SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE

  14.5.2007 - (COM(2006)0427 – C6‑0259/2006 – 2006/0147(COD)) - ***I

  Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  Sprawozdawca: Mojca Drčar Murko

  Procedura : 2006/0147(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0185/2007

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE

  (COM(2006)0427 – C6‑0259/2006 – 2006/0147(COD))

  (Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0427)[1],

  –   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 37 i 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6‑0259/2006),

  –   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6‑0185/2007),

  1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

  Poprawka 1

  PUNKT 6 PREAMBUŁY

  (6) Środki aromatyzujące i składniki żywności o własnościach aromatyzujących można stosować wyłącznie w przypadku, gdy spełniają kryteria ustanowione w niniejszym rozporządzeniu. Muszą one być bezpieczne w zastosowaniu, w związku z czym niektóre środki aromatyzujące należy poddać ocenie ryzyka, zanim zostaną dopuszczone do użycia w środkach spożywczych. Aby nie wprowadzać konsumenta w błąd, ich obecność należy zawsze odpowiednio zaznaczyć na etykiecie.

  (6) Środki aromatyzujące i składniki żywności o własnościach aromatyzujących można stosować wyłącznie w przypadku, gdy spełniają kryteria ustanowione w niniejszym rozporządzeniu. Muszą one być bezpieczne w zastosowaniu, w związku z czym niektóre środki aromatyzujące należy poddać ocenie ryzyka, zanim zostaną dopuszczone do użycia w środkach spożywczych. O ile to możliwe, należy zwrócić uwagę na ewentualność wystąpienia jakichkolwiek negatywnych skutków dla grup podatnych na zagrożenia, z rozwojem preferencji smakowych u dzieci włącznie. Aby nie wprowadzać konsumenta w błąd, ich obecność należy zawsze odpowiednio zaznaczyć na etykiecie.

  Wprowadzenie w błąd konsumentów odnosi się m.in. do kwestii charakteru, świeżości, jakości użytych składników, naturalności produktu lub procesu produkcji lub wartości odżywczej produktu.

  Poprawka 2

  PUNKT 11 PREAMBUŁY

  (11) W celu zapewnienia harmonizacji, ocenę ryzyka oraz zatwierdzanie środków aromatyzujących i materiałów źródłowych, które muszą zostać poddane ocenie, należy przeprowadzać zgodnie z procedurą ustanowioną w rozporządzeniu (WE) nr […] ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności.

  (11) W celu zapewnienia harmonizacji, ocenę ryzyka oraz zatwierdzanie środków aromatyzujących i materiałów źródłowych, które muszą zostać poddane ocenie, należy przeprowadzać zgodnie z zasadą ostrożności oraz procedurą ustanowioną w rozporządzeniu (WE) nr […] ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności.

  Uzasadnienie

  Zasada ostrożności powinna stanowić podstawę oceny ryzyka związanego ze środkami aromatyzującymi.

  Poprawka 3

  PUNKT 20 PREAMBUŁY

  (20) Wydanie na mocy niniejszego rozporządzenia zezwolenia na stosowanie środka aromatyzującego lub materiału źródłowego objętego zakresem rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy powinno zostać poprzedzone zatwierdzeniem na mocy wymienionego rozporządzenia.

  (20) Wydanie na mocy niniejszego rozporządzenia zezwolenia na stosowanie środka aromatyzującego lub materiału źródłowego objętego zakresem rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy4 powinien podlegać procedurze wydawania zezwoleń zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem w odniesieniu do oceny bezpieczeństwa modyfikacji genetycznej, natomiast ostateczne zezwolenie na stosowanie środka aromatyzującego lub materiału źródłowego powinno zostać wydane na mocy niniejszego rozporządzenia.

  Poprawka 4

  PUNKT 22 PREAMBUŁY

  (22) Określone wymogi w odniesieniu do informacji o materiale źródłowym stosowanym do wytwarzania naturalnych środków aromatyzujących mają zapewnić, że konsument nie będzie wprowadzany w błąd. Będzie na przykład istniał obowiązek podania źródła, z jakiego pochodzi wanilina otrzymana z drewna.

  (22) Określone wymogi w odniesieniu do informacji o materiale źródłowym stosowanym do wytwarzania naturalnych środków aromatyzujących mają zapewnić, że konsument nie będzie wprowadzany w błąd.

  Uzasadnienie

  Podanie tylko pojedynczego przykładu nie jest wystarczające, jeżeli celem niniejszego przepisu wprowadzającego jest objaśnienie typu informacji, jaką należy podać, aby zapobiec wprowadzaniu konsumentów w błąd.

  Poprawka 5

  PUNKT 22 A PREAMBUŁY (NOWY)

   

  (22a) Środki aromatyzujące powinny w dalszym ciągu podlegać ogólnemu obowiązkowi etykietowania, przewidzianemu w dyrektywie 2000/13/WE oraz – w stosownych przypadkach – w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003. Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno zawierać szczegółowe przepisy dotyczące etykietowania środków aromatyzujących sprzedawanych jako takie wytwórcy lub konsumentowi końcowemu.

