RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui al doilea Program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2007-2013)

  14.5.2007 - (16369/2/2006 – C6‑0100/2007 – 2005/0042A(COD)) - ***II

  Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
  Raportor: Antonios Trakatellis

  Procedură : 2005/0042A(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0184/2007

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui al doilea Program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2007-2013)

  (16369/2/2006 – C6‑0100/2007 – 2005/0042A(COD))

  (Procedura de codecizie: a doua lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere poziţia comună a Consiliului (16369/2/2006 – C6‑0100/2007),

  –   având în vedere poziţia sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2005)0115)[2],

  –   având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2006)0234)[3],

  –   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

  –   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0184/2007),

  1.  aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

  2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

  Poziţia comună a ConsiliuluiAmendamentele Parlamentului

  Amendamentul 1

  Considerentul 7

  (7) Cele opt cauze principale ale mortalităţii şi morbidităţii datorate bolilor netransmisibile în regiunea europeană acoperită de OMS sunt: bolile cardiovasculare, tulburările neuropsihiatrice, cancerul, bolile aparatului digestiv, bolile aparatului respirator, bolile organelor de simţ, bolile sistemului muscular şi ale celui osos şi diabetes mellitus.

  (7) Cele opt cauze principale ale mortalităţii şi morbidităţii datorate bolilor netransmisibile în regiunea europeană acoperită de OMS sunt: bolile cardiovasculare, tulburările neuropsihiatrice, cancerul, bolile aparatului digestiv, bolile aparatului respirator, bolile organelor de simţ, bolile sistemului muscular şi ale celui osos şi diabetes mellitus. Astfel, Comisia ar trebui să prezinte, pe perioada derulării acestui program cadru, propuneri pentru recomandări ale Consiliului privind prevenirea, diagnosticarea şi controlul principalelor boli.

  Justification

  Reinstating amendment 105 of 1st reading (new place). The transferring of best practice across Europe for major diseases will undoubtedly add value to national health strategies. EU actions are also justified in terms of efficiency as well as addressing inequalities between Member States by reducing inconsistency in national policies. The diseases have already, to varying degrees, attracted EU attention but incoherently it follows that Europe should contribute now to prevention, diagnosis and control in these areas. Europe’s major diseases include cardiovascular diseases, cancer, diabetes and mental illness.

  Amendamentul 2

  Considerentul 10

  (10) Programul ar trebui să dezvolte realizările programului anterior de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice (2003-2008). Acesta ar trebui să contribuie la atingerea unui înalt nivel de sănătate fizică şi mintală şi la o egalitate mai mare în domeniul sănătăţii la nivelul întregii Comunităţi, prin intermediul unor acţiuni care să vizeze îmbunătăţirea sănătăţii publice, prevenirea bolilor şi afecţiunilor umane şi înlăturarea ameninţărilor pentru sănătate în vederea combaterii morbidităţii şi mortalităţii premature.

  (10) Programul ar trebui să dezvolte realizările programului anterior de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice (2003-2008). Acesta ar trebui să contribuie la atingerea unui înalt nivel de sănătate fizică şi mintală şi la o egalitate mai mare în domeniul sănătăţii la nivelul întregii Comunităţi, prin intermediul unor acţiuni care să vizeze îmbunătăţirea sănătăţii publice, prevenirea bolilor şi afecţiunilor umane şi înlăturarea ameninţărilor pentru sănătate în vederea combaterii morbidităţii şi mortalităţii premature. În plus, acesta ar trebui să asigure în continuare un mai bun acces al cetăţenilor la informaţii pentru a mări astfel capacitatea acestora de a lua deciziile care le servesc cel mai bine interesele.

  Justification

  The programme should strengthen the capacity to provide citizens with information on health matters, broadening the scope of knowledge and choice.

  Amendamentul 3

  Considerentul 18

  (18) Bunele practici sunt importante deoarece promovarea sănătăţii şi profilaxia trebuie cuantificate pe baza eficienţei şi eficacităţii şi nu în termeni strict economici. Bunele practici şi cele mai noi metode de tratament al bolilor şi rănilor ar trebuie promovate, astfel încât să se prevină deteriorarea în continuare a stării de sănătate, şi reţele europene de centre de referinţă pentru anumite afecţiuni ar trebui să fie create.

  (18) Bunele practici sunt importante deoarece promovarea sănătăţii şi profilaxia trebuie cuantificate pe baza eficienţei şi eficacităţii şi nu în termeni strict economici. Bunele practici şi cele mai noi metode de tratament al bolilor şi rănilor ar trebuie promovate, astfel încât să se prevină deteriorarea în continuare a stării de sănătate, şi reţele europene de centre de referinţă pentru anumite afecţiuni ar trebui să fie create. De asemenea, este important să se creeze alternative care pot fi preferabile din motive sociale, etice şi alte motive individuale.

  Justification

  It is important to take into account that medical care is so good now that someone may choose a method of treatment, because of social, religious or other individual preferences, which is not, objectively, exactly as good as another. For instance, someone dying of cancer may prefer to be close to relatives rather than prolong his/her life; someone may choose, on religious grounds, not to accept a blood donation.

  Amendamentul 4

  Considerentul 23a (nou)

   

  (23a) Este necesară o abordare globală şi pluralistă a sănătăţii publice şi, prin urmare, medicina complementară şi alternativă ar trebui să fie inclusă în cadrul acţiunilor sprijinite de program.

  Justification

  Amendment 145 from first reading.

  Millions of EU citizens make use of complementary and alternative medicine. It is important to adopt a holistic and pluralist approach in the programme and to include complementary and alternative medicine in the actions of the programme.

  Amendamentul 5

  Considerentul 25

  (25) Prezenta decizie instituie, pe întreaga durată a programului, un pachet financiar care reprezintă prima referinţă în înţelesul punctului 37 din Acordul Interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară, pentru autoritatea bugetară pe durata procedurii bugetare anuale.

  (25) Prezenta decizie instituie, pe întreaga durată a programului, un pachet financiar care reprezintă prima referinţă în înţelesul punctului 37 din Acordul Interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară, pentru autoritatea bugetară pe durata procedurii bugetare anuale. Autoritatea bugetară şi Comisia, la întocmirea proiectului preliminar de buget, se angajează să nu se abată cu mai mult de 5% de la valoarea în cauză pe întreaga durată a programului avut în vedere, cu excepţia cazului în care intervin circumstanţe noi şi obiective, pe termen lung, care sunt justificate explicit şi exact, ţinându-se seama de rezultatele obţinute în cursul realizării programului, în special pe baza evaluărilor. Orice majorare generată de o astfel de variaţie ar trebui să se încadreze în plafonul liniei bugetare în cauză.

  Justification

  Due to the reduced budget, it is necessary to explore and utilise all possibilities provided by IIA to make available more resources for the programme in the annual budgetary procedure.

  Amendamentul 6

  Considerentul 25a (nou)

  (25a) Autoritatea bugetară ar putea decide să modifice programarea anuală prevăzută de Comisie, care este pur orientativă, şi să majoreze creditele de angajament şi de plată în primii doi sau trei ani ai perioadei, eventual cu o clauză de monitorizare, în conformitate cu dispoziţiile acordului interinstituţional (AII).

  Justification

  Due to the reduced budget, it is necessary to explore and utilise all possibilities provided by IIA to make available more resources for the programme in the annual budgetary procedure

  Amendamentul 7

  Considerentul 25b (nou)

  (25b) Punctul 27 din AII prevede că Instrumentul de flexibilitate, cu un plafon anual de 200 milioane EUR (la preţurile actuale) este destinat să permită, pentru un anumit exerciţiu financiar şi în limita cuantumului indicat, finanţarea unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanţate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe linii bugetare.

  Justification

  Due to the reduced budget allocated to the programme, all possibilities provided by IIA should be explored.

  Amendamentul 8

  Considerentul 27

  (27) Este necesar ca investiţia UE în sănătate şi în proiecte legate de sănătate să crească. În acest sens, statele membre ar trebui să fie încurajate să considere progresele în materie de sănătate drept o prioritate a programelor lor naţionale. Este necesară o mai bună informare cu privire la posibilităţile de finanţare pentru sănătate din partea UE. Schimbul de experienţă între statele membre privind finanţarea sănătăţii prin intermediul fondurilor structurale ar trebui încurajat.

  (27) Este necesar ca investiţia UE în sănătate şi în proiecte legate de sănătate să crească. În acest sens, statele membre sunt încurajate să considere progresele în materie de sănătate drept o prioritate a programelor lor naţionale. Este necesară o mai bună informare cu privire la posibilităţile de finanţare pentru sănătate din partea UE. Schimbul de experienţă între statele membre privind finanţarea sănătăţii prin intermediul fondurilor structurale ar trebui încurajat.

  Justification

  Since all Community contributions are based on co-financing, Member States are responsible for co-financing the promotion of health.

  Amendamentul 9

  Articolul 2 alineatul (2) a doua liniuţă

  - să promoveze sănătatea;

  - să promoveze politici care conduc la un mod de viaţă mai sănătos şi contribuie la eliminarea inegalităţilor din domeniul sănătăţii;

   

  Justification

  This amendment reinstates the original Commission proposal and incorporates an element at amendment 50 of first reading.

  Amendamentul 10

  Articolul 3 alineatul (1)

  (1) Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada menţionată la articolul 1 este stabilit la 365.600.000 EUR.

  (1) Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada menţionată la articolul 1 este stabilit la 402.160.000 EUR.

  Justification

  The proposed 10% increase is to slightly rectify the drastic cut of the budget. In first reading, Parliament proposed a budget of € 1 500 million. Following the example of LIFE+, where Parliament also adopted an increase to the budget in second reading, the necessary funds should be made available by deploying the margin of Heading 3b.

  Amendamentul 11

  Articolul 3 alineatul (2)

  (2) Creditele anuale sunt autorizate de către autoritatea bugetară, în limitele cadrului financiar.

  (2) Creditele anuale sunt autorizate de către autoritatea bugetară, în limitele cadrului financiar, în funcţie de flexibilitatea legislativă permisă în temeiul punctului 37 din AII şi în conformitate cu Instrumentul de flexibilitatea prevăzut la punctul 27 din AII şi revizuirea la jumătatea perioadei prevăzută în Declaraţia nr. 3 la AII.

  Justification

  Due to the asymmetry in the allocation of Community funding to the Health Programme and the other multi-annual programmes, the funding to the Health Programme should be increased in accordance with the legislative flexibility, the flexibility instrument and the mid-term review of the Financial Framework.

  Amendamentul 12

  Articolul 4 alineatul (3)

  (3) Contribuţiile financiare comunitare pot include, în cazul în care este adecvat dată fiind natura obiectivului urmărit, o finanţare comună din partea Comunităţii şi a unuia sau mai multor state membre sau din partea Comunităţii şi a autorităţilor competente sau a altor ţări participante. În acest caz, contribuţia comunitară nu depăşeşte 50%, cu excepţia cazurilor de utilitate excepţională, în care contribuţia comunitară nu depăşeşte 70%. Aceste contribuţii comunitare pot fi atribuite unui organ public sau unui organism non-profit desemnat printr-o procedură transparentă de către statul membru sau de către autoritatea competentă în cauză şi acceptată de către Comisie.

  (3) Contribuţiile financiare comunitare pot include, în cazul în care este adecvat dată fiind natura obiectivului urmărit, o finanţare comună din partea Comunităţii şi a unuia sau mai multor state membre sau din partea Comunităţii şi a autorităţilor competente sau a altor ţări participante. În acest caz, contribuţia comunitară nu depăşeşte 50%, cu excepţia cazurilor de utilitate excepţională, în care contribuţia comunitară nu depăşeşte 70%. Aceste contribuţii comunitare pot fi atribuite unui organ public sau unui organism non-profit desemnat printr-o procedură transparentă de către statul membru sau de către autoritatea competentă în cauză şi acceptată de către Comisie. Aceste contribuţii comunitare ar trebui să fie atribuite pe baza unor criterii pentru organizaţiile de pacienţi şi consumatori adoptate de Agenţia Europeană pentru Medicamente.

  Justification

  Reinstating amendment 54 of first reading.

  Amendamentul 13

  Anexă punctul 2.1.2

  2.1.2. Sprijinirea iniţiativelor de identificare a cauzelor, de abordare şi de reducere a inegalităţilor în materie de sănătate în şi între statele membre, inclusiv a celor legate de diferenţele dintre sexe, cu scopul de a contribui la o stare de prosperitate şi coeziune; promovarea investiţiilor în sănătate în cooperare cu alte politici şi fonduri comunitare; îmbunătăţirea solidarităţii între sistemele naţionale de sănătate prin sprijinirea cooperării pe teme de îngrijire transfrontalieră.

  2.1.2. Sprijinirea iniţiativelor de identificare a cauzelor, de abordare şi de reducere a inegalităţilor în materie de sănătate în şi între statele membre, inclusiv a celor legate de diferenţele dintre sexe, cu scopul de a contribui la o stare de prosperitate şi coeziune; promovarea investiţiilor în sănătate în cooperare cu alte politici şi fonduri comunitare; îmbunătăţirea solidarităţii între sistemele naţionale de sănătate prin sprijinirea cooperării pe teme de îngrijire transfrontalieră şi mobilitate a pacienţilor.

  Justification

  The Annex should contain an explicit reference to patient mobility. Reinstates partly amendment 114 of first reading.

  Amendamentul 14

  Anexă punctul 2.1.2a (nou)

   

  2.1.2.a. Recunoaşterea faptului că pacienţii au şi drepturi, în calitate de consumatori de asistenţă medicală.

  Justification

  Patients in the EU today are healthier and better informed than ever. Health care has changed and become more professional, embracing a broader spectrum of players. Patients now need not only protection but also the ability to make use of medical advances and differentiations in the health sector, which should be reflected in the legislation, particularly in terms of information and the right to freedom of choice in the health care.

  Amendamentul 15

  Anexă punctul 2.2.1

  2.2.1 Abordarea cauzelor în materie de sănătate cu scopul de a promova şi a îmbunătăţi starea de sănătate fizică şi mintală, creând medii propice pentru un stil de viaţă sănătos şi pentru profilaxia bolilor; întreprinderea de acţiuni privind factori-cheie, cum sunt alimentaţia, exerciţiul fizic şi sănătatea sexuală, cauzele care stau la baza dependenţei de tutun, alcool şi stupefiante, prin accentul pus pe elemente-cheie cum ar fi educaţia şi locul de muncă şi de-a lungul întregii vieţi.

  2.2.1 Abordarea cauzelor în materie de sănătate cu scopul de a promova şi a îmbunătăţi starea de sănătate fizică şi mintală, creând medii propice pentru un stil de viaţă sănătos şi pentru profilaxia bolilor; întreprinderea de acţiuni privind factori-cheie, cum sunt alimentaţia, exerciţiul fizic şi sănătatea sexuală, cauzele care stau la baza dependenţei de tutun, alcool, medicamente eliberate pe baza de reţetă medicală şi stupefiante ilegale, prin accentul pus pe elemente-cheie cum ar fi educaţia şi locul de muncă şi de-a lungul întregii vieţi.

  Justification

  Amendment 87 from first reading.

  Clarification to ensure that the actions to address health determinants include action against addiction to medical drugs, which is an important health determinant.

  Amendamentul 16

  Anexă punctul 2.2.3

  2.2.3. Acţiuni de sprijinire privind efectele în materie de sănătate ale factorilor socio-economici şi de mediu în context mai larg.

  2.2.3. Abordarea efectelor în materie de sănătate ale unor factori de mediu, în special calitatea aerului interior şi expunerea la substanţe chimice toxice, şi a unor factori socio-economici.

  Justification

  The wording on the environment and health should be stronger along the line of amendment 93 of first reading.

  Amendamentul 17

  Anexă punctul 3.1.1a (nou)

  3.1.1a. Instituirea unui sistem comunitar pentru cooperarea între centrele de referinţă pentru intensificarea aplicării celor mai bune practici în statele membre.

  Justification

  Even if the objective on health system has been taken out, support for the cooperation between the existing centres of reference should be incorporated in the Annex. This amendment reinstates the original Commission proposal and elements from amendment 116 of first reading.

  Amendamentul 18

  Anexă punctul 3.2.1

  3.2.1. Dezvoltarea unui sistem viabil de monitorizare a stării de sănătate folosind mecanisme de colectare a datelor şi a informaţiilor, cu indicatori adecvaţi; colectarea de date privind starea de sănătate şi politicile în materie de sănătate; elaborarea, împreună cu Programul statistic comunitar, al componenţei statistice a acestui sistem.

  3.2.1. Dezvoltarea unui sistem viabil de monitorizare a stării de sănătate folosind mecanisme de colectare a datelor şi a informaţiilor, cu indicatori adecvaţi; colectarea de date privind starea de sănătate şi politicile în materie de sănătate; instituirea unor registre la nivel european privind boli grave, cum ar fi cancerul, cel puţin în ceea ce priveşte cancerul de colon, cancerul de sân şi cancerul colorectal, pe baza datelor colectate la punerea în aplicare a recomandării Consiliului privind testările pentru cancer; dezvoltarea de metodologii şi întreţinerea de baze de date; componenta statistică a acestui sistem va fi dezvoltată împreună cu Programul statistic comunitar.

  Justification

  Reinstating amendment 126 of first reading in a modified form.

  • [1]  JO C 291 E, 30.11.2006, p. 372.
  • [2]  Nepublicată încă în JO.
  • [3]  Nepublicată încă în JO.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Background

  In spring 2005, the Commission presented a proposal for a joint Health and Consumer Protection programme for 2007-2013, arguing that combining two fairly small programmes into one big programme would bring about synergies both in terms of administration and policy-making. The programme should also have adequate resources, € 1 203 million, to implement measures in the fields of public health and consumer policy.

  The European Parliament did not support the idea of a joint programme for two completely separate policy areas but decided to split it into two parts, the health programme and the consumer protection programme. The budget was split respecting the traditional breakdown between the two areas. When Parliament adopted the programmes in first reading, it maintained the original budget for the Consumer Protection Programme and considerably increased the budget for the Health Programme (from € 969 million to €1 500 million). This was to give a clear message to the Council and the Commission of Parliament's priorities.

  The budgets of the new multi-annual programmes in all policy areas were part of the negotiations on the new Financial Framework for 2007-2013. Member States' compromise in December 2005 left the funding of a number of policy areas much below the level that the Commission had originally proposed. The European Parliament was partly able to correct the situation in the negotiations with the Council in spring 2006, but the consequences of the deal were worse for some policy areas than others.

  One of the policy areas to suffer most was public health, and the Health Programme became the biggest victim. The budget originally proposed by the Commission of €969 million, increased by Parliament to €1 500 million, shrank to just €365.6 million. Consequently, the Commission had to streamline the programme when it presented its revised proposal after Parliament's first reading and the deal on the Financial Framework.

  Your rapporteur, with the support of the shadow rapporteurs, explored all possibilities to rectify the situation. All the attempts rebounded from the Council, even if the Finnish Presidency did show some goodwill when negotiating with Parliament. The Council reached a political agreement on the Health Programme 2007-2013 in the end of November 2006, adopting largely the text of the Commission's revised proposal, including the budget.

  Issues for second reading

  Your rapporteur acknowledges that the margin for manouvre as regards the budget is limited. He points out, however, that the Financial Framework does offer some flexibility in terms of the margins of each heading as well as the annual budgetary procedure. Given the importance of the Health Programme, the existing opportunities should be actively explored and utilised.

  It is also necessary to revisit the text itself. It is clear that in the new circumstances, with a reduced budget, it is no longer sensible to adopt an extremely detailed list of actions for the programme. But it is still necessary to correct a few issues that Parliament considered important in first reading. One of them concerns the aim of the programme. In first reading, Parliament considered very important that the programme explicitly addresses health inequalities. Consequently, this should be mentioned in the aim and objectives of the programme. It also called for criteria for NGOs eligible for direct funding from the programme, more precise wording for actions on environment and health, a Community system for cooperation between centres of reference and the establishment of a Europe-wide register on those cancers which are covered by the Council recommendation on cancer screening. Your rapporteur has incorporated corresponding amendments in his draft recommendation. Given the wide consensus in Parliament on these modifications, the Council should show flexibility if it wants to avoid conciliation.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Programul de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2007-2013)

  Referinţe

  16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD)

  Data primei lecturi a PE - Numărul P

  16.3.2006                     T6-0093/2006

  Propunerea Comisiei

  COM(2005)0115 - C6-0097/2005

  Propunerea modificată a Comisiei

  COM(2006)0234

  Data anunţului în plen al primirii poziţiei comune

  29.3.2007

  Comisia competentă în fond

  Data anunţului în plen

  ENVI

  29.3.2007

  Raportor(i)

  Data numirii

  Antonios Trakatellis

  24.5.2005

   

   

  Examinare în comisie

  11.4.2007

   

   

   

  Data adoptării

  8.5.2007

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  42

  0

  1

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Christofer Fjellner, Adam Gierek, Alojz Peterle, Andres Tarand