Förfarande : 2006/0130(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0178/2007

Ingivna texter :

A6-0178/2007

Debatter :

PV 10/07/2007 - 19
CRE 10/07/2007 - 19

Omröstningar :

PV 11/07/2007 - 7.11
CRE 11/07/2007 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0337

BETÄNKANDE     ***I
PDF 225kWORD 241k
11.5.2007
PE 384.261v02-00 A6-0178/2007

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (omarbetning)

(KOM(2006)0396 – C6‑0248/2006 – 2006/0130(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Arūnas Degutis

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (omarbetning)

(KOM(2006)0396 – C6‑0248/2006 – 2006/0130(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0396)(1),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 80.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0248/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6‑0178/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 6

(6) För att säkerställa en enhetlig kontroll av att alla EG-lufftrafikföretag uppfyller kraven i de operativa licenserna, bör tillståndsmyndigheterna genomföra regelbundna utvärderingar av lufttrafikföretagens finansiella situation. Därför bör de sistnämnda tillhandahålla tillräckliga upplysningar om sin finansiella situation, i synnerhet under de första två åren av sin verksamhet eftersom denna period är särskilt kritisk för ett lufttrafikföretags överlevnad på marknaden.

(6) För att säkerställa en enhetlig kontroll av att alla EG-lufftrafikföretag uppfyller kraven i de operativa licenserna, bör tillståndsmyndigheterna genomföra regelbundna utvärderingar av lufttrafikföretagens finansiella situation. Därför bör de sistnämnda tillhandahålla tillräckliga upplysningar om sin finansiella situation, i synnerhet under de första två åren av sin verksamhet eftersom denna period är särskilt kritisk för ett lufttrafikföretags överlevnad på marknaden. För att förhindra snedvridning av konkurrensen på grund av olika tillämpning av bestämmelserna i medlemsstaterna är det väsentligt att skapa öppenhet och se till att samtliga EG‑lufttrafikföretags finansiella ställning underställs en gemensam kontroll av kommissionen och medlemsstaterna.

Ändringsförslag 2

Artikel 1, punkt 1

1. Genom den här förordningen regleras utfärdandet av tillstånd för EG‑lufttrafikföretag, deras rätt att utöva lufttrafik inom gemenskapen samt prissättningen av lufttrafik inom gemenskapen.

1. Genom den här förordningen regleras utfärdandet av tillstånd för EG‑lufttrafikföretag, deras rätt att utöva lufttrafik inom gemenskapen samt prissättningen av lufttrafik som tillhandahålls inom gemenskapen. Bestämmelser rörande information och icke-diskriminering vid prissättning skall gälla för flygningar från en flygplats på en medlemsstats territorium och för flygningar som utförs av ett EG‑lufttrafikföretag från en flygplats i tredjeland till en flygplats på en medlemsstats territorium såvida inte lufttrafikföretag omfattas av samma skyldigheter i ifrågavarande tredjeland.

Motivering

Förtydligande.

Bestämmelserna rörande information och icke-diskriminering vid prissättning syftar till att skydda passagerarna. Genom att utvidga tillämpningsområdet för dessa bestämmelser skapas bättre tillämpningsmöjligheter.

Ändringsförslag 3

Artikel 2, led 15

(15) regional flygplats: varje flygplats som uppfyller minst ett av de kriterier som fastställs i bilaga II.

utgår

Motivering

Alla definitioner av begreppet ”regional flygplats” som syftar till att fullgöra den allmänna trafikplikten kommer att inbegripa vissa flygplatser i ekonomiskt livskraftiga regioner och utesluta vissa flygplatser i regioner som är i behov av ekonomiskt och socialt stöd. Bestämmelserna om allmän trafikplikt bör endast vara tillämpliga på flygplatser som betjänar regioner i behov av ekonomiskt och socialt stöd. Denna definition bör därför utgå.

Ändringsförslag 4

Artikel 2, led 19

(19) passagerarpriser: de priser i euro eller i nationell valuta som passagerare skall betala lufttrafikföretag eller dessas agenter för befordran av dessa passagerare och deras bagage i lufttrafik samt de villkor som hänför sig till dessa priser, inberäknat ersättning och villkor som erbjuds agenturer och andra mellanhänder och inberäknat alla tillämpliga skatter och avgifter.

(19) passagerarpriser: de priser i euro eller i nationell valuta som passagerare skall betala lufttrafikföretag eller dessas agenter för befordran av dessa passagerare och deras bagage i lufttrafik samt de villkor som hänför sig till dessa priser, inberäknat ersättning och villkor som erbjuds agenturer och andra mellanhänder.

Motivering

IATA:s prisdefinition bör behållas och hänvisningen till tillämpliga skatter och avgifter inkluderas i artikel 24.

Ändringsförslag 5

Artikel 2, led 20

(20) fraktpriser: de priser i euro eller i nationell valuta som skall betalas för fraktbefordran samt de villkor som hänför sig till dessa priser, inberäknat ersättning och villkor som erbjuds agenturer och andra mellanhänder och inberäknat alla tillämpliga skatter och avgifter

(20) fraktpriser: de priser i euro eller i nationell valuta som skall betalas för fraktbefordran samt de villkor som hänför sig till dessa priser, inberäknat ersättning och villkor som erbjuds agenturer och andra mellanhänder.

Motivering

IATA:s prisdefinition bör behållas och hänvisningen till tillämpliga skatter och avgifter inkluderas i artikel 24.

Ändringsförslag 6

Artikel 2, led 24a (nytt)

 

(24a) avtal om leasing utan besättning (dry lease): luftfartyget brukas i enlighet med inhyrarens drifttillstånd.

Motivering

Man bör använda en definition som ligger i linje med EU:s bestämmelser om allmän trafikplikt.

Ändringsförslag 7

Artikel 2, led 24b (nytt)

 

(24b) avtal om leasing med besättning (wet lease): luftfartyget brukas i enlighet med uthyrarens drifttillstånd.

Motivering

Man bör använda en definition som ligger i linje med EU:s bestämmelser om allmän trafikplikt.

Ändringsförslag 8

Artikel 2, led 24c (nytt)

 

(24c) huvudsakligt driftställe: den ort där huvudkontoret är beläget och i förekommande fall där ett EG‑lufttrafikföretag har sitt säte i en medlemsstat inom, till eller från vilken det bedriver större delen av sin verksamhet.

