POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenova)

  11.5.2007 - (KOM(2006)0396 – C6‑0248/2006 – 2006/0130(COD)) - ***I

  Odbor za promet in turizem
  Poročevalec: Arūnas Degutis

  Postopek : 2006/0130(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0178/2007
  Predložena besedila :
  A6-0178/2007
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenova)

  (KOM(2006)0396 – C6‑0248/2006 – 2006/0130(COD))

  (Postopek soodločanja: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0396)[1],

  –   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 80(2) pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0248/2006),

  –   ob upoštevanju člena 51 poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6-0178/2007),

  1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 1

  Uvodna izjava 6

  (6) Za zagotavljanje usklajenega nadzora nad izpolnjevanjem zahtev v zvezi z operativnimi licencami vseh letalskih prevoznikov Skupnosti, morajo organi za izdajo licenc redno ocenjevati finančno stanje letalskih prevoznikov. V ta namen morajo letalski prevozniki predložiti ustrezne informacije o svojem finančnem stanju, zlasti v prvih dveh letih svojega delovanja, saj sta ti leti posebej odločilni za obstoj letalskega prevoznika na trgu.

  (6) Za zagotavljanje usklajenega nadzora nad izpolnjevanjem zahtev v zvezi z operativnimi licencami vseh letalskih prevoznikov Skupnosti, morajo organi za izdajo licenc redno ocenjevati finančno stanje letalskih prevoznikov. V ta namen morajo letalski prevozniki predložiti ustrezne informacije o svojem finančnem stanju, zlasti v prvih dveh letih svojega delovanja, saj sta ti leti posebej odločilni za obstoj letalskega prevoznika na trgu. Za preprečitev izkrivljanja konkurence, ki izhaja iz uporabe različnih določb na nacionalni ravni je treba zagotoviti preglednost in predložiti finančno stanje vseh letalskih prevoznikov EU Komisiji in državam članicam v skupno kontrolo.

  Predlog spremembe 2

  Člen 1, odstavek 1

  1. Ta uredba ureja licenciranje letalskih prevoznikov Skupnosti, pravice za opravljanje zračnih prevozov letalskih prevoznikov Skupnosti znotraj Skupnosti in določanje cen zračnih prevozov v Skupnosti.

  1. Ta uredba ureja licenciranje letalskih prevoznikov Skupnosti, pravice za opravljanje zračnih prevozov letalskih prevoznikov Skupnosti znotraj Skupnosti in določanje cen zračnih prevozov, ki se izvajajo v Skupnosti. Določbe o obveščanju in enakem obravnavanju pri določanju cen veljajo za odhodne lete iz letališč na ozemlju države članice in za odhodne lete letalskega prevoznika Skupnosti iz letališč tretje države na letališče na ozemlju države članice, razen če v tej tretji državi za letalske prevoznike veljajo enake obveznosti.

  Obrazložitev

  V pojasnitev.

  Cilj določb o obveščanju in enakem obravnavanju pri določanju cen je zaščita potnikov. Razširitev obsega teh določb bi zagotovila učinkovitejše izvajanje.

  Predlog spremembe 3

  Člen 2, točka (15)

  (15) „regionalno letališče“ pomeni vsako letališče, ki izpolnjuje vsaj eno izmed meril, določenih v Prilogi II;

  črtano

  Obrazložitev

  Vsaka opredelitev pojma regionalno letališče za namene obveznosti opravljanja javnih storitev bo vključevala nekatera letališča v gospodarsko uspešnih regijah in izključila nekatera letališča v regijah, ki potrebujejo gospodarsko in socialno podporo. Obveznosti javnih služb so opravičene le za letališča z gospodarskimi in socialnimi potrebami. Zato je treba to opredelitev izbrisati.

  Predlog spremembe 4

  Člen 2, točka (19)

  (19) „letalske prevoznine“ pomenijo cene, izražene v eurih ali lokalni valuti, ki jih morajo plačati potniki letalskim prevoznikom ali njihovim zastopnikom za zračni prevoz njih samih zadevnih potnikov in njihove prtljage, in kakršne koli pogoje, pod katerimi te cene veljajo, vključno s plačili in pogoji, ki so ponujeni agenciji in drugim pomožnim službam ter vključno z vsemi veljavnimi davki, prispevki in pristojbinami;

  (19) „letalske prevoznine“ pomenijo cene, izražene v eurih ali lokalni valuti, ki jih morajo plačati potniki letalskim prevoznikom ali njihovim zastopnikom za zračni prevoz njih samih zadevnih potnikov in njihove prtljage, in kakršne koli pogoje, pod katerimi te cene veljajo, vključno s plačili in pogoji, ki so ponujeni agenciji in drugim pomožnim službam;

  Obrazložitev

  Predlaga se ohranitev opredelitve letalskih prevoznin Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov in zahteva po vključitvi davkov, prispevkov in pristojbin v člen 24.

  Predlog spremembe 5

  Člen 2, točka (20)

  (20) „tarife zračnega prevoza“ pomeni cene, izražene v eurih ali v lokalni valuti, ki jih je treba plačati za prevoz tovora, in pogoje, pod katerimi takšne cene veljajo, vključno s plačili in pogoji, ki so ponujeni agenciji in drugim pomožnim službam ter vključno z vsemi veljavnimi davki, prispevki in pristojbinami;

  (20) „tarife zračnega prevoza“ pomeni cene, izražene v eurih ali v lokalni valuti, ki jih je treba plačati za prevoz tovora, in pogoje, pod katerimi takšne cene veljajo, vključno s plačili in pogoji, ki so ponujeni agenciji in drugim pomožnim službam;

  Obrazložitev

  Predlaga se ohranitev opredelitve tarif Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov in zahteva, da se davki, prispevki in pristojbine vključijo v člen 24.

  Predlog spremembe 6

  Člen 2, točka (24 a) (novo)

   

  (24a) „zakupna pogodba za zrakoplov brez posadke“ je sporazum med dvema letalskima prevoznikoma, kjer zrakoplov leti pod spričevalom najemnika;

  Obrazložitev

  Predlaga se vključitev opredelitve v skladu z EU-OPS.

  Predlog spremembe 7

  Člen 2, točka (24 b) (novo)

   

  (24b) „zakupna pogodba za zrakoplov s posadko“ je sporazum med dvema letalskima prevoznikoma, kjer zrakoplov leti pod spričevalom najemodajalca;

  Obrazložitev

  Predlaga se vključitev opredelitve v skladu z EU-OPS.

  Predlog spremembe 8

  Člen 2, točka (24 c) (novo)

   

  (24c) „glavna poslovodna enota“ pomeni kraj glavne uprave in, če obstaja, registriranega sedeža letalskega prevoznika Skupnosti v državi članici, v kateri ali iz katere opravi večji del svojih operativnih dejavnosti.

