ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2013

  14.5.2007 - (16369/2/2006 – C6‑0100/2007 – 2005/0042A(COD)) - ***II

  Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  Sprawozdawca: Antonios Trakatellis

  Procedura : 2005/0042A(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0184/2007
  Teksty złożone :
  A6-0184/2007
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2013

  (16369/2/2006 – C6‑0100/2007 – 2005/0042A(COD))

  (Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (16369/2/2006 – C6‑0100/2007),

  –   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0115)[2],

  –   uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2006)0234)[3],

  –   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

  –   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

  –   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6‑0184/2007),

  1.  zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  Wspólne stanowisko RadyPoprawki Parlamentu

  Poprawka 1

  Punkt 7 preambuły

  (25) Wśród chorób niezakaźnych największą zachorowalność i śmiertelność w regionie europejskim WHO powoduje osiem następujących chorób: choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia neuropsychiatryczne, nowotwory, choroby układu pokarmowego, choroby układu oddechowego, choroby narządów zmysłów, choroby układu mięśniowo-szkieletowego oraz cukrzyca.

  (25) Wśród chorób niezakaźnych największą zachorowalność i śmiertelność w regionie europejskim WHO powoduje osiem następujących chorób: choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia neuropsychiatryczne, nowotwory, choroby układu pokarmowego, choroby układu oddechowego, choroby narządów zmysłów, choroby układu mięśniowo-szkieletowego oraz cukrzyca. W związku z powyższym, w trakcie realizacji niniejszego programu ramowego Komisja winna przedstawić wnioski dotyczące zaleceń Rady w sprawie zapobiegania, wykrywania i zwalczania poważnych chorób.

  Uzasadnienie

  Przywrócenie poprawki 105 z pierwszego czytania (w nowym miejscu). Przekazywanie w Europie najlepszych praktyk dotyczących poważnych chorób bez wątpienia przyda wartości krajowym strategiom w zakresie zdrowia. Działania UE są również uzasadnione w kategoriach skuteczności, a także zmniejszania nierówności między państwami członkowskimi poprzez ograniczanie niespójności w strategiach krajowych. W różnym stopniu choroby przyciągnęły już uwagę UE, ale w sposób niespójny; Europa powinna przyczynić się teraz do zapobiegania, rozpoznawania i zwalczania w tych dziedzinach. Główne choroby dotykające Europę obejmują choroby układu krążenia, raka, cukrzycę i choroby psychiczne.

  Poprawka 2

  Punkt 10 preambuły

  (10) Obecny program powinien opierać się na osiągnięciach poprzedniego programu działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego (2003-2008). Powinien przyczyniać się on do osiągnięcia wysokiego poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz większej równości w kwestiach zdrowotnych w całej Wspólnocie dzięki działaniom w kierunku poprawy zdrowia publicznego, zapobiegania chorobom i zaburzeniom występującym u ludzi oraz usuwania źródeł zagrożeń dla zdrowia w celu zwalczania zachorowalności oraz przedwczesnej umieralności.

  (10) Obecny program powinien opierać się na osiągnięciach poprzedniego programu działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego (2003-2008). Powinien przyczyniać się on do osiągnięcia wysokiego poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz większej równości w kwestiach zdrowotnych w całej Wspólnocie dzięki działaniom w kierunku poprawy zdrowia publicznego, zapobiegania chorobom i zaburzeniom występującym u ludzi oraz usuwania źródeł zagrożeń dla zdrowia w celu zwalczania zachorowalności oraz przedwczesnej umieralności. Powinien ponadto umożliwić obywatelom lepszy dostęp do informacji, zwiększając w ten sposób ich zdolność do podejmowania decyzji najlepiej realizujących ich interesy.

  Uzasadnienie

  Program powinien zwiększyć zdolność dostarczania obywatelom informacji w kwestiach zdrowotnych, rozszerzając zakres wiedzy i możliwość dokonywania wyboru.

  Poprawka 3

  Punkt 18 preambuły

  (18) Ważne są sprawdzone rozwiązania, ponieważ promocja zdrowia oraz działania zapobiegawcze powinny być mierzone pod kątem wydajności i skuteczności, a nie w kontekście czysto ekonomicznym. Powinno się propagować sprawdzone rozwiązania i najnowsze metod leczenia chorób i urazów, w celu zapobiegania przyszłemu pogorszeniu zdrowia, oraz rozwoju europejskich sieci centrów referencyjnych dla konkretnych stanów medycznych.

  (18) Ważne są sprawdzone rozwiązania, ponieważ promocja zdrowia oraz działania zapobiegawcze powinny być mierzone pod kątem wydajności i skuteczności, a nie w kontekście czysto ekonomicznym. Powinno się propagować sprawdzone rozwiązania i najnowsze metod leczenia chorób i urazów, w celu zapobiegania przyszłemu pogorszeniu zdrowia, oraz rozwoju europejskich sieci centrów referencyjnych dla konkretnych stanów medycznych. Ważne jest również dopuszczenie alternatyw, które mogą być korzystniejsze ze względów społecznych i etycznych oraz z innych powodów osobistych.

  Uzasadnienie

  Ważne jest wzięcie pod uwagę faktu, że opieka medyczna jest obecnie tak dobra, iż dana osoba może wybrać metodę leczenia z powodu preferencji społecznych, religijnych czy innych preferencji indywidualnych, która obiektywnie nie jest tak dobra, jak inna metoda. Na przykład osoba umierająca na raka może woleć pozostać przy bliskich zamiast przedłużać swoje życie; ktoś z powodów religijnych może nie zgadzać się na transfuzję krwi.

  Poprawka 4

  Punkt 23 a preambuły (nowy)

   

  23 a) Konieczne jest holistyczno-pluralistyczne podejście do zagadnień dotyczących zdrowia publicznego i dlatego do działań wspieranych przez niniejszy program należy włączyć medycynę komplementarną i alternatywną.

  Uzasadnienie

  Poprawka 145 z pierwszego czytania.

  Miliony obywateli UE korzysta z medycyny komplementarnej i alternatywnej. Ważne jest przyjęcie w programie holistycznego i pluralistycznego podejścia i włączenie do zakresu jego działań medycyny komplementarnej i alternatywnej.

  Poprawka 5

  Punkt 25 preambuły

  (25) Niniejsza decyzja ustanawia na cały okres trwania programu, kopertę finansową, która stanowi główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej w rozumieniu pkt 37 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[4].

  (25) Niniejsza decyzja ustanawia na cały okres trwania programu, kopertę finansową, która stanowi główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej w rozumieniu pkt 37 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami1. Przy sporządzaniu wstępnego projektu budżetu władza budżetowa i Komisja zobowiązują się nie zmieniać wymienionej kwoty o więcej niż 5% przez cały okres trwania programu, chyba że pojawią się nowe obiektywne długoterminowe okoliczności, dla których podane zostaną wyraźne i ściśle określone przyczyny, przy uwzględnieniu wyników uzyskanych przy realizacji programu, w szczególności na podstawie dokonanych ocen. Jakikolwiek wzrost wynikający z tego rodzaju zmian nie może wykraczać poza istniejący pułap dla odnośnego działu.

  Uzasadnienie

  Ze względu na ograniczony budżet należy zbadać i wykorzystać wszelkie możliwości przewidziane w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w celu udostępnienia w rocznej procedurze budżetowej większych środków na dany program.

  Poprawka 6

  Punkt 25 a preambuły (nowy)

  (25a) Władza budżetowa może podjąć decyzję o zmianie rocznego programowania przewidzianego przez Komisję, które ma wyłącznie orientacyjny charakter, oraz o zwiększeniu środków na pokrycie zobowiązań i płatności przez pierwsze dwa lub trzy lata tego okresu, ewentualnie przy zastosowaniu klauzuli nadzoru, zgodnie z postanowieniami porozumienia międzyinstytucjonalnego.

  Uzasadnienie

  Ze względu na ograniczony budżet należy zbadać i wykorzystać wszelkie możliwości przewidziane w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w celu udostępnienia w rocznej procedurze budżetowej większych środków na dany program.

  Poprawka 7

  Punkt 25 b preambuły (nowy)

  (25b) Punkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego stanowi, że instrument elastyczności o rocznym pułapie w wysokości 200 milionów EUR (w cenach bieżących) ma na celu umożliwienie finansowania - w określonym roku budżetowym i do wskazanej wysokości - jasno określonych wydatków, których nie można było pokryć w ramach dostępnych pułapów dla jednej bądź kilku innych pozycji.

  Uzasadnienie

  Ze względu na ograniczony budżet przyznany programowi należy zbadać wszelkie możliwości przewidziane w porozumieniu międzyinstytucjonalnym.

  Poprawka 8

  Punkt 27 preambuły

  (27) Niezbędne jest zwiększenie inwestycji UE w ochronę zdrowia i projekty z nią związane. W związku z powyższym powinno zachęcać się państwa członkowskie do przyznania kwestiom poprawy ochrony zdrowia priorytetowego znaczenia w poszczególnych krajowych programach rozwoju. Niezbędne jest propagowanie wiedzy na temat możliwości uzyskania funduszy UE na ochronę zdrowia. Powinno zachęcać się państwa członkowskie do wymiany doświadczeń w zakresie finansowania ochrony zdrowia ze środków funduszy strukturalnych.

  (27) Niezbędne jest zwiększenie inwestycji UE w ochronę zdrowia i projekty z nią związane. W związku z powyższym zachęca się państwa członkowskie do przyznania kwestiom poprawy ochrony zdrowia priorytetowego znaczenia w poszczególnych krajowych programach rozwoju. Niezbędne jest propagowanie wiedzy na temat możliwości uzyskania funduszy UE na ochronę zdrowia. Powinno zachęcać się państwa członkowskie do wymiany doświadczeń w zakresie finansowania ochrony zdrowia ze środków funduszy strukturalnych.

  Uzasadnienie

  Ponieważ cały wkład Wspólnoty opiera się na współfinansowaniu, państwa członkowskie są odpowiedzialne za współfinansowanie promowania zdrowia.

  Poprawka 9

  Artykuł 2 ustęp 2 tiret drugie

  - promocja zdrowia;

  - promocja strategii prowadzących do zdrowszego trybu życia oraz pozwalających na przezwyciężenie nierówności w zakresie zdrowia;

   

  Uzasadnienie

  Powyższa poprawka przywraca treść pierwotnego wniosku Komisji oraz włącza fragment poprawki 50 z pierwszego czytania.

  Poprawka 10

  Artykuł 3 ustęp 1

  1. Koperta finansowa dla realizacji programu w okresie wskazanym w art. 1 jest niniejszym ustalona na kwotę 365 600 000 EUR.

  1. Koperta finansowa dla realizacji programu w okresie wskazanym w art. 1 jest niniejszym ustalona na kwotę 402 160 000 EUR.

  Uzasadnienie

  Celem proponowanego dziesięcioprocentowego wzrostu jest nieznaczna korekta drastycznych cięć w budżecie. W pierwszym czytaniu Parlament zaproponował budżet w wysokości 1 500 mln euro. Podobnie jak w przypadku LIFE+, gdzie Parlament również przyjął zwiększony budżet w drugim czytaniu, należy udostępnić niezbędne środki poprzez wykorzystanie marginesu działu 3b.

  Poprawka 11

  Artykuł 3 ustęp 2

  2. Wartość środków przyznanych na okres jednego roku zatwierdzana jest przez władzę budżetową w granicach ram finansowych.

   

  2. Wartość środków przyznanych na okres jednego roku zatwierdzana jest przez władzę budżetową w granicach ram finansowych oraz zgodnie z elastycznością prawną przewidzianą w punkcie 37 porozumienia międzyinstytucjonalnego, instrumentem elastyczności przewidzianym w punkcie 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego i przeglądem średnioterminowym przewidzianym w deklaracji nr 3 porozumienia międzyinstytucjonalnego.

  Uzasadnienie

  Z uwagi na nierówny podział środków wspólnotowych na program ochrony zdrowia i inne programy wieloletnie należy zwiększyć środki na program ochrony zdrowia zgodnie z elastycznością prawną, instrumentem elastyczności i przeglądem średnioterminowym ram finansowych.

  Poprawka 12

  Artykuł 4 ustęp 3

  3. Wkład finansowy Wspólnoty, w razie potrzeb związanych z realizacją zamierzonego celu, może obejmować wspólne finansowanie przez Wspólnotę i jedno lub kilka państw członkowskich lub przez Wspólnotę i właściwe organy państw uczestniczących. W takim przypadku, wkład Wspólnoty nie przekracza 50%, z wyjątkiem przypadków wyjątkowej użyteczności, w których wkład Wspólnoty nie przekracza 70%. Taki wkład Wspólnoty może być przyznany organizacji publicznej lub organizacji o charakterze niezarobkowym wyznaczonej w drodze przejrzystej procedury przez państwo członkowskie lub właściwy organ zatwierdzony przez Komisję.

  3. Wkład finansowy Wspólnoty, w razie potrzeb związanych z realizacją zamierzonego celu, może obejmować wspólne finansowanie przez Wspólnotę i jedno lub kilka państw członkowskich lub przez Wspólnotę i właściwe organy państw uczestniczących. W takim przypadku wkład Wspólnoty nie przekracza 50%, z wyjątkiem przypadków wyjątkowej użyteczności, w których wkład Wspólnoty nie przekracza 70%. Taki wkład Wspólnoty może być przyznany organizacji publicznej lub organizacji o charakterze niezarobkowym wyznaczonej w drodze przejrzystej procedury przez państwo członkowskie lub właściwy organ zatwierdzony przez Komisję. Taki wkład Wspólnoty powinien być przyznawany w oparciu o kryteria przewidziane dla organizacji pacjentów i konsumentów, przyjęte przez Europejską Agencję ds. Leków.

  Uzasadnienie

  Przywrócenie poprawki 54 z pierwszego czytania.

  Poprawka 13

  Załącznik punkt 2.1.2.

  2.1.2. Wspieranie inicjatyw mających na celu znalezienie przyczyn, rozwiązanie i ograniczenie nierówności w zakresie zdrowia w państwach członkowskich i między nimi, w tym nierówności związanych z płcią, aby przyczynić się tym samym do osiągnięcia dobrobytu i spójności; promowanie inwestycji w dziedzinie zdrowia we współpracy z innymi dziedzinami polityki wspólnotowej i funduszami; zwiększenie solidarności między krajowymi systemami opieki zdrowotnej przez wspieranie współpracy w kwestiach transgranicznej opieki zdrowotnej.

  2.1.2. Wspieranie inicjatyw mających na celu znalezienie przyczyn, rozwiązanie i ograniczenie nierówności w zakresie zdrowia w państwach członkowskich i między nimi, w tym nierówności związanych z płcią, aby przyczynić się tym samym do osiągnięcia dobrobytu i spójności; promowanie inwestycji w dziedzinie zdrowia we współpracy z innymi dziedzinami polityki wspólnotowej i funduszami; zwiększenie solidarności między krajowymi systemami opieki zdrowotnej przez wspieranie współpracy w kwestiach transgranicznej opieki zdrowotnej i mobilności pacjentów.

  Uzasadnienie

  Załącznik powinien zawierać wyraźne odniesienie do mobilności pacjentów. Częściowe przywrócenie poprawki 114 z pierwszego czytania.

  Poprawka 14

  Załącznik punkt 2.1.2 a (nowy)

   

  2.1.2.a. Uznanie, że pacjenci mają prawa również jako konsumenci usług związanych z opieką zdrowotną.

  Uzasadnienie

  Obecnie pacjenci w UE są zdrowsi i lepiej poinformowani niż kiedykolwiek. Opieka zdrowotna zmieniła się i stała się bardziej profesjonalna, obejmując szersze grono związanych z nią podmiotów. Pacjenci potrzebują teraz nie tylko ochrony, ale również możliwości wykorzystania postępów medycyny i dokonania rozróżnienia w sektorze zdrowia, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w przepisach, szczególnie jeżeli chodzi o informacje i prawo do wolnego wyboru w ramach opieki zdrowotnej.

  Poprawka 15

  Załącznik punkt 2.2.1.

  2.2.1 Zwrócenie uwagi na uwarunkowania zdrowotne w celu promowania i poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, tworzenie warunków wspierających zdrowy styl życia i profilaktyka chorób; podejmowanie działań w zakresie podstawowych czynników, takich jak odżywianie, aktywność fizyczna i zdrowie seksualne oraz w zakresie uwarunkowań związanych z uzależnieniami, takimi jak papierosy, alkohol i narkotyki, przez skupienie się na kluczowych zagadnieniach, czyli edukacji i miejscu pracy, oraz na całym okresie życia.

  2.2.1 Zwrócenie uwagi na uwarunkowania zdrowotne w celu promowania i poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, tworzenie warunków wspierających zdrowy styl życia i profilaktyka chorób; podejmowanie działań w zakresie podstawowych czynników, takich jak odżywianie, aktywność fizyczna i zdrowie seksualne oraz w zakresie uwarunkowań związanych z uzależnieniami, takimi jak papierosy, alkohol, leki przepisywane na receptę i niedozwolone narkotyki, przez skupienie się na kluczowych zagadnieniach, czyli edukacji i miejscu pracy, oraz na całym okresie życia.

  Uzasadnienie

  Poprawka 87 z pierwszego czytania.

  Wyjaśnienie gwarantujące, że działania mające na celu zmierzenie się z uwarunkowaniami zdrowotnymi obejmują działania zwalczające uzależnienie od leków, co stanowi znaczące uwarunkowanie zdrowotne.

  Poprawka 16

  Załącznik punkt 2.2.3.

  2.2.3. Wspieranie działań w zakresie skutków zdrowotnych szeroko rozumianych uwarunkowań środowiskowych i społeczno-ekonomicznych.

  2.2.3. Zwrócenie uwagi na skutki zdrowotne szeroko rozumianych uwarunkowań środowiskowych, zwłaszcza jakości powietrza w pomieszczeniach i narażenia na toksyczne substancje chemiczne oraz uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.

  Uzasadnienie

  Sformułowania dotyczące środowiska i zdrowia powinny być bardziej zgodne z treścią poprawki 93 z pierwszego czytania.

  Poprawka 17

  Załącznik punkt 3.1.1.a. (nowy)

  3.1.1a. Stworzenie wspólnotowego systemu współpracy między centrami referencyjnymi w celu wzmożonego stosowania najlepszych praktyk w państwach członkowskich.

  Uzasadnienie

  Mimo skreślenia celu dotyczącego systemu opieki zdrowotnej, w załączniku należy umieścić zapis popierający współpracę między istniejącymi centrami referencyjnymi. Powyższa poprawka przywraca tekst z pierwotnego wniosku Komisji oraz fragmenty poprawki 116 z pierwszego czytania.

  Poprawka 18

  Załącznik punkt 3.2.1.

  3.2.1. Dalszy rozwój trwałego systemu monitorowania zdrowia, dysponującego mechanizmem gromadzenia danych i informacji z odpowiednimi wskaźnikami; gromadzenie danych o stanie zdrowia i polityce zdrowotnej; rozwój, przy wykorzystaniu wspólnotowego programu statystycznego, elementu statystycznego tego systemu.

  3.2.1. Dalszy rozwój trwałego systemu monitorowania zdrowia, dysponującego mechanizmem gromadzenia danych i informacji z odpowiednimi wskaźnikami; gromadzenie danych o stanie zdrowia i polityce zdrowotnej; stworzenie ogólnoeuropejskich rejestrów poważnych chorób, takich jak rak, a przynajmniej rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego, w oparciu o dane zebrane podczas wdrażania zalecenia Rady w sprawie badań przesiewowych na obecność nowotworu; opracowanie metodyki i utrzymanie baz danych; element statystyczny tego systemu zostanie opracowany wraz ze wspólnotowym programem statystycznym.

   

  Uzasadnienie

  Przywrócenie poprawki 126 z pierwszego czytania w zmienionej postaci.

  • [1]  Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, str. 372.
  • [2]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
  • [3]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
  • [4]  Dz.U. C 139 z 14.2.2006, str. 1.

  UZASADNIENIE

  Kontekst

  Wiosną 2005 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący wspólnego programu działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013, argumentując, że połączenie dwóch niewielkich programów w jeden większy doprowadzi do synergii zarówno w zakresie administracji, jak i kształtowania polityki. W celu wdrożenia działań w dziedzinie zdrowia publicznego i polityki ochrony konsumentów program ten powinien dysponować odpowiednimi środkami w wysokości 1 203 mln euro.

  Parlament Europejski nie poparł pomysłu wspólnego programu dla dwóch zupełnie odrębnych obszarów polityki, lecz podjął decyzję o rozdzieleniu go na dwie części – program w dziedzinie zdrowia i program w dziedzinie ochrony konsumentów. Rozdzielono także budżet, uwzględniając tradycyjny podział między tymi dziedzinami. Przyjmując programy w pierwszym czytaniu, Parlament zachował pierwotny budżet programu ochrony konsumentów i znacznie zwiększył budżet programu w dziedzinie zdrowia (z 969 mln euro do 1 500 mln euro). Miało to na celu przekazanie czytelnego sygnału Radzie i Komisji na temat priorytetów Parlamentu.

  Budżet nowych wieloletnich programów we wszystkich obszarach polityki stanowił część negocjacji nowych ram finansowych na lata 2007-2013. Zgodnie z kompromisem osiągniętym przez państwa członkowskie w grudniu 2005 r. finansowanie wielu obszarów polityki znalazło się znacznie poniżej poziomu pierwotnie proponowanego przez Komisję. Parlament Europejski był w stanie częściowo naprawić tę sytuację w negocjacjach z Radą wiosną 2006 r., jednak wyniki tej ugody były dla niektórych obszarów polityki gorsze niż dla innych.

  Jednym z obszarów polityki, które ucierpiały najbardziej, było zdrowie publiczne, natomiast program w dziedzinie zdrowia został najbardziej pokrzywdzony. Pierwotnie proponowany przez Komisję budżet w wysokości 969 mln euro, zwiększony przez Parlament do 1 500 mln euro, stopniał do zaledwie 365,6 mln euro. W rezultacie Komisja była zmuszona uprościć program, przedstawiając zmieniony wniosek po pierwszym czytaniu w Parlamencie oraz porozumienie w sprawie ram finansowych.

  Sprawozdawca, wspierany przez sprawozdawców posiłkowych, zbadał wszelkie możliwości naprawy tej sytuacji. Wszystkie te próby spotkały się z odmową ze strony Rady, mimo że prezydencja fińska wykazała pewną dozę dobrej woli w negocjacjach z Parlamentem. Pod koniec listopada 2006 r. Rada doszła do politycznego porozumienia w sprawie programu w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2013, przyjmując w dużej mierze tekst zmienionego wniosku Komisji, z budżetem włącznie.

  Zagadnienia związane z drugim czytaniem

  Sprawozdawca przyznaje, że margines swobody w odniesieniu do budżetu jest ograniczony. Wskazuje jednak na fakt, że ramy finansowe pozwalają na pewną elastyczność, jeżeli chodzi o marginesy dla każdego działu, a także roczną procedurę budżetową. Zważywszy na znaczenie programu w dziedzinie zdrowia, należy aktywnie zbadać i wykorzystać istniejące możliwości.

  Konieczna jest także rewizja samego tekstu. Oczywiste jest, że w świetle nowych okoliczności, przy ograniczonym budżecie, przyjęcie bardzo szczegółowego wykazu działań w ramach programu straciło swój sens. Wciąż jednak niezbędna jest korekta kilku kwestii, które Parlament uznał za ważne w pierwszym czytaniu. Jedna z nich dotyczy celu programu. W pierwszym czytaniu Parlament uznał, że bardzo ważne jest, aby program wyraźnie zwrócił uwagę na nierówności w zakresie zdrowia. W rezultacie zagadnienie to powinno być ujęte w celach programu. Parlament wezwał ponadto do ustanowienia kryteriów dla organizacji pozarządowych uprawnionych do bezpośredniego finansowania w ramach programu, bardziej precyzyjnego sformułowania działań w zakresie środowiska i zdrowia, utworzenia wspólnotowego systemu współpracy między centrami referencyjnymi, a także ogólnoeuropejskiego rejestru dotyczącego tych rodzajów raka, które są objęte zaleceniem Rady w sprawie badań przesiewowych na obecność nowotworu. W projekcie zalecenia sprawozdawca zawarł odnośne poprawki. Biorąc pod uwagę szeroki konsensus co do tych zmian panujący w Parlamencie, Rada powinna wykazać się elastycznością, jeżeli chce uniknąć postępowania pojednawczego.

  PROCEDURA

  Tytul

  Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2007-2013)

  Odsyłacze

  16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD)

  Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

  16.3.2006                     T6-0093/2006

  Wniosek Komisji

  COM(2005)0115 - C6-0097/2005

  Zmieniony wniosek Komisji

  COM(2006)0234

  Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

  29.3.2007

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ENVI

  29.3.2007

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Antonios Trakatellis

  24.5.2005

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  11.4.2007

   

   

   

  Data przyjęcia

  8.5.2007

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  42

  0

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Christofer Fjellner, Adam Gierek, Alojz Peterle, Andres Tarand

  Data złożenia

  14.5.2007