MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetuksen (EY) N:o 2232/96 ja direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta

  14.5.2007 - (KOM(2006)0427 – C6‑0259/2006 – 2006/0147(COD)) - ***I

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  Esittelijä: Mojca Drčar Murko

  Menettely : 2006/0147(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0185/2007
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0185/2007
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetuksen (EY) N:o 2232/96 ja direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta

  (KOM(2006)0427 – C6‑0259/2006 – 2006/0147(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0427)[1],

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 37 ja 95 artiklat, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0259/2006),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6‑0185/2007),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Komission tekstiParlamentin tarkistukset

  Tarkistus 1

  JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

  (6) Aromeja ja elintarvikkeiden ainesosia, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, voidaan käyttää vain, jos ne täyttävät tässä asetuksessa vahvistetut vaatimukset. Niiden on oltava turvallisia käyttää, ja siksi tietyille aromeille on tehtävä riskinarviointi ennen kuin niitä voidaan käyttää elintarvikkeissa. Kuluttajia ei saa johtaa harhaan, ja siksi aineiden sisältymisestä elintarvikkeisiin on ilmoitettava asianmukaisilla pakkausmerkinnöillä.

  (6) Aromeja ja elintarvikkeiden ainesosia, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, voidaan käyttää vain, jos ne täyttävät tässä asetuksessa vahvistetut vaatimukset. Niiden on oltava turvallisia käyttää, ja siksi tietyille aromeille on tehtävä riskinarviointi ennen kuin niitä voidaan käyttää elintarvikkeissa. Jos mahdollista, olisi otettava huomioon myös, voiko niistä koitua kielteisiä seurauksia herkille väestöryhmille, mukaan lukien lasten makutottumusten kehittyminen. Kuluttajia ei saa johtaa harhaan, ja siksi aineiden sisältymisestä elintarvikkeisiin on ilmoitettava asianmukaisilla pakkausmerkinnöillä. Kuluttajan harhaanjohtaminen sisältää vähintään mutta ei niihin rajoittuen kysymykset, jotka liittyvät käytettyjen ainesosien luonteeseen, tuoreuteen ja laatuun, tuotteen tai tuotantoprosessin luonnonmukaisuuteen taikka tuotteen ravitsemukselliseen laatuun.

  Tarkistus 2

  JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

  (11) Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi arviointia edellyttävien aromien ja raaka-aineiden riskinarviointi ja hyväksyntä olisi suoritettava elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä annetussa asetuksessa (EY) N:o […] vahvistettua menettelyä noudattaen.

  (11) Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi arviointia edellyttävien aromien ja raaka-aineiden riskinarviointi ja hyväksyntä olisi suoritettava ennalta varautumisen periaatetta ja elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä annetussa asetuksessa (EY) N:o […][8] vahvistettua menettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Ennalta varautumisen periaatteen olisi oltava keskeinen aromien riskinarvioinnissa.

  Tarkistus 3

  JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

  (20) Aromi tai raaka-aine, joka kuuluu muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan, olisi hyväksyttävä kyseisen asetuksen mukaisesti ennen sen hyväksymistä tämän asetuksen mukaisesti.

  (20) Aromin tai raaka-aineen, joka kuuluu muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan, olisi muuntogeenisyyttä koskevan turvallisuusarvioinnin osalta kuuluttava kyseisen asetuksen lupamenettelyn piiriin, mutta aromin tai raaka-aineen lopullinen hyväksyntä olisi myönnettävä tämän asetuksen mukaisesti.

  Or. en

  Tarkistus 4

  JOHDANTO-OSAN 22 KAPPALE

  (22) Tietoja koskevilla vaatimuksilla olisi varmistettava, että kuluttajat eivät tule johdetuiksi harhaan luontaisten aromien valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden osalta. Esimerkiksi jos vanilliinin raaka-aine on saatu puusta, tämä on mainittava.

  (22) Tietoja koskevilla vaatimuksilla olisi varmistettava, että kuluttajat eivät tule johdetuiksi harhaan luontaisten aromien valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden osalta.

  Perustelu

  Jos tällä säännöksellä on tarkoitus selventää, millaisia tietoja on annettava, jotta kuluttajia ei johdettaisi harhaan, yksi esimerkki ei riitä.

  Tarkistus 5

  JOHDANTO-OSAN 22 A KAPPALE (uusi)

   

  (22 a) Elintarvikearomeihin olisi edelleenkin sovellettava pakkausmerkintöjä koskevia yleisiä velvoitteita, jotka on vahvistettu direktiivissä 2000/13/EY ja soveltuvin osin asetuksessa (EY) N:o 1829/2003. Tähän asetukseen olisi lisäksi sisällytettävä erityiset säännökset niiden aromien pakkausmerkinnöistä, jotka myydään sellaisenaan valmistajalle tai kuluttajalle.

  Perustelu

  Elintarvikearomien merkintöjä koskevat säännökset olisi sisällytettävä johdanto-osan kappaleeseen 15 artiklan perustelemiseksi.

  Tarkistus 6

  JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

  (25) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY13 mukaisesti.