  Obrazložitev

  Člen je treba upoštevati v povezavi s členom 4(a). Izraz „operativne dejavnosti“ ima širši pomen kot „zračni prevoz“ in vključuje dejavnosti, ki niso povezane z letenjem, kot sta določitev razporeda dela ter vzdrževanje. „Zračni prevoz“ bi s področja uporabe uredbe izključil legitimne letalske prevoznike Skupnosti, npr. mednarodne letalske prevoznike tovora, ki delujejo po vsem svetu in opravijo znatno število letov zunaj Skupnosti. Sprememba velja tudi za predlog spremembe 10 - člen 4.

  Predlog spremembe 9

  Člen 3, odstavek 1, pododstavek 1

  Podjetju na območju Skupnosti ni dovoljeno opravljati zračnega prevoza potnikov, pošte in/ali tovora proti plačilu in/ali najemnini, če podjetju ni bila izdana ustrezna operativna licenca;

  Podjetju, ustanovljenemu znotraj Skupnosti, na območju Skupnosti ni dovoljeno opravljati zračnega prevoza potnikov, pošte in/ali tovora proti plačilu in/ali najemnini, če podjetju ni bila izdana ustrezna operativna licenca;

  Obrazložitev

  Treba je jasno izraziti, da prevozniki iz tretjih držav niso izključeni iz opravljanja zračnih prevozov znotraj Skupnosti.

  Predlog spremembe 10

  Člen 3, odstavek 3, točka (b)

  (b) lokalne lete, ki ne vključujejo prevoza med dvema letališčema.

  (b) lokalne lete, ki ne vključujejo prevoza potnikov, pošte in/ali tovora med dvema letališčema.

  Predlog spremembe 11

  Člen 4, točka (a)

  (a) so njegova glavna pisarna in registrirani sedež, če ta obstaja, v Skupnosti in večji del svojih operativnih dejavnosti opravlja v Skupnosti;

  (a) je njegov glavni sedež poslovanja v Skupnosti in večji del svojih zračnih prevozov izvaja znotraj, v ali iz Skupnosti;

  Obrazložitev

  Da bi se izognili nesporazumom, mora biti besedilo jasnejše in uporabiti je treba pogoje iz člena 2.

  Predlog spremembe 12

  Člen 4, točka (c)

  (c) se licenca uporablja za organ države članice, njegovo glavno upravo in registrirani sedež, če ta obstaja, ki se nahajajo v zadevni državi članici, opravi večji del svojih operativnih dejavnosti v zadevni državi članici, v primeru da so AOC izdali nacionalni organi, pa je ista država članica odgovorna za nadzor nad AOC;

  (c) v primeru, da se glavni sedež poslovanja nahaja v državi članici, v kateri se na organ naslovi prošnja za izdajo licence;

  Obrazložitev

  Predlaga se poenostavitev besedila z uporabo izraza iz člena 2 in prestavitev meril za AOC v člen 6.

  Predlog spremembe 13

  Člen 4, točka (c a) (novo)

   

  (ca) ima na razpolago enega ali več zrakoplovov, ki so njegova last ali jih pridobi z zakupno pogodbo za zrakoplov brez posadke;

  Obrazložitev

  To merilo je zapisano v členu 13 predloga Komisije, vendar bi ga morali dodati členu 4, ker je pogoj za izdajo operativne licence.

  Predlog spremembe 14

  Člen 4, točka (d)

  (d) je njegova glavna dejavnost zračni prevoz samostojno ali v kombinaciji s katero koli drugo komercialno dejavnostjo zrakoplova ali popravilom in vzdrževanjem zrakoplova;

  (d) je njegova glavna dejavnost opravljanje zračnih prevozov samostojno ali v kombinaciji s katero koli drugo komercialno dejavnostjo zrakoplova ali popravilom in vzdrževanjem zrakoplova;

  Obrazložitev

  Uporabiti je treba izraz iz člena 2.

  Predlog spremembe 15

  Člen 4, točka (h a) (novo)

   

  (ha) predloži dokaze o zadostnem zavarovalnem kritju za vračanje vplačanih vsot in kritje stroškov vrnitve potnikov v domovino v primeru, da zaradi plačilne nesposobnosti ali odvzema operativne licence, ne more izvesti vplačanih poletov.

  Obrazložitev

  Treba je zagotoviti, da potniki ne utrpijo finančne škode v primeri plačilne nesposobnosti letalskega prevoznika.

  Predlog spremembe 16

  Člen 5, odstavek 1, točka (b a) (novo)

   

  (ba) da ima neto kapital v vrednosti najmanj 100.000 EUR.

  Obrazložitev

  Višina neto kapitala je pomemben kazalec finančnega stanja podjetij. Zato mora vsak letalski prevoznik izpolnjevati minimalne pogoje v zvezi s tem.

  Predlog spremembe 17

  Člen 5, odstavek 2

  2. Za namene iz odstavka 1 mora vsak prosilec predložiti poslovni načrt vsaj za prva tri leta poslovanja. V poslovnem načrtu morajo biti podrobno opisane tudi finančne povezave, ki jih ima prosilec z drugimi komercialnimi dejavnostmi, v katerih sodeluje neposredno ali prek medsebojno povezanih podjetij. Prosilec priskrbi tudi vse pomembne informacije; še zlasti podatke, ki so navedeni v točki 1 Priloge I.

  2. Za namene iz odstavka 1 mora vsak prosilec predložiti poslovni načrt vsaj za prva tri leta poslovanja. V poslovnem načrtu morajo biti podrobno opisane tudi finančne povezave, ki jih ima prosilec z drugimi komercialnimi dejavnostmi, v katerih sodeluje neposredno ali prek medsebojno povezanih podjetij. Prosilec priskrbi tudi vse pomembne informacije; še zlasti podatke, ki so navedeni v točki 1 Priloge I. Vsak prosilec ustvari določbe, da bi se izognili ali ublažili negativne posledice stečaja.

  Obrazložitev

  Predlog Komisije se ne ukvarja z negativnimi socialnimi posledicami stečaja letalske družbe.

  Predlog spremembe 18

  Člen 5, odstavek 3, pododstavek 1

  Odstavka 1 in 2 tega člena se ne uporabljata za letalske prevoznike, ki opravljajo prevoze samo z zrakoplovi z manj kot 10 tonami MTOW (največje vzletne teže) in/ali z manj kot 20 sedeži. Taki letalski prevozniki morajo biti vedno sposobni dokazati, da znaša njihov čisti kapital najmanj 100 000 EUR , oziroma priskrbeti podatke, pomembne za namene člena 9(2), če to zahteva organ za izdajo licenc.

