RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian în Comunitate (reformare)

11.5.2007 - (COM(2006)0396 – C6‑0248/2006 – 2006/0130(COD)) - ***I

Comisia pentru transport şi turism
Raportor: Arūnas Degutis

Procedură : 2006/0130(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0178/2007

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian în Comunitate (reformare)

(COM(2006)0396 – C6‑0248/2006 – 2006/0130(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0396)[1],

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 80 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0248/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A6-0178/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 6

(6) Pentru asigurarea unei monitorizări coerente a respectării cerinţelor pentru licenţele de exploatare ale tuturor operatorilor de transport aerian, autorităţile responsabile cu acordarea licenţelor trebuie să realizeze evaluări periodice ale situaţiei financiare a operatorilor de transport aerian. Prin urmare, aceştia din urmă au obligaţia de a furniza informaţii suficiente legate de situaţia lor financiară, în special în cursul primilor doi ani de existenţă, o perioadă foarte delicată pentru supravieţuirea operatorilor de transport aerian pe piaţă.

(6) Pentru asigurarea unei monitorizări coerente a respectării cerinţelor pentru licenţele de exploatare ale tuturor operatorilor de transport aerian, autorităţile responsabile cu acordarea licenţelor trebuie să realizeze evaluări periodice ale situaţiei financiare a operatorilor de transport aerian. Prin urmare, aceştia din urmă au obligaţia de a furniza informaţii suficiente legate de situaţia lor financiară, în special în cursul primilor doi ani de existenţă, o perioadă foarte delicată pentru supravieţuirea operatorilor de transport aerian pe piaţă. În vederea evitării distorsiunilor concurenţiale ce decurg din aplicarea diferitelor reglementări la nivel naţional, este necesar să se asigure transparenţă şi să se supună situaţia financiară a tuturor operatorilor de transport aerian din UE controlului comun al Comisiei şi al statelor membre.

Amendamentul 2

Articolul 1 alineatul (1)

(1) Prezentul regulament reglementează autorizarea operatorilor comunitari de transport aerian, dreptul acestora de a presta servicii aeriene în cadrul Comunităţii şi preţul serviciilor aeriene în cadrul Comunităţii Europene.

(1) Prezentul regulament reglementează autorizarea operatorilor comunitari de transport aerian, dreptul acestora de a presta servicii aeriene în cadrul Comunităţii şi preţul serviciilor aeriene perceput în cadrul Comunităţii Europene. Dispoziţiile privind informaţiile şi nediscriminarea referitoare la preţ se aplică zborurilor dinspre un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru şi zborurilor operate de un operator de transport comunitar dinspre un aeroport dintr-un stat terţ, către un aeroport de pe teritoriul unui stat membru, cu excepţia cazului în care operatorii de transport aerian au aceleaşi obligaţii în respectivul stat terţ.

Justification

Clarification.

The aim of the provisions on information and non-discrimination in pricing is the protection of passengers. Extension of the scope of these provisions would ensure more effective application.

Amendamentul 3

Articolul 2 punctul 15

15. „aeroport regional” înseamnă un aeroport care îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile prevăzute în anexa II;

eliminat

Justification

Any definition of "regional airport" for the purpose of public service obligations will include some airports in economically viable regions and exclude some airports in regions needing economic or social support. PSOs are justified only to airports which serve regions with economic or social needs. Therefore this definition should be deleted.

Amendamentul 4

Articolul 2 punctul 19

19. „tarife pentru transportul aerian de pasageri” înseamnă preţurile exprimate în euro sau în moneda locală, pe care pasagerii trebuie să le achite operatorilor de transport aerian sau agenţilor acestora, pentru transportul propriu şi al bagajelor lor, prin intermediul serviciilor aeriene, precum şi condiţiile de aplicare a acestor preţuri, inclusiv remunerarea şi condiţiile oferite agenţiilor şi altor servicii auxiliare, inclusiv toate taxele, impozitele şi comisioanele aplicabile;

19. „tarife pentru transportul aerian de pasageri” înseamnă preţurile exprimate în euro sau în moneda locală, pe care pasagerii trebuie să le achite operatorilor de transport aerian sau agenţilor acestora pentru transportul propriu şi al bagajelor lor, prin intermediul serviciilor aeriene, precum şi condiţiile de aplicare a acestor preţuri, inclusiv remunerarea şi condiţiile oferite agenţiilor şi altor servicii auxiliare;

Justification

It is proposed to maintain IATA definition of fares and to require the inclusion of taxes, charges and fees in Article 24.

Amendamentul 5

Articolul 2 punctul 20

20. „tarife pentru transportul aerian de marfă” înseamnă preţurile exprimate în euro sau în moneda locală care trebuie să fie achitate pentru transportul mărfurilor şi condiţiile care se aplică acestor preţuri, inclusiv remunerarea şi condiţiile oferite agenţiilor şi altor servicii auxiliare, inclusiv toate impozitele, taxele şi comisioanele aplicabile;

20. „tarife pentru transportul aerian de marfă” înseamnă preţurile exprimate în euro sau în moneda locală care trebuie să fie achitate pentru transportul mărfurilor şi condiţiile care se aplică acestor preţuri, inclusiv remunerarea şi condiţiile oferite agenţiilor şi altor servicii auxiliare;

Justification

It is proposed to maintain IATA definition of rates and to require the inclusion of taxes, charges and fees in Article 24.

Amendamentul 6

Articolul 2 punctul 24a (nou)

 

24a. „contract de închiriere simplă” înseamnă orice contract între operatorii de transport aerian, în care aeronava este exploatată în conformitate cu certificatul de operator de transport aerian al concesionarului;

Justification

It is suggested to insert the definition in line with EU-OPS.

Amendamentul 7

Articolul 2 punctul 24b (nou)

 

24a. „contract de închiriere cu echipaj” înseamnă orice contract între operatori de transport aerian, în care aeronava este exploatată în conformitate cu certificatul de operator de transport aerian al locatorului;

Justification

It is suggested to insert the definition in line with EU-OPS.

