BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89, Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96 og direktiv 2000/13/EF

  14.5.2007 - (KOM(2006)0427 – C6–0259/2006 – 2006/0147(COD)) - ***I

  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  Ordfører: Mojca Drčar Murko

  Procedure : 2006/0147(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0185/2007

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89, Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96 og direktiv 2000/13/EF

  (KOM(2006)0427 – C6–0259/2006 – 2006/0147(COD))

  (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0427)[1],

   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 37 og 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0259/2006),

   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6–0185/2007),

  1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

  2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

  3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  Kommissionens forslagÆndringsforslag

  Ændringsforslag 1

  BETRAGTNING 6

  (6) Aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber må kun anvendes, hvis de opfylder de kriterier, der fastsat i denne forordning. Det skal være sikkert at anvende dem, og visse aromaer bør derfor underkastes en risikovurdering, inden de kan tillades i fødevarer. De bør ikke vildlede forbrugeren, og det bør derfor altid oplyses ved passende mærkning, når de forekommer i fødevarer.

  (6) Aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber må kun anvendes, hvis de opfylder de kriterier, der fastsat i denne forordning. Det skal være sikkert at anvende dem, og visse aromaer bør derfor underkastes en risikovurdering, inden de kan tillades i fødevarer. Om muligt bør der tages hensyn til, om der kan være negative konsekvenser for sårbare grupper, bl.a. for udviklingen af smagsmæssige præferencer hos børn. De bør ikke vildlede forbrugeren, og det bør derfor altid oplyses ved passende mærkning, når de forekommer i fødevarer.

   

  Vildledning af forbrugeren omfatter bl.a. spørgsmålet om ingrediensers karakter, friskhed og kvalitet, om produktets eller fremstillingsprocessens naturlighed og om produktets ernæringsmæssige kvalitet.

  Ændringsforslag 2

  BETRAGTNING 11

  (11) For at sikre harmonisering bør risikovurderingen og godkendelsen af aromaer og udgangsmaterialer, som det er nødvendigt at evaluere, foretages efter proceduren i forordning (EF) nr. […] om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer.

  (11) For at sikre harmonisering bør risikovurderingen og godkendelsen af aromaer og udgangsmaterialer, som det er nødvendigt at evaluere, foretages efter forsigtighedsprincippet og proceduren i forordning (EF) nr. […] om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer.

  Begrundelse

  Forsigtighedsprincippet bør have en central placering ved risikovurderingen af aromaer.

  Ændringsforslag 3

  BETRAGTNING 20

  (20) En aroma eller et udgangsmateriale, der falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, bør først tillades i henhold til nævnte forordning, inden det godkendes i henhold til nærværende forordning.

  (20) En aroma eller et udgangsmateriale, der falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, bør underkastes tilladelsesproceduren i henhold til nævnte forordning for så vidt angår sikkerhedsvurderingen af den genetiske modifikation, medens den endelige godkendelse af aromaen eller udgangsmaterialet bør meddeles i henhold til nærværende forordning.

  Ændringsforslag 4

  BETRAGTNING 22

  (22) Særlige oplysningskrav bør sikre, at forbrugerne ikke vildledes med hensyn til det udgangsmateriale, der er anvendt til fremstilling af naturlige aromaer. F.eks. skal kilden til vanillin fremstillet af træ nævnes.

  (22) Særlige oplysningskrav bør sikre, at forbrugerne ikke vildledes med hensyn til det udgangsmateriale, der er anvendt til fremstilling af naturlige aromaer.

  Begrundelse

  Hvis pointen med denne indledende betragtning er at præcisere, hvilke typer af oplysninger, der skal gives for at sikre, at forbrugerne ikke vildledes, er det ikke tilstrækkeligt blot at give et enkelt eksempel.

  Ændringsforslag 5

  BETRAGTNING 22 A (ny)

   

  (22a) Fødevarearomaer bør fortsat være omfattet af de generelle mærkningskrav, jf. direktiv 2000/13/EF og, hvis det er relevant, forordning (EF) nr. 1829/2003. Nærværende forordning bør omfatte særlige bestemmelser om mærkning af aromaer, der sælges som sådanne til fremstillingsvirksomheden eller den endelige forbruger.

  Begrundelse

  Det er påkrævet at medtage bestemmelserne om mærkning af fødevarearomaer i en betragtning for at begrunde artikel 15.

  Ændringsforslag 6

  BETRAGTNING 25

  (25) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

  (25) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

  ___________________

  1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

  ___________________

  1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Afgørelse senest ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

  Begrundelse

  Denne ændring er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med den nye komitologiafgørelse.

  Ændringsforslag 7

  ARTIKEL 1, AFSNIT 1

  Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser om aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer effektivt, og samtidig sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og for forbrugerne.

  Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser om aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og for forbrugerne og samtidig sikre, at det indre marked fungerer effektivt.

  Begrundelse

  EF-traktatens artikel 95, der danner retsgrundlag for denne forordning, nævner først hensynet til, at det indre marked fungerer effektivt, og dernæst et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og for forbrugerne. Anvender man imidlertid den samme rækkefølge i denne forordning, som skal implementere målsætningerne i hvidbogen om fødevaresikkerhed fra 2000, kunne det give indtryk af, at forordningen primært tjener det formål at fremme konkurrencen på det indre marked, og at hensynet til menneskers sundhed og forbrugerbeskyttelsen er af sekundær betydning.

  Ændringsforslag 8

  ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A

  a) aromaer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på fødevarer, undtagen røgaromaer, der er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 2065/2003

  a) aromaer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på fødevarer, uden at dette berører specifikke bestemmelser i forordning (EF) nr. 2065/2003

  Begrundelse

  For at skabe størst mulig konsekvens og klarhed bør al lovgivning vedrørende aromaers sikkerhed og anvendelse være omfattet af denne forordning. Røgaromaer er allerede reguleret særskilt i forordning (EF) nr. 2065/2003.

  Ændringsforslag 9

  ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C

  c) fødevarer, der indeholder aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber

  c) fødevarer, der indeholder aromaer og/eller fødevareingredienser med aromagivende egenskaber

  Begrundelse

  Den foreslåede ordlyd stemmer ikke overens med overskriften til del B i bilag III eller med artikel 26 om mærkning af fødevarer med aromaer. Derfor bør der tilføjes et "eller" til "og", eftersom ordlyden ellers udelukker fødevarer, der kun indeholder aromaer, og fødevarer, der kun indeholder fødevareingredienser med aromagivende egenskaber, fra anvendelsesområdet.

  Ændringsforslag 10

  ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA B

  b) rå fødevarer eller ikke sammensatte fødevarer.

  b) rå fødevarer eller ikke sammensatte fødevarer, eksempelvis, men ikke udelukkende, friske eller tørrede krydderurter og krydderier eller te/urtete.

  Begrundelse

  For at skabe størst mulig klarhed vil det være hensigtsmæssigt at medtage nogle eksempler på fødevarer, der betragtes som rå eller ikke sammensatte, eftersom det er uklart, i hvilket omfang f.eks. urteteer og frugtteer samt traditionelle krydderiblandinger ville falde ind under forordningens anvendelsesområde. Der foreligger dokumentation for, at en krydderurt i sig selv ikke er toksikologisk betænkelig i samme grad som en individuel bestanddel i krydderurten. Fastsættelse af maksimalgrænseværdier for sådanne bestanddele kan resultere i øget anvendelse af krydderurteekstrakter, og det er uklart, om dette vil skabe bedre forbrugerbeskyttelse.

  Ændringsforslag 11

  ARTIKEL 2, STK. 3

  3. Hvorvidt et givet stof eller en given blanding af stoffer, et givet materiale eller en given fødevaretype er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, kan om nødvendigt afgøres efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

  3. Hvorvidt et givet stof eller en given blanding af stoffer, et givet materiale eller en given fødevaretype er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, kan om nødvendigt afgøres efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 2a.

  Begrundelse

  Denne ændring er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med den nye komitologiafgørelse.

  Ændringsforslag 12

  ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA A, NR. II A (nyt)

   

  iia) som kan indeholde fødevarer, herunder fødevaretilsætningsstoffer, som er tilladt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. xxxx/2007 af .... om fødevaretilsætningsstoffer

  Begrundelse

  Forslaget omtaler ikke muligheden for at tilsætte fødevarer og/eller fødevaretilsætningsstoffer til aromaer. Tilsætningsstoffer og fødevarer er imidlertid en forudsætning for at opbevare og anvende aromaer og for at opløse og fortynde disse produkter. I mange tilfælde bliver aromaer sammensat således, at de indeholder fødevareingredienser som en del af aromaen, f.eks. ostepulver i en ost- og løgaroma.

  Ændringsforslag 13

  ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA H

  h) "andre aromaer": aromaer, der tilsættes eller er bestemt til at blive tilsat til fødevarer for at give dem duft og/eller smag, og som ikke er omfattet af definitionerne i litra b)-g)

  h) "aromaer, der ikke er specificeret andetsteds": aromaer, der tilsættes eller er bestemt til at blive tilsat til fødevarer for at give dem duft og/eller smag, og som ikke er omfattet af definitionerne i litra b)-g)

  Begrundelse

  Definitionen af "andre aromaer" bør uddybes.

  Ændringsforslag 14

  ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA I

  i) "fødevareingrediens med aromagivende egenskaber": en fødevareingrediens, bortset fra aromaer, der kan tilsættes til en fødevare med det primære formål at give den duft og/eller smag eller ændre dens duft og/eller smag

  i) "fødevareingrediens med aromagivende egenskaber": en fødevareingrediens, bortset fra aromaer, der kan tilsættes til en fødevare med det primære formål at give den duft og/eller smag eller ændre dens duft og/eller smag, og hvis anvendelse i betydeligt omfang bidrager til, at der i sammensatte fødevarer forekommer stoffer, der er opført i del B i bilag III.

  Begrundelse

  For at opretholde proportionalitet ved anvendelsen bør anvendelsesområdet og definitionen indskrænkes til de fødevareingredienser med aromagivende egenskaber, som anses for at bidrage væsentligt til indtagelsen. Dette ændringsforslag hænger sammen med betragtning 5 i Kommissionens forslag.

  Ændringsforslag 15

  ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA K

  k) "egnet fysisk proces": en fysisk proces, der ikke med forsæt ændrer aromabestanddelenes kemiske karakter, og som ikke omfatter anvendelse af singlet oxygen, ozon, uorganiske katalysatorer, metalliske katalysatorer, metalorganiske reagenser og/eller UV-bestråling.

  k) "egnet fysisk proces": en fysisk proces, der ikke med forsæt ændrer aromabestanddelenes kemiske karakter, uden at dette berører listen over almindeligt anvendte tilberedningsprocesser i bilag II, hvor anvendelse af singlet oxygen, ozon, uorganiske katalysatorer, metalorganiske reagenser og/eller UV-bestråling ikke er medtaget.

  Ændringsforslag 16

  ARTIKEL 3, STK. 4

  4. Hvorvidt et givet stof henhører til en specifik kategori omhandlet i stk. 2, litra b)-j), kan om nødvendigt afgøres efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

  udgår

  Begrundelse

  Denne ændring er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med den nye komitologiafgørelse.

  Ændringsforslag 17

  ARTIKEL 4, LITRA A

  a) Så vidt det kan bedømmes på grundlag af foreliggende videnskabelige data, udgør de ikke noget sikkerhedsproblem for forbrugerens sundhed.

  a) Så vidt det kan bedømmes på grundlag af foreliggende videnskabelige data og forsigtighedsprincippet, udgør de ikke noget sikkerhedsproblem for forbrugerens sundhed.

  Begrundelse

  Ligesom i den nugældende lovgivning om fødevaretilsætningsstoffer er det et centralt krav i godkendelsesprocessen for fødevareenzymer, at der foreligger en klar fordel for forbrugeren.

  Ændringsforslag 18

  ARTIKEL 4, LITRA B

  b) De vildleder ikke forbrugeren.

  b) De vildleder ikke forbrugeren, herunder med hensyn til et produkts ernæringsmæssige kvalitet, naturlighed og indhold af frugt og grøntsager.

  Ændringsforslag 19

  ARTIKEL 4, LITRA B A (nyt)

   

  ba) Anvendelsen skal være til gavn for forbrugeren.

  Ændringsforslag 20

  ARTIKEL 4, LITRA B B (nyt)

   

  bb) Der er et rimeligt teknologisk behov, og den ønskede virkning kan ikke opnås ved anvendelse af krydderier.

  Ændringsforslag 21

  ARTIKEL 5, STK. 2, AFSNIT 1

  2. Maksimalgrænseværdier for visse stoffer, der naturligt forekommer i aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber, i sammensatte fødevarer, jf. del B i bilag III, må ikke overskrides som følge af anvendelsen af aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber i og på de pågældende fødevarer.

  2. Når der foreligger en videnskabeligt begrundet mistanke om, at visse stoffer, der naturligt forekommer i aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber, i sammensatte fødevarer kan udgøre en trussel mod forbrugerens sundhed, kan Kommissionen på eget initiativ eller på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne, når autoriteten har afgivet udtalelse, fastsætte maksimalgrænseværdier for disse stoffer, som opføres i del B i bilag III.

  Begrundelse

  Formålet med at udvide forordningens anvendelsesområde til at omfatte fødevareingredienser med aromagivende egenskaber er at bidrage til kontrollen med biologisk aktive principper (visse stoffer, der naturligt forekommer i aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber). Hvis visse naturligt forekommende uønskede stoffer giver anledning til en videnskabeligt begrundet mistanke om, at der kan være et problem for forbrugernes sundhed, kan Kommissionen fastsætte maksimalgrænseværdier, når EFSA har afgivet udtalelse.

