SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracovaný)

11.5.2007 - (KOM(2006)0396 – C6‑0248/2006 – 2006/0130(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Arūnas Degutis

Postup : 2006/0130(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0178/2007

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracovaný)

(KOM(2006)0396 – C6‑0248/2006 – 2006/0130(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0396)[1],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0248/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0178/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 6

(6) S cieľom zabezpečiť jednotný monitoring dodržiavania požiadaviek prevádzkových licencií zo strany všetkých leteckých dopravcov Spoločenstva by licenčné úrady mali pravidelne hodnotiť finančnú situáciu leteckých dopravcov. Leteckí dopravcovia by preto mali poskytovať dostatočné informácie o svojej finančnej situácii, a to najmä počas prvých dvoch rokov svojej existencie, keďže toto obdobie je obzvlášť kritické pre prežitie leteckých dopravcov na trhu.

(6) S cieľom zabezpečiť jednotný monitoring dodržiavania požiadaviek prevádzkových licencií zo strany všetkých leteckých dopravcov Spoločenstva by licenčné úrady mali pravidelne hodnotiť finančnú situáciu leteckých dopravcov. Leteckí dopravcovia by preto mali poskytovať dostatočné informácie o svojej finančnej situácii, a to najmä počas prvých dvoch rokov svojej existencie, keďže toto obdobie je obzvlášť kritické pre prežitie leteckých dopravcov na trhu. Aby sa zamedzilo narušeniu hospodárskej súťaže, ktoré vzniká pri uplatňovaní rôznych pravidiel na vnútroštátnej úrovni, je treba zabezpečiť transparentnosť a podstúpiť finančnú situáciu všetkých dopravcov EÚ spoločnej kontrole Komisie a členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 1 odsek 1

1. Týmto nariadením sa upravujú postupy udeľovania licencií leteckých dopravcov Spoločenstva, právo leteckých dopravcov Spoločenstva vykonávať letecké služby v rámci Spoločenstva a stanovovanie cien leteckých služieb v rámci Spoločenstva.

1. Týmto nariadením sa upravujú postupy udeľovania licencií leteckých dopravcov Spoločenstva, právo leteckých dopravcov Spoločenstva vykonávať letecké služby v rámci Spoločenstva a stanovovanie cien leteckých služieb prevádzkovaných v rámci Spoločenstva. Ustanovenia o informáciách a nediskriminácii pri stanovovaní cien sa uplatňujú na odlety z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu a na lety zmluvne dohodnuté dopravcom Spoločenstva, ktoré smerujú z letiska nachádzajúceho sa v tretej krajine na letisko nachádzajúce sa na území členského štátu, pokiaľ leteckí dopravcovia nepodliehajú rovnakým záväzkom v príslušnej tretej krajine.

Odôvodnenie

Objasnenie.

Účelom ustanovení o informáciách a nediskriminácii pri stanovovaní cien je ochrana cestujúcich. Rozšírenie rozsahu týchto ustanovení by zabezpečilo ich účinnejšie uplatňovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 2 bod 15

15) „regionálne letisko“ znamená každé letisko, ktoré spĺňa minimálne jedno z kritérií stanovených v prílohe II ;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Každé vymedzenie „regionálneho letiska“ na účely požiadaviek týkajúcich sa verejných služieb by zahrnulo niektoré letiská v ekonomicky perspektívnych regiónoch a vylúčilo niektoré letiská v regiónoch, ktoré potrebujú hospodársku alebo sociálnu podporu. Záväzky služieb vo verejnom záujme sú odôvodnené iba v prípade letísk, ktoré prinášajú osoh regiónom s hospodárskymi alebo sociálnymi potrebami. Toto vymedzenie by sa preto malo vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 2 bod 19

19) „letecké cestovné“ znamená ceny vyjadrené v eurách alebo v miestnej mene, ktoré platia cestujúci leteckým dopravcom alebo ich zástupcom za svoju prepravu a za prepravu svojej batožiny v rámci leteckej dopravnej služby, a všetky podmienky, za ktorých sa tieto ceny používajú, vrátane odplát a podmienok ponúknutých agentúre a iných doplnkových služieb, ako aj všetkých príslušných daní a poplatkov;

19) „letecké cestovné“ znamená ceny vyjadrené v eurách alebo v miestnej mene, ktoré platia cestujúci leteckým dopravcom alebo ich zástupcom za svoju prepravu a za prepravu svojej batožiny v rámci leteckej dopravnej služby, a všetky podmienky, za ktorých sa tieto ceny používajú, vrátane odplát a podmienok ponúknutých agentúre a iných doplnkových služieb;

Odôvodnenie

Navrhuje sa zachovanie vymedzenia cestovného od IATA (Medzinárodného združenia leteckých prepravcov) a požiadavka zahrnutia daní a poplatkov do článku 24.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 2 bod 20

20) letecké sadzby“ znamená ceny vyjadrené v eurách alebo v miestnej mene platené za prepravu nákladu a podmienky, za ktorých sa tieto ceny používajú, vrátane odplát a podmienok ponúknutých agentúre a iných doplnkových služieb, ako aj všetkých príslušných daní a poplatkov;

20) letecké sadzby“ znamená ceny vyjadrené v eurách alebo v miestnej mene platené za prepravu nákladu a podmienky, za ktorých sa tieto ceny používajú, vrátane odplát a podmienok ponúknutých agentúre a iných doplnkových služieb;

Odôvodnenie

Navrhuje sa zachovanie vymedzenia od IATA týkajúceho sa poplatkov a požiadavka zahrnutia daní a poplatkov do článku 24.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 2 bod 24a (nový)

 

24a) „dohodou o prenájme lietadla bez posádky“ sa rozumie dohoda medzi leteckými prepravcami, keď sa lietadlo prevádzkuje v rámci osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) nájomcu;

Odôvodnenie

Odporúča sa, aby sa vložilo vymedzenie v súlade s nariadením EÚ – OPS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 2 bod 24b (nový)

 

24b) „dohodou o prenájme lietadla s posádkou“ sa rozumie dohoda medzi leteckými prepravcami, keď sa lietadlo prevádzkuje v rámci AOC prenajímateľa;

Odôvodnenie

Odporúča sa, aby sa vložilo vymedzenie v súlade s nariadením EÚ – OPS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 2 bod 24c (nový)

 

(24c) „hlavným sídlom podniku“ sa rozumie sídlo hlavného úradu, prípadne sídlo registrovaného úradu leteckého dopravcu Spoločenstva v členskom štáte, v rámci ktorého letecký dopravca Spoločenstva vykonáva značnú časť jeho prevádzkových činností alebo ktorý je cieľovým alebo východiskovým miestom jeho prevádzkových činností.