  (25) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY13 mukaisesti.

  13 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

  13 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen määräysten kanssa.

  Tarkistus 7

  1 ARTIKLAN 1 KOHTA

  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat aromeja ja elintarvikkeiden ainesosia, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, jotta varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta sekä ihmisten terveyden suojelun ja kuluttajansuojan korkea taso.

  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat aromeja ja elintarvikkeiden ainesosia, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, jotta varmistetaan ihmisten terveyden suojelun ja kuluttajansuojan korkea taso sekä sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

  Perustelu

  EY:n perustamissopimuksen 95 artiklassa, joka on tämän asetuksen oikeusperusta, nostetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta etusijalle ja ihmisten terveyden suojelun ja kuluttajansuojan korkea taso mainitaan vasta toisena. Mutta tämän asetuksen yhteydessä, jolla pannaan täytäntöön elintarvikkeiden turvallisuudesta vuonna 2000 annettu valkoinen kirja, tällainen järjestys voi antaa vaikutelman, että tarkoituksena on ennen kaikkea lisätä kilpailua sisämarkkinoilla ja vasta toissijaisesti suojella ihmisten terveyttä ja kuluttajia.

  Tarkistus 8

  2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

  a) aromeihin, joita käytetään tai on tarkoitus käyttää elintarvikkeissa, lukuun ottamatta savuaromeja, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 2065/2003 soveltamisalaan;

  a) aromeihin, joita käytetään tai on tarkoitus käyttää elintarvikkeissa, sanotun rajoittamatta asetukseen (EY) N:o 2065/2003 sisältyvien tarkempien säännösten soveltamista;

  Perustelu

  Yhdenmukaisuuden ja selkeyden nimissä kaiken aromien turvallisuuteen ja käyttöön liittyvän lainsäädännön olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan. Savuaromeita säädellään jo niitä koskevassa asetuksessa (EY) N:o 2065/2003.

  Tarkistus 9

  2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

  c) elintarvikkeisiin, jotka sisältävät aromeja ja ainesosia, joilla on aromaattisia ominaisuuksia;

  c) elintarvikkeisiin, jotka sisältävät aromeja ja/tai ainesosia, joilla on aromaattisia ominaisuuksia;

  Perustelu

  Ehdotettu sanamuoto ei ole yhdenmukainen liitteen III B osan otsikon ja aromatisoitujen elintarvikkeiden merkintää koskevan 26 artiklan kanssa. Niinpä sanaan "ja" olisi lisättävä sana "tai", sillä muuten sanamuoto jättää soveltamisalan ulkopuolelle elintarvikkeet, jotka sisältävät ainoastaan aromeita, ja elintarvikkeet, jotka sisältävät ainoastaan ainesosia, joilla on aromaattisia ominaisuuksia.

  Tarkistus 10

  2 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

  b) raakoihin ja koostamattomiin elintarvikkeisiin.

  (b) raakoihin ja koostamattomiin elintarvikkeisiin, kuten tuoreisiin tai kuivattuihin yrtteihin ja mausteisiin tai teehen/yrttiteehen sellaisenaan, ei kuitenkaan näihin rajoittuen.

  Perustelu

  Selkeyden parantamiseksi olisi hyödyllistä sisällyttää joitakin esimerkkejä elintarvikkeista, joita pidetään raakoina tai koostamattomina, sillä on epäselvää, missä määrin esimerkiksi yrtti- ja hedelmäteet sekä perinteiset maustesekoitukset kuuluvat asetuksen soveltamisalaan.

  Tarkistus 11

  2 ARTIKLAN 3 KOHTA

  3. Tarvittaessa voidaan päättää 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen siitä, kuuluuko tietty aine tai seos, raaka-aine tai tietyntyyppinen elintarvike tämän asetuksen soveltamisalaan vai ei.

  3. Tarvittaessa voidaan päättää 18 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen siitä, kuuluuko tietty aine tai seos, raaka-aine tai tietyntyyppinen elintarvike tämän asetuksen soveltamisalaan vai ei.

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen määräysten kanssa.

  Tarkistus 12

  3 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHDAN II A ALAKOHTA (uusi)

   

  ii a) joka voi sisältää elintarvikkeita, mukaan lukien elintarvikelisäaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o xxxx/2007 mukaisesti sallitut elintarvikelisäaineet;

  Perustelu

  Ehdotuksessa ei mainita mahdollisuutta lisätä elintarvikkeita ja/tai elintarvikelisäaineita aromeihin. Lisäaineet ja elintarvikkeet ovat kuitenkin tarpeen aromien varastointia ja käyttöä ja näiden tuotteiden liuottamista ja laimentamista varten. Aromit on usein valmistettu niin, että ne sisältävät elintarvikkeiden ainesosia, esim. juustojauhe juusto-sipuli-aromissa.

