JELENTÉS a Közösségben a légiközlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályokról (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

11.5.2007 - (COM(2006)0396 – C6-0248/206 – 2006/0130(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Arūnas Degutis

Eljárás : 2006/0130(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0178/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0178/2007
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösségben a légiközlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályokról (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2006)0396 – C6–0248/206 – 2006/0130(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0396)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 80. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6‑0248/206),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0178/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(6) preambulumbekezdés

(6) A közösségi légi fuvarozók működési engedélyeiben rögzített követelményeknek való megfelelés következetes ellenőrzése érdekében indokolt, hogy az engedélyező hatóságok a légi fuvarozók pénzügyi helyzetét rendszeresen ellenőrizzék. Ezért célszerű, hogy a légi fuvarozók elegendő információt szolgáltassanak pénzügyi helyzetükről, különösen fennállásuk első két évében, mivel ez az időszak rendkívül kritikus a légi fuvarozó piaci fennmaradása szempontjából.

(6) A közösségi légi fuvarozók működési engedélyeiben rögzített követelményeknek való megfelelés következetes ellenőrzése érdekében indokolt, hogy az engedélyező hatóságok a légi fuvarozók pénzügyi helyzetét rendszeresen ellenőrizzék. Ezért célszerű, hogy a légi fuvarozók elegendő információt szolgáltassanak pénzügyi helyzetükről, különösen fennállásuk első két évében, mivel ez az időszak rendkívül kritikus a légi fuvarozó piaci fennmaradása szempontjából. A tagállami szinten alkalmazott szabályok által okozott versenytorzulások elkerülése érdekében szükséges biztosítani az átláthatóságot és az EU fuvarozóinak pénzügyi helyzetét a Bizottság és a tagállamok együttes ellenőrzése alá vonni.

Módosítás: 2

1. cikk (1) bekezdés

(1) Ez a rendelet a közösségi légi fuvarozók működési engedélyeinek kiadását, a közösségi légi fuvarozóknak a Közösségen belüli útvonalakon járatok üzemeltetésére vonatkozó jogait, valamint a Közösségen belüli légiközlekedési szolgáltatások díjainak megállapítását szabályozza.

(1) Ez a rendelet a közösségi légi fuvarozók működési engedélyeinek kiadását, a közösségi légi fuvarozóknak a Közösségen belüli útvonalakon járatok üzemeltetésére vonatkozó jogait, valamint a Közösségen belül működtetett légi közlekedési szolgáltatások díjainak megállapítását szabályozza. Az árszabással kapcsolatos tájékoztatásra és megkülönböztetés-mentességre vonatkozó rendelkezések a tagállamok területén elhelyezkedő repülőterekről induló járatokra, valamint a közösségi légi fuvarozókkal kötött szerződés alapján harmadik országok repülőtereiről a tagállamok területén található repülőterekre induló járatokra alkalmazandók, kivéve, ha a légi fuvarozókat az adott harmadik országban ugyanezen kötelezettségek terhelik.

Indokolás

Pontosítás.

Az árszabással kapcsolatos tájékoztatásra és diszkriminációmentességre vonatkozó rendelkezések célja az utasok védelme. E rendelkezések hatályának kiterjesztése biztosítja azok hatékonyabb alkalmazását.

Módosítás: 3

2. cikk 15. pont

15. „regionális repülőtér”: a II. mellékletben előírt feltételek legalább egyikének megfelelő repülőtér;

törölve

Indokolás

A „regionális repülőtér” közszolgáltatási kötelezettségek céljaira adott bármely meghatározása magában foglalna egyes, gazdaságilag életképes régiókban található repülőtereket, míg kizárna más, gazdasági vagy szociális támogatásra szoruló régiókban található repülőtereket. A közszolgáltatási kötelezettségek csak a gazdasági vagy szociális értelemben rászoruló régiókat kiszolgáló repülőterek esetében indokoltak. Ezért ezt a meghatározást törölni kell.

Módosítás: 4

2. cikk 19. pont

19. „légi viteldíjak”: azok az árak euróban vagy helyi valutában kifejezve, amelyeket az utasnak a légi fuvarozó vagy annak ügynöke részére kell fizetnie saját, valamint a poggyásza szállításáért a vonatkozó adók, illetékek és díjak felszámításával, továbbá ezen árak alkalmazási feltételei, beleértve az ügynököknek és az egyéb kisegítő szolgálatoknak nyújtott díjazást és feltételeket;

19. „légi viteldíjak”: azok az árak euróban vagy helyi valutában kifejezve, amelyeket az utasnak a légi fuvarozó vagy annak ügynöke részére kell fizetnie saját, valamint a poggyásza szállításáért, továbbá ezen árak alkalmazási feltételei, beleértve az ügynököknek és az egyéb kisegítő szolgálatoknak nyújtott díjazást és feltételeket;

Indokolás

Javasolt az IATA légi viteldíjakra vonatkozó meghatározásának megtartása és az adók, illetékek és díjak 24. cikkbe való beillesztése.

Módosítás: 5

2. cikk 20. pont

20. „légi tarifák”: azok az árak euróban vagy helyi valutában kifejezve, amelyeket áru fuvarozásáért fizetnek minden vonatkozó adó, illeték és díj felszámításával, továbbá ezen árak alkalmazási feltételei, beleértve az ügynököknek és az egyéb kisegítő szolgálatoknak nyújtott díjazást és feltételeket;

20. „légi tarifák”: azok az árak euróban vagy helyi valutában kifejezve, amelyeket áru fuvarozásáért fizetnek, továbbá ezen árak alkalmazási feltételei, beleértve az ügynököknek és az egyéb kisegítő szolgálatoknak nyújtott díjazást és feltételeket;

Indokolás

Javasolt az IATA légi tarifákra vonatkozó meghatározásának megtartása és az adók, illetékek és díjak 24. cikkbe való beillesztése.

Módosítás: 6

2. cikk 24a. pont (új)

 

24a. „sima bérleti megállapodás”: olyan, légi fuvarozók közötti megállapodás, amelyben a légi jármű üzemeltetése a bérlőt terheli;

Indokolás

Javasolt a meghatározás felvétele a jogszabályszövegbe, az EU-OPS-szel összhangban.

Módosítás: 7

2. cikk 24b. pont (új)

 

24b. „teljes bérleti megállapodás”: olyan légi fuvarozók közötti megállapodás, amelyben a légi jármű üzemeltetése a bérbeadót terheli;

Indokolás

Javasolt a meghatározás felvétele a jogszabályszövegbe, az EU-OPS-szel összhangban.

Módosítás: 8

2. cikk 24c. pont (új)

 

24c. „fő üzleti telephely”: a közösségi légi fuvarozó központja, illetve adott esetben létesítő okirat szerinti székhelye valamely tagállamban, amennyiben a közösségi légi fuvarozó erről a helyről vagy erre a helyre bonyolítja üzleti tevékenységének jelentős részét.

Indokolás

Ezt a cikket össze kell olvasni a 4. cikk a) pontjával. Az „üzleti tevékenység” kifejezés tágabb értelmű, mint a „légi szolgáltatások” és magába foglalja a légi járatoktól különböző műveleteket is, mint például a repülőszemélyzet váltása és a karbantartás. A „légi szolgáltatások” kifejezés használata kizárná a rendelet hatálya alól az olyan jogszerűen működő légi fuvarozókat, mint az árufuvarozók, amelyek világszerte tevékenykednek, egyre növekvő számú Közösségen kívüli járattal. Ezt a módosító indítványt alkalmazni kell a 4. cikkre vonatkozó 10. módosításra is.

