci.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 6 odst. 2a (nový)

 

2a. Je-li AOC vydáno vnitrostátním orgánem, jsou za vydání, zamítnutí, zrušení nebo pozastavení AOC a provozní licence dopravce Společenství odpovědny příslušné orgány dotčeného členského státu.

Odůvodnění

Mělo by se vyjasnit, kdo odpovídá za udělování a kontrolu AOC a provozních licencí.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 8 odst. 2 pododstavec 1

Příslušný orgán vydávající licence důkladně sleduje soulad s požadavky této kapitoly. V každém případě přezkoumá soulad s těmito požadavky dva roky po udělení nové provozní licence, pokud se domnívá, že se vyskytl možný problém, nebo na žádost Komise.

Příslušný orgán vydávající licence důkladně sleduje soulad s požadavky této kapitoly. V každém případě přezkoumá soulad s těmito požadavky v následujících případech:

a) dva roky po udělení nové provozní licence, nebo

b) pokud se domnívá, že se vyskytl možný problém, nebo

c) na žádost Komise.

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že soulad s požadavky by měl být přezkoumán v každém z výše uvedených případů.

Pozměňovací návrh 22

Čl. 8 odst. 3 písm. b)

b) zastaví provoz na více než tři měsíce.

(b) zastaví provoz na více než šest měsíců.

Odůvodnění

V praxi se pro zastavení činnosti osvědčila lhůta šesti měsíců a je vhodné ji zachovat.

Pozměňovací návrh 23

Čl. 8 odst. 5 písm. a)

a) předem plány týkající se důležité změny v rozsahu jeho činnosti;

a) předem plány týkající se provozu nové pravidelné nebo nepravidelné služby na kontinent nebo do oblasti, která nebyla dříve provozována, změny typu nebo počtu používaných letadel nebo důležité změny v rozsahu jeho činnosti;

Odůvodnění

Ve stávajícím znění nařízení 2407/92 jsou přesněji vymezeny případy, kdy má být vyrozuměn příslušný orgán vydávající licence. Z tohoto důvodu by měl být použit text tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 24

Čl. 8 odst. 8 pododstavec 1

Odstavce 4, 5 a 6 tohoto článku se nevztahují na letecké dopravce zabývající se výlučně provozem letadel pod 10 t maximální vzletové hmotnosti nebo s méně než 20 sedadly. Tito letečtí dopravci musí být schopni kdykoli prokázat, že jejich kapitál činí nejméně 100 000 EUR ï, nebo na požádání předložit orgánu vydávajícímu licence informace nezbytné pro účely čl. 9 odst. 2.

Odstavce 4, 5  a 6 tohoto článku se nevztahují na letecké dopravce zabývající se výlučně provozem letadel pod 10 t maximální vzletové hmotnosti a/nebo s méně než 20 sedadly. Tito letečtí dopravci musí být schopni kdykoli prokázat, že jejich kapitál činí nejméně 100 000 EUR, nebo na požádání předložit příslušnému orgánu vydávajícímu licence informace nezbytné pro účely čl. 9 odst. 2.

Odůvodnění

Tato formulace by měla být sjednocena s definicemi.

Pozměňovací návrh 25

Čl. 9 odst. 1 pododstavec 1

Příslušný orgán vydávající licence pozastaví nebo zruší provozní licenci, pokud není nadále přesvědčen, že letecký dopravce Společenství může dostát svým skutečným a možným závazkům v období dvanácti měsíců.

Příslušný orgán vydávající licence pozastaví nebo zruší provozní licenci, pokud má opodstatněné důvody k podezření, že letecký dopravce Společenství nemůže dostát svým skutečným a možným závazkům v období dvanácti měsíců.

Odůvodnění

Zrušení nebo pozastavení provozní licence kvůli tomu, že dotčený orgán „není nadále přesvědčen“, že letecký dopravce Společenství může dostát svým závazkům, je z právního hlediska neudržitelné. K tomu je zapotřebí objektivního a snadno pochopitelného důkazu, který by splňoval běžná kritéria pojmu „opodstatněné podezření“.

Pozměňovací návrh 26

Čl. 9 odst. 1 pododstavec 2

Příslušný orgán vydávající licence může vydat dočasnou licenci na období maximálně dvanácti měsíců do finanční reorganizace leteckého dopravce Společenství, pokud tato dočasná licence zohlední všechny změny v AOC a pokud existuje reálný výhled na uspokojivou finanční reorganizaci během této doby.

Příslušný orgán vydávající licence může vydat dočasnou licenci na období maximálně dvanácti měsíců do finanční reorganizace leteckého dopravce Společenství, pokud není ohrožena bezpečnost, pokud tato dočasná licence zohlední všechny změny v AOC a pokud existuje reálný výhled na uspokojivou finanční reorganizaci během této doby.