Motivering

Denna artikel bör läsas tillsammans med artikel 4 a. Begreppet ”verksamhet” är ett vidare begrepp än ”lufttrafik” och omfattar annan verksamhet än flygverksamhet som t.ex. arbetstidsscheman och underhåll. Om man använder begreppet ”lufttrafik” omfattas inte legitima EG-lufttrafikföretag som tillhandahåller globala godstransporter med flyg och som opererar i hela världen och har ett stort antal flygningar utanför gemenskapen. Denna ändring bör även gälla för ändringsförslag 10 (artikel 4).

Ändringsförslag 9

Artikel 3, punkt 1, stycke 1

1. Inget företag får mot betalning utföra lufttransporter av passagerare, post och/eller gods inom gemenskapen, om det inte har beviljats den nödvändiga operativa licensen.

1. Inget företag som är etablerat i gemenskapen får mot betalning utföra lufttransporter av passagerare, post och/eller gods inom gemenskapen, om det inte har beviljats den nödvändiga operativa licensen.

Motivering

Det bör klargöras att lufttrafikföretag från tredjeland kan utföra flygtjänst inom gemenskapen.

Ändringsförslag 10

Artikel 3, punkt 3, led b

(b) Lokala flygningar som inte innebär transport mellan olika flygplatser.

(b) Lokala flygningar som inte innebär transport av passagerare, post och/eller gods mellan olika flygplatser.

Ändringsförslag 11

Artikel 4, led a

(a) Dess huvudkontor och, i förekommande fall, dess säte är beläget i gemenskapen och det bedriver större delen av sin verksamhet i gemenskapen.

(a) Dess huvudsakliga driftställe är beläget i gemenskapen och det utför större delen av sin lufttrafik inom, till eller från gemenskapen.

Motivering

För att undvika missförstånd krävs ett förtydligande. De begrepp som definieras i artikel 2 bör användas.

Ändringsförslag 12

Artikel 4, led c

(c) Om licensansökan ställs till myndigheten i en medlemsstat skall företagets huvudkontor och, i förekommande fall, dess säte vara belägna i den medlemsstaten, och det skall bedriva en väsentlig del av sin verksamhet i den medlemsstaten, och om drifttillståndet är utfärdat av en nationell myndighet skall samma medlemsstat ha ansvaret för tillsynen av drifttillståndet.

(c) Om licensansökan ställs till myndigheten i en medlemsstat skall företagets huvudsakliga driftställe vara beläget i den medlemsstaten.

Motivering

Texten bör förenklas. Termen i artikel 2 bör användas samtidigt som kriterierna för driftstillståndet bör flyttas över till artikel 6.

Ändringsförslag 13

Artikel 4, led ca (nytt)

 

(ca) Företaget äger eller förfogar genom leasing utan besättning över ett eller flera luftfartyg.

Motivering

Dessa kriterier återfinns i artikel 13 i kommissionens förslag. Eftersom de utgör en förutsättning för att driftstillstånd skall beviljas bör de dock inkluderas i artikel 4.

Ändringsförslag 14

Artikel 4, led d

(d) Dess huvudsakliga verksamhet är lufttransport enbart eller i kombination med annat affärsmässigt utnyttjande av luftfartyg eller reparation och underhåll av dem.

(d) Dess huvudsakliga verksamhet är att utöva lufttrafik enbart eller i kombination med annat affärsmässigt utnyttjande av luftfartyg eller reparation och underhåll av dem.

Motivering

Termen i artikel 2 bör användas.

Ändringsförslag 15

Artikel 4, led ha (nytt)

 

(ha) Företaget uppvisar ekonomisk säkerhet för att kunna återbetala inbetalda belopp och täcka kostnaderna för att transportera tillbaka passagerare ifall företaget inte kan utföra en bokad flygning på grund av insolvens eller indragning av drifttillståndet.

Motivering

Passagerare skall inte drabbas ekonomiskt i samband med lufttrafikföretags insolvens.

Ändringsförslag 16

Artikel 5, punkt 1, led ba (nytt)

 

(ba) att företagets nettokapital uppgår till minst 100 000 euro.

Motivering

Nettokapitalet utgör en viktig indikator för ett företags ekonomiska situation. Varje lufttrafikföretag skall därför i detta avseende uppfylla vissa minimikriterier.

Ändringsförslag 17

Artikel 5, punkt 2

2. I enlighet med punkt 1 skall varje sökande lämna en verksamhetsplan för minst de första tre driftåren. Verksamhetsplanen skall också ge en detaljerad redogörelse för sökandens ekonomiska förbindelser med andra affärsmässiga verksamheter som sökanden medverkar i, direkt eller via besläktade företag. Sökanden skall också lämna alla relevanta uppgifter, särskilt sådana som anges under punkt 1 i bilaga I.

2. I enlighet med punkt 1 skall varje sökande lämna en verksamhetsplan för minst de första tre driftåren. Verksamhetsplanen skall också ge en detaljerad redogörelse för sökandens ekonomiska förbindelser med andra affärsmässiga verksamheter som sökanden medverkar i, direkt eller via besläktade företag. Sökanden skall också lämna alla relevanta uppgifter, särskilt sådana som anges under punkt 1 i bilaga I. Sökanden skall upprätta bestämmelser för att undvika eller lindra de negativa sociala konsekvenserna av en konkurs.

Motivering

Kommissionens förslag innehåller inga bestämmelser för att lindra de negativa sociala konsekvenserna av ett lufttrafikföretags konkurs.

Ändringsförslag 18

Artikel 5, punkt 3, stycke 1

3. Punkterna 1 och 2 i denna artikel gäller inte för lufttrafikföretag som enbart bedriver verksamhet med luftfartyg vars högsta tillåtna startvikt är mindre än 10 ton och/eller som har färre än 20 platser. Sådana lufttrafikföretag skall när som helst kunna visa att deras nettokapital är minst 100 000 euro eller på begäran från tillståndsmyndigheten lämna den information som behövs för tillämpningen av artikel 9.2.

3. Punkterna 1 och 2 i denna artikel gäller inte för lufttrafikföretag som enbart bedriver verksamhet med luftfartyg vars högsta tillåtna startvikt är mindre än 10 ton och/eller som har färre än 20 platser. Sådana lufttrafikföretag skall när som helst kunna visa att deras nettokapital är minst 100 000 euro eller på begäran från den behöriga tillståndsmyndigheten lämna den information som behövs för tillämpningen av artikel 9.2.

Motivering

Ordalydelsen bör överensstämma med definitionerna.

Ändringsförslag 19

Artikel 6, punkt 2

2. Varje ändring i ett EG-lufttrafikföretags drifttillstånd skall avspeglas i dess operativa licens.

2. Varje ändring i ett EG-lufttrafikföretags drifttillstånd skall i förekommande fall avspeglas i dess operativa licens.

Motivering

EG-lufttrafikföretags drifttillstånd är en handling som uppdateras kontinuerligt för att återspegla förändringar i lufttrafikföretagets flygplansflotta. Det finns inget behov av att anpassa den operativa licensen till eventuella ändringar i EG-lufttrafikföretags drifttillstånd.