Módosítás: 9

3. cikk (1) bekezdés első albekezdés

Egy vállalkozás csak akkor kaphat engedélyt utas, postai küldemények és/vagy áru díj és/vagy más térítés ellenében történő légi fuvarozására a Közösség területén belül, ha megkapta a megfelelő működési engedélyt.

Egy, a Közösség területén létesített vállalkozás csak akkor fuvarozhat légi utast, postai küldeményeket és/vagy árut díj és/vagy más térítés ellenében a Közösség területén belül, ha megkapta a megfelelő működési engedélyt.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a harmadik országbeli légi fuvarozók nincsenek kizárva a Közösségen belüli légi szolgáltatások nyújtása alól.

Módosítás: 10

3. cikk (3) bekezdés b) pont

b) a különböző repülőterek közötti, fuvarozással nem járó helyi repülések.

b) a különböző repülőterek közötti, fuvarozással nem járó helyi repülések.

Módosítás: 11

4. cikk a) pont

a) a vállalkozás központja – és adott esetben bejegyzett székhelye – a Közösség területén található; továbbá üzleti tevékenységének nagyobb részét a Közösségben bonyolítja;

a) a vállalkozás üzleti tevékenységének székhelye a Közösség területén található; továbbá légi szolgáltatásainak nagyobb részét a Közösségen belül vagy annak viszonylatában bonyolítja;

Indokolás

A félreértések elkerülése végett a szöveget pontosítani kell és a 2. cikkben meghatározott fogalmakat kell használni.

Módosítás: 12

4. cikk c) pont

c) amennyiben az engedély iránti kérelmet egy tagállam hatóságához nyújtják be, a vállalkozás központja és adott esetben bejegyzett székhelye a kérdéses tagállam területén található, üzleti tevékenységének nagyobb részét a kérdéses tagállamban bonyolítja, és amennyiben üzembentartási engedélyét egy nemzeti hatóság állította ki, ugyanez a tagállam felelős az üzembentartási engedély felügyeletéért;

c) amennyiben az engedély iránti kérelmet egy tagállam hatóságához nyújtják be, és a vállalkozás üzleti tevékenységének székhelye a kérdéses tagállam területén található;

Indokolás

Javasoljuk a szöveg egyszerűsítését a 2. cikkben meghatározott fogalom használata révén, továbbá az üzembentartási engedélyre (AOC) vonatkozó kritérium 6. cikkbe történő áthelyezését.

Módosítás: 13

4. cikk ca) pont (új)

 

ca) tulajdonosként vagy sima bérleti megállapodás formájában egy vagy több légi járművel rendelkezik;

Indokolás

Ezt a feltételt a bizottsági javaslat 13. cikke tartalmazza, de mivel ez az üzembentartási engedély kiadásának egyik feltétele, a 4. cikkben volna a helye.

Módosítás: 14

4. cikk d) pont

d) a vállalkozás fő tevékenysége a légi fuvarozás, kizárólagosan vagy légi jármű kereskedelmi üzemeltetésével vagy légi jármű javításával és karbantartásával kombinálva;

d) a vállalkozás fő tevékenysége a légi közlekedési szolgáltatások működtetése, kizárólagosan vagy légi jármű kereskedelmi üzemeltetésével vagy légi jármű javításával és karbantartásával kombinálva;

Indokolás

A 2. cikkben meghatározott fogalmat kell használni.

Módosítás: 15

4. cikk ha) pont (új)

 

ha) bizonyítja, hogy rendelkezik megfelelő fedezettel a befizetett összegek visszatérítésének és az utasok hazatérésének biztosítására arra az esetre, ha nem tudná teljesíteni a lefoglalt utakat, fizetésképtelenség vagy üzembentartási engedélyének visszavonása miatt.

Indokolás

El kell érni, hogy az utasokat ne érjék további anyagi károk az érintett légi fuvarozó fizetésképtelensége esetén.

Módosítás: 16

5. cikk (1) bekezdés ba) pont (új)

 

ba) nettó tőkéje legalább 100 000 EUR.

Indokolás

A nettó tőke összege a vállalatok pénzügyi helyzetének fontos mutatója. Ezért minden légi fuvarozónak teljesítenie kell egy minimális feltételt e tekintetben.

Módosítás: 17

5. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában minden engedélykérőnek üzleti tervet kell benyújtania legalább a működés első három évére vonatkozóan. Az üzleti tervnek többek között részletesen be kell mutatnia a kérelmező pénzügyi kapcsolatait olyan egyéb kereskedelmi tevékenységekkel, amelyeket a kérelmező közvetlenül vagy kapcsolódó vállalkozásokon keresztül folytat. Továbbá a kérelmezőnek rendelkezésre kell bocsátania minden hasznos információt, különösen az I. melléklet 1. részében említett adatokat.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában minden engedélykérőnek üzleti tervet kell benyújtania legalább a működés első három évére vonatkozóan. Az üzleti tervnek többek között részletesen be kell mutatnia a kérelmező pénzügyi kapcsolatait olyan egyéb kereskedelmi tevékenységekkel, amelyeket a kérelmező közvetlenül vagy kapcsolódó vállalkozásokon keresztül folytat. Továbbá a kérelmezőnek rendelkezésre kell bocsátania minden hasznos információt, különösen az I. melléklet 1. részében említett adatokat. Minden kérelmező rendelkezéseket hoz a csőd hátrányos társadalmi következményeinek kiküszöbölése vagy mérséklése érdekében.

Indokolás

A bizottsági javaslat semmilyen rendelkezést nem tartalmaz a csőd hátrányos társadalmi következményeire nézve.

Módosítás: 18

5. cikk (3) bekezdés első albekezdés

Ennek a cikknek az (1) és (2) bekezdése nem vonatkozik azokra a légi fuvarozókra, amelyek kizárólag 10 t maximális felszálló súlynál kevesebb és/vagy 20-nál kevesebb személy szállítására alkalmas légi járműveket üzemeltetnek. E légi fuvarozóknak mindenkor tudniuk kell igazolni azt, hogy nettó tőkéjük legalább 100 000 euro, illetve az engedélyező hatóság kérésére a 9. cikk (2) bekezdése alkalmazásához szükséges információkat rendelkezésre kell bocsátaniuk.

Ennek a cikknek az (1) és (2) bekezdése nem vonatkozik azokra a légi fuvarozókra, amelyek kizárólag 10 t maximális felszálló súlynál kevesebb és/vagy 20-nál kevesebb személy szállítására alkalmas légi járműveket üzemeltetnek. E légi fuvarozóknak mindenkor tudniuk kell igazolni azt, hogy nettó tőkéjük legalább 100 000 euró, illetve az illetékes engedélyező hatóság kérésére a 9. cikk (2) bekezdése alkalmazásához szükséges információkat rendelkezésre kell bocsátaniuk.

Indokolás

A megfogalmazást összhangba kell hozni a meghatározásokkal.

