Eljárás : 2004/0218(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0180/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0180/2007

Viták :

PV 21/05/2007 - 17
CRE 21/05/2007 - 17

Szavazatok :

PV 22/05/2007 - 9.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0187

JELENTÉS     ***III
PDF 153kWORD 87k
.5.2007
PE 386.718v01-00 A6-0180/2007

az egyeztetőbizottság által elfogadott, a Környezetvédelmi Pénzügyi Eszközről (LIFE+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló közös szövegtervezetről

(PE-CONS 3611/2007 – C6‑0105/2007 – 2004/0218(COD))

Európai parlamenti küldöttség az egyeztetőbizottságba

A küldöttség elnöke : Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Előadó: Marie Anne Isler Béguin

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyeztetőbizottság által elfogadott, a Környezetvédelmi Pénzügyi Eszközről (LIFE+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló közös szövegtervezetről

(PE-CONS 3611/2007 – C6‑0105/2007 – 2004/0218(COD))

(Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetre (PE-CONS 3611/2007 – C6‑0105/2007),

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2004)0621)(1) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–   tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2004)0621/2)(3),

–   tekintettel a második olvasat során a Tanács közös álláspontjával(4) kapcsolatban kialakított álláspontjára(5)

–   tekintettel a Bizottság véleményére a Parlament közös állásponthoz fűzött módosításairól (COM(2006)00759)(6),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (5) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzat 65. cikkére,

–   tekintettel az egyeztetőbizottsághoz delegált küldöttségének jelentésére (A6 0180/2007),

1.  elfogadja a közös szövegtervezetet és felhívja a figyelmet a Bizottság nyilatkozataira;

2.  utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

3.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL C 157 E., 2006.7.6., 451. o.

(3)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(4)

HL C 238 E., 2006.10.3., 1. o.

(5)

Elfogadott szövegek, 2006. 10. 24., P6_TA(2006)0431.

(6)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények

A Szerződés 175. cikkének (1) bekezdésén alapuló Környezetvédelmi Pénzügyi Eszköz (LIFE+) vonatkozásában a rendelet célja, hogy egységes környzetvédelmi pénzügyi eszközt hozzon létre különösen a 6. környezetvédelmi cselekvési program prioritásainak támogatására. Ez az új program – amely 2007-től 2013-ig működik majd – zökkenőmentesen és egyszerűsítve fedi majd le a Környezetvédelmi Főigazgatóság által jelenleg működtetett legtöbb programot, mint például a LIFE III, a fenntartható városi fejlődéssel, a civil szervezetekkel kapcsolatos programok, illetve a Forest Focus.

A Parlament első olvasatban 2005. július 7-én foglalkozott a kérdéssel. A Tanács 2006. június 27-én elfogadta közös álláspontját. A Parlament a második olvasatban 2006. október 24-én 31 módosítást fogadott el a tanácsi közös állásponthoz.

A Parlament által a második olvasat során javasolt 31 módosítás nagyrészt a LIFE+ költségvetésének kezelésével függött össze, ami egyben a legvitatottabb kérdés is volt. A Tanács közös álláspontja a program átruházott végrehajtását javasolta, amelynek keretében a források 80%-át a tagállamok kezelnék. Az Európai Parlament ragaszkodott hozzá, hogy a Bizottság központi szerepet játsszon a program végrehajtásában, és ezért a központi irányítás rendszerét támogatta. A Parlament és a Tanács között felmerült kérdések túlnyomórészt a költségvetésre (beleértve a Natura 2000 finanszírozását), az új komitológiai eljárás bevezetésére és a finanszírozásra jogosult intézkedésekre vonatkoztak.

Az egyeztető eljárás

A Tanács ezt követően nem hivatalosan jelezte, hogy nem tudja elfogadni a Parlament összes módosítását, és ezért egyeztető eljárásra lenne szükség.

A Parlament egyeztetőbizottsági küldöttsége 2006. november 27-én tartotta alakuló ülését Brüsszelben. Három háromoldalú megbeszélést tartottak (február 1-jén, február 13-án és március 1-jén), amelyekről a tárgyalási küldöttség minden alkalommal beszámolt az EP-küldöttségnek (február 13-án és március 15-én). A tárgyalások első szakaszában a Tanács elfogadta az Európai Parlament álláspontját a központi irányítással kapcsolatban. Elfogadható előrelépést értek el egyéb kérdésekben, például a tagállamok által meghatározható nemzeti prioritások, az állami részvétel és bizonyos technikai előírások terén.

Ugyanakkor más kulcsfontosságú, nevezetesen a teljes költségvetéssel, a költségvetés végrehajtásával, a „természet és biodiverzitás” projektekre szánt költségvetés arányával, valamint a nemzetek közötti együttműködési projektek javításának szükségességével kapcsolatos nézetkülönbségek továbbra is megoldatlanok maradtak.

Az egyeztetőbizottság 2007. március 27-én este ült össze. Az Európai Parlamentet Rodi Kratsa-Tsagaropoulou alelnök asszony, Miroslav Ouzký úr, a felelős bizottság elnöke és az előadó, Marie Anne Isler Béguin asszony képviselték.

A Tanácsot a német környezetvédelmi miniszter, Gabriel úr, a Bizottságot pedig Dimas biztos képviselte. Nem sokkal éjfél előtt a bizottság elfogadta a végleges megállapodást, miután az Európai Parlament küldöttsége egyhangúlag jóváhagyta a javasolt kompromisszumos csomagot.

A megállapodás fő pontjai a következőképpen foglalhatók össze:

A LIFE+ teljes költségvetése: Az Európai Parlamentnek sikerült elérnie, hogy a Tanács közös álláspontjában szereplő összeget 40 millió euróval megemeljék. A LIFE+ költségvetését így mintegy 1894 millió euróban határozták meg.