Ändringsförslag 20

Artikel 6, punkt 2a (ny)

 

2a. Om EG-lufttrafikföretags drifttillstånd utfärdas av en nationell myndighet skall denna medlemsstats behöriga myndigheter ansvara för att ett EG‑lufttrafikföretags drifttillstånd och operativa licenser beviljas eller avslås.

Motivering

Det bör klarläggas vem som bär ansvar för att bevilja och se över EG-lufttrafikföretags drifttillstånd och operativa licenser.

Ändringsförslag 21

Artikel 8, punkt 2, stycke 1

2. Den behöriga tillståndsmyndigheten skall noggrant övervaka efterlevnaden av kraven i det här kapitlet. Den skall i alla händelser granska efterlevnaden av dessa krav två år efter det att en ny operativ licens har beviljats, när man misstänker att ett problem kan ha uppstått eller om kommissionen begär detta.

2. Den behöriga tillståndsmyndigheten skall noggrant övervaka efterlevnaden av kraven i det här kapitlet. Den skall i alla händelser granska efterlevnaden av dessa krav i följande fall:

 

(a) två år efter det att en ny operativ licens har beviljats, eller

 

(b) när man misstänker att ett problem kan ha uppstått, eller

 

(c) om kommissionen begär detta.

Motivering

Klarläggande om att efterlevnaden skall kontrolleras i samtliga tre ovannämnda fall.

Ändringsförslag 22

Artikel 8, punkt 3, led b

(b) har inställt driften i mer än tre månader.

(b) har inställt driften i mer än sex månader.

Motivering

En tidsperiod på sex månader efter driftsinställelse är vanlig praxis och bör därför behållas.

Ändringsförslag 23

Artikel 8, punkt 5, led a

(a) i förväg anmäla planer på betydande förändringar i fråga om verksamhetens omfattning,

(a) i förväg anmäla planer på att starta ny regelbunden flygtrafik eller chartertrafik till en kontinent eller del av världen som det tidigare inte flugit på, om det sker förändringar i antalet eller typen av luftfartyg som används eller om det sker betydande förändringar i fråga om verksamhetens omfattning,

Motivering

I den aktuella versionen av förordning (EEG) nr 2407/92 preciseras klart de fall då den behöriga tillståndsmyndigheten skall informeras. Samma ordalydelse bör därför användas.

Ändringsförslag 24

Artikel 8, punkt 8, stycke 1

8. Punkterna 4, 5 och 6 i denna artikel gäller inte för lufttrafikföretag som enbart bedriver verksamhet med luftfartyg vars högsta tillåtna startvikt är mindre än 10 ton och/eller som har färre än 20 platser. Sådana lufttrafikföretag skall när som helst kunna visa att deras nettokapital är minst 100 000 euro eller på begäran från tillståndsmyndigheten lämna den information som behövs för tillämpningen av artikel 9.2.

8. Punkterna 4, 5 och 6 i denna artikel gäller inte för lufttrafikföretag som enbart bedriver verksamhet med luftfartyg vars högsta tillåtna startvikt är mindre än 10 ton och/eller som har färre än 20 platser. Sådana lufttrafikföretag skall när som helst kunna visa att deras nettokapital är minst 100 000 euro eller på begäran från den behöriga tillståndsmyndigheten lämna den information som behövs för tillämpningen av artikel 9.2.

Motivering

Ordalydelsen bör överensstämma med definitionerna.

Ändringsförslag 25

Artikel 9, punkt 1, stycke 1

1. Den behöriga tillståndsmyndigheten skall tillfälligt eller permanent återkalla den operativa licensen om den inte längre bedömer det som säkert att EG‑lufttrafikföretaget kan uppfylla sina faktiska och potentiella åtaganden för en tolvmånadersperiod.

1. Den behöriga tillståndsmyndigheten skall tillfälligt eller permanent återkalla den operativa licensen om det finns befogad anledning att misstänka att EG‑lufttrafikföretaget inte kan uppfylla sina faktiska och potentiella åtaganden för en tolvmånadersperiod.

Motivering

Hänvisning till en myndighets ”uppfattning” är ur rättslig synpunkt ohållbar. Det krävs objektivare och mer påtagliga skäl enligt allmänt tillämpliga kriterier för att kunna åberopa ”befogad anledning till misstanke”.

Ändringsförslag 26

Artikel 9, punkt 1, stycke 2

Den behöriga tillståndsmyndigheten får bevilja en tillfällig licens, med högst 12 månaders giltighetstid, i avvaktan på en ekonomisk omorganisation av EG‑lufttrafikföretaget, förutsatt att alla ändringar i drifttillståndet avspeglas i denna tillfälliga licens och att det finns en realistisk förhoppning om en tillfredsställande finansiell omorganisation inom denna tidsperiod.

Den behöriga tillståndsmyndigheten får bevilja en tillfällig licens, med högst 12 månaders giltighetstid, i avvaktan på en ekonomisk omorganisation av EG‑lufttrafikföretaget, förutsatt att det inte medför någon säkerhetsrisk och att alla ändringar i drifttillståndet avspeglas i denna tillfälliga licens och att det finns en realistisk förhoppning om en tillfredsställande finansiell omorganisation inom denna tidsperiod.

Motivering

För att en tillfällig licens skall kunna beviljas måste det finnas ett absolut krav på att säkerhetsbestämmelserna efterlevs.

Ändringsförslag 27

Artikel 9, punkt 2, stycke 1

2. Om det finns tydliga tecken på finansiella problem eller om ett insolvensförfarande eller liknande förfarande har inletts mot ett lufttrafikföretag som den behöriga tillståndsmyndigheten har beviljat licens, skall denna utan dröjsmål göra en grundlig utvärdering av den finansiella situationen och på grundval av sina slutsatser inom tre månader ompröva den operativa licensens status i överensstämmelse med den här artikeln.

2. Om det finns tydliga tecken på finansiella problem eller om ett insolvensförfarande eller liknande förfarande har inletts mot ett EG-lufttrafikföretag som den behöriga tillståndsmyndigheten har beviljat licens, skall denna utan dröjsmål göra en grundlig utvärdering av den finansiella situationen och på grundval av sina slutsatser inom tre månader ompröva den operativa licensens status i överensstämmelse med den här artikeln.

Motivering

Klarläggande.