Módosítás: 19

6. cikk (2) bekezdés

(2) A légi fuvarozó üzembentartási engedélyében bekövetkezett bármely változást fel kell tüntetni működési engedélyében.

(2) A légi fuvarozó üzembentartási engedélyében bekövetkezett változásokat – szükség szerint – fel kell tüntetni működési engedélyében.

Indokolás

Az üzembentartási engedélyt gyakorta módosítják, hogy naprakészen tükrözze az üzemeltető flottájában beállt változásokat. Semmi szükség arra, hogy a működési engedélyt az üzembentartási engedély bárminemű módosítása után megváltoztassák.

Módosítás: 20

6. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) Ahol az üzembentartási engedélyt nemzeti hatóság állítja ki, az adott tagállam hatóságai felelősek a közösségi légi fuvarozó üzembentartási engedélyének és működési engedélyének kiadásáért, elutasításáért, bevonásáért vagy felfüggesztéséért.

Indokolás

Pontosítani kell, hogy ki felel az üzembentartási és működési engedélyek kiadásáért és felügyeletéért.

Módosítás: 21

8. cikk (2) bekezdés első albekezdés

Az illetékes engedélyező hatóság szigorúan felügyeli az e fejezet követelményeinek való megfelelést. Mindenképpen ellenőrzi az e követelményeknek való megfelelést új működési engedély kiadása után két évvel, vagy amennyiben potenciális problémát sejt, vagy a Bizottság kérésére.

Az illetékes engedélyező hatóság szigorúan felügyeli az e fejezet követelményeinek való megfelelést. Mindenképpen ellenőrzi az e követelményeknek való megfelelést az alábbi esetekben:

a) új működési engedély kiadása után két évvel, vagy

b) amennyiben potenciális problémát sejt, vagy

c) a Bizottság kérésére.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a megfelelést felül kell vizsgálni az említett esetek bármelyikében.

Módosítás: 22

8. cikk (3) bekezdés b) pont

b) több mint három hónapig szünetelteti működését.

b) több mint hat hónapig szünetelteti működését.

Indokolás

A gyakorlatban bevált a hat hónapos határidő a működés szüneteltetése esetén. Ezért azt meg kell őrizni.

Módosítás: 23

8. cikk (5) bekezdés a) pont

a) olyan tervekről, amelyek lényeges változással járnak tevékenységük volumenében;

a) olyan tervekről, amelyek a korábbiakban ki nem szolgált földrészre vagy térségbe irányuló új, menetrendszerű vagy nem menetrendszerű járat elindításáról szólnak, az üzemeltetett légi járművek típusának vagy számának megváltozásával járnak, illetve lényeges változással járnak tevékenységük volumenében;

Indokolás

A 2407/92 rendelet jelenlegi változata pontosabban részletezi azokat az eseteket, amelyekben értesíteni kell az illetékes engedélyező hatóságot. Ezért annak szövegét meg kell tartani.

Módosítás: 24

8. cikk (8) bekezdés első albekezdés

Ennek a cikknek a (4), (5) és (6) bekezdése nem vonatkozik azokra a légi fuvarozókra, amelyek kizárólag 10 t maximális felszálló súlynál kevesebb és/vagy 20-nál kevesebb személy szállítására alkalmas légi járműveket üzemeltetnek. E légi fuvarozóknak mindenkor tudniuk kell igazolni azt, hogy nettó tőkéjük legalább 100 000 euro, illetve az engedélyező hatóság kérésére a 9. cikk (2) bekezdése alkalmazásához szükséges információkat rendelkezésre kell bocsátaniuk.

Ennek a cikknek a (4), (5) és (6) bekezdése nem vonatkozik azokra a légi fuvarozókra, amelyek kizárólag 10 t maximális felszálló súlynál kevesebb és/vagy 20-nál kevesebb személy szállítására alkalmas légi járműveket üzemeltetnek. E légi fuvarozóknak mindenkor tudniuk kell igazolni azt, hogy nettó tőkéjük legalább 100 000 euró, illetve az illetékes engedélyező hatóság kérésére a 9. cikk (2) bekezdése alkalmazásához szükséges információkat rendelkezésre kell bocsátaniuk.

Indokolás

A megfogalmazást összhangba kell hozni a meghatározásokkal.

Módosítás: 25

9. cikk (1) bekezdés első albekezdés

Az illetékes engedélyező hatóság felfüggesztheti vagy visszavonhatja a működési engedélyt, amennyiben már nincs meggyőződve arról, hogy a közösségi légi fuvarozó a tényleges és lehetséges kötelezettségeit 12 hónapos időtartamra teljesíteni tudja.

Az illetékes engedélyező hatóság felfüggesztheti vagy visszavonhatja a működési engedélyt, amennyiben ésszerű oka van kételkedni abban, hogy a közösségi légi fuvarozó a tényleges és lehetséges kötelezettségeit 12 hónapos időtartamra teljesíteni tudja.

Indokolás

A „meggyőződésre” való hivatkozás jogi szempontból nem megfelelő. Célszerű sokkal objektívebb és világosabb elemekre alapozni, ami az „ésszerű ok” gyakorta alkalmazott fogalmának elfogadását indokolja.

Módosítás: 26

9. cikk (1) bekezdés második albekezdés

Az illetékes engedélyező hatóság kiadhat ideiglenes, legfeljebb 12 hónapra szóló engedélyt a közösségi légi fuvarozó pénzügyi átszervezésének időtartamára, feltéve hogy ez az ideiglenes engedély tükrözi az üzembentartási engedélyben bekövetkezett esetleges változásokat, és 12 hónapon belül valós esély mutatkozik a pénzügyi helyzet kielégítő rendezésére.

Az illetékes engedélyező hatóság kiadhat ideiglenes, legfeljebb 12 hónapra szóló engedélyt a közösségi légi fuvarozó pénzügyi átszervezésének időtartamára, feltéve hogy ez nem veszélyezteti a biztonságot, amennyiben ez az ideiglenes engedély tükrözi az üzembentartási engedélyben bekövetkezett esetleges változásokat, és 12 hónapon belül valós esély mutatkozik a pénzügyi helyzet kielégítő rendezésére.

Indokolás

A biztonsági előírásoknak való megfelelést az ideiglenes engedély megadásához megkövetelt kifejezett feltételek egyikévé kell tenni.

Módosítás: 27

9. cikk (2) bekezdés első albekezdés

Amennyiben egy közösségi légi fuvarozónál egyértelműen pénzügyi nehézségek mutatkoznak, illetve ha a légi fuvarozó ellen fizetésképtelenséget állapítanak meg, vagy hasonló eljárást indítanak, az illetékes engedélyező hatóság haladéktalanul elvégzi az általa engedélyezett légi fuvarozó pénzügyi helyzetének alapos vizsgálatát, és e cikkel összhangban a vizsgálat eredményei alapján három hónapon belül felülvizsgálja a működési engedély érvényességét.

Amennyiben egy közösségi légi fuvarozónál egyértelműen pénzügyi nehézségek mutatkoznak, illetve ha a közösségi légi fuvarozó ellen csődeljárást vagy hasonló eljárást indítanak, az illetékes engedélyező hatóság haladéktalanul elvégzi az általa engedélyezett közösségi légi fuvarozó pénzügyi helyzetének alapos vizsgálatát, és e cikkel összhangban a vizsgálat eredményei alapján három hónapon belül felülvizsgálja a működési engedély érvényességét.

Indokolás

Pontosítás

Módosítás: 28

9. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdés

Az illetékes engedélyező hatóság tájékoztatja a Bizottságot arról is, ha a légi fuvarozó a hat hónapos időszakon belül nem tett eleget az ellenőrzött elszámolásai közlésére vonatkozó kötelezettségnek, valamint a következésképpen tett lépéseiről.

Az illetékes engedélyező hatóság tájékoztatja a Bizottságot arról is, ha a közösségi légi fuvarozó a hat hónapos időszakon belül nem tett eleget az ellenőrzött elszámolásai közlésére vonatkozó kötelezettségnek, valamint a következésképpen tett lépéseiről.

Indokolás

Pontosítás

Módosítás: 29

12. cikk (1) bekezdés

(1) A 13. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a közösségi légi fuvarozó által használt légi járműveket a működési engedélyt kiadó tagállam nemzeti lajstromába vagy a Közösségben lajstromba kell venni.

(1) A 13. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a közösségi légi fuvarozó által használt légi járműveket a Közösségben lajstromba kell venni. Az a tagállam, amelynek illetékes engedélyező hatósága felelős a közösségi légi fuvarozó működési engedélyének kiadásáért, előírhatja, hogy a légi járműveket fel kell venni a nemzeti lajstromba.

Indokolás

A Bizottság javaslata biztonsági problémákat okozhat. A biztonság felügyelete szétaprózódhat, és elmosódhatnak az elszámoltathatóság határvonalai. Fontos, hogy a tagállamok továbbra is előírhassák az általuk engedélyezett szolgáltatóknak, hogy légi járműveiket a nemzeti lajstromba vetessék.

Módosítás: 30

13. cikk (1) bekezdés első albekezdés

A működési engedély megadásának vagy érvényben tartásának nem lehet feltétele a légi járművek feletti tulajdonjog.

törölve

Indokolás

Mivel ez a működési engedély megadásának feltétele, ezt a 4. cikkbe kell áthelyezni.

Módosítás: 31

13. cikk (2) bekezdés első albekezdés

Rövidtávú kölcsönbérleti megállapodások esetén, amelyek célja a közösségi légi fuvarozó ideiglenes szükségleteinek megoldása, illetve egyéb kivételes körülmények között az illetékes engedélyező hatóság engedélyezheti a nyilvántartásba vétel 12. cikk (1) bekezdésében rögzített követelményeinek figyelmen kívül hagyását. Az ilyen eltérést nem lehet egy közösségi fuvarozónak ideiglenes szükséglet vagy kivételes körülmény miatt hat hónapnál hosszabb időszakra kiadni, de az eltérés egyszer megújítható az előző eltérést nem követő, legfeljebb hat hónapos időszakra.

Rövidtávú kölcsönbérleti megállapodások esetén, amelyek célja a közösségi légi fuvarozó ideiglenes szükségleteinek megoldása, illetve egyéb kivételes körülmények között az illetékes engedélyező hatóság engedélyezheti a nyilvántartásba vétel 12. cikk (1) bekezdésében rögzített követelményeinek figyelmen kívül hagyását.

a) a közösségi légi fuvarozó ilyen kölcsönbérleti szerződést kivételes igény alapján indokolhat, amely esetben legfeljebb hét hónapra felmentés adható, amelyet, kivételes körülmények fennállása esetén egy újabb hét hónapos időtartamra meg lehet hosszabbítani; vagy

b) a közösségi légi fuvarozó bizonyítja, hogy a kölcsönbérleti szerződésre az idényjellegű kapacitási igények miatt van szükség, amelyeket nem lehet a 12. cikk (1) bekezdésének megfelelően regisztrált repülőgép kölcsönzésével kielégíteni, amely esetben legfeljebb hét hónapra felmentés adható, amelyet meg lehet hosszabbítani; vagy

c) a közösségi légi fuvarozó bizonyítja, hogy a kölcsönbérleti szerződés előre nem látott működési nehézség, így például műszaki problémák miatt szükséges, és nem ésszerű a 12. cikk (1) bekezdésének megfelelően regisztrált repülőgép kölcsönzése, amely estben a felmentés időtartama szigorúan a nehézségek megoldásához szükséges időre korlátozódik.

Módosítás: 32

13. cikk (2) bekezdés második albekezdés

A repülőgép személyzettel együtt való bérlése (teljes bérlet) esetén az ilyen eltérés feltétele, hogy az érintett tagállam vagy a Közösség és a bérelt repülőgépet nyilvántartó harmadik ország között a teljes bérlet tekintetében kölcsönösséget biztosító megállapodás legyen érvényben.

Az ilyen eltérés feltétele, hogy az érintett tagállam vagy a Közösség és a bérelt repülőgépet nyilvántartó harmadik ország között a teljes bérlet tekintetében kölcsönösséget biztosító megállapodás legyen érvényben.

Indokolás

A Bizottság által a szociális és biztonsági előírások betartása kapcsán előterjesztett fenntartások leginkább csak a „teljes bérlet” területén érvényesülnek. Az időtartam hossza, amely hatról hét hónapra nőtt, megfelel a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség menetrend terveinek (7 és 5 hónap).

Módosítás: 33

13. cikk (4) bekezdés

(4) Az illetékes engedélyező hatóság csak abban az esetben hagyhatja jóvá annak a légi fuvarozónak a számára, amelynek működési engedélyt adott, a légi járművet személyzetével együtt bérbeadó kölcsönbérleti megállapodásokat, ha az engedélyező hatóság megállapította és írásos nyilatkozatban tudatta a szóban forgó légi fuvarozóval, hogy a közösségi jog vonatkozó rendelkezéseiben előírt biztonsági normákkal egyenértékű biztonsági normákat teljesítik.

(4) Az illetékes engedélyező hatóság csak abban az esetben hagyhatja jóvá az általa működési engedéllyel ellátott légi fuvarozó számára légi járművet személyzetével együtt vagy a nélkül bérbeadó kölcsönbérleti megállapodásokat, ha az engedélyező hatóság megállapította és írásos nyilatkozatban tudatta a szóban forgó légi fuvarozóval, hogy a közösségi jog vonatkozó rendelkezéseiben előírt összes biztonsági normával egyenértékű biztonsági normákat teljesítik.

Indokolás

A biztonsági normák nem csak a teljes, de a sima (személyzet nélküli) kölcsönbérlet esetén is fontosak.

Módosítás: 34

14a. cikk (új)

 

14a. cikk

Védekezési jog

 

Az illetékes engedélyező hatóság és a Bizottság biztosítja, hogy valamely közösségi légi fuvarozó működési engedélyének felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló határozat meghozatalakor az érintett közösségi légi fuvarozónak biztosítják a meghallgatás lehetőségét, figyelembe véve, hogy bizonyos esetekben sürgősségi eljárásra van szükség.

Indokolás

A rossz pénzügyi helyzetűnek ítélt légitársaságoknak meg kell adni azt a jogot, hogy reagálhassanak, mielőtt helyrehozhatatlan kár éri vállalkozásukat.

Módosítás: 35

14b. cikk (új)

 

14b. cikk

Szociális jogszabályok

 

A közösségi légi fuvarozók üzleti tevékenységének székhelye szerinti tagállam területén kívül található működési telephelyről járatokat üzemeltető közösségi légi fuvarozók alkalmazottai tekintetében a tagállamok biztosítják a közösségi és a nemzeti szociális jogszabályok megfelelő alkalmazását.

Indokolás

A származási országon kívüli telephelyek működtetése az alkalmazott személyzetre vonatkozó jogszabályok meghatározása tekintetében problémákat okozott. A probléma megoldása érdekében e tekintetben egyértelmű rendelkezéssel kell kiegészíteni a javaslatot.

Módosítás: 36

15. cikk (5) bekezdés

(5) A tagállamok között érvényben lévő kétoldalú megállapodások rendelkezései ellenére és a vállalkozásokra vonatkozó közösségi versenyszabályokra figyelemmel az érintett tagállam(ok) engedélyezi(k) a közösségi légi fuvarozók számára légi járatok összevonását és közös üzemeltetési megállapodások kötését a területükön található repülőtérről induló, oda érkező vagy azon áthaladó, egy harmadik ország bármely pontját kiszolgáló járatokra vonatkozóan.

(5) A tagállamok között érvényben lévő kétoldalú megállapodások rendelkezései ellenére és a vállalkozásokra vonatkozó közösségi versenyszabályokra, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú megállapodásokra figyelemmel az érintett tagállam(ok) engedélyezi(k) a közösségi légi fuvarozók számára légi járatok összevonását és közös üzemeltetési megállapodások kötését bármely légi fuvarozóval a területükön található repülőtérről induló, oda érkező vagy azon áthaladó, egy harmadik ország bármely pontját kiszolgáló járatokra vonatkozóan.

Indokolás

A módosítás célja annak kimondása, hogy a liberalizáció kizárólag az EU-n belül és a közösségi fuvarozókra érvényesül, és nem módosítja a létező kétoldalú megállapodásokat harmadik országokkal. A harmadik országok fuvarozói csak akkor kapnak engedélyt, ha a légi közlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodások számukra jogot biztosítanak, a viszonosság elvének tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás: 37

16. cikk (1) bekezdés első albekezdés

Egy tagállam a más érintett tagállamokkal folytatott konzultációkat, illetve a Bizottság és az adott vonalat működtető légi fuvarozók tájékoztatását követően, közszolgáltatási kötelezettséget írhat elő olyan repülőtérre irányuló menetrendszerű légi járatokra, amely az adott tagállam területén található, ha ezek az útvonalak abban a régióban, ahol a repülőtér is található, a gazdasági fejlődés szempontjából létfontosságúnak tekinthetők. A szolgáltatási kötelezettséget a tagállam olyan mértékben írhatja elő, amely biztosítja az adott útvonalon nyújtott menetrendszerű légi járat kielégítő jellegét, amely megfelel a folyamatosság, rendszeresség, árképzés és minimális kapacitás rögzített normáinak, mely normáknak a légi fuvarozó kizárólag csak üzleti érdekeire figyelemmel nem felelne meg.

Egy tagállam a más érintett tagállamokkal folytatott konzultációkat, illetve a Bizottság és az adott vonalat működtető légi fuvarozók tájékoztatását követően, közszolgáltatási kötelezettséget írhat elő olyan repülőtérre irányuló menetrendszerű légi járatokra, amely az adott tagállam területén található, ha ezek az útvonalak abban a régióban, amelyet a repülőtér kiszolgál, a gazdasági és szociális fejlődés szempontjából létfontosságúnak tekinthetők. A szolgáltatási kötelezettséget a tagállam olyan mértékben írhatja elő, amely biztosítja az adott útvonalon nyújtott menetrendszerű légi járat kielégítő jellegét, amely megfelel a folyamatosság, rendszeresség, árképzés és minimális kapacitás rögzített normáinak, mely normáknak a légi fuvarozó kizárólag csak üzleti érdekeire figyelemmel nem felelne meg.

Indokolás

Mivel a közszolgáltatás kifejezett célja, hogy olyan útvonalakon biztosítson járatokat, amelyek az adott régióban „a gazdasági fejlődés szempontjából létfontosságúnak tekinthetők”, a gazdasági fejlődést igénylő régiót kiszolgáló összes repülőteret alkalmasként kell figyelembe venni az útvonalra vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség előírása esetén. A „regionális repülőtér” közszolgáltatási kötelezettségek céljaira adott bármely meghatározása magában foglalna egyes, gazdaságilag életképes régiókban található repülőtereket, míg kizárna más, gazdasági vagy szociális támogatásra szoruló régiókban található repülőtereket. Ezért a „regionális repülőtér” kifejezést kerülni kell. Emellett nagyon fontos a szociális nehézségekkel küzdő régiók megemlítése.

Módosítás: 38

16. cikk (6) bekezdés első albekezdés

(6) Ha egy tagállam közszolgáltatási kötelezettséget óhajt előírni, a tervezett közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírást teljes terjedelmében közli a Bizottsággal, a többi érintett tagállammal és a kérdéses útvonalon járatokat üzemeltető légi fuvarozóval.

(6) Ha egy tagállam közszolgáltatási kötelezettséget óhajt előírni, a tervezett közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírást teljes terjedelmében közli a Bizottsággal, a többi érintett tagállammal, az érintett repülőterekkel és a kérdéses útvonalon járatokat üzemeltető légi fuvarozóval.

Indokolás

Ugyanúgy, ahogy a légitársaságokat, a repülőtereket is érinti a közszolgáltatási kötelezettség bevezetése. Éppen ezért indokolt, hogy azonos jogokkal rendelkezzenek a konzultáció terén is.

Módosítás: 39

19. cikk (2) bekezdés első albekezdés

(2) Egy tagállam az érintett légi fuvarozókkal folytatott konzultációt követően a légi fuvarozók állampolgársága vagy kiléte miatti hátrányos megkülönböztetéstől mentesen és a Közösségen belüli úti célokra való tekintet nélkül szabályozza a légi forgalom megosztását a következő feltételeknek megfelelő repülőterek között:

(2) Egy tagállam az érintett légi fuvarozókkal és repülőterekkel folytatott konzultációt követően a légi fuvarozók állampolgársága vagy kiléte miatti hátrányos megkülönböztetéstől mentesen és a Közösségen belüli úti célokra való tekintet nélkül szabályozza a légi forgalom megosztását a következő feltételeknek megfelelő repülőterek között:

Indokolás

Ugyanúgy, ahogy a légitársaságokat, a repülőtereket is érinti a légi forgalom megosztása. Éppen ezért indokolt, hogy azonos jogokkal rendelkezzenek a konzultáció terén is.

Módosítás: 40

19. cikk (2) bekezdés a) pont

a) a repülőterek ugyanazt a várost vagy agglomerációt szolgálják ki;

a) a repülőterek ugyanazt a várost vagy azt az agglomerációt szolgálják ki, amelyben találhatóak;

Indokolás

Pontosítás céljából. Másik megoldásként kínálkozik a tömegközlekedési útvonal időtartamának pontos meghatározása.

Módosítás: 41

19. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a repülőtereket megfelelő közlekedési infrastruktúra szolgálja ki; és

b) a repülőtereket megfelelő közlekedési infrastruktúra szolgálja ki, oly módon, hogy azok tömegközlekedéssel egy órán belül elérhetőek; és

Indokolás

Pontosítani és világosabbá kell tenni a Bizottság szövegezését, elkerülendő a légi forgalom megosztásának túlzott kiterjesztését.

Módosítás: 42

19. cikk (2) bekezdés c) pont

c) a repülőtereket gyakori, megbízható és hatékony tömegközlekedési szolgáltatás kapcsolja össze a kiszolgált várossal vagy agglomerációval.

c) a repülőtereket gyakori, megbízható és hatékony tömegközlekedési szolgáltatás kapcsolja össze egymással és a kiszolgált várossal vagy agglomerációval.

Indokolás

Pontosítás céljából. Másik megoldásként kínálkozik a tömegközlekedési útvonal időtartamának pontos meghatározása.

Módosítás: 43

21. cikk bevezető rész

A 23. cikk sérelme nélkül, ez a fejezet nem vonatkozik:

A 23. és 24. cikk sérelme nélkül, ez a fejezet nem vonatkozik:

Indokolás

Az árak átláthatóságára vonatkozó szabályoknak vonatkozniuk kell a harmadik országbeli légi fuvarozókra és a közszolgáltatásokra is.

Módosítás: 44

23. cikk

23. cikk

Árverseny

A Közösség és harmadik országok között kötött megállapodások sérelme nélkül a Közösség repülőterei között közlekedő jártok tekintetében csak a közösségi légi fuvarozók jogosultak arra, hogy új termékeket vagy a már meglévő azonos termékekénél alacsonyabb árakat vezethessenek be.

törölve

Indokolás

Az árverseny követelménye idejétmúlt, többé már nem szükséges.

Módosítás: 45

24. cikk (-1) bekezdés (új)

 

(-1) Ez a cikk a tagállamok területén elhelyezkedő repülőterekről induló járatokra, valamint a közösségi légi szállítókkal kötött szerződés alapján harmadik országok repülőtereiről a tagállamok területén található repülőterekre induló járatokra alkalmazandók, kivéve, ha a légi szállítókat az adott harmadik országban ugyanezen kötelezettségek terhelik.

Indokolás

Az árszabással kapcsolatos tájékoztatásra és diszkriminációmentességre vonatkozó rendelkezések célja az utasok védelme. E rendelkezések hatályának kiterjesztése biztosítja azok hatékonyabb alkalmazását.

Módosítás: 46

24. cikk (1) bekezdés

(1) A Közösségen belül járatokat üzemeltető légi fuvarozóknak érthető formában a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátaniuk légi vitel- és fuvardíjaikat, valamint az ezekhez kapcsolódó feltételeket.

(1) A Közösségen belül járatokat üzemeltető légi fuvarozóknak a 2. cikk (19) és (20) bekezdésé értelmében, részletes tájékoztatást kell nyújtaniuk a nyilvánosság számára a légi vitel- és fuvardíjaikról, az ezekhez kapcsolódó feltételekről, valamint az összes, általuk, harmadik felek számára szedett alkalmazandó adóról, kötelező illetékről, pótlékról és díjról.

A közvetlenül vagy közvetve az utazóközönségnek szóló, bármilyen formában, így akár az interneten közzétett légi viteldíjaknak az összes, a közzétételkor ismert alkalmazandó adót, kötelező illetéket, pótlékot és díjat tartalmazniuk kell. A légi viteldíjak nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyek nem a légi fuvarozót terhelik.

A nem kötelező többletköltségeket bármilyen foglalási folyamat megkezdésekor világosan, átláthatóan és egyértelműen közölni kell, és ezek elfogadását az utas beleegyezésétől kell függővé tenni. Az ilyen többletköltségek elfogadására irányuló hallgatólagos megállapodás semmisnek tekintendő.

Minden olyan költséget, amely nem része a légi viteldíjnak, vagy amelyet nem a közösségen belüli járatot üzemeltető légi fuvarozó szed, a 2111/2005/EK rendelet értelmében vett „jegyértékesítőnek” kell érthető módon az utas tudomására hoznia.

Módosítás: 47

24. cikk (2) bekezdés

(2) A légi fuvarozók díjaikat az utas állampolgársága vagy Közösségen belüli lakóhelye szerinti megkülönböztetés nélkül, illetve az utazásszervező ügynökség Közösségen belüli székhelyétől függetlenül állapítják meg.

(2) A légi fuvarozók az utas állampolgársága vagy Közösségen belüli lakóhelye szerinti megkülönböztetés nélkül, illetve az utazásszervező ügynökség Közösségen belüli székhelyétől függetlenül lehetővé teszik a díjaikhoz való hozzáférést.

Indokolás

Az ármegosztásnak lehetségesnek kell lennie, de biztosítani kell a megkülönböztetéstől mentes hozzáférést a viteldíjakhoz.

Módosítás: 48

24. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) Az (1) és (2) bekezdésben előírt kötelezettségek teljesítése érdekében a légi fuvarozók a következő kategóriák használatával ismertetik légi vitel- és fuvardíjaikat, valamint az ezekhez kapcsolódó feltételeket, továbbá a harmadik felek részére beszedett adókat, illetékeket, és vonatkozó közterheket:

 

- adók és az állam részére fizetendő egyéb illetékek és fizetési kötelezettségek

 

- a légi irányítás illetékei

 

- a légitársaságok részére levont illetékek, fizetési kötelezettségek, terhek és költségek

 

- a repülőtér-üzemeltetők részére levont illetékek, fizetési kötelezettségek, terhek és költségek

Indokolás

A fogyasztó által fizetendő végső ár tartalmazhat olyan költségeket, amelyeket a légi fuvarozó nem tud ellenőrizni és ismertetni (jutalékok a repülőjegyen, stb.). A fuvarozók tájékoztatási kötelezettségeit csak az általuk beszedett költségekre lehet alkalmazni. A rendeletnek egyébként világosan meg kell határoznia azokat a kategóriákat, amelyek alapján a költségek tételesen megállapíthatók.

Módosítás: 49

24. cikk (2b) bekezdés (új)

 

(2b) A fogyasztóknak meg kell kapniuk a jegy árához hozzáadott adók, közterhek és árak tételes listáját.

Indokolás

A légi utasokat ugyanúgy kell kezelni, mint más fogyasztókat, ezért joguk van világos és teljes tájékoztatásra a fizetendő végső árat illetően. E tekintetben különös figyelmet kell fordítani az Interneten történő foglalásokra, mivel ezek gyakran az egyedüli foglalási jelentőséget jelentik az alacsony költséggel működő társaságoknál.

Módosítás: 50

24a. cikk (új)

 

24a. cikk

A díjak átláthatósága

 

Ha a repülőtéri vagy fedélzeti biztonsághoz kapcsolódó költségek szerepelnek a repülőjegy árában, azokat elkülönítve fel kell tüntetni a jegyen vagy más módon az utas tudomására kell hozni. Az adóknak és a biztonsághoz kapcsolódó költségeknek átláthatóaknak kell lenniük és azokat kizárólag repülőtéri vagy fedélzeti biztonsághoz kapcsolódó költségek fedezésére lehet felhasználni, függetlenül attól, hogy a tagállam, a légi fuvarozó vagy más szervezet szedi be.

Indokolás

A biztonsági költségek egyre nőnek, a fogyasztónak pedig joga van megismerni ezek összegét, illetve azt, hogy mire fordítják azokat.

Módosítás: 51

24b. cikk (új)

 

24b. cikk
Szankciók

 

A tagállamok biztosítják az e fejezetben foglalt szabályoknak való megfelelést, és meghatározzák az azok megsértése esetén kilátásba helyezett szankciókat. A szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Indokolás

A Bizottság dokumentuma nem tartalmaz szankciókat arra az esetre, ha az árszabásra vonatkozó szabályokat nem alkalmazzák.

Módosítás: 52

26. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak és a Bizottságnak e rendelet alkalmazása során együtt kell működniük.

(1) A tagállamoknak és a Bizottságnak e rendelet alkalmazása és annak felügyelete során együtt kell működniük.

Indokolás

Folyamatos felügyeletre van szükség, valamennyi érdekelt fél, köztük a munkavállalók képviselőinek részvételével.

Módosítás: 53

II. melléklet

II. MELLÉKLET

A regionális repülőtér meghatározása a 16. cikk alkalmazásában

A következő követelmények legalább egyikének megfelelő repülőtereket regionális repülőtérnek kell tekinteni:

a) az éves forgalom nem haladja meg az évi 900 000 utast;

b) az éves forgalom nem haladja meg az 50 000 tonna áthaladó rakományt;

c) a repülőtér egy tagállam területéhez tartozó szigeten található.

törölve

Indokolás

A „regionális repülőtér” közszolgáltatási kötelezettségek céljaira adott bármely meghatározása magában foglalna egyes, gazdaságilag életképes régiókban található repülőtereket, míg kizárna más, gazdasági vagy szociális támogatásra szoruló régiókban található repülőtereket. A közszolgáltatási kötelezettségek csak a gazdasági vagy szociális értelemben rászoruló régiókat kiszolgáló repülőterek esetében indokoltak. Ezért ezt a meghatározást törölni kell.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé

INDOKOLÁS

1. Előzmények

A 2407/92, a 2408/92 és a 2409/92 sz. tanácsi rendeleteket magában foglaló, belső repülésről szóló harmadik csomag képezte a légi közlekedés liberalizációjának utolsó szakaszát. Az intézkedések végrehajtási időszaka a rendeletek 1993. januári hatálybalépése és a kabotázs 1997. áprilisi közösségi felszabadítása közé esett.

A 2407/92/EGK rendelet rögzítette a légi fuvarozók engedélyeinek kiadásáról és bevonásáról szóló, valamennyi tagállamban alkalmazandó szabályokat, a Közösségen belül diszkrimináció nélkül bevezetve a közösségi légi fuvarozó fogalmát. A rendelet részletesen szabályozza azokat a feltételeket is, amelyek mellett a közösségi légi fuvarozók a Közösségen kívül nyilvántartott légi járműveket bérelhetnek.

A 2408/92/EGK rendelet rögzíti a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz való szabad hozzáférésének alapelvét, és lefekteti az ezen elvtől való – különösen közszolgáltatási kötelezettségek és súlyos torlódásokat vagy környezeti problémákat előidéző helyzetek miatt megengedett – eltérések szabályait. Ugyanez a rendelet tartalmazza a „repülőtérrendszer” meghatározására, és a forgalom egyazon rendszerhez tartozó repülőterek közötti elosztására vonatkozó kritériumokat is.

A 2409/92/EGK rendelet liberalizálja a légi viteldíjakat, miközben életbe léptet egy olyan eljárást, amely lehetővé teszi a tagállamoknak a felhasználók számára hátrányos túlzott áremelkedés elkerülését és egyszersmind a légi fuvarozók pénzügyi egyensúlyát esetlegesen veszélyeztető áresés megállítását.

A harmadik csomag bevezetésének következtében az európai légi fuvarozás addig példátlan ütemben növekedni kezdett, a régi monopóliumok eltűntek, megjelent a Közösségen belüli kabotázs, és megkezdődött a fogyasztók javát szolgáló verseny, különösen a viteldíjak területén. Az európai repülés addig elsősorban kétoldalú megállapodásokon nyugvó, meglehetősen leszabályozott piacából az éles verseny által jellemzett, egységes piac vált.

Néhány évvel a harmadik csomagban előírt intézkedések végrehajtása után azonban világosan látszik, hogy egyes intézkedések idejétmúltak, míg másokat rosszul alkalmaznak, vagy pontosításra, felülvizsgálatra, esetleg visszavonásra szorulnak.

2. A javaslat tartalma

A javaslat célja a fent említett három rendelet integrálása és módosítása. A harmadik csomag átdolgozása a jogszabályszöveg egyszerűsítését és az idejétmúlt részek eltávolítását célozza, ugyanakkor egyes pontokon szigorúbb követelményeket vezet be.

A rendelet 4. cikke új szempontokat vezet be a működési engedélyt kiadó engedélyező hatóság kijelölése terén. E kérdésben a továbbiakban nem a légi fuvarozó üzleti tevékenységének székhelye a meghatározó, hanem a központi iroda helye, és az, hol nyújtja a légitársaság a szolgáltatásainak döntő részét, és hol történik a társaság üzembentartási engedélyének (AOC) felügyelete.

A rendelet 5. cikke szigorúbb pénzügyi feltételeket vezet be a működési engedély kiadásához, és a 8. cikk szigorítja ezen engedély érvényességének feltételeit. A rendelet megállapítja továbbá az illetékes engedélyező hatóság kötelezettségét arra nézve, hogy bizonyos esetekben ellenőrizze a követelményeknek való megfelelést.

A rendelet úgyszintén rögzíti, hogy az üzembentartási engedély bárminemű változását át kell vezetni a működési engedélybe. (6. cikk)

A javaslat 9. cikke az illetékes engedélyező hatóság kötelezettségévé teszi, hogy felfüggessze vagy bevonja a működési engedélyt, amennyiben a légi fuvarozó egy éven át nem tudja teljesíteni tényleges és potenciális kötelezettségeit.

A rendelet 13. pontja a bérletről szól. Új követelményként jelenik meg a rendeletben, hogy a bérleti szerződés valamennyi típusának (sima vagy teljes) időtartamát hat hónapra korlátozzák. A légi fuvarozó engedélyt kaphat egy adott, harmadik országban nyilvántartott légi jármű újabb 6 hónapra történő bérbevételére, de a két bérleti szerződés nem lehet folytatólagos. A teljes bérleti szerződések esetében még egy kölcsönösségi megállapodásra is szükség van.

A javaslat 14. cikke megállapítja a Bizottság illetékességét a rendeletben rögzített követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére és adott esetben a működési engedély bevonására vagy felfüggesztésére vonatkozó döntés meghozatalára.

A rendelet 15. cikke a Közösségen belüli légi szolgáltatásokat és az átrepülést szabályozza. Megszűnik a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabadságának bárminemű, a tagállamok közötti kétoldalú megállapodásokból eredő korlátozása. A közösségi légi fuvarozók összevonhatják légi járataikat, és közös üzemeltetési megállapodásokat köthetnek a területükön található bármely repülőtér és harmadik országok viszonylatában nyújtott légi járatokra.

A rendelet ezzel szemben megállapítja, hogy harmadik országbeli légi fuvarozók csak akkor kapnak Közösségen belüli forgalmi jogokat, ha a Közösség és az adott harmadik ország arra megállapodást kötött, a már meglévő kétoldalú megállapodások sérelme nélkül. Harmadik országbeli légi fuvarozók csak abban az esetben haladhatnak át a Közösség területén, ha a harmadik ország részes fél a Nemzetközi Átmenő Légi Járatokról szóló egyezményben, vagy ilyen értelmű külön megállapodást kötött a Közösséggel, a már meglévő kétoldalú megállapodások sérelme nélkül.

A 16., 17. és 18. cikk a közszolgáltatási kötelezettségekkel foglalkozik. A rendelet megállapítja, hogy közszolgáltatási kötelezettség írható elő a regionális repülőterekre irányuló útvonalakra, és megadja a regionális repülőtér fogalmának egyértelmű meghatározását. A koncessziós időszak háromról négy évre nő. A tájékoztatási és közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályozást pontosították és egyszerűsítették. A rendelet egy sürgősségi eljárást is bevezet azon esetek kezelésére, ha a közszolgáltatási kötelezettség által érintett útvonalakon a szolgáltatás hirtelen megszakad. Új elemként a Bizottság felkérheti a tagállamokat arra, hogy különböző elemzéseket nyújtsanak be a közszolgáltatási kötelezettség szükségességének indoklására.

A forgalom megosztása tekintetében a javaslat 19. cikke egylépéses eljárást vezet be a jelenlegi kétszakaszos helyett. A tagállamok csak a Bizottság jóváhagyása után szabályozhatják a légiforgalom repülőterek közötti megosztását. A rendelet már nem használja a „repülőtér-rendszer” kifejezést, és meghatározza az agglomeráció fogalmát.

A rendelet 21–24. cikke az árak átláthatóságával és a megkülönböztetéssel foglalkozik. Egyes légi fuvarozók jelenlegi gyakorlatának – miszerint a viteldíjakat adók és illetékek nélkül közlik – elkerülése érdekében a rendelet előírja, hogy a viteldíjaknak az összes alkalmazandó adót, illetéket és díjat tartalmazniuk kell. Emellett a nyilvánosságnak érthető formában tájékoztatást kell kapnia a légi vitel- és fuvardíjakról, valamint az ezekhez kapcsolódó feltételekről. A javaslat kötelezővé teszi a légi fuvarozók számára, hogy díjaikat az utas állampolgársága vagy lakóhelye szerinti megkülönböztetés nélkül, illetve az utazásszervező ügynökség Közösségen belüli székhelyétől függetlenül állapítsák meg.

3. Az előadó észrevételei

Az előadó ésszerűnek és helyesnek véli a Bizottság javaslatát, és egyetért az átdolgozás szükségességével. Véleménye szerint ugyanakkor néhány fontos területen a javaslat módosításra szorul.

Kölcsönbérlet

Jelenleg a kölcsönbérlet tekintetében a tagállamok egymástól eltérő gyakorlatot folytatnak. Ez piactorzuláshoz vezethet, továbbá szociális és biztonsági aggályokat vet fel. Ezért nem lehet kérdéses, hogy új, közös előírásokat kell bevezetni. A 13. cikkben javasolt szabályozás azonban túl messzire megy, és nem veszi figyelembe egyes légitársaságok sajátosságait, elsősorban a szezonalitást. Kívánatos lenne megtalálni a józan érdekegyensúlyt egyrészről a szociális és a biztonsági aggályok, másrészről a légitársaságok zökkenőmentes működése között. Ezért javasoljuk a kölcsönbérlet időkorlátjának 7 hónapra emelését és a kölcsönbérlet gyakoriságára vonatkozó korlátozás eltörlését.

Árak átláthatósága

Az előadó támogatja a Bizottság azon célkitűzését, hogy véget vessen a légitársaságok azon gyakorlatának, hogy viteldíjaikat díjak, adók, illetékek és pótlékok nélkül teszik közzé. Úgy véli ugyanakkor, hogy a légitársaságok teljes viteldíj közzétételére vonatkozó kötelezettségét egyértelműbben kellene megfogalmazni. Az árak átláthatóságának eredményesebb alkalmazása érdekében javasoljuk továbbá e rendelkezések hatókörének kiterjesztését.

Szociális szempontok

A származási országon kívüli telephelyek működtetése a foglalkoztatásra alkalmazandó jogszabályok meghatározása tekintetében problémákat okozott. A probléma megoldása érdekében e tekintetben egyértelmű rendelkezések bevezetését javasoljuk.

Utasok védelme

A bizottsági javaslat semmilyen tényleges biztosítékot nem tartalmaz, amely garantálná, hogy az utasok nem szenvednek kárt a légitársaság csődje esetén, pl. azáltal, hogy a szolgáltatás elmaradása esetén nem térítik vissza az utas pénzét vagy külföldön ragad. Az előadó úgy véli, hogy a rendeletet ki kell egészíteni az utasok védelmét célzó rendelkezésekkel.

Közszolgáltatási kötelezettség és regionális repülőtér

Az előadó meggyőződése, hogy a „regionális repülőtér” közszolgáltatási kötelezettségek céljaira adott bármely meghatározása magában foglalna egyes, gazdaságilag életképes régiókban található repülőtereket, míg kizárna más, gazdasági vagy szociális támogatásra szoruló régiókban található repülőtereket. Mivel a közszolgáltatási kötelezettségek csak a gazdasági vagy szociális értelemben rászoruló régiókat kiszolgáló repülőterek esetében indokoltak, a regionális repülőtér meghatározását törölni kell.

A félreértelmezés és az eltérő alkalmazás elkerülése érdekében a fenti kulcskérdések mellett több definíciót és feltételt is pontosítani kell.

Közösségen belüli légi járatok

A fent említett, több módosító javaslattal érintett kérdésekkel ellentétben az előadó szilárd meggyőződése, hogy a közösségen belüli légi járatok esetében támogatni kell a Bizottság hatáskörének javasolt kiterjesztését. Az első és az ötödik szabadságjog ügyében a Bizottság eredményesebben tárgyalhat, mint a tagállamok külön-külön, amit a szibériai átrepülési jogokról szóló, Oroszországgal kötött megállapodás is bizonyít. Az előadó nem osztja egyes érdekelt felek szubszidiaritással kapcsolatos kételyeit. Ezért javasolja a 15. cikk Bizottság által javasolt formában történő elfogadását.

ELJÁRÁS

Cím

A légi közlekedési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó közös szabályok (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)

Az Európai Parlamentben történo eloterjesztés dátuma

18.7.2006

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

5.9.2006

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

5.9.2006

ENVI

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

EMPL

12.9.2006

ENVI

14.9.2006

IMCO

4.10.2006

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Arūnas Degutis

13.9.2006

 

 

Vizsgálat a bizottságban

19.12.2006

28.2.2007

10.4.2007

 

Az elfogadás dátuma

8.5.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

3

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zsolt László Becsey, Pedro Guerreiro, Antonio López-Istúriz White, Salvatore Tatarella, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Árpád Duka-Zólyomi, Den Dover, Béla Glattfelder