Odôvodnenie

Tento článok je treba čítať paralelne s článkom 4, odsek a). Termín „prevádzkové činnosti“ je širší ako „letecké služby“ a zahŕňa aj neletecké činnosti, ako je rozpis služieb a údržba. Použitie termínu „letecké služby“ by malo za následok vylúčenie z oblasti pôsobenia tohto nariadenia legitímnych dopravcov Spoločenstva, ako sú globálni nákladní dopravcovia, ktorí vykonávajú svoju činnosť celosvetovo so značným počtom letov mimo Spoločenstva. Táto zmena sa uplatňuje tiež v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 10, článok 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 3 odsek 1 pododsek 1

Žiaden podnik nesmie v rámci Spoločenstva prepravovať cestujúcich, poštu a/alebo náklad za úhradu a/alebo v prenájme, pokiaľ mu nebola udelená príslušná prevádzková licencia.

Žiaden podnik zriadený v Spoločenstve nesmie v rámci Spoločenstva prepravovať cestujúcich, poštu a/alebo náklad za úhradu a/alebo v prenájme, pokiaľ mu nebola udelená príslušná prevádzková licencia.

Odôvodnenie

Účelom tejto zmeny je vyjasniť, že dopravcovia z tretích krajín sa nevylučujú z prevádzkovania leteckých služieb v rámci Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 3 odsek 3 písmeno (b)

(b) lokálne lety, ktoré nezahŕňajú prepravu medzi rozdielnymi letiskami. 

(b) lokálne lety, ktoré nezahŕňajú prepravu cestujúcich, pošty a/alebo nákladu medzi rozdielnymi letiskami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 4 písmeno a)

a) jeho ústredie a jeho prípadné sídlo sa nachádzajú v Spoločenstve a najväčšiu časť svojich prevádzkových činností vykonáva v Spoločenstve;

a) jeho hlavné sídlo podniku sa nachádza v Spoločenstve a najväčšiu časť svojich leteckých služieb prevádzkuje v rámci Spoločenstva alebo je Spoločenstvo cieľom alebo východiskovým miestom najväčšej časti jeho leteckých služieb;

Odôvodnenie

S cieľom predísť nedorozumeniam by sa mal text objasniť a mali by sa použiť pojmy vymedzené v článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 4 písmeno c)

c) v prípade, že sa o licenciu žiada úrad členského štátu, jeho ústredie a jeho prípadné sídlo sa nachádzajú v danom členskom štáte, podnik vykonáva podstatnú časť svojich prevádzkových činností v danom členskom štáte a v prípade, že AOC vydal národný orgán, ten istý členský štát je zodpovedný za dohľad nad AOC;

c) v prípade, že sa o licenciu žiada úrad členského štátu, jeho hlavné sídlo podniku sa nachádza v danom členskom štáte;

Odôvodnenie

Navrhuje sa zjednodušenie textu prostredníctvom použitia pojmu vymedzeného v článku 2 a presunutie kritéria týkajúceho sa AOC do článku 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 4 písmeno ca) (nové)

 

ca) má k dispozícii jedno alebo viac lietadiel na základe vlastníctva alebo na základe dohody o prenájme lietadla bez posádky;

Odôvodnenie

Toto kritérium je uvedené v článku 13 návrhu Komisie, ale keďže ide o podmienku udelenia prevádzkovej licencie, malo by sa zahrnúť do článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 4 písmeno d)

d) jeho hlavným predmetom podnikania nie je letecká doprava samotná alebo v kombinácii spolu s akoukoľvek inou obchodnou činnosťou lietadla alebo opravou a údržbou lietadla;

d) jeho hlavným predmetom podnikania je prevádzkovanie leteckých služieb samotné alebo v kombinácii spolu s akoukoľvek inou obchodnou činnosťou lietadla alebo opravou a údržbou lietadla;

Odôvodnenie

Mal by sa použiť pojem vymedzený v článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 4 písmeno ha) (nové)

 

ha) poskytne dôkaz, že má dostatočné poistné krytie na vrátenie uhradených súm a na pokrytie nákladov na repatriáciu cestujúcich v prípade, že z dôvodu platobnej neschopnosti alebo odobratia prevádzkovej licencie nie je schopný uskutočniť zarezervované lety.

Odôvodnenie

Je treba zaistiť, aby cestujúci neznášali ďalšie finančné straty v prípade platobnej neschopnosti dotknutého leteckého dopravcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 5 odsek 1 písmeno ba) (nové)

 

ba) jeho čistý kapitál je najmenej 100 000 EUR.

Odôvodnenie

Veľkosť čistého kapitálu je dôležitým indikátorom finančnej situácie podnikov. Z toho dôvodu musí každý letecký dopravca v tomto smere spĺňať minimálne kritérium.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 5 odsek 2

2. Na účely odseku 1 každý žiadateľ musí predložiť plán podnikania minimálne na prvé tri roky prevádzky. Plán podnikania musí tiež podrobne uvádzať finančné prehľady o akýchkoľvek iných obchodných činnostiach, na ktorých sa žiadateľ zúčastňuje, buď priamo, alebo prostredníctvom príbuzných podnikov. Žiadateľ má tiež poskytnúť všetky relevantné informácie; hlavne údaje uvedené v bode 1 prílohy I.

2. Na účely odseku 1 každý žiadateľ musí predložiť plán podnikania minimálne na prvé tri roky prevádzky. Plán podnikania musí tiež podrobne uvádzať finančné prehľady o akýchkoľvek iných obchodných činnostiach, na ktorých sa žiadateľ zúčastňuje, buď priamo, alebo prostredníctvom príbuzných podnikov. Žiadateľ má tiež poskytnúť všetky relevantné informácie; hlavne údaje uvedené v bode 1 prílohy I. Každý žiadateľ určí ustanovenia s cieľom vyhnúť sa negatívnym sociálnym následkom bankrotu alebo ich zmierniť.

Odôvodnenie

Návrh Komisie neobsahuje žiadne ustanovenie týkajúce sa negatívnych sociálnych následkov bankrotu leteckých dopravných spoločností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 5 odsek 3 pododsek 1

Odseky 1 a 2 tohto článku sa nevzťahujú na leteckých dopravcov, ktorí používajú výhradne lietadlá ľahšie než 10 ton mtow (maximum take-off weight – maximálna vzletová hmotnosť) a/alebo menej než 20-miestne. Títo leteckí dopravcovia musia byť kedykoľvek schopní preukázať, že ich čistý kapitál je aspoň 100 000 EUR alebo na požiadanie licenčného úradu poskytnúť informácie relevantné podľa článku 9 ods. 2.

Odseky 1 a 2 tohto článku sa nevzťahujú na leteckých dopravcov, ktorí používajú výhradne lietadlá ľahšie než 10 ton mtow (maximum take-off weight – maximálna vzletová hmotnosť) a/alebo menej než 20-miestne. Títo leteckí dopravcovia musia byť kedykoľvek schopní preukázať, že ich čistý kapitál je aspoň 100 000 EUR alebo na požiadanie príslušného licenčného úradu poskytnúť informácie relevantné podľa článku 9 ods. 2.