  Tarkistus 13

  3 ARTIKLAN 2 KOHDAN H ALAKOHTA

  h) ’muulla aromilla’ tarkoitetaan aromia, jota lisätään tai on tarkoitus lisätä elintarvikkeeseen antamaan tuoksua ja/tai makua ja joka ei kuulu b–g alakohdassa esitettyjen määritelmien piiriin;

  h) ’muualla määrittelemättömällä aromilla’ tarkoitetaan aromia, jota lisätään tai on tarkoitus lisätä elintarvikkeeseen antamaan tuoksua ja/tai makua ja joka ei kuulu b–g alakohdassa esitettyjen määritelmien piiriin;

  Perustelu

  "Muun aromin" määritelmä kaipaa täsmennystä.

  Tarkistus 14

  3 ARTIKLAN 2 KOHDAN I ALAKOHTA

  i) ’elintarvikkeen ainesosalla, jolla on aromaattisia ominaisuuksia’ tarkoitetaan muuta sellaista elintarvikkeen ainesosaa kuin aromia, jota voidaan lisätä elintarvikkeeseen pääasiallisena tarkoituksena antaa elintarvikkeelle makua tai muuttaa sen makua;

  i) ’elintarvikkeen ainesosalla, jolla on aromaattisia ominaisuuksia’ tarkoitetaan muuta sellaista elintarvikkeen ainesosaa kuin aromia, jota voidaan lisätä elintarvikkeeseen pääasiallisena tarkoituksena antaa elintarvikkeelle makua tai muuttaa sen makua ja jonka käyttö vaikuttaa huomattavasti aineiden pitoisuuksiin liitteessä III olevassa B osassa tarkoitetuissa koostetuissa elintarvikkeissa;

  Perustelu

  Jotta soveltamisessa säilyy suhteellisuus, soveltamisala ja määritelmä olisi rajoitettava niihin elintarvikkeiden ainesosiin, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, joiden osuutta voidaan pitää merkittävänä. Tämä tarkistus liittyy komission ehdotuksen johdanto-osan 5 kappaleeseen.

  Tarkistus 15

  3 ARTIKLAN 2 KOHDAN K ALAKOHTA

  k) ’soveltuvalla fysikaalisella menetelmällä’ tarkoitetaan fysikaalista menetelmää, jossa aromin komponenttien kemiallista luonnetta ei tarkoituksellisesti muuteta ja jossa ei käytetä singlettihappea, otsonia, epäorgaanisia katalyyttejä, metallikatalyyttejä, organometallisia reagensseja ja/tai ultraviolettisäteilyä.

  k) ’soveltuvalla fysikaalisella menetelmällä’ tarkoitetaan fysikaalista menetelmää, jossa aromin komponenttien kemiallista luonnetta ei tarkoituksellisesti muuteta, sanotun rajoittamatta liitteessä II olevan perinteisiä ruoanvalmistusmenetelmiä koskevan luettelon soveltamista, joissa ei käytetä singlettihappea, otsonia, epäorgaanisia katalyyttejä, metallikatalyyttejä, organometallisia reagensseja ja/tai ultraviolettisäteilyä.

  Tarkistus 16

  3 ARTIKLAN 4 KOHTA

  4. Tarvittaessa voidaan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää siitä, kuuluuko tietty aine johonkin 2 kohdan b–j alakohdassa mainittuun luokkaan vai ei.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen määräysten kanssa.

  Tarkistus 17

  4 ARTIKLAN A ALAKOHTA

  a) Ne eivät käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella aiheuta turvallisuusriskiä kuluttajien terveyden kannalta.

  a) Ne eivät käytettävissä olevien tieteellisten tietojen ja ennalta varautumisen periaatteen perusteella aiheuta turvallisuusriskiä kuluttajien terveyden kannalta.

  Perustelu

  Kuten nykyisessäkin elintarvikelisäaineita koskevassa lainsäädännössä, kuluttajille koituvan selkeän edun on oltava keskeinen vaatimus elintarvike-entsyymien lupamenettelyssä.

  Tarkistus 18

  4 ARTIKLAN B ALAKOHTA

  b) Niiden käyttö ei johda kuluttajaa harhaan.

  b) Niiden käyttö ei johda kuluttajaa harhaan:

   

  – tämä sisältää muun muassa tuotteen ravitsemuksellisen laadun, luonnonmukaisuuden sekä hedelmä- ja vihannessisällön.

  Tarkistus 19

  4 ARTIKLAN B A ALAKOHTA (uusi)

   

  b a) Niiden käytöstä on oltava etua ja hyötyä kuluttajalle.

  Tarkistus 20

  4 ARTIKLAN B B ALAKOHTA (uusi)

   

  b b) On olemassa riittävä tekninen tarve, ja toivottua vaikutusta ei voida saavuttaa mausteilla.

  Tarkistus 21

  5 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

  2. Tiettyjen aromeissa ja elintarvikkeiden ainesosissa, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, luontaisesti esiintyvien aineiden enimmäismäärät liitteessä III olevassa B osassa luetelluissa koostetuissa elintarvikkeissa eivät saa ylittyä siksi, että kyseisissä elintarvikkeissa käytetään aromeja tai ainesosia, joilla on aromaattisia ominaisuuksia.