  Ændringsforslag 22

  ARTIKEL 5, STK. 2 A (nyt)

   

  2a. Uanset stk. 2 finder maksimalgrænseværdierne ikke anvendelse, hvis en sammensat fødevare ikke indeholder tilsatte aromaer, og de eneste tilsatte fødevareingredienser med aromagivende egenskaber er friske eller tørrede krydderurter og krydderier.

  Begrundelse

  Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 2, stk. 2, litra ba) (nyt), om friske eller tørrede krydderurter og krydderier.

  Ændringsforslag 23

  ARTIKEL 5, STK. 3

  3. Der kan vedtages nærmere bestemmelser om gennemførelsen af stk. 2 efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

  3. Der kan vedtages nærmere bestemmelser om gennemførelsen af stk. 2 efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 2a.

  Begrundelse

  Denne ændring er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med den nye komitologiafgørelse.

  Ændringsforslag 24

  ARTIKEL 7, STK. 2, AFSNIT 2

  Når autoriteten har afgivet udtalelse, vedtager Kommissionen om nødvendigt foranstaltninger efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Sådanne foranstaltninger fastsættes i bilag III, IV og/eller V, alt efter hvad der er relevant.

  Når autoriteten har afgivet udtalelse, vedtager Kommissionen om nødvendigt foranstaltninger efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 2a. Sådanne foranstaltninger fastsættes i bilag III, IV og/eller V, alt efter hvad der er relevant.

  Begrundelse

  Denne ændring er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med den nye komitologiafgørelse.

  Ændringsforslag 25

  ARTIKEL 11

  En aroma eller et udgangsmateriale, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1829/2003, kan først optages på fællesskabslisten, når den/det er blevet tilladt efter proceduren i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1829/2003.

  En aroma eller et udgangsmateriale, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1829/2003, kan først optages på fællesskabslisten i henhold til nærværende forordning, hvis den/det er omfattet af en tilladelse udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003.

  Begrundelse

  Hænger sammen med ændringsforslaget til betragtning 20.

  Ændringsforslag 26

  ARTIKEL 13, STK. 1, LITRA B

  b) navn eller firmanavn samt adresse på fremstillingsvirksomheden, emballeringsvirksomheden eller en forhandler

  b) navn eller firmanavn samt adresse på fremstillingsvirksomheden, emballeringsvirksomheden eller en forhandler, der er etableret inden for Fællesskabet

  Begrundelse

  Sporbarheden bør sikres, og de mærkningsbestemmelser, der er fastsat i direktiv 2000/13/EF, hvad angår den endelige forbruger, bør finde anvendelse. Derfor skal virksomhedslederen være etableret inden for EU.

  Ændringsforslag 27

  ARTIKEL 13, STK. 1, LITRA D, NR. II

  ii) navnene på hvert af de andre stoffer eller materialer i produktet eller deres E-nummer, hvor et sådant eksisterer

  ii) navnene på hvert af de andre stoffer eller materialer i produktet, deres E-nummer og i relevant omfang angivelsen "fremstillet af GMO'er"

  Begrundelse

  Mærkningsbestemmelserne bør præciseres, hvad angår enzymer, der er fremstillet af GMO'er. Dette er på linje med begrebet "sidste levende organisme", der er retningsgivende for mærkningsbestemmelserne i forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

  Ændringsforslag 28

  ARTIKEL 13, STK. 1, LITRA E

  e) angivelse af den maksimale mængde af hver enkelt bestanddel eller gruppe af bestanddele, der er omfattet af en kvantitativ begrænsning i en fødevare, og/eller fyldestgørende, klare og letforståelige oplysninger, der sætter køber i stand til at efterleve denne forordning eller andre relevante fællesskabsbestemmelser

  e) angivelse af den maksimale mængde af hver enkelt bestanddel eller gruppe af bestanddele, der er omfattet af en kvantitativ begrænsning i en fødevare, og/eller fyldestgørende, klare og letforståelige oplysninger, der sætter køber i stand til at efterleve denne forordning eller andre relevante fællesskabsbestemmelser, herunder forordning (EF) nr. 1829/2003.

  Begrundelse

  I betragtning af den pågældende forordnings betydning for fødevaresikkerheden, bør den nævnes udtrykkeligt.

  Ændringsforslag 29

  ARTIKEL 14, STK. 4, AFSNIT 1,

  4. Udtrykket "naturlig" må kun anvendes kombineret med en henvisning til en fødevare, en fødevarekategori eller en vegetabilsk eller animalsk aromakilde, hvis mindst 90 vægtprocent af den aromagivende bestanddel er fremstillet fra det udgangsmateriale, der henvises til.

  4. Udtrykket "naturlig" må kun anvendes kombineret med en henvisning til en fødevare, en fødevarekategori eller en vegetabilsk eller animalsk aromakilde, hvis mindst 95 vægtprocent af den aromagivende bestanddel er fremstillet fra det udgangsmateriale, der henvises til.

  Begrundelse

  Forholdet på 90-10 kan vildlede forbrugerne. Den foreslåede ordlyd kan give forbrugerne det indtryk, at aromaen primært er fremstillet af den dominerende bestanddel, som der henvises til, hvorimod de resterende 10 vægtprocent er fremstillet af helt andre ingredienser. Forholdet bør være 95-5.

  Ændringsforslag 30

  ARTIKEL 15, STK. 1

  1. Uden at direktiv 2000/13/EF derved tilsidesættes, må aromaer, der er bestemt til salg til den endelige forbruger, kun markedsføres, hvis emballagen er forsynet med angivelsen "til brug i fødevarer" eller angivelsen "til fødevarer, begrænset anvendelse" eller en mere specifik angivelse af den tilsigtede anvendelse i fødevarer, således at angivelsen er let synlig, let læselig og ikke kan slettes.

  1. Uden at direktiv 2000/13/EF, direktiv 89/396/EØF og i relevant omfang forordning (EF) nr. 1829/2003 derved tilsidesættes, må aromaer, der er bestemt til salg til den endelige forbruger, kun markedsføres, hvis emballagen er forsynet med angivelsen "til brug i fødevarer" eller angivelsen "til fødevarer, begrænset anvendelse" eller en mere specifik angivelse af den tilsigtede anvendelse i fødevarer, således at angivelsen er let synlig, let læselig og ikke kan slettes.

  Begrundelse

  Mærkning af aromaer, der er bestemt til salg til den endelige forbruger, skal foretages i overensstemmelse med direktiv 89/396/EØF om angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti og, hvis det er relevant, med forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, når det drejer sig om mærkning af fødevarearomaer, der indeholder, består af eller er fremstillet af GMO'er.

  Ændringsforslag 31

  ARTIKEL 16, STK. 1 OG STK. 1 A (nyt)

  1. Fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter underretter Kommissionen om de mængder af aromastoffer, der årligt tilsættes til fødevarer i Fællesskabet, og om anvendelsesniveauerne for de enkelte fødevarekategorier i Fællesskabet.

  1. Producenten eller brugeren af et aromastof skal straks give Kommissionen meddelelse om eventuelle nye videnskabelige eller tekniske oplysninger, som den pågældende har kendskab og adgang til, og som kan få betydning for vurderingen af sikkerheden ved anvendelsen af aromastoffet.

   

  1a. Fødevareindustribrugeren af den aroma, der indeholder aromastoffet, og producenten af aromaen skal efter anmodning fra Kommissionen i fællesskab oplyse den om den faktiske anvendelse af aromastoffet. De oplysninger, der gives i denne forbindelse, behandles som fortrolige.

  Begrundelse

  Det bliver uhyre vanskeligt at indsamle oplysninger om, hvilke mængder af hvert aromastof der årligt tilsættes fødevarer, og om anvendelsesniveauerne for hver kategori, eftersom aromaleverandøren ikke nødvendigvis ved, i hvilke fødevarekategorier en aroma skal anvendes, eller hvilken dosering der vil blive anvendt. Derfor er det usandsynligt, at sådanne oplysninger kan bidrage til en vurdering af indtaget eller til en sikkerhedsevaluering.

  Ændringsforslag 32

  ARTIKEL 17, STK. 2

  2. Efter at autoriteten er blevet hørt, kan der efter proceduren i artikel 18, stk. 2, vedtages en fælles metodologi for medlemsstaternes indsamling af oplysninger om forbruget og anvendelsen af aromaer, der er optaget på fællesskabslisten, og af de stoffer, der er opført i bilag III.

  2. Efter at autoriteten er blevet hørt, vedtages der efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 2a, en fælles metodologi for medlemsstaternes indsamling af oplysninger om forbruget og anvendelsen af aromaer, der er optaget på fællesskabslisten, og af de stoffer, der er opført i bilag III.

  Begrundelse

  En fælles metodologi er en vigtig forudsætning for at kunne sammenligne data i landerapporter. Denne ændring er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med den nye komitologiafgørelse.

  Ændringsforslag 33

  ARTIKEL 18, STK. 2 A (nyt)

  2a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF i overensstemmelse med samme afgørelses artikel 8.

  Begrundelse

  Denne ændring er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med den nye komitologiafgørelse.

  Ændringsforslag 34

  ARTIKEL 19

  Ændringer af bilag II-V, der foretages for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

  Ændringer af bilag II-V, der foretages for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 2a.

  Begrundelse

  Denne ændring er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med den nye komitologiafgørelse.

  Ændringsforslag 35

  ARTIKEL 22, STK. 3

  3. Eventuelle overgangsforanstaltninger kan vedtages efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

  3. Eventuelle overgangsforanstaltninger kan vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 2a.

  Begrundelse

  Denne ændring er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med den nye komitologiafgørelse.

  Ændringsforslag 36

  ARTIKEL 26

  Bilag III, stk. 1, led 1 (Direktiv 2000/13/EF)

  - "aroma" eller en mere specifik betegnelse eller beskrivelse af aromaen, hvis den aromagivende bestanddel indeholder aromaer som defineret i artikel 3, stk. 2, litra b), d), e), g) og h) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. […] [forordning om aromaer]*

  - "aroma" eller en mere specifik betegnelse eller beskrivelse af aromaen, hvis den aromagivende bestanddel indeholder aromaer som defineret i artikel 3, stk. 2, litra b), c), d), e), f), g) og h) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. […] [forordning om aromaer]*

  Begrundelse

  Når der anvendes "naturlige aromaer", vil industrien have tendens til at fokusere på dette faktum; den begrænsede plads på visse produktetiketter kan imidlertid føre til, at kun udtrykket "aromaer" optræder i indholdsdeklarationen. Denne forordning bør fastholde denne valgmulighed.

  Ændringsforslag 37

  ARTIKEL 26
  Bilag III, punkt 1, led 2 (direktiv 2000/13/EF)

  - "røgaroma", hvis den aromagivende bestanddel indeholder aromaer som defineret i artikel 3, stk. 2, litra f) i forordning (EF) nr. […] [forordning om aromaer] og giver fødevaren en røget duft og/eller smag.

  - "røgaroma" eller en mere specifik betegnelse for eller beskrivelse af røgaromaen, hvis den aromagivende bestanddel indeholder aromaer som defineret i artikel 3, stk. 2, litra f) i forordning (EF) nr. […] [forordning om aromaer] og giver fødevaren en røget duft og/eller smag.

  Begrundelse

  Denne ændring giver mulighed for at nævne specifikke røgaromaer, således at forbrugerne præcist kan få oplyst, om der er tale om duft/smag af laks, bacon, barbecue osv..

  Ændringsforslag 38

  ARTIKEL 26

  Bilag III, stk. 2a (nyt) (Direktiv 2000/13/EF)

   

  2a. For aromaer fremstillet af et udgangsmateriale, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1829/2003, skal angivelsen "fremstillet af GMO'er" optræde på etiketten.

   

  For aromaer fremstillet af en organisme, som er omfattet af forordning (EF) nr. 1829/2003, kræves der ingen specifik mærkning.

  Begrundelse

  Mærkningsbestemmelserne bør præciseres hvad angår aromaer, der er fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er. Dette er på linje med begrebet "sidste levende organisme", der er retningsgivende for mærkningsbestemmelserne i forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

  Ændringsforslag 39

  ARTIKEL 27, STK. 2 A (nyt)

   

  Aromaer og fødevarer, der er blevet markedsført lovligt inden de ovennævnte datoer, kan fortsat anvendes, indtil lagrene er opbrugt.

  Ændringsforslag 40

  BILAG III, DEL B

  Kommissionens forslag

  Stof

  Sammensatte fødevarer, for hvilke der gælder en grænse for forekomsten af stoffet

  Maksimalgrænseværdi
  [mg/kg]

  Beta-assaron

  Alkoholholdige drikkevarer

  1,0

  1-Allyl-4-methoxybenzen

  Mejeriprodukter

  Forarbejdede frugter, grøntsager (inkl. svampe, rødder, knolde, bælgfrugter og bælgplanter), nødder og frø

  Fiskevarer

  Ikke-alkoholholdige drikkevarer

  50

  50

  50

  10

  Hydrogencyanid

  Nougat, marcipan og marcipanerstatning eller lignende varer

  Konserverede stenfrugter

  Alkoholholdige drikkevarer

  50

  5

  35

  Menthofuran

  Konfektureprodukter med mynte/pebermynte, undtagen mikropastiller til at give frisk ånde

  Mikropastiller til at give frisk ånde

  Tyggegummi

  Alkoholholdige drikkevarer med mynte/pebermynte

  500


  3 000

  1 000

  200

  4-Allyl-1,2-dimethoxybenzen

  Mejeriprodukter

  Kød og kødprodukter, herunder fjerkræ og vildt

  Fisk og fiskevarer

  Supper og saucer

  Spiseklare snacks

  Ikke-alkoholholdige drikkevarer

  20

  15

  10

  60

  20

  1

  Pulegon

  Konfektureprodukter med mynte/pebermynte, undtagen mikropastiller til at give frisk ånde