  Odstavka 1 in 2 tega člena se ne uporabljata za letalske prevoznike, ki opravljajo prevoze samo z zrakoplovi z manj kot 10 tonami MTOW (največje vzletne teže) in/ali z manj kot 20 sedeži. Taki letalski prevozniki morajo biti vedno sposobni dokazati, da znaša njihov čisti kapital najmanj 100 000 EUR, oziroma priskrbeti podatke, pomembne za namene člena 9(2), če to zahteva pristojni organ za izdajo licenc.

  Obrazložitev

  Besedilo je treba uskladiti z opredelitvami izrazov.

  Predlog spremembe 19

  Člen 6, odstavek 2

  2. Vsaka sprememba spričevala letalskega prevoznika Skupnosti (AOC) pomeni spremembo v operativni licenci.

  2. Vsaka sprememba spričevala letalskega prevoznika Skupnosti (AOC) pomeni, kadar je to ustrezno, spremembo v operativni licenci.

  Obrazložitev

  Spričevalo letalskega prevoznika je dokument, ki je pogosto spremenjen, v njem se odražajo spremembe v floti operaterja. Po vsaki spremembi v spričevalu ni treba spreminjati operativne licence.

  Predlog spremembe 20

  Člen 6, odstavek 2 a (novo)

   

  2a. Kjer spričevalo letalskega prevoznika izda nacionalni organ, so pristojni organi te države članice odgovorni za izdajo, zavrnitev, preklic ali začasni odvzem operativne licence prevoznika Skupnosti.

  Obrazložitev

  Treba je jasno določiti odgovornost za izdajo ter pregled spričevala letalskega prevoznika in operativnih licenc.

  Predlog spremembe 21

  Člen 8, odstavek 2, pododstavek 1

  Pristojni organ za izdajo licenc natančno spremlja izpolnjevanje zahtev iz tega poglavja. V vsakem primeru pa preveri izpolnjevanje zahtev dve leti po izdaji operativne licence, če obstajajo težave, ali na zahtevo Komisije.

  Pristojni organ za izdajo licenc natančno spremlja izpolnjevanje zahtev iz tega poglavja. V vsakem primeru pa preveri izpolnjevanje zahtev v naslednjih primerih:

  (a) dve leti po izdaji operativne licence ali

  (b) če obstajajo težave ali

  (c) na zahtevo Komisije.

  Obrazložitev

  Morali bi pojasniti, da je treba izpolnjevanje zahtev preveriti v vseh treh od zgoraj naštetih primerov.

  Predlog spremembe 22

  Člen 8, odstavek 3, točka (b)

  (b) je prenehal opravljati prevoze za več kot tri mesece.

  (b) je prenehal opravljati prevoze za več kot šest mesecev.

  Obrazložitev

  Časovna omejitev šest mesecev od prenehanja opravljanja prevozov je ustaljena praksa in bi morala biti ohranjena.

  Predlog spremembe 23

  Člen 8, odstavek 5, točka (a)

  (a) vnaprej o načrtih za bistvene spremembe v obsegu svojih dejavnosti;

  (a) vnaprej o načrtih za uvedbo novih rednih ali posebnih zračnih povezav s celino ali območjem na svetu, ki jih dotlej še ni opravljal, spremembi vrste ali števila uporabljenih zrakoplovov ali bistvene spremembe v obsegu svojih dejavnosti;

  Obrazložitev

  Trenutna različica Uredbe 2407/92 jasneje določa primere, v katerih je treba obvestiti pristojni organ za izdajo licenc. Zato je treba ta del besedila obdržati.

  Predlog spremembe 24

  Člen 8, odstavek 8, pododstavek 1

  Odstavki 4, 5 in 6 tega člena se ne uporabljajo za letalske prevoznike, ki opravljajo prevoze samo z zrakoplovi z manj kot 10 tonami MTOW (največje vzletne teže) in/ali z manj kot 20 sedeži. Taki letalski prevozniki morajo biti vedno sposobni dokazati, da znaša njihov čisti kapital najmanj 100000 EUR , oziroma priskrbeti podatke, pomembne za namene člena 9(2), če to zahteva organ za izdajo licenc.

  Odstavki 4, 5 in 6 tega člena se ne uporabljajo za letalske prevoznike, ki opravljajo prevoze samo z zrakoplovi z manj kot 10 tonami MTOW (največje vzletne teže) in/ali z manj kot 20 sedeži. Taki letalski prevozniki morajo biti vedno sposobni dokazati, da znaša njihov čisti kapital najmanj 100000 EUR, oziroma priskrbeti podatke, pomembne za namene člena 9(2), če to zahteva pristojni organ za izdajo licenc.

  Obrazložitev

  Besedilo je treba uskladiti z opredelitvami izrazov.

  Predlog spremembe 25

  Člen 9, odstavek 1, prvi pododstavek

  Pristojni organ za izdajo licenc lahko začasno odvzame ali prekliče operativno licenco, če ni več prepričan, da lahko letalski prevoznik Skupnosti izpolni svoje dejanske in morebitne obveznosti v obdobju 12 mesecev.

  Pristojni organ za izdajo licenc lahko začasno odvzame ali prekliče operativno licenco, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da letalski prevoznik Skupnosti ne more izpolniti svoje dejanske in morebitne obveznosti v obdobju 12 mesecev.

  Obrazložitev

  Preklic ali začasni odvzem operativne licence iz razloga, da organ „ni več prepričan“, da zračni prevoznik lahko izpolni svoje obveznosti je pravno nevzdržen. Potrebni so objektivni in lahko razumljivi dokazi, ki zadostujejo merilom za utemeljeni sum.

  Predlog spremembe 26

  Člen 9, odstavek 1, pododstavek 2

  Pristojni organ za izdajo licenc lahko do finančne sanacije letalskega prevoznika Skupnosti izda tudi začasno licenco, veljavno do 12 mesecev, vendar le pod pogojem, da ta začasna licenca odraža kakršne koli spremembe iz AOC in da obstajajo realne možnosti za zadovoljivo finančno sanacijo.

  Pristojni organ za izdajo licenc lahko do finančne sanacije letalskega prevoznika Skupnosti izda tudi začasno licenco, veljavno do 12 mesecev, vendar le pod pogojem, da varnost ni ogrožena, da ta začasna licenca odraža kakršne koli spremembe iz AOC in da obstajajo realne možnosti za zadovoljivo finančno sanacijo.

  Obrazložitev

  Spoštovanje varnostnih predpisov bi moralo biti eden od izrecnih pogojev za izdajo začasne licence.

  Predlog spremembe 27

  Člen 9, odstavek 2, pododstavek 1

  Če obstajajo jasni dokazi o finančnih težavah ali če je proti letalskemu prevozniku sprožen stečajni ali podoben postopek, pristojni organ za izdajo licenc, ki je prevozniku izdal licenco, takoj opravi podrobno oceno finančnega stanja in na podlagi ugotovitev v roku treh mesecev pregleda stanje operativne licence v skladu s tem členom.

  Če obstajajo jasni dokazi o finančnih težavah ali če je proti letalskemu prevozniku Skupnosti sprožen stečajni ali podoben postopek, pristojni organ za izdajo licenc, ki je prevozniku izdal licenco, takoj opravi podrobno oceno finančnega stanja in na podlagi ugotovitev v roku treh mesecev pregleda stanje operativne licence v skladu s tem členom.

  Obrazložitev

  V pojasnitev.

  Predlog spremembe 28

  Člen 9, odstavek 3, pododstavek 3

  Pristojni organ za izdajo licenc obvesti Komisijo o neizpolnitvi obveznosti letalskega prevoznika glede predložitve revidiranih zaključnih računov v roku šestih mesecev, in o ukrepih, ki so bili sprejeti zaradi tega.

  Pristojni organ za izdajo licenc obvesti Komisijo o neizpolnitvi obveznosti letalskega prevoznika Skupnosti glede predložitve revidiranih zaključnih računov v roku šestih mesecev, in o ukrepih, ki so bili sprejeti zaradi tega.

  Obrazložitev

  V pojasnitev.

  Predlog spremembe 29

  Člen 12, odstavek 1

  1. Ne glede na odstavek 3 člen 13(2) se zrakoplov, ki ga uporablja letalski prevoznik Skupnosti vpiše v nacionalni register države članice, ki je izdala operativno licenco, ali v Skupnosti.

  1. Ne glede na odstavek 3 člen 13(2) se zrakoplov, ki ga uporablja letalski prevoznik Skupnosti vpiše v register Skupnosti. Država članica, katere pristojni organ za izdajo licenc je odgovoren za izdajo operativnih licenc letalskemu prevozniku Skupnosti, lahko zahteva registracijo tega zrakoplova v svojem nacionalnem registru.

  Obrazložitev

  Predlog Komisije lahko povzroči varnostne probleme. Pregled nad varnostjo bi lahko bil razdrobljen in zameglila bi se razdelitev odgovornosti. Pomembno je, da lahko države članice od svojih operaterjev z licenco še naprej zahtevajo, naj svoje zrakoplove vpišejo v domači register.

  Predlog spremembe 30

  Člen 13, odstavek 1, pododstavek 1

  Lastništvo zrakoplova ni pogoj za izdajo ali podaljšanje operativne licence.

  črtano

  Obrazložitev

  Ker je to pogoj za izdajo operativne licence, mora biti prestavljen v člen 4.

  Predlog spremembe 31

  Člen 13, odstavek 2, pododstavek 1

  2. Pri kratkoročnih zakupnih pogodbah lahko za zadostitev začasnih potreb letalskega prevoznika Skupnosti, sicer pa v izjemnih okoliščinah, pristojni organ za izdajo licenc prizna oprostitev zahtev za registracijo iz člena 12(1). V nobenem primeru pa se ne more letalskemu prevozniku Skupnosti odobriti oprostitev zahtev zaradi zadovoljenja začasnih potreb ali izjemnih okoliščin za več kot šest mesecev, čeprav se oprostitev lahko spet odobri samo enkrat v drugi nezaporedni sezoni za največ šest mesecev.

  2. Pri kratkoročnih zakupnih pogodbah s posadko lahko za zadostitev začasnih potreb letalskega prevoznika Skupnosti, sicer pa v izjemnih okoliščinah, pristojni organ za izdajo licenc prizna oprostitev zahtev za registracijo iz člena 12(1), če

  (a) lahko letalski prevoznik Skupnosti utemelji takšno pogodbo na podlagi izjemne potrebe; v tem primeru se oprostitev zahtev lahko odobri za obdobje do sedem mesecev, ki se v izjemnih okoliščinah lahko obnovi le enkrat za obdobje do sedem mesecev, ali

  (b) če letalski prevoznik Skupnosti dokaže, da je zakupna pogodba potrebna zaradi sezonskih potreb po zmogljivostih, ki jih ni mogoče ustrezno zadostiti z zakupom zrakoplova, registriranega v skladu s členom 12(1); v tem primeru se oprostitev lahko odobri za obdobje do sedem mesecev in se lahko ponovno odobri, ali

  (c) če letalski prevoznik Skupnosti dokaže, da je zakupna pogodba potrebna za odpravo nepredvidenih operativnih težav, kot so tehnični problemi, in da zato ni smiselno zakupiti zrakoplova, registriranega v skladu s členom 12(1); v tem primeru oprostitev velja omejen čas, ki je nujno potreben za odpravo težav.

  Predlog spremembe 32

  Člen 13, odstavek 2, pododstavek 2

  Pri zakupu zrakoplova s posadko (wet-leasing) veljajo za take oprostitve veljavni sporazumi, ki določajo vzajemnost zakupne pogodbe s posadko med zadevno državo članico ali Skupnostjo in tretjo državo registracije zakupljenega zrakoplova.

  Za take oprostitve veljajo veljavni sporazumi, ki določajo vzajemnost zakupne pogodbe s posadko med zadevno državo članico ali Skupnostjo in tretjo državo registracije zakupljenega letala.

  Obrazložitev

  Zaskrbljenost Komisije glede socialnih in varnostnih standardov velja le za zakup zrakoplova s posadko.

  Predlog spremembe 33

  Člen 13, odstavek 4

  4. Pristojni organ za izdajo licenc ne odobri pogodb o zakupu zrakoplovov s posadko letalskemu prevozniku, ki mu je izdal operativno licenco, če se zadevni organ ne odloči in pisno izjavi zadevnemu letalskemu prevozniku, da so izpolnjeni varnostni standardi, enakovredni tistim, ki jih določa Skupnost.

  4. Pristojni organ za izdajo licenc ne odobri pogodb o zakupu zrakoplovov z ali brez posadke letalskemu prevozniku, ki mu je izdal operativno licenco, če se zadevni organ ne odloči in pisno izjavi zadevnemu letalskemu prevozniku, da so izpolnjeni vsi varnostni standardi, enakovredni tistim, ki jih določa Skupnost.

  Obrazložitev

  Varnostni standardi niso pomembni le v primeru zakupa zrakoplova s posadko, vendar tudi pri zakupu zrakoplova brez posadke.

  Predlog spremembe 34

  Člen 14 a (novo)

   

  Člen 14a

  Pravica do obrambe

   

  Pristojni organ za izdajo licenc in Komisija zagotovita, da se pri sprejemanju odločitve o začasnem odvzemu ali preklicu operativne licence letalskemu prevozniku Skupnosti omogoči zagovor, upoštevajoč potrebo po nujnem postopku v določenih primerih.

  Obrazložitev

  Letalske družbe, za katere se ugotovi, da niso finančno trdne, bi morale imeti pravico do zagovora, preden je njihova dejavnost nepopravljivo oškodovana.