Ändringsförslag 28

Artikel 9, punkt 3, stycke 3

Den behöriga tillståndsmyndigheten skall informera kommissionen om lufttrafikföretagets underlåtenhet att inom tidsfristen på sex månader lämna in sina reviderade räkenskaper och om de åtgärder som den vidtar därefter.

Den behöriga tillståndsmyndigheten skall informera kommissionen om EG‑lufttrafikföretagets underlåtenhet att inom tidsfristen på sex månader lämna in sina reviderade räkenskaper och om de åtgärder som den vidtar därefter.

Motivering

Klarläggande.

Ändringsförslag 29

Artikel 12, punkt 1

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13.2 skall luftfartyg som används av ett EG-lufttrafikföretag registreras i det nationella registret i den medlemsstat som utfärdat den operativa licensen eller inom gemenskapen.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13.2 skall luftfartyg som används av ett EG-lufttrafikföretag registreras inom gemenskapen. Den medlemsstat vars behöriga tillståndsmyndighet ansvarar för utfärdandet av EG-lufttrafikföretagets operativa licens kan begära att sådant luftfartyg registreras i det nationella registret.

Motivering

Kommissionens förslag kan medföra säkerhetsproblem. Det skulle kunna leda till sämre överblick av säkerhetsaspekterna och minska kravet på redovisning. Det är väsentligt att medlemsstaterna även fortsättningsvis kan kräva att de lufttrafikföretag som beviljats licenser skall registreras i det nationella registret.

Ändringsförslag 30

Artikel 13, punkt 1, stycke 1

1. Som villkor för utfärdande eller upprätthållande av en operativ licens får inte uppställas krav på att ett lufttrafikföretag äger luftfartyg.

utgår

Motivering

Denna bestämmelse bör inkluderas i artikel 4 eftersom den utgör ett villkor för att bevilja en operativ licens.

Ändringsförslag 31

Artikel 13, punkt 2, stycke 1

2. När det gäller kortvariga leasingavtal som upprättats på grund av ett EG‑lufttrafikföretags tillfälliga behov eller extraordinära förhållanden, kan den behöriga tillståndsmyndigheten bevilja undantag från kravet på registrering i artikel 12.1. I alla händelser får inget EG-lufttrafikföretag beviljas sådant undantag på grund av ett tillfälligt behov eller extraordinära förhållanden med mer än sex månaders varaktighet; ett undantag får dock förnyas högst en gång, och då för en period av högst sex månader som inte följer direkt på den första perioden.

2. När det gäller kortvariga leasingavtal som upprättats på grund av ett EG‑lufttrafikföretags tillfälliga behov eller extraordinära förhållanden, kan den behöriga tillståndsmyndigheten bevilja undantag från kravet på registrering i artikel 12.1 förutsatt att ett EG-lufttrafikföretag

 

a) kan rättfärdiga sådan leasing med hänvisning till särskilda behov varvid undantag beviljas för en period om högst sju månader som i extraordinära fall kan förnyas dock högst en gång, och då för en period av högst sju månader, eller

 

b) kan bevisa att leasing är nödvändig för att tillgodose säsongsbetingade behov som rimligtvis inte kan tillgodoses genom leasing av luftfartyg som registrerats i enlighet med artikel 12.1 varvid undantaget kan förnyas för en period av högst sju månader som kan förlängas, eller

 

c) kan bevisa att leasing är nödvändig för att komma till rätta med oförutsedda driftsproblem som tekniska problem, och det inte är rimligt att leasa ett luftfartyg som är registrerat i enlighet med artikel 12.1, varvid undantaget begränsas till den tidsperiod som är absolut nödvändig för att komma till rätta med problemen.

Ändringsförslag 32

Artikel 13, punkt 2, stycke 2

Vid leasing med besättning (wet-leasing) skall sådant undantag omfattas av ett giltigt avtal med bestämmelser om ömsesidighet vad gäller wet-leasing mellan den berörda medlemstaten eller gemenskapen och det tredjeland där det leasade luftfartyget är registrerat.

Sådana undantag beviljas under förutsättning att de omfattas av ett giltigt avtal med bestämmelser om ömsesidighet vad gäller wet-leasing mellan den berörda medlemsstaten eller gemenskapen och det tredjeland där det leasade luftfartyget är registrerat.

Motivering

De betänkligheter som framförts av kommissionen i fråga om sociala normer och säkerhetsnormer gör sig gällande i samband med leasing av luftfartyg med besättning (wet leasing).

Ändringsförslag 33

Artikel 13, punkt 4

4. Den behöriga tillståndsmyndigheten skall inte godkänna leasingavtal som omfattar luftfartyg med besättning för ett lufttrafikföretag som den har utfärdat operativ licens för, om inte myndigheten har fastställt och skriftligen intygat för lufttrafikföretaget i fråga att säkerhetsstandarderna motsvarar vad som anges i relevant gemenskapslagstiftning.

4. Den behöriga tillståndsmyndigheten skall inte godkänna leasingavtal som omfattar luftfartyg med eller utan besättning för ett lufttrafikföretag som den har utfärdat operativ licens för, om inte myndigheten har fastställt och skriftligen intygat för lufttrafikföretaget i fråga att all säkerhetsstandard motsvarar vad som anges i relevant gemenskapslagstiftning.

Motivering

Säkerhetsstandarderna är viktiga inte enbart när det gäller luftfartyg med besättning utan även då det gäller luftfartyg utan besättning.

Ändringsförslag 34

Artikel 14a (ny)

 

Artikel 14a

 

Rätten till försvar

 

Den behöriga tillståndsmyndigheten och kommissionen skall när de fattar beslut om att tillfälligt eller permanent återkalla ett EG-lufttrafikföretags operativa licens se till att lufttrafikföretaget ges möjlighet att höras eftersom det i vissa fall är nödvändigt med ett snabbt förfarande.

Motivering

Lufttrafikföretag som bedöms ha finansiella problem bör ha rätt att höras innan oåterkalleliga problem uppstår.

Ändringsförslag 35

Artikel 14b (ny)

 

Artikel 14b

 

Sociallagstiftning

 

Medlemsstaterna skall se till att gemenskapens och nationell sociallagstiftning tillämpas på ett korrekt sätt när det gäller anställda vid ett EG‑lufttrafikföretag som tillhandahåller flygtrafik från verksamhetsbaser utanför den medlemsstat där flygtrafikföretaget har sitt huvudsakliga driftställe.

Motivering

Det har uppstått problem med att fastställa vilken lagstiftning som gäller för besättning som arbetar utifrån verksamhetsbaser som ligger i ett annat land än i ursprungslandet. Klara bestämmelser bör införas för att undvika oklarheter.

Ändringsförslag 36

Artikel 15, punkt 5

5. Utan hinder av bestämmelserna i bilaterala avtal mellan medlemsstater, och om inte annat föreskrivs i gemenskapens konkurrensregler som är tillämpliga på företag, skall berörda medlemsstater ge EG‑lufttrafikföretag tillstånd att kombinera lufttrafik och att ingå avtal om gemensamma linjebeteckningar (code share) för lufttrafik till, från eller via alla flygplatser på deras territorium från eller till alla punkter i tredjeländer.

5. Utan att det inverkar på bestämmelserna i bilaterala avtal mellan medlemsstater, och om inte annat föreskrivs i gemenskapens konkurrensregler som är tillämpliga på företag och bestämmelser i bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeland, skall berörda medlemsstater ge EG‑lufttrafikföretag tillstånd att kombinera lufttrafik och att ingå avtal med alla lufttrafikföretag om gemensamma linjebeteckningar (code share) för lufttrafik till, från eller via alla flygplatser på deras territorium från eller till alla punkter i tredjeländer.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klarlägga att liberaliseringen enbart kommer att gälla inom EU-området och för EG-lufttrafikföretag. Således kommer den inte att påverka existerande bilaterala avtal med tredjeland. Luftfartyg från tredjeland kommer bara att tillåtas om de har sådana rättigheter enligt deras lufttrafikavtal i syfte att tillgodose ömsesidighetsprincipen.

Ändringsförslag 37

Artikel 16, punkt 1, stycke 1

1. En medlemsstat får, efter samråd med andra berörda medlemsstater och efter att ha meddelat kommissionen och de lufttrafikföretag som utövar lufttrafik på flyglinjen, inom sitt territorium införa allmän trafikplikt med avseende på regelbunden lufttrafik till en regional flygplats, om flyglinjen anses väsentlig för den ekonomiska utvecklingen i den region där flygplatsen är belägen. Trafikplikten skall införas endast i den utsträckning som är nödvändig för att på denna flyglinje säkerställa ett minimiutbud av regelbunden lufttrafik som uppfyller fastställda normer för kontinuitet, regelbundenhet, prissättning eller minimikapacitet, normer som lufttrafikföretagen inte skulle uppfylla om de enbart tog hänsyn till sina kommersiella intressen.

1. En medlemsstat får, efter samråd med andra berörda medlemsstater och efter att ha meddelat kommissionen, berörda flygplatser och de lufttrafikföretag som utövar lufttrafik på flyglinjen, inom sitt territorium införa allmän trafikplikt med avseende på regelbunden lufttrafik till en flygplats, om flyglinjen anses väsentlig för den ekonomiska och sociala utvecklingen i den region som flygplatsen betjänar. Trafikplikten skall införas endast i den utsträckning som är nödvändig för att på denna flyglinje säkerställa ett minimiutbud av regelbunden lufttrafik som uppfyller fastställda normer för kontinuitet, regelbundenhet, prissättning eller minimikapacitet, normer som lufttrafikföretagen inte skulle uppfylla om de enbart tog hänsyn till sina kommersiella intressen.

Motivering

Eftersom syftet med den allmänna trafikplikten är att tillhandahålla tjänster på en flyglinje som anses vital för en regions ekonomiska utveckling skall alla flygplatser som betjänar en region som är i behov av ekonomisk utveckling kunna komma i fråga för flyglinjer som omfattas av den allmänna trafikplikten. Alla definitioner av begreppet ”regional flygplats” som syftar till att fullgöra den allmänna trafikplikten kommer att inkludera vissa flygplatser i ekonomiskt livskraftiga regioner och utesluta vissa flygplatser i regioner i behov av ekonomiskt och socialt stöd. Därför bör begreppet regional flygplats undvikas. Det är också viktigt att flygplatser som betjänar regioner med sociala behov inkluderas.

Både flygtrafikföretagen och flygplatserna berörs av gemenskapslagstiftningen. Således bör samma informationsskyldighet gälla.

Ändringsförslag 38

Artikel 16, punkt 6, stycke 1

6. När en medlemsstat vill införa allmän trafikplikt skall den överlämna den fullständiga texten om det planerade införandet av den allmänna trafikplikten till kommissionen, till övriga berörda medlemsstater och till de lufttrafikföretag som bedriver trafik på flyglinjen i fråga.

6. När en medlemsstat vill införa allmän trafikplikt skall den överlämna den fullständiga texten om det planerade införandet av den allmänna trafikplikten till kommissionen, till övriga berörda medlemsstater, till berörda flygplatser och till de lufttrafikföretag som bedriver trafik på flyglinjen i fråga.

Motivering

Både flygtrafikföretagen och flygplatserna berörs av gemenskapslagstiftningen. Således bör samma informationsskyldighet gälla.

Ändringsförslag 39

Artikel 19, punkt 2, stycke 1, inledningen

2. En medlemsstat får efter samråd med berörda lufttrafikföretag reglera fördelningen av flygtrafiken mellan flygplatser som uppfyller nedanstående villkor, om detta sker utan särbehandling av destinationer inom gemenskapen eller på grundval av lufttrafikföretagets nationalitet eller identitet:

2. En medlemsstat får efter samråd med berörda lufttrafikföretag och flygplatser reglera fördelningen av flygtrafiken mellan flygplatser som uppfyller nedanstående villkor, om detta sker utan särbehandling av destinationer inom gemenskapen eller på grundval av lufttrafikföretagets nationalitet eller identitet:

Motivering

Både flygtrafikföretagen och flygplatserna berörs av fördelningen av flygtrafiken. Således bör samma informationsskyldighet gälla.

Ändringsförslag 40

Artikel 19, punkt 2, led a

(a) Flygplatserna betjänar samma stad eller storstadsregion.

(a) Flygplatserna betjänar samma stad eller storstadsregion där de alla är belägna.

Motivering

Klarläggande. Eventuellt kan tidsangivelser med kollektiva transportmedel nämnas.

Ändringsförslag 41

Artikel 19, punkt 2, led b

(b) Flygplatserna omges av en ändamålsenlig transportinfrastruktur.

(b) Flygplatserna omges av en ändamålsenlig transportinfrastruktur som gör det möjligt att inom en timme nå flygplatsen med kommunala transportmedel.

Motivering

Kommissionens text bör förtydligas för att undvika att flygtrafiken sprids över ett alltför stort område.

Ändringsförslag 42

Artikel 19, punkt 2, led c

(c) Flygplatserna och den stad eller storstadsregion som de skall betjäna är förbundna med varandra genom pålitlig och effektiv kollektivtrafik med täta avgångar.