  Mikropastiller til at give frisk ånde

  Tyggegummi

  Ikke-alkoholholdige drikkevarer med mynte/pebermynte

  Alkoholholdige drikkevarer med mynte/pebermynte

  250


  2 000

  350

  20


  100

  Quassin

  Ikke-alkoholholdige drikkevarer

  Bagværk

  Alkoholholdige drikkevarer

  0,5

  1

  1,5

  1-Allyl-3,4-methylendioxybenzen, safrol

  Kød og kødprodukter, herunder fjerkræ og vildt

  Fisk og fiskevarer

  Supper og saucer

  Ikke-alkoholholdige drikkevarer

  15

  15

  25

  1

  Teucrin A

  Alkoholholdige drikkevarer

  2

  Thujon (alfa og beta)

  Alkoholholdige drikkevarer, ikke fremstillet af Artemisia-arter

  Alkoholholdige drikkevarer, fremstillet af Artemisia-arter

  10

  35

  Ændringsforslag

  Stof

  Sammensatte fødevarer, for hvilke der gælder en grænse for forekomsten af stoffet

  Maksimalgrænseværdi
  [mg/kg]

   

   

   

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 5, stk. 2, afsnit 2, ovenfor. En tilsvarende løsning er fastsat i artikel 8 og bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. Del B i bilag III bør stå tom, medmindre autoriteten vurderer, at visse naturligt forekommende uønskede stoffer er potentielt farlige. I givet fald bør Kommissionen fastsætte maksimalgrænseværdier for sådanne stoffer.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

  BEGRUNDELSE

  Aromaer er en del af fødevarernes historie. Ved at tilsætte krydderier har mennesker gennem tiderne forbedret fødevarerne og givet dem individuel karakter. I takt med fødevareteknologiens udvikling har aromaer fået en stadig mere central rolle i fremstillingen af fødevarer, fordi enhver naturlig duft eller smag kan kopieres syntetisk. Aromaer har derfor en høj markedsværdi. Industrielt fremstillede aromaer har længere holdbarhed og kan dermed anvendes på et bredere sortiment af forskellige fødevaretyper.

  Det er i laboratorier indtil nu lykkedes at isolere ca. 2600 molekyler med naturidentiske aromagivende egenskaber. Producenterne kan kombinere disse for at skabe nye smage, herunder endog nogle, som ikke findes i naturen. Vi definerer aromaer som stoffer, der tilsættes fødevarer for at give dem duft eller smag. Aromaer er almindeligvis blandinger af et stort antal aromastoffer, hvis sammensætning som regel er en forretningshemmelighed. Selv fødevareproducenterne ved ikke, hvad de aromaer, de tilsætter deres produkter, er sammensat af.

  Vi betragter den foreslåede forordning som et godt grundlag for en ajourføring og forenkling af den europæiske lovgivning om aromaer. Forslaget giver, under forudsætning af at der er fuld garanti for fødevaresikkerheden og forbrugerbeskyttelsen, industrien mulighed for at videreudvikle teknologien, ligesom det styrker det indre marked. De foreslåede ændringer af forordningens tekst er Parlamentets bidrag til bestræbelserne på at finde den bedst mulige løsning på visse uafklarede spørgsmål, og repræsenterer dets holdning til spørgsmålet om sammenhængen mellem lovgivningen om aromaer og andre EU-politikker på folkesundhedsområdet.

  EU har i forvejen taget initiativ til en forenkling og ajourføring af lovgivningen om tilsætningsstoffer og gør nu det samme med lovgivningen om aromaer, hvortil man - som det fremgår af titlen - har føjet "visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber". Bilag III indeholder en liste over visse ingredienser, som det er forbudt at tilsætte, samt visse andre, som kun må tilsættes inden for visse maksimalgrænser, men denne kategori i forordningen er ikke helt uomstridt. Enhver mulighed for utilsigtede følger i form af uønskede tilsætningsstoffer i fødevarer må udelukkes.

  Ordføreren ser positivt på forenklingen og centraliseringen af godkendelsesproceduren for aromaer, som vil lette byrden for medlemsstaterne og øge retssikkerheden på det indre marked. Ordføreren går også ind for bestemmelsen om, at kun aromaer, som er opført på Fællesskabets positivliste og i givet fald har været underkastet en risikovurdering af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, må markedsføres.

  Endelig støtter ordføreren indførelsen af en udvalgsprocedure i stedet for den nuværende fælles beslutningsprocedure. Dette er et fornuftigt skridt, eftersom den nye komitologiafgørelse giver Europa-Parlamentet mulighed for at tage en procedure op til behandling, hvis det finder det nødvendigt. Dette kræver dog, at den relevante bestemmelse i den foreslåede forordning (artikel 18, stk. 2), der henviser den gamle komitologiafgørelse, erstattes af en ny bestemmelse (artikel 18, stk. 2a), som giver Parlamentet mulighed for kontrollere beslutningstagningen omkring alle de spørgsmål, der er omfattet af den foreslåede forordning.

  Det var fornuftigt at fjerne sondringen mellem "naturlige" og "naturidentiske" (dvs. syntetiske) aromastoffer, eftersom deres molekylestruktur er ens, og fordi det, hvad menneskers indtagelse heraf angår, er stoffets sikkerhed, der tæller, ikke dets oprindelse. En ophævelse af sondringen mellem produktionsmetoder (dvs. fremstilling ad "naturlig" vej eller ved kemisk syntese) afklarer imidlertid ikke det "politiske" spørgsmål om forbrugerbeskyttelse. Forbrugerne ønsker at vide, hvilke grundingredienser en aroma består af, og hvordan den er fremstillet. De kræver derfor en klar og letforståelig mærkning. Den foreslåede forordning søger at imødekomme dette krav i artikel 14, ifølge hvilken en aroma kun må sælges under betegnelsen "naturlig", hvis en vis minimumsprocent af de "naturlige" aromagivende bestanddele er fremstillet ud fra det udgangsmateriale, der henvises til. Artikel 14 synes imidlertid at stå ret alene, da forskellen mellem "naturlige" og "naturidentiske" aromastoffer ikke er omtalt i nogen af definitionerne i artikel 3.

  Et relevant spørgsmål er, om forbrugersundheden på længere sigt er tjent med anvendelse af stadig flere tilsætningsstoffer i fødevarer. Brugen af meget kraftige aromaer for at "sminke" mad af dårlig kvalitet har relevans for EU's aktuelle strategi til bekæmpelse af fedme.

  Ved at anvende en kombination af aromaer kan man dække over en usund sammensætning af forarbejdede fødevarer (med for meget fedt, sukker eller salt). Smage og dufte kan forstærkes og endda gøre forbrugerne afhængige af visse stærkt aromatiserede produkter (eller mærker) og få dem til at gå bort fra den originale, "naturlige" smag eller duft.

  Ordføreren er af den opfattelse, at det med hensyn til aromaer ikke er nok blot at vurdere fødevaresikkerhedens toksikologiske aspekter, som i henhold til den standardiserede godkendelsesprocedure vil henhøre under Fødevaresikkerhedsautoriteten, men at man også bør se på den reelle nødvendighed af at tilsætte aromaer til fødevarer. Hvis man antager, at der er en sammenhæng mellem kostvaner og den stadig stærkere smag og duft, der karakteriserer færdigretter, må man også fokusere på nødvendigheden af at opdrage forbrugerne. Af hensyn til forbrugernes langsigtede interesser vil det være rimeligt, om forordningen kommer til at omfatte kriterier vedrørende de fordele og ulemper, som anvendelsen af aromaer indebærer for forbrugerne.

  Forbrugerne skal have ret til at vælge. De, der foretrækker fødevarer, som ikke er tilsat aroma eller kun er tilsat "naturlige" aromaer, skal have mulighed for at vælge sådanne. Denne mulighed kan bestå i en letforståelig fødevaremærkning, som kan danne grundlag for oplysning af forbrugerne om fordelene ved at vælge fødevarer med færre aromaer som led i tilegnelsen af sunde kostvaner.

  Ordføreren ser positivt på bestemmelsen om, at Kommissionen skal overvåge implementeringen af lovgivningen om aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber på grundlag af regelmæssige indberetninger fra medlemsstaterne, men finder, at indberetningsordningen bør bestå i, at fødevarevirksomhederne rapporterer til medlemsstaterne, som derpå rapporterer til Kommissionen. Ordføreren tilslutter sig også indførelsen af en godkendelsesprocedure for aromaer hidrørende fra genetisk modificerede organismer.

  PROCEDURE

  Titel

  Aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber

  Referencer

  KOM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)

  Dato for høring af EP

  28.7.2006

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ENVI

  5.9.2006

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ITRE

  5.9.2006

  IMCO

  5.9.2006

  AGRI

  5.9.2006

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  ITRE

  4.10.2006

  IMCO

  13.9.2006

  AGRI

  11.9.2006

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Mojca Drčar Murko

  7.11.2006

   

   

  Dato for vedtagelse

  8.5.2007

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  47

  0

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Adam Gierek, Alojz Peterle, Andres Tarand

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Jean-Pierre Audy, Luis Herrero-Tejedor

  Dato for indgivelse

  15.5.2007