Odôvodnenie

Znenie by sa malo zosúladiť s vymedzeniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 6 odsek 2

2. Akákoľvek zmena osvedčenia leteckého dopravcu Spoločenstva sa zohľadní v jeho prevádzkovej licencii.

2. Akákoľvek zmena osvedčenia leteckého dopravcu Spoločenstva sa podľa potreby zohľadní v jeho prevádzkovej licencii.

Odôvodnenie

Osvedčenie leteckého dopravcu (AOC) je dokument, ktorý sa často upravuje takým spôsobom, aby sa prispôsobil zmenám lietadlového parku prevádzkovateľa. Prevádzkovú licenciu nie je potrebné pozmeniť po každej úprave osvedčenia leteckého dopravcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 6 odsek 2a (nový)

 

2a. Ak osvedčenie leteckého dopravcu udeľuje vnútroštátny úrad, za udelenie, odmietnutie, zrušenie alebo dočasné zbavenie osvedčenia leteckého dopravcu a prevádzkovej licencie sú zodpovedné úrady príslušného členského štátu.

Odôvodnenie

Mala by sa objasniť zodpovednosť za udelenie a kontrolu osvedčení leteckého dopravcu a prevádzkových licencií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 8 odsek 2 pododsek 1

Príslušný licenčný úrad dôkladne monitoruje plnenie požiadaviek tejto kapitoly. V každom prípade preskúma plnenie týchto požiadaviek dva roky po udelení novej prevádzkovej licencie, ak je podozrenie na možný problém, alebo na žiadosť Komisie.

Príslušný licenčný úrad dôkladne monitoruje plnenie požiadaviek tejto kapitoly. V každom prípade preskúma plnenie týchto požiadaviek v týchto prípadoch:

a) dva roky po udelení novej prevádzkovej licencie alebo

b) ak je podozrenie na možný problém, alebo

c) na žiadosť Komisie.

Odôvodnenie

Mala by sa objasniť potreba preskúmať plnenie požiadaviek vo všetkých troch uvedených prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 8 odsek 3 písmeno (b)

(b) pozastavil činnosť na viac ako tri mesiace.

(b) pozastavil činnosť na viac ako šesť mesiacov.

Odôvodnenie

V praxi sa osvedčila lehota šiestich mesiacov od pozastavenia činnosti a bolo by vhodné ju zachovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 8 odsek 5 písmeno a)

a) vopred svoje plány na podstatnú zmenu v rozsahu svojich aktivít;

a) vopred svoje plány na prevádzku nových pravidelných alebo nepravidelných služieb na kontinent alebo do oblasti, kde sa predtým neprevádzkovali, zmeny typu alebo počtu používaných lietadiel alebo podstatnú zmenu v rozsahu svojich aktivít;

Odôvodnenie

Súčasná podoba nariadenia 2407/92 presnejšie uvádza prípady, keď treba upovedomiť príslušný licenčný úrad. Preto by sa jeho znenie malo ponechať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 8 odsek 8 pododsek 1

Odseky 4, 5 a 6 sa nevzťahujú na leteckých dopravcov, ktorí používajú výhradne lietadlá ľahšie než 10 ton mtow (maximum take-off weight – maximálna vzletová hmotnosť) a/alebo menej než 20-miestne. Títo leteckí dopravcovia musia byť kedykoľvek schopní preukázať, že ich čistý príjem je aspoň 100 000 EUR alebo na požiadanie licenčného úradu poskytnúť informácie relevantné podľa článku 9 ods. 2.

Odseky 4, 5 a 6 sa nevzťahujú na leteckých dopravcov, ktorí používajú výhradne lietadlá ľahšie než 10 ton mtow (maximum take-off weight – maximálna vzletová hmotnosť) a/alebo menej než 20-miestne. Títo leteckí dopravcovia musia byť kedykoľvek schopní preukázať, že ich čistý kapitál je aspoň 100 000 EUR alebo na požiadanie príslušného licenčného úradu poskytnúť informácie relevantné podľa článku 9 ods. 2.

Odôvodnenie

Znenie by sa malo zosúladiť s vymedzeniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 9 odsek 1 pododsek 1

Príslušný licenčný úrad pozastaví alebo zruší prevádzkovú licenciu, ak je presvedčený, že letecký dopravca Spoločenstva nemôže splniť svoje aktuálne a potenciálne záväzky za obdobie 12 mesiacov.

Príslušný licenčný úrad pozastaví alebo zruší prevádzkovú licenciu, ak má dôvodné podozrenie, že letecký dopravca Spoločenstva nie je schopný plniť svoje aktuálne a potenciálne záväzky za obdobie 12 mesiacov.

Odôvodnenie

Zrušenie alebo pozastavenie prevádzkovej licencie na základe „presvedčenia“ úradu, že letecký dopravca nie je schopný plniť si svoje povinnosti, je z právneho hľadiska neobhájiteľné. Treba sa opierať o objektívne a oveľa jasnejšie dôkazy, čo umožňuje bežne používaný termín „dôvodné podozrenie“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 9 odsek 1 pododsek 2

Príslušný licenčný úrad môže udeliť dočasnú licenciu maximálne na obdobie 12 mesiacov, počas toho, ako letecký dopravca Spoločenstva vykonáva finančnú reorganizáciu, za predpokladu, že sa v tejto dočasnej licencii zohľadnia akékoľvek zmeny AOC a že je počas tohto obdobia k dispozícii reálny plán uspokojivej finančnej rekonštrukcie .

Príslušný licenčný úrad môže udeliť dočasnú licenciu maximálne na obdobie 12 mesiacov, počas toho, ako letecký dopravca Spoločenstva vykonáva finančnú reorganizáciu, za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť, že sa v tejto dočasnej licencii zohľadnia akékoľvek zmeny AOC a že je počas tohto obdobia k dispozícii reálny plán uspokojivej finančnej rekonštrukcie.

Odôvodnenie

Súlad s bezpečnostnými predpismi by mal byť jednou z výslovných podmienok potrebných na udelenie dočasnej licencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 9 odsek 2 pododsek 1

Ak je zrejmé, že existujú finančné problémy alebo ak bol vyhlásený konkurz alebo podobné konanie, voči leteckému dopravcovi, ktorému licenčný úrad udelil licenciu, tento úrad bezodkladne dôkladne posúdi finančnú situáciu a na základe svojich zistení preskúma stav prevádzkovej licencie v súlade s týmto článkom v priebehu troch mesiacov.

Ak je zrejmé, že existujú finančné problémy alebo ak bol vyhlásený konkurz alebo podobné konanie, voči leteckému dopravcovi Spoločenstva, ktorému licenčný úrad udelil licenciu, tento úrad bezodkladne dôkladne posúdi finančnú situáciu a na základe svojich zistení preskúma stav prevádzkovej licencie v súlade s týmto článkom v priebehu troch mesiacov.