Odůvodnění

Pro vydání dočasné licence by měl být jako jeden z výslovných předpokladů vyžadován soulad s bezpečnostními předpisy.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 9 odst. 2 pododstavec 1

Kdykoli se objeví zřetelné náznaky existence finančních potíží nebo bylo-li zahájeno úpadkové nebo podobné řízení, proti leteckému dopravci, kterému vydal licenci příslušný orgán vydávající licence, provede tento orgán bezodkladně hloubkové posouzení finanční situace a na základě svých zjištění přezkoumá status provozní licence v souladu s tímto článkem do tří měsíců.

Kdykoli se objeví zřetelné náznaky existence finančních potíží nebo bylo-li zahájeno úpadkové nebo podobné řízení proti leteckému dopravci Společenství, kterému vydal licenci příslušný orgán vydávající licence, provede tento orgán bezodkladně hloubkové posouzení finanční situace a na základě svých zjištění přezkoumá status provozní licence v souladu s tímto článkem do tří měsíců.

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 28

Čl. 9 odst. 3 pododstavec 3

Příslušný orgán vydávající licence informuje Komisi o nesplnění povinnosti leteckého dopravce sdělit ověřené účty ve lhůtě šesti měsíců a o následných opatřeních, které přijme.

Příslušný orgán vydávající licence informuje Komisi o nesplnění povinnosti leteckého dopravce Společenství sdělit ověřené účty ve lhůtě šesti měsíců a o následných opatřeních, která přijme.

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 29

Čl. 12 odst. 1

1. Aniž je dotčen čl. 13 odst. 2, musí být letadla používaná leteckým dopravcem Společenství registrována ve vnitrostátním registru členského státu vydávajícího provozní licenci nebo v registru Společenství.

1. Aniž je dotčen čl. 13 odst. 2, musí být letadla používaná leteckým dopravcem Společenství registrována v registru Společenství. Členský stát, jehož příslušný orgán vydávající licence odpovídá za vydání provozní licence leteckému dopravci Společenství, může požadovat, aby tato letadla byla registrována ve vnitrostátním registru.

 

Odůvodnění

Návrh Komise může způsobit problémy v oblasti bezpečnosti. Mohl by zkomplikovat kontrolu bezpečnosti a vnést nejasnosti do zásad týkajících se odpovědnosti. Je důležité, aby členské státy mohly nadále po svých schválených provozovatelích požadovat registraci jejich letadel v domácích registrech.

Pozměňovací návrh 30

Čl. 13 odst. 1 pododstavec 1

Vlastnictví letadla není podmínkou pro vydání provozní licence nebo její ponechání v platnosti.

vypouští se

Odůvodnění

Protože se jedná o podmínku k vydání provozní licence, měla by být přesunuta do článku 4.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 13 odst. 2 pododstavec 1

2. V případě krátkodobé smlouvy o pronájmu za účelem pokrytí dočasných potřeb leteckého dopravce Společenství nebo za jiných výjimečných okolností může příslušný orgán vydávající licence udělit výjimku z požadavků na registraci uvedených čl. 12 odst. 1. Žádnému leteckému dopravci Společenství nesmí být udělena výjimka za účelem uspokojení dočasné potřeby nebo za výjimečných okolností překračujících období šesti měsíců, ačkoli výjimka může být obnovena pouze jednou v druhém maximálně šestiměsíčním období, které nenásleduje přímo po prvním období.

2. V případě krátkodobé smlouvy o pronájmu letadla bez posádky za účelem pokrytí dočasných potřeb leteckého dopravce Společenství nebo za jiných výjimečných okolností může příslušný orgán vydávající licence udělit výjimku z požadavků na registraci uvedených čl. 12 odst. 1, pokud:

a) letecký dopravce Společenství může takový pronájem zdůvodnit výjimečnou potřebou; v tomto případě lze výjimku udělit na maximálně sedmiměsíční období a tato výjimka může být za výjimečných okolností obnovena pouze jednou v druhém, maximálně sedmiměsíčním období; nebo

b) letecký dopravce Společenství prokáže, že pronájem je nezbytný k uspokojení sezónních požadavků na kapacity, kterým nelze vyhovět pronájmem letadla registrovaného v souladu s čl. 12 odst. 1; v tomto případě lze výjimku udělit na maximálně sedmiměsíční období, které je možno obnovit; nebo

c) letecký dopravce Společenství prokáže, že pronájem je nezbytný k překonání nepředvídatelných provozních obtíží, jako jsou technické problémy, a že není vhodné pronajmout letadlo registrované v souladu s čl. 12 odst. 1; v tomto případě se výjimka udělí na omezenou dobu, která je nezbytně nutná k překonání těchto obtíží.