  Predlog spremembe 35

  Člen 14 b (novo)

   

  Člen 14b

  Socialna zakonodaja

   

  Iz spoštovanja do zaposlenih pri letalskem prevozniku Skupnosti, ki opravlja zračne prevoze iz operativnega sedeža zunaj ozemlja države členice, kjer ima letalski prevoznik Skupnosti glavno poslovodno enoto, države članice zagotovijo pravilno izvajanje nacionalne socialne zakonodaje in socialne zakonodaje Skupnosti.

  Obrazložitev

  Operativni sedeži, ki niso v izvorni državi, povzročajo probleme pri določitvi veljavne zakonodaje za področje zaposlovanja. Za rešitev tega problema bi morali uvesti jasne določbe v zvezi s tem.

  Predlog spremembe 36

  Člen 15, odstavek 5

  5. Ne glede na določbe iz dvostranskih sporazumov med državami članicami in ob upoštevanju pravil Skupnosti o konkurenci za podjetja, zadevna država članica ali države članice dovolijo letalskim prevoznikom Skupnosti, da kombinirajo letalske prevoze in sklenejo dogovore o letih pod skupno oznako do vseh letališč, z njih ali preko njih na svojem ozemlju od ali do katere koli točke ali točk v tretjih državah.

  5. Ne glede na določbe iz dvostranskih sporazumov med državami članicami in ob upoštevanju pravil Skupnosti o konkurenci za podjetja in določb dvostranskih sporazumov med državami članicami in tretjimi državami, zadevna država članica ali države članice dovolijo letalskim prevoznikom Skupnosti, da kombinirajo zračne prevoze in sklenejo dogovore o letih pod skupno oznako do vseh letališč, z njih ali preko njih na svojem ozemlju od ali do katere koli točke ali točk v tretjih državah s katerim koli letalskim prevoznikom.

  Obrazložitev

  Cilj predloga spremembe je pojasniti, da liberalizacija velja zgolj znotraj EU in za letalske prevoznike Skupnosti ter ne spreminja obstoječih dvostranskih sporazumov s tretjimi državami. Letalski prevozniki tretjih držav bodo dovoljenje dobili, le če razpolagajo z ustreznimi pravicami v okviru v sporazuma o zračnem prevozu, da se zagotovi spoštovanje načela vzajemnosti.

  Predlog spremembe 37

  Člen 16, odstavek 1, pododstavek 1

  Po posvetovanju z drugimi zadevnimi državami članicami in potem, ko je obvestila Komisijo ter letalske prevoznike, ki opravljajo prevoze na progi, lahko vsaka država članica uvede obveznost javnih služb za redne zračne prevoze do regionalnega letališča na njenem ozemlju, če taka proga velja kot izredno pomembna za gospodarski razvoj območja, na katerem se letališče nahaja. Ta obveznost velja le do obsega, ki je nujno potreben, da se na tej progi zagotovi minimalno opravljanje rednih zračnih prevozov, ki izpolnjujejo ustaljene standarde neprekinjenosti, rednosti in določanja cen ali minimalne zmogljivosti, ki jih letalski prevozniki ne bi prevzeli, če bi upoštevali samo svoje komercialne interese.

  Po posvetovanju z drugimi zadevnimi državami članicami in potem, ko je obvestila Komisijo, zadevno letališče ter letalske prevoznike, ki opravljajo prevoze na progi, lahko vsaka država članica uvede obveznost javnih služb za redne zračne prevoze do letališča na njenem ozemlju, če taka proga velja kot izredno pomembna za gospodarski in socialni razvoj območja, kateremu letališče služi. Ta obveznost velja le do obsega, ki je nujno potreben, da se na tej progi zagotovi minimalno opravljanje rednih zračnih prevozov, ki izpolnjujejo ustaljene standarde neprekinjenosti, rednosti in določanja cen ali minimalne zmogljivosti, ki jih letalski prevozniki ne bi prevzeli, če bi upoštevali samo svoje komercialne interese.

  Obrazložitev

  Ker je namen obveznosti javne službe zagotoviti storitve na progi, ki velja kot izredno pomembna za gospodarski razvoj območja, je vsako letališče, ki služi regiji, potrebni gospodarskega razvoja, primerno za progo obveznosti javne službe. Vsaka opredelitev pojma regionalno letališče za namene obveznosti iz opravljanja javnih storitev bo vključevala nekatera letališča v gospodarsko uspešnih regijah in izključila nekatera letališča v regijah, ki potrebujejo gospodarsko in socialno podporo. Zato se moramo izogibati izrazu regionalno letališče. Pomembna je tudi vključitev letališč, ki služijo regijam s socialnimi potrebami.

  Uvedba obveznosti javne službe vpliva tako letališča kot na letalske prevoznike in bi zato morali imeti možnost posvetovanja.

  Predlog spremembe 38

  Člen 16, odstavek 6, pododstavek 1

  6. Če želi država članica uvesti obveznost javnih služb, predloži celotno besedilo predvidene obveznosti javnih služb Komisiji, drugim zadevnim državam članicam in letalskim prevoznikom, ki uporabljajo zadevno progo.

  6. Če želi država članica uvesti obveznost javnih služb, predloži celotno besedilo predvidene obveznosti javnih služb Komisiji, drugim zadevnim državam članicam, zadevnim letališčem in letalskim prevoznikom, ki uporabljajo zadevno progo.

  Obrazložitev

  Uvedba obveznosti javne službe vpliva tako letališča kot na letalske prevoznike in bi zato morali imeti možnost posvetovanja.

  Predlog spremembe 39

  Člen 19, odstavek 2, pododstavek 1

  2. Država članica lahko po posvetovanju z zadevnim letalskim prevoznikom brez diskriminacije določenih letališč v Skupnosti ali ne glede na državljanstvo ali identiteto letalskega prevoznika ureja porazdelitev zračnega prometa med letališči ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

  2. Država članica lahko po posvetovanju z zadevnim letalskim prevoznikom in letališčem brez diskriminacije določenih letališč v Skupnosti ali ne glede na državljanstvo ali identiteto letalskega prevoznika ureja porazdelitev zračnega prometa med letališči ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

  Obrazložitev

  Uvedba obveznosti javne službe vpliva tako letališča kot na letalske prevoznike in bi zato morali imeti možnost posvetovanja.

  Predlog spremembe 40

  Člen 19, odstavek 2, točka (a)

  (a) letališča služijo istemu mestu ali somestju;

  (a) letališča služijo istemu mestu ali somestju, v katerem se vsa nahajajo;

  Obrazložitev

  V pojasnilo. Kot drugo možnost bi lahko navedli čas potovanja z javnim prevozom.