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 9 odsek 3 pododsek 3

Príslušný licenčný úrad do šiestich mesiacov informuje Komisiu o tom, že letecký dopravca neoznámil svoje overené účty, a o následných opatreniach, ktoré prijme.

Príslušný licenčný úrad do šiestich mesiacov informuje Komisiu o tom, že letecký dopravca Spoločenstva neoznámil svoje overené účty, a o následných opatreniach, ktoré prijme.

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 12 odsek 1

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 13 ods. 2, lietadlo, ktoré používa letecký dopravca Spoločenstva, musí byť registrované v národnom registri členského štátu, ktorý vydáva prevádzkovú licenciu, alebo v rámci Spoločenstva.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 13 ods. 2, lietadlá, ktoré používa letecký dopravca Spoločenstva, musia byť registrované v rámci Spoločenstva. Členský štát, ktorého príslušný licenčný úrad je zodpovedný za udelenie prevádzkovej licencie leteckého dopravcu Spoločenstva, môže požiadať, aby sa tieto lietadlá registrovali v jeho vnútroštátnom registri.

Odôvodnenie

Návrh Komisie môže mať za následok bezpečnostné problémy. Mohol by narušiť bezpečnostný dohľad a vniesť nejasnosť do vymedzenia zodpovednosti. Je dôležité, aby členské štáty mohli naďalej žiadať svojich prevádzkovateľov s licenciou o uvedenie svojich lietadiel v domácom registri.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 13 odsek 1 pododsek 1

Vlastníctvo lietadla nie je podmienkou pre udelenie alebo udržanie prevádzkovej licencie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže ide o podmienku na udelenie prevádzkovej licencie, mala by sa presunúť do článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 13 odsek 2 pododsek 1

2. V prípade krátkodobých zmlúv o prenájme plniacich dočasné požiadavky leteckého dopravcu Spoločenstva alebo pri výnimočných okolnostiach sa môže príslušný licenčný úrad zrieknuť požiadavky na registráciu podľa článku 12 ods. 1. V žiadnom prípade nemôže byť leteckému dopravcovi Spoločenstva udelená výnimka z tejto požiadavky s cieľom pokryť dočasné potreby alebo riešiť vynimočnú situáciu v trvaní viac ako šesť mesiacov, pričom výnimka z požiadavky sa môže predĺžiť len raz o druhé bezprostredne nenasledujúce obdobie v trvaní maximálne šesť mesiacov.

2. V prípade krátkodobých dohôd o prenájme lietadla s posádkou plniacich dočasné požiadavky leteckého dopravcu Spoločenstva alebo pri výnimočných okolnostiach sa môže príslušný licenčný úrad zrieknuť požiadavky na registráciu podľa článku 12 ods. 1, pokiaľ:

a) letecký dopravca Spoločenstva môže takýto prenájom odôvodniť výnimočnou potrebou, v tomto prípade je možné udeliť výnimku na maximálne obdobie siedmych mesiacov, ktorú je možné za výnimočných okolností jeden krát predĺžiť o druhé, maximálne sedemmesačné obdobie; alebo

b) letecký dopravca Spoločenstva preukáže, že prenájom je potrebný na zabezpečenie sezónnych kapacitných potrieb, ktoré nie je možné zabezpečiť prenajatím registrovaného lietadla v súlade s článkom 12 ods. 1, v tomto prípade je možné udeliť výnimku na maximálne sedemmesačné obdobie, ktorú je možné obnoviť; alebo

c) letecký dopravca Spoločenstva preukáže, že prenájom je potrebný na prekonanie nepredvídateľných prevádzkových ťažkostí, ako sú technické problémy a nie je vhodné prenajať registrované lietadlo v súlade s článkom 12 ods. 1, v tomto prípade sa výnimka udelí na obmedzené obdobie, ktoré je nevyhnutne potrebné na prekonanie týchto ťažkostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 13 odsek 2 pododsek 2

Ak sa prenajíma lietadlo s posádkou („wet-leasing“), musí byť v prípade zrieknutia sa požiadavky k dispozícii platná zmluva, v ktorej je zakotvená zásada reciprocity, pokiaľ ide o „wet-leasing“ medzi príslušným členským štátom alebo Spoločenstvom a treťou krajinou registrácie prenajatého lietadla.

Tieto výnimky sú podriadené existencii platnej dohody o reciprocite, pokiaľ ide o prenájom lietadla s posádkou medzi príslušným členským štátom alebo Spoločenstvom a treťou krajinou registrácie prenajatého lietadla..

Odôvodnenie

Obavy Komisie o dodržiavanie sociálnych a bezpečnostných noriem sa vzťahujú iba na oblasť prenájmu lietadiel s posádkou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 13 odsek 4

4. Príslušný licenčný úrad neschváli zmluvy o prenájme lietadla s posádkou leteckému dopravcovi, ktorému udelil prevádzkovú licenciu, pokiaľ príslušnému leteckému dopravcovi nepredloží písomné stanovisko a vyhlásenie, že nie sú splnené bezpečnostné normy rovnocenné tým, ktoré sú predpísané v príslušnom právnom predpise Spoločenstva.

4. Príslušný licenčný úrad neschváli zmluvy o prenájme lietadla s posádkou alebo bez nej leteckému dopravcovi, ktorému udelil prevádzkovú licenciu, pokiaľ príslušnému leteckému dopravcovi nepredloží písomné stanovisko a vyhlásenie, že splnené všetky bezpečnostné normy rovnocenné tým, ktoré sú predpísané v príslušnom právnom predpise Spoločenstva.

Odôvodnenie

Bezpečnostné normy sa netýkajú iba prenajímania lietadla s posádkou, ale aj prípadov prenajímania lietadla bez posádky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 14a (nový)

 

Článok 14a

Právo na obranu

 

Príslušný licenčný úrad a Komisia zabezpečia, že pri prijímaní rozhodnutí o dočasnom pozastavení alebo zrušení prevádzkovej licencie leteckého dopravcu Spoločenstva sa dotknutému leteckému dopravcovi Spoločenstva poskytne príležitosť vypočutia, pričom sa v niektorých prípadoch zohľadní potreba súrneho postupu.

Odôvodnenie

Aerolíniám, ktoré sa hodnotia ako finančne nespoľahlivé, by sa malo udeliť právo vypočutia predtým, ako ich podnik utrpí nenapraviteľnú škodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 14b (nový)

 

Článok 14b

Sociálne právne predpisy

 

Členské štáty zabezpečia riadne uplatňovanie sociálnych predpisov Spoločenstva a sociálnych vnútroštátnych predpisov, pokiaľ ide o zamestnancov leteckého dopravcu Spoločenstva, ktorý prevádzkuje letecké služby z prevádzkovej základne nachádzajúcej sa mimo územia členského štátu, v ktorom má tento letecký dopravca Spoločenstva svoje hlavné sídlo podniku.