 

Pozměňovací návrh 32

Čl. 13 odst. 2 pododstavec 2

V případě pronájmu letadla s posádkou (wet leasing) se na tyto výjimky vztahují platné dohody o vzájemnosti, pokud jde o wet-leasing, mezi zúčastněným členským státem nebo Společenstvím a třetí zemí registrace pronajatého letadla.

Na tyto výjimky se vztahují platné dohody o vzájemnosti, pokud jde o wet-leasing, mezi zúčastněným členským státem nebo Společenstvím a třetí zemí registrace pronajatého letadla.

Odůvodnění

Obavy Komise o dodržování sociálních a bezpečnostních norem se vztahují pouze na pronájem letadla s posádkou.

Pozměňovací návrh 33

Čl. 13 odst. 4

4. Příslušný orgán vydávající licenci neschválí smlouvu o pronájmu letadla s posádkou uzavřenou s leteckým dopravcem, kterému vydal provozní licenci, pokud uvedený orgán nestanovil a písemně danému leteckému dopravci neprohlásil, že bezpečnostní normy rovnocenné normám uloženým v příslušném právním předpise Společenství jsou splněny.

4. Příslušný orgán vydávající licenci  neschválí smlouvu o pronájmu letadla s posádkou nebo bez ní uzavřenou s leteckým dopravcem, kterému vydal provozní licenci, pokud uvedený orgán nestanovil a písemně danému leteckému dopravci neprohlásil, že všechny bezpečnostní normy rovnocenné normám uloženým v příslušném právním předpise Společenství jsou splněny.

Odůvodnění

Bezpečnostní normy jsou důležité nejen v případě pronájmu letadla s posádkou, ale i bez posádky.

Pozměňovací návrh 34

Článek 14a (nový)

 

Článek 14a

Právo na obranu

 

Příslušný orgán vydávající licence a Komise zajistí, že při přijímání rozhodnutí o pozastavení nebo zrušení provozní licence leteckého dopravce Společenství bude mít dotčený letecký dopravce Společenství možnost vyjádřit se, přičemž v některých případech bude zohledněna nutnost použít nouzový postup.

Odůvodnění

Letecké společnosti, jež jsou posouzeny jako finančně nezpůsobilé, by měly mít právo vyjádřit se dříve, než jejich podnik utrpí nenapravitelné škody.

Pozměňovací návrh 35

Článek 14b (nový)

 

Článek 14b

Sociální právní předpisy

 

Pokud jde o zaměstnance leteckého dopravce Společenství, který provozuje letecké služby z provozní základny nacházející se mimo území členského státu, kde má tento letecký dopravce Společenství své hlavní sídlo podniku, členské státy zajistí řádné uplatňování sociálních právních předpisů Společenství a vnitrostátních sociálních právních předpisů.

Odůvodnění

Provozování základen mimo zemi původu způsobovalo problémy při určování toho, které zákony se vztahují na zaměstnané posádky. V zájmu vyřešení tohoto problému by mělo být zavedeno jasné ustanovení.

Pozměňovací návrh 36

Čl. 15 odst. 5

5. Bez ohledu na ustanovení dvoustranných dohod mezi členskými státy a s výhradou pravidel hospodářské soutěže Společenství, která se použijí na podniky, zúčastněný členský stát (zúčastněné členské státy) povolí leteckým dopravcům Společenství kombinovat leteckou dopravu a uzavírat ujednání o sdílení kódů v letecké dopravě na letiště, z letiště nebo přes letiště, které se nachází na jeho (jejich) území, na jakékoli místo (jakákoli místa) ve třetích zemích, nebo z něj (nich).

5. Bez ohledu na ustanovení dvoustranných dohod mezi členskými státy a s výhradou pravidel hospodářské soutěže Společenství, která se použijí na podniky, a s výhradou ustanovení dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi, zúčastněný členský stát (zúčastněné členské státy) povolí leteckým dopravcům Společenství kombinovat leteckou dopravu a uzavírat ujednání o sdílení kódů s kterýmkoli leteckým dopravcem v letecké dopravě na letiště, z letiště nebo přes letiště, které se nachází na jeho (jejich) území, na jakékoli místo (jakákoli místa) ve třetích zemích, nebo z něj (nich).

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je upřesnit, že liberalizace se uplatní výhradně na území EU a na dopravce Společenství, aniž by se měnily dvoustranné dohody se třetími zeměmi. Dopravci ze třetích zemí obdrží povolení pouze tehdy, pokud budou mít potřebná práva udělena v dohodách o leteckých službách, aby byla dodržena zásada reciprocity.

Pozměňovací návrh 37

Čl. 16 odst. 1 pododstavec 1

Členský stát po konzultacích s ostatními zúčastněnými členskými státy a poté, co informuje Komisi a letecké dopravce provozující trasu, může uložit závazek veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě, na kterékoli regionální letiště na jeho území, je-li tato trasa považována za životně důležitou pro hospodářský vývoj regionu, ve kterém se letiště nachází. Uvedený závazek je uložen pouze v rozsahu nezbytném k zajištění minimální pravidelné letecké dopravy, která splňuje stanovené normy návaznosti, pravidelnosti, cen nebo minimální kapacity, které by letečtí dopravci nesplnili, pokud by zvažovali výhradně vlastní obchodní zájmy.