  2. Kun on tieteellisesti perusteltua uskoa, että tietyt aromeissa ja elintarvikkeiden ainesosissa, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, luontaisesti esiintyvät aineet voivat koostetuissa elintarvikkeissa aiheuttaa turvallisuusriskin kuluttajien terveydelle, komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella viranomaisen antaman lausunnon jälkeen asettaa näille aineille enimmäismäärät, jotka luetellaan liitteessä III olevassa B osassa.

  Perustelu

  Asetuksen soveltamisalaa halutaan laajentaa, niin että se kattaa elintarvikkeiden ainesosat, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, jotta voidaan sen avulla valvoa biologisesti vaikuttavia ainesosia (joitakin aineita, joita esiintyy luontaisesti aromeissa ja elintarvikkeiden ainesosissa, joilla on aromaattisia ominaisuuksia). Jos jotkut luontaisesti esiintyvät, epätoivottavat aineet ovat tieteellisesti perustellusti huolestuttavia kuluttajien terveyden kannalta, komissio voi asettaa enimmäismäärät Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon saatuaan.

  Tarkistus 22

  5 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

   

  2 a. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, enimmäismääriä ei sovelleta, kun koostettu elintarvike ei sisällä lisättyjä aromeja ja ainoat elintarvikkeiden lisäaineet, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, joita siihen on lisätty, ovat tuoreita tai kuivattuja yrttejä ja mausteita.

  Perustelu

  Ks. 2 artiklan 2 kohdan b alakohtaa koskeva tarkistus tuoreista tai kuivatuista yrteistä ja mausteista.

  Tarkistus 23

  5 ARTIKLAN 3 KOHTA

  3. Yksityiskohtaisia sääntöjä 2 kohdan täytäntöönpanoa varten voidaan antaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

  3. Yksityiskohtaisia sääntöjä 2 kohdan täytäntöönpanoa varten voidaan antaa 18 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen määräysten kanssa.

  Tarkistus 24

  7 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 ALAKOHTA

  Tarvittaessa komissio hyväksyy toimenpiteet viranomaisen lausunnon mukaisesti 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Toimenpiteet vahvistetaan tapauksen mukaan liitteissä III, IV ja/tai V.

  Tarvittaessa komissio hyväksyy toimenpiteet viranomaisen lausunnon mukaisesti 18 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Toimenpiteet vahvistetaan tapauksen mukaan liitteissä III, IV ja/tai V.

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen määräysten kanssa.

  Tarkistus 25

  11 ARTIKLA

  Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan kuuluva aromi tai raaka-aine voidaan sisällyttää yhteisön luetteloon vasta sen jälkeen, kun se on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

  Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan kuuluva aromi tai raaka-aine voidaan sisällyttää yhteisön luetteloon tämän asetuksen mukaisesti ainoastaan silloin, jos sillä on asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti myönnetty lupa.

  Perustelu

  Liittyy johdanto-osan 20 kappaletta koskevaan tarkistukseen.

  Tarkistus 26

  13 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

  b) valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoite;

  b) yhteisön alueelle sijoittautuneen valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoite;

  Perustelu

  Olisi varmistettava jäljitettävyys ja sovellettava direktiivissä 2000/13/EY säädettyjä merkintäsäännöksiä, mitä tulee lopulliseen kuluttajaan. Niinpä elintarvikealan toimijan on oltava sijoittautunut yhteisön alueelle.

  Tarkistus 27

  13 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHDAN II ALAKOHTA

  ii) kunkin muun tuotteeseen sisältyvän aineen tai ainesosan nimi tai E-numero;

  ii) kunkin muun tuotteeseen sisältyvän aineen tai ainesosan nimi tai E-numero ja tarvittaessa merkintä "valmistettu muuntogeenisistä organismeista";

  Perustelu

  Merkintää koskevia säännöksiä olisi täsmennettävä, mitä tulee muuntogeenisistä organismeista tuotettuihin entsyymeihin. Tämä on muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun asetuksen (EY) N:o 1829/2003 merkintää koskevien säännösten "viimeisen elävän organismin" käsitteen mukaista.

  Tarkistus 28

  13 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

  e) merkintä sellaisten ainesosien tai ainesosaryhmien enimmäismäärästä, joiden määrä elintarvikkeessa on rajoitettu, ja/tai selkeästi ja helppotajuisesti ilmaistuna muut tiedot, joiden avulla ostaja kykenee noudattamaan tätä asetusta tai muita asiaan liittyviä yhteisön säännöksiä;

  e) merkintä sellaisten ainesosien tai ainesosaryhmien enimmäismäärästä, joiden määrä elintarvikkeessa on rajoitettu, ja/tai selkeästi ja helppotajuisesti ilmaistuna muut tiedot, joiden avulla ostaja kykenee noudattamaan tätä asetusta tai muita asiaan liittyviä yhteisön säännöksiä, asetus (EY) N:o 1829/2003 mukaan luettuna;

  Perustelu

  Koska asetus (EY) N:o 1829/2003 on tärkeä ruoan turvallisuuden kannalta, se on mainittava nimeltä.