(c) Flygplatserna är förbundna med varandra och med den stad eller storstadsregion som de skall betjäna genom pålitlig och effektiv kollektivtrafik med täta avgångar.

Motivering

Klarläggande. Eventuellt kan tidsangivelser med kollektiva transportmedel nämnas.

Ändringsförslag 43

Artikel 21, inledningen

Detta kapitel skall, utan att tillämpningen av artikel 23 påverkas, inte gälla följande:

Detta kapitel skall, utan att tillämpningen av artiklarna 23 och 24 påverkas, inte gälla följande:

Motivering

Även flygtrafikföretag från tredjeland och tjänster som omfattas av bestämmelserna om allmän trafikplikt bör inkluderas i bestämmelserna om öppenhet i prissättningen.

Ändringsförslag 44

Artikel 23

Artikel 23

utgår

Prisledande företag

 

Utan att det påverkar tillämpningen av avtal som ingåtts av gemenskapen med ett tredjeland för lufttrafik mellan gemenskapsflygplatser, skall endast EG‑lufttrafikföretag ha rätt att införa nya produkter eller lägre passagerarpriser än de gällande för identiska produkter.

 

Motivering

Kravet på prisledande företag är förlegat. Det finns i dag inget behov av en sådan bestämmelse.

Ändringsförslag 45

Artikel 24, punkt -1 (ny)

 

-1. Denna artikel skall gälla för flygningar från en flygplats på en medlemsstats territorium och för flygningar som utförs av ett EG‑lufttrafikföretag från en flygplats i tredjeland till en flygplats på en medlemsstats territorium såvida inte lufttrafikföretag omfattas av samma skyldigheter i ifrågavarande tredjeland.

Motivering

Bestämmelserna rörande information och icke-diskriminering vid prissättning syftar till att skydda passagerarna. Genom att utvidga tillämpningsområdet för dessa bestämmelser skapas bättre tillämpningsmöjligheter.

Ändringsförslag 46

Artikel 24, punkt 1

1. Lufttrafikföretag som bedriver verksamhet inom gemenskapen skall tillhandahålla allmänheten uttömmande information om sina passagerarpriser och fraktpriser samt om därmed förbundna villkor.

1. Lufttrafikföretag som bedriver verksamhet inom gemenskapen skall tillhandahålla allmänheten uttömmande information om sina passagerarpriser och fraktpriser i enlighet med artiklarna 2.19 och 2.20 samt om därmed förbundna villkor och om de skatter, avgifter och obligatoriska pålagor som tas ut av dem för tredje parts räkning.

 

Oavsett i vilken form som passagerarpriserna offentliggörs, inklusive via nätet, och om det sker direkt eller indirekt till passagerna skall prisangivelserna i detalj redogöra för samtliga skatter, avgifter och obligatoriska pålagor. Passagerarpriserna skall inte inkludera de kostnader som i praktiken inte belastar lufttrafikföretagen.

 

Valfria tillägg skall förklaras på ett klart, öppet och entydigt sätt i början av bokningsförfarandet och flygpassagerarna skall kunna göra sådana tillval genom ett ”opt-in-system”. Automatiskt godkännande av sådana tillägg är ogiltigt.

 

Samtliga avgifter som inte utgör en del av passagerarpriset och som inte tas ut av lufttrafikföretag som är verksamma inom gemenskapen, skall i detalj redovisas av ”biljettförsäljaren”, i den bemärkelse som avses i artikel 2 d i förordning (EG) nr 2111/2005.

Ändringsförslag 47

Artikel 24, punkt 2

2. Alla lufttrafikföretag skall sätta passagerarpriser utan att tillämpa någon diskriminering på grundval av passagerares nationalitet eller bosättningsort, eller på grundval av researrangörens etableringsort inom gemenskapen.

2. Alla lufttrafikföretag skall ge tillgång till passagerarpriser utan att tillämpa någon diskriminering på grundval av passagerares nationalitet eller bosättningsort, eller på grundval av researrangörens etableringsort inom gemenskapen.

 

Lufttrafikföretag kan inte ålägga passagerare och researrangörer bestämmelser som i praktiken begränsar deras fria tillgång, på lika villkor, till passagerarpriser.

Motivering

Det skall vara möjligt att tillämpa prisskillnader men alla skall ha rätt att få tillgång till samtliga passagerarpriser.

Den nuvarande ordalydelsen förebygger inte alla eventuella fall av diskriminering på grundval av passagerarnas bosättningsort.

Ändringsförslag 48

Artikel 24, punkt 2a (ny)

 

2a. När det gäller de skyldigheter som fastställs i punkterna 1 och 2 skall lufttrafikföretag vid annonsering ange sina passagerar- och fraktpriser och därtill hörande villkor samt alla tillämpliga skatter och avgifter som tas ut för tredje parts räkning enligt följande kategoriindelning:

 

– skatter och övriga statliga avgifter,

 

– avgifter för flygsäkerhet,

 

– avgifter och övriga kostnader som tas ut av flygtrafikföretagen,

 

– avgifter och övriga kostnader som tas ut av flygplatsoperatörerna.

Motivering

Det totala pris som skall betalas av konsumenten omfattar ibland kostnadsfaktorer som inte kan kontrolleras och redovisas av lufttrafikföretaget (avgifter som tas ut av researrangörer osv.). Således bör lufttrafikföretagens skyldighet att ge detaljerade prisuppgifter begränsas till avgifter som företagen själva tar ut.

Förordningen bör dessutom fastställa klara regler för vilka avgiftskategorier som skall redogöras i detalj.

Ändringsförslag 49

Artikel 24, punkt 2b (ny)

 

2b. Konsumenterna skall få detaljerad redogörelse för alla skatter, avgifter eller tillägg utöver biljettpriset.

Motivering

Flygpassagerare skall behandlas som alla andra konsumenter och skall således ha rätt till fullständig information om det slutgiltiga priset. Detta gäller i synnerhet bokning via nätet, vilken ofta är den enda möjligheten att boka biljetter med lågprisbolag.

Ändringsförslag 50

Artikel 24a (ny)

 

Artikel 24a

 

Öppen kostnadsredogörelse

 

Om avgifter för säkerheten vid flygplatser och ombord ingår i passagerarpriset skall dessa kostnader redovisas separat på biljetten eller på annat sätt visas för passageraren. Skatter och avgifter för säkerhet som tas ut antingen av en medlemsstat eller av lufttrafikföretag eller andra enheter skall redovisas klart och tydligt och skall tillämpas endast för att täcka kostnader för säkerheten vid flygplatser eller ombord.