Členský stát po konzultacích s ostatními zúčastněnými členskými státy a poté, co informuje Komisi, dotčená letiště a letecké dopravce provozující trasu, může uložit závazek veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě na kterékoli letiště na jeho území, je-li tato trasa považována za životně důležitou pro hospodářský a sociální vývoj regionu, který letiště obsluhuje. Uvedený závazek je uložen pouze v rozsahu nezbytném k zajištění minimální pravidelné letecké dopravy, která splňuje stanovené normy návaznosti, pravidelnosti, cen nebo minimální kapacity, které by letečtí dopravci nesplnili, pokud by zvažovali výhradně vlastní obchodní zájmy.

 

Odůvodnění

Protože se uvádí, že závazek veřejné služby má za účel poskytovat služby na trase, která je „považována za životně důležitou pro hospodářský vývoj regionu“, měla by být všechna letiště sloužící hospodářskému vývoji zaostalého regionu považována za vhodná pro trasu závazku veřejné služby. Definice „regionálního letiště“ pro účely plnění závazků veřejné služby zahrne některá letiště v hospodářsky prosperujících regionech a vyloučí některá letiště v těch regionech, které potřebují ekonomickou nebo sociální pomoc. Z tohoto důvodu by se spojení „regionální letiště“ nemělo používat. Dále je velmi důležité zahrnout sem letiště sloužící sociálně potřebným regionům.

Uložení závazku veřejné služby se týká leteckých dopravců i dotčených letišť. V tomto ohledu tedy musí mít stejná práva v oblasti konzultací.

Pozměňovací návrh 38

Čl. 16 odst. 6 pododstavec 1

6. Pokud členský stát zamýšlí uložit závazek veřejné služby, oznámí úplné znění plánovaného opatření Komisi, ostatním zúčastněným členským státům a leteckým dopravcům provozujícím danou trasu.

6. Pokud členský stát zamýšlí uložit závazek veřejné služby, oznámí úplné znění plánovaného opatření Komisi, ostatním zúčastněným členským státům, dotčeným letištím a leteckým dopravcům provozujícím danou trasu.

Odůvodnění

Uložení závazku veřejné služby se týká leteckých dopravců i dotčených letišť. V tomto ohledu tedy musí mít stejná práva v oblasti konzultací.

Pozměňovací návrh 39

Čl. 19 odst. 2 pododstavec 1

 

2. Členský stát po konzultaci s dotčenými leteckými dopravci může regulovat bez diskriminace mezi destinacemi uvnitř Společenství nebo na základě státní příslušnosti nebo totožnosti leteckého dopravce rozdělení letového provozu mezi letišti při splnění těchto podmínek:

 

2. Členský stát po konzultaci s dotčenými leteckými dopravci a letišti může regulovat bez diskriminace mezi destinacemi uvnitř Společenství nebo na základě státní příslušnosti nebo totožnosti leteckého dopravce rozdělení letového provozu mezi letišti při splnění těchto podmínek:

Odůvodnění

Uložení závazku veřejné služby se týká leteckých dopravců i dotčených letišť. V tomto ohledu tedy musí mít stejná práva v oblasti konzultací.

Pozměňovací návrh 40

Čl. 19 odst. 2 písm. a)

a) letiště obsluhují stejné město nebo městskou aglomeraci;

a) letiště obsluhují stejné město nebo městskou aglomeraci, kde se všechna nacházejí;

Odůvodnění

Vyjasnění. Dalším řešením by mohlo být určení doby přepravy veřejnou dopravou.

Pozměňovací návrh 41

Čl. 19 odst. 2 písm. b)

b) letiště disponují vhodnou dopravní infrastrukturou; a

b) letiště disponují vhodnou dopravní infrastrukturou, která umožňuje přepravu na letiště veřejnou dopravou do jedné hodiny; a

Odůvodnění

Text Komise musí být upřesněn a vyjasněn, aby se zamezilo přílišnému nárůstu vzdáleností při rozložení leteckého provozu.

Pozměňovací návrh 42

Čl. 19 odst. 2 písm. c)

c) letiště a město nebo městská aglomerace, které obsluhují, jsou propojeny častou, spolehlivou a účinnou veřejnou dopravou.

c) letiště jsou propojena mezi sebous městem nebo městskou aglomerací, které obsluhují, častou, spolehlivou a účinnou veřejnou dopravou.

Odůvodnění

Vyjasnění. Dalším řešením by mohlo být uvedení doby přepravy veřejnou dopravou.