Amendamentul 8

Articolul 2 punctul 24c (nou)

 

24c. „sediu principal” înseamnă locul în care se află sediul central şi, dacă este cazul, sediului social al unui operator de transport aerian comunitar dintr-un stat membru, dinspre sau către care operatorul respectiv de transport aerian desfăşoară o parte semnificativă a activităţilor sale operaţionale.

Justification

This article needs to be read in conjunction with Article 4, paragraph (a). The term 'operational activities' is broader than 'air services', and includes non-flight operations such as rostering and maintenance. 'Air services' would have the impact of excluding from the scope of the regulation legitimate Community air carriers such as global cargo carriers who operate worldwide with a substantial number of their flights outside of the Community. This change would also apply to Amendment 10- Article 4.

 

 

Amendamentul 9

Articolul 3 alineatul (3) primul paragraf

Nicio întreprindere nu este autorizată să desfăşoare activităţi de transport aerian de pasageri, corespondenţă şi/sau mărfuri, în interiorul Comunităţii, în schimbul unei remuneraţii şi/sau plăţi pentru închiriere, decât dacă a obţinut licenţa de exploatare corespunzătoare.

Nicio întreprindere, cu sediul pe teritoriul Comunităţii, nu este autorizată să desfăşoare activităţi de transport aerian de pasageri, corespondenţă şi/sau mărfuri, în interiorul Comunităţii, în schimbul unei remuneraţii şi/sau plăţi pentru închiriere, decât dacă a obţinut licenţa de exploatare corespunzătoare.

Justification

It should be made clear that third country carriers are not excluded from operating intra-Community air services.

Amendamentul 10

Articolul 3 alineatul (3) litera (b)

(b) zboruri locale ce nu implică activităţi de transport între diferite aeroporturi;

(b) zboruri locale ce nu implică activităţi de transport de pasageri, corespondenţă şi/sau mărfuri între diferite aeroporturi;

Amendamentul 11

Articolul 4 litera (a)

(a) sediul central şi, dacă este cazul, sediul social al acesteia se află în Comunitate, iar aceasta îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţilor sale operaţionale în Comunitate;

(a) sediul principal se află în Comunitate, iar aceasta prestează cea mai mare parte a serviciilor de transport aerian în, către şi dinspre Comunitate;

Justification

In order to avoid misunderstandings the text should be clarified and the terms defined in Article 2 should be used.

Amendamentul 12

Articolul 4 litera (c)

(c) în cazul în care se solicită acordarea licenţei autorităţii unui stat membru, sediul central şi, dacă este cazul, sediul social se află în statul membru respectiv, iar întreprinderea desfăşoară o parte semnificativă a activităţilor sale operaţionale în statul membru respectiv şi, în cazul în care certificatul de operator de transport aerian este emis de o autoritate naţională, acelaşi stat membru este responsabil pentru controlul certificatului;

(c) în cazul în care se solicită acordarea licenţei autorităţii unui stat membru, sediul principal se află în statul membru respectiv;

Justification

It is suggested simplifying the text by using the term defined in Article 2 and to remove the criterion concerning AOC to Article 6.

Amendamentul 13

Articolul 4 litera (ca) (nouă)

 

(ca) aceasta are la dispoziţie una sau mai multe aeronave, în proprietate sau obţinute prin contract de închiriere simplă;

Justification

This criterion is in the Article 13 of the Commission proposal, but as this is a condition for granting an operating licence, it should be inserted into Article 4.

Amendamentul 14

Articolul 4 litera (d)

(d) principala sa activitate este transportul aerian exclusiv sau în combinaţie cu orice altă utilizare comercială a aeronavei sau cu activităţi de reparare şi întreţinere a aeronavei;

(d) principala sa activitate este furnizarea de servicii aeriene exclusiv sau în combinaţie cu orice altă utilizare comercială a aeronavei sau cu activităţi de reparare şi întreţinere a aeronavei;

Justification

The term defined in Article 2 should be used.

 

 

Amendamentul 15

Articolul 4 litera (ha) (nouă)

 

(ha) aceasta face dovada că beneficiază de o asigurare suficient de mare pentru a fi capabilă să ramburseze sumele plătite şi să acopere costurile de repatriere a pasagerilor, în cazul în care nu poate să efectueze zborurile rezervate din cauza insolvabilităţii sau anulării licenţei de exploatare.

Justification

It needs to be ensured that passengers do not suffer any further financial damage in the event of the airline's insolvency.

Amendamentul 16

Articolul 5 alineatul (1) litera (ba) (nouă)

 

(ba) are un capital net de cel puţin

100 000 EUR

Justification

The amount of net capital is an important indicator of the financial situation of the companies. Therefore every air carrier shall satisfy a minimum criterion in this regard.

Amendamentul 17

Articolul 5 alineatul (2)

(2) În sensul alineatului (1), fiecare solicitant prezintă un plan de afaceri pentru cel puţin primii trei ani de funcţionare. Planul de afaceri detaliază, de asemenea, legăturile financiare ale solicitantului cu orice alte activităţi comerciale în care solicitantul este angajat, în mod direct sau prin întreprinderi similare. Solicitantul pune, de asemenea, la dispoziţie toate informaţiile corespunzătoare, în special datele menţionate la punctul 1 din anexa I.

(2) În sensul alineatului (1), fiecare solicitant prezintă un plan de afaceri pentru cel puţin primii trei ani de funcţionare. Planul de afaceri detaliază, de asemenea, legăturile financiare ale solicitantului cu orice alte activităţi comerciale în care solicitantul este angajat, în mod direct sau prin întreprinderi similare. Solicitantul pune, de asemenea, la dispoziţie toate informaţiile corespunzătoare, în special datele menţionate la punctul 1 din anexa I. Fiecare solicitant stabileşte măsuri pentru evitarea sau atenuarea consecinţelor sociale negative ale falimentului.

Justification

The Commission proposal does not provide any provision regarding the negative social consequences of airline bankruptcy.