Odôvodnenie

Prevádzkovanie základní mimo krajiny pôvodu spôsobuje problémy v súvislosti so stanovením právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na zamestnaný personál. Na vyriešenie tohto problému by sa malo zaviesť jasné ustanovenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 15 odsek 5

5. Bez ohľadu na ustanovenia bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi a s výhradou pravidiel súťaže Spoločenstva uplatniteľných na podniky povolí(-ia) príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) leteckým dopravcom Spoločenstva spájať letecké dopravné služby a spoločne označovať linky v prípade leteckých dopravných služieb smerujúcich na letisko, z letiska alebo cez letisko, ktoré sa nachádza na jeho/ich území, z akéhokoľvek/akýchkoľvek bodu(-ov) alebo na akýkoľvek/akékoľvek bod(-y) v tretích krajinách.

5. Bez ohľadu na ustanovenia bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi a s výhradou pravidiel hospodárskej súťaže Spoločenstva uplatniteľných na podniky, ako aj na ustanovenia bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami, povolí(-ia) príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) leteckým dopravcom Spoločenstva spájať letecké dopravné služby a spoločne označovať linky so všetkými leteckými dopravcami v prípade leteckých dopravných služieb smerujúcich na letisko, z letiska alebo cez letisko, ktoré sa nachádza na jeho/ich území, z akéhokoľvek/akýchkoľvek bodu(-ov) alebo na akýkoľvek/akékoľvek bod(-y) v tretích krajinách.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu je stanoviť, že liberalizácia sa uplatní výhradne v rámci EÚ a na dopravcov Spoločenstva bez toho, že by došlo k zmene jestvujúcich bilaterálnych dohôd s tretími krajinami. Dopravcom tretích krajín bude udelené povolenie iba ak budú mať potrebné práva udelené v dohodách o leteckých službách, aby sa dodržala zásada reciprocity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 16 odsek 1 pododsek 1

Členský štát po konzultáciách s inými príslušnými členskými štátmi a po tom, ako informoval Komisiu a leteckých dopravcov vykonávajúcich prevádzku na danej trase, môže uložiť záväzok služby vo verejnom záujme vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám na regionálne letisko na jeho území, ak sa takáto trasa považuje za životne dôležitú pre hospodársky rozvoj regiónu, v ktorom sa letisko nachádza. Tento záväzok sa uloží len v rozsahu potrebnom na minimálne zabezpečenie pravidelných leteckých dopravných služieb, aby na tejto trase z hľadiska plynulosti, pravidelnosti, cien alebo minimálnej kapacity vyhovovali štandardom, ktoré by leteckí dopravcovia nedodržali, ak by sledovali výhradne svoje ekonomické záujmy.

Členský štát po konzultáciách s inými príslušnými členskými štátmi a po tom, ako informoval Komisiu, príslušné letiská a leteckých dopravcov vykonávajúcich prevádzku na danej trase, môže uložiť záväzok služby vo verejnom záujme vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám na letisko na jeho území, ak sa takáto trasa považuje za životne dôležitú pre hospodársky a sociálny rozvoj regiónu, ktorý letisko využíva. Tento záväzok sa uloží len v rozsahu potrebnom na minimálne zabezpečenie pravidelných leteckých dopravných služieb, aby na tejto trase z hľadiska plynulosti, pravidelnosti, cien alebo minimálnej kapacity vyhovovali štandardom, ktoré by leteckí dopravcovia nedodržali, ak by sledovali výhradne svoje ekonomické záujmy.

Odôvodnenie

As the stated purpose of a public service obligation is to provide services on a route "considered vital for economic development of the region", any airport serving a region in need of economic development should be considered suitable for a public service obligation route. Any definition of "regional airport" for the purpose of public service obligations will include some airports in economically viable regions and exclude some airports in regions needing economic or social support. Therefore the term "regional airport" should be avoided. Furthermore the inclusion of airports serving regions with social needs is very important.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 16 odsek 6 pododsek 1

6. Ak členský štát zamýšľa uložiť záväzok služby vo verejnom záujme, oznámi úplné znenie tohto opatrenia Komisii, ostatným príslušným členským štátom a leteckým dopravcom vykonávajúcim prevádzku na danej trase.

6. Ak členský štát zamýšľa uložiť záväzok služby vo verejnom záujme, oznámi úplné znenie tohto opatrenia Komisii, ostatným príslušným členským štátom, príslušným letiskám a leteckým dopravcom vykonávajúcim prevádzku na danej trase.

Odôvodnenie

Zavedenie záväzku služby vo verejnom záujme sa týka letísk rovnako ako aerolínií a preto musia mať v tejto oblasti rovnaké právo čo sa týka konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 19 odsek 2 pododsek 1

2. Členský štát môže po porade s príslušnými leteckými dopravcami bez diskriminácie medzi destináciami vnútri Spoločenstva alebo na základe štátnej príslušnosti alebo totožnosti leteckých dopravcov regulovať rozloženie leteckej prevádzky medzi jednotlivými letiskami, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

2. Členský štát môže po porade s príslušnými leteckými dopravcami a letiskami bez diskriminácie medzi destináciami vnútri Spoločenstva alebo na základe štátnej príslušnosti alebo totožnosti leteckých dopravcov regulovať rozloženie leteckej prevádzky medzi jednotlivými letiskami, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

Odôvodnenie

Zavedenie záväzku služby vo verejnom záujme sa týka letísk rovnako ako aerolínií a preto musia mať v tejto oblasti rovnaké právo čo sa týka konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 19 odsek 2 písmeno (a)

(a) letiská obsluhujú to isté mesto alebo mestskú aglomeráciu;

(a) letiská obsluhujú to isté mesto alebo obsluhujú mestskú aglomeráciu v ktorej sa všetky nachádzajú;

Odôvodnenie

Na objasnenie: Ďalším riešením by mohlo byť určenie doby prepravy verejnou dopravou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Článok 19 odsek 2 písmeno (b)

(b) letiská disponujú optimálnou dopravnou infraštruktúrou; a

(b) letiská disponujú optimálnou dopravnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje dopraviť sa na letisko prostredníctvom verejnej dopravy do jednej hodiny, a

Odôvodnenie

Text Komisie musí byť jasnejší a presnejší s cieľom zabrániť prílišnému nárastu vzdialeností pri rozložení leteckej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 19 odsek 2 písmeno (c)

(c) letiská a mestá alebo mestské aglomerácie, ktoré obsluhujú, prepojené častými, spoľahlivými a efektívnymi službami verejnej dopravy.

(c) letiská prepojené medzi sebou, s mestami alebo mestskou aglomeráciou, ktoré obsluhujú častými, spoľahlivými a efektívnymi službami verejnej dopravy.