  Predlog spremembe 41

  Člen 19, odstavek 2, točka (b)

  (b) letališča imajo ustrezno prometno infrastrukturo; in

  (b) letališča imajo ustrezno prometno infrastrukturo, ki omogoča prihod na letališče z javnim prevozom v eni uri; in

  Obrazložitev

  Besedilo Komisije mora biti bolj jasno in natančno, da bi se izognili prevelikim razdaljam pri porazdelitvi zračnega prometa.

  Predlog spremembe 42

  Člen 19, odstavek 2, točka (c)

  (c) letališča in mesta oz. somestja, ki jim ta služijo, so povezana s pogostimi, zanesljivimi in učinkovitimi javnimi prevoznimi storitvami

  (c) letališča so povezana med sabo in z mestom oz. somestjem, ki jim ta služijo, s pogostimi, zanesljivimi in učinkovitimi javnimi prevoznimi storitvami

  Obrazložitev

  V pojasnilo. Kot drugo možnost bi lahko navedli čas potovanja z javnim prevozom.

  Predlog spremembe 43

  Člen 21, uvodni del

  Ne glede na člen 23 se to poglavje ne uporablja za:

  Ne glede na člena 23 in 24 se to poglavje ne uporablja za:

  Obrazložitev

  Tudi za prevoznike iz tretjih držav in storitve obveznosti javnih služb bi morala veljati pravila o preglednosti cen.

  Predlog spremembe 44

  Člen 23

  Člen 23

   

  Vodenje cen

   

  Ne glede na sporazume, sklenjene med Skupnostjo in tretjo državo, imajo za zračne prevoze med letališči Skupnosti pravico do uvajanja novih proizvodov ali nižjih letalskih prevoznin od tistih, ki veljajo za enake storitve, samo letalski prevozniki Skupnosti.

  črtano

  Obrazložitev

  Zahteva glede vodenja cen je zastarela in zato ni več potrebna.

  Predlog spremembe 45

  Člen 24, odstavek -1 (novo)

   

  -1. Člen velja za odhodne lete iz letališča, ki se nahaja na ozemlju države članice in za odhodne lete iz letališča v tretji državi do letališča v državi članici, ki jih izvede prevoznik Skupnosti, razen če za letalske prevoznike v tej tretji državi veljajo enake obveznosti.

  Obrazložitev

  Cilj določb o obveščanju in enakem obravnavanju pri določanju cen je zaščita potnikov. Razširitev obsega teh določb bi zagotovila učinkovitejše izvajanje.

  Predlog spremembe 46

  Člen 24, odstavek 1

  1. Letalski prevozniki, ki opravljajo prevoze v Skupnosti, priskrbijo javnosti obsežne informacije o svojih letalskih prevozninah, tarifah in z njimi povezanih pogojih.

  1. Letalski prevozniki, ki opravljajo prevoze v Skupnosti, priskrbijo javnosti obsežne informacije o svojih letalskih prevozninah in tarifah v skladu s členom 2(19) in (20) ter z njimi povezanih pogojih in o vseh povezanih davkih, neizogibnih prispevkih, pribitkih in pristojbinah, ki jih zaračunajo v imenu tretje strani.

  Letalske prevoznine, objavljene v katerikoli obliki, tudi na internetu, ki so neposredno ali posredno posredovane potnikom, vključujejo vse ustrezne davke, neizogibne prispevke, pribitke in pristojbine, ki so znane v času objave. Letalske prevoznine ne vsebujejo stroškov, ki jih ne povzročijo letalski prevozniki.

  Možnost doplačila se sporoči na jasen, pregleden in nedvoumen način ob začetku kupovanja vozovnic. Potnik mora sam izbrati možnost doplačila. Dogovori, kjer je možnost doplačila že predhodno izbrana, so neveljavni in nični.

  Vse stroške, ki niso del letalske prevoznine in jih ne zaračuna zračni prevoznik znotraj Skupnosti, mora prodajalec vozovnic v pomenu člena 2(d) Uredbe 2111/2005 objaviti v razumljivi obliki.

  Predlog spremembe 47

  Člen 24, odstavek 2

  2. Letalski prevozniki določajo letalske prevoznine brez razlikovanja glede na nacionalnost, kraj prebivališča potnika ali kraj sedeža potovalnega agenta v Skupnosti.

  2. Letalski prevozniki omogočijo dostop do letalskih prevoznin brez razlikovanja glede na nacionalnost, kraj prebivališča potnika ali kraj sedeža potovalnega agenta v Skupnosti.

  Zračni prevoznik potnikom in potovalnim agencijam ne sme vsiljevati pravil, ki jim omejujejo prost in enak dostop do letalskih prevoznin.

  Obrazložitev

  Treba je omogočiti razčlembo cen, zagotoviti pa tudi dostop do letalskih prevoznin brez razlikovanja.

  Trenutno besedilo ne zadostuje za preprečitev možnih primerov diskriminacije na podlagi prebivališča potnika.

  Predlog spremembe 48

  Člen 24, odstavek 2 a (novo)

   

  2a. Za izvajanje obveznosti iz odstavkov 1 in 2 letalski prevozniki objavijo letalske prevoznine in tarife ter z njimi povezane pogoje in vse ustrezne davke, prispevke in pristojbine, ki jih zaračunajo v imenu tretjih strani, s pomočjo naslednjih kategorij:

  – davki in druge državne dajatve in trošarine,

  – dajatve za nadzor zračnega prometa,

  – prispevki, trošarine, pristojbine in drugi stroški v korist letalskih prevoznikov,

  – pristojbine, trošarine, pristojbine in drugi stroški v korist obratovalcev letališč.

  Obrazložitev

  Končna cena, ki jo plača potrošnik, lahko vključuje stroškovne dejavnike, ki jih zračni prevoznik ne more nadzorovati ali objaviti (npr. stroški agencije, ki izda karto). Dolžnost letalskega prevoznika, da zagotovi informacije, mora torej biti omejena na stroške, ki jih sam zaračuna.

  Uredba bi morala jasno opredeliti kategorije, na katere se delijo različni stroškovni dejavniki.

  Predlog spremembe 49

  Člen 24, odstavek 2 b (novo)

   

  2b. Potrošniki morajo biti natančno obveščeni o morebitnih davkih, prispevkih in pristojbinah, dodanih ceni vozovnice.

  Obrazložitev

  Potniki v zračnem prometu morajo biti deležni enake obravnave kot drugi potrošniki, zato imajo pravico do jasnih in popolnih informacij o končni ceni, ki naj bi jo plačali. Upoštevati je treba zlasti kupovanje prek interneta, saj je to pogosto edini način kupovanja vozovnic pri nizkocenovnih prevoznikih.

  Predlog spremembe 50

  Člen 24 a (novo)

   

  Člen 24a

  Preglednost pri zaračunavanju

   

  Če so v ceno letalske vozovnice vključeni stroški za varnost na letališču ali med letom, se jih na vozovnici navede ločeno ali se jih potniku prikaže drugače. Takse in pristojbine za varnost morajo biti pregledne, ne glede na to, ali jih obračuna država članica, letalski prevoznik ali subjekt. Uporabljajo se izključno za kritje stroškov za varnost na letališču ali med letom.

