Ziņojums - A6-0185/2007Ziņojums
A6-0185/2007

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aromatizētājiem un dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas produktiem un uz tiem un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1576/89, Padomes Regulas (EEK) Nr. 1601/91, Regulas (EK) Nr. 2232/96 un Direktīvas 2000/13/EK grozījumiem

14.5.2007 - (COM(2006)0427 – C6‑0259/2006 – 2006/0147(COD)) - ***I

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referente: Mojca Drčar Murko

Procedūra : 2006/0147(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0185/2007

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aromatizētājiem un dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas produktiem un uz tiem un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1576/89, Padomes Regulas (EEK) Nr. 1601/91, Regulas (EK) Nr. 2232/96 un Direktīvas 2000/13/EK grozījumiem

(COM(2006)0427 – C6‑0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0427)[1],

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 37. un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam iesniedza priekšlikumu (C6‑0259/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6‑0185/2007),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

6. APSVĒRUMS

(6) Aromatizētāji un pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām var tikai izmantot tad, ja tās atbilst šajā regulā noteiktajiem kritērijiem. Izmantojot aromatizētājus, tiem ir jābūt drošiem un tāpēc pirms noteiktiem aromatizētājiem piešķirt atļauju izmantošanai pārtikas produktos, tiem jāveic riska novērtēšana. Tie nedrīkst maldināt patērētājus, un tāpēc vienmēr ar atbilstošu marķējumu jānorāda, ka tie ir pievienoti pārtikas produktos.

(6) Aromatizētājus un pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām var izmantot tikai tad, ja tās atbilst šajā regulā noteiktajiem kritērijiem. Izmantojot aromatizētājus, tiem ir jābūt drošiem, un tāpēc, pirms noteiktiem aromatizētājiem piešķirt atļauju izmantošanai pārtikas produktos, tiem jāveic riska novērtēšana. Cik vien iespējams, ir jāpievērš uzmanība tam, vai minētās vielas neizraisa negatīvas sekas neaizsargātām grupām, tostarp uz garšas izjūtas attīstību bērniem. Tie nedrīkst maldināt patērētājus, un tāpēc vienmēr ar atbilstošu marķējumu jānorāda, ka tie ir pievienoti pārtikas produktos. Patērētāju maldināšana attiecas uz jautājumiem (bet neierobežojas ar tiem) saistībā ar izmantoto sastāvdaļu svaigumu, to kvalitāti, produkta vai ražošanas procesa dabīgumu vai produkta uzturvērtību.

Grozījums Nr. 2

11. APSVĒRUMS

(11) Saskaņotības nodrošināšanai riska novērtēšana, kā arī aromatizētāju un izejvielu apstiprināšana, kurām nepieciešams novērtējums, jāveic saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulā (EK) Nr. [...], ar kuru izveido kopēju apstiprinājuma procedūru pārtikas produktu piedevām, pārtikas produktu fermentiem un pārtikas produktu aromatizētājiem.

(11) Saskaņotības nodrošināšanai riska novērtēšana, kā arī aromatizētāju un izejvielu apstiprināšana, kurām nepieciešams novērtējums, jāveic saskaņā ar piesardzības principu un saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulā (EK) Nr. [...], ar kuru izveido kopēju apstiprinājuma procedūru pārtikas produktu piedevām, pārtikas produktu fermentiem un pārtikas produktu aromatizētājiem.

Pamatojums

Piesardzības principam ir jābūt galvenajam aromatizētāju riska novērtēšanas principam.

Grozījums Nr. 3

20. APSVĒRUMS

(20) Aromatizētāji vai izejmateriāli, kas tiek iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulas (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību piemērošanas jomā, jāapstiprina saskaņā ar minēto regulu pirms to apstiprināšanas saskaņā ar šo regulu.

20) Aromatizētāji vai izejmateriāli, kas tiek iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulas (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību piemērošanas jomā, jāapstiprina saskaņā ar procedūru minētajā regulā attiecībā uz ģenētiskās modifikācijas drošības novērtēšanu, taču galīgā aromatizētāju vai izejmateriālu apstiprināšana notiek saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr. 4

22. APSVĒRUMS

(22) Īpašas informācijas prasības nodrošina, lai patērētāji netiek maldināti par dabīgu aromatizētāju ražošanai izmantotiem izejmateriāliem. Piemēram, jānorāda no augiem iegūtā vanilīna avots.

(22) Īpašas informācijas prasības nodrošina, lai patērētāji netiek maldināti par dabīgu aromatizētāju ražošanai izmantotiem izejmateriāliem.

Pamatojums

Ja šā ievadnoteikuma nolūks ir precizēt informāciju, kura jāsniedz, lai nodrošinātu, ka patērētāji netiek maldināti, nav pietiekami dot tikai vienu piemēru.

Grozījums Nr. 5

22.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(22a) Attiecībā uz pārtikas aromatizētājiem jāsaglabā vispārējās marķēšanas prasības, kā noteikts Direktīvā 2000/13/EK un attiecīgos gadījumos Regulā (EK) Nr. 1829/2003. Turklāt šajā regulā jāiekļauj īpaši marķēšanas noteikumi attiecībā uz aromatizētājiem, kurus kā tādus pārdod ražotājiem vai gala patērētājiem.