Motivering

Kostnaderna för säkerheten håller på att stiga. Konsumenten har rätt att få veta hur höga dessa kostnader är och vad avgifterna används till.

Ändringsförslag 51

Artikel 24b (ny)

 

Artikel 24b

 

Påföljder

 

Medlemsstaterna skall se till att bestämmelserna i detta kapitel efterlevs och fastställa påföljder för överträdelse. Sådana påföljder skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Motivering

Kommissionens förslag säger inget om påföljder ifall bestämmelserna om prissättning inte tillämpas.

Ändringsförslag 52

Artikel 26, punkt 1

1. Medlemsstaterna och kommissionen skall samarbeta vid tillämpningen av denna förordning.

1. Medlemsstaterna och kommissionen skall samarbeta vid tillämpningen och övervakningen av denna förordning.

Motivering

Kontinuerlig övervakning är nödvändig varvid alla berörda parter, däribland arbetstagarnas företrädare, skall engageras.

Ändringsförslag 53

Bilaga II

 

Denna bilaga utgår.

Motivering

Alla definitioner av begreppet ”regional flygplats” som syftar till att fullgöra den allmänna trafikplikten kommer att inkludera vissa flygplatser i ekonomiskt livskraftiga regioner och utesluta vissa flygplatser i regioner i behov av ekonomiskt och socialt stöd. Bestämmelserna om allmän trafikplikt bör endast vara tillämpliga på flygplatser som betjänar regioner i behov av ekonomsikt och socialt stöd. Denna definition bör därför utgå.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

1. Bakgrund

Det tredje paketet med förordningar för den inre luftfartsmarknaden, som omfattar rådets förordningar (EEG) nr 2407/92, (EEG) nr 2408/92 och (EEG) nr 2409/92 utgör den sista etappen i avregleringen av luftfarten i gemenskapen. Åtgärderna spänner över en tidsperiod från januari 1993, då förordningen trädde i kraft, till april 1997 då cabotagetrafiken infördes i gemenskapen.

Rådets förordning (EEG) nr 2407/92 fastställer de bestämmelser som är tillämpliga i samtliga medlemsstater för att bevilja eller avslå licenser till lufttrafikföretag. Därmed skapas begreppet EG-lufttrafikföretag för vilka samma villkor gäller inom hela gemenskapen. Samtidigt fastställs de villkor på vilka EG-lufttrafikföretag får leasa luftfartyg som är registrerade utanför gemenskapen.

Rådets förordning (EEG) nr 2408/92 fastställer grundprinciperna för EG-lufttrafikföretags tillgång till luftfartstjänster inom gemenskapen och eventuella undantag från denna princip, i synnerhet när det gäller den allmänna trafikplikten och situationer som skapar allvarlig överbelastning eller miljöproblem. Denna förordning inkluderar även kriterier som definierar flygplatssystem och fördelningen av luftfartstjänster mellan de enskilda flygplatserna inom samma system.

Rådets förordning (EEG) nr 2409/92 medför en liberalisering av passagerarpriserna. Vidare införs ett förfarande som gör det möjligt för medlemsstaterna att undvika extremt höga passagerarpriser, som är till nackdel för passagerarna, samtidigt som prisnedgångar som kan skada alla lufttrafikföretags ekonomi kan förhindras.

Det tredje paketet har lett till en extrem expansion av flygtransporterna i Europa och till att gamla monopol försvunnit, cabotagetrafik inom gemenskapen införts och konkurrensen skärpts framför allt när det gäller passagerarpriserna, vilket varit till glädje för passagerarna. Europeisk lufttrafik har utvecklats från en ytterst reglerad marknad som grundat sig på bilaterala avtal till en ytterst konkurrenskraftig inre marknad.

Efter att åtgärderna i det tredje paketet tillämpats under några år kan man nu konstatera att vissa åtgärder är förlegade, medan vissa inte tillämpas i tillräcklig utsträckning eller bör förtydligas, ses över eller avskaffas.

2. Innehållet i förslaget

Förslaget syftar till att integrera och ändra de tre ovan nämnda, befintliga förordningarna. Omarbetningen av det tredje paketet syftar till att förenkla lagstiftningen, ta bort förlegade delar, och att i vissa fall införa striktare bestämmelser.

Artikel 4 i förordningen inför nya aspekter i fråga om vilken tillståndsmyndighet som skall bevilja operativa licenser. Vidare fastställs inte längre lufttrafikföretagets huvudsakliga driftställe utan huvudkontoret och den ort utifrån vilken lufttrafikföretaget bedriver huvuddelen av sin lufttrafik och där driftstillståndet ses över.

Artikel 5 inför strängare ekonomiska krav i samband med att operativa licenser beviljas, medan artikel 8 stärker villkoren för sådana licensers giltighet. Samtidigt fastställs den behöriga tillståndsmyndighetens skyldighet att se till att kraven uppfylls i vissa fall.

I förordningen fastställs vidare att alla ändringar i EG-lufttrafikföretags drifttillstånd skall återspeglas i dess operativa licens (artikel 6).

I artikel 9 fastställs den behöriga tillståndsmyndighetens skyldighet att avslå eller dra in den operativa licensen om det inte längre förefaller som om lufttrafikföretaget kan eller kommer att kunna uppfylla sina skyldigheter under en tolvmånadersperiod.

I artikel 13 behandlas leasingfrågor. Enligt en ny bestämmelse begränsas leasingtiden för alla former av leasing (med eller utan besättning) till sex månader. Lufttrafikföretag tillåts att leasa luftfartyg som är registrerade i tredjeland under en andra period på sex månader, som dock inte får följa direkt efter den första leasingperioden. Vid leasing med besättning krävs även ett avtal om ömsesidig behandling.

I artikel 14 i förslaget fastställs kommissionens skyldighet att se till att bestämmelserna i förordningen efterlevs samt dess möjlighet att besluta om att avslå eller dra in en licens om detta anses nödvändigt.

Artikel 15 behandlar bestämmelserna om kombinerad lufttrafik mellan EG-lufttrafikföretag och överflygningar. Alla begränsningar av EG-lufttrafikföretags frihet att tillhandahålla lufttrafiktjänster inom gemenskapsområdet som hänför sig till bilaterala avtal mellan medlemsstater sätts ur spel. EG-lufttrafikföretag skall ha rätt att kombinera lufttrafik och att ingå avtal om gemensamma linjebeteckningar för lufttrafiktjänster inom, till eller från alla flygplatser på dess territorium och från en flygplats på dess territorium till och från vilken ort som helst i tredjeland.