  Obrazložitev

  Pristojbine za varnost se večajo in potrošnik ima pravico vedeti, koliko znašajo in za kaj se porabijo.

  Predlog spremembe 51

  Člen 24 b (novo)

   

  Člen 24b
  Sankcije

   

  Države članice zagotovijo delovanje, ki je skladno z določbami tega poglavja in določijo sankcije za kršitev teh določb, ki morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

  Obrazložitev

  Predlog Komisije ne predvideva sankcij, če pravila o določanju cen ne bodo spoštovana.

  Predlog spremembe 52

  Člen 26, odstavek 1

  1. Države članice in Komisija sodelujejo pri izvajanju te uredbe.

  1. Države članice in Komisija sodelujejo pri izvajanju in spremljanju izvajanja te uredbe.

  Obrazložitev

  Potreben je stalen nadzor, ki dejavno vključuje vse predstavnike delavcev sodelujočih zainteresiranih strani.

  Predlog spremembe 53

  Priloga II

  PRILOGA II

  Opredelitev regionalnih letališč za namen člena 16

  Regionalna letališča so vsa tista letališča, ki izpolnjujejo najmanj enega od naslednjih meril:

  (a) letni obseg letališkega prometa ne presega pretoka 900 000 potnikov na leto;

  (b) letni obseg letališkega prometa ne presega 50 000 ton prevoženega tovora na leto;

  (c) letališče se nahaja na otoku države članice;

  črtano

  Obrazložitev

  Vsaka opredelitev pojma regionalno letališče za namene obveznosti opravljanja javnih storitev bo vključevala nekatera letališča v gospodarsko uspešnih regijah in izključila nekatera letališča v regijah, ki potrebujejo gospodarsko in socialno podporo. Obveznosti javnih služb so opravičene le do letališča z gospodarskimi in socialnimi potrebami. Zato je treba to opredelitev izbrisati.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

  OBRAZLOŽITEV

  1. Ozadje

  Tretji sveženj urejanja notranjega letalskega prometa, ki ga sestavljajo uredbe sveta št. 2407/92, 2408/92 in 2409/92, predstavlja zadnjo faze liberalizacije zračnega prometa. Ukrepi so se uvajali od januarja 1993, ko so uredbe stopile v veljavo, do aprila 1997, ko je bila v Skupnosti uvedena kabotaža.

  Uredba (EGS) št. 2407/92 določa pravila za izdajanje in odvzem licenc letalskim prevoznikom, ki veljajo v vseh državah članicah, in tako vzpostavlja koncept letalskega prevoznika Skupnosti brez razlikovanja znotraj Skupnosti. Določa tudi pogoje pod katerimi letalski prevozniki Skupnosti lahko najamejo zrakoplov, registriran izven Skupnosti.

  Uredba (EGS) št. 2407/92 uvaja osnovno načelo prostega dostopa letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti in določa pravila za morebitna odstopanja od tega načela, še posebej za obveznosti javnih služb ter situacije, ki povzročajo resne zastoje in okoljske probleme. Uredba vsebuje tudi kriterije za opredelitev letališkega sistema in porazdelitev prometa med posamezna letališča znotraj istega sistema.

  Uredba (EGS) št. 2407/92 liberalizira letalske prevoznine in uvaja postopek, ki državam članicam omogoča, da se izogibajo pretirano visokim prevozninam, ki škodijo uporabnikom, ter da zaustavijo padajočo spiralo, ki bi ogrozila finančno stabilnost vseh prevoznikov.

  Kot posledico uvedbe tretjega svežnja lahko opazimo neprimerljiv razpon zračnega prometa v Evropi, odpravljeni so nekdanji monopoli, znotraj Skupnosti je uvedena kabotaža, konkurenca na vseh trgih se je okrepila v korist potrošnikov. Evropsko letalstvo je z močno reguliranega trga, ki je temeljil na dvostranskih sporazumih, prešlo na zelo konkurenčen enotni trg.

  Kljub temu pa je po več letih izvajanja ukrepov tretjega svežnja postalo jasno, da so nekateri ukrepi zastareli, medtem ko se drugi slabo izvajajo, potrebujejo pojasnila, pregled ali pa morajo biti izbrisani.

  2. Vsebina predloga

  Namen tega predloga je povezava in sprememba treh obstoječih, zgoraj omenjenih uredb. S preoblikovanjem tretjega svežnja se želi doseči poenostavitev zakonodaje, odpravo zastarelih delov, obenem pa bi se na nekaterih delih uvedle bolj stroge zahteve.

  Člen 4 uredbe uvaja nove vidike glede vprašanja, kateri organ naj izda operativno licenco. O tem ne odloča več sedež glavne pisarne letalskega prevoznika, ampak glavni sedež poslovanja in kraj, kjer prevoznik izvaja znaten delež operativnih dejavnosti in kjer se pregleduje spričevalo letalskega prevoznika.

  Člen 5 uredbe uvaja strožje finančne pogoje za izdajo operativne licence, medtem ko člen 8 zaostruje pogoje za veljavnost te licence. Uredba uvaja tudi dolžnost pristojnega organa za izdajo licenc, da pregleduje skladnost z zahtevami v določenih primerih.

  Uredba zahteva tudi, da mora biti vsaka sprememba spričevala letalskega prevoznika vidna v operativni licenci (Člen 6).

  Člen 9 predloga uvaja dolžnost pristojnega organa za izdajo licenc, da začasno odvzame ali prekliče operativno licenco, če ni več prepričan, da lahko letalski prevoznik izpolni svoje dejanske in morebitne obveznosti v obdobju 12 mesecev.

  Člen 13 uredbe zajema zakup. Nova zahteva uredbe je omejitev trajanja katerega koli zakupa (z ali brez posadke) na šest mesecev. Letalski prevozniki lahko za drugo nezaporedno sezono za največ šest mesecev najamejo zrakoplov registriran v tretji državi. V primeru zakupne pogodbe za zrakoplov s posadko bo potreben tudi sporazum za zagotavljanje vzajemnosti.

  Člen 14 predloga uvaja pristojnost Komisije, da preveri skladnost z zahtevami iz uredbe in, če je potrebno, sprejme odločitev o začasnem odvzemu ali preklicu operativne licence.

  Člen 15 pokriva zračne prevoze in prelet znotraj Skupnosti. Kakršne koli omejitve glede svobode letalskih prevoznikov Skupnosti pri zagotavljanju zračnih prevozov znotraj EU, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov med državami članicami, se ukinejo. Letalski prevozniki Skupnosti bodo lahko kombinirali letalske prevoze in sklepali dogovore o letih pod skupno oznako do vseh letališč, z njih ali preko njih na svojem ozemlju od ali do katere koli točke ali točk v tretjih državah.