Odôvodnenie

Na objasnenie: Ďalším riešením by mohlo byť určenie doby prepravy verejnou dopravou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Článok 21 úvodná časť

Bez toho, aby bol dotknutý článok 23, táto kapitola neplatí:

Bez toho, aby bol dotknutý článok 23 a článok 24, táto kapitola neplatí:

Odôvodnenie

Dopravcovia z tretích krajín a služby vo verejnom záujme by mali tiež podliehať pravidlám o cenovej transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 23

Článok 23

 

Cenové vodcovstvo

 

Bez toho, aby boli dotknuté dohody uzavreté medzi Spoločenstvom a treťou krajinou, ktoré sa týkajú leteckých dopravných služieb medzi letiskami Spoločenstva, výlučne leteckí dopravcovia Spoločenstva sú oprávnení zaviesť nové produkty alebo nižšie letecké cestovné, než aké existuje pre identické produkty.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Požiadavka na dominantné postavenie v oblasti cenotvorby nie je aktuálna. Nie je už preto viac potrebná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 24 odsek -1 (nový)

 

-1. Tento článok sa uplatňuje na odlety z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu a na lety zmluvne dohodnuté dopravcom Spoločenstva, ktoré smerujú z letiska nachádzajúceho sa v tretej krajine na letisko nachádzajúce sa na území členského štátu, pokiaľ leteckí dopravcovia nepodliehajú rovnakým záväzkom v príslušnej tretej krajine.

Odôvodnenie

Účelom ustanovení o informáciách a nediskriminácii pri stanovovaní cien je ochrana cestujúcich. Rozšírenie rozsahu týchto ustanovení by zabezpečilo ich účinnejšie uplatňovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Článok 24 odsek 1

1. Leteckí dopravcovia pôsobiaci v rámci Spoločenstva poskytnú verejnosti komplexné informácie o ich leteckom cestovnom, sadzbách a súvisiacich podmienkach.

1. Leteckí dopravcovia pôsobiaci v rámci Spoločenstva poskytnú verejnosti komplexné informácie o ich leteckom cestovnom a sadzbách v súlade s článkom 2 ods. 19 a 20, o súvisiacich podmienkach a o daniach, nevyhnutných poplatkoch, príplatkoch a úhrad, ktoré vyberajú v prospech tretích strán.

Medzi letecké cestovné uverejnené v akejkoľvek podobe vrátane internetu, ktoré je priamo alebo nepriamo určené cestovateľskej verejnosti, zahŕňajú všetky príslušné dane, nevyhnutné poplatky, príplatky a úhrady, ktoré sú známe v čase zverejnenia. Letecké cestovné zahŕňa iba tie náklady, ktoré leteckému dopravcovi skutočne vznikli.

Možné cenové príplatky sa uvádzajú jasným, transparentným a jednoznačným spôsobom na začiatku každej rezervácie a cestujúci by ich mali prijať na základe slobodnej vôle. Implikovaný súhlas s prijatím takýchto príplatkov je neplatný.

Všetky náklady, ktoré nie sú súčasťou leteckého cestovného a nie sú vyberané leteckými dopravcami pôsobiacimi v rámci Spoločenstva, musia byť oznámené v plnej výške „predajcom leteniek“ v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia 2111/2005.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Článok 24 odsek 2

2. Leteckí dopravcovia stanovujú letecké cestovné nediskriminačným spôsobom bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo krajinu pobytu cestujúcich alebo krajinu sídla cestovných kancelárií v rámci Spoločenstva.

2. Leteckí dopravcovia umožnia prístup k leteckému cestovnému nediskriminačným spôsobom bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo krajinu pobytu cestujúcich alebo krajinu sídla cestovných kancelárií v rámci Spoločenstva.

Letecký dopravca nesmie stanoviť pravidlá, ktoré by v praxi slúžili na obmedzenie ich voľného a rovného prístupu k leteckým tarifám.

Odôvodnenie

Segmentácia cien by mala byť možná, ale mal by sa zabezpečiť nediskriminačný prístup k leteckému cestovnému.

Súčasné znenie nepostačuje k tomu, aby sa zabránilo všetkým možným prípadom diskriminácie na základe miesta pobytu cestujúceho.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 24 odsek 2a (nový)

 

2a. Za účelom implementácie povinností, stanovených v odsekoch 1 a 2, musia letecký dopravcovia oznámiť ich letecké cestovné a sadzby a súvisiace podmienky, ako aj všetky uplatňované dane, poplatky a úhrady, ktoré vyberajú pre tretie strany, pričom použijú nasledovné kategórie:

– dane a iné poplatky a dane vyberané štátom,

– poplatky za riadenie letovej prevádzky,

– poplatky, dane, úhrady a iné náklady vyberané v prospech aerolínií,

– úhrady, dane, poplatky a iné náklady v prospech prevádzkovateľov letiska,

Odôvodnenie

Konečná cena platná pre spotrebiteľa môže zahŕňať náklady, ktoré leteckí dopravcovia nemôžu kontrolovať alebo uvádzať (napr. provízie predajcov leteniek). Povinnosť aerolínií poskytovať informácie by sa preto mala vzťahovať iba na náklady, ktoré samé účtujú.

Nariadenie musí jasne určiť kategórie, do ktorých môžu byť rôzne náklady zaradené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 24 odsek 2b (nový)

 

2b. Spotrebiteľ získa úplný rozpis všetkých daní, úhrad a poplatkov, ktoré boli pridané k cene letenky.

Odôvodnenie

S cestujúcimi leteckou dopravou sa musí zaobchádzať ako s ostatnými spotrebiteľmi a preto majú právo na jasné a úplné informácie o konečnej cene, ktorú majú zaplatiť. Je treba zohľadniť hlavne internetové rezervácie, pretože sú často jediným možným spôsobom rezervácie u nízkonákladových dopravcoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 24a (nový)

 

Článok 24a

Transparentnosť pri výpočte ceny

 

Ak sú letiskové či palubné bezpečnostné náklady zahrnuté v cene letenky, musia byť na letenke uvedené oddelene, alebo o nich musí byť cestujúci inak upovedomený. Bezpečnostné dane a poplatky, vyberané členským štátom, leteckými prepravcami alebo subjektmi, musia byť transparentné a použité výhradne na úhradu nákladov na zaistenie bezpečnosti letísk alebo lietadiel.

Odôvodnenie

Poplatky na zaistenie bezpečnosti sa zvyšujú a spotrebiteľ má právo poznať ich výšku a na čo sú použité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 24b (nový)

 

Článok 24b
Sankcie

 

Členské štáty zabezpečia súlad s pravidlami stanovenými v tejto kapitole a určia sankcie za porušenie týchto pravidiel. Sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

Odôvodnenie

Dokument Komisie neurčuje žiadne sankcie v prípade, ak sa neuplatňujú pravidlá stanovovania cien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 26 odsek 1

1. Členské štáty a Komisia spolupracujú pri uplatňovaní tohto nariadenia.