Pamatojums

Lai pamatotu 15. pantu, nepieciešams šajā apsvērumā iekļaut noteikumus, ko piemēro pārtikas aromatizētājiem.

Grozījums Nr. 6

25. APSVĒRUMS

(25) Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie pasākumi ir jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar kuru nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību13.

13 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(25) Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību13.

13 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 7

1. PANTA 1. DAĻA

Šajā regulā paredzēti noteikumi par aromatizētājiem un pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas produktos un uz tiem, lai nodrošinātu efektīvāku iekšējā tirgus funkcionēšanu un augsta līmeņa cilvēku veselības un patērētāju aizsardzību.

Šajā regulā paredzēti noteikumi par aromatizētājiem un pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas produktos un uz tiem, lai nodrošinātu cilvēku veselības un patērētāju tiesību augsta līmeņa aizsardzību un efektīvu iekšējā tirgus funkcionēšanu.

Pamatojums

EK līguma 95. pantā, kas ir šīs regulas juridiskais pamats, vispirms minēta iekšējā tirgus efektīva funkcionēšana un pēc tam cilvēku veselības un patērētāju tiesību augsta līmeņa aizsardzība. Taču saistībā ar šo regulu, ar kuru īsteno 2000. gada Baltās grāmatas par pārtikas nekaitīgumu mērķus, šāda secība varētu radīt iespaidu, ka minētā regula galvenokārt paredzēta iekšējā tirgus konkurences veicināšanai un ka cilvēku veselības un patērētāju tiesību aizsardzības jautājums ir otršķirīgs.

Grozījums Nr. 8

2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

a) aromatizētājiem, kurus izmanto vai kas paredzēti izmantošanai pārtikas produktos vai uz tiem, izņemot kūpināšanas aromatizētājus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 2065/2003;

a) aromatizētājiem, kurus izmanto vai kas paredzēti izmantošanai pārtikas produktos vai uz tiem, neskarot sīkāk izstrādātus nosacījumus, kurus paredz Regula (EK) Nr. 2065/2003;

Pamatojums

Konsekvences un skaidrības labad visi tiesību akti, kuri attiecas uz aromatizētāju nekaitīgumu un lietojumu, jāiekļauj šīs regulas jomā. Uz kūpināšanas aromatizētājiem jau attiecas īpaši noteikumi Regulā (EK) Nr. 2065/2003.

Grozījums Nr. 9

2. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

c) pārtikas produktiem ar aromatizētājiem un pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām;

c) pārtikas produktiem ar aromatizētājiem un/vai pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām;

Pamatojums

Ierosinātais formulējums nav atbilstīgs III pielikuma B daļas virsrakstam un 26. pantam attiecībā uz aromatizētāju apzīmēšanu sastāvdaļu sarakstā. Tāpēc nepieciešams vārdam „un” pievienot „vai”, jo pretējā gadījumā formulējums neattieksies uz pārtikas produktiem, kuru sastāvā ir tikai aromatizētāji, un uz tiem, kuru sastāvā ir tikai pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām.

Grozījums Nr. 10

2. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

b) pārtikas produktu izejvielām un pārtikas produktiem ar tikai vienu sastāvdaļu.

b) pārtikas produktu izejvielām un pārtikas produktiem ar tikai vienu sastāvdaļu, tai skaitā, bet ne tikai svaigiem vai kaltētiem garšaugiem un garšvielām vai tējas/zāļu uzlējumiem kā tādiem.

Pamatojums

Lielākas precizitātes labad būtu lietderīgi iekļaut dažus piemērus par pārtikas produktiem, kuri uzskatāmi par pārtikas produktu izejvielām vai pārtikas produktiem ar tikai vienu sastāvdaļu, jo nav skaidrs, kā šīs regulas darbības jomā iekļausies, piemēram, zāļu un augļu tējas un tradicionālie garšvielu maisījumi. Pierādīts, ka garšaugam kopumā var nebūt tāda pati toksikoloģiska iedarbība kā kādai no tā sastāvdaļām. Ja nosaka šādu sastāvdaļu maksimāli pieļaujamo daudzumu, tiek pieļauta iespēja plašāk lietot zāļu ekstraktus, un nav skaidrs, vai tas pastiprinās patērētāju tiesību aizsardzību.

Grozījums Nr. 11

2. PANTA 3. PUNKTS

3. Nepieciešamības gadījumā saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt lēmumu par to, vai minētā viela, vielas maisījums, pārtikas produkta sastāvdaļa vai veids iekļaujams jomā, uz kuru attiecas šī regula.

3. Nepieciešamības gadījumā saskaņā ar 18. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru var pieņemt lēmumu par to, vai minētā viela, vielas maisījums, pārtikas produkta sastāvdaļa vai veids iekļaujams jomā, uz kuru attiecas šī regula.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 12

3. PANTA 2. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA IIA) DAĻA (jauna)

 

iia) kuru sastāvā ir pārtika, tostarp pārtikas piedevas, kā atļauts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. xxxx/2007 par pārtikas piedevām;

Pamatojums

Priekšlikumā netiek minēta iespēja pievienot aromatizētājiem pārtiku un/vai pārtikas piedevas. Taču piedevas un pārtikas produkti ir nepieciešami, lai uzglabātu un lietotu aromatizētājus, kā arī lai šķīdinātu un atšķaidītu šos produktus. Daudzos gadījumos aromatizētāji ir saliktas vielas, kuru sastāvā ir pārtikas sastāvdaļas, piemēram, siera un sīpolu aromatizētājā tāds ir siera pulveris.

Grozījums Nr. 13

3. PANTA 2. PUNKTA H) APAKŠPUNKTS

h) „citi aromatizētāji” ir aromatizētāji, kas pievienoti vai paredzēti pievienošanai pārtikas produktiem, lai tiem piedotu smaržu un/vai garšu, un kas nav iekļauti definīcijas b) līdz g) punktā;

h) „citur neminēti aromatizētāji” ir aromatizētāji, kas pievienoti vai paredzēti pievienošanai pārtikas produktiem, lai tiem piedotu smaržu un/vai garšu, un kas nav iekļauti definīcijas b) līdz g) apakšpunktā;

Pamatojums

Nepieciešams precizējums definīcijai „citi aromatizētāji”.

Grozījums Nr. 14

3. PANTA 2. PUNKTA I) APAKŠPUNKTS

i) „pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām” ir pārtikas produktu tādas sastāvdaļas, kas nav aromatizētāji un kurus var pievienot pārtikas produktiem tikai tāpēc, lai piedotu tiem aromātu, vai to izmainītu;

i) „pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām” ir pārtikas produktu tādas sastāvdaļas, kas nav aromatizētāji un kurus var pievienot pārtikas produktiem tikai tāpēc, lai piedotu tiem aromātu, vai to izmainītu, un kuru lietojums ievērojami ietekmē to vielu klātesamību salikta sastāva pārtikas produktos, kā norādīts III pielikuma B daļā;

Pamatojums

Lai saglabātu samērību piemērošanā, jomā un definīcijā jānodala tās pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām, kuru iedarbība lietojumā tiek uzskatīta par stipri izteiktu. Šis grozījums ir saistīts ar Komisijas ieteikto 5. apsvēruma tekstu.

Grozījums Nr. 15

3. PANTA 2. PUNKTA K) APAKŠPUNKTS

k) „atbilstošs fizikāls process” ir tāds fizikāls process, kurā nenotiek aromatizētāju sastāvdaļu apzināta ķīmiskā sastāva pārveidošana, un kurā neizmanto skābekli (O2), ozonu, neorganisku vielu vai metālu katalizatorus, metālorganiskus reaģentus un/vai UV starojumu.

k) „atbilstošs fizikāls process” ir tāds fizikāls process, kurā nenotiek aromatizētāju sastāvdaļu apzināta ķīmiskā sastāva pārveidošana, neskarot tos pārtikas produktu gatavošanas tradicionālos procesus II pielikuma sarakstā, kuros neizmanto skābekli (O2), ozonu, neorganisku vielu katalizatorus, metālorganiskus reaģentus un/vai UV starojumu.

Grozījums Nr. 16

3. PANTA 4. PUNKTS

4. Nepieciešamības gadījumā saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt lēmumu, vai kokrētā viela iekļaujama kādā no 2. punkta b) līdz j) apakšpunktā minētajām kategorijām.

svītrots

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 17

4. PANTA A) APAKŠPUNKTS

 

 

a) pamatojoties uz esošiem zinātniskajiem pierādījumiem, tie ir patērētāju veselībai nekaitīgi;

a) pamatojoties uz esošiem zinātniskajiem pierādījumiem un piesardzības principu, tie ir patērētāju veselībai nekaitīgi;

 

 

 

 

 

 

Pamatojums

Tāpat kā pašreizējos tiesību aktos par pārtikas piedevām vienai no galvenajām prasībām pārtikas fermentu apstiprināšanas procesā ir jābūt prasībai par skaidru labumu patērētājiem.

Grozījums Nr. 18

4. PANTA B) APAKŠPUNKTS

b) to izmantošana nemaldina patērētājus.

b) to izmantošana nemaldina patērētājus, piemēram, attiecībā uz produkta uzturvērtību, dabīgumu, kā arī augļu un dārzeņu sastāvu tajā;

 

 

 

 

Grozījums Nr. 19

4. PANTA BA) APAKŠPUNKTS (jauns)

 

 

 

ba) patērētāji gūst priekšrocības un labumu no to lietojuma;

 

 

Grozījums Nr. 20

4. PANTA BB) APAKŠPUNKTS (jauns)

 

 

 

 

 

 

 

bb) ir radusies pamatota tehnoloģiska nepieciešamība, un vēlamo rezultātu nevar sasniegt, izmantojot garšvielas.

 

 

Grozījums Nr. 21

5. PANTA 2. PUNKTA 1. DAĻA

2. Maksimālais dažu tādu vielu saturs, kas ir aromatizētāju un pārtikas produktu ar aromatizētāju īpašībām dabīga sastāvdaļa, III pielikuma B daļā minētajos salikta sastāva pārtikas produktos nedrīkst tikt pārsniegts, izmantojot aromatizētājus un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām pārtikas produktos vai uz tiem.

2. Ja pastāv zinātniski pamatotas bažas, ka dažas tādas vielas, kas ir aromatizētāju un pārtikas produktu ar aromatizētāju īpašībām dabīga sastāvdaļa, salikta sastāva pārtikas produktos var radīt risku patērētāju veselībai, Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju vai pēc savas ierosmes, saskaņā ar Iestādes atzinumu var noteikt šo vielu maksimālo saturu un iekļaut tās sarakstā III pielikuma B daļā.

Pamatojums

Regulas jomas paplašināšanas nolūks, iekļaujot pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām, ir palīdzēt bioloģiski aktīvo vielu kontrolē (aromatizētājos un pārtikas sastāvdaļās ar aromatizētāju īpašībām dabīgi sastopamas noteiktas vielas). Ja par kādām nevēlamām vielām, kas dabīgi sastopamas minētajās pārtikas sastāvdaļās, radušās zinātniski pamatotas bažas saistībā ar patērētāju veselību, Komisija saskaņā ar EFSA atzinumu var noteikt attiecīgo vielu maksimālo saturu.

Grozījums Nr. 22

5. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

 

2.a Atkāpjoties no 2. punkta, maksimālais saturs neattiecas uz salikta sastāva pārtikas produktiem, kuriem nav pievienoti aromatizētāji un kuros kā vienīgās pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām ir pievienoti svaigi vai kaltēti garšaugi un garšvielas.

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 2. panta 2. punkta c) apakšpunkta grozījumam par svaigiem vai kaltētiem garšaugiem un garšvielām.

Grozījums Nr. 23

5. PANTA 3. PUNKTS

3. Sīki izstrādātus noteikumus par šā panta 2. punkta īstenošanu var pieņemt saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

3. Sīki izstrādātus noteikumus par šā panta 2. punkta īstenošanu var pieņemt saskaņā ar 18. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 24

7. PANTA 2. PUNKTA 2. DAĻA

Nepieciešamības gadījumos pēc Iestādes atzinuma Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem atbilstošus pasākumus. Šādus pasākumus nosaka attiecīgi III, IV un/vai V pielikumā.

Nepieciešamības gadījumos pēc Iestādes atzinuma Komisija saskaņā ar 18. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem atbilstošus pasākumus. Šādus pasākumus nosaka attiecīgi III, IV un/vai V pielikumā.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 25

11. PANTS

Aromatizētājus un izejmateriālus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1829/2003, var iekļaut Kopienas sarakstā tikai pēc to apstiprināšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 7. pantā minēto procedūru.

Aromatizētājus un izejmateriālus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1829/2003, var iekļaut Kopienas sarakstā saskaņā ar šo regulu tikai tad, ja apstiprināšana notiek saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003.

Pamatojums

Saistīts ar 20. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 26

13. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

b) ražotāja, iepakotāja, vai pārdevēja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese;

b) ražotāja, iepakotāja vai pārdevēja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese, kā noteikts saskaņā ar Kopienas noteikumiem;

Pamatojums

Jānodrošina izsekojamība un attiecībā uz gala patērētāju Direktīvā 2000/13/EK paredzēto marķēšanas noteikumu piemērošana. Tāpēc ES līmenī jāizveido pārtikas ražotāju iestāde.

Grozījums Nr. 27

13. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTA  II) DAĻA

ii) visu pārējo vielu vai materiālu nosaukumi, kas ietilpst produktā, vai attiecīgos gadījumos to E numurs;

ii) visu pārējo vielu vai materiālu nosaukumi, kas ietilpst produktā, to E numurs un attiecīgos gadījumos norāde „ražoti no ĢMO”;

Pamatojums

Jāprecizē marķēšanas noteikumi attiecībā uz fermentiem, kuri ražoti no ĢMO. Tas ir saskaņā ar „pēdējā dzīvā organisma” jēdzienu, ar ko nosaka marķēšanas noteikumus, Regulā (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību.

Grozījums Nr. 28

13. PANTA 1. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS

e) katras tādas sastāvdaļas vai sastāvdaļu grupas maksimālais daudzums, uz ko attiecas kvantitatīvi ierobežojumi pārtikas produktā, un/vai attiecīga informācija skaidrā un viegli saprotamā veidā, kas ļauj pircējam nodrošināt, lai netiktu pārkāpta šīs regulas vai kādi citi Kopienas tiesību akti, kas uz to attiecas;

e) katras tādas sastāvdaļas vai sastāvdaļu grupas maksimālais daudzums, uz ko attiecas kvantitatīvi ierobežojumi pārtikas produktā, un/vai attiecīga informācija skaidrā un viegli saprotamā veidā, kas ļauj pircējam nodrošināt, lai netiktu pārkāpta šī regula vai kādi citi Kopienas tiesību akti, kas uz to attiecas, tostarp Regula (EK) Nr. 1829/2003;

Pamatojums

Ņemot vērā nozīmīgumu, kāds ir Regulai (EK) Nr. 1829/2003 saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, tā ir skaidri jānorāda.

Grozījums Nr. 29

14. PANTA 4. PUNKTA 1. DAĻA

4. Terminu „dabīgs” var izmantot tikai norādot pārtikas produktu, pārtikas produktu kategoriju, augu vai dzīvnieku izcelmes aromatizētāju izejmateriālu, ja vismaz 99 % (pēc masas) aromatizējošās sastāvdaļas iegūti no attiecīgi norādītā izejmateriāla.

4. Terminu „dabīgs” var izmantot, tikai norādot pārtikas produktu, pārtikas produktu kategoriju, augu vai dzīvnieku izcelmes aromatizētāju izejmateriālu, ja vismaz 95 % (pēc masas) aromatizējošās sastāvdaļas iegūti no attiecīgi norādītā izejmateriāla.

Pamatojums

Attiecība 90:10 varētu maldināt patērētājus. Ierosinātais teksts varētu patērētājiem radīt iespaidu, ka aromatizētājs sākotnēji ir iegūts no galvenās sastāvdaļas, uz kuru norādīts, turpretī 10 % produkta iegūts no pavisam atšķirīga izejmateriāla. Attiecībai jābūt 95:5. (Ierosinātajā tekstā latviešu valodas versijā kļūda — 90 % vietā 99 %. Tulk. piez.).

Grozījums Nr. 30

15. PANTA 1. PUNKTS

1. Neskarot Direktīvu 2000/13/EK, aromatizētājus, kas paredzēti pārdošanai gala patērētājam, var laist tirgū, ja uz to iepakojuma ir labi redzams, salasāms un neizdzēšams uzraksts “izmantošanai pārtikas produktos” vai uzraksts “ierobežotai izmantošanai pārtikas produktos”, vai konkrētāka norāde par paredzēto izmantošanas veidu pārtikā.

1. Neskarot Direktīvu 2000/13/EK, Direktīvu 89/396/EEK un attiecīgos gadījumos Regulu (EK) Nr. 1829/2003, aromatizētājus, kas paredzēti pārdošanai gala patērētājam, var laist tirgū, ja uz to iepakojuma ir labi redzams, salasāms un neizdzēšams uzraksts “izmantošanai pārtikas produktos” vai uzraksts “ierobežotai izmantošanai pārtikas produktos”, vai konkrētāka norāde par paredzēto izmantošanas veidu pārtikā.

Pamatojums

Marķēšanu attiecībā uz produktiem, kas paredzēti pārdošanai gala patērētājam, jāveic saskaņā ar Direktīvu 89/396/EEK par norādēm un zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju, un attiecīgos gadījumos saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ĢMO, lai norādītu tos pārtikas aromatizētājus, kuri satur ĢMO, sastāv vai ražoti no tiem.

Grozījums Nr. 31

16. PANTA 1. PUNKTS

1. Pārtikas produktu ražotāji vai to pārstāvji ziņo Komisijai par gada laikā Kopienā pārtikas produktiem pievienoto aromātvielu daudzumu un visu pārtikas produktu kategoriju izmantošanas līmeņiem Kopienā.

1. Aromātvielu ražotāji vai lietotāji nekavējoties informē Komisiju par viņiem zināmu un pieejamu jebkādu zinātnisku vai tehnisku informāciju, kas varētu ietekmēt attiecīgās aromātvielas nekaitīguma novērtējumu.

 

1.a Pārtikas produktu ražotāji, kuri izmanto aromatizētājus, kuri satur aromātvielas, sadarbībā ar aromatizētāju ražotājiem pēc Komisijas pieprasījuma to informē par aromātvielas faktisko lietojumu. Šajā sakarā sniegtā informācija ir uzskatāma par konfidenciālu.

Pamatojums

Būs ārkārtīgi grūti apkopot ziņojumus par gada laikā izmantoto katras aromātvielas, ko pievieno pārtikas produktiem, daudzumu, kā arī izmantošanas daudzumu attiecībā uz visām kategorijām, jo aromatizētāju piegādātāji ne vienmēr zina, kurās pārtikas kategorijās un kādās devās aromatizētāju izmantos. Tāpēc šāda informācija varētu arī nepalīdzēt devas vai nekaitīguma novērtējumā.

Grozījums Nr. 32

17. PANTA 2. PUNKTS

2. Pēc konsultācijām ar Iestādi saskaņā ar 18. panta 1. punktā minēto procedūru var pieņemt visām dalībvalstīm kopīgu informācijas apkopošanas metodoloģiju par Kopienas sarakstā minēto aromatizētāju un III pielikumā minēto vielu patēriņu un lietojumu.

2. Pēc konsultācijām ar Iestādi saskaņā ar 18. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem visām dalībvalstīm kopīgu informācijas apkopošanas metodoloģiju par Kopienas sarakstā minēto aromatizētāju un III pielikumā minēto vielu patēriņu un lietojumu.

Pamatojums

Lai salīdzinātu dalībvalstu ziņojumu datus, būtiska ir vienota metodoloģija. Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 33

18. PANTA 2.PUNKTS(jauns)

2.a Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 34

19. PANTS

Pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru jāizdara šīs regulas II līdz V pielikuma grozījumi.

Pielāgojoties zinātnes un tehnikas attīstībai, saskaņā ar 18. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru jāizdara šīs regulas II līdz V pielikuma grozījumi.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 35

22. PANTA 3. PUNKTS

3. Saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru var tikt pieņemti vajadzīgie pārejas pasākumi.

3. Saskaņā ar 18. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru var tikt pieņemti vajadzīgie pārejas pasākumi.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 36

26. PANTS

III pielikuma 1. punkta 1. ievilkums (Direktīva 2000/13/EK)

- „aromatizētāji” vai konkrētāks aromatizētāja nosaukums vai apraksts, ja aromatizējoša sastāvdaļa satur aromatizētājus, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes* Regulas (EK) Nr. [...] [Regula par aromatizētājiem] 3. panta 2. punkta b), d), e), g) un h) apakšpunktā;

- „aromatizētāji” vai konkrētāks aromatizētāja nosaukums vai apraksts, ja aromatizējoša sastāvdaļa satur aromatizētājus, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes* Regulas (EK) Nr. [...] [Regula par aromatizētājiem] 3. panta 2. punkta b), c), d), e), f), g) un h) apakšpunktā;

Pamatojums

Ja lieto terminu „dabīgs aromatizētājs”, ražotāji tam pievērsīs uzmanību; taču vieta uz dažu priekšmetu marķējuma ir ierobežota, un tāpēc uz norādes sastāvdaļu sarakstā varētu būt tikai vārds „aromatizētājs”. Ar šo regulu vajadzētu saglabāt tādu iespēju.

Grozījums Nr. 37

26. PANTS
III pielikuma 1. punkta 2. ievilkums (Direktīva 2000/13/EK)

„kūpināšanas aromatizētāji”, ja aromatizējoša sastāvdaļa satur aromatizētājus, kas definēti Regulas (EK) Nr. [...] [Regula par aromatizētājiem] 3. panta 2. punkta f) apakšpunktā un piešķir dūmu aromātu pārtikas produktiem.

„kūpināšanas aromatizētāji” vai konkrētāks kūpināšanas aromatizētāja nosaukums vai apraksts, ja aromatizējoša sastāvdaļa satur aromatizētājus, kas definēti Regulas (EK) Nr. [...] [Regula par aromatizētājiem] 3. panta 2. punkta f) apakšpunktā un piešķir dūmu aromātu pārtikas produktiem.

Pamatojums

Šis grozījums sniedz iespēju atsaukties uz konkrētiem kūpināšanas aromatizētājiem, lai patērētāji būtu pienācīgi informēti par laša aromatizētāju, bekona aromatizētāju, uz restēm ceptu produktu aromatizētāju utt.

Grozījums Nr. 38

26. PANTS

III pielikuma 2.a punkts (jauns) (Direktīva 2000/13/EK)

 

2.a Aromatizētāji, kas ražoti no izejmateriāliem, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1829/2003, jāmarķē ar norādi „ražoti no ĢMO”.

 

Aromatizētājiem, ko radījuši organismi, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1829/2003, nav vajadzīgs īpašs marķējums.

Pamatojums

Jāprecizē marķēšanas noteikumi attiecībā uz aromatizētājiem, kuri ražoti no ĢMO vai kuri ir ĢMO radīti. Tas ir saskaņā ar „pēdējā dzīvā organisma” jēdzienu, ar ko nosaka marķēšanas noteikumus, Regulā (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību.

Grozījums Nr. 39

27. PANTA 2.A DAĻA (jaunA)

 

Aromatizētājus un pārtikas produktus, kuri likumīgi laisti tirgū pirms iepriekšminētajiem datumiem, var turpināt izmantot, kamēr beidzas to krājumi.

Grozījums Nr. 40

III PIELIKUMA B DAĻA

Komisijas ierosinātais teksts

Viela

Salikta sastāva pārtikas produkti, kuros vielas klātbūtne tiek ierobežota

Maksimālais daudzums
[mg/kg]

beta-asarons

Alkoholiskie dzērieni

1.0

1-alil-4-metoksibenzols

Piena produkti

Apstrādāti augļi, dārzeņi (t. sk. sēnes, saknes, bumbuļi, kaltēti un svaigi pākšaugi), rieksti un sēklas

Zivju produkti

Bezalkoholiskie dzērieni

50

50

50

10

ciānūdeņražskābe

Nuga, marcipāns to aizstājēji, vai tiem līdzīgi produkti

Kauleņaugļu konservi

Alkoholiskie dzērieni

50

5

35

mentofurāns

Ar mētru/piparmētru aromatizēti konditorejas izstrādājumi, izņemot elpas atsvaidzinātāju līdzekļus

Elpas mikroatsvaidzinātāji konditorejas izstrādājumi

 

Košļājamā gumija

Ar mētru/piparmētru aromatizēti alkoholiskie dzērieni

500

3000

 

 

1000

 

200

4-alil-1,2-dimetoksibenzols

Piena produkti

Gaļa un gaļas izstrādājumi, t. sk. mājputnu gaļa un medījumi

Zivis un zivju produkti

Zupas un mērces

Gatavas pikantās piedevas

Bezalkoholiskie dzērieni

20

15

10

60

20

1

pulegons

Ar mētru/piparmētru aromatizēti konditorejas izstrādājumi, izņemot elpas atsvaidzinātāju līdzekļus

Elpas mikroatsvaidzinātāji konditorejas izstrādājumi

Košļājamā gumija

Ar mētru/piparmētru aromatizēti bezalkoholiskie dzērieni

Ar mētru/piparmētru aromatizēti alkoholiskie dzērieni

250

2000

 

350

 

20

100

kvasīns

Bezalkoholiskie dzērieni

Maizes izstrādājumi

Alkoholiskie dzērieni

0,5

1

1.5

1-alil-3,4-metilēndioksibenzols, safrols

Gaļa un gaļas izstrādājumi, t. sk. mājputnu gaļa un medījumi

Zivis un zivju produkti

Zupas un mērces

Bezalkoholiskie dzērieni

15

15

25

1

teikrīns A

Alkoholiskie dzērieni

2

tujons (alfa un beta)

Alkoholiskie dzērieni, izņemot no Artemisia sugām gatavotos

Alkoholiskie dzērieni, kas gatavoti no Artemisia sugām

10

35

Parlamenta izdarītie grozījumi

Viela

Salikta sastāva pārtikas produkti, kuros vielas klātbūtne tiek ierobežota

Maksimālais daudzums
[mg/kg]

 

 

 

 

 

Pamatojums

Grozījums saistīts ar 5. panta 2. punkta otrās daļas grozījumu. Līdzīgs risinājums ir paredzēts Regulā (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai, proti, tās 8. pantā un III pielikumā. III pielikuma B daļa jāatstāj tukša, kamēr Iestāde novērtē kādas tādas vielas iespējamo kaitīgumu, kura dabīgi sastopama produktā un nav vēlama. Šajā gadījumā Komisija nosaka tādu vielu maksimāli pieļaujamo daudzumu.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Aromatizētāji pieder pie cilvēku uztura vēsturiskās attīstības. Pievienojot garšvielas, cilvēki uzlabo pārtikas produktus un padara tos atpazīstamus. Attīstoties pārtikas tehnoloģijai, aromatizētāji pat ieņem galveno vietu moderno pārtikas produktu sagatavošanā, jo ir iespējams sintētiski reproducēt jebkuras dabīgās smaržas un garšas īpašības. Tādējādi aromatizētājiem ir ievērojama tirgus vērtība. Rūpnieciski iegūti aromatizētāji parasti ilgāk saglabājas, tāpēc tiem ir garāks glabāšanas laiks un tos var plašāk lietot dažāda veida pārtikas produktos.

Līdz šim laboratorijās ir iegūts apmēram 2600 molekulu ar dabīgiem aromatizētājiem identiskām īpašībām. Ražotāji tās var kombinēt, lai iegūtu jaunas garšas īpašības, pat tādas, kādas dabā nav sastopamas. Aromatizētājus definē kā piedevas pārtikas produktiem, lai piešķirtu tiem smaržu un garšu. Aromatizētāji parasti ir daudzu aromātisku preparātu maisījumi, kuru sastāvs parasti ir komercnoslēpums. Pat pārtikas ražotāji nezina, no kā sastāv aromatizētāji, ko viņi pievieno ražotajiem produktiem.

Mēs uzskatām, ka priekšlikums regulai ir labs plāns, kā modernizēt un vienkāršot Eiropas tiesību aktus par aromatizētājiem. Ja tiek garantēts pilnīgs pārtikas nekaitīgums un aizsargāti patērētāji, ar šo priekšlikumu aromatizētāju ražošanas nozarei sniedz turpmākas tehnoloģijas attīstības iespēju, kā arī nostiprina iekšējo tirgu. Ierosinātie grozījumi regulas priekšlikuma tekstā ir Parlamenta ieguldījums centienos atrast vislabāko iespējamo risinājumu dažiem neatrisinātiem jautājumiem, kā arī tā nostāju saistībā ar tiesību aktiem par aromatizētājiem un citiem ES tiesību aktiem attiecībā uz veselības aizsardzības politiku.

Vienlaikus ar tiesību aktu par pārtikas produktu piedevām vienkāršošanu un modernizēšanu ES to pašu veic saistībā ar tiesību aktu par aromatizētājiem, kuram pievieno – regulas nosaukumā – „dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām”. Lai gan III pielikumā ir iekļautas dažas aizliegtas pārtikas produktu sastāvdaļas un attiecībā uz citām noteikts maksimāli pieļaujamais īpatsvars, regulā šī kategorija nav pilnīgi neapstrīdama. Tā rezultātā ir iespējams, ka kaitīgas vielas nejauši nokļūst pārtikā, un tas ir jānovērš.

Referente atzinīgi vērtē apstiprināšanas procedūras attiecībā uz aromatizētājiem vienkāršošanu un centralizēšanu, kas atbrīvos dalībvalstis no apgrūtinājumiem un palielinās juridisko noteiktību iekšējā tirgū. Referente atbalsta noteikumu, ka saskaņā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) veikto riska novērtējumu tirgū laidīs tikai tos aromatizētājus, kuri iekļauti Kopienas atļauto vielu sarakstā.

Referente arī atbalsta komitoloģijas procedūras ieviešanu, ar kuru aizstās pašreizējo koplēmuma procedūru. Tās ir saprātīgas izmaiņas, jo jaunā komitoloģijas procedūra tagad dod iespēju Eiropas Parlamentam pārbaudīt procedūru, ja tas uzskata to par vajadzīgu. Tas nozīmē, ka attiecīgais noteikums regulas priekšlikumā saistībā ar iepriekšējo komitoloģijas procedūru (18. panta 2. punkts) ir jāaizstāj ar jaunu noteikumu (18. panta 2.a punkts), lai dotu Parlamentam iespēju pārbaudīt lēmumu pieņemšanu par visiem jautājumiem, uz kuriem attiecas šis regulas priekšlikums.

