ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ароматични продукти и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба в или върху храни, и за изменение на Регламент (EИО) № 1576/89 на Съвета, Регламент (EИО) № 1601/91 на Съвета, Регламент (EО) № 2232/96 и Директива 2000/13/EО

14.5.2007 - (COM(2006)0427 – C6‑0259/2006 – 2006/0147(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Mojca Drčar Murko

Процедура : 2006/0147(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0185/2007
Внесени текстове :
A6-0185/2007
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно относно ароматични продукти и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба в или върху храни, и за изменение на Регламент (EИО) № 1576/89 на Съвета, Регламент (EИО) № 1601/91 на Съвета, Регламент (EО) № 2232/96 и Директива 2000/13/EО

(COM(2006)0427 – C6‑0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2006)0427)[1],

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове  37 и 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6‑0259/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6‑0185/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

СЪОБРАЖЕНИЕ 6

(6) Ароматичните продукти и хранителните съставки с ароматни свойства могат да бъдат използвани само ако отговарят на критериите, определени в настоящия регламент. Те трябва да са безопасни при употреба, а някои ароматични продукти трябва да бъдат подложени на оценка на риска, преди да бъдат разрешени за употреба в храните. Те не трябва да подвеждат потребителя и следователно тяхното наличие в храните трябва винаги да бъде посочвано чрез подходящо обозначаване.

(6) Ароматичните продукти и хранителните съставки с ароматни свойства могат да бъдат използвани само ако отговарят на критериите, определени в настоящия регламент. Те трябва да са безопасни при употреба, а някои ароматични продукти трябва да бъдат подложени на оценка на риска, преди да бъдат разрешени за употреба в храните. При възможност следва да се обръща внимание на това, дали може да съществуват или не отрицателни последствия за уязвими групи, включително и за развитието на вкусовите предпочитания на децата. Те не трябва да подвеждат потребителя и следователно тяхното наличие в храните трябва винаги да бъде посочвано чрез подходящо обозначаване. Подвеждането на потребителя включва, но не се ограничава с проблеми, свързани с естеството, преснотата, качеството на използваните съставки, tнатуралността на хранителния продукт или на процеса на производство, или хранителните качества на продукта.

Изменение 2

СЪОБРАЖЕНИЕ 11

(11) С цел осигуряване на хармонизация, оценката на риска и одобрението на ароматичните продукти и суровините, за които е необходима оценка, следва да се извършват в съответствие с процедурата, определена в Регламент (EО) № […] относно определяне на обща процедура за одобрение на хранителни добавки, хранителни ензими и ароматични продукти за храни.

(11) С цел осигуряване на хармонизация, оценката на риска и одобрението на ароматичните продукти и суровините, за които е необходима оценка, следва да се извършват в съответствие с принципа на предпазливост и процедурата, определена в Регламент (EО) № […] относно определяне на обща процедура за одобрение на хранителни добавки, хранителни ензими и ароматични продукти за храни.

Обосновка

The precautionary principle should be in the centre of the risk assessment of flavourings.

Изменение3

СЪОБРАЖЕНИЕ 20

(20) Ароматичен продукт или суровина, попадащи в приложното поле на Регламент (EО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи следва да бъдат разрешени в съответствие с цитирания регламент преди одобрението им съгласно настоящия регламент.

(20) Ароматичен продукт или суровина, попадащи в приложното поле на Регламент (EО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи следва да бъдат предмет на процедура на разрешаване съобразно този регламент с оглед оценката на безопасността на генетичната модификация, докато окончателното разрешение на ароматичния продукт или суровината следва да се даде съгласно настоящия регламент.

Изменение 4

RECITAL 22

(22) Следва да се установят специални изисквания за информиране, гарантиращи, че потребителите не се заблуждават относно суровината, използвана при производството на натурални ароматични продукти. Суровината за извличаната от дърво ванилия трябва да бъде посочена.

(22) Следва да се установят специални изисквания за информиране, гарантиращи, че потребителите не се заблуждават относно суровината, използвана при производството на натурални ароматични продукти.

Обосновка

If the point of this introductory provision is to clarify the type of information which needs to be provided in order to ensure that consumers are not misled, then it is not sufficient to give just a single example.

Изменение 5

СЪОБРАЖЕНИЕ 22 A (ново)

 

(22a) Ароматичните продукти за храни следва да продължат да са обект на общите задължения за етикетиране съгласно Директива 2000/13/EО и, по целесъобразност, съгласно Регламент (EО) №1829/2003. В допълнение, специфични разпоредби относно етикетирането на хранителни добавки, продавани като такива на производителя или на крайния потребител, следва да бъдат включени в настоящия регламент.

Обосновка

It is necessary to include the provisions applicable to the labelling of food flavourings in a recital, to justify Article 15 .

Изменение 6

СЪОБРАЖЕНИЕ 25

Необходимите за прилагане на настоящия регламент мерки следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за определяне на реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията13.

13 OВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23.

Необходимите за прилагане на настоящия регламент мерки следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за определяне на реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията13.

13 OВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (OВ L 200, 22.7.2006 г.,стp. 11).

Обосновка

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new comitology decision..

Изменение 7

ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1

Настоящият регламент определя правила за ароматични продукти и хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за влагане в и върху храни, за да се гарантира ефективно функциониране на вътрешния пазар и високо равнище на опазване на човешкото здраве и защита на потребителя.

Настоящият регламент определя правила за ароматични продукти и хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за влагане в и върху храни, за да се гарантира високо равнище на опазване на човешкото здраве и защита на потребителя и ефективно функциониране на вътрешния пазар.

Обосновка

Article 95 of the EC Treaty, which provides the legal basis for this regulation, mentions first the effective functioning of the internal market, and then a high level of human health protection and consumer protection. However, in the context of this regulation, which implements the objectives of the 2000 White Paper on Food Safety, that order could give the impression that the regulation was intended mainly to promote competition in the internal market and that human health and consumer protection were secondary.

Изменение8

ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА A)

a)ароматични продукти, влагани или предназначени за влагане в и върху храни, с изключение на пушилни продукти, попадащи в приложното поле на Регламент (EО) № 2065/2003;

a) ароматични продукти, влагани или предназначени за влагане в и върху храни, без да се накърняват по-специфичните разпоредби, установени в Регламент (EО) № 2065/2003;

Обосновка

In the interest of consistency and clarity all legislation relating to the safety and use of flavourings should be within the scope of this Regulation. Smoke flavourings are already specifically regulated under Regulation (EC) No 2065/2003.

Изменение 9

ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В)

в) храни, съдържащи ароматични продукти и хранителни съставки с ароматни свойства;

в) храни, съдържащи ароматични продукти и/или хранителни съставки с ароматни свойства;

Обосновка

The wording proposed is not consistent with the title of Part B of Annex III, nor with Article 26 relating to the labelling of flavoured foodstuffs. Therefore 'or' should be added to 'and' since the wording would otherwise exclude from the scope food containing only flavourings and food containing only food ingredients with flavouring properties.

Изменение 10

ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Б)

б) сурови или несъставни храни.

б) сурови или несъставни храни като, но не изключително, подправки, билки или чай/билкови отвари като такива.

Обосновка

In order to improve clarity it would be useful to include some examples of food considered to be raw or non-compound, since it remains unclear to what extent, for example, herbal and fruit teas and traditional spice mixtures would fall within the Regulation's scope. There is evidence that a herb does not display the same toxicological effect of concern as an individual component within it. Setting maximum levels for such components may lead to increased use of herb extracts and it is not clear this will provide increased consumer protection.

Изменение11

ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3

При необходимост може да се вземе решение дали дадено вещество или смес от вещества, материал или вид храна попадат в приложното поле на настоящия регламент в съответствие с процедурата по член 18, параграф 2.

При необходимост може да се вземе решение дали дадено вещество или смес от вещества, материал или вид храна попадат в приложното поле на настоящия регламент в съответствие с регулаторната процедура, с упражняване на контрол по член 18, параграф 2а.

Обосновка

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new comitology decision.

Изменение 12

ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2, БУКВА A), ТОЧКА (II A) (НОВА)

 

(iia) които могат да съдържат храна, включително хранителни добавки, както се разрешава от Регламент (EО) No xxxx/2007 на Европейския парламент и на Съвета от …. относно хранителните добавки;

Обосновка

The proposal does not mention the possibility of adding food and/ or food additives to flavourings. However, additives and food are necessary for the storage and use of flavourings and for dissolving and diluting these products. In many cases flavourings are compounded to contain food ingredients as part of the flavouring, e.g. cheese powder in a cheese and onion flavouring.

Изменение 13

ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2, БУКВА З)

з) „други ароматични продукти” означава ароматични продукти, добавени или предназначени за добавяне към храни, за да им придадат мирис или вкус и които не попадат в обхвата на определенията по букви б) до ж);

з) „ ароматични продукти, неопределени другаде” означава ароматични продукти, добавени или предназначени за добавяне към храни, за да им придадат мирис или вкус и които не попадат в обхвата на определенията по букви б) до ж);

Обосновка

The definition of 'other flavouring' requires clarification.

Изменение14

ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2, БУКВА И)

и) „хранителни съставки с ароматни свойства” означава хранителни съставки, различни от ароматични продукти, които могат да бъдат добавени към храните с основната цел да добавят аромат към тях или да променят техния аромат;

и) „хранителни съставки с ароматни свойства” означава хранителни съставки, различни от ароматични продукти, които могат да бъдат добавени към храните с основната цел да добавят аромат към тях или да променят техния аромат и чието използване допринася значително за наличието на вещества в съставните храни, както се определя в Част Б от Приложение III;

Обосновка

In order to maintain proportionality in application the scope and definition should be restricted to those food ingredients with flavouring properties which are considered to contribute significantly to intake. This amendment is linked to Recital 5 of the text proposed by the Commission.

Изменение 15

ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2, БУКВА K)

к) „подходящи физични процеси" означава физични процеси, които не променят съзнателно химичните характеристики на съставките на ароматичните продукти и не предполагат употреба на монокислород, озон, неорганични катализатори, метални катализатори, органометални реагенти и/или UV лъчи.

к) „подходящи физични процеси" означава физични процеси, които не променят съзнателно химичните характеристики на съставките на ароматичните продукти, без да се накърнява списъка на традиционните процеси за приготвяне на храни в Приложение II, при които не се включва употреба на монокислород, озон, неорганични катализатори, органометални реагенти и/или UV лъчи.

Изменение 16

ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 4

4. При необходимост в съответствие с процедурата по член 18, параграф 2 може да се вземе решение относно това дали дадено вещество попада в специфична категория, посочена в параграф 2, букви б) до й).

заличава се

Обосновка

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new comitology decision.

Изменение17

ЧЛЕН 4, БУКВА A)

а) въз основа на наличните научни доказателства не създават опасения за безопасността на здравето на потребителите;

а) въз основа на наличните научни доказателства и на принципа на предпазливост не създават опасения за безопасността на здравето на потребителите;

Обосновка

As in the current legislation on food additives, a clear benefit for the consumer must be a central requirement in the authorisation process for food enzymes.

Изменение 18

ЧЛЕН 4, БУКВА Б)

б) тяхната употреба не заблуждава потребителя.

б) тяхната употреба не заблуждава потребителя

това се отнася например до хранителните качества, натуралността и съдържанието на плодове и зеленчуци в продукта;

Изменение 19

ЧЛЕН 4, БУКВА БA) (нова)

 

ба) използването им трябва да има предимства и ползи за потребителя;

Изменение 20

ЧЛЕН 4, БУКВА ББ) (нова)

 

бб) има оправдана технологична нужда от използването им и желаният ефект не може да бъде постигнат бед използването на подправки.

Изменение21

ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 2, АЛИНЕЯ 1

2. Максимално допустимите нива на някои естествено присъстващи в ароматични продукти и хранителни съставки с ароматни свойства вещества в съставните храни, изброени в част Б на Приложение ІІІ, не могат да се надвишават в резултат на употребата на ароматични продукти и хранителни съставки с ароматни свойства в и върху тези храни.

2. При наличие на обосновано научно опасение, че някои естествено присъстващи в ароматични продукти и хранителни съставки с ароматни свойства вещества в съставни храни могат да създадат опасения за безопасността на здравето на потребителя, Комисията, по собствена инициатива или въз основа на информация, предоставена от държавите-членки, и следвайки становището на Органа, може да определи максимални нива за съответните вещества, които се изброяват в част Б на приложение III.

Обосновка

The purpose of extending the scope of the Regulation to include food ingredients with flavouring properties is to assist in the control of the biologically active principles (certain substances naturally present in flavourings and food ingredients with flavouring properties). Should certain naturally occurring undesirable substances raise scientifically justified concern for the health of consumers, maximum levels can be set by the Commission following EFSA's opinion.

Изменение 22

ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 2 A (нов)

 

2a. В отклонение от разпоредбите на параграф 2, максимално допустимите нива не се прилагат, когато съставна храна не съдържа добавени ароматични продукти и единствените хранителни съставки с ароматни свойства, които са добавени, са пресни или изсушени билки и подправки.

Обосновка

See justification to amendment to Article 2(2)(b) on fresh or dried herbs and spices.

Изменение 23

ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 3

Редът и условията за прилагането на параграф 2 могат да се приемат в съответствие с процедурата по член 18, параграф 2.

Редът и условията за прилагането на параграф 2 могат да се приемат в съответствие с регулаторната процедура, с упражняване на контрол в съответствие с процедурата по член 18, параграф 2a.

Обосновка

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new comitology decision.

Изменение 24

ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2, АЛИНЕЯ 2

При необходимост Комисията приема мерки вследствие становището на Органа в съответствие с процедурата по член 18, параграф 2. Тези мерки се определят в Приложение III, IV и/или V по целесъобразност.

При необходимост Комисията приема мерки вследствие становището на Органа в съответствие с регулаторната процедура с упражняване на контрол в съответствие с процедурата по член 18, параграф 2a.Тези мерки се определят в Приложение III, IV и/или V по целесъобразност.

Обосновка

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new comitology decision.

Изменение 25

ЧЛЕН 11

Ароматичен продукт или суровина, попадащи в приложното поле на Регламент (EО) № 1829/2003, могат да бъдат включени в общностния списък само след като са били разрешени в съответствие с процедурата по член 7 от Регламент (EО) №1829/2003.

Ароматичен продукт или суровина, попадащи в приложното поле на Регламент (EО) № 1829/2003, могат да бъдат включени в общностния списък в съответствие с настоящия регламент, само когато са обхванати от разрешително в съответствие с Регламент (EО) №1829/2003.

Обосновка

Linked to the amendment to recital 20.

Изменение26

ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б)

б) наименованието, търговската фирма или адрес на производителя, опаковчика или търговеца;

б) наименованието, търговската фирма или адрес на производителя, опаковчика или търговеца, установен в рамките на Общността;

Обосновка

Traceability should be ensured and labelling provisions laid down in Directive 2000/13/EC, as regards the final consumer, should be applied. Therefore the business operator must be established within the EU.

Изменение27

ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Г), ПОДТОЧКА (II)

(ii) наименованията на всяко от другите вещества или материали, съдържащи се в продукта, или по целесъобразност - техния Е номер;

(ii) наименованията на всяко от другите вещества или материали, съдържащи се в продукта, техния Е номер и по целесъобразност, означението „произведено от ГМО“;

Обосновка

Labelling provisions should be clarified regarding enzymes produced from GMOs. This is in line with the concept of 'last living organism' ruling the labelling provisions of Regulation (EC) No 1829/2003 on GM food and feed.

Изменение 28

ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Д)

д) посочване на максимално допустимото количество от всеки компонент или група компоненти, подлежащи на количествени ограничения в храните, и/или подходяща информация, представена по ясен и разбираем начин, даваща възможност на купувача да се приведе в съответствие с настоящия регламент или всяка друга относима разпоредба на общностното законодателство;

д) посочване на максимално допустимото количество от всеки компонент или група компоненти, подлежащи на количествени ограничения в храните, и/или подходяща информация, представена по ясен и разбираем начин, даваща възможност на купувача да се приведе в съответствие с настоящия регламент или всяка друга относима разпоредба на общностното законодателство, в това число Регламент (ЕО) 1829/2003.

Обосновка

Given the importance to food safety of Regulation 1829/2003, it should be mentioned explicitly.

Изменение 29

ЧЛЕН 14, ПАРАГРАФ 4, АЛИНЕЯ 1

Терминът „натурален” може да бъде използван единствено в комбинация с посочване на храни, категории храни или суровини за ароматични продукти от растителен или животински произход, ако най-малко 90% [на w/w] от ароматичния компонент е получен от посочената суровина

Терминът „натурален” може да бъде използван единствено в комбинация с посочване на храни, категории храни или суровини за ароматични продукти от растителен или животински произход, ако най-малко 95% [на w/w] от ароматичния компонент е получен от посочената суровина.

Обосновка

The 90/10 ratio could mislead consumers. The proposed text could give consumers the impression that the flavouring was obtained primarily from the majority component referred to, whereas in fact the remaining 10% was obtained from entirely different ingredients. The ratio should be 95/5.

Изменение 30

ЧЛЕН 15, ПАРАГРАФ 1

1. Без да се накърняват разпоредбите на Директива 2000/13/ЕО, ароматичните продукти, предназначени за продажба на краен потребител могат да бъдат предлагани на пазара единствено ако тяхната опаковка съдържа заявлението "за влагане в храни" или заявлението "ограничена употреба в храни" или по-специфични указания за неговото предназначение за влагане в храни, което да бъде поставено на видно място, да бъде четливо и незаличимо.

1. Без да се накърняват разпоредбите на Директива 2000/13/ЕО, Директива 89/396/ЕИО и, по целесъобразност, Регламент (ЕО) №1829/2003, ароматичните продукти, предназначени за продажба на краен потребител могат да бъдат предлагани на пазара единствено ако тяхната опаковка съдържа заявлението "за влагане в храни" или заявлението "ограничена употреба в храни" или по-специфични указания за неговото предназначение за влагане в храни, което да бъде поставено на видно място, да бъде четливо и незаличимо.

Обосновка

Labelling of flavourings intended for sale to the final consumer must be made in accordance with Directive 89/396/EEC concerning the lot and with GMO Regulation (EC) No 1829/2003, where appropriate, for the labelling of food flavourings containing, consisting of or produced from GMOs.

Изменение 31

ЧЛЕН 16, ПАРАГРАФ 1

1. Стопанските субекти в хранителната промишленост или техните представители съобщават на Комисията годишния обем на ароматичните вещества, добавяни към храни в Общността и степента на употреба за всяка категория храни в Общността.

1. Производителите или ползватели на ароматизиращо вещество информират незабавно Комисията за всяка нова научна или техническа информация, която им e известна и до която имат достъп, и която би могла да повлияе на оценката на безопасността на ароматизиращото вещество.

 

1a. По искане на Комисията, ползвателят ароматичния продукт, съдържащ ароматното вещество, в хранителната промишленост и производителят на ароматичния продукт я информират съвместно за действителната употреба на ароматното вещество. Информацията, предоставена в тази връзка, се счита за поверителна.

Обосновка

Reports on annual amounts of every flavouring substance added to foods and use levels for each category will be extremely difficult to collect, as the flavouring supplier will not necessarily know in which food categories a flavouring is to be used, nor will he know the exact dosage used. Therefore such information is unlikely to assist in intake assessment or safety evaluation.

Изменение 32

ЧЛЕН 17, ПАРАГРАФ 2

2. След допитване до Органа може да бъде приета обща методология за събиране на информация от държавите-членки относно ароматичните продукти, фигуриращи в общностния списък и веществата, изброени в приложение ІІІ съгласно процедурата по член 18, параграф 2.

2. . След допитване до Органа се приема обща методология за събиране на информация от държавите-членки относно ароматичните продукти, фигуриращи в общностния списък и веществата, изброени в приложение ІІІ съгласно регулаторната процедура с упражняване на контрол по член 18, параграф 2а.

Обосновка

A common methodology is essential for comparing data in country reports. This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new comitology decision.

Изменение 33

ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 2 A (нов)

2a. При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Обосновка

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new comitology decision.

Изменение 34

ЧЛЕН 19

Измененията към Приложения ІІ до V към настоящия регламент, насочени към отразяване на научния и технически напредък, се приемат съобразно процедурата по член 18, параграф 2.

Измененията към Приложения ІІ до V към настоящия регламент, насочени към отразяване на научния и технически напредък, се приемат съобразно регулаторната процедура с упражняване на контрол по член 18, параграф 2а.

Обосновка

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new comitology decision.

Изменение 35

ЧЛЕН 22, ПАРАГРАФ 3

3. Всякакви целесъобразни преходни мерки могат да бъдат приемани съгласно процедурата по член 18, параграф 2.

3. Всякакви целесъобразни преходни мерки могат да бъдат приемани съгласно регулаторната процедура с упражняване на контрол по член 18, параграф 2а.

Обосновка

This amendment is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new comitology decision.

Изменение 36

ЧЛЕН 26

Приложение III, параграф 1, първо тире (Директива 2000/13/EО)

– "ароматизантите" или по-специфично наименование или описание на ароматизанта, ако ароматичният компонент, съдържа ароматизанти, определени в член 3, параграф 2, букви б), г), д), ж) и з) от Регламент (ЕО) № […] на Европейския парламент и на Съвета* [Регламент относно ароматизантите];

– "ароматизантите" или по-специфично наименование или описание на ароматизанта, ако ароматичният компонент, съдържа ароматизанти, определени в член 3, параграф 2, букви б), в), г), д), е), ж) и з) от Регламент (ЕО) № […] на Европейския парламент и на Съвета* [Регламент относно ароматизантите];

Обосновка

When using ‘natural flavourings’ industry will tend to highlight that fact; however, the space limitation on some product labels may lead to the declaration of just the term ‘flavourings’ in the ingredients list. This Regulation should maintain that option.

Изменение 37

ЧЛЕН 26
Приложение III, параграф 1, второ тире (Директива 2000/13/EО)

"пушилни препарати" ако ароматичният компонент съдържа ароматизанти, определени в член 3, параграф 2, буква е) от Регламент ЕО […] [Регламент относно ароматизантите] и придава пушен аромат на храната.

‘"пушилни препарати" или по-специфично наименование или описание на пушилните препарати ако ароматичният компонент съдържа ароматизанти, определени в член 3, параграф 2, буква е) от Регламент ЕО […] [Регламент относно ароматизантите] и придава пушен аромат на храната.

Обосновка

This amendment provides the opportunity to refer to specific smoke flavourings so that consumers would be properly informed about salmon flavouring, bacon flavouring, barbecue flavouring and so on.

Изменение 38

ЧЛЕН 26

Приложение III, параграф 2 a (нов) (Директива 2000/13/EО)

 

2a. За ароматични продукти, произведени от суровина, попадаща в приложното поле на Регламент (ЕО) №1829/2003, означението „произведено от ГМО“ се изписва върху етикета.

 

За ароматични продукти, произведени от организъм, попадащ в приложното поле на Регламент (ЕО) №1829/2003, не се изисква специфично етикетиране.

Обосновка

Labelling provisions should be clarified regarding flavourings produced from or by GMOs. This is in line with the concept of 'last living organism' ruling the labelling provisions of Regulation (EC) No 1829/2003 on GM food and feed.

Изменение 39

ЧЛЕН 27, ПАРАГРАФ 2 A (НОВ)

 

Ароматични продукти и храни, пуснати законно на пазара преди гореспоменатите дати, могат да продължат да се използват до изчерпване на запасите.

Изменение 40

ПРИЛОЖЕНИЕ III, ЧАСТ Б

Текст, предложен от Комисията

Наименование на веществото

Съставни храни, в които наличието на веществото е ограничено

Максимални стойности [mg/kg]

Бета азарон

Спиртни напитки

1.0

1-Алил-4-метоксибензен

Млечни продукти

Преработени плодове, зеленчуци (вкл. гъби, корени, стъбла варива и бобови растения) ядки и семена

Рибни продукти

Безалкохолни напитки

50

50

50

10

Циановодородна киселина

Нуга, марципан или неговите заместители или аналози

Консервирани плодове с костилки

Спиртни напитки

50

5

35

Ментофуран

Сладкарски захарни изделия със съдържание на мента/лютива мента, с изключение на тези предназначени за освежаване на дъха

Малки сладкарски захарни изделия, предназначени за освежаване на дъха

Дъвки

Алкохолни напитки, със съдържание на мента/лютива мента

500

3000

1000

200

4-Алил-1,2-диметоксибензен

Млечни продукти

Месо и месни продукти, в това число домашни птици и дивеч

Риба и рибни продукти

Супи и сосове

Готови за консумация подправки

Безалкохолни напитки

20

15

10

60

20

1

Пулегон

Сладкарски захарни изделия със съдържание на мента/лютива мента, с изключение на тези предназначени за освежаване на дъха

Малки сладкарски захарни изделия, предназначени за освежаване на дъха

Дъвки

Безалкохолни напитки със съдържание на мента/лютива мента

Алкохолни напитки, със съдържание на мента/лютива мента

250

2000

350

20

100

Квасин

Безалкохолни напитки

Пекарски изделия

Спиртни напитки

0,5

1

1.5

1-Алил-3,4-метилендиоксибензен, сафрол

Месо и месни продукти, в това число домашни птици и дивеч

Риба и рибни продукти

Супи и сосове

Безалкохолни напитки

15

15

25

1

Теукрин А

Спиртни напитки

2

(Алфа и бета) туйон

Спиртни напитки, с изключение на тези, произведени от вида Артемисия

Спиртни напитки, произведени от вида Артемисия

10

35

Изменения, внесени от Парламента

Наименование на веществото

Съставни храни, в които наличието на веществото е ограничено

Максимални стойности [mg/kg]

 

 

 

 

 

Обосновка

This amendment is linked to the amendment to Article 5(2)(2). A similar solution is laid down in Article 8 of and Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods. Part B of Annex III remains blank unless the potential harmfulness of certain naturally occurring undesirable substances is assessed by the Authority. In this case maximum levels for such substances should be set by the Commission.

  • [1]  Все още непубликувано в ОВ.

EXPLANATORY STATEMENT

Flavourings are part of the historical development of human food. By adding spices people have improved food and made it identifiable. With advances in food technology, flavourings have even taken on a central importance in modern food preparation, as any natural odour or taste can be copied synthetically. Consequently, flavourings have a considerable market value. Industrially-obtained flavourings are generally longer lasting and therefore have a longer shelf-life and can be more widely used on various types of food.

So far around 2600 molecules with natural-identical flavouring properties have been isolated in the laboratory. Producers can combine them to create new tastes, even ones that do not exist in nature. We define flavouring as the addition of odour or taste to meals. Flavourings are generally mixtures of a large number of aromatic preparations whose composition is generally a business secret. Even food producers do not know what the flavourings that they add to their products are composed of.

We consider the proposed regulation to be a good plan for modernising and simplifying European legislation on flavourings. Provided that complete food safety is guaranteed and that consumers are protected, the proposal gives the flavourings industry opportunity for further technological development and strengthens the internal market. The suggested amendments to the text of the proposed regulation represent Parliament’s contribution towards finding the best possible solution to certain unresolved questions, and also its position on the connection between the legislation on flavourings and other EU public health policies.

At the same time as simplifying and modernising legislation on additives, the EU is doing the same to the legislation on flavourings, to which it adds – in the title of the regulation – ‘certain food ingredients with flavouring properties’. Although Annex III includes a list of certain prohibited food ingredients, and for certain others lays down maximum permitted levels, this is not an entirely undisputed category in the regulation. The possibility of it resulting in undesirable substances entering food inadvertently must be excluded.

Your rapporteur welcomes the simplification and centralisation of the approval procedure for flavourings, which will ease the burden on Member States and increase legal certainty in the internal market. Your rapporteur supports the provision that, in accordance with the risk assessment to be carried out by the EFSA, only flavourings included on the Community positive list will be placed on the market.

Your rapporteur also agrees with the introduction of the comitology procedure, which will replace the current codecision procedure. This is a sensible change as the new comitology procedure now gives the European Parliament the possibility of examining a procedure if it believes that to be necessary. This means that the relevant provision in the proposed regulation referring to the old comitology procedure (Article 18(2)) needs to be replaced with a new provision (Article 18(2a)) to give Parliament the possibility of examining the decision-making on all issues covered by the proposed regulation.

Given that the chemical structure of the molecules is identical, it was sensible to remove the distinction between ‘natural’ and ‘natural identical’ (i.e. synthetic) flavouring substances because as far as human consumption is concerned it is the safety of a substance that is important, not its origin. However, removing the distinction in terms of the production method (by ‘natural’ process or by chemical synthesis) has not dealt with the ‘political’ question of consumer protection. Consumers want to know what basic ingredients a flavouring is composed of what processes were used to make it. Therefore they are calling for clear and understandable food labelling. The proposed regulation meets this demand in Article 14, which lays down the minimum percentage of ‘natural’ flavouring components obtained from the majority source material referred to in order for a flavouring to be sold with the description ‘natural’. However, Article 14 seems rather to stand in isolation given that there is no mention among the definitions in Article 3 of the difference between ‘natural’ and ‘natural identical’ flavouring substances.

From the point of view of long-term consumer health a relevant question concerns the advisability of using an increasing number of food additives. The use of very strong flavourings which mask the poor quality of food touches on the EU’s current strategy to combat obesity.

Using combinations of flavourings can cover up the unhealthy composition of processed foods (too much fat, sugar or salt) or the poor quality of food ingredients. Tastes and odours can be strengthened and even make consumers dependent on certain strongly flavoured products (or brands) and turn them away from the original, ‘natural’ tastes and odours.

Your rapporteur believes that in the case of flavourings it is not sufficient just to take into account the toxicological aspect of food safety, which under the standardised approval procedure will be the responsibility of the EFSA, but that it is also important to assess the actual need to add flavourings to food. If we agree that there is a link between eating habits and the increasingly strong tastes and odours of ready-made food, then it is also important to highlight the need to educate consumers. From the point of view of protecting consumers’ long-term interests it is sensible for the regulation to introduce criteria relating to the advantages and benefits to consumers of using flavourings.

Consumers should also have the right to choose. Those who wish to consume unflavoured food, or who wish to use only flavourings obtained from ‘natural’ ingredients, should have the opportunity to do so. That opportunity can be provided by means of easily understandable food labelling, which is the basis for informing consumers about the advantages, in terms of healthy eating habits, of food with less flavouring.

Your rapporteur welcomes the provision under which the Commission will monitor the implementation of legislation relating to flavourings and food ingredients with flavouring properties on the basis of regular reports submitted by the Member States, but believes that the reporting arrangements should involve the food business operators reporting to their Member States, which in turn would be required to report to the Commission. Your rapporteur also agrees with the introduction of an authorisation procedure for flavourings obtained from genetically-modified organisms.

ПРОЦЕДУРА

Позовавания

COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.7.2006

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

5.9.2006

Комисия(и), сезирана(и) за становище

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

AGRI

5.9.2006

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

4.10.2006

IMCO

13.9.2006

AGRI

11.9.2006

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Mojca Drčar Murko

7.11.2006

 

 

Дата на приемане

8.5.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

0

1

Депутати, присъстващи на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Adam Gierek, Alojz Peterle, Andres Tarand

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Luis Herrero-Tejedor

Дата на внасяне

15.5.2007