A LIFE+ költségvetésének végrehajtása: A Tanács eredetileg azt javasolta, hogy a LIFE+ költségvetési forrásainak 79%-át projektekre költsék, a Bizottság egyéb kiadásaira pedig 1% maradt volna. Az Európai Parlament ragaszkodott hozzá, hogy a Bizottság számára biztosítsák a projektkiválasztási eljárás adminisztratív kiadásainak, valamint egyéb kapcsolódó tevékenységek, például a tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok és a „zöld hetek” (Green Weeks) finanszírozásához szükséges forrásokat. A végső megállapodás szerint a LIFE+ költségvetési forrásainak 78%-át költik majd projektekre, a Bizottság egyéb kiadásaira pedig 2%-ot bocsátanak rendelkezésre.

A „természet és biodiverzitás” projektekre szánt LIFE+ költségvetés aránya: Az Európai Parlament biztosította, hogy a LIFE+ költségvetési forrásainak legalább 50%-át cselekvési támogatásként a természet és a biodiverzitás megőrzését támogató intézkedésekhez rendeljék. Közös álláspontjában a Tanács a teljes költségvetés 40%-át javasolta az ilyen projektek céljaira rendelni.

Nemzetek közötti projektek: Az Európai Parlament biztosította, hogy a rendeletbe kerüljön bele egy különleges rendelkezés, amely szerint a LIFE+ program költségvetési forrásainak legalább 15%-át nemzetek közötti projektekre kell fordítani. A Tanács ellenezte ezt a rendelkezést.

Az egyeztetőbizottság ülésén Dimas úr nyilatkozatot olvasott fel arról, hogy a pénzügyi keret felülvizsgálata előtt a Bizottság mind uniós, mind nemzeti szinten felülvizsgálja a Natura 2000 hálózatok irányításával kapcsolatos előirányzott és tervezett kiadásokat. A felülvizsgálatot arra fogják felhasználni, hogy a közösségi eszközöket, különösen a LIFE+-t kiigazítsák, és magas szintű közösségi társfinanszírozást biztosítsanak.

Következtetés

Az egyeztetési eljárás keretében kötött megállapodás a Parlament második olvasatban elfogadott módosításainak lényeges pontjaival foglalkozik. Sokkal kielégítőbb megállapodás született, mint amit a jogalkotási folyamat bármely korábbi szakaszában el lehetett volna érni. Az Európai Parlamentnek mindenekelőtt sikerült biztosítania, hogy az Európai Bizottság továbbra is kulcsfontosságú szereplője legyen a program irányításának. A küldöttség ezért a közös szöveg harmadik olvasatbeli elfogadását ajánlja a Parlamentnek.


ELJÁRÁS

Cím

Az egyeztetőbizottság által elfogadott, a Környezetvédelmi Pénzügyi Eszközről (LIFE+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló közös szövegtervezet

Belső és külső hivatkozások

PE-CONS 3611/2007 – C6‑0105/2007 – 2004/0218(COD)

A küldöttség elnöke :
alelnök

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Illetékes bizottság
Elnök:

ENVI

Miroslav Ouzký

Előadó

Marie Anne Isler Béguin

 

A Bizottság javaslata

A Környezetvédelmi Pénzügyi Eszközről (LIFE+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2004)0621 – C6‑0127/2004

Az EP 1. olvasatának dátuma
– P szám

7.7.2005

P6_TA(2005)0291

A Bizottság módosított javaslata

COM(2004)0621/2

A Tanács közös álláspontja
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

6284/1/2006 – C6‑0226/2006

6.7.2006

Bizottság álláspontja
(251. cikk, (2) bekezdés, 2. albekezdés, 3. franciabekezdés)

COM(2006)0355

Az Európai Parlament 2. olvasatának dátuma – P-szám

24.10.2006

P6-TA(2006)0431

Bizottság álláspontja
(251. cikk, (2) bekezdés, 3. albekezdés, 3. franciabekezdés, c) pont)

COM(2006)0759

A második olvasat Tanácshoz történő beérkezésének dátuma

6.12.2006

A Tanácsnak az Európai Parlament módosító javaslatait elutasító levelének dátuma

5.3.2007

Az egyeztetőbizottság ülései

27.3.2007

 

 

 

Az európai parlamenti küldöttség szavazásának dátuma

27.3.2007

A szavazás eredménye

+:

–:

0:

18

0

0

Jelen lévő képviselők

Chris Davies, Edite Estrela, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jutta Haug, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Riitta Myller, Hartmut Nassauer, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Karin Scheele, Károly Ferenc Szabó, Evangelia Tzampazi, Lambert van Nistelrooij.

Jelen lévő póttag(ok)

Guido Sacconi

Jelen lévő póttag(ok) (178. cikk, (2) bekezdés)

Avril Doyle, Anne Ferreira.

Az egyeztetőbizottságban történő megállapodás dátuma

27.3.2007

Megállapodás levélváltás során

-

 

A közös szövegtervezet jóváhagyása a társelnökök által történő megállapításának és annak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő továbbításának dátuma

8.5.2007

Benyújtás dátuma 

11.5.2007

Megjegyzések
(egy nyelven állnak rendelkezésre)

-

HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA

Határidő meghosszabbítása a Tanács második olvasatára

-

Határidő meghosszabbítása a bizottság összehívására
  Határidő-meghosszabbítást kérő intézmény – dátum


-

Határidő meghosszabbítása a bizottsági munkához
  Határidő-meghosszabbítást kérő intézmény – dátum


-

Határidő meghosszabbítása a jogi aktus elfogadásához
  Határidő-meghosszabbítást kérő intézmény – dátum


-

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat