Процедура : 2005/0042A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0184/2007

Внесени текстове :

A6-0184/2007

Разисквания :

PV 09/07/2007 - 16
CRE 09/07/2007 - 16

Гласувания :

PV 10/07/2007 - 8.30
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0318

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 232kWORD 183k
14.5.2007
PE 386.560v03-00 A6-0184/2007

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007-2013 г.)

(16369/2/2006 – C6‑0100/2007 – 2005/0042A(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Antonios Trakatellis

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 EXPLANATORY STATEMENT
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007-2013 г.)

(16369/2/2006 – C6‑0100/2007 – 2005/0042A(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (16369/2/2006 – C6‑0100/2007),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) по предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2005)0115)(2),

–   като взе предвид промененото предложение на Комисията (COM(2006)0234)(3),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6‑0184/2007),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Обща позиция на Съвета  Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 7

7) Осемте главни причини за смъртността и заболеваемостта от незаразни болести в Европейския регион на СЗО са сърдечносъдовите болести, нервнопсихиатричните разстройства, ракът, заболяванията на храносмилателния тракт, респираторните заболявания, смущенията на сетивните органи, заболяванията на мускулно-скелетната система и захарният диабет.

7) Осемте главни причини за смъртността и заболеваемостта от незаразни болести в Европейския регион на СЗО са сърдечносъдовите болести, нервнопсихиатричните разстройства, ракът, заболяванията на храносмилателния тракт, респираторните заболявания, смущенията на сетивните органи, заболяванията на мускулно-скелетната система и захарният диабет. Съответно, Комисията следва да изпрати на Съвета, по време на настоящата Рамкова програма, предложения за препоръки от страна на Съвета относно профилактиката, диагностицирането и контрола на основните заболявания.

Обосновка

Reinstating amendment 105 of 1st reading (new place). The transferring of best practice across Europe for major diseases will undoubtedly add value to national health strategies. EU actions are also justified in terms of efficiency as well as addressing inequalities between Member States by reducing inconsistency in national policies. The diseases have already, to varying degrees, attracted EU attention but incoherently it follows that Europe should contribute now to prevention, diagnosis and control in these areas. Europe’s major diseases include cardiovascular diseases, cancer, diabetes and mental illness.

Изменение 2

Съображение 10

(10) Програмата следва да развива постиженията на предходната Програма за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003-2008 г.). Тя следва да допринесе за постигането на високо равнище на физическо и психично здраве и по-голяма равнопоставеност по здравни въпроси в рамките на Общността чрез насочване на дейности към подобряване на общественото здраве, профилактика на заболявания и разстройства у хората и отстраняване на източниците на заплаха за здравето, с цел борба със заболеваемостта и преждевременната смърт.

10) Програмата следва да развива постиженията на предходната Програма за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003-2008 г.). Тя следва да допринесе за постигането на високо равнище на физическо и психическо здраве, както и за по-голяма равнопоставеност по отношение на здравните въпроси в рамките на Общността, чрез насочване на дейности към подобряване на общественото здраве, профилактика на заболявания и разстройства у хората и отстраняване на източниците на заплаха за здравето, с цел борба със заболеваемостта и преждевременната смърт. Тя също така следва да осигури на гражданите по-добър достъп до информация, предоставяйки им по този начин повече възможности за вземане на решения, защитаващи техните интереси по най-добрия начин.

Обосновка

The programme should strengthen the capacity to provide citizens with information on health matters, broadening the scope of knowledge and choice.

Изменение 3

Съображение 18

(18) Добрите практики са важни, защото подобряването на здравето и профилактиката следва да бъдат измервани с ефикасността и ефективността, а не само от чисто икономическа гледна точка. Добрите практики и най-новите методи на лечение на заболяванията и увреждания следва да се насърчават, за да се предотврати по-нататъшно влошаване на общественото здраве, и следва да се разработи Европейска мрежа от референтни центрове за определени състояния.

