Pranešimas - A6-0178/2007Pranešimas
A6-0178/2007

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių teikiant oro susisiekimo paslaugas Bendrijoje (pakeistas)

11.5.2007 - (COM(2006)0396 – C6‑0248/2006 – 2006/0130(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Arūnas Degutis

Procedūra : 2006/0130(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0178/2007

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių teikiant oro susisiekimo paslaugas Bendrijoje (pakeistas)

(COM(2006)0396 – C6‑0248/2006 – 2006/0130(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0396)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 80 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0248/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6‑0178/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

6 konstatuojamoji dalis

(6) Veiklos licencijas išduodančios valdžios institucijos turėtų pradėti reguliariai tikrinti finansinę oro vežėjų būklę, siekdamos užtikrinti, kad būtų nuolat kontroliuojama, ar visi Bendrijos oro vežėjai vykdo veiklos licencijų reikalavimus. Dėl to Bendrijos oro vežėjai turėtų pateikti reikiamą informaciją apie savo finansinę būklę, ypač per pirmuosius dvejus veiklos metus, nes pastarieji yra labai svarbus laikotarpis, per kurį paaiškėja, ar oro vežėjas yra pajėgus tęsti veiklą rinkoje.

(6) Veiklos licencijas išduodančios valdžios institucijos turėtų pradėti reguliariai tikrinti finansinę oro vežėjų būklę, siekdamos užtikrinti, kad būtų nuolat kontroliuojama, ar visi Bendrijos oro vežėjai vykdo veiklos licencijų reikalavimus. Dėl to Bendrijos oro vežėjai turėtų pateikti reikiamą informaciją apie savo finansinę būklę, ypač per pirmuosius dvejus veiklos metus, nes pastarieji yra labai svarbus laikotarpis, per kurį paaiškėja, ar oro vežėjas yra pajėgus tęsti veiklą rinkoje. Siekiant išvengti dėl valstybių narių lygmeniu taikomų skirtingų taisyklių kylančio konkurencijos iškreipimo, reikia užtikrinti skaidrumą ir visų ES vežėjų finansinei padėčiai įvertinti taikyti bendrą Komisijos ir valstybių narių kontrolę.

Pakeitimas 2

1 straipsnio 1 dalis

1. Šiame reglamente nustatoma licencijų Bendrijos oro vežėjams išdavimo tvarka, Bendrijos oro vežėjų teisė teikti oro susisiekimo paslaugas Bendrijoje ir oro susisiekimo paslaugų Bendrijoje kainų nustatymo tvarka.

1. Šiame reglamente nustatoma licencijų Bendrijos oro vežėjams išdavimo tvarka, Bendrijos oro vežėjų teisė teikti oro susisiekimo paslaugas Bendrijoje ir Bendrijoje teikiamų oro susisiekimo paslaugų kainų nustatymo tvarka. Nustatant kainas informacijos ir nediskriminavimo nuostatos taikomos skrydžiams iš oro uosto, esančio valstybės narės teritorijoje, ir skrydžiams, atliekamiems pagal sutartis su Bendrijos oro vežėju, iš oro uosto, esančio trečiojoje šalyje, į oro uostą, esantį valstybės narės teritorijoje, nebent oro vežėjams numatyti tokie patys įsipareigojimai toje trečiojoje šalyje.

Pagrindimas

Paaiškinimas.

Nustatant kainas informacijos ir nediskriminavimo nuostatomis siekiama apsaugoti keleivius. Įtraukus šias nuostatas į taikymo sritį būtų galima veiksmingiau pritaikyti reglamentą.

Pakeitimas 3

2 straipsnio 15 punktas

(15) „regioninis oro uostas” – tai oro uostas, atitinkantis bent vieną iš II priede nustatytų kriterijų 

Išbraukta.

Pagrindimas

Jei regioninius oro uostus bandoma apibrėžti atsižvelgiant į įsipareigojimus teikti viešąją paslaugą, apibrėžtis apimtų oro uostus, esančius ekonomiškai stipriuose regionuose, ir neapimtų kai kurių oro uostų, kuriems reikalinga ekonominė ir socialinė parama. Įsipareigojimai teikti viešąją paslaugą taikomi oro uostams, esantiems regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ir socialinė parama. Todėl apibrėžtį reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 4

2 straipsnio 19 punktas

(19) "oro susisiekimo kainos" — tai eurais arba vietine valiuta išreikštos kainos, kurias moka keleiviai oro vežėjams arba jų agentams už tų keleivių bei jų bagažo vežimą oro transportu, bei visos šių kainų taikymo sąlygos, įskaitant agentūrai pasiūlytą atlygį, sąlygas, kitas papildomas paslaugas ir įskaitant visus nustatytus mokesčius bei rinkliavas;

(19) oro susisiekimo kainos — tai eurais arba vietine valiuta išreikštos kainos, kurias moka keleiviai oro vežėjams arba jų agentams už tų keleivių bei jų bagažo vežimą oro transportu, bei visos šių kainų taikymo sąlygos, įskaitant agentūrai pasiūlytą atlygį, sąlygas, kitas papildomas paslaugas;

Pagrindimas

Siūloma palikti Tarptautinės oro transporto asociacijos mokesčių apibrėžimą ir reikalauti 24 straipsnyje numatyti mokesčius, rinkliavas ir priemokas.

Pakeitimas 5

2 straipsnio 20 punktas

(20) „oro susisiekimo kainos“ — tai eurais arba vietine valiuta už krovinių vežimą mokėtinos kainos ir tų tarifų taikymo sąlygos, įskaitant agentūrai pasiūlytą atlygį ir sąlygas bei kitas pagalbines paslaugas ir įskaitant visus nustatytus mokesčius bei rinkliavas;

(20) „oro susisiekimo kainos“ — tai eurais arba vietine valiuta už krovinių vežimą mokėtinos kainos ir tų tarifų taikymo sąlygos, įskaitant agentūrai pasiūlytą atlygį ir sąlygas bei kitas pagalbines;

Pagrindimas

Siūloma palikti Tarptautinės oro transporto asociacijos mokesčių apibrėžimą ir reikalauti 24 straipsnyje numatyti mokesčius, rinkliavas ir priemokas.

Pakeitimas 6

2 straipsnio 24a punktas (naujas)

 

(24a) „nuomos be įgulos susitarimas (angl. dry lease)“ – tai oro vežėjų susitarimas, kai orlaivis naudojamas pagal nuomininko oro transporto operatorių sertifikatą (OTOS);

 

Pagrindimas

Siūloma apibrėžtį suderinti su EU-OPS.

Pakeitimas 7

2 straipsnio 24b punktas (naujas)

 

(24b) „nuomos su įgula susitarimas (angl. wet lease)“ – tai oro vežėjų susitarimas, kai orlaivis naudojamas pagal nuomotojo oro transporto operatorių sertifikatą (angl. OTOS);

Pagrindimas

Siūloma apibrėžtį suderinti su EU-OPS.

Pakeitimas 8

2 straipsnio 24c punktas (naujas)

 

(24c) „pagrindinė komercinės veiklos vykdymo vieta“ – įmonės pagrindinės buveinės vieta ir, jeigu turi tokią, registruotoji Bendrijos oro vežėjo buveinė valstybėje narėje, kurioje, iš kurios arba į kurią minėtasis oro vežėjas vykdo didžiąją komercinės veiklos dalį.