Amendamentul 18

Articolul 5 alineatul (3) primul paragraf

Alineatele (1) şi (2) nu se aplică operatorilor de transport aerian care desfăşoară exclusiv operaţiuni cu aeronave care au o greutate maximă la decolare de 10 tone şi/sau o capacitate mai mică de 20 de locuri. Aceşti operatori de transport aerian trebuie să poată demonstra în orice moment că au un capital net de cel puţin 100 000 euro sau să furnizeze, la solicitarea autorităţii responsabile cu acordarea licenţelor, informaţiile necesare în sensul articolului 9 alineatul (2).

Alineatele (1) şi (2) nu se aplică operatorilor de transport aerian care desfăşoară exclusiv operaţiuni cu aeronave care au o greutate maximă la decolare de 10 tone şi/sau o capacitate mai mică de 20 de locuri. Aceşti operatori de transport aerian trebuie să poată demonstra în orice moment că au un capital net de cel puţin 100 000 EUR sau să furnizeze, la solicitarea autorităţii competente responsabile cu acordarea licenţelor, informaţiile necesare în sensul articolului 9 alineatul (2).

Justification

Wording should be brought in line with the definitions.

Amendamentul 19

Articolul 6 alineatul (2)

(2) Orice modificare a certificatului de operator de transport aerian se reflectă în licenţa de exploatare.

(2) Orice modificare a certificatului de operator de transport aerian se reflectă, dacă este cazul, în licenţa de exploatare.

Justification

The AOC is a document that is frequently adapted to reflect changes in an operator's fleet. There is no need for adapting the operating licence after any modification of the AOC.

Amendamentul 20

Articolul 6 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) În cazul în care certificatul de operator de transport aerian este acordat de o autoritate naţională, autorităţile competente ale statului membru respectiv sunt responsabile pentru acordarea, refuzarea, anularea sau suspendarea certificatului de operator de transport aerian şi a licenţei de exploatare a unui operator comunitar de transport aerian.

Justification

The responsibility for granting and overseeing AOCs and operating licences should be clarified.

Amendamentul 21

Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf

Autoritatea competentă responsabilă cu acordarea licenţelor supraveghează îndeaproape respectarea cerinţelor din acest capitol. Aceasta revizuieşte în orice caz respectarea acestor cerinţe timp de doi ani de la acordarea unei noi licenţe de exploatare, atunci când se suspectează existenţa unei posibile probleme sau la solicitarea Comisiei.

Autoritatea competentă responsabilă cu acordarea licenţelor supraveghează îndeaproape respectarea cerinţelor din acest capitol. Aceasta revizuieşte în orice caz respectarea acestor cerinţe în următoarele cazuri:

(a) timp de doi ani de la acordarea unei noi licenţe de exploatare sau

(b) atunci când se suspectează existenţa unei posibile probleme sau

(c) la solicitarea Comisiei.

Justification

It should be clarified that the complience should be reviewed in any of the three above-mentioned cases.

Amendamentul 22

Articolul 8 alineatul (3) litera (b)

(b) şi-a întrerupt activităţile pentru o perioadă de peste 3 luni.

(b) şi-a întrerupt activităţile pentru o perioadă de peste 6 luni.

Justification

The time limit of 6 months from cessation of operations is established practice and should be retained.

Amendamentul 23

Articolul 8 alineatul (5) litera (a)

(a) înaintea oricăror planuri de modificare semnificativă a dimensiunilor activităţilor sale;

(a) înaintea oricăror planuri de furnizare a unui nou serviciu regulat sau neregulat către un continent sau către o regiune care nu era deservită anterior, de modificare a tipului sau a numărului de aeronave folosite sau de modificare semnificativă a dimensiunilor activităţilor sale;

Justification

The current version of the Regulation 2407/92 specifies more clearly the cases, when the competent licensing authority shall be notified. Therefore its text should be kept.

Amendamentul 24

Articolul 8 alineatul (8) primul paragraf

Alineatele (4), (5) şi (6) nu se aplică operatorilor de transport aerian care desfăşoară exclusiv operaţiuni cu aeronave care au o greutate maximă la decolare de 10 tone şi/sau o capacitate mai mică de 20 de locuri. Aceşti operatori de transport aerian trebuie să poată demonstra în orice moment că au un capital net de cel puţin 100 000 euro sau să furnizeze, la solicitarea autorităţii responsabile cu acordarea licenţelor, informaţiile necesare în sensul articolului 9 alineatul (2).

Alineatele (4), (5) şi (6) nu se aplică operatorilor de transport aerian care desfăşoară exclusiv operaţiuni cu aeronave care au o greutate maximă la decolare de 10 tone şi/sau o capacitate mai mică de 20 de locuri. Aceşti operatori de transport aerian trebuie să poată demonstra în orice moment că au un capital net de cel puţin 100 000 EUR sau să furnizeze, la solicitarea autorităţii competente responsabile cu acordarea licenţelor, informaţiile necesare în sensul articolului 9 alineatul (2).

Justification

Wording should be brought in line with definitions.

Amendamentul 25

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf

Autoritatea competentă responsabilă cu acordarea licenţelor suspendă sau anulează licenţa de exploatare în cazul în care nu mai are siguranţa că operatorul comunitar de transport aerian îşi poate satisface obligaţiile curente şi potenţiale, pentru o perioadă de 12 luni.

Autoritatea competentă, responsabilă cu acordarea licenţelor suspendă sau anulează licenţa de exploatare în cazul în care există motive rezonabile pentru a suspecta că operatorul comunitar de transport aerian nu îşi poate satisface obligaţiile curente şi potenţiale, pentru o perioadă de 12 luni.

Justification

Revocation or suspension on the grounds that the authority is "no longer satisfied" that the air carrier can meet its obligations is legally untenable. Objective and readily understandable evidence is required, such as would meet the customary criteria for "reasonable suspicion".

Amendamentul 26

Articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf

Autoritatea competentă responsabilă cu acordarea licenţelor poate acorda o licenţă temporară, pentru maxim 12 luni, în cazul în care reorganizarea financiară a operatorului de transport aerian comunitar este în curs, cu condiţia ca această licenţă temporară să reflecte orice modificări ale certificatului de operator de transport aerian şi să existe o posibilitate reală de reconstrucţie financiară satisfăcătoare în acel interval de timp.

Autoritatea competentă responsabilă cu acordarea licenţelor poate acorda o licenţă temporară, pentru maxim 12 luni, în cazul în care reorganizarea financiară a operatorului de transport aerian comunitar este în curs, cu condiţia ca siguranţa să nu fie periclitată, ca această licenţă temporară să reflecte orice modificări ale certificatului de operator de transport aerian şi să existe o posibilitate reală de reconstrucţie financiară satisfăcătoare în acel interval de timp.

Justification

Compliance with the safety regulations should be one of the explicit conditions to be required for granting the temporary licence.

Amendamentul 27

Articolul 9 alineatul (2) primul paragraf

În cazul în care este clar că există probleme financiare sau în cazul în care a fost declanşată procedura de faliment sau proceduri similare împotriva unui operator de transport aerian autorizat, autoritatea competentă responsabilă cu acordarea licenţelor realizează imediat o evaluare amănunţită a situaţiei financiare şi, pe baza constatărilor, revizuieşte statutul licenţei de exploatare în conformitate cu prezentul articol, în termen de 3 luni.

În cazul în care este clar că există probleme financiare sau în cazul în care a fost declanşată procedura de faliment sau proceduri similare împotriva unui operator de transport aerian comunitar autorizat, autoritatea competentă responsabilă cu acordarea licenţelor realizează imediat o evaluare amănunţită a situaţiei financiare şi, pe baza constatărilor, revizuieşte statutul licenţei de exploatare în conformitate cu prezentul articol, în termen de 3 luni.

Justification

Clarification.

Amendamentul 28

Articolul 9 alineatul (3) al treilea paragraf

Autoritatea competentă responsabilă cu acordarea licenţelor informează Comisia cu privire la nerespectarea de către operatorul de transport aerian a obligaţiei de a prezenta conturile sale auditate în termenul de 6 luni, precum şi cu privire la măsurile adoptate ulterior.

Autoritatea competentă responsabilă cu acordarea licenţelor informează Comisia cu privire la nerespectarea de către operatorul comunitar de transport aerian a obligaţiei de a prezenta conturilor sale auditate în termenul de 6 luni, precum şi cu privire la măsurile adoptate ulterior.

Justification

Clarification.

Amendamentul 29

Articolul 12 alineatul (1)

(1) Fără a aduce atingere articolului 13 alineatul (2), aeronavele utilizate de un operator comunitar de transport aerian sunt înmatriculate în registrul naţional al statului membru care emite licenţa de exploatare sau în Comunitate.

(1) Fără a aduce atingere articolului 13 alineatul (2), aeronavele utilizate de un operator comunitar de transport aerian sunt înmatriculate în Comunitate. Statul membru a cărui autoritate competentă responsabilă cu acordarea licenţelor este responsabilă pentru acordarea licenţei de exploatare a operatorului comunitar de transport aerian poate solicita înmatricularea aeronavelor în registrul său naţional.

Justification

The Commission proposal can cause safety problems. It would potentially fragment safety oversight and blur lines of accountability. It is important that Member States may continue to require their licensed operators to place their aircraft on the home register.

Amendamentul 30

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf

Deţinerea unei aeronave nu reprezintă o condiţie pentru acordarea sau menţinerea unei licenţe de exploatare.

eliminat

Justification

Since this is a condition for granting an operating licence, it should be removed to Article 4.

Amendamentul 31

Articolul 13 alineatul (2) primul paragraf

(2) În cazul contractelor de închiriere pe termen scurt destinate satisfacerii unor necesităţi temporare ale operatorului de transport aerian sau în împrejurări excepţionale, autoritatea competentă responsabilă cu acordarea licenţelor poate acorda derogări de la cerinţele privind înmatricularea prevăzute la articolul 12 alineatul (1). Niciunui operator comunitar de transport aerian nu i se acordă o derogare pentru satisfacerea unei necesităţi temporare sau într-o împrejurare excepţională care depăşeşte o durată de 6 luni, deşi o derogare poate fi reînnoită o singură dată pentru o perioadă neconsecutivă de până la 6 luni.

(2) În cazul contractelor de închiriere cu echipaj pe termen scurt destinate satisfacerii unor necesităţi temporare ale operatorului de transport aerian sau în împrejurări excepţionale, autoritatea competentă responsabilă cu acordarea licenţelor poate acorda derogări de la cerinţele privind înmatricularea prevăzute la articolul 12 alineatul (1), cu condiţia ca:

(a) operatorul comunitar de transport aerian să justifice o astfel de închiriere, pe baza unei necesităţi excepţionale, caz în care se poate acorda o derogare pentru o perioadă de până la 7 luni, care, în împrejurări excepţionale, poate fi reînnoită doar o singură dată, pentru o perioada de cel mult 7 luni; sau

(b) operatorul comunitar de transport aerian să demonstreze că respectiva închiriere este necesară pentru a răspunde unor nevoi sezoniere, care nu pot fi satisfăcute în mod rezonabil prin închirierea unor aeronave înmatriculate în conformitate cu articolul 12 alineatul (1), caz în care se poate acorda o derogare pentru o perioadă de cel mult 7 luni, care poate fi reînnoită; sau

(c) operatorul comunitar de transport aerian să demonstreze că închirierea este necesară pentru a depăşi dificultăţi operaţionale neprevăzute, ca de exemplu probleme de ordin tehnic, şi că nu este rezonabilă închirierea unor aeronave înmatriculate în conformitate cu articolul 12 alineatul (1), caz în care derogarea se acordă pentru o perioadă limitată de timp, strict necesară pentru depăşirea respectivelor dificultăţi.

 

 

 

Amendamentul 32

Articolul 13 alineatul (2) al doilea paragraf

În cazul închirierii aeronavelor cu echipaj, astfel de derogări sunt condiţionate de existenţa unui acord în vigoare care asigură reciprocitatea cu privire la închirierea aeronavei cu echipaj între statul membru respectiv sau Comunitate şi statul terţ de înmatriculare a aeronavei închiriate.

