Procedure : 2004/0218(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0180/2007

Ingediende teksten :

A6-0180/2007

Debatten :

PV 21/05/2007 - 17
CRE 21/05/2007 - 17

Stemmingen :

PV 22/05/2007 - 9.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0187

VERSLAG     ***III
PDF 144kWORD 84k
11.5.2007
PE 386.718v02-00 A6-0180/2007

over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het financieel instrument voor het milieu (LIFE+)

(PE-CONS 3611/2007 – C6‑0105/2007 – 2004/0218(COD))

Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité

Voorzitter van de delegatie: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rapporteur: Marie Anne Isler Béguin

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het financieel instrument voor het milieu (LIFE+)

(PE-CONS 3611/2007 – C6‑0105/2007 – 2004/0218(COD))

(Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst (PE-CONS 3611/2007 – C6‑0105/2007),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2004)0621))(2),

–   gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2004)0621/2)(3),

–   gezien zijn in tweede lezing geformuleerde standpunt(4) inzake het gemeenschappelijk standpunt van de Raad(5),

–   gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het gemeenschappelijk standpunt (COM(2006)0759)(6),

–   gelet op artikel 251, lid 5 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 65 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A6‑0180/2007),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke ontwerptekst en wijst op de daarop betrekking hebbende verklaring van de Commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

3.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze wetgevingsresolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB C 157 E van 6.7.2006, blz. 451.

(2)

Nog niet in het PB gepubliceerd.

(3)

Nog niet in het PB gepubliceerd.

(4)

Aangenomen teksten van 24.10.2006, P6_TA(2006)0431.

(5)

PB C 238 E van 3.10.2006, blz. 1.

(6)

Nog niet in het PB gepubliceerd.


TOELICHTING

Achtergrond

Doel van de op artikel 175, lid 1 van het Verdrag gebaseerde Verordening betreffende het financieel instrument voor het milieu (LIFE+) is de invoering van één enkel milieufinancieringsinstrument ter ondersteuning van de prioriteiten van het 6e Milieuactieprogramma. Onder dit van 2007 tot 2013 lopende programma vallen de meeste acties die momenteel worden beheerd door het DG Milieu, zoals LIFE III, duurzame stadsontwikkeling, NGO-programma en Forest Focus, maar nu in gestroomlijnde en vereenvoudigde vorm.

Het Parlement hield zijn eerste lezing op 7 juli 2005. De Raad keurde zijn gemeenschappelijk standpunt goed op 27 juni 2006. In de tweede lezing van 24 oktober 2006 nam het Parlement 31 amendementen aan op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad.

De meeste van de 31 amendementen van de tweede lezing hadden betrekking op het beheer van het LIFE+-budget dat tevens het meest controversiële punt was. In het gemeenschappelijk standpunt werd voorgesteld het beheer van het programma voor 80% te delegeren aan de lidstaten. Het EP drong aan op een centrale rol voor de Commissie en pleitte derhalve voor een centraal beheer. Andere geschilpunten tussen Parlement en Raad hadden voornamelijk betrekking op begrotingskwesties (inclusief de financiering van Natura 2000), de invoering van de nieuwe comitologieprocedure en de voor financiering in aanmerking komende maatregelen.

Bemiddelingsprocedure

De Raad liet op informele wijze weten dat niet alle amendementen van het Parlement aanvaardbaar waren en dat derhalve de bemiddelingsprocedure moest worden ingeleid.

Op 28 november 2006 vond in Brussel de constituerende vergadering van de delegatie van het Parlement in het bemiddelingscomité plaats. Er werden drie trilogen gehouden (op 1 en 13 februari en op 1 maart). In deze eerste onderhandelingsfase ging de Raad akkoord met het EP-standpunt inzake rechtstreeks centraal beheer. Voorts werd behoorlijke vooruitgang geboekt op andere punten, zoals de mogelijkheid voor de lidstaten om nationale prioriteiten te stellen, overheidsdeelname en op enkele technische punten.

Maar een aantal geschilpunten bleef bestaan, namelijk het totale budget, de besteding van het budget, het aandeel van het budget voor "natuur- en biodiversiteitsprojecten" en de noodzaak om meer transnationale samenwerkingsprojecten op te zetten.

Het bemiddelingscomité kwam bijeen in de avond van 27 maart 2007. Het EP werd vertegenwoordigd door mevrouw Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, ondervoorzitter, de heer Miroslav Ouzký, voorzitter van de ten principale bevoegde commissie, en mevrouw Marie Anne Isler Béguin, rapporteur.

De Raad werd vertegenwoordigd door de heer Gabriel, Bondsminister van Milieu van Duitsland, en de Commissie door de heer Dimas, commissaris. Kort voor middernacht bereikte het comité een definitief akkoord nadat de delegatie van het Europees Parlement unaniem akkoord was gegaan met een compromisvoorstel.

De belangrijkste punten uit het bereikte akkoord kunnen als volgt worden samengevat:

Totale budget LIFE+: het EP heeft het budget dat werd voorgesteld in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met EUR 40 miljoen weten te verhogen, zodat het totaalbudget voor LIFE+ nu circa EUR 1894 miljoen bedraagt.

Besteding budget LIFE+: de Raad had voorgesteld om 79% van het LIFE+-budget te besteden aan projecten en de Commissie 1% te laten voor overige uitgaven. Het EP heeft aangedrongen op meer middelen voor de Commissie ten behoeve van de financiering van de administratieve uitgaven in verband met de selectie van projecten en andere activiteiten zoals informatie- en bewustmakingscampagnes en groene weken. Uiteindelijk werd besloten om 78% te besteden aan projecten en 2% van het budget te reserveren voor de uitgaven van de Commissie.

Aandeel van het budget LIFE+ voor "natuur- en biodiversiteitsprojecten": het EP heeft bereikt dat ten minste 50% van het LIFE+-budget zal worden besteed aan subsidies voor projecten die zijn gericht op het behoud van natuur en biodiversiteit. In zijn gemeenschappelijk standpunt had de Raad 40% voorgesteld.

Transnationale projecten: Het EP heeft ervoor gezorgd dat in de verordening de speciale bepaling is opgenomen dat 15% van het LIFE+-budget zal worden besteed aan transnationle projecten. De Raad was hier aanvankelijk tegen.

Tijdens de bijeenkomst van het bemiddelingscomité heeft de heer Dimas een verklaring voorgelezen volgens welke de Commissie vóór de herziening van het financieel kader een overzicht zal opstellen van de reeds vastgelegde en geplande uitgaven, zowel op nationaal als op EU-niveau, voor het beheer van de Natura 2000-netwerken. Dit overzicht zal worden gebruikt voor de aanpassing van communautaire instrumenten, waaronder LIFE+, en voor de veiligstelling van een hoog niveau van cofinanciering.

Conclusie

Het in de bemiddelingsprocedure bereikte akkoord komt tegemoet aan de belangrijkste punten in de amendementen in tweede lezing van het Parlement. Het is ook veel bevredigender dan een eventueel akkoord in een eerdere fase van de wetgevingsprocedure had kunnen worden. Het EP heeft er vooral voor gezorgd dat de Europese Commissie een sleutelrol blijft spelen in het beheer van het programma. De delegatie beveelt het Parlement dan ook aan de gemeenschappelijke tekst in derde lezing goed te keuren.


PROCEDURE

Titel

Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het financieel instrument voor het milieu (LIFE+)

Document- en procedurenummers

PE-CONS 3611/2007 – C6 0105/2007 – 2004/0218(COD)

Voorzitter van de delegatie: ondervoorzitter

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Commissie ten principale:

Voorzitter:

ENVI
Miroslav Ouzký

Rapporteur(s)

Marie Anne Isler Béguin

Voorstel van de Commissie

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het financieel instrument voor het milieu LIFE+ – COM(2004)0621 – C6-0127/2004

Datum eerste lezing EP – P-nummer

7.7.2005

P6_TA(2005)0291

Gewijzigd voorstel van de Commissie

COM(2004)0621/2

Gemeenschappelijk standpunt Raad
  Datum bekendmaking

6284/1/2006 – C6-0226/2006
6.7.2006

Standpunt Commissie (art. 251, lid 2, tweede alinea, derde streepje)

COM(2006)0355

Datum tweede lezing EP – P-nummer

24.10.2006

P6_TA(2006)0431

Advies van de Commissie
(art. 251, lid 2, derde alinea, punt c))

COM(2006)0759

Datum ontvangst tweede lezing door de Raad

6.12.2006

Datum brief van de Raad inzake niet-goedkeuring amendementen van het EP

5.3.2007

Vergaderingen bemiddelingscomité

27.3.2007

 

 

Datum stemming delegatie EP

27.3.2007

Uitslag stemming

+:

–:

0:

18
0
0

Aanwezige leden

Chris Davies, Edite Estrela, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jutta Haug, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Riitta Myller, Hartmut Nassauer, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Karin Scheele, Károly Ferenc Szabó, Evangelia Tzampazi, Lambert van Nistelrooij.

Aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Guido Sacconi

Aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Avril Doyle, Anne Ferreira.

Datum overeenstemming bemiddelingscomité

27.3.2007

Overeenstemming bij briefwisseling

 

 

Datum constatering goedkeuring gemeenschappelijke ontwerptekst en toezending aan EP en Raad

8.5.2007

Datum indiening

11.5.2007

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

VERLENGING VAN TERMIJNEN

Termijn tweede lezing Raad

 

Termijn bijeenroeping bemiddelingscomité

        Instelling – datum

 

Termijn werkzaamheden bemiddelingscomité

        Instelling – datum

 

Termijn aanneming besluit

        Instelling – datum

 

Juridische mededeling - Privacybeleid