ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013 - Πτυχές υγείας

14.5.2007 - (16369/2/2006 – C6‑0100/2007 – 2005/0042A(COD)) - ***II

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Αντώνιος Τρακατέλλης

Διαδικασία : 2005/0042A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0184/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0184/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013 - Πτυχές υγείας

(16369/2/2006 – C6‑0100/2007 – 2005/0042A(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16369/2/2006 – C6‑0100/2007),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0115)[2],

–   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2006)0234)[3],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0184/2007),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του ΣυμβουλίουΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 7

(7)       Οι οκτώ σημαντικότερες αιτίες θνησιμότητας και νοσηρότητας από μη μεταδοτικές ασθένειες (NCD) στην ευρωπαϊκή περιοχή της ΠΟΥ είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι νευροψυχικές διαταραχές, ο καρκίνος, οι παθήσεις του πεπτικού συστήματος, οι αναπνευστικές παθήσεις, οι διαταραχές αισθητηρίων οργάνων, οι παθήσεις σκελετού και μυών και ο σακχαρώδης διαβήτης.

(7)       Οι οκτώ σημαντικότερες αιτίες θνησιμότητας και νοσηρότητας από μη μεταδοτικές ασθένειες (NCD) στην ευρωπαϊκή περιοχή της ΠΟΥ είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι νευροψυχικές διαταραχές, ο καρκίνος, οι παθήσεις του πεπτικού συστήματος, οι αναπνευστικές παθήσεις, οι διαταραχές αισθητηρίων οργάνων, οι παθήσεις σκελετού και μυών και ο σακχαρώδης διαβήτης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει, στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος Πλαισίου, προτάσεις για συστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τον έλεγχο των σημαντικότερων ασθενειών.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 105 της πρώτης ανάγνωσης (νέα θέση). Η μεταφορά της βέλτιστης πρακτικής για σημαντικές ασθένειες σε ολόκληρη την Ευρώπη αναπόφευκτα θα προσθέσει αξία στις εθνικές υγειονομικές στρατηγικές. Επίσης, η δράση της ΕΕ δικαιολογείται από πλευράς αποτελεσματικότητας καθώς και για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ κρατών μελών, με μείωση της ανακολουθίας των εθνικών πολιτικών. Οι ασθένειες έχουν ήδη, σε κυμαινόμενο βαθμό, προσελκύσει την προσοχή της ΕΕ, αλλά με ανακόλουθο τρόπο· κατά συνέπεια, η Ευρώπη πρέπει τώρα να συνεισφέρει στην πρόληψη, τη διάγνωση και τον έλεγχο σε αυτούς τους τομείς. Οι σημαντικότερες ασθένειες στην Ευρώπη περιλαμβάνουν τις καρδιαγγειακές νόσους, τον καρκίνο, τον διαβήτη και τις νοητικές ασθένειες.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 10

(10)     Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζεται στα επιτεύγματα του προηγούμενου προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008). Θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς και μεγαλύτερης ισότητας σε θέματα υγείας σε ολόκληρη την Κοινότητα, κατευθύνοντας τις δράσεις προς τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και διαταραχών και την εξάλειψη των πηγών κινδύνου για την υγεία, με σκοπό την καταπολέμηση της νοσηρότητας και της πρόωρης θνησιμότητας.

(10)     Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζεται στα επιτεύγματα του προηγούμενου προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008). Θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς και μεγαλύτερης ισότητας σε θέματα υγείας σε ολόκληρη την Κοινότητα, κατευθύνοντας τις δράσεις προς τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και διαταραχών και την εξάλειψη των πηγών κινδύνου για την υγεία, με σκοπό την καταπολέμηση της νοσηρότητας και της πρόωρης θνησιμότητας. Θα πρέπει επιπλέον να προσφέρει στους πολίτες καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και έτσι να τους καταστήσει ικανότερους να λαμβάνουν αποφάσεις που να ανταποκρίνονται στα συμφέροντά τους.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να ενισχύει την ικανότητα για παροχή στους πολίτες πληροφοριών σε θέματα υγείας, διευρύνοντας έτσι το πεδίο των γνώσεων και της επιλογής.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 18

(18)     Οι βέλτιστες πρακτικές είναι σημαντικές διότι η προώθηση της υγείας και η πρόληψη θα πρέπει να μετρώνται βάσει της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και όχι βάσει αμιγώς οικονομικών όρων. Θα πρέπει να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και οι τελευταίες μέθοδοι θεραπείας για τις ασθένειες και τους τραυματισμούς, ώστε να προλαμβάνεται περαιτέρω επιδείνωση της υγείας, και θα πρέπει να αναπτύσσονται ευρωπαϊκά δίκτυα κέντρων αναφοράς για συγκεκριμένες παθήσεις.

(18)     Οι βέλτιστες πρακτικές είναι σημαντικές διότι η προώθηση της υγείας και η πρόληψη θα πρέπει να μετρώνται βάσει της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και όχι βάσει αμιγώς οικονομικών όρων. Θα πρέπει να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και οι τελευταίες μέθοδοι θεραπείας για τις ασθένειες και τους τραυματισμούς, ώστε να προλαμβάνεται περαιτέρω επιδείνωση της υγείας, και θα πρέπει να αναπτύσσονται ευρωπαϊκά δίκτυα κέντρων αναφοράς για συγκεκριμένες παθήσεις. Έχει επίσης σημασία να προάγονται οι ορθές εναλλακτικές δυνατότητες οι οποίες μπορεί να είναι προτιμότερες για κοινωνικούς, θρησκευτικούς ή άλλους προσωπικούς λόγους.

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη ότι η ιατρική περίθαλψη είναι τόσο καλή σήμερα που μπορεί κανείς να επιλέξει μια μέθοδο θεραπείας λόγω κοινωνικών, θρησκευτικών ή άλλων ατομικών προτιμήσεων, η οποία αντικειμενικά δεν είναι τόσο καλή όσο η άλλη. Για παράδειγμα, κάποιος που πεθαίνει από καρκίνο μπορεί να προτιμήσει να βρίσκεται κοντά στους συγγενείς του αντί να παρατείνει τη ζωή του. Κάποιος μπορεί να διαλέξει για θρησκευτικούς λόγους να μη δεχτεί προσφορά αίματος.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

 

(23α) Είναι απαραίτητη η ολιστική και πολυφωνική προσέγγιση της δημόσιας υγείας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει η συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική να περιληφθούν στις δράσεις που υποστηρίζει το Πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 145 της πρώτης ανάγνωσης.

Εκατομμύρια πολιτών της ΕΕ χρησιμοποιούν συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική. Επιβάλλεται το πρόγραμμα να υιοθετήσει μια ολιστική και πολυφωνική προσέγγιση και να συμπεριληφθούν η συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική στις δράσεις του προγράμματος.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 25

(25) Με την παρούσα απόφαση, καθορίζεται, για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί την προνομιακή αναφορά κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και την ορθή δημοσιονομική διαχείριση, για την αρχή του προϋπολογισμού κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(25) Με την παρούσα απόφαση, καθορίζεται, για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί την προνομιακή αναφορά κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και την ορθή δημοσιονομική διαχείριση, για την αρχή του προϋπολογισμού κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και η Επιτροπή, όταν υποβάλλει το προσχέδιο προϋπολογισμού της, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μην αποκλίνουν από το ποσό αυτό κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός εάν ανακύψουν νέες αντικειμενικές και μακροπρόθεσμες περιστάσεις για τις οποίες παρέχεται ρητή και σαφής αιτιολόγηση, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως βάσει αξιολογήσεων. Οποιαδήποτε αύξηση που προκύπτει απ’ αυτή τη μεταβολή πρέπει να παραμείνει εντός του υφιστάμενου ανωτάτου ορίου για τον σχετικό τομέα.

Αιτιολόγηση

Λόγω του μειωμένου προϋπολογισμού, είναι απαραίτητο να διερευνηθούν και να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία έτσι ώστε να καταστούν διαθέσιμοι περισσότεροι πόροι για το πρόγραμμα στην ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

(25α) Η αρχή του προϋπολογισμού θα μπορούσε να αποφασίσει να τροποποιήσει τον ετήσιο προγραμματισμό που προβλέπεται από την Επιτροπή, ο οποίος είναι αποκλειστικά ενδεικτικός, και να αυξήσει τις πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών κατά τα δύο ή τρία πρώτα χρόνια της περιόδου, ενδεχομένως με ρήτρα παρακολούθησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διοργανικής Συμφωνίας (ΔΣ).

Αιτιολόγηση

Λόγω του μειωμένου προϋπολογισμού, είναι απαραίτητο να διερευνηθούν και να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία έτσι ώστε να καταστούν διαθέσιμοι περισσότεροι πόροι για το πρόγραμμα στην ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

(25β) Η παράγραφος 27 της Διοργανικής Συμφωνίας προβλέπει ότι το Μέσο Ευελιξίας με ετήσιο ανώτατο όριο 200 εκατ. ευρώ (τρέχουσες τιμές) προορίζεται να επιτρέψει τη χρηματοδότηση, για ένα δεδομένο οικονομικό έτος και έως το αναφερόμενο ποσό, σαφώς προσδιορισμένων δαπανών, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να χρηματοδοτηθούν εντός των ορίων που είναι διαθέσιμα για μια ή περισσότερες άλλες κατηγορίες.

Αιτιολόγηση

Λόγω του μειωμένου προϋπολογισμού που διατίθεται στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητο να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες που προβλέπονται από τη Διοργανική Συμφωνία.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 27

(27)     Είναι ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις της ΕΕ σε έργα υγείας και έργα που σχετίζονται με την υγεία. Επ’ αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακινηθούν να ορίσουν ότι οι βελτιώσεις στον τομέα της υγείας συνιστούν προτεραιότητα για τα εθνικά προγράμματά τους. Χρειάζεται να υπάρξει καλύτερη επίγνωση των δυνατοτήτων που παρέχει η χρηματοδότηση από την ΕΕ για την υγεία. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρηματοδότηση της υγείας μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων.

(27)     Είναι ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις της ΕΕ σε έργα υγείας και έργα που σχετίζονται με την υγεία. Επ’ αυτού, τα κράτη μέλη παρακινούνται να ορίσουν ότι οι βελτιώσεις στον τομέα της υγείας συνιστούν προτεραιότητα για τα εθνικά προγράμματά τους. Χρειάζεται να υπάρξει καλύτερη επίγνωση των δυνατοτήτων που παρέχει η χρηματοδότηση από την ΕΕ για την υγεία. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρηματοδότηση της υγείας μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι όλες οι κοινοτικές συνεισφορές βασίζονται στη χρηματοδότηση, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη συγχρηματοδότηση της προώθησης της υγείας.

Τροπολογία 9

Άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο 2

- προαγωγή της υγείας,

- προαγωγή πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής και βοηθούν στη γεφύρωση των ανισοτήτων της υγείας,

 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναφέρει την αρχική πρόταση της Επιτροπής και περιλαμβάνει ένα στοιχείο της τροπολογίας 50 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 10

Άρθρο 3, παράγραφος 1

1.        Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος, για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, ορίζεται σε 365 600 000 EUR.

1.        Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος, για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, ορίζεται σε 402 160 000 EUR.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αύξηση κατά 10% αποσκοπεί στο να επανορθωθούν εν μέρει οι δραστικές περικοπές του προϋπολογισμού. Σε πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο πρότεινε προϋπολογισμό 1.500 εκατ. ευρώ. Ακολουθώντας το παράδειγμα του LIFE+, όπου το Κοινοβούλιο επίσης ενέκρινε αύξηση του προϋπολογισμού σε δεύτερη ανάγνωση, πρέπει να διατεθούν τα απαραίτητα κεφάλαια αναδιατάσσοντας το περιθώριο της κατηγορίας 3β.

Τροπολογία 11

Άρθρο 3, παράγραφος 2

2.        Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

2.        Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου και σύμφωνα με τη νομοθετική ευελιξία που παραχωρείται στο σημείο 37 της ΔΣ, το μέσο ευελιξίας που προβλέπεται στο σημείο 27 της ΔΣ και την ενδιάμεση αναθεώρηση που προβλέπεται στη Διακήρυξη αριθ. 3 της ΔΣ.

Αιτιολόγηση

Λόγω της ασυμμετρίας στη διάθεση της κοινοτικής χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Υγείας και στα άλλα πολυετή προγράμματα, η χρηματοδότηση του Προγράμματος Υγείας πρέπει να αυξηθεί σύμφωνα με τη νομοθετική ευελιξία, το μέσο ευελιξίας και την ενδιάμεση αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Τροπολογία 12

Άρθρο 4, παράγραφος 3

3.        Οι οικονομικές συνεισφορές της Κοινότητας μπορούν, όπου ενδείκνυται, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του επιδιωκόμενου στόχου, να περιλαμβάνουν κοινή χρηματοδότηση από την Κοινότητα και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή από την Κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών που συμμετέχουν. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 50%, εκτός από περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, οπότε η κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 70%. Αυτές οι κοινοτικές συνεισφορές μπορούν να δίδονται σε δημόσιο φορέα ή σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ορίζεται, με διαφανή διαδικασία, από το σχετικό κράτος μέλος ή από την οικεία αρμόδια αρχή και ο οποίος εγκρίνεται από την Επιτροπή.

3.        Οι οικονομικές συνεισφορές της Κοινότητας μπορούν, όπου ενδείκνυται, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του επιδιωκόμενου στόχου, να περιλαμβάνουν κοινή χρηματοδότηση από την Κοινότητα και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή από την Κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών που συμμετέχουν. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 50%, εκτός από περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, οπότε η κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 70%. Αυτές οι κοινοτικές συνεισφορές μπορούν να δίδονται σε δημόσιο φορέα ή σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ορίζεται, με διαφανή διαδικασία, από το σχετικό κράτος μέλος ή από την οικεία αρμόδια αρχή και ο οποίος εγκρίνεται από την Επιτροπή. Αυτές οι κοινοτικές συνεισφορές πρέπει να χορηγούνται βάσει των κριτηρίων για τις οργανώσεις ασθενών και καταναλωτών που εγκρίθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 54 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 13

Παράρτημα, σημείο 2.1.2.

2.1.2.  Στήριξη πρωτοβουλιών για τον εντοπισμό των αιτίων, την αντιμετώπιση και τη άμβλυνση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας εντός και μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τις διαφορές μεταξύ των φύλων, με στόχο τη συμβολή στην ευημερία και τη συνοχή· προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της υγείας, σε συνεργασία με άλλες κοινοτικές πολιτικές και Ταμεία· βελτίωση της αλληλεγγύης μεταξύ των εθνικών συστημάτων υγείας, με την υποστήριξη της συνεργασίας σε θέματα διασυνοριακής περίθαλψης.

2.1.2.  Στήριξη πρωτοβουλιών για τον εντοπισμό των αιτίων, την αντιμετώπιση και τη άμβλυνση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας εντός και μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τις διαφορές μεταξύ των φύλων, με στόχο τη συμβολή στην ευημερία και τη συνοχή· προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της υγείας, σε συνεργασία με άλλες κοινοτικές πολιτικές και Ταμεία· βελτίωση της αλληλεγγύης μεταξύ των εθνικών συστημάτων υγείας, με την υποστήριξη της συνεργασίας σε θέματα διασυνοριακής περίθαλψης και κινητικότητας των ασθενών.

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα πρέπει να περιέχει ρητή αναφορά στην κινητικότητα των ασθενών. Επαναφέρει εν μέρει την τροπολογία 114 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 14

Παράρτημα, σημείο 2.1.2 α (νέο)

 

2.1.2.α. Αναγνώριση του γεγονότος ότι οι ασθενείς έχουν δικαιώματα και ως καταναλωτές ιατροφαρμακευτικής μέριμνας·

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς στην ΕΕ σήμερα είναι υγιέστεροι και περισσότερο ενημερωμένοι παρά ποτέ. Η ιατροφαρμακευτική μέριμνα έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο επαγγελματική, αγκαλιάζοντας ευρύτερο φάσμα παραγόντων. Οι ασθενείς σήμερα χρειάζονται όχι μόνο προστασία αλλά και την ικανότητα να αξιοποιούν τις ιατρικές προόδους και διαφοροποιήσεις του τομέα της υγείας, κάτι το οποίο πρέπει να αντικατοπτρισθεί στη νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση και το δικαίωμα της ελευθερίας εκλογής στην ιατρική περίθαλψη.

Τροπολογία 15

Παράρτημα, σημείο 2.2.1.

2.2.1.  Ενασχόληση με τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία, με στόχο την προώθηση και τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, τη δημιουργία υποστηρικτικών πλαισίων για υγιείς τρόπους ζωής και πρόληψη ασθενειών· ανάληψη δράσης σε καίριους τομείς, όπως η διατροφή και η σωματική άσκηση και η σεξουαλική υγεία, καθώς και σε καθοριστικούς παράγοντες σχετικούς με τους εθισμούς, όπως ο καπνός, το οινόπνευμα και τα ναρκωτικά, με έμφαση στις νευραλγικές παραμέτρους, όπως η εκπαίδευση και ο χώρος εργασίας, καθώς και σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής.

2.2.1.  Ενασχόληση με τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία, με στόχο την προώθηση και τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, τη δημιουργία υποστηρικτικών πλαισίων για υγιείς τρόπους ζωής και πρόληψη ασθενειών· ανάληψη δράσης σε καίριους τομείς, όπως η διατροφή και η σωματική άσκηση και η σεξουαλική υγεία, καθώς και σε καθοριστικούς παράγοντες σχετικούς με τους εθισμούς, όπως ο καπνός, το οινόπνευμα, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα παράνομα ναρκωτικά, με έμφαση στις νευραλγικές παραμέτρους, όπως η εκπαίδευση και ο χώρος εργασίας, καθώς και σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 87 της πρώτης ανάγνωσης.

Διευκρίνιση ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ενέργειες για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας περιλαμβάνουν τη δράση εναντίον του εθισμού στα συνταγογραφούμενα φάρμακα, που αποτελεί σημαντικό καθοριστικό παράγοντα για την υγεία.

Τροπολογία 16

Παράρτημα, σημείο 2.2.3.

2.2.3.  Στήριξη δράσης σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν στην υγεία οι ευρύτεροι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοοικονομικοί καθοριστικοί παράγοντες.

2.2.3.  Αντιμετώπιση του αντίκτυπου που έχουν στην υγεία οι ευρύτεροι περιβαλλοντικοί καθοριστικοί παράγοντες, ιδίως η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε εσωτερικούς χώρους και η έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες, καθώς και κοινωνικοοικονομικοί καθοριστικοί παράγοντες.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία πρέπει να είναι εντονότερη κατά το πνεύμα της τροπολογίας 93 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 17

Παράρτημα, σημείο 3.1.1α. (νέο)

3.1.1a. Καθιέρωση κοινοτικού συστήματος για τη συνεργασία μεταξύ κέντρων αναφοράς ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής στα κράτη μέλη·

Αιτιολόγηση

Έστω και αν ο στόχος για το σύστημα υγείας έχει αφαιρεθεί, η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων κέντρων αναφοράς πρέπει να ενσωματωθεί στο παράρτημα. Η τροπολογία αποκαθιστά την αρχική πρόταση της Επιτροπής και στοιχεία από την τροπολογία 116 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 18

Παράρτημα, σημείο 3.2.1.

3.2.1.  Περαιτέρω ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος παρακολούθησης της υγείας με μηχανισμούς για τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών, με κατάλληλους δείκτες· συλλογή δεδομένων σχετικά με την κατάσταση της υγείας και τις πολιτικές για την υγεία· ανάπτυξη, με το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα, της στατιστικής συνιστώσας του συστήματος αυτού.

3.2.1.  Περαιτέρω ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος παρακολούθησης της υγείας με μηχανισμούς για τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών, με κατάλληλους δείκτες· συλλογή δεδομένων σχετικά με την κατάσταση της υγείας και τις πολιτικές για την υγεία· δημιουργία πανευρωπαϊκών μητρώων για τις σημαντικές ασθένειες όπως ο καρκίνος, και τουλάχιστον, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο καρκίνος του μαστού και ο καρκίνος του παχέος εντέρου, με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνονται κατά την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο του καρκίνου· ανάπτυξη μεθοδολογιών και τήρηση βάσης δεδομένων· η στατιστική συνιστώσα του συστήματος αυτού θα αναπτυχθεί από κοινού με το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 126 της πρώτης ανάγνωσης σε τροποποιημένη μορφή.

  • [1]  ΕΕ C 291 E της 30.11.2006, σελ. 372.
  • [2]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
  • [3]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Την άνοιξη του 2005, η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για κοινό πρόγραμμα Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013, υποστηρίζοντας ότι με το συνδυασμό μάλλον δύο μικρών προγραμμάτων σε ένα μεγάλο πρόγραμμα θα δημιουργηθούν συνέργιες τόσο από πλευράς διοίκησης όσο και από πλευράς χάραξης πολιτικής. Το πρόγραμμα έπρεπε επίσης να έχει επαρκείς πόρους, 1.203 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση μέτρων στους τομείς της δημόσιας υγείας και της πολιτικής καταναλωτών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού προγράμματος για δύο εντελώς διαφορετικούς τομείς πολιτικής, αλλά αποφάσισε να το χωρίσει σε δύο μέρη, το πρόγραμμα υγείας και το πρόγραμμα προστασίας των καταναλωτών. Ο προϋπολογισμός διαιρέθηκε με σεβασμό της παραδοσιακής κατανομής μεταξύ των δύο τομέων. Όταν το Κοινοβούλιο ενέκρινε τα προγράμματα σε πρώτη ανάγνωση, διατήρησε τον αρχικό προϋπολογισμό για το Πρόγραμμα Προστασίας των Καταναλωτών, ενώ αύξησε αισθητά τον προϋπολογισμό για το Πρόγραμμα Υγείας (από 969 εκατ. ευρώ σε 1.500 εκατ. ευρώ). Αυτό αποσκοπούσε στο να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή σχετικά με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου.

Οι προϋπολογισμοί των νέων πολυετών προγραμμάτων σε όλους τους τομείς πολιτικής ήταν τμήμα των διαπραγματεύσεων για το νέο Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013. Ο συμβιβασμός των κρατών μελών τον Δεκέμβριο 2005 άφησε τη χρηματοδότηση πολλών τομέων πολιτικής πολύ κάτω από τα επίπεδα που είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπόρεσε εν μέρει να διορθώσει την κατάσταση στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο την άνοιξη του 2006, αλλά οι συνέπειες της συμφωνίας αυτής ήταν χειρότερες για ορισμένους τομείς πολιτικής απ' ό,τι για άλλους.

Ένας από τους τομείς πολιτικής που υπέστη τις μεγαλύτερες περικοπές ήταν η δημόσια υγεία και το μεγαλύτερο θύμα ήταν το Πρόγραμμα για την Υγεία. Ο προϋπολογισμός που αρχικά προτάθηκε από την Επιτροπή ύψους 969 εκατ. ευρώ και αυξήθηκε από το Κοινοβούλιο σε 1.500 εκατ. ευρώ, συρρικνώθηκε μόλις σε 365,6 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αναγκάστηκε να προσαρμόσει το πρόγραμμα όταν παρουσίασε την αναθεωρημένη πρότασή της μετά την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και τη συμφωνία σχετικά με το Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Ο εισηγητής, με την υποστήριξη των σκιωδών εισηγητών, διερεύνησε όλες τις δυνατότητες για να βελτιωθεί η κατάσταση. Όλες οι προσπάθειες αποκρούστηκαν από το Συμβούλιο, έστω και αν η Φινλανδική Προεδρία έδειξε κάποια καλή θέληση κατά τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το Πρόγραμμα Υγείας 2007-2013 στα τέλη Νοεμβρίου 2006, υιοθετώντας σε μεγάλο βαθμό το κείμενο της αναθεωρημένης πρότασης της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού.

Ζητήματα για τη δεύτερη ανάγνωση

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι το περιθώριο ελιγμών όσον αφορά τον προϋπολογισμό είναι περιορισμένο. Ωστόσο, επισημαίνει ότι το Δημοσιονομικό Πλαίσιο προσφέρει κάποια ευελιξία σε σχέση με τα περιθώρια κάθε κατηγορίας καθώς και την ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του Προγράμματος Υγείας, οι υφιστάμενες ευκαιρίες πρέπει να διερευνηθούν και να χρησιμοποιηθούν ενεργά.

Είναι επίσης απαραίτητο να ξαναδούμε το ίδιο το κείμενο. Είναι σαφές ότι στις νέες συνθήκες, με μειωμένο προϋπολογισμό, δεν είναι πλέον σκόπιμο να εγκρίνουμε έναν εξαιρετικά λεπτομερή κατάλογο δράσεων για το πρόγραμμα. Εξακολουθεί όμως να είναι αναγκαίο να διορθωθούν ορισμένα ζητήματα που το Κοινοβούλιο θεώρησε σημαντικά σε πρώτη ανάγνωση. Ένα από αυτά αφορά το σκοπό του προγράμματος. Σε πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο θεώρησε πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζει το πρόγραμμα ρητά τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Κατά συνέπεια, τούτο πρέπει να αναφέρεται στο σκοπό και στους στόχους του προγράμματος. Επίσης, το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει κριτήρια για τις ΜΚΟ που είναι επιλέξιμες για άμεση χρηματοδότηση από το πρόγραμμα, ακριβέστερη διατύπωση των δράσεων για το περιβάλλον και την υγεία, ένα κοινοτικό σύστημα συνεργασίας μεταξύ των κέντρων αναφοράς και τη δημιουργία πανευρωπαϊκού μητρώου για τις μορφές εκείνες καρκίνου που καλύπτονται από τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο του καρκίνου. Ο εισηγητής έχει ενσωματώσει αντίστοιχες τροπολογίες στο σχέδιο σύστασής του. Λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία συναίνεση που επικρατεί στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις τροποποιήσεις αυτές, το Συμβούλιο θα πρέπει να επιδείξει ευελιξία εάν θέλει να αποφύγει τη διαδικασία συνδιαλλαγής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας (2007-2013)

Έγγραφα αναφοράς

16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

16.3.2006                     T6-0093/2006

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2005)0115 - C6-0097/2005

Τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής

COM(2006)0234

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

29.3.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

29.3.2007

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Αντώνιος Τρακατέλλης

24.5.2005

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.4.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.5.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Αντώνιος Τρακατέλλης, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott.

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christofer Fjellner, Adam Gierek, Alojz Peterle, Andres Tarand

Ημερομηνία κατάθεσης

14.5.2007