Astfel de derogări sunt condiţionate de existenţa unui acord în vigoare care asigură reciprocitatea cu privire la închirierea aeronavei cu echipaj între statul membru respectiv sau Comunitate şi statul terţ de înmatriculare a aeronavei închiriate.

Justification

The Commission's concerns about social and safety standards apply only to the area of wet leasing.

 

 

Amendamentul 33

Articolul 13 alineatul (4)

(4) Autoritatea competentă responsabilă cu acordarea autorizaţiilor nu aprobă contractele de închiriere de aeronave cu echipaj încheiate cu un operator de transport aerian căruia i-a acordat o licenţă de exploatare, cu excepţia cazului în care autoritatea respectivă a stabilit şi a declarat în scris operatorului de transport aerian în cauză că sunt respectate standarde de siguranţă echivalente cu cele impuse de legislaţia comunitară.

(4) Autoritatea competentă responsabilă cu acordarea autorizaţiilor nu aprobă contractele de închiriere de aeronave cu sau fără echipaj încheiate cu un operator de transport aerian căruia i-a acordat o licenţă de exploatare, cu excepţia cazului în care autoritatea respectivă a stabilit şi a declarat în scris operatorului de transport aerian în cauză că sunt respectate toate standardele de siguranţă echivalente cu cele impuse de legislaţia comunitară.

Justification

Safety standards are not only in the case of wet leasing important, but also in the case of dry leasing.

Amendamentul 34

Articolul 14a (nou)

 

Articolul 14a

Dreptul la apărare

 

Autoritatea competentă responsabilă cu acordarea licenţelor şi Comisia se asigură că, la adoptarea unei decizii de suspendare sau anulare a licenţei de exploatare a unui operator comunitar de transport aerian, acestuia i se acordă posibilitatea de a fi audiat, luând în considerare necesitatea, în unele cazuri, a unei proceduri de urgenţă.

Justification

Airlines judged to be financially unsound should be entitled to being heard before irreversible damage is done to their business.

Amendamentul 35

Articolul 14b (nou)

 

Articolul 14b

Legislaţia socială

 

În ceea ce priveşte angajaţii unui operator comunitar de transport aerian care prestează servicii de transport aerian de la o bază operaţională din afara teritoriului unui stat membru în care operatorul comunitar de transport aerian respectiv îşi are sediul principal, statul membru asigură aplicarea corespunzătoare a legislaţiei sociale comunitare şi naţionale.

Justification

The operation of bases other than country of origin has created problems as to the determination of the applicable laws to crews on the employment. In order to solve this problem a clear provision should be introduced in this regard.

Amendamentul 36

Articolul 15 alineatul (5)

(5) Fără a aduce atingere dispoziţiilor acordurilor bilaterale dintre statele membre şi sub rezerva normele comunitare în materie de concurenţă aplicabile întreprinderilor, operatorii comunitari de transport aerian sunt autorizaţi de către statul (statele) membru (membre) în cauză să combine servicii de transport aerian şi să încheie acorduri de împărţire a codurilor cu privire la servicii aeriene către, dinspre sau cu escală în orice aeroport de pe teritoriul lor dinspre sau către orice destinaţie (destinaţii) din ţări terţe.

(5) Fără a aduce atingere dispoziţiilor acordurilor bilaterale dintre statele membre şi sub rezerva normele comunitare în materie de concurenţă aplicabile întreprinderilor şi a dispoziţiilor acordurilor bilaterale dintre statele membre şi ţările terţe, operatorii comunitari de transport aerian sunt autorizaţi de către statul (statele) membru (membre) în cauză să combine servicii de transport aerian şi să încheie acorduri de împărţire a codurilor cu orice operator de transport aerian cu privire la servicii aeriene către, dinspre sau cu escală în orice aeroport de pe teritoriul lor dinspre sau către orice destinaţie (destinaţii) din ţări terţe.

Justification

The amendment aims at specifying that the liberalization will be applied exclusively within EU and to Community carriers without modifying the existing bilateral agreement with third countries. The carriers of third countries will be authorized only if they have the underlying rights in the air services agreements in order to respect the reciprocity principle.

 

 

Amendamentul 37

Articolul 16 alineatul (1) primul paragraf

În urma consultărilor cu celelalte state membre interesate şi după informarea Comisiei şi a operatorilor de transport aerian care exploatează ruta respectivă, un stat membru poate impune obligaţii privind serviciul public, referitoare la servicii aeriene regulate, unui aeroport regional de pe teritoriul său, dacă această rută este considerată vitală pentru dezvoltarea economică a regiunii în care este situat aeroportul. Această obligaţie este impusă numai în măsura necesară pentru a asigura o prestare adecvată a serviciilor aeriene regulate pe această rută, cu respectarea unor standarde fixe de continuitate, regularitate, tarifare şi de capacitate minimă, standarde pe care operatorii de transport aerian nu şi le-ar asuma dacă ar ţine seama exclusiv de interesul lor comercial.

În urma consultărilor cu celelalte state membre interesate şi după informarea Comisiei, a aeroporturilor vizate şi a operatorilor de transport aerian care exploatează ruta respectivă, un stat membru poate impune obligaţii privind serviciul public, referitoare la servicii aeriene regulate, unui aeroport de pe teritoriul său, dacă această rută este considerată vitală pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunii pe care aeroportul o deserveşte. Această obligaţie este impusă numai în măsura necesară pentru a asigura o prestare adecvată a serviciilor aeriene regulate pe această rută, cu respectarea unor standarde fixe de continuitate, regularitate, tarifare şi de capacitate minimă, standarde pe care operatorii de transport aerian nu şi le-ar asuma dacă ar ţine seama exclusiv de interesul lor comercial.

Justification

As the stated purpose of a public service obligation is to provide services on a route "considered vital for economic development of the region", any airport serving a region in need of economic development should be considered suitable for a public service obligation route. Any definition of "regional airport" for the purpose of public service obligations will include some airports in economically viable regions and exclude some airports in regions needing economic or social support. Therefore the term "regional airport" should be avoided. Furthermore the inclusion of airports serving regions with social needs is very important.

Airports as well as airlines are affected by the introduction of public service obligations, and should accordingly have the same right to be consulted.

Amendamentul 38

Articolul 16 alineatul (6) primul paragraf

(6) Când un stat membru doreşte să impună o obligaţie privind serviciul public, acesta comunică textul integral al măsurii preconizate de impunere a obligaţiei privind serviciul public Comisiei, celorlalte state membre vizate şi operatorilor de transport aerian care exploatează ruta respectivă.

(6) Când un stat membru doreşte să impună o obligaţie privind serviciul public, acesta comunică textul integral al măsurii preconizate de impunere a obligaţiei privind serviciul public Comisiei, celorlalte state membre vizate, aeroporturilor vizate şi operatorilor de transport aerian care exploatează ruta respectivă.

Justification

Airports as well as airlines are affected by the introduction of public service obligations, and should accordingly have the same right to be consulted.

Amendamentul 39

Articolul 19 alineatul (2) primul paragraf

(2) În urma consultării operatorilor de transport aerian în cauză, un stat membru poate reglementa, fără discriminare între destinaţiile situate în interiorul Comunităţii sau pe criterii de naţionalitate sau identitate a operatorului de transport aerian, repartizarea traficului aerian între aeroporturile care satisfac următoarele condiţii:

(2) În urma consultării operatorilor de transport aerian şi a aeroporturilor în cauză, un stat membru poate reglementa, fără discriminare între destinaţiile situate în interiorul Comunităţii sau pe criterii de naţionalitate sau identitate a operatorului de transport aerian, repartizarea traficului aerian între aeroporturile care satisfac următoarele condiţii:

Justification

Airports as well as airlines are affected by the introduction of public service obligations, and should accordingly have the same right to be consulted.

Amendamentul 40

Articolul 19 alineatul (2) litera (a)

(a) aeroporturile deservesc acelaşi oraş sau conurbaţie;

(a) aeroporturile deservesc acelaşi oraş sau deservesc o conurbaţie în care sunt toate situate;

Justification

For clarification. Alternatively a journey time by public transport could be stated.

Amendamentul 41

Articolul 19 alineatul (2) litera (b)

(b) aeroporturile sunt deservite de o infrastructură de transport corespunzătoare şi

(b) aeroporturile sunt deservite de o infrastructură de transport corespunzătoare, ceea ce face posibilă ajungerea la aeroport într-o oră, prin utilizarea mijloacele de transport în comun, şi

Justification

The Commission text needs to be made clearer and more specific in order to avoid air traffic distribution being extended too far.

Amendamentul 42

Articolul 19 alineatul (2) litera (c)

(c) aeroporturile şi oraşul sau conurbaţia pe care acestea le deservesc sunt legate prin servicii de transport în comun frecvente, fiabile şi eficiente.

(c) aeroporturile sunt legate între ele şi cu oraşul sau conurbaţia pe care acestea le deservesc prin servicii de transport în comun frecvente, fiabile şi eficiente.

Justification

For clarification. Alternatively a journey time by public transport could be stated.

Amendamentul 43

Articolul 21 partea introductivă

Fără a aduce atingere articolului 23, prezentul capitol nu se aplică:

Fără a aduce atingere articolelor 23 şi 24, prezentul capitol nu se aplică:

Justification

Third country carriers and PSO services should also be subject to the rules on price transparency.

Amendamentul 44

Articolul 23

Articolul 23

 

Rolul dominant în materie de preţuri

 

Fără a aduce atingere acordurilor încheiate de Comunitate cu un stat terţ pentru servicii aeriene între aeroporturile comunitare, numai operatorii comunitari de transport aerian sunt autorizaţi să introducă produse noi sau tarife inferioare celor existente pentru produse identice.

eliminat

Justification

The requirement of price leadership is outdated. There is no need for it any more.

Amendamentul 45

Articolul 24 alineatul (-1) (nou)

 

(-1) Prezentul articol se aplică zborurilor dinspre un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru şi zborurilor contractate de către un operator comunitar de transport dinspre un aeroport dintr-un stat terţ către un aeroport de pe teritoriul unui stat membru, cu excepţia cazului în care operatorii de transport aerian au aceleaşi obligaţii în acel stat terţ.

Justification

The aim of the provisions on information and non-discrimination in pricing is the protection of passengers. Extension of the scope of these provisions would ensure more effective application.

Amendamentul 46

Articolul 24 alineatul (1)

(1) Operatorii comunitari de transport aerian fac publice informaţii detaliate privind preţurile şi tarifele percepute, precum şi condiţiile aferente.

(1) Operatorii comunitari de transport aerian fac publice informaţii detaliate privind preţurile şi tarifele percepute în conformitate cu articolul 2 punctele 19 şi 20, condiţiile aferente, precum şi toate impozitele, taxele obligatorii, suprataxele şi alte comisioane pe care aceştia le percep în beneficiul unor terţe părţi.

Tarifele pentru transportul aerian publicate în orice formă, inclusiv pe internet, care sunt adresate direct sau indirect pasagerilor, includ toate impozitele, taxele obligatorii, suprataxele şi comisioanele cunoscute în momentul publicării. Tarifele pentru transportul aerian nu includ costurile care nu sunt realmente suportate de operatorii de transport aerian.

Suplimentele de preţ opţionale sunt comunicate în mod clar, transparent şi neechivoc la începutul fiecărei proceduri de rezervare, iar acceptarea lor de către pasager trebuie să fie rezultatul unui demers explicit. Orice acord implicit care are ca scop acceptarea unor astfel de suplimente este considerat nul şi neavenit.

Toate costurile care nu sunt incluse în tarifele pentru transportul aerian şi care nu sunt percepute de operatorii de transport aerian care operează în cadrul Comunităţii trebuie să fie prezentate în mod detaliat de către „vânzătorul de bilete” în sensul articolului 2 litera (d) din Regulamentul 2111/2005.

 

 

Amendamentul 47

Articolul 24 alineatul (2)

(2) Operatorii de transport aerian stabilesc tarife pentru transportul aerian fără discriminare pe criterii de naţionalitate, loc de reşedinţă al pasagerului sau sediul agentului de voiaj în cadrul Comunităţii.

(2) Operatorii de transport aerian permit accesul la tarife pentru transportul aerian fără discriminare pe criterii de naţionalitate, loc de reşedinţă al pasagerului sau sediul agentului de voiaj în cadrul Comunităţii.

Operatorul de transport aerian nu poate impune pasagerilor sau agenţiilor de voiaj reguli care să limiteze efectiv accesul liber şi echitabil la tarifele percepute pentru transportul aerian.

Justification

The segmentation of prices should be possible, but the access to air fares without discrimination should be ensured.

The present wording would not be sufficient to prevent all possible cases of discrimination based on a passenger’s place of residence.

Amendamentul 48

Articolul 24 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) Pentru aplicarea obligaţiilor prevăzute la alineatele (1) şi (2), operatorii de transport aerian trebuie să prezinte tarifele aplicabile pentru transportul de pasageri şi de marfă şi condiţiile aferente acestora, precum şi toate impozitele, taxele şi comisioanele aplicabile pe care aceştia le percep, în beneficiul părţilor terţe, în cadrul următoarelor categorii:

- impozite şi alte taxe şi contribuţii percepute de state,

- taxe legate de controlul traficului aerian;

- taxe, contribuţii, comisioane şi alte costuri percepute în beneficiul companiilor aeriene;

- comisioane, contribuţii, taxe şi alte costuri percepute în beneficiul operatorilor aeroportuari.

Justification

The end price payable by the consumer may include cost factors which cannot be controlled or advertised by the air carrier (e.g. ticket agency charges). The airlines' obligation to provide information should therefore be confined to the costs they levy themselves.

The regulation should also clearly define the categories into which the various cost factors should be broken down.

Amendamentul 49

Articolul 24 alineatul (2b) (nou)

 

(2b) Consumatorilor li se pune la dispoziţie o prezentare detaliată a tuturor impozitelor, taxelor şi costurilor suplimentare.

Justification

Air passengers must be treated like other consumers and thus have a right on clear and full information of the price they finally should pay. Especially internet booking has to be considered, as they are often the only possibility of booking with low-cost carriers.

Amendamentul 50

Articolul 24a (nou)

 

Articolul 24a

Transparenţa preţurilor

 

În cazul în care costurile aeroportuare sau de siguranţă la bord sunt incluse în preţul biletului de avion, acestea trebuie să fie menţionate separat pe bilet sau să fie indicate, în orice alt mod, pasagerului. Indiferent dacă sunt percepute de statele membre, operatorii de transport aerian sau alte entităţi, taxele şi costurile pentru siguranţă sunt transparente şi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor în materie de siguranţă în aeroporturi şi la bordul aeronavelor.

Justification

Security charges are on the rise, and the consumer has a right to know how high they are, and where they are used for.

Amendamentul 51

Articolul 24b (nou)

 

Articolul 24b
Sancţiuni

 

Statele membre asigură respectarea normelor prevăzute în prezentul capitol şi stabilesc sancţiuni pentru încălcarea acestora. Aceste sancţiuni sunt eficiente, proporţionale şi disuasive.

Justification

The Commission document does not provide any sanction if the rules on pricing are not applied.

Amendamentul 52

Articolul 26 alineatul (1)

(1) Statele membre şi Comisia cooperează în vederea aplicării prezentului regulament.

(1) Statele membre şi Comisia cooperează în vederea aplicării şi monitorizării prezentului regulament.

Justification

Constant monitoring is necessary fully involving all stakeholders workers representatives included.

Amendamentul 53

Anexa II

ANEXA II

Definiţia aeroporturilor regionale în sensul articolului 16

Sunt considerate aeroporturi regionale toate aeroporturile care îndeplinesc cel puţin unul dintre criteriile următoare:

(a) volum anual de trafic de pasageri nu depăşeşte 900 000 de călătorii;

(a) volumul anual de trafic de mărfuri nu depăşeşte 50 000 tone;

(c) aeroportul se află pe o insulă a unui stat membru;

eliminat

Justification

Any definition of "regional airport" for the purpose of public service obligations will include some airports in economically viable regions and exclude some airports in regions needing economic or social support. PSOs are justified only to airports which serve regions with economic or social needs. Therefore this definition should be deleted.

  • [1]  Nepublicată încă în JO.

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Background

The third package of the internal aviation -consisting of the Council regulations No 2407/92, 2408/92 and 2409/92- constituted the final stage in the liberalisation of the air transport. The measures were phased in from January 1993, when the Regulations entered into force, to April 1997, when cabotage was freed in the Community.

Regulation (EEC) No 2407/92 lays down the rules applicable in all Member States for

issuing and withdrawing licences to and from air carriers, thereby establishing the concept of Community air carrier without discrimination within the Community. It also spells out the conditions under which Community air carriers may lease aircraft registered outside the Community.

Regulation (EEC) No 2408/92 establishes the basic principle of free access for Community air carriers to intra-Community air routes and lays down rules on possible

derogations from this principle, particularly for public service obligations and situations creating serious congestion or environmental problems. The same Regulation also contains criteria for defining an "airport system" and distributing traffic between the individual airports in the same system.

Regulation (EEC) No 2409/92 liberalises air fares, while also putting in place a procedure allowing the Member States both to avoid excessively high fares detrimental to users and to halt any downward spiral which could jeopardise the financial balance of all carriers.

As a consequence of the introduction of the third package unprecedented expansion of air transport could be observed in Europe, old monopolies have been swept away, intra-Community cabotage has been introduced, and competition has come into play, particularly on fares, to the benefit of consumers. European aviation has moved from a highly regulated market, based on bilateral agreements to a highly competitive single market.

However, after several years of implementing the measures in the third package, it has become clear that some measures are obsolete, while others are poorly applied or need to be clarified, revised or deleted.

2. Content of the proposal

This proposal intends to integrate and modify the three existing, above-mentioned Regulations. The recast of the third package aims at simplification of the legislation, removal of obsolete parts, but at the same time it introduces in some cases stricter requirements.

Article 4 of the regulation introduces new aspects concerning the question which licensing authority shall issue the operating licence. Not the principal place of business of the air carrier is determining any more but the head office and the place, where the airline carries out a substantial part of its operational activities and where the carrier's air operator's certificate (AOC) is being overseen.

Article 5 of the regulation introduces more stringent financial conditions for granting an operating licence, while article 8 strengthens the conditions for the validity of this licence. Furthermore the regulation establishes the competent licensing authority's duty to review the compliance with the requirements in certain cases.

The regulation also states that any modification in the AOC shall be reflected in the operating licence. (Article 6)

Article 9 of the proposal establishes the competent licensing authority's duty to suspend or revoke the operating licence if it is no longer satisfied that the air carrier can meet its actual and potential obligations for a 12-month period.

Article 13 of the regulation covers leasing. As a new requirement the regulation limits the duration of any type of leasing (wet and dry) to 6 months. Air carriers may be allowed to lease aircraft registered in third countries for a second non-consecutive period of six months. In the case of wet-leasing even an agreement providing for reciprocity will be necessary.

Article 14 of the proposal introduces the Commission's competence to examine the compliance with the requirements of the regulation and take a decision to suspend or revoke the licence if necessary.

Article 15 of the regulation covers intra-community air services and overflight. Any restrictions to the freedom of Community air carriers to provide intra-EU air services arising from bilateral agreements between Member States are superseded. Community air carriers shall be permitted to combine air services and to enter into code share arrangements on air services to, from and via any airport in their territory from or to any point(s) in third countries.

In contrary the regulation states that intra-EU traffic rights of third country carriers shall be subject to an agreement concluded by the Community with the third country without prejudice to already existing bilateral agreements. Transiting the territory of the EU for third country carriers is only possible when the third country is party to the International Air Services Transit Agreement or concluded an agreement to that effect with the Community without prejudice to already existing bilateral agreements.

Articles 16, 17 and 18 cover the public service obligations. The regulation states that PSO may be imposed on a route to a regional airport and it gives a clear definition for a regional airport. The concession period is increased from three years to four years. The rules governing information and publication obligations are clarified and simplified. The regulation also introduces an emergency procedure in order to handle sudden interruptions of service on routes with PSO. As a new element the Commission may request Member States to provide different analyses in order to justify the need for PSO.

Regarding traffic distribution Article 19 of the proposal introduces a one-step procedure instead of the current two-stage procedure. The Member States may regulate the distribution of air traffic between airports only after the approval of the Commission. The expression "airport system" is not used any more. The regulation specifies the definition of conurbation.

Articles 21-24 of the regulation cover price transparency and discrimination. In order to avoid current practice of some air carriers, i.e. publishing air fares without any taxes and charges, the regulation states that air fares shall include all applicable taxes, charges and fees. Furthermore the general public must be provided with comprehensive information on air fares and rates and the conditions attached. The proposal establishes the air carriers' obligation to set air fares without any discrimination based on the nationality or the place of residence of the passenger or on the place of establishment of the travel agent within the Community.

3. Rapporteur's comments

Your rapporteur considers that the Commission proposal is sensible, he agrees with the necessity and aim of the recast. However, he takes the view that it should be amended in some important areas.

Leasing

Currently the Member States' practices with regard to leasing are different. This can lead to market distortion and raises social and safety concerns. Therefore it cannot be questioned that new common requirements should be introduced. However, the rules proposed in Article 13 go too far and do not take into account the characteristics of some airlines, especially seasonality. It is desirable to find a sensible balance of interest between social and safety concerns on the one hand and the smooth functioning of airlines on the other hand. Therefore it is proposed to increase the time limit of leasing to 7 months and not to limit the frequency.

Price transparency

Your rapporteur supports the Commission's objective to put an end to airlines' practices of publishing air fares that exclude fees, taxes, charges and surcharges. However he considers that airlines' obligation to publish inclusive air fares should be more clearly expressed. Furthermore it is proposed to extend the scope of these provisions in order to ensure more effective application of price transparency.

Social aspects

The operation of bases other than country of origin has created problems as to the determination of the applicable law on employment. In order to solve this problem it is proposed to introduce a clear provision in this regard.

Passenger protection

The Commission proposal does not provide any effective scheme to ensure that passengers do not endure adverse consequences in the case of airline bankruptcy, such as not being reimbursed for non-performed transport or being stranded abroad. Your rapporteur considers that provisions aiming at passenger protection should be included into the regulation.

Public service obligation and regional airport

Your rapporteur believes that any definition of "regional airport" for the purpose of public service obligations will include some airports in economically viable regions and exclude some airports in regions needing economic or social support. Since PSOs are justified only to airports which serve regions with economic or social needs, the definition of regional airport should be deleted.

In addition to the above-mentioned key points several definitions, conditions should be clarified in order to avoid any misunderstanding and divergent application.

Intra-Community air services

In contrary to the above-mentioned subjects, where several modifications were suggested, your rapporteur firmly believes that in the case of intra-Community air services the proposed extension of Commission competence should be supported. 1st and 5th freedom rights can be negotiated more efficiently by the Commission than by the Member States separately, what is also demonstrated by the agreement with Russia concerning Siberian overflight rights. Your rapporteur does not share the doubts of some stakeholders concerning subsidiarity. Therefore it is suggested accepting Article 15 as it is proposed by the Commission.

PROCEDURĂ

Titlu

Norme comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian în Comunitate (reformare)

Referinţe

COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)

Data prezentării la PE

18.7.2006

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

TRAN

5.9.2006

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

EMPL

5.9.2006

ENVI

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

EMPL

12.9.2006

ENVI

14.9.2006

IMCO

4.10.2006

 

Raportor(i)

Data numirii

Arūnas Degutis

13.9.2006

 

 

Examinare în comisie

19.12.2006

28.2.2007

10.4.2007

 

Data adoptării

8.5.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

3

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Zsolt László Becsey, Pedro Guerreiro, Antonio López-Istúriz White, Salvatore Tatarella, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Árpád Duka-Zólyomi, Den Dover, Béla Glattfelder