Pagrindimas

Šis straipsnis turi būti aiškinamas kartu su 4 straipsnio a punktu. Terminas „komercinė veikla“ yra platesnis negu „oro susisiekimo paslaugos“ ir apima ne skrydžių operacijas, pvz., budėjimo grafikų sudarymą ir techninę priežiūrą. Vartojant terminą „oro susisiekimo paslaugos“ reglamento nebūtų galima taikyti teisėtiems Bendrijos oro vežėjams, pvz., pasaulio mastu dirbantiems ir didelę dalį skydžių už Bendrijos ribų atliekantiems krovinių vežėjams. Ši korekcija būtų taikoma ir 4 straipsnio 10 pakeitimui.

Pakeitimas 9

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Nė vienai įmonei neleidžiama Bendrijoje oro transportu už atlygį ir (arba) samdos pagrindais vežti keleivių, pašto ir (arba) krovinių, jeigu ji neturi atitinkamos veiklos licencijos.

Nė vienai Bendrijoje įsisteigusiai įmonei neleidžiama Bendrijoje oro transportu už atlygį ir (arba) samdos pagrindais vežti keleivių, pašto ir (arba) krovinių, jeigu ji neturi atitinkamos veiklos licencijos.

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžta, kad trečiųjų šalių oro vežėjai gali teikti oro susisiekimo paslaugas Bendrijos viduje.

Pakeitimas 10

3 straipsnio 3 dalies b punktas

(b) vykdant vietinius skrydžius, per kuriuos neatliekamas vežimas tarp skirtingų uostų.

(b) vykdant vietinius skrydžius, per kuriuos neatliekamas keleivių, pašto siuntų ir (arba) krovinių vežimas tarp skirtingų uostų.

Pakeitimas 11

4 straipsnio a punktas

(a) įmonės pagrindinė buveinė ir, jeigu turi tokią, registruotoji jos buveinė yra Bendrijoje ir įmonė didžiausią komercinės veiklos dalį vykdo Bendrijoje;

(a) įmonės pagrindinė komercinės veiklos vykdymo vieta yra Bendrijoje ir įmonė didžiausią komercinės veiklos dalį vykdo Bendrijoje, į Bendriją arba iš Bendrijos;

Pagrindimas

Siekiant išvengti dviprasmybių, tekstas turėtų būti aiškesnis ir jame turėtų būti vartojami 2 straipsnyje apibrėžti terminai.

Pakeitimas 12

4 straipsnio c punktas

(c) jeigu paraiška išduoti licenciją įteikiama valstybės narės valdžios institucijai, įmonės pagrindinė buveinė ir, jeigu turi tokią, registruotoji įmonės buveinė yra minėtoje valstybėje narėje, didelę komercinės veiklos dalį įmonė vykdo toje valstybėje narėje ir, jei oro vežėjo pažymėjimą yra išdavusi nacionalinė valdžios institucija ta pati valstybė narė yra atsakinga už oro vežėjo pažymėjimo tvarkymą;

(c) jeigu paraiška išduoti licenciją įteikiama valstybės narės valdžios institucijai, jos pagrindinė komercinės veiklos vykdymo vieta yra minėtoje valstybėje narėje;

Pagrindimas

Siūloma supaprastinti tekstą pasirenkant 2 straipsnyje vartojamą terminą, o su oro vežėjo pažymėjimu susijusią sąlygą perkelti į 6 straipsnį.

Pakeitimas 13

4 straipsnio ca punktas (naujas)

 

(ca) jeigu įmonė turi arba pagal nuomos be įgulos susitarimą nuomoja vieną orlaivį ar daugiau;

Pagrindimas

Ši sąlyga numatyta Komisijos pasiūlymo 13 straipsnyje, tačiau, kadangi tai yra veiklos licencijos išdavimo sąlyga, ją reikėtų įtraukti į 4 straipsnį.

Pakeitimas14

4 straipsnio d punktas

(d) įmonės vykdoma pagrindinė veikla yra susijusi tik su oro transportu arba su kita komercine veikla, susijusia su orlaivių eksploatacija, jų remontu arba priežiūra.

(d) įmonės vykdoma pagrindinė veikla yra susijusi tik su oro susisiekimo paslaugų teikimu arba su kita komercine veikla, susijusia su orlaivių eksploatacija, jų remontu arba priežiūra;

Pagrindimas

Turėtų būti vartojamas 2 straipsnyje apibrėžtas terminas.

Pakeitimas15

4 straipsnio ha punktas (naujas)

 

(ha) jeigu įmonė pateikia įrodymų, kad yra pakankamai apsidraudusi ir todėl sugebės sugrąžinti sumokėtus pinigus ir padengti repatriacijos išlaidas, jei ji negalėtų vežti keleivių dėl savo nemokumo ar veiklos licencijos galiojimo panaikinimo.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad atitinkamo oro vežėjo nemokumo atveju keleiviai nepatirtų papildomos finansinės žalos.

Pakeitimas 16

5 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

 

(ba) jos grynasis kapitalas sudaro ne mažiau kaip 100 000 eurų.

Pagrindimas

Grynojo kapitalo apimtis yra finansinės įmonių padėties rodiklis. Todėl kiekvienas oro vežėjas šiuo atžvilgiu turi atitikti minimalius kriterijus.

Pakeitimas 17

5 straipsnio 2 dalis

2. Taikant 1 dalį, kiekvienas pareiškėjas pateikia mažiausiai pirmųjų trijų veiklos metų verslo planą. Verslo plane, be kita ko, detaliai nurodomi finansiniai pareiškėjo ryšiai su kitomis komercinėmis veiklos rūšimis, kuriomis pareiškėjas verčiasi tiesiogiai arba per susijusias įmones. Pareiškėjas taip pat pateikia visą susijusią informaciją; pirmiausia — I priedo 1 dalyje nurodytus duomenis.

2. Taikant 1 dalį, kiekvienas pareiškėjas pateikia mažiausiai pirmųjų trijų veiklos metų verslo planą. Verslo plane, be kita ko, detaliai nurodomi finansiniai pareiškėjo ryšiai su kitomis komercinėmis veiklos rūšimis, kuriomis pareiškėjas verčiasi tiesiogiai arba per susijusias įmones. Pareiškėjas taip pat pateikia visą susijusią informaciją; pirmiausia — I priedo 1 dalyje nurodytus duomenis. Kiekvienas pareiškėjas priima nuostatas, kaip išvengti arba sušvelninti neigiamas socialines bankroto pasekmes.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nenumatyta jokių nuostatų, susijusių su neigiamomis socialinėmis oro laivyno bendrovių bankroto pasekmėmis.

Pakeitimas 18

5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos oro vežėjams, dirbantiems su mažiau nei 10 tonų (didžiausias kilimo svoris) sveriančiais ir (arba) mažiau nei 20 sėdimų vietų turinčiais orlaiviais. Šie oro vežėjai visada turi sugebėti įrodyti, kad jų grynasis kapitalas sudaro ne mažiau 100000 eurų arba kai licencijas išduodanti institucija paprašo, pateikti informaciją, susijusią su 9 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimu.

Šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos oro vežėjams, dirbantiems su mažiau nei 10 tonų (didžiausias kilimo svoris) sveriančiais ir (arba) mažiau nei 20 sėdimų vietų turinčiais orlaiviais. Šie oro vežėjai visada turi sugebėti įrodyti, kad jų grynasis kapitalas sudaro ne mažiau kaip 100000 eurų arba kai licencijas išduodanti kompetentinga institucija paprašo pateikti informaciją, susijusią su 9 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimu.