1. Členské štáty a Komisia spolupracujú pri uplatňovaní a kontrole tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Neustála kontrola za účasti všetkých zainteresovaných strán vrátane zástupcov zamestnancov je nevyhnutná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Príloha II

PRÍLOHA II

Definícia regionálnych letísk na účely článku 16

Za regionálne letiská sa považujú všetky letiská, ktoré spĺňajú minimálne jedno z týchto kritérií:

a) ročný objem prepravy nepresahuje 900 000 prepravených cestujúcich ročne;

b) ročný objem prepravy nepresahuje 50 000 ton prepraveného nákladu ročne;

c) letisko sa nachádza na ostrove patriacom členskému štátu;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Každé vymedzenie „regionálneho letiska“ na účely požiadaviek týkajúcich sa verejných služieb by zahrnulo niektoré letiská v ekonomicky perspektívnych regiónoch a vylúčilo niektoré letiská v regiónoch, ktoré potrebujú hospodársku alebo sociálnu podporu. Záväzky služieb vo verejnom záujme sú odôvodnené iba v prípade letísk, ktoré prinášajú osoh regiónom s hospodárskymi alebo sociálnymi potrebami. Toto vymedzenie by sa preto malo vypustiť.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Východiská

Tretí balík vnútorného leteckého trhu – pozostávajúci z nariadení Rady č. 2407/92, 2408/92 a 2409/92 – predstavoval konečnú fázu v liberalizácii leteckej dopravy. Opatrenia sa zavádzali od januára 1993, keď nariadenia vstúpili do platnosti, do apríla 1997, keď sa v Spoločenstve zaviedla kabotáž.

Nariadenie (EHS) č. 2407/92 stanovuje pravidlá platné vo všetkých členských štátoch týkajúce sa vydávania a rušenia licencie leteckých dopravcov, čím v rámci Spoločenstva stanovuje koncept leteckého dopravcu Spoločenstva nediskriminačným spôsobom. Vysvetľuje aj podmienky, v rámci ktorých si leteckí dopravcovia Spoločenstva môžu prenajať lietadlá registrované mimo územia Spoločenstva.

Nariadenie (EHS) č. 2408/92 stanovuje základné princípy voľného prístupu pre leteckých dopravcov Spoločenstva do letových trás v rámci Spoločenstva a ustanovuje pravidlá týkajúce sa možného porušenia týchto zásad, najmä pokiaľ ide o záväzky služby vo verejnom záujme a situácie spôsobujúce vážne preťaženie alebo environmentálne problémy. To isté nariadenie takisto obsahuje kritériá na definíciu „systému letísk“ a distribúciu premávky medzi jednotlivé letiská v rámci toho istého systému.

Nariadenie (EHS) č. 2409/92 liberalizuje letecké cestovné a zároveň zavádza postup, ktorý umožní členským štátom tak vyhnúť sa príliš vysokým poplatkom v neprospech cestujúcich, ako aj zastaviť prudký pokles, ktorý by mohol ohroziť finančnú bilanciu všetkých dopravcov.

Ako dôsledok zavedenia tretieho balíka sa mohol spozorovať neporovnateľný rozmach leteckej dopravy v Európe, odstránili sa staré monopoly, zaviedla sa kabotáž v rámci Spoločenstva a začala hospodárska súťaž, najmä v oblasti cestovného, v prospech spotrebiteľov. Európske letectvo prešlo od vysoko regulovaného trhu založeného na bilaterálnych dohodách k vysoko konkurencieschopnému jednotnému trhu.

Po niekoľkých rokoch zavedenia opatrení v rámci tretieho balíka je zrejmé, že niektoré opatrenia sú neplatné, kým iné sa neuplatňujú v dostatočnej miere alebo ich treba objasniť, upraviť alebo zrušiť.

2. Obsah návrhu

Tento návrh sa pokúša zahrnúť a zmeniť tri existujúce spomenuté nariadenia. Prepracovanie tretieho balíka má za cieľ zjednodušiť právne predpisy a odstrániť zastarané časti, ale zároveň v niektorých prípadoch zavádza prísne požiadavky.

Článok 4 nariadenia uvádza nové aspekty týkajúce sa otázky, ktorý licenčný úrad by mal vydávať prevádzkovú licenciu. Hlavné miesto podnikania leteckých dopravcov už nie je dôležité, ale ústredie a miesto, kde letecké spoločnosti uskutočňujú podstatnú časť svojich prevádzkových činností a kde sa vykonáva kontrola osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC).

Článok 5 nariadenia uvádza prísnejšie finančné podmienky na udelenie prevádzkovej licencie, kým článok 8 posilňuje podmienky na platnosť tejto licencie. Nariadenie ďalej stanovuje povinnosť príslušného licenčného úradu preskúmať v konkrétnych prípadoch súlad s požiadavkami.

Nariadenie tiež uvádza, že akákoľvek zmena osvedčenia leteckého prevádzkovateľa sa zohľadní v jeho prevádzkovej licencii. (článok 6)

Článok 9 návrhu stanovuje, že príslušný licenčný úrad zruší alebo odoberie prevádzkovú licenciu v prípade, že letecký dopravca nie je schopný plniť svoje aktuálne a potenciálne povinnosti počas obdobia 12-tich mesiacov.

Článok 13 nariadenia sa týka prenájmu. Novou požiadavkou nariadenia je obmedzenie trvania akéhokoľvek typu prenájmu (s posádkou alebo bez posádky) na 6 mesiacov. Leteckým dopravcom možno predĺžiť prenájom lietadla registrovaného v tretích krajinách o druhé obdobie šiestich mesiacov, ktoré nenasleduje bezprostredne po prvom období. V prípade prenájmu s posádkou je potrebná zmluva, v ktorej je zakotvená zásada reciprocity.

Článok 14 návrhu hovorí o právomoci Komisie preskúmať zhodu s požiadavkami nariadenia a rozhodovať o zrušení alebo odvolaní licencie, ak je to potrebné.

Článok 15 nariadenia sa týka leteckých dopravných služieb vo vnútri Spoločenstva a preletov. Akékoľvek obmedzenia slobodného poskytovania leteckých dopravných služieb vo vnútri Spoločenstva zo strany leteckých dopravcov Spoločenstva, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi, sa zrušujú. Leteckým dopravcom Spoločenstva by sa malo umožniť spájať letecké dopravné služby a spoločne označovať linky v prípade leteckých dopravných služieb smerujúcich na letisko, z letiska a cez letisko, ktoré sa nachádza na jeho/ich území, z akéhokoľvek/akýchkoľvek miesta (miest) alebo na akékoľvek miesto (miesta) v tretích krajinách.

Naproti tomu nariadenie uvádza, že prepravné práva dopravcov z tretích krajín v rámci EÚ sú predmetom dohody uzatvorenej Spoločenstvom s treťou krajinou bez toho, aby boli dotknuté existujúce bilaterálne dohody. Leteckí dopravcovia tretích krajín môžu prechádzať cez územie EÚ iba vtedy, keď je tretia krajina zmluvnou stranou Dohody o tranzite medzinárodných leteckých dopravných služieb alebo uzavrela so Spoločenstvom v tejto súvislosti dohodu bez toho, aby boli dotknuté existujúce bilaterálne dohody.

Články 16, 17 a 18 sa týkajú záväzkov služby vo verejnom záujme. Nariadenie uvádza, že záväzky služby vo verejnom záujme by sa mali vzťahovať na trasy k regionálnym letiskám a uvádza jasnú definíciu regionálneho letiska. Obdobie platnosti koncesií sa zvýšilo z troch rokov na štyri roky. Pravidlá regulujúce povinnosť informovania a uverejňovania sa objasnili a zjednodušili. Nariadenie takisto uvádza núdzový postup s cieľom zvládnuť náhle prerušenie služieb na trasách, ktoré podliehajú záväzkom služby vo verejnom záujme. Novým prvkom je, že Komisia môže žiadať členské štáty, aby uskutočnili rôzne analýzy s cieľom zdôvodniť potrebu záväzkov služby vo verejnom záujme.

Rozloženie prevádzky v článku 19 návrhu zavádza jednofázový postup namiesto súčasného dvojfázového postupu. Členské štáty môžu regulovať rozloženie prevádzky leteckej dopravy medzi letiskami iba po schválení Komisiou. Výraz „systém letísk“ sa už viac nepoužíva. Nariadenie špecifikuje definíciu mestskej aglomerácie.

Články 21 – 24 nariadenia sa týkajú cenovej transparentnosti a diskriminácie. S cieľom vyhnúť sa súčasným praktikám niektorých leteckých dopravcov, t. j. uverejňovať letecké cestovné bez daní a poplatkov, nariadenie uvádza, že letecké cestovné by malo zahŕňať všetky dane, poplatky a príplatky. Leteckí dopravcovia musia verejnosti poskytovať komplexné informácie o leteckom cestovnom, sadzbách a príslušných podmienkach. Návrh určuje povinnosti pre leteckých dopravcov stanoviť letecké cestovné nediskriminačným spôsobom založeným na národnosti alebo mieste pobytu cestujúceho či na mieste sídla cestovnej kancelárie v rámci Spoločenstva.

3. Poznámky spravodajcu

Spravodajca považuje návrh Komisie za rozumný a súhlasí s potrebou prepracovania a cieľom prepracovania. Domnieva sa však, že by sa mal pozmeniť a doplniť v niektorých dôležitých oblastiach.

Prenájom

V súčasnosti sú praktiky členských štátov týkajúce sa prenájmu rozdielne. Táto skutočnosť môže viesť k narušeniu trhu a vzbudiť sociálne a bezpečnostné obavy. Preto nemožno spochybniť potrebu zavedenia nových spoločných požiadaviek. Pravidlá, ktoré sa navrhli v článku 13, zachádzajú do krajnosti a nezohľadňujú charakteristické črty niektorých leteckých spoločností, najmä sezónnosť. Bolo by potrebné nájsť rozumnú rovnováhu záujmov medzi sociálnymi a bezpečnostnými otázkami na jednej strane a hladkým fungovaním leteckých spoločností na strane druhej. Preto sa navrhlo zvýšiť časový limit prenájmov na 7 mesiacov a neobmedziť ich početnosť.

Cenová transparentnosť

Spravodajca podporuje cieľ Komisie ukončiť prax leteckých spoločností uverejňovať ceny leteniek, ktoré nezahŕňajú poplatky, dane a príplatky. Domnieva sa však, že by sa mala jasnejšie vyjadriť povinnosť leteckých spoločností uverejňovať cenu vrátane poplatkov. Ďalej sa navrhuje, aby sa rozšíril rozsah týchto opatrení s cieľom zabezpečiť efektívnejšie uplatňovanie cenovej transparentnosti.

Sociálne aspekty

Prevádzkovanie základní v iných krajinách ako v krajine pôvodu vyvolalo problémy týkajúce sa ustanovenia príslušných zákonov týkajúcich sa zamestnávania. S cieľom vyriešiť tento problém sa navrhuje zaviesť v tejto súvislosti jasné ustanovenie.

Ochrana cestujúcich

Návrh Komisie neposkytuje nijakú účinnú schému, ktorá by zabezpečila, že cestujúci nebudú musieť znášať nepriaznivé dôsledky v prípade bankrotu leteckého dopravcu, ako napríklad neodškodnenie za neuskutočnenú prepravu alebo uviaznutie v cudzine. Spravodajca sa domnieva, že opatrenia na ochranu cestujúcich by sa mali zahrnúť do tohto nariadenia.

Záväzky služby vo verejnom záujme a regionálne letisko

Spravodajca sa domnieva, že definícia regionálneho letiska s cieľom plniť záväzky služby vo verejnom záujme zahrnie niektoré letiská v hospodársky životaschopných regiónoch a vylúči niektoré letiská v regiónoch, ktoré potrebujú hospodársku alebo sociálnu podporu. Keďže sú záväzky služby vo verejnom záujme opodstatnené iba pre letiská, ktoré slúžia regiónom s hospodárskymi alebo sociálnymi potrebami, definícia regionálneho letiska by sa mala zrušiť.

Okrem niekoľkých uvedených kľúčových definícií by sa mali objasniť podmienky s cieľom zabrániť nedorozumeniu a rozdielnemu uplatňovaniu.

Letecké dopravné služby vo vnútri Spoločenstva

Na rozdiel od uvedených prípadov, keď sa navrhlo niekoľko zmien, spravodajca pevne verí, že v prípade leteckých dopravných služieb vo vnútri Spoločenstva by sa malo podporovať navrhnuté rozšírenie kompetencií Komisie. O právach prvej a piatej slobody môže Komisia rokovať účinnejšie ako jednotlivé členské štáty, čo sa tiež ukázalo pri dohode s Ruskom, ktorá zahŕňa práva preletu nad Sibírou. Spravodajca nezdieľa pochybnosti niektorých záujmových skupín týkajúce sa subsidiarity. Preto sa navrhuje prijať článok 15 tak, ako ho navrhla Komisia.

POSTUP

Názov

Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované)

Referenčné čísla

KOM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)

Dátum predloženia v EP

18.7.2006

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

5.9.2006

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

5.9.2006

ENVI

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

EMPL

12.9.2006

ENVI

14.9.2006

IMCO

4.10.2006

 

Spravodajca

       dátum menovania

Arūnas Degutis

13.9.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.12.2006

28.2.2007

10.4.2007

 

Dátum prijatia

8.5.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zsolt László Becsey, Pedro Guerreiro, Antonio López-Istúriz White, Salvatore Tatarella, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Árpád Duka-Zólyomi, Den Dover, Béla Glattfelder