  Tarkistus 29

  14 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 ALAKOHTA

  4. Termiä ’luontainen’ voidaan käyttää elintarviketta, elintarvikeryhmää tai kasvi tai eläinperäistä aromilähdettä tarkoittavan viittauksen yhteydessä vain, jos vähintään 90 prosenttia [paino] aromiaineksesta on saatu mainitusta raaka-aineesta.

  4. Termiä ’luontainen’ voidaan käyttää elintarviketta, elintarvikeryhmää tai kasvi tai eläinperäistä aromilähdettä tarkoittavan viittauksen yhteydessä vain, jos vähintään 95 prosenttia [paino] aromiaineksesta on saatu mainitusta raaka-aineesta.

  Perustelu

  90 prosenttia on kuluttajille harhaanjohtavaa. Ehdotettu teksti antaa kuluttajille vaikutelman, että aromi on saatu ennen kaikkea mainitusta tärkeimmästä raaka-aineesta, kun todellisuudessa jäljelle jäävä 10 prosenttia on saatu täysin muista raaka-aineista. Suhteen olisi oltava 95/5.

  Tarkistus 30

  15 ARTIKLAN 1 KOHTA

  1. Kuluttajille myytäviksi tarkoitettuja aromeja saa pitää kaupan vain, jos niiden pakkauksissa on helposti näkyvällä, selvästi luettavalla ja pysyvällä tavalla esitettynä merkintä ”elintarvikekäyttöön” tai ”rajoitettuun elintarvikekäyttöön” taikka tarkempi viittaus tarkoitettuun käyttöön elintarvikkeissa.

  1. Sanotun rajoittamatta direktiivin 2000/13/EY, direktiivin 89/396/ETY ja tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 säännösten soveltamista, kuluttajille myytäviksi tarkoitettuja aromeja saa pitää kaupan vain, jos niiden pakkauksissa on helposti näkyvällä, selvästi luettavalla ja pysyvällä tavalla esitettynä merkintä ”elintarvikekäyttöön” tai ”rajoitettuun elintarvikekäyttöön” taikka tarkempi viittaus tarkoitettuun käyttöön elintarvikkeissa.

  Perustelu

  Kuluttajille myytäväksi tarkoitettujen aromien merkinnät on tehtävä elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä annetun direktiivin 89/396/ETY ja tarvittaessa muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti, kun kyseessä ovat muuntogeenisiä organismeja sisältävät, niistä koostuvat tai niistä tuotetut elintarvikkeet.

  Tarkistus 31

  16 ARTIKLAN 1 KOHTA

  1. Elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on ilmoitettava komissiolle, paljonko aromiaineita lisätään elintarvikkeisiin ja paljonko niitä käytetään yhteisössä vuosittain eri elintarvikeryhmissä.

  1. Aromiaineen valmistajan tai käyttäjän on viipymättä ilmoitettava komissiolle uusista tieteellisistä tai teknisistä tiedoista, jotka ovat valmistajan tai käyttäjän tiedossa ja käytettävissä ja jotka saattavat vaikuttaa aromiaineen turvallisuusarviointiin.

   

  1 a. Kyseistä aromiainetta sisältävän aromin elintarviketeollisuuskäyttäjän ja aromin valmistajan on yhteistyössä ja komission pyynnöstä tiedotettava komissiolle aromiaineen tosiasiallisesta käytöstä. Tässä yhteydessä toimitettuja tietoja käsitellään luottamuksellisina.

  Perustelu

  On erittäin vaikeaa ilmoittaa, paljonko aromiaineita lisätään elintarvikkeisiin ja paljonko niitä käytetään yhteisössä vuosittain eri elintarvikeryhmissä, sillä aromin toimittaja ei välttämättä tiedä, missä elintarvikeryhmissä aromia käytetään eikä myöskään sen tarkkaa määrää. Niinpä tästä tiedosta tuskin on apua aineiden saantia ja turvallisuutta koskevissa arvioinneissa.

  Tarkistus 32

  17 ARTIKLAN 2 KOHTA

  2. Kun viranomaista on kuultu, voidaan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ottaa käyttöön yhteinen menetelmä tietojen keräämiseksi yhteisön luetteloon sisältyvien aromien ja liitteessä III lueteltujen aineiden kulutuksesta ja käytöstä.

  2. Kun viranomaista on kuultu, 18 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen otetaan käyttöön yhteinen menetelmä tietojen keräämiseksi yhteisön luetteloon sisältyvien aromien ja liitteessä III lueteltujen aineiden kulutuksesta ja käytöstä.

  Perustelu

  Yhteinen menetelmä on olennaisen tärkeää, jotta voidaan verrata kerättyjä tietoja eri maiden kertomuksissa. Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen määräysten kanssa.

  Tarkistus 33

  18 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

   

  2 a. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen määräysten kanssa.

  Tarkistus 34

  19 ARTIKLA

  Muutokset, jotka tarvitaan liitteiden II–V mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen, hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

  Muutokset, jotka tarvitaan liitteiden II–V mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen, hyväksytään 18 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen määräysten kanssa.