(18) Добрите практики са важни, защото подобряването на здравето и профилактиката следва да бъдат измервани въз основа на ефикасността и ефективността, а не само от чисто икономическа гледна точка. Добрите практики и най-новите методи за лечение на заболявания и увреждания следва да се насърчават, за да се предотврати по-нататъшно влошаване на общественото здраве, като следва да се разработи Европейска мрежа от референтни центрове за определени състояния. Също така е важно да се разрешат алтернативи, които могат да бъдат за предпочитане поради социални, етични или други индивидуални причини.

Обосновка

It is important to take into account that medical care is so good now that someone may choose a method of treatment, because of social, religious or other individual preferences, which is not, objectively, exactly as good as another. For instance, someone dying of cancer may prefer to be close to relatives rather than prolong his/her life; someone may choose, on religious grounds, not to accept a blood donation.

Изменение 4

Съображение 23 а (ново)

 

(23а) Необходим е холистичен и плуралистичен подход към общественото здраве и следователно допълващата и алтернативната медицина следва да бъдат включени в дейностите, подкрепяни от програмата.

Обосновка

Amendment 145 from first reading.

Millions of EU citizens make use of complementary and alternative medicine. It is important to adopt a holistic and pluralist approach in the programme and to include complementary and alternative medicine in the actions of the programme.

Изменение 5

Съображение 25

25) Настоящото решение установява за целия период на програмата финансов пакет, който е основната референция за бюджетния орган в рамките на годишна бюджетна процедура по смисъла на точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., сключено между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление.

25) Настоящото решение установява за целия период на програмата финансов пакет, който е основната референция за бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура, по смисъла на точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., сключено между Европейския парламент, Съвета и Комисията, относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление. При изготвянето на предварителния проектобюджет бюджетният орган и Комисията се задължават да не се отклоняват с повече от 5% от тази сума за цялата продължителност на програмата, освен при възникване на нови, обективни и дългосрочни обстоятелства, за които е дадено изрично и точно обяснение, като се вземат предвид резултатите от изпълнението на програмата, в частност посредством извършване на оценки. Всяко нарастване, вследствие на подобна промяна, следва да не превишава горната граница за съответния бюджетен ред.

Обосновка

Due to the reduced budget, it is necessary to explore and utilise all possibilities provided by IIA to make available more resources for the programme in the annual budgetary procedure.

Изменение 6

Съображение 25 а (ново)

 

(25а) Бюджетният орган може да реши да промени предвидената от Комисията годишна програма, която има чисто ориентировъчен характер, и да увеличи бюджетните кредити за поети задължения и за плащания през първите две или три години на съответния период, като е възможно включването на клауза за наблюдение, съгласно разпоредбите на Междуинституционалното споразумение (IIA).

Обосновка

Due to the reduced budget, it is necessary to explore and utilise all possibilities provided by IIA to make available more resources for the programme in the annual budgetary procedure.

Изменение 7

Съображение 25 б (ново)

 

(25б) Точка 27 от Междуинституционалното споразумение предвижда, че Инструментът за гъвкавост, чийто годишен таван е 200 милиона евро (текущи цени), е предназначен за финансирането, за дадена финансова година и в рамките на посочената сума, на ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните горни граници за един или повече от един други бюджетни редове.

Обосновка

Due to the reduced budget allocated to the programme, all possibilities provided by IIA should be explored.

Изменение 8

Съображение 27

(27) Необходимо е да се увеличат инвестициите на ЕС в общественото здраве и в проекти, свързани с общественото здраве. Във връзка с това държавите-членки следва да се насърчават да определят като приоритет в своите национални програми подобрения в областта на здравеопазването. Необходима е по-добра осведоменост за възможностите за финансиране от ЕС в сферата на здравеопазването. Обменът на опит между държавите-членки за финансиране на здравеопазване посредством структурните фондове трябва да бъде насърчаван.

(27) Необходимо е да се увеличат инвестициите на ЕС в общественото здраве и в проекти, свързани с общественото здраве. Във връзка с това държавите-членки се насърчават да определят като приоритет в своите национални програми подобрения в областта на здравеопазването. Необходима е по-добра осведоменост за възможностите за финансиране от ЕС в сферата на здравеопазването. Обменът на опит между държавите-членки, относно финансиране на здравеопазването посредством структурните фондове, трябва да бъде насърчаван.

Обосновка

Since all Community contributions are based on co-financing, Member States are responsible for co-financing the promotion of health.

Изменение 9

Член 2, параграф 2, тире 2

- насърчаване на общественото здраве,

- насърчаване на политики, които водят до по-здравословен начин на живот и помагат за преодоляване на неравнопоставеността в областта на общественото здраве,

Обосновка

This amendment reinstates the original Commission proposal and incorporates an element at amendment 50 of first reading.

Изменение 10

Член 3, параграф 1

1. Финансовият пакет за изпълнение на Програмата за периода, уточнен в член 1, се определя с настоящото решение на 365 600 000 евро.

1. Финансовият пакет за изпълнение на Програмата за периода, уточнен в член 1, се определя с настоящото решение на 402 160 000 евро.

Обосновка

The proposed 10% increase is to slightly rectify the drastic cut of the budget. In first reading, Parliament proposed a budget of € 1 500 million. Following the example of LIFE+, where Parliament also adopted an increase to the budget in second reading, the necessary funds should be made available by deploying the margin of Heading 3b.

Изменение 11

Член 3, параграф 2

2. Годишните бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган в границите на финансовата рамка.

2. Годишните бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган в границите на финансовата рамка, съобразно със законодателната гъвкавост, предоставена в точка 37 от Междуинституционалното споразумение, Инструмента за гъвкавост, предвиден в точка 27 от Междуинституционалното споразумение, както и в съответствие със средносрочния преглед, предвиден в Декларация №3 към Междуинституционалното споразумение.

Обосновка

Due to the asymmetry in the allocation of Community funding to the Health Programme and the other multi-annual programmes, the funding to the Health Programme should be increased in accordance with the legislative flexibility, the flexibility instrument and the mid-term review of the Financial Framework.

Изменение 12

Член 4, параграф 3

3. Финансовото участие на Общността може да включва, по целесъобразност, като се има предвид естеството на поставените цели, съвместно финансиране от Общността и от една или повече държави-членки, или от Общността и компетентните органи на други страни-участнички. В този случай, участието на Общността не надхвърля 50%, освен в случаи на особена полза, когато нейното участие не надхвърля 70%. Това финансово участие на Общността може да бъде предоставяно на публичноправна организация или на организация с нестопанска цел, избрана посредством прозрачна процедура от държавата-членка или от съответния компетентен орган, със съгласието на Комисията.

3. Финансовото участие на Общността може да включва, по целесъобразност, като се има предвид естеството на поставените цели, съвместно финансиране от Общността и от една или повече държави-членки, или от Общността и компетентните органи на други страни-участнички. В този случай участието на Общността не надхвърля 50%, освен в случаи на особена полза, като в такъв случай нейното участие не надхвърля 70%. Това финансово участие на Общността може да бъде предоставяно на публичноправна организация или на организация с нестопанска цел, избрана от държавата-членка или от съответния компетентен орган, посредством прозрачна процедура и със съгласието на Комисията. Това общностно участие следва да се предоставя въз основа на критериите, отнасящи се до организации на пациенти и потребители, които са приети от Европейската агенция по лекарствата.

Обосновка

Reinstating amendment 54 of first reading.

Изменение 13

Приложение, точка 2.1.2.

2.1.2. Подкрепа на инициативи за определяне на причините, за разглеждане и намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в рамките на и между държавите-членки, включително тези, свързани с половите различия, с цел да се допринесе за просперитета и сближаването; насърчаване на инвестициите в здравеопазването в сътрудничество с други политики и фондове на Общността; подобряване на солидарността между националните системи на здравеопазване посредством подкрепа на сътрудничеството по въпроси на трансграничната медицинска помощ.

2.1.2. Подкрепа на инициативи за определяне на причините, за разглеждане и намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването, в рамките на държавите-членки и между тях, включително тези, свързани с половите различия, с цел да се допринесе за просперитета и сближаването; насърчаване на инвестициите в здравеопазването в сътрудничество с други политики и фондове на Общността; подобряване на солидарността между националните системи на здравеопазване посредством подкрепа за сътрудничеството по въпросите на трансграничната медицинска помощ и мобилността на пациентите.

Обосновка

The Annex should contain an explicit reference to patient mobility. Reinstates partly amendment 114 of first reading.

Изменение 14

Приложение, точка 2.1.2 а (нова)

 

2.1.2.a. Признава, че пациентите имат права и в качеството си на потребители на здравни услуги.

Обосновка

Patients in the EU today are healthier and better informed than ever. Health care has changed and become more professional, embracing a broader spectrum of players. Patients now need not only protection but also the ability to make use of medical advances and differentiations in the health sector, which should be reflected in the legislation, particularly in terms of information and the right to freedom of choice in the health care.

Изменение 15

Приложение, точка 2.2.1.

2.2.1. Мерки, насочени към здравните детерминанти цел подобряване физическото и психичното здраве, посредством създаване на благоприятна среда за водене на здравословен начин на живот и профилактика на заболяванията; предприемане на дейности, насочени към ключови фактори, като хранене, физическа активност и сексуално здраве, а също така и по отношение на решаващи фактори, свързани с пристрастеността, например към тютюн, алкохол и наркотици, със специално внимание към основни условия, като образователна среда, работно място и жизнена среда.

2.2.1. Мерки, насочени към определящите здравето фактори, с цел насърчаване и подобряване на физическото и психическо здраве, посредством създаване на благоприятна среда за водене на здравословен начин на живот и профилактика на заболяванията; предприемане на дейности, насочени към ключови фактори като хранене, физическа активност и сексуално здраве, а също така и по отношение на определящи фактори, свързани със зависимости към дадени вещества като тютюн, алкохол и предписани от лекар наркотични вещества, както и незаконни наркотични вещества, със специално внимание към основни условия като образованието и работното място, през целия жизнен цикъл.

Обосновка

Amendment 87 from first reading.

Clarification to ensure that the actions to address health determinants include action against addiction to medical drugs, which is an important health determinant.

Изменение 16

Приложение, точка 2.2.3.

2.2.3. Подкрепа на дейности, свързани с въздействието върху здравето на решаващи фактори от по-широко екологично и социално-икономическо естество.

2.2.3.Разглеждане на влиянието върху здравето на по-широки определящи фактори от екологично естество, в частност - качеството на въздуха в закрити помещения и излагането на въздействието на токсични химикали, както и на определящи фактори от социално-икономическо естество.

Обосновка

The wording on the environment and health should be stronger along the line of amendment 93 of first reading.

Изменение 17

Приложение, точка 3.1.1а. (нова).

 

3.1.1a. Създаване на общностна система за сътрудничество между референтни центрове с оглед засилено прилагане на най-добрите практики в държавите-членки.

Обосновка

Even if the objective on health system has been taken out, support for the cooperation between the existing centres of reference should be incorporated in the Annex. This amendment reinstates the original Commission proposal and elements from amendment 116 of first reading.

Изменение 18

Приложение, точка 3.2.1.

3.2.1. По-нататъшно разработване на устойчива система на здравно наблюдение с механизми за събиране на данни и информация, с подходящи индикатори; събиране на данни за здравния статус и политики; разработване, със Статистическата програма на Общността, на статистическия елемент на тази система.

3.2.1. Доразвиване на устойчива система за здравно наблюдение, с механизми за събиране на данни и информация и с подходящи индикатори; събиране на данни за здравния статус и политиките; създаване на европейски регистри за основните заболявания като рака, например, или поне за рака на шийката на матката, рака на млечната жлеза и карцинома на дебелото черво и ректума, на базата на данните, които са събрани при прилагането на препоръката на Съвета относно системното наблюдение за откриване на рака в ранен стадий; разработване на методологии и поддържане на база данни; статистическият елемент на тази система ще се разработи съвместно със Статистическата програма на Общността.

Обосновка

Reinstating amendment 126 of first reading in a modified form.

(1)

ОВ C 291Е от 30.11.2006 г., стр. 372.

(2)

Все още непубликувано в ОВ.

(3)

Все още непубликувано в ОВ.


EXPLANATORY STATEMENT

Background

In spring 2005, the Commission presented a proposal for a joint Health and Consumer Protection programme for 2007-2013, arguing that combining two fairly small programmes into one big programme would bring about synergies both in terms of administration and policy-making. The programme should also have adequate resources, € 1 203 million, to implement measures in the fields of public health and consumer policy.

The European Parliament did not support the idea of a joint programme for two completely separate policy areas but decided to split it into two parts, the health programme and the consumer protection programme. The budget was split respecting the traditional breakdown between the two areas. When Parliament adopted the programmes in first reading, it maintained the original budget for the Consumer Protection Programme and considerably increased the budget for the Health Programme (from € 969 million to €1 500 million). This was to give a clear message to the Council and the Commission of Parliament's priorities.

The budgets of the new multi-annual programmes in all policy areas were part of the negotiations on the new Financial Framework for 2007-2013. Member States' compromise in December 2005 left the funding of a number of policy areas much below the level that the Commission had originally proposed. The European Parliament was partly able to correct the situation in the negotiations with the Council in spring 2006, but the consequences of the deal were worse for some policy areas than others.

One of the policy areas to suffer most was public health, and the Health Programme became the biggest victim. The budget originally proposed by the Commission of €969 million, increased by Parliament to €1 500 million, shrank to just €365.6 million. Consequently, the Commission had to streamline the programme when it presented its revised proposal after Parliament's first reading and the deal on the Financial Framework.

Your rapporteur, with the support of the shadow rapporteurs, explored all possibilities to rectify the situation. All the attempts rebounded from the Council, even if the Finnish Presidency did show some goodwill when negotiating with Parliament. The Council reached a political agreement on the Health Programme 2007-2013 in the end of November 2006, adopting largely the text of the Commission's revised proposal, including the budget.

Issues for second reading

Your rapporteur acknowledges that the margin for manouvre as regards the budget is limited. He points out, however, that the Financial Framework does offer some flexibility in terms of the margins of each heading as well as the annual budgetary procedure. Given the importance of the Health Programme, the existing opportunities should be actively explored and utilised.

It is also necessary to revisit the text itself. It is clear that in the new circumstances, with a reduced budget, it is no longer sensible to adopt an extremely detailed list of actions for the programme. But it is still necessary to correct a few issues that Parliament considered important in first reading. One of them concerns the aim of the programme. In first reading, Parliament considered very important that the programme explicitly addresses health inequalities. Consequently, this should be mentioned in the aim and objectives of the programme. It also called for criteria for NGOs eligible for direct funding from the programme, more precise wording for actions on environment and health, a Community system for cooperation between centres of reference and the establishment of a Europe-wide register on those cancers which are covered by the Council recommendation on cancer screening. Your rapporteur has incorporated corresponding amendments in his draft recommendation. Given the wide consensus in Parliament on these modifications, the Council should show flexibility if it wants to avoid conciliation.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007 -2013 г.)

Позовавания

16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

16.3.2006                     T6-0093/2006

Предложение на Комисията

COM(2005)0115 - C6-0097/2005

Променено предложение на Комисията

COM(2006)0234

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

29.3.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

29.3.2007

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Antonios Trakatellis

24.5.2005

 

 

Разглеждане в комисия

11.4.2007

 

 

 

Дата на приемане

8.5.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

0

1

Депутати, присъстващи на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Adam Gierek, Alojz Peterle, Andres Tarand

Правна информация - Политика за поверителност