Pagrindimas

Formuluotė turėtų būti suderinta su apibrėžtimis.

Pakeitimas 19

6 straipsnio 2 dalis

2. Visi pakeitimai, kurie buvo padaryti Bendrijos oro vežėjui išduotame OVP, įtraukiami į oro vežėjo veiklos licenciją.

2. Visi pakeitimai, kurie buvo padaryti Bendrijos oro vežėjui išduotame OVP, jei būtina, įtraukiami į oro vežėjo veiklos licenciją.

Pagrindimas

OVP yra dokumentas, kuris dažnai keičiamas atsižvelgiant į pasikeitimus oro laivyne. Nėra būtinybės kaskart keisti vežėjo veiklos licencijos pakeitus OVP.

Pakeitimas 20

6 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Jei oro vežėjo pažymėjimą (OVP) išduoda valstybės narės valdžios institucijos, tos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos atsakingos už OVP išdavimą Bendrijos vežėjui, atsisakymą išduoti, OVP panaikinimą arba jo galiojimo sustabdymą.

Pagrindimas

Turėtų būti apibrėžta atsakomybė už OVP ir veiklos licencijų išdavimą ir priežiūrą.

Pakeitimas 21

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Kompetentinga licencijas išduodanti institucija atidžiai stebi, ar laikomasi šio skyriaus reikalavimų. Kompetentinga licencijas išduodanti institucija bet kokiu atveju po dviejų metų nuo naujos veiklos licencijos išdavimo svarsto iš naujo, ar laikomasi minėtų reikalavimų, jeigu ji įtaria apie galimą neatitiktį, arba gavusi Komisijos prašymą.

Kompetentinga licencijas išduodanti institucija atidžiai stebi, ar laikomasi šio skyriaus reikalavimų. Kompetentinga licencijas išduodanti institucija bet kokiu atveju svarsto iš naujo, ar laikomasi minėtų reikalavimų šiais atvejais:

(a) po dvejų metų nuo naujos veiklos licencijos išdavimo arba

(b) jeigu ji įtaria apie galimą neatitiktį, arba

(c) gavusi Komisijos prašymą.

Pagrindimas

Turi būti aiškiai apibrėžta, kad reikalavimų būtų laikomasi visais trimis išvardytais atvejais.

Pakeitimas 22

8 straipsnio 3 dalies b punktas

(b) daugiau nei trims mėnesiams nutraukia veiklą.

(b) daugiau nei šešiems mėnesiams nutraukia veiklą.

Pagrindimas

Praktikoje pasitvirtino ir turėtų būti taikomas šešių mėnesių veiklos nutraukimo terminas.

Pakeitimas 23

8 straipsnio 5 dalies a punktas

(a) iš anksto praneša apie ketinimus iš esmės keisti savo veiklos mastą;

(a) iš anksto praneša apie ketinimus teikti naują reguliarią arba nereguliarią oro transporto paslaugą žemyne arba pasaulio regione, kuriame anksčiau šios paslaugos neteikė, ir informuoti apie naudojamų orlaivių rūšies ar jų skaičiaus pokyčius arba apie ketinimus iš esmės keisti savo veiklos mastą;

Pagrindimas

Dabartiniame reglamento 2407/92 variante aiškiau apibrėžiami atvejai, kada reikėtų informuoti kompetentingą licencijas išduodančią instituciją. Taigi teksto nevertėtų keisti.

Pakeitimas 24

8 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalys netaikomos oro vežėjams, dirbantiems su mažiau nei 10 tonų (didžiausias kilimo svoris) sveriančiais ir (arba) mažiau nei 20 sėdimų vietų turinčiais orlaiviais. Šie oro vežėjai visada turi sugebėti įrodyti, kad jų grynasis kapitalas sudaro ne mažiau kaip 100000 eurų arba kai licencijas išduodanti institucija paprašo, pateikti informaciją, susijusią su 9 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimu.

Šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalys netaikomos oro vežėjams, dirbantiems su mažiau nei 10 tonų (didžiausias kilimo svoris) sveriančiais ir (arba) mažiau nei 20 sėdimų vietų turinčiais orlaiviais. Šie oro vežėjai visada turi sugebėti įrodyti, kad jų grynasis kapitalas sudaro ne mažiau kaip 100000 eurų arba kai licencijas išduodanti kompetentinga institucija paprašo pateikti informaciją, susijusią su 9 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimu.

Pagrindimas

Formuluotė turėtų būti suderinta su apibrėžimais.

Pakeitimas 25

9 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa

Kompetentinga licencijas išduodanti institucija gali sustabdyti veiklos licencijos galiojimą arba ją panaikinti, jei jai neįrodoma, kad Bendrijos oro vežėjas 12 mėnesių gali vykdyti savo esamus ir galimus įsipareigojimus.

Kompetentinga licencijas išduodanti institucija gali sustabdyti veiklos licencijos galiojimą arba ją panaikinti, jei ji pagrįstai įtaria, kad Bendrijos oro vežėjas nesugebės 12 mėnesių vykdyti savo esamų ir galimų įsipareigojimų.

Pagrindimas

Sąsaja su „įrodymu“ institucijai teisiniu požiūriu nepatikima. Reikia objektyvesnio ir aiškesnio kriterijaus. Minėtas kriterijus galėtų būti plačiai paplitusi pagrįsto įtarimo sąlyga.

Pakeitimas 26

9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Kompetentinga licencijas išduodanti institucija gali išduoti laikiną licenciją, galiojančią ne ilgiau nei 12 mėnesių , kol bus atlikta finansinė Bendrijos oro vežėjo reorganizacija, jei į šią laikiną licenciją yra įtraukti visi oro vežėjo pažymėjimo pakeitimai ir jei galima patikimai numatyti, kad per minėtą laikotarpį įmanoma atlikti reikiamą finansinę reorganizaciją.

Kompetentinga licencijas išduodanti institucija gali išduoti laikiną licenciją, galiojančią ne ilgiau nei 12 mėnesių, kol bus atlikta finansinė Bendrijos oro vežėjo reorganizacija, jei nekyla pavojus saugumui ir į šią laikiną licenciją yra įtraukti visi oro vežėjo pažymėjimo pakeitimai ir jei galima patikimai numatyti, kad per minėtą laikotarpį įmanoma atlikti reikiamą finansinę reorganizaciją.

Pagrindimas

Saugumo reikalavimų laikymasis turėtų būti viena iš aiškių priežasčių gauti laikiną licenciją.

Pakeitimas 27

9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Jeigu atsiranda patikimų duomenų, leidžiančių įtarti apie finansinius sunkumus arba jeigu iškeliama nemokumo ar kita panaši byla oro vežėjui, kuriam licenciją yra išdavusi kompetentinga licencijas išduodanti institucija, ši institucija nedelsdama nuodugniai įvertina finansinę būklę ir, remdamasi įvertinimo išvadomis ir laikydamasi šio straipsnio nuostatų per tris mėnesius iš naujo apsvarsto veiklos licencijos statusą.

Jeigu atsiranda patikimų duomenų, leidžiančių įtarti apie finansinius sunkumus arba jeigu iškeliama nemokumo ar kita panaši byla Bendrijos oro vežėjui, kuriam licenciją yra išdavusi kompetentinga licencijas išduodanti institucija, ši institucija nedelsdama nuodugniai įvertina finansinę būklę ir, remdamasi įvertinimo išvadomis ir laikydamasi šio straipsnio nuostatų, per tris mėnesius iš naujo apsvarsto veiklos licencijos statusą.

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 28

9 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Kompetentinga licencijas išduodanti institucija Komisijai praneša apie tai, kad oro vežėjas nevykdo įsipareigojimo per šešių mėnesių laikotarpį pranešti apie patikrintas sąskaitas, ir apie priemones, kurių imasi ši pranešančioji institucija.

Kompetentinga licencijas išduodanti institucija Komisijai praneša apie tai, kad Bendrijos oro vežėjas nevykdo įsipareigojimo per šešių mėnesių laikotarpį pranešti apie patikrintas sąskaitas, ir apie priemones, kurių imasi ši pranešančioji institucija.

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 29

12 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeidžiant 13 straipsnio 2 dalies Bendrijos oro vežėjo naudojamas orlaivis registruojamas nacionaliniame veiklos licenciją išduodančios valstybės narės registre, arba Bendrijoje.

1. Nepažeidžiant 13 straipsnio 2 dalies Bendrijos oro vežėjo naudojamas orlaivis registruojamas Bendrijoje. Valstybė narė, kurios kompetentinga institucija atsakinga už veiklos licencijos išdavimą Bendrijos oro vežėjui, gali reikalauti oro vežėjo naudojamą orlaivį įtraukti į nacionalinį registrą.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas gali sukelti saugos problemų. Dėl to saugos priežiūra taptų fragmentiška, o atskaitomybės ribos neaiškios. Svarbu, kad valstybės narės galėtų ir toliau reikalauti, kad licencijas gavusieji užregistruotų orlaivį į nacionalinį registrą.

Pakeitimas 30

13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Turimo orlaivio faktas nėra sąlyga veiklos licencijai išduoti arba kontroliuoti naudojimąsi ja.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi tai yra sąlyga norint gauti veiklos licenciją, šią pastraipą reikėtų perkelti į 4 straipsnį.

Pakeitimas 31

13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Trumpalaikių nuomos sutarčių atveju, siekdama patenkinti laikinus Bendrijos oro vežėjo poreikius arba kitais atvejais, susiklosčius nepaprastosioms aplinkybėms, kompetentinga licencijas išduodanti institucijai gali leisti nesilaikyti 12 straipsnio 1 dalyje nustatyto registravimo reikalavimų. Bet kokiu atveju jokiam Bendrijos oro vežėjui nesuteikiama teisė atsisakyti, siekiant, kad būtų patenkinamas laikinasis poreikis arba kad būtų susitvarkyta su padėtimi, trunkančia ilgiau nei šešis mėnesius ir susiklosčiusia dėl išskirtinių aplinkybių, nors teisę atsisakyti galima suteikti tik kartą ir ne ilgiau nei šešiems mėnesiams (ji suteikiama ne iš eilės einančiam antram laikotarpiui).

2. Trumpalaikių nuomos su įgula sutarčių atveju, siekdama patenkinti laikinus Bendrijos oro vežėjo poreikius arba kitais atvejais, susiklosčius nepaprastosioms aplinkybėms, kompetentinga licencijas išduodanti institucija gali leisti nesilaikyti 12 straipsnio 1 dalyje nustatyto registravimo reikalavimų, jeigu:

a) Bendrijos oro vežėjas gali pateisinti, kad tokia nuoma reikalinga norint patenkinti išimtinį poreikį; tokiu atveju teisę atsisakyti galima suteikti ne ilgesniam nei septynių mėnesių laikotarpiui, kurį išskirtinėmis aplinkybėmis galima atnaujinti vieną kartą dar septyniems mėnesiams; arba

b) Bendrijos oro vežėjas įrodo, kad nuoma būtina siekiant patenkinti sezono metu padidėjusius poreikius, kurių tinkamai negalima patenkinti nuomojantis orlaivį, kuris užregistruotas pagal 12 straipsnio 1 dalį; tokiu atveju teisę atsisakyti galima suteikti daugiausia septynių mėnesių laikotarpiui, kurį galima atnaujinti; arba

c) Bendrijos oro vežėjas įrodo, kad nuoma būtina siekiant išspręsti nenumatytas problemas dėl veiklos sunkumų, pvz., technines problemas, ir netikslinga nuomoti orlaivio, kuris užregistruotas pagal 12 straipsnio 1 dalį; tokiu atveju teisė atsisakyti suteikiama ribotam laikotarpiui, kuris neišvengiamai būtinas siekiant išspręsti problemas dėl sunkumų.

Pakeitimas 32

13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Jeigu orlaivis nuomojamas su įgula, minėtos išlygos taikomos atsižvelgiant į tai, ar yra sudarytas galiojantis susitarimas, kuriame yra nustatomas abipusiškumo principas, kuriuo vadovaudamasi atitinkama valstybė narė ar Bendrija su trečiąja šalimi (joje yra įregistruotas nuomojamas orlaivis) sudaro orlaivio nuomos su įgula susitarimą.

Minėtos išlygos taikomos atsižvelgiant į tai, ar yra sudarytas galiojantis susitarimas, kuriame yra nustatomas abipusiškumo principas, kuriuo vadovaudamasi atitinkama valstybė narė ar Bendrija su trečiąja šalimi (joje yra įregistruotas nuomojamas orlaivis) sudaro orlaivio nuomos su įgula susitarimą.

Pagrindimas

Komisijos nuogąstavimai dėl socialinių ir saugumo standartų tinka tik nuomos su įgula atveju.

Pakeitimas 33

13 straipsnio 4 dalis

4. Kompetentinga licencijas išduodanti institucija netvirtina sutarčių, kurių pagrindu nuomojami orlaiviai su įgula oro vežėjui, kuriam ji išdavė veiklos licenciją, jei ta institucija nustatė ir atitinkamam oro vežėjui raštiškai pranešė, kad nesilaikoma atitinkamoje Bendrijos teisėje nustatytiesiems lygiaverčių saugumo standartų.

4. Kompetentinga licencijas išduodanti institucija netvirtina sutarčių, kurių pagrindu nuomojami orlaiviai su įgula arba be jos oro vežėjui, kuriam ji išdavė veiklos licenciją, jei ta institucija nustatė ir atitinkamam oro vežėjui raštiškai pranešė, kad laikomasi visų atitinkamoje Bendrijos teisėje nustatytiesiems lygiaverčių saugumo standartų.

Pagrindimas

Saugumo standartai svarbūs ne tik nuomojant orlaivius su įgula, bet ir nuomojant orlaivius be jos.

Pakeitimas 34

14a straipsnis (naujas)

 

14a straipsnis

Teisės gintis

 

Kompetentinga licencijas išduodanti institucija ir Komisija užtikrina, kad priimant sprendimą laikinai sustabdyti arba panaikinti Bendrijos oro vežėjo veiklos licenciją pastarajam suteikiama galimybė būti išklausytam, taip pat ir tais atvejais, kai reikia laikytis skubiosios tvarkos.

Pagrindimas

Oro linijos, kurios laikomos finansiškai silpnomis, turi turėti teisę būti išklausytos anksčiau negu jų veiklai bus padaryta nepataisoma žala.

Pakeitimas 35

14b straipsnis (naujas)

 

14b straipsnis

Socialinė teisėkūra

 

Bendrijos oro vežėjo, vykdančio savo veiklą ne valstybės narės teritorijoje, kur šis Bendrijos oro vežėjas turi pagrindinę verslo veiklos vykdymo vietą, darbuotojams valstybės narės užtikrina, kad Bendrijos ir valstybių narių socialinė teisėkūra taikoma tinkamai.

Pagrindimas

Kai veikla vykdoma ne kilmės šalyje, neaišku, kokius teisės aktus reikėtų taikyti personalui. Siekiant išvengti neaiškumų, nuostatos turi būti aiškiai apibrėžtos.

Pakeitimas 36

15 straipsnio 5 dalis

5. Nepaisant valstybių narių dvišalių susitarimų nuostatų ir atsižvelgiant į įmonėms taikomas Bendrijos konkurencijos taisykles atitinkama(-os) valstybė narė(-ės) Bendrijos oro vežėjams leidžia sujungti oro susisiekimo paslaugas ir teikiant oro susisiekimo paslaugas į tų valstybių narių teritorijoje esantį bet kokį oro uostą, iš to uosto arba per jį teikiant paslaugas į visas trečiųjų šalių vietoves tartis dėl bendrojo kodo naudojimo.

5. Nepaisant valstybių narių dvišalių susitarimų nuostatų ir atsižvelgiant į įmonėms ir valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišalių susitarimų nuostatoms taikomas Bendrijos konkurencijos taisykles atitinkama (-os) valstybė narė (-ės) Bendrijos oro vežėjams leidžia sujungti oro susisiekimo paslaugas ir teikiant oro susisiekimo paslaugas į tų valstybių narių teritorijoje esantį bet kokį oro uostą, iš to uosto arba per jį teikiant paslaugas į visas trečiųjų šalių vietoves su visais oro vežėjais tartis dėl bendrojo kodo naudojimo.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama nustatyti, kad liberalizavimas būtų taikomas tik Europos Sąjungoje ir tik Bendrijos oro vežėjams nekeičiant esamų dvišalių susitarimų su trečiosiomis šalimis. Siekiant laikytis abipusiškumo principo trečiųjų šalių vežėjams leidimai bus suteikiami tik tuo atveju, kai jie turės teisių pagal oro susisiekimo paslaugų sutartis.

Pakeitimas 37

16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Valstybė narė, pasikonsultavusi su kitomis atitinkamomis valstybėmis narėmis, informavusi Komisiją ir maršrute dirbančius oro vežėjus, gali nustatyti tokio masto su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų, teikiamų regioniniam oro uostui arba nerentabiliam maršrutui, vedančiam į bet kurį jos teritorijoje esantį regioninį oro uostą, jeigu bet kuris iš šių maršrutų yra gyvybiškai svarbus oro uosto regiono ekonominei plėtrai. Minėtas įpareigojimas nustatomas tik tokiu mastu, kad tame maršrute būtų užtikrintas minimalių reguliaraus oro susisiekimo paslaugų, atitinkančių nustatytus tęstinumo, reguliarumo, kainos nustatymo arba minimalaus keleivių vietų skaičiaus standartus, kurių oro vežėjai, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, neprisiimtų, teikimas.

Valstybė narė, pasikonsultavusi su kitomis atitinkamomis valstybėmis narėmis, informavusi Komisiją, atitinkamus oro uostus ir maršrute dirbančius oro vežėjus, gali nustatyti tokio masto su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų, teikiamų oro uostui arba nerentabiliam maršrutui, vedančiam į bet kurį jos teritorijoje esantį oro uostą, jeigu bet kuris iš šių maršrutų yra gyvybiškai svarbus oro uosto aptarnaujamo regiono ekonominei ir socialinei plėtrai. Minėtas įpareigojimas nustatomas tik tokiu mastu, kad tame maršrute būtų užtikrintas minimalių reguliaraus oro susisiekimo paslaugų, atitinkančių nustatytus tęstinumo, reguliarumo, kainos nustatymo arba minimalaus keleivių vietų skaičiaus standartus, kurių oro vežėjai, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, neprisiimtų, teikimas.

Pagrindimas

Kadangi su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų tikslas yra teikti paslaugas maršrutu, kuris yra „gyvybiškai svarbus oro uosto regiono ekonominei plėtrai“, bet koks oro uostas, esantis regione, kuriam būtina ekonominė plėtra, turėtų būti laikomas tinkamu su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų maršrutu. Jei regioninius oro uostus bandoma apibrėžti atsižvelgiant į įsipareigojimus teikti viešąją paslaugą, apibrėžtis apimtų oro uostus, esančius ekonomiškai stipriuose regionuose, ir neapimtų kai kurių oro uostų, kuriems reikalinga ekonominė ir socialinė parama. Taigi reikėtų vengti termino „regioninis oro uostas“. Be to, labai svarbu įtraukti oro uostus, esančius regionuose, kuriems reikalinga socialinė plėtra.

Pakeitimas 38

16 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

6. Jeigu valstybė narė ketina nustatyti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, visą numatomo įpareigojimo tekstą valstybė narė nusiunčia Komisijai, atitinkamoms valstybėms narėms ir oro vežėjams, kurie vykdo veiklą minėtu maršrutu.

6. Jeigu valstybė narė ketina nustatyti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, visą numatomo įpareigojimo tekstą valstybė narė nusiunčia Komisijai, atitinkamoms valstybėms narėms, atitinkamiems oro uostams ir oro vežėjams, kurie vykdo veiklą minėtu maršrutu.

Pagrindimas

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų įvedimas daro poveikį ne tik oro laivyno bendrovėms, bet ir oro uostams. Todėl turėtų būti numatyta pareiga konsultuotis ir su jais.

Pakeitimas 39

19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Valstybė narė, pasitarusi su atitinkamais oro vežėjais, gali nediskriminuodama paskirties vietovių Bendrijoje atžvilgiu, dėl pilietybės arba oro vežėjo tapatybės reglamentuoti oro eismo paskirstymą tarp oro uostų, jeigu laikomasi šių sąlygų:

2. Valstybė narė, pasitarusi su atitinkamais oro vežėjais ir oro uostais, gali nediskriminuodama paskirties vietovių Bendrijoje atžvilgiu, dėl pilietybės arba oro vežėjo tapatybės reglamentuoti oro eismo paskirstymą tarp oro uostų, jeigu laikomasi šių sąlygų:

Pagrindimas

Oro eismo paskirstymas daro poveikį ne tik oro laivyno bendrovėms, bet ir oro uostams. Todėl turėtų būti numatyta pareiga konsultuotis ir su jais.

Pakeitimas 40

19 straipsnio 2 dalies a punktas

(a) oro uostais naudojamasi teikiant paslaugas tam pačiai miestui arba aglomeracijai;

(a) oro uostais naudojamasi teikiant paslaugas tam pačiai miestui arba aglomeracijai, kurioje jie visi yra;

Pagrindimas

Dėl aiškumo. Kaip alternatyvą galima nustatyti kelionės viešuoju transportu laiką.

Pakeitimas 41

19 straipsnio 2 dalies b punktas

(b) oro uostai aptarnaujami lygiaverte transporto infrastruktūra; ir

(b) oro uostai aptarnaujami lygiaverte transporto infrastruktūra, kad viešuoju transportu būtų galima atvykti į oro uostą per 1 valandą; ir

Pagrindimas

Šioje vietoje Komisijos tekstą reikia sukonkretinti ir išdėstyti aiškiau, kad skirstant oro eismą nebūtų užsimota per plačiai.

Pakeitimas 42

19 straipsnio 2 dalies c punktas

(c) iš oro uostų į miestą arba aglomeraciją, kurią jie aptarnauja, ir priešinga kryptimi teikiamos dažnos, patikimos ir veiksmingos viešojo transporto susisiekimo paslaugos 

(c) tarp oro uostų, taip pat iš oro uostų į miestą arba aglomeraciją, kurią jie aptarnauja, ir priešinga kryptimi teikiamos dažnos, patikimos ir veiksmingos viešojo transporto susisiekimo paslaugos.

Pagrindimas

Dėl aiškumo. Kaip alternatyvą galima nustatyti kelionės viešuoju transportu laiką.

Pakeitimas 43

21 straipsnio įvadinė dalis

Nepažeidžiant 23 straipsnio šis skyrius netaikomas:

Nepažeidžiant 23 ir 24 straipsnių šis skyrius netaikomas:

Pagrindimas

Trečiųjų šalių oro vežėjams ir su viešąja paslauga susijusiems įsipareigojimams (angl. PSO) turėtų būti taikomos kainų skaidrumo taisyklės.

Pakeitimas 44

23 straipsnis

23 straipsnis

 

Pirmavimas nustatant kainas

 

Nepažeidžiant susitarimų, kuriuos Bendrija su trečiąja šalimi yra sudariusi dėl oro susisiekimo paslaugų tarp Bendrijos oro uostų, tik Bendrijos oro vežėjai turi teisę siūlyti naujus produktus arba nustatyti mažesnes oro susisiekimo kainas, nei mokamas už tokius pačius produktus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pirmavimas nustatant kainas yra pasenęs. Jo nebereikia.

Pakeitimas 45

24 straipsnio -1 dalis (nauja)

 

-1. Šis straipsnis taikomas skrydžiams iš oro uosto, esančio valstybės narės teritorijoje, ir skrydžiams, atliekamiems pagal sutartis su Bendrijos oro vežėju, iš oro uosto, esančio trečiojoje šalyje, į oro uostą, esantį valstybės narės teritorijoje, nebent oro vežėjams numatyti tokie patys įsipareigojimai trečiojoje šalyje.

Pagrindimas

Nustatant kainas informacijos ir nediskriminavimo nuostatomis siekiama apsaugoti keleivius. Įtraukus šias nuostatas į taikymo sritį būtų galima veiksmingiau pritaikyti reglamentą.

Pakeitimas 46

24 straipsnio 1 dalis

1. Bendrijoje dirbantys oro vežėjai plačiajai visuomenei prašymu informuoja pateikia išsamią informaciją apie jų oro susisiekimo kainas ir tarifus bei susijusius sąlygas.

1. Bendrijoje dirbantys oro vežėjai pagal 2 straipsnio 19 ir 20 dalis plačiajai visuomenei pateikia išsamią informaciją apie jų oro susisiekimo kainas ir tarifus bei susijusias sąlygas, įskaitant informaciją apie visus trečiajai šaliai mokamus taikomus mokesčius, privalomas rinkliavas ir priemokas.

Į visas paskelbtas oro susisiekimo kainas (įskaitant paskelbtas internete), tiesiogiai arba netiesiogiai adresuotas keleiviams, turi būti įtraukti visi taikomi mokesčiai, privalomos rinkliavos ir priemokos, kurie žinomi paskelbimo metu. Į oro susisiekimo kainas neįtraukiamos išlaidos, kurių oro vežėjai iš tikrųjų nepadengia.

Apie neprivalomus kainų priedus pranešama aiškiu, skaidriu ir nedviprasmišku būdu pradedant įsigyti bilietus, o keleiviui turi būti suteikta galimybė laisvai juos pasirinkti. Netiesioginiai susitarimai pritarti tokiems kainų priedams negalioja.

Apie visas išlaidas, kurios nėra oro susisiekimo kainos dalis ir kurių nerenka Bendrijoje skraidantys oro vežėjai, pagal Reglamento Nr. 2111/2005 2 straipsnio d punktą turi aiškiai pranešti bilietų pardavėjas.

Pakeitimas 47

24 straipsnio 2 dalis

2. Oro vežėjai oro susisiekimo kainas nustato nediskriminuodami keleivių jų pilietybės arba gyvenamosios vietos atžvilgiu arba neatsižvelgdami į kelionių organizatoriaus įsisteigimo vietą Bendrijoje.

2. Oro vežėjai užtikrina prieigą prie oro susisiekimo kainų nediskriminuodami keleivių jų pilietybės arba gyvenamosios vietos atžvilgiu arba neatsižvelgdami į kelionių organizatoriaus įsisteigimo vietą Bendrijoje.

Oro laivyno bendrovės neprimeta keleiviams ir kelionių agentūroms taisyklių, dėl kurių būtų praktiškai apribota jų galimybė laisvai ir nešališkai gauti informaciją apie oro susisiekimo kainas.

Pagrindimas

Galima leisti siūlyti skirtingas kainas, tačiau būtina užtikrinti, kad jos būtų prieinamos visiems be diskriminacijos.

Šis pakeitimas grindžiamas tuo, kad dabartinė formuluotė nepakankama siekiant užkirsti kelią bet kokiai galimai diskriminacijai dėl keleivio gyvenamosios vietos.

Pakeitimas 48

24 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Siekdami įvykdyti 1–2 dalyse nustatytus įpareigojimus, oro vežėjai pateikia išsamią informaciją apie jų oro susisiekimo kainas ir tarifus bei susijusias sąlygas, įskaitant visus trečiųjų šalių naudai imamus mokesčius, rinkliavas ir kitą atlygį, suskirstydami minėtą informaciją į šias kategorijas:

– mokesčiai ir kitos valstybės rinkliavos;

– rinkliavos skrydžių saugumui užtikrinti;

– mokesčiai, rinkliavos, kitas atlygis ir kitos išlaidos, priskiriamos oro laivyno bendrovėms;

– mokesčiai, rinkliavos, kitas atlygis ir kitos išlaidos, priskiriamos oro uosto eksploatuotojui.

Pagrindimas

Vartotojo mokama galutinė kaina kai kuriais atvejais apima ir veiksnius, kurių oro vežėjai negali kontroliuoti arba pateikti (rinkliavas už tarpininkavimą įsigyjant bilietus ir pan.). Todėl oro vežėjams gali būti taikoma pareiga informuoti tik apie jų nustatytas kainas.

Be to, reglamente turėtų būti aiškiai nustatyta, pagal kokias kategorijas turėtų būti išdėstytos atitinkamos kainos dalys.

Pakeitimas 49

24 straipsnio 2b dalis (nauja)

 

2b. Vartotojams pateikiama išsami informacija apie visus prie bilieto kainos pridedamus mokesčius, rinkliavas ir priemokas.

Pagrindimas

Oro laivyno bendrovių keleiviai turi būti traktuojami kaip ir kiti vartotojai, turintys teisę į aiškią ir išsamią informaciją apie kainą, kurią galiausiai turės sumokėti. Ypač reikia atsižvelgti į rezervavimą internetu, nes tai dažnai vienintelis būdas, kaip rezervuoti pigių skrydžių bendrovių bilietus.

Pakeitimas 50

24a straipsnis (naujas)

 

24a straipsnis

Skaidrumas nustatant kainas

 

Kai oro uosto arba orlaivio saugumui užtikrinti skiriamos išlaidos įtraukiamos į bilieto kainą, jos biliete pateikiamos atskirai arba kitaip nurodomos keleiviui. Valstybių narių, oro vežėjų arba kitų subjektų imami saugumo užtikrinimo mokesčiai ir priemokos turi būti skaidrūs ir naudojami tik oro uosto arba orlaivio saugumo išlaidoms padengti.

Pagrindimas

Išlaidų saugumui vis daugėja. Vartotojas turi teisę žinoti, kokio jos dydžio ir kur naudojamos.

Pakeitimas 51

24b straipsnis (naujas)

 

24b straipsnis
Sankcijos

 

Valstybės narės užtikrina šiame skyriuje nustatytų taisyklių laikymąsi ir nustato sankcijas už šių taisyklių pažeidimą. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Pagrindimas

Komisijos dokumente nenumatyta sankcijų, jei nebus laikomasi kainų taisyklių.

Pakeitimas 52

26 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės ir Komisija bendradarbiauja taikydamos šį reglamentą.

1. Valstybės narės ir Komisija bendradarbiauja taikydamos šį reglamentą ir stebėdamos jo įgyvendinimą.

Pagrindimas

Reikia nuolatinio stebėjimo, kuriame dalyvautų visi suinteresuoti subjektai, įskaitant darbuotojų atstovus.

Pakeitimas 53

II PRIEDAS

II PRIEDAS

16 straipsnyje minimų regioninių oro uostų apibrėžtis

Regioniniais oro uostais laikomi visi oro uostai, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

(a) metinis oro eismo intensyvumas yra toks, kad oro uostas per metus aptarnauja ne daugiau nei 900000 keleivių;

(b) metinis oro eismo intensyvumas yra toks, kad oro uoste per metus perkraunama ne daugiau nei 50000 tonų krovinių;

(c) uostas yra valstybei narei priklausančioje saloje;

Išbraukta.

Pagrindimas

Jei regioninius oro uostus bandoma apibrėžti atsižvelgiant į įsipareigojimus teikti viešąją paslaugą, apibrėžtis apimtų oro uostus, esančius ekonomiškai stipriuose regionuose, ir neapimtų kai kurių oro uostų, kuriems reikalinga ekonominė ir socialinė parama. Įsipareigojimai teikti viešąją paslaugą taikomi oro uostams, esantiems regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ir socialinė parama. Todėl apibrėžtį reikėtų išbraukti.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Pagrindas

Reglamentai (EEB) Nr. 2407/92, 2408/92 ir 2409/92 sudaro „trečiąjį nuostatų rinkinį“, skirtą vidaus oro susisiekimo rinkai, ir tai yra galutinis jos liberalizavimo etapas. Juose nustatytos priemonės buvo nuosekliai taikomos nuo 1993 m. sausio mėn., įsigaliojus reglamentams, iki 1997 m. balandžio mėn., kai Bendrijoje buvo sukurta laisvojo kabotažo sistema.

Reglamente (EEB) Nr. 2407/92 nustatoma licencijų išdavimo oro vežėjų bendrovėms ir jų panaikinimo tvarka bei be jokio diskriminavimo apibrėžiama Bendrijos oro vežėjo sąvoka.

Be to, jame išvardijamos sąlygos, kuriomis Bendrijos oro vežėjai gali nuomotis ne Bendrijoje registruotus orlaivius.

Reglamente (EEB) Nr. 2408/92 nustatomas pagrindinis nevaržomo Bendrijos oro vežėjų naudojimosi Bendrijos oro trasomis principas ir įtvirtinamos galimų nukrypimų nuo šio principo laikymosi normos. Jos taikytinos įsipareigojimams teikti viešąsias paslaugas ar situacijose, keliančiose rimtų perkrovos ir aplinkosaugos problemų.

Be to, šiame reglamente išdėstomi „oro uostų sistemos“ apibrėžimo ir srautų tarp atskirų oro uostų paskirstymo kriterijai.

Reglamente (EEB) Nr. 2409/92 liberalizuojamos oro linijų bilietų kainos, t. y. nustatoma tvarka, kuri leistų valstybėms narėms apsisaugoti nuo per daug aukštų, vartotojams žalingų kainų ir sustabdyti šių smukimą, galintį pakenkti visų vežėjų finansiniam stabilumui.

Pradėjus taikyti „trečiojo rinkinio“ nuostatas, įvyko neregėta Europoje oro susisiekimo sektoriaus plėtra: išnyko senosios monopolijos, buvo sukurta kabotažo sistema ir visose rinkose suintensyvėjo vartotojams naudinga konkurencija (ypač kainų srityje). Taip stipriai reguliuojama, dvišaliais susitarimais pagrįsta Europos aviacijos rinka tapo bendrąja itin konkurencinga rinka.

Po kelerių „trečiojo rinkinio“ nuostatų taikymo metų vienos nuostatos paseno, o kitos blogai taikomos arba jas reikia išaiškinti, persvarstyti ar panaikinti.

2. Pasiūlymo turinys

Šiuo pasiūlymu siekiama pakoreguoti šiuos tris reglamentus, kad jie taptų užbaigti. „Trečiojo nuostatų rinkinio“ keitimo tikslas – supaprastinti teisinius pagrindus, panaikinti pasenusias jo dalis ir nustatyti naujus griežtesnius reikalavimus.

Reglamento 4 straipsnyje pateikiami nauji su veiklos licencijų išdavimo institucijomis susiję reikalavimai. Nuo šiol licencijos bus išduodamos ne pagal oro vežėjo registracijos vietą, o pagal pagrindinės jo būstinės vietą ir faktiškai aptarnaujamą oro vežėjo pažymėjime (OVP) nurodytą teritoriją.

Reglamento 5 straipsnyje nustatomos griežtesnės finansinės licencijų išdavimo sąlygos, o 8 straipsnyje sugriežtinamos šių licencijų galiojimo sąlygos. Be to, šiame reglamente licencijų išdavimo tarnyboms įtvirtinama pareiga tikrinti šių reikalavimų laikymąsi.

Reglamente pažymima, kad visi OVP pakeitimai turi būti parodomi veiklos licencijoje (6 straipsnis).

9 straipsnyje kompetentingai licencijų išdavimo institucijai suteikiama teisė sustabdyti arba panaikinti veiklos licencijos galiojimą 12 mėnesių, jeigu oro vežėjas neatitinka reikalavimų, ir suteikiama jam teisė juos įvykdyti.

Reglamento 3 straipsnyje aptariami nuomos klausimai. Reglamente atsirado naujas reikalavimas – nuomos sutarčių trukmės ribojimas, t. y. nustatomas maksimalus 6 mėnesių laikotarpis. Oro vežėjams gali būti leista išsinuomoti trečiosiose šalyse registruotą orlaivį pakartotiniam, bet ne tęstiniam šešių mėnesių laikotarpiui. Nuomojant orlaivį su įgula, priežiūra ir draudimu, bus būtina pateikti tarpusavio sąveikos susitarimo dokumentą.

Reglamento 14 straipsnyje nustatoma Komisijos kompetencija tirti reglamento nuostatų laikymąsi ir, jei būtina, priimti sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą.

Reglamento 15 straipsnyje kalbama apie Bendrijos vidaus oro paslaugas ir tranzitinius skrydžius. Visi Bendrijos oro vežėjų laisvės teikti oro susisiekimo paslaugas apribojimai, kylantys iš dvišalių valstybių narių susitarimų, panaikinami. Bendrijos oro vežėjams bus leista jungtis ir sudaryti susitarimus dėl oro paslaugų teikimo iš kiekvieno oro uosto, esančio aptarnaujamoje teritorijoje, ar per jį, iš bet kurio taško trečiosiose šalyse ar į jį.

Tačiau reglamente nurodoma, kad trečiosios šalies vežėjų eismo pačioje Europos Sąjungoje teisės priklausys nuo Bendrijos ir trečiosios šalies susitarimo, nepažeidžiančio esamų dvišalių sutarčių. Trečiosios šalies vežėjų tranzitas per ES teritoriją galimas tik tada, kai trečioji šalis yra pasirašiusi tarptautinę oro paslaugų tranzito sutartį ar sudariusi su Bendrija panašią sutartį, nepažeidžiančią esamų dvišalių susitarimų.

16, 17 ir 18 straipsniuose aptariami įpareigojimai teikti viešąsias paslaugas. Reglamente nustatoma, kad teikti viešąsias paslaugas įpareigojami regioniniai oro uostai, ir apibrėžiama regioninio oro uosto sąvoka. Lengvatų taikymo laikotarpis pailginamas nuo trejų iki ketverių metų. Taisyklės, reglamentuojančios įsipareigojimus skelbi informaciją, yra išaiškintos ir supaprastintos. Reglamente nustatomi ir ypatingieji nurodymai, kaip elgtis netikėtai atsiradus keblumams teikiant viešąsias paslaugas. Įtrauktas ir naujas Komisijos reikalavimas valstybėms narėms – teikti įvairias analizes, siekiant pagrįsti viešųjų paslaugų poreikį.

19 straipsnyje vietoj ankstesnės dviejų etapų tvarkos nustatyta paprasta, vieno etapo srautų paskirstymo procedūra. Valstybės narės gali reikalauti paskirstyti lėktuvų srautus tarp oro uostų tik pritarus Komisijai. Atsisakyta sąvokos „oro uostų sistema“. Reglamente apibrėžiama aglomeracijos sąvoka.

Reglamento 21–24 straipsniuose aptariamas kainų skaidrumas ir diskriminacija. Siekiant apsisaugoti nuo tam tikrų oro vežėjų veiksmų, pvz., bilietų platinimo, į jų kainą neįtraukus jokių mokesčių ar rinkliavų, reglamente numatoma, kad į bilietų kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai, rinkliavos ir įmokos. Be to, plačiajai visuomenei turi būti teikiama aiški informacija apie bilietų kainas ir kitus tarifus bei sąlygas. Į pasiūlymą įtrauktas oro vežėjų įsipareigojimas nustatyti kelionių Bendrijos teritorijoje kainas be jokio diskriminavimo, kalbant apie keleivio tautybę, jo gyvenamąją vietą ar pasirinkto kelionės agento buvimo vietą.

3. Pranešėjo komentarai

Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas yra logiškas. Jis sutinka, kad būtina keisti šį dokumentą. Tačiau mano, kad kai kurias svarbias vietas reikėtų patikslinti.

Nuoma

Valstybių narių nuomos sutarčių praktika yra skirtinga. Tai gali iškreipti rinką ir sukelti socialinių bei saugumo problemų. Todėl neabejotinai reikėtų nustatyti naujus bendrus reikalavimus. Tačiau 13 straipsnyje siūlomos taisyklės per daug griežtos, jas nustatant neatsižvelgiama į atskirų oro linijų ypatybes, ypač sezoniškumą. Būtų gerai rasti logišką kompromisą tarp socialinių interesų bei saugumo ir kartu pagerinti oro linijų veiklą. Todėl siūloma pailginti nuomos sutarčių laikotarpį iki 7 mėnesių ir neriboti jų sudarymo dažnumo.

Kainų skaidrumas

Pranešėjas palaiko Komisijos siekį uždrausti platinti skrydžių bilietus, į kurių kainą neįskaičiuotos jokios įmokos, priemokos, mokesčiai ar rinkliavos. Tačiau mano, kad oro linijų įsipareigojimas platinti tik bilietus, į kurių kainą įtrauktos visos sąnaudos, galėtų būti išdėstytas aiškiau. Todėl, siekiant užtikrinti veiksmingesnį kainų skaidrumo politikos įgyvendinimą, siūloma praplėsti šių nuostatų aprėptį.

Socialiniai ypatumai

Kitų šalių teisės aktai sukėlė daug problemų, pvz., kuriuos teisės aktus taikyti, kalbant apie darbo santykius. Siekiant išspręsti šią problemą, siūloma šiuo klausimu parengti naujas aiškias nuostatas.

Keleivių apsauga

Komisijos pasiūlyme nenumatyta jokio aiškaus mechanizmo, kaip užtikrinti, kad keleiviai nenukentėtų nuo oro linijų bankroto padarinių, pvz., neįvykusių kelionių ar palikimo likimo valiai užsienyje. Pranešėjas mano, kad į reglamentą turėtų būti įtrauktos ir nuostatos dėl keleivių apsaugos.

Įsipareigojimas teikti viešąsias paslaugas ir regioniniai oro uostai

Pranešėjas mano, kad „regioniniais oro uostais“, kuriems bus paskirti įpareigojimai teikti viešąsias paslaugas, bus įvardyti oro uostai, esantys ekonomiškai pranašesniuose regionuose, o oro uostai, esantys regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ar socialinė parama, į šią sąvoka nebus įtraukti. Kadangi įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas pritaikytas tik oro uostams, aptarnaujantiems regionus, turinčius ekonominių ar socialinių problemų, regioninio oro uosto sąvoką reiktų panaikinti.

Be pirmiau minėtų punktų, reikėtų paaiškinti ir keletą apibrėžčių bei sąlygų, kad būtų išvengta nesusipratimų ar klaidingo taikymo.

Bendrijos vidaus oro paslaugos

Kitaip nei pirmiau aptartomis temomis, kai buvo siūloma keletas pakeitimų, šiuo atveju pranešėjas mano, kad siūlomas Komisijos įgaliojimų išplėtimas, sprendžiant su oro paslaugų teikimu pačioje Bendrijoje susijusius klausimus, turėtų būti palaikytas. Dėl 1-osios ir 5-osios laisvės teisių turėtų labiau derėtis Komisija, o ne valstybės narės, tai rodo sutartis su Rusija dėl tranzitinių skrydžių Sibire. Pranešėjas nepritaria kai kurių projekto dalyvių abejonėms dėl subsidiarumo. Todėl siūloma priimti Komisijos pasiūlytą 15 straipsnio redakciją.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrosios taisyklės teikiant oro susisiekimo paslaugas Bendrijoje (pakeistas pasiūlymas)

Nuorodos

COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

18.7.2006

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

5.9.2006

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

5.9.2006

ENVI

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

12.9.2006

ENVI

14.9.2006

IMCO

4.10.2006

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Arūnas Degutis

13.9.2006

 

 

Svarstymas komitete

19.12.2006

28.2.2007

10.4.2007

 

Priėmimo data

8.5.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Zsolt László Becsey, Pedro Guerreiro, Antonio López-Istúriz White, Salvatore Tatarella, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Árpád Duka-Zólyomi, Den Dover, Béla Glattfelder

Pateikimo data

11.5.2007