  Uredba pa določa, da bo prometne pravice EU za prevoznike iz tretjih držav urejal sporazum, ki ga bo Skupnost podpisala s tretjo državo, brez poseganja v že obstoječe dvostranske sporazume. Tranzit preko ozemlja EU je tretjim državam dovoljen le, če je ta država pogodbenica Sporazuma o tranzitu v mednarodnem zračnem prometu ali je v ta namen sklenila sporazum s Skupnostjo, brez poseganja v že obstoječe dvostranske sporazume.

  Členi 16, 17 in 18 pokrivajo obveznosti javnih služb. Uredba določa, da se ta obveznost lahko uvede za zračne prevoze do regionalnega letališča in podaja jasno opredelitev pojma regionalno letališče. Obdobje koncesije se podaljša s treh na štiri leta. Pravila o obveznostih glede obveščanja in objavljanja so pojasnjena in poenostavljena. Uredba uvaja tudi hitri postopek za obravnavo nenadnih prekinitev poletov na progah z obveznostjo javnih služb. Komisija lahko zdaj od držav članic zahteva različne analize za obrazložitev potrebe po obveznosti javne službe.

  Glede porazdelitve prometa med letališči člen 19 predloga uvaja enostopenjski postopek za nadomestilo trenutnega dvostopenjskega postopka. Države članice lahko urejajo porazdelitev zračnega prometa med letališči, vendar potrebujejo predhodno odobritev Komisije. Izraz letališki sistem se ne uporablja več. Uredba določa pomen izraza somestje.

  Členi 21–24 uredbe pokrivajo transparentnost določanja cen in enako obravnavo. Da bi se izognili praksi nekaterih prevoznikov, ki objavljajo letalske prevoznine brez davkov in prispevkov, uredba določa, da morajo letalske prevoznine vključevati vse ustrezne davke, prispevke in pristojbine. Javnost mora biti izčrpno obveščena tudi o letalskih prevozninah in tarifah ter z njimi povezanimi pogoji. Predlog določa, da morajo letalski prevozniki določiti letalske prevoznine brez razlikovanja glede na nacionalnost, kraj prebivališča potnika ali kraj sedeža potovalnega agenta v Skupnosti.

  3. Pripombe poročevalca

  Poročevalec meni, da je predlog Komisije razumen in se strinja s potrebo in ciljem preoblikovanja. Kljub temu pa meni, da ga je treba spremeniti na nekaterih ključnih področjih.

  Zakup

  Trenutno v državah članicah obstajajo različne prakse glede zakupa. To lahko povzroči izkrivljanje razmer na trgu ter socialne in varnostne probleme. Zato je nedvomno treba uvesti nove skupne zahteve. Vseeno pa gredo pravila, ki jih določa člen 13, predaleč in ne upoštevajo značilnosti nekaterih letalskih družb, še posebej tistih, katerih delovanje je sezonsko omejeno. Najti je treba smiselno ravnotežje interesov med socialnimi in varnostnimi zadevami na eni strani ter nemotenim delovanjem letalskih družb na drugi. Zato je treba povečati časovno omejitev za zakup na sedem mesecev in ne omejevati pogostosti.

  Preglednost cen

  Poročevalec podpira cilj Komisije, da zaustavi prakse letalskih družb, ki objavljajo cene brez pristojbin, davkov, prispevkov in pribitkov. Meni pa, da bi morali bolj jasno izraziti dolžnost letalskih družb, da objavljajo končne cene letalskih prevoznin. Predlaga tudi, naj se razširi obseg določb, da bi zagotovili bolj učinkovito izvajanje transparentnosti cen.

  Družbeni vidiki

  Operativni sedeži, ki niso v izvorni državi, povzročajo probleme pri določitvi veljavne zakonodaje za področje zaposlovanja. Za rešitev tega problema, poročevalec predlaga uvedbo jasnih določb v zvezi s tem.

  Zaščita potnikov

  Predlog Komisije ne določa nobene učinkovite sheme s katero bi zagotovili, da potniki ne bi trpeli negativnih posledic v primeru stečaja letalske družbe, na primer, da ne bi dobili povrnjenih stroškov za neizveden let ali da bi ostali v tujini. Poročevalec meni, da bi morali v uredbo vključiti določbe za zaščito potnikov.

  Obveznost javne službe in regionalno letališče

  Poročevalec meni, da bo vsaka opredelitev pojma regionalno letališče za namene obveznosti iz opravljanja javnih storitev vključila nekatera letališča v gospodarsko uspešnih regijah in izključila nekatera letališča v regijah, ki potrebujejo gospodarsko in socialno podporo. Ker so obveznosti javnih služb opravičene le do letališča z gospodarskimi in socialnimi potrebami, je treba izbrisati opredelitev regionalnega letališča.

  Poleg zgoraj omenjenih ključnih točk, bi morali pojasniti nekaj opredelitev in pogojev, da bi se izognili nesporazumom in različnim uporabam.

  Zračni prevoz znotraj Skupnosti

  V nasprotju z zgoraj omenjenimi temami, kjer je bilo predlaganih nekaj sprememb, je poročevalec trdno prepričan, da bi morali v primeru zračnega prevoza znotraj Skupnosti podpreti predlagano razširitev pristojnosti Komisije. Glede prve in pete svobode se Komisija lahko pogaja učinkoviteje kot države članice ločeno, kar dokazuje tudi sporazum z Rusijo o pravicah za prelet Sibirije. Poročevalec se ne strinja z dvomi nekaterih interesnih skupin glede subsidiarnosti. Zato predlaga sprejetje člena 15, kot ga predlaga Komisija.

  POSTOPEK

  Naslov

  Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenova)

  Referenčni dokumenti

  KOM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)

  Datum predložitve EP

  18.7.2006

  Pristojni odbor
    Datum razglasitve na zasedanju

  TRAN

  5.9.2006

  Odbori, zaprošeni za mnenje
    Datum razglasitve na zasedanju

  EMPL

  5.9.2006

  ENVI

  5.9.2006

  IMCO

  5.9.2006

   

  Odbori, ki niso dali mnenja
    Datum sklepa

  EMPL

  12.9.2006

  ENVI

  14.9.2006

  IMCO

  4.10.2006

   

  Poročevalec/-ka
    Datum imenovanja

  Arūnas Degutis

  13.9.2006

   

   

  Obravnava v odboru

  19.12.2006

  28.2.2007

  10.4.2007

   

  Datum sprejetja

  8.5.2007

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  32

  3

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Zsolt László Becsey, Pedro Guerreiro, Antonio López-Istúriz White, Salvatore Tatarella, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

  Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Árpád Duka-Zólyomi, Den Dover, Béla Glattfelder