Däremot fastställs det i förordningen att tredjelands lufttrafikföretags rätt till lufttrafik inom EU skall omfattas av avtal som ingås av gemenskapen med ett tredjeland utan att det inverkar på existerande bilaterala avtal. Lufttrafikföretag från ett tredjeland skall inte tillåtas att passera gemenskapens territorium, såvida inte det berörda tredjelandet är part i transitöverenskommelsen angående internationella luftfartslinjer (International Air Services Transit Agreement) eller ingått ett avtal med gemenskapen om detta utan att detta inverkar på befintliga bilaterala avtal.

Artiklarna 16, 17 och 18 behandlar den allmänna trafikplikten. Förordningen fastställer att allmän trafikplikt kan tillämpas för en flygtjänst till en regional flygplats och ger en klar definition av begreppet ”regional flygplats”. Koncessionsperioden förlängs från tre till fyra år. Bestämmelserna om information och skyldigheter i samband med annonsering klarläggs och förenklas. Vidare införs ett snabbförfarande för att hantera plötsliga avbrott i flygtjänster som omfattas av allmän trafikplikt. En nytillkommen faktor är att kommissionen kan begära att medlemsstaterna tillhandahåller olika utvärderingar för att rättfärdiga behovet av allmän trafikplikt.

När det gäller fördelningen av flygtjänster inför artikel 19 i förslaget ett enstegsförfarande i stället för det nuvarande tvåstegsförfarandet. Medlemsstaternas kan reglera fördelningen av flygtjänster mellan flygplatser enbart efter kommissionens godkännande. Termen flygplatssystem används inte längre. Begreppet storstadsregion definieras i förordningen.

Artiklarna 21–24 i förordningen behandlar öppenhet i fråga om prissättning och diskriminering. För att komma ifrån den praxis som tillämpas av vissa lufttrafikföretag som annonser passagerarpriser exklusive skatter och avgifter fastställs i förordningen att passagerarpriser måste inkludera skatter och avgifter. Allmänheten måste få tillgång till heltäckande information om passagerarpriser, andra avgifter och villkor. I förordningen fastställs att lufttrafikföretagen är skyldiga att fastställa passagerarpriser utan att diskriminera på grund av passagerares nationalitet eller bosättningsort eller den ort inom EU där resebyrån är belägen.

Föredragandes kommentarer

Föredraganden anser att kommissionen förslag är vettigt och delar uppfattningen om att det är nödvändigt med en omarbetning och anser även att målsättningen är riktig. Emellertid är det nödvändigt att ändringar införs inom vissa viktiga områden.

Leasing

För närvarande tillämpar medlemsstaterna olika förfaranden vid leasing. Detta kan leda till en snedvridning av konkurrensen och leda till sociala problem och säkerhetsproblem. Därför råder det inget tvivel om att nya gemensamma bestämmelser måste införas. De bestämmelser som föreslås i artikel 13 går dock för långt och tar inte hänsyn till vissas lufttrafikföretags särdrag i synnerhet vad gäller säsongsbetonade aspekter. Det vore bra om man kunde hitta en rimlig balans mellan å ena sidan sociala intressen och säkerhetsintressen och å andra sidan se till att flygtjänsterna fungerar på ett tillfredsställande sätt. Därför föreslås att leasingperioden förlängs till sju månader och att begränsningen i fråga om frekvensen tas bort.

Öppenhet i fråga om prissättning

Föredraganden understödjer kommissionens målsättning att få slut på lufttrafikföretagens praxis att annonsera passagerarpriser exklusive skatter och avgifter. Däremot bör lufttrafikföretagens skyldighet att annonsera passagerarpriser inklusive skatter och avgifter förtydligas. Vidare föreslås att dessa bestämmelsers tillämpningsområde utvidgas för att skapa större öppenheten i fråga om prissättningen.

Sociala aspekter

Användningen av verksamhetsbaser i ett annat land än i ursprungslandet har skapat problem när det gäller frågan om vilken arbetslagstiftning som gäller. Det behövs tydliga bestämmelser för att kunna lösa detta problem

Passagerarskydd

I kommissionens förslag finns inga bestämmelser för att skydda passagerarna så att dessa inte drabbas av de negativa konsekvenserna av att lufttrafikföretag går i konkurs, t.ex. utebliven ersättning för inställda flygningar eller ersättning för att ha blivit strandade utomlands. Föredraganden anser att bestämmelser om passagerarskydd bör inkluderas i förordningen.

Allmänna trafikplikten och regionala flygplatser

Föredraganden anser att alla definitioner av begreppet ”regional flygplats” som syftar till att fullgöra den allmänna trafikplikten kommer att inbegripa vissa flygplatser i ekonomiskt livskraftiga regioner och utesluta vissa flygplatser i regioner som är i behov av ekonomiskt och socialt stöd. Bestämmelserna om allmän trafikplikt bör endast vara tillämpliga på flygplatser som betjänar regioner i behov av ekonomiskt och socialt stöd. Denna definition bör därför utgå.

Utöver de ovan nämnda nyckelfrågorna bör flera andra definitioner och villkor klarläggas för att undvika missförstånd och olika tillämpning.

Flygtjänster inom gemenskapen

I motsats till ovan berörda punkter, som enligt föredraganden kräver ett antal ändringar anser han, när det gäller flygtjänster inom gemenskapen, att den föreslagna utvidgningen av kommissionens befogenheter bör stödjas. Kommissionen har större möjlighet än de enskilda medlemsstaterna att på ett effektivt sätt förhandla om den första och femte fri- och rättigheten. Detta åskådliggörs bland annat av avtalet med Ryssland om överflygning av Sibirien. När det gäller subsidiaritetsprincipen delar föredraganden inte vissa intressenters tveksamhet. Således föreslås att artikel 15 godkänns i den lydelse som föreslagits av kommissionen.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (omarbetning)

Referensnummer

KOM(2006)0396 – C6-0248/2006 – 2006/0130(COD)

Framläggande för parlamentet

18.7.2006

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

TRAN

5.9.2006

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

EMPL

5.9.2006

ENVI

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

 

Inget yttrande avges

      Beslut

EMPL

12.9.2006

ENVI

14.9.2006

IMCO

4.10.2006

 

Föredragande

      Utnämning

Arūnas Degutis

13.9.2006

 

 

Behandling i utskott

19.12.2006

28.2.2007

10.4.2007

 

Antagande

8.5.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Zsolt László Becsey, Pedro Guerreiro, Antonio López-Istúriz White, Salvatore Tatarella, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Árpád Duka-Zólyomi, Den Dover, Béla Glattfelder

Ingivande

11.5.2007

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy