Procedūra : 2004/0218(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0180/2007

Pateikti tekstai :

A6-0180/2007

Debatai :

PV 21/05/2007 - 17
CRE 21/05/2007 - 17

Balsavimas :

PV 22/05/2007 - 9.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0187

PRANEŠIMAS     ***III
PDF 151kWORD 96k
11.5.2007
PE 386.718v02-00 A6-0180/2007

dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl aplinkos finansinio instrumento (LIFE+) bendro teksto

(PE-CONS 3611/2007 – C6‑0105/2007 – 2004/0218(COD))

Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete

Delegacijos pirmininkė: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pranešėjas: Marie Anne Isler Béguin

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl aplinkos finansinio instrumento (LIFE+) bendro teksto

(PE-CONS 3611/2007 – C6‑0105/2007 – 2004/0218(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą (PE-CONS 3611/2007 – C6‑0105/2007),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą(1) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2004)0621)(2),

–   atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2004)0621/2(3),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per antrąjį svarstymą(4) dėl Tarybos bendrosios pozicijos(5),

–   atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę dėl Parlamento pasiūlytų bendrosios pozicijos pakeitimų (COM(2006)0759)(6),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 5 dalį

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 65 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į savo delegacijos Taikinimo komitete pranešimą (A6‑0180/2007),

1.  pritaria bendram tekstui ir atkreipia dėmesį į su tuo susijusį Komisijos pareiškimą;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininke pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

3.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią teisėkūros rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL C 157, 2006 07 06, p. 451.

(2)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(3)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(4)

2006 10 24 priimti tekstai, P6_TA(2006)0431.

(5)

OL C 238, 2006 10 03, p. 1.

(6)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Pagal reglamentą dėl aplinkos finansinio instrumento (LIFE+), kuris grindžiamas Sutarties 175 straipsnio 1 dalimi, siekiama sukurti vieną aplinkai skirtas finansines priemones, visų pirma norint padėti įgyvendinti Šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje numatytus prioritetinius projektus. Ši programa, truksianti nuo 2007 m. iki 2013 m., apims daugumą dabartinių programų, kurias šiuo metu valdo Aplinkos generalinis direktoratas, pvz., LIFE III programą, darnios miestų plėtros programą, nevyriausybinių organizacijų programą ir „Forest Focus“ programą. Taip bus racionaliau ir paprasčiau.

Parlamentas surengė pirmąjį svarstymą 2005 m. liepos 7 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją 2006 m. birželio 27 d. Per antrąjį svarstymą, įvykusį 2006 m. spalio 24 d., Parlamentas priėmė 31 Tarybos bendrosios pozicijos pakeitimą.

Iš 31 pakeitimo, kuriuos Parlamentas priėmė per antrąją svarstymą, dauguma buvo susiję su LIFE+ biudžeto valdymu. Šis klausimas taip pat sukėlė daugiausia prieštaravimų. Tarybos bendrojoje pozicijoje buvo siūloma deleguojamo programos valdymo sistema, pagal kurią 80 proc. lėšų valdytų valstybės narės. Europos Parlamentas reikalavo, kad svarbiausią vaidmenį atliktų Komisija, ir todėl pritarė centralizuoto valdymo sistemą. Kiti klausimai, dėl kurių kilo Parlamento ir Tarybos nesutarimų, buvo daugiausia susiję su biudžetu (įskaitant programos „Natura 2000“ finansavimą), naujos komitologijos procedūros taikymu ir finansavimo kriterijus atitinkančiomis priemonėmis.

Taikinimo procedūra

Vėliau Taryba neoficialiai pranešė, kad negalės pritarti visiems Parlamento pakeitimams ir todėl reikės taikinimo procedūros.

Parlamento delegacijos Taikinimo komitete steigiamasis posėdis buvo surengtas 2006 m. lapkričio 28 d. Briuselyje. Buvo surengti trys trišaliai posėdžiai (vasario 1 d., vasario 13 d. ir kovo 1 d.). Derybų grupė atsiskaitė Europos Parlamento delegacijai (vasario 13 d. ir kovo 15 d.). Per pirmąjį derybų etapą Taryba pritarė Europos Parlamento pozicijai dėl centralizuoto tiesioginio valdymo. Pasiekta apčiuopiamos pažangos ir kitais klausimais (pvz., valstybių narių galimybė nustatyti nacionalinius prioritetus, visuomenės dalyvavimas ir tam tikros techninės nuostatos).

Tačiau kiti svarbūs ginčytini klausimai (visas biudžetas, biudžeto vykdymas, gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos projektams skiriama biudžeto dalis ir poreikis remti tarpvalstybinius bendradarbiavimo projektus) liko neišspręsti.

Taikinimo komitetas susirinko į posėdį 2007 m. kovo 27 d. vakare. Europos Parlamentui atstovavo Pirmininko pavaduotoja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, atsakingo komiteto pirmininkas Miroslavas Ouzký's ir pranešėja Marie Anne Isler Béguin.

Tarybai atstovavo Vokietijos aplinkos federalinis ministras S. Gabrielis, o Komisijai – Komisijos narys S. Dimas. Šiek tiek prieš vidurnaktį – po to, kai Europos Parlamento delegacija vienbalsiai pritarė pasiūlytam kompromisiniam paketui, – komitetui pavyko pasiekti galutinį susitarimą.

Toliau apibendrinti svarbiausi pasiekto susitarimo aspektai:

Visas LIFE+ biudžetas. Europos Parlamentui pavyko užtikrinti 40 mln. eurų didesnį biudžetą, palyginti su Tarybos bendrojoje pozicijoje numatyta suma. Nustatytas LIFE+ biudžetas – apie 1 894 mln. eurų.

LIFE+ biudžeto vykdymas. Taryba siūlė naudoti 79 proc. LIFE+ biudžeto išteklių su projektais susijusiems veiksmams, paliekant Komisijai 1 proc. kitoms išlaidoms. Europos Parlamentas primygtinai laikėsi pozicijos, kad reikia skirti Komisijai būtinus išteklius, kurių užtektų projektų atrankos procedūros ir kitos susijusios veiklos (pvz., informavimo ir informuotumo didinimo kampanijos bei „Žaliosios savaitės“) administravimo išlaidoms finansuoti. Buvo galutinai sutarta, kad 78 proc. LIFE+ biudžeto išteklių bus naudojama su projektais susijusiems veiksmams, o Komisijai bus skirta 2 proc. biudžeto kitoms išlaidoms.

Gamtos ir biologinės įvairovės projektams skiriama LIFE+ biudžeto dalis. Europos Parlamentas užtikrino, kad ne mažiau kaip 50 proc. LIFE+ biudžeto išteklių būtų skiriama su projektais susijusių veiksmų dotacijoms, kuriomis remiamos gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos priemonės. Bendrojoje pozicijoje Taryba siūlė tokiems projektams skirti 40 proc. viso biudžeto.

Tarpvalstybiniai projektai. Europos Parlamentas užtikrino, kad į reglamentą būtų įtraukta speciali nuostata, pagal kurią ne mažiau kaip 15 proc. LIFE+ biudžeto išteklių turėtų būti skiriama tarpvalstybiniams projektams. Taryba šiai nuostatai priešinosi.

Taikinimo komiteto posėdžio metu S. Dimas perskaitė pareiškimą apie tai, kad, prieš persvarstant finansinę programą, Komisija peržiūrės ir nacionaliniu, ir ES lygmenimis įsipareigotas bei planuojamas turėti „Natura 2000“ tinklų valdymo išlaidas. Atliekant šį persvarstymą bus siekiama pakoreguoti Bendrijos priemones, visų pirma LIFE+, ir užtikrinti aukštą bendro finansavimo lygį.

Išvada

Pagal taikinimo procedūros metu pasiektą susitarimą sprendžiami svarbiausi klausimai, susiję su pakeitimais, kuriuos Parlamentas priėmė per antrąjį svarstymą. Be to, šis susitarimas daug geresnis už susitarimus, kuriuos būtų buvę galima sudaryti ankstesnių teisėkūros procedūros etapų metu. Visų pirma Europos Parlamentui pavyko užtikrinti, kad Europos Komisija ir toliau atliktų svarbiausią vaidmenį valdant programą. Taigi delegacija rekomenduoja Parlamentui pritarti bendram tekstui per trečiąjį svarstymą.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl aplinkos finansinio instrumento (LIFE+) bendro teksto

Nuorodos

PE-CONS 3611/2007 – C6‑0105/2007 – 2004/0218(COD)

Delegacijos pirmininkė:
Pirmininko pavaduotoja

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atsakingas komitetas
Pirmininkas:

ENVI

Miroslav Ouzký

Pranešėjas

Marie Anne Isler Béguin

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos finansinės priemonės (LIFE +) – COM(2004)0621 – C6‑0127/2004

Pirmojo svarstymo EP data
– P numeris

7.7.2005

P6_TA(2005)0291

Iš dalies pakeistas Komisijos pasiūlymas

COM(2004)0621/2

Tarybos bendroji pozicija
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

6284/1/2006 – C6‑0226/2006

6.7.2006

Komisijos pozicija
(251 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos 3 įtrauka)

COM(2006)0355

Antrojo svarstymo EP data
– P numeris

24.10.2006

P6-TA(2006)0431

Komisijos nuomonė
(251 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos c punktas)

COM(2006)0759

Antrojo svarstymo rezultatų pranešimo Tarybai data

6.12.2006

Tarybos laiško dėl nepritarimo EP pakeitimams data

5.3.2007

Taikinimo komiteto susitikimai

27.3.2007

 

 

 

Balsavimo EP delegacijoje data

27.3.2007

Balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Chris Davies, Edite Estrela, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jutta Haug, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Riitta Myller, Hartmut Nassauer, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Karin Scheele, Károly Ferenc Szabó, Evangelia Tzampazi, Lambert van Nistelrooij.

Dalyvavę pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Guido Sacconi

Dalyvavę pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Avril Doyle, Anne Ferreira.

Susitarimo Taikinimo komitete data

27.3.2007

Susitarimas pasikeičiant raštais

-

 

Pirmininkų paskelbimo, kad bendras tekstas patvirtintas ir perduotas EP ir Tarybai, data

8.5.2007

Pateikimo data

11.5.2007

Pastabos
(pateikiamos tik viena kalba)

-

TERMINŲ PRATĘSIMAS

Antrojo svarstymo Taryboje galutinis terminas

-

Komiteto sušaukimo terminas
  Prašančioji institucija: data


-

Komiteto darbui skirtas terminas
  Prašančioji institucija: data


-

Teisės akto priėmimo terminas

        Prašančioji institucija: data


-

Teisinė informacija - Privatumo politika