Pozměňovací návrh 43

Čl. 21 úvodní část

Aniž je dotčen článek 23, nevztahuje se tato kapitola na:

Aniž jsou dotčeny články 23 a 24, nevztahuje se tato kapitola na:

Odůvodnění

Pravidlům pro cenovou transparentnost by měli podléhat i dopravci třetích zemí a závazky veřejné služby.

Pozměňovací návrh 44

Článek 23

Článek 23

 

Dominantní postavení v oblasti cenotvorby

 

Aniž jsou dotčeny dohody uzavřené Společenstvím se třetí zemí, pokud jde o leteckou dopravu mezi letišti Společenství, pouze letečtí dopravci Společenství jsou oprávněni zavést nové produkty nebo nižší než stávající letecké tarify pro rovnocenné produkty.

vypouští se

Odůvodnění

Požadavek na dominantní postavení v oblasti cenotvorby není aktuální. Není ho již tedy více zapotřebí.

Pozměňovací návrh 45

Čl. 24 odst. -1 (nový)

 

-1. Tento článek se vztahuje na odlety z letiště nacházejícího se na území některého členského státu a na lety sjednané dopravcem Společenství, jež směřují z letiště nacházejícího se ve třetí zemi na letiště situované na území některého členského státu, pokud se na letecké dopravce v dotčené třetí zemi nevztahují stejné povinnosti.

Odůvodnění

Účelem ustanovení o poskytování informací a nediskriminačním stanovení cen je ochrana cestujících. Rozšířením působnosti těchto ustanovení bude zajištěno jejich účinnější uplatňování.

Pozměňovací návrh 46

Čl. 24 odst. 1

1. Letečtí dopravci provozující dopravu uvnitř Společenství poskytují veřejnosti komplexní informace o svých leteckých tarifech a sazbách a souvisejících podmínkách.

1. Letečtí dopravci provozující dopravu uvnitř Společenství poskytují veřejnosti komplexní informace o svých leteckých tarifech a sazbách v souladu s čl. 2 odst. 19 a 20 a o souvisejících podmínkách, nezbytných poplatcích a příplatcích, které účtují ve prospěch třetích stran.

Letecké tarify zveřejněné libovolnou formou, včetně internetu, které jsou přímo nebo nepřímo určeny cestující veřejnosti, zahrnou všechny příslušné daně, nezbytné poplatky a příplatky známé v době zveřejnění. Letecké tarify zahrnují pouze náklady, které leteckému dopravci skutečně vznikly.

Možné příplatky jsou sděleny jasným, transparentním a jednoznačným způsobem na počátku každé rezervace a cestující by je měli přijmout na základě svobodné volby. Implikovaný souhlas s přijetím těchto příplatků je neplatný.

Veškeré náklady, které nejsou součástí leteckého tarifu a nejsou uloženy leteckými dopravci působícími na území Společenství, musejí být v plné výši oznámeny „prodejcem letenek“ ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení 2111/2005.

Pozměňovací návrh 47

Čl. 24 odst. 2

2. Letečtí dopravci stanoví letecké tarify nediskriminačním způsobem bez ohledu na státní příslušnost nebo místo pobytu cestujícího či místo usazení cestovní kanceláře ve Společenství.

2. Letečtí dopravci umožní přístup k leteckým tarifům nediskriminačním způsobem bez ohledu na státní příslušnost nebo místo pobytu cestujícího či místo usazení cestovní kanceláře ve Společenství.

Letecký dopravce nesmí stanovit pravidla, která by v praxi sloužila k omezení volného a rovného přístupu cestujících a cestovních kanceláří k leteckým tarifům.

 

Odůvodnění

Rozlišení cen by mělo být umožněno, avšak je třeba zajistit přístup k leteckým tarifům nediskriminačním způsobem.

Současné znění nepostačuje k tomu, aby se zabránilo všem možným případům diskriminace podle místa pobytu cestujícího.

Pozměňovací návrh 48

Čl. 24 odst. 2a (nový)

 

2a Za účelem splnění povinností uložených v odstavcích 1 a 2 musejí letečtí dopravci oznámit své letecké tarify a sazby a související podmínky a dále všechny příslušné daně a poplatky, které účtují ve prospěch třetích stran, přičemž použijí následující kategorie:

 

- daně a ostatní poplatky a cla vybírané státem,

 

- poplatky za řízení letového provozu,

 

- poplatky, příplatky a další náklady vybírané ve prospěch leteckých společností,

 

- příplatky, dávky, poplatky a další náklady vybírané ve prospěch provozovatelů letišť,

Odůvodnění

Konečná cena splatná spotřebitelem může zahrnovat náklady, které letečtí dopravci nemohou kontrolovat a oznamovat (např. provize prodejce letenek). Povinnost leteckých společností poskytovat informace by se proto měla vztahovat pouze na náklady, které samy účtují. Nařízení by také mělo jasně definovat kategorie, do nichž by různé náklady měly být rozděleny.

Pozměňovací návrh 49

Čl. 24 odst. 2b (nový)

 

2b. Spotřebitelé obdrží úplný rozpis všech daní, příplatků a poplatků připočtených k ceně letenky.

Odůvodnění

Cestující v letecké dopravě mají stejná práva jako ostatní spotřebitelé, a tedy právo na jasné a úplné informace o konečné ceně, kterou mají zaplatit. Je třeba zohlednit zejména rezervace po internetu, které jsou často jedinou možností rezervace u nízkonákladových dopravců.

Pozměňovací návrh 50

Čl. 24a (nový)

 

Článek 24a

Transparentnost tarifů

 

 

Jsou-li náklady na bezpečnost letišť nebo letadel započítány do ceny letenky, jsou tyto náklady na letence uvedeny odděleně nebo pro informaci cestujícího vyznačeny jiným způsobem. Poplatky a náklady na bezpečnost, ať jsou vybírány členskými státy, leteckými dopravci nebo jinými subjekty, jsou transparentní a používají se výhradně k úhradě nákladů na bezpečnost letišť nebo letadel.

Odůvodnění

Poplatky určené na bezpečnost stoupají a spotřebitel má právo znát jejich výši a způsob použití.

Pozměňovací návrh 51

Článek 24b (nový)

 

Článek 24b
Sankce

 

Členské státy zajistí dodržování pravidel stanovených v této kapitole a určí sankce za jejich porušení. Tyto sankce budou účinné, přiměřené a odrazující.

Odůvodnění

Dokument Komise neuvádí žádné sankce pro případ, že pravidla pro stanovení cen nejsou uplatňována.

Pozměňovací návrh 52

Čl. 26 odst. 1

1. Členské státy a Komise spolupracují při používání tohoto nařízení.

1. Členské státy a Komise spolupracují při používání a kontrole tohoto nařízení.

Odůvodnění

Průběžná kontrola za účasti všech zainteresovaných stran, včetně zástupců pracovníků, je nezbytná.

Pozměňovací návrh 53

Příloha II

PŘÍLOHA II

Vymezení regionálních letišť pro účely článku 16

Za regionální letiště se považují všechna letiště, která splňují alespoň jedno z těchto kritérií:

(a)       Objem roční přepravy nepřesahuje 900 000 přepravených cestujících ročně;

(b)       Objem roční přepravy nepřesahuje 50 000 t přepraveného nákladu ročně;

(c)       Letiště se nachází na ostrově náležejícím členskému státu.

vypouští se

Odůvodnění

Definice „regionálního letiště“ pro účely plnění závazků veřejné služby zahrne některá letiště v hospodářsky prosperujících regionech a vyloučí některá letiště v těch regionech, které potřebují ekonomickou nebo sociální pomoc. Závazky veřejné služby jsou na místě pouze v případě letišť, která slouží regionům s hospodářskými nebo sociálními problémy. Tato definice by proto měla být vypuštěna.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Souvislosti návrhu

Třetím balíčkem vnitřního leteckého trhu, který je tvořen nařízeními Rady č. 2407/92, č. 2408/92 a č. 2409/92, bylo dosaženo poslední fáze v liberalizaci letecké dopravy. Jeho opatření byla postupně zaváděna do praxe od ledna 1993, kdy vstoupila v platnost uvedená nařízení, do dubna 1997, kdy byla ve Společenství uvolněna kabotáž.

Nařízení (EHS) č. 2407/92 stanovuje pravidla pro vydávání a odebírání licencí leteckým dopravcům platná ve všech členských státech, čímž vytváří koncept leteckého dopravce Společenství, jenž není na území Společenství diskriminován. Dále vysvětluje podmínky, na jejichž základě mohou letečtí dopravci Společenství najímat letadla registrovaná mimo území Společenství.

Nařízení (EHS) č. 2408/92 zavádí hlavní zásadu pro volný přístup leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství a stanovuje pravidla pro možné odchylky od této zásady, zvláště pro závazky veřejné služby a pro situace, které způsobují vážné přetížení dopravy nebo problémy v oblasti životního prostředí. Toto nařízení také uvádí kritéria pro definování „letištního systému“ a rozdělení dopravy mezi jednotlivá letiště náležející do stejného systému.

Nařízení (EHS) č. 2409/92 liberalizuje letecké tarify a zároveň zavádí postup, který členským státům umožňuje vyhnout se nepřiměřeně vysokým tarifům nepříznivým pro uživatele a rovněž zastavit jejich prudký pokles, jenž by mohl poškodit finanční rovnováhu všech dopravců.

V návaznosti na zavedení třetího balíčku byl v Evropě zaznamenán nebývalý rozmach letecké dopravy; byly rozbity staré monopoly, v rámci Společenství byla zavedena kabotáž a ve prospěch spotřebitelů se rozmohla konkurence, a to zejména v oblasti tarifů. Evropské letectví přešlo od přísně regulovaného trhu, který byl založen na dvoustranných dohodách, k vysoce konkurenceschopnému jednotnému trhu.

Po několika letech, kdy byla uplatňována opatření třetího balíčku, se však ukázalo, že některá z těchto opatření jsou zastaralá, jiná nejsou uplatňována důsledně nebo musí být upřesněna, revidována či vypuštěna.

2. Obsah návrhu

Účelem tohoto návrhu je integrovat a upravit tři výše zmíněná platná nařízení. Přepracováním třetího balíčku se usiluje o zjednodušení právních předpisů a odstranění zastaralých částí, avšak v některých případech se zavádějí přísnější požadavky.

Článek 4 nařízení zavádí nová hlediska týkající se otázky, který orgán vydávající licence udělí provozní licenci. Určujícím faktorem již není hlavní sídlo podniku leteckého dopravce, ale jeho ústředí a místo, kde tento letecký dopravce realizuje podstatnou část svých provozních činností a kde je vykonáván dohled nad osvědčením provozovatele letecké dopravy (AOC).

Článek 5 nařízení zavádí přísnější finanční podmínky pro vydání provozní licence, zatímco článek 8 posilue podmínky pro ponechání této licence v platnosti. Toto nařízení nadto příslušnému orgánu vydávajícímu licence ukládá, aby v určitých případech přezkoumal, zda jsou tyto požadavky splněny.

V nařízení se také uvádí, že veškeré úpravy provedené v AOC se projeví v provozní licenci. (článek 6)

Článek 9 návrhu stanoví, že příslušný orgán vydávající licence pozastaví nebo zruší provozní  licenci, pokud není nadále přesvědčen, že letecký dopravce Společenství může dostát svým skutečným a možným závazkům v období dvanácti měsíců.

Článek 13 nařízení pojednává o pronájmu letadel. Nařízení nově omezuje dobu trvání všech druhů pronájmu (s posádkou a bez posádky) na šest měsíců. Letečtí dopravci mohou pronajímat letadla registrovaná v třetích zemích v druhém maximálně šestiměsíčním období, které nenásleduje přímo po prvním období. V případě pronájmu letadla s posádkou bude nezbytná dokonce dohoda o vzájemnosti.

Článek 14 návrhu uděluje Komisi pravomoc přezkoumat, zda jsou dodržovány požadavky stanovené nařízením, a v případě potřeby přijmout rozhodnutí o pozastavení nebo zrušení licence.

Článek 15 nařízení pojednává o poskytování leteckých služeb uvnitř Společenství a přeletech. Všechna omezení volného pohybu leteckých služeb uvnitř EU poskytovaných leteckými dopravci Společenství, která vyplývají z dvoustranných dohod mezi členskými státy, se tímto ruší. Dopravcům Společenství se povoluje kombinovat leteckou dopravu a uzavírat ujednání o sdílení kódů v letecké dopravě na letiště, z letiště nebo přes letiště, které se nachází na jejich území, na jakékoli místo (jakákoli místa) ve třetích zemích, nebo z něj (nich).

Nařízení naopak stanovuje, že provozní práva dopravců třetí země v EU jsou podmíněna dohodou uzavřenou mezi Společenstvím a touto třetí zemí, aniž jsou dotčeny již existující dvoustranné dohody. Dopravci ze třetích zemí mohou přelétat v tranzitu přes území EU jen tehdy, pokud je dotčená třetí země stranou Dohody o tranzitu mezinárodní letecké dopravy nebo pokud za tímto účelem uzavřela dohodu se Společenstvím, aniž jsou dotčeny již existující dvoustranné dohody.

Články 16, 17 a 18 se zabývají závazky veřejné služby. Nařízení uvádí, že závazky veřejné služby mohou být uloženy na trasu na regionální letiště, a přesně definuje pojem regionální letiště. Období platnosti koncesí se zvyšuje ze tří na čtyři roky. Pravidla upravující povinnost poskytovat informace a povinnost zveřejnění jsou zpřesněna a zjednodušena. Nařízení rovněž zavádí nouzový postup pro řešení náhlého přerušení dopravy na trasách se závazky veřejné služby. Komise je nově oprávněna vyzvat členské státy k předložení různých analýz, kterými doloží potřebu uložit závazek veřejné služby.

Pokud jde o rozdělení provozu, článek 19 návrhu zavádí jednofázový postup namísto současného postupu, který sestává ze dvou kroků. Členské státy mohou regulovat rozdělení leteckého provozu mezi letiště pouze se souhlasem Komise. Bylo upuštěno od termínu „letištní systém“. Nařízení zpřesňuje definici městské aglomerace.

Články 21 až 24 nařízení se zabývají transparentností cen a diskriminací. S cílem zamezit současné praxi některých leteckých dopravců, tj. zveřejňování leteckých tarifů bez daní a poplatků, nařízení stanoví, že letecké tarify musí zahrnovat všechny použitelné daně a poplatky. Kromě toho musí být široké veřejnosti poskytnuty komplexní informace o leteckých tarifech a sazbách a o souvisejících podmínkách. Návrh leteckým dopravcům ukládá, aby stanovili letecké tarify nediskriminačním způsobem bez ohledu na státní příslušnost nebo místo pobytu cestujícího či místo usazení cestovní kanceláře ve Společenství.

3. Připomínky zpravodaje

Zpravodaj považuje návrh Komise za rozumný a nezbytný a souhlasí s cílem přepracovaného znění. Domnívá se však, že by tento návrh měl být v některých důležitých částech přepracován.

Pronájem

V současné době se postupy členských států v souvislosti s pronájmem různí. Tato skutečnost s sebou nese riziko narušení trhu a vyvolává obavy v sociální oblasti a v otázce bezpečnosti. Z tohoto důvodu není pochyb o tom, že je třeba zavést nové společné požadavky. Pravidla navržená v článku 13 však zacházejí příliš daleko a nezohledňují charakteristiky některých leteckých společností, například jejich sezónnost. Je vhodné naleznout rozumnou rovnováhu mezi sociálními a bezpečnostními otázkami na jedné straně a bezproblémovým fungováním leteckých společností na straně druhé. Navrhuje se proto zvýšit dobu pronájmů na 7 měsíců a neomezovat jejich četnost.

Cenová transparentnost

Váš zpravodaj podporuje záměr Komise skoncovat s praxí leteckých společností, které zveřejňují letecké tarify bez daní, poplatků a příplatků. Domnívá se však, že je třeba jasněji formulovat povinnost leteckých společností zveřejnit kompletní letecké tarify. Dále se navrhuje rozšířit působnost těchto opatření, jejichž účelem je zajistit účinnější uplatňování transparentnosti cen.

Sociální hlediska

Provozování základen mimo zemi původu způsobovalo problémy při určování toho, které zákony se vztahují na zaměstnané posádky. V zájmu vyřešení tohoto problému se navrhuje zavést v tomto ohledu jasné ustanovení.

Ochrana cestujících

Návrh Komise nenabízí žádný účinný systém, který by cestující ochránil před negativními důsledky bankrotu leteckých společností, jako např. že jim nebudou vráceny peníze za zrušený let nebo že uváznou v cizině. Zpravodaj zastává názor, že by do nařízení měla být začleněna ustanovení na ochranu cestujících.

Závazek veřejné služby a regionální letiště

Zpravodaj je přesvědčen, že všechny definice „regionálního letiště“ pro účely plnění závazků veřejné služby zahrnou některá letiště v hospodářsky prosperujících regionech a vyloučí některá letiště v těch regionech, které potřebují ekonomickou nebo sociální pomoc. Vzhledem k tomu, že závazky veřejné služby jsou na místě pouze v případě letišť, která slouží regionům s hospodářskými nebo sociálními problémy, by definice regionálního letiště měla být vypuštěna.

Kromě několika výše uvedených klíčových definicí by měly být vyjasněny podmínky pro uložení závazku veřejné služby, aby se předešlo nedorozuměním a rozdílnému použití.

Letecké služby uvnitř Společenství

Na rozdíl od zmíněných témat, kde bylo navrženo několik změn, je zpravodaj pevně přesvědčen o tom, že by v případě leteckých služeb uvnitř Společenství mělo být podpořeno navrhované rozšíření pravomocí Komise. Právo první a páté svobody může účinněji vyjednat Komise než členské státy samostatně, jak to rovněž dokládá dohoda s Ruskem o přeletech nad Sibiří. Váš zpravodaj nesdílí obavy některých zúčastněných stran ohledně subsidiarity. Navrhuje se tudíž přijmout článek 15 ve znění navrženém Komisí.

POSTUP

Název

Společná pravidla pro provozování služeb letecké dopravy (přepracované znění)

Referenční údaje

KOM(2006)0396 – C6-0248/2006 – 2006/0130(COD)

Datum předložení EP

18.7.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

5.9.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

5.9.2006

ENVI

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

EMPL

12.9.2006

ENVI

14.9.2006

IMCO

4.10.2006

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Arūnas Degutis

13.9.2006

 

 

Projednání ve výboru

19.12.2006

28.2.2007

10.4.2007

 

Datum přijetí

8.5.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

32

3

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Zsolt László Becsey, Pedro Guerreiro, Antonio López-Istúriz White, Salvatore Tatarella, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Árpád Duka-Zólyomi, Den Dover, Béla Glattfelder