  Tarkistus 35

  22 ARTIKLAN 3 KOHTA

  3. Siirtymäkauden toimenpiteistä voidaan päättää 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

  3. Siirtymäkauden toimenpiteistä voidaan päättää 18 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen määräysten kanssa.

  Tarkistus 36

  26 ARTIKLA

  Liite III, 1 kohta, 1 luetelmakohta (direktiivi 2000/13/EY)

  – ”aromi(t)” tai aromin tarkempi nimi tai kuvaus, jos aromiaines sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o [...]* [aromeja koskeva asetus] 3 artiklan 2 kohdan b, d, e, g ja h alakohdassa määriteltyjä aromeja;

  – ”aromi(t)” tai aromin tarkempi nimi tai kuvaus, jos aromiaines sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o [...]* [aromeja koskeva asetus] 3 artiklan 2 kohdan b, c, d, e, f, g ja h alakohdassa määriteltyjä aromeja;

  Perustelu

  Käyttäessään "luontaisia aromeja" teollisuus pyrkii korostamaan sitä. Joidenkin tuotemerkintöjen rajoitettu tila voi johtaa siihen, että ainesosaluettelossa käytetään ainoastaan sanaa "aromi". Asetuksessa olisi säilytettävä tämä mahdollisuus.

  Tarkistus 37

  26 ARTIKLA

  Liite III, 1 kohta, 2 luetelmakohta (direktiivi 2000/13/EY)

  – ”savuaromi(t)”, jos aromiaines sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] [aromeja kokeva asetus] 3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa määriteltyjä aromeja.

  - ”savuaromi(t)” tai savuaromi(e)n tarkempi nimi tai kuvaus, jos aromiaines sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] [aromeja kokeva asetus] 3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa määriteltyjä aromeja.

  Perustelu

  Tämä tarkistus antaa mahdollisuuden viitata tiettyyn savuaromiin, niin että kuluttaja saa kunnollista tietoa lohiaromista, pekoniaromista, grilliaromista ja muista vastaavista.

  Tarkistus 38

  26 ARTIKLA

  Liite III, 2 a kohta (uusi) (direktiivi 2000/13/EY)

   

  2 a. Kun kyseessä on aromi, joka on tuotettu asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan kuuluvasta raaka-aineesta, tuotemerkinnässä on oltava merkintä "tuotettu muuntogeenisistä organismeista".

   

  Kun kyseessä on aromi, joka on tuotettu asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan kuuluvan organismin avulla, erityistä merkintää ei vaadita.

  Perustelu

  Merkintää koskevia säännöksiä olisi täsmennettävä, mitä tulee muuntogeenisistä organismeista tai niiden avulla tuotettuihin aromeihin. Tämä on muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun asetuksen (EY) N:o 1829/2003 merkintää koskevien säännösten "viimeisen elävän organismin" käsitteen mukaista.

  Tarkistus 39

  27 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

   

  Ennen edellä mainittuja päivämääriä markkinoille lainmukaisesti saatettuja aromeja ja elintarvikkeita voidaan käyttää, kunnes niiden varastot loppuvat.

  Tarkistus 40

  LIITE III, OSA B

  Komission ehdotuksen teksti

  Aineen nimi

  Koostettu elintarvike, jossa aineen määrä on rajoitettu

  Enimmäismäärä [mg/kg]

  Beta-asaroni

  Alkoholijuomat

  1,0

  1-allyyli-4-metoksibentseeni

  Maitotuotteet

  Hedelmä- ja vihannesjalosteet (mukaan luettuina sienet, juuret, mukulat ja palkokasvit) sekä pähkinät ja siemenet

  Kalatuotteet

  Alkoholittomat juomat

  50

  50

  50

  10

  Syaani­vetyhappo

  Nougat, marsipaani tai sen korvikkeet tai vastaavat valmisteet

  Säilötyt kivihedelmät

  Alkoholijuomat

  50

  5

  35

  Mentofuraani

  Minttua tai piparminttua sisältävät makeiset, lukuun ottamatta hengityksen raikastamiseen käytettäviä erityisen pienikokoisia makeisia

  Hengityksen raikastamiseen käytettävät erityisen pienikokoiset makeiset

  Purukumi

  Minttua tai piparminttua sisältävät alkoholijuomat

  500


  3000

  1000

  200

  4-allyyli-1,2-dimetoksibentseeni

  Maitotuotteet

  Liha ja lihatuotteet, mukaan luettuna siipikarjan ja riistaeläinten liha

  Kala ja kalavalmisteet

  Keitot ja kastikkeet

  Pikkusuolaiset, jotka ovat valmiita nautittaviksi

  Alkoholittomat juomat

  20

  15

  10

  60

  20

  1

  Pulegoni

  Minttua tai piparminttua sisältävät makeiset, lukuun ottamatta hengityksen raikastamiseen käytettäviä erityisen pienikokoisia makeisia