Ievērojot to, ka molekulu ķīmiskā struktūra ir identiska, bija saprātīgi atcelt dalījumu starp terminiem „dabīgas aromātvielas” un „dabīgām identiskas (t.i., sintētiskas) aromātvielas”, jo attiecībā uz patēriņu cilvēku uzturā svarīgs ir pārtikas nekaitīgums, nevis izcelsme. Taču, atceļot dalījumu ražošanas metožu ziņā („dabīgs” process vai ķīmiska sintēze), netiek risināts „politisks” jautājums par patērētāju aizsardzību. Patērētāji vēlas zināt, kādos procesos ražo aromatizētāju sastāvā esošās pamatsastāvdaļas. Tādēļ tie prasa skaidru un saprotamu pārtikas produktu marķējumu. Šo prasību ierosināts pildīt regulas priekšlikuma 14. pantā, kurā, norādot uz aromatizētāju, ko pārdod kā „dabīgu”, paredzēts minimālo „dabīgo” aromatizējošo sastāvdaļu, kas iegūtas no attiecīgi norādītā izejmateriāla, īpatsvars. Tomēr, šķiet, ka 14. pants ir diezgan izolēts, ievērojot to, ka 3. pantā nav pieminēta atšķirība definīcijās starp „dabīgu aromātvielu” un „dabīgai identisku aromātvielu”.

Attiecībā uz patērētāju veselības aizsardzību ilgtermiņā būtisks ir jautājums par pieaugoša apjoma pārtikas piedevu izmantošanas lietderīgumu. Ļoti spēcīgu aromatizētāju izmantošana, ar kuru maskē sliktas kvalitātes pārtikas produktus, skar ES pašreizējo stratēģiju, kas izstrādāta cīņai pret aptaukošanās problēmu.

Izmantojot aromatizētāju kombinācijas, var slēpt apstrādātu pārtikas produktu neveselīgu sastāvu (pārāk daudz tauku, cukura, sāls) vai pārtikas produktu sastāvdaļu slikto kvalititāti. Garšas vai aromāta īpašības var pastiprināt, un tās patērētājos var pat izraisīt atkarību no dažiem stipri aromatizētiem produktiem (vai zīmoliem), kā arī likt viņiem novērsties no oriģinālām „dabīgām” garšas un aromāta īpašībām.

Referente uzskata, ka attiecībā uz aromatizētājiem nav pietiekami ņemt vērā tikai pārtikas nekaitīguma toksikoloģisko aspektu, par ko saskaņā ar standartizēto apstiprināšanas procedūru atbildēs EFSA, bet svarīgi ir arī novērtēt patieso vajadzību aromatizētāju pievienošanai pārtikas produktiem. Ja mēs piekrītam, ka pastāv saikne starp ēšanas paradumiem un pieaugošām gatavu pārtikas produktu spēcīgām garšas un smaržas īpašībām, tad ir svarīgi arī akcentēt vajadzību izglītot patērētājus. Saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzību ilgtermiņā ir saprātīgi regulā ieviest kritērijus, kas attiecas uz priekšrocībām un ieguvumiem, ko saņem patērētāji, ja tiek izmantoti aromatizētāji.

Patērētājiem ir jābūt izvēles tiesībām. Tiem, kuri vēlas uzturā lietot nearomatizētu pārtiku, vai citiem, kuri vēlas izmantot tikai no „dabīgām” izejvielām iegūtos aromatizētājus, ir jādod iespēja to darīt. Šādu iespēju var sniegt, nodrošinot viegli saprotamu pārtikas produktu marķējumu, kas ir pamats patērētāju informēšanai saistībā ar veselīgiem ēšanas paradumiem par to pārtikas produktu priekšrocībām, kuriem pievienots mazāk aromatizētāju.

Referente atzinīgi vērtē noteikumu, ar kuru Komisija uzraudzīs tiesību aktu īstenošanu saistībā ar aromatizētājiem un pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām, izmantojot regulāri iesniegtos dalībvalstu pārskatus, taču uzskata, ka ziņošanas pienākumos jāietver arī pārtikas apritē iesaistīto tirgus dalībnieku ziņojumi savām dalībvalstīm, kurām savukārt ziņojumi jāiesniedz Komisijai. Referente arī atbalsta atļaujas piešķiršanas procedūras ieviešanu aromatizētājiem, kas iegūti no ģenētiski modificētiem organismiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Aromatizētāji un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām

Atsauces

COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

28.7.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

5.9.2006

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

AGRI

5.9.2006

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

ITRE

4.10.2006

IMCO

13.9.2006

AGRI

11.9.2006

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Mojca Drčar Murko

7.11.2006

 

 

Pieņemšanas datums

8.5.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

47

0

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Adam Gierek, Alojz Peterle, Andres Tarand

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Jean-Pierre Audy, Luis Herrero-Tejedor

Iesniegšanas datums

15.5.2007