  Hengityksen raikastamiseen käytettävät erityisen pienikokoiset makeiset

  Purukumi

  Minttua tai piparminttua sisältävät alkoholittomat juomat

  Minttua tai piparminttua sisältävät alkoholijuomat

  250


  2000

  350

  20

  100

  Kvassiini

  Alkoholittomat juomat

  Leipomatuotteet

  Alkoholijuomat

  0,5

  1

  1,5

  1-allyyli-3,4-metyleeni­dioksi­bentseeni, safroli

  Liha ja lihatuotteet, mukaan luettuna siipikarjan ja riistaeläinten liha

  Kala ja kalavalmisteet

  Keitot ja kastikkeet

  Alkoholittomat juomat

  15

  15

  25

  1

  Teucrin A

  Alkoholijuomat

  2

  Tujonit (alfa ja beta)

  Alkoholijuomat, lukuun ottamatta Artemisia-suvun kasveista valmistettuja

  Artemisia-suvun kasveista valmistetut alkoholijuomat

  10

  35

  Parlamentin tarkistus

  Aineen nimi

  Koostettu elintarvike, jossa aineen määrä on rajoitettu

  Enimmäismäärä [mg/kg]

   

   

   

   

   

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy 5 artiklan 2 kohdan 2 alakohtaa koskevaan tarkistukseen. Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun asetuksen (EY) N:o 1925/2006 8 artiklassa ja liitteessä III säädetään samanlaisesta ratkaisusta. Liitteessä III oleva B osa pysyy tyhjänä, kunnes viranomainen on arvioinut tiettyjen luontaisesti esiintyvien epätoivottavien aineiden mahdollisen haitallisuuden. Tällöin komissio päättää näiden aineiden enimmäismääristä.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  PERUSTELUT

  Aromit kuuluvat ihmisravinnon historialliseen kehitykseen. Lisäämällä mausteita ihmiset ovat parantaneet ruoan makua ja tehneet siitä tunnistettavan. Elintarvikkeiden teknisen kehityksen myötä aromeilla on nykyisessä elintarviketuotannossa hyvin keskeinen merkitys, sillä on mahdollista jäljitellä keinotekoisesti mitä tahansa luontaista tuoksua tai makua, minkä vuoksi aromeilla on huomattava markkina-arvo. Teollisesti tuotettuja aromeja on helppo varastoida ja koska niitä on saatavilla koko vuoden, raaka-aineiden tuoreudella on yhä vähemmän merkitystä.

  Tähän mennessä laboratorioissa on eristetty 2 600 molekyyliä, joilla on luontaisen kaltaisia aromaattisia ominaisuuksia. Valmistajat yhdistelevät niitä keskenään ja luovat uusia makuja, myös sellaisia, joita luonnossa ei ole. Aromit, jotka määritellään tuoksun tai maun antajiksi ruokalajeissa, ovat useiden aromaattisten valmisteiden sekoituksia, joiden koostumus on yleensä liikesalaisuus. Edes elintarvikkeiden valmistajat eivät tiedä, mistä koostuvat aromit, joita he laittavat tuotteisiinsa.

  Esittelijän mielestä asetusehdotus on hyvä pyrkimys aromeita koskevan yhteisön lainsäädännön nykyaikaistamiseen ja yksinkertaistamiseen. Edellyttäen, että taataan kaikkien elintarvikkeiden turvallisuus ja kuluttajansuoja, ehdotus antaa mahdollisuuden teollisten aromien tekniselle kehitykselle jatkossakin ja vahvistaa sisämarkkinoita. Ehdotetut muutokset asetusehdotuksen tekstiin ovat parlamentin pyrkimys ratkaista parhaalla mahdollisella tavalla jotkut vielä avoimet kysymykset ja ne edustavat lisäksi parlamentin kantaa aromeita koskevan lainsäädännön ja muiden ihmisten terveyteen liittyvien eurooppalaisten politiikkojen yhteyteen.

  Samanaikaisesti lisäainelainsäädännön kanssa EU yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa aromeja koskevaa lainsäädäntöä, joihin lisätään – myös asetuksen nimessä – "tietyt ainesosat, joilla on aromaattisia ominaisuuksia". Huolimatta siitä, että liitteeseen III sisältyy luettelo joistakin kielletyistä elintarvikkeiden ainesosista tai että joillekin muille yhdisteille asetetaan enimmäistasot, tämä asetuksen luokka ei ole aivan ongelmaton. On suljettava pois mahdollisuus, että tämän vuoksi ruokaan voi joutua haitallisia ainesosia.

  Esittelijä pitää myönteisenä aromien lupamenettelyn yksinkertaistamista ja keskittämistä, sillä se tuo helpotusta jäsenvaltioille ja lisää oikeudellista varmuutta sisämarkkinoilla. Esittelijä on samaa mieltä siitä, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen suorittaman riskinarvioinnin jälkeen markkinoille voidaan laskea ne aromit, jotka sisällytetään yhteisön luetteloon.

  Esittelijä on samaa mieltä myös asetuksen komitologiamenettelystä, jolla korvataan nykyinen yhteispäätösmenettely. Muuttaminen on asianmukaista erityisesti, kun otetaan huomioon uusi komitologiamenettely, joka antaa Euroopan parlamentille jatkossa mahdollisuuden osallistua menettelyyn, jos se katsoo sen olevan tarpeen. Tämä tarkoittaa, että asetusehdotuksen asiaa koskeva artikla, jossa viitataan vanhaan komitologiamenettelyyn (18 artiklan 2 kohta), on korvattava uudella (18 artiklan 2 a kohta) ja varmistettava, että parlamentilla on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon kaikilla aloilla, jotka asetusehdotus kattaa.

  Molekyylien identtinen kemiallinen koostumus huomioon ottaen on aiheellista poistaa aromiaineiden jako "luontaisiin" ja "luontaisen kaltaisiin" (synteettisiin), sillä ihmisravinnossa tärkeää on aineiden turvallisuus eikä niiden alkuperä. Valmistustapaan ("luonnollinen" prosessi tai kemiallinen synteesi) perustuvan jaon poistaminen ei kuitenkaan poista "poliittista" kysymystä kuluttajansuojasta. Kuluttajat haluavat tietää, mistä perusraaka-aineista aromit valmistetaan ja millä menetelmillä ja vaativat näin ollen selkeitä ja ymmärrettäviä elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä. Asetusehdotuksessa käsitellään näitä vaatimuksia 14 artiklassa, jossa säädetään tärkeimmästä raaka-aineesta saadusta "luontaisten" aromiaineiden vähimmäisosuudesta, jotta aromia voidaan markkinoida luontaisena. Vaikuttaa tosin siltä, että 14 artikla eroaa muusta tekstistä, sillä 3 artiklassa, jossa ovat määritelmät, ei mainita eroa "luontaisten" ja "luontaisen kaltaisten" aromiaineiden välillä.

  Kun ajatellaan kuluttajien terveyttä pidemmällä aikavälillä, on pohdittava, onko järkevää käyttää yhä enemmän lisäaineita elintarvikkeissa. Voimakkaiden aromien käyttö, jolla peitetään elintarvikkeiden huonoa laatua, koskee EU:n nykyistä strategiaa ylipainoisuuden torjumiseksi.

  Aromiyhdisteillä on mahdollista peittää elintarvikkeiden epäterveellistä koostumusta (liikaa rasvaa, sokeria tai suolaa) tai elintarvikkeiden huonoa laatua. Makua ja tuoksua voidaan vahvistaa, saada aikaan jopa kuluttajien riippuvuus yksittäisistä voimakkaasti aromatisoiduista tuotteista (tai tavaramerkeistä) ja vierottaa heidät alkuperäisistä, "luonnollisista" mauista ja tuoksuista.

  Esittelijä katsoo, että aromien ollessa kyseessä ei riitä, että otetaan huomioon ruoan turvallisuuden toksikologinen puoli, joka yhtenäisen lupamenettelyn puitteissa uskotaan EFSA:lle, vaan on tärkeää, että myös arvioidaan todelliset tarpeet aromien lisäämiselle elintarvikkeisiin. Jos olemme yksimielisiä siitä, että on olemassa yhteys ruokailutapojen ja valmisruokien yhä vahvempien makujen ja hajujen välillä, on tärkeää muistuttaa myös kuluttajavalistuksen merkityksestä. Kuluttajien pitkän aikavälin etujen kannalta on aiheellista, että asetuksessa vahvistetaan vaatimukset aromien käytöstä kuluttajille koituvista hyödyistä ja eduista.

  Kuluttajilla on oltava oikeus valita. Heillä, jotka haluavat nauttia aromatisoimattomia elintarvikkeita tai jotka haluavat käyttää ainoastaan "luontaisista" aineista saatuja aromeja, on voitava olla tämä mahdollisuus. Tämä voidaan varmistaa merkitsemällä elintarvikkeet ymmärrettävästi, mikä on perusta tietojen antamiselle kuluttajille vähemmän aromatisoitujen elintarvikkeiden hyödyistä terveiden ruokailutapojen yhteydessä.

  Esittelijä pitää myönteisenä säännöstä, jonka mukaisesti komissio jäsenvaltioiden säännöllisesti esittämien raporttien pohjalta seuraa aromeja tai elintarvikkeen ainesosia, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Esittelijä katsoo kuitenkin, että tätä raportointia olisi säädeltävä niin, että elintarvikealan toimijoiden olisi raportoitava jäsenvaltiolleen ja nämä edelleen raportoisivat komissiolle. Esittelijä on yhtä mieltä myös asetuksessa esitetystä hyväksyntämenettelystä aromeille, jotka saadaan muuntogeenisistä organismeista.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Elintarvikkeissa käytettävät aromit ja ainesosat, joilla on aromaattisia ominaisuuksia

  Viiteasiakirjat

  KOM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  28.7.2006

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  5.9.2006

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  5.9.2006

  IMCO

  5.9.2006

  AGRI

  5.9.2006

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ITRE

  4.10.2006

  IMCO

  13.9.2006

  AGRI

  11.9.2006

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Mojca Drčar Murko

  7.11.2006

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  8.5.2007

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  47

  0

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Adam Gierek, Alojz Peterle, Andres Tarand

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Jean-Pierre Audy, Luis Herrero-Tejedor