  Uzasadnienie

  W celu uzasadnienia art. 15 konieczne jest włączenie do punktu preambuły przepisów mających zastosowanie do etykietowania środków aromatyzujących.

  Poprawka 6

  PUNKT 25 PREAMBUŁY

  (25) Środki konieczne w celu wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji13.

  (25) Środki konieczne w celu wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji13.

  13 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

  13 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją nr 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

  Uzasadnienie

  Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie komitologii.

  Poprawka 7

  ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

  Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące środków aromatyzujących i składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych, w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i ochrony konsumentów.

  Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące środków aromatyzujących i składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i ochrony konsumentów oraz efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

   

  Uzasadnienie

  W art. 95 Traktatu WE, który określa podstawę prawną dla niniejszego rozporządzenia, najpierw wspomina się o efektywnym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, a następnie o wysokim poziomie ochrony zdrowia ludzi i ochrony konsumentów. Jednakże w kontekście niniejszego rozporządzenia, które wdraża cele Białej księgi w sprawie bezpieczeństwa żywności z 2000 r., zapis w tej kolejności może sprawiać wrażenie, że głównym zamierzeniem rozporządzenia jest promowanie konkurencji na rynku wewnętrznym, a zdrowie ludzi i ochrona konsumentów są sprawą drugorzędną.

  Poprawka 8

  ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA (A)

  (a) środków aromatyzujących wykorzystywanych lub przeznaczonych do wykorzystania w lub na środkach spożywczych, z wyjątkiem środków aromatyzujących dymu wędzarniczego objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 2065/2003;

  (a) środków aromatyzujących wykorzystywanych lub przeznaczonych do wykorzystania w lub na środkach spożywczych, nie naruszając bardziej szczegółowych przepisów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 2065/2003;

  Uzasadnienie

  Z uwagi na spójność i jasność wszelkie przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa i stosowania środków aromatyzujących powinny wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia. Kwestię środków aromatyzujących dymu wędzarniczego reguluje już szczegółowo rozporządzenie WE nr 2065/2003.

  Poprawka 9

  ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA (C)

  (c) środków spożywczych zawierających środki aromatyzujące i składniki żywności o własnościach aromatyzujących;

  (c) środków spożywczych zawierających środki aromatyzujące i/lub składniki żywności o własnościach aromatyzujących;

  Uzasadnienie

  Proponowane sformułowanie nie jest spójne z tytułem części B załącznika III, ani z art. 26 odnoszącym się do etykietowania aromatyzowanych środków spożywczych. Dlatego do słowa „i” należy dodać słowo „lub”, ponieważ w przeciwnym wypadku sformułowanie to wykluczyłoby z zakresu stosowania środki spożywcze zawierające tylko środki aromatyzujące oraz środki spożywcze zawierające tylko składniki żywności o własnościach aromatyzujących.

  Poprawka 10

  ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA (B)

  (b) surowych i jednoskładnikowych środków spożywczych.

  (b) surowych i jednoskładnikowych środków spożywczych, takich jak - lecz nie wyłącznie - świeżych lub suszonych ziół i przypraw lub herbaty/herbat ziołowych jako takich.

  Uzasadnienie

  W celu większej jasności przydatne byłoby, aby wymienić kilka przykładów środków spożywczych uznawanych za surowe lub jednoskładnikowe, ponieważ wciąż nie ma jasności, do jakiego stopnia zakres rozporządzenia obejmuje np. herbaty ziołowe i owocowe oraz tradycyjne mieszanki przypraw. Istnieją dowody, że zioła w całości nie wykazują takiego samego zagrożenia toksykologicznego, co poszczególne ich składniki. Ustalenie maksymalnych dopuszczalnych poziomów może doprowadzić do częstszego stosowania ekstraktów ziołowych i nie jest oczywiste, że zagwarantuje to podwyższenie poziomu ochrony konsumentów

  Poprawka 11

  ARTYKUŁ 2 USTĘP 3

  3. W razie konieczności, kwestia, czy dana substancja wchodzi w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia może zostać rozstrzygnięta w drodze decyzji podjętej zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.

  3. W razie konieczności, kwestia, czy dana substancja wchodzi w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia może zostać rozstrzygnięta w drodze decyzji podjętej zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 18 ust. 2 a.

  Uzasadnienie

  Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie komitologii.

  Poprawka 12

  ARTYKUŁ 3 USTĘP 2 LITERA (A) (II A) (NOWA)

   

  (iia) które mogą zawierać środki spożywcze, w tym dodatki do żywności dozwolone przez rozporządzenie (WE) nr xxxx/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia .... w sprawie dodatków do żywności;

  Uzasadnienie

  We wniosku nie wspomniano możliwości dodawania środków spożywczych oraz/lub dodatków do żywności do środków aromatyzujących. Jednak dodatki i środki spożywcze są niezbędne w celu przechowywania i stosowania środków aromatyzujących, a także w celu rozpuszczania i rozcieńczania tych produktów. W wielu przypadkach łączy się środki aromatyzujące w celu włączenia składników żywności do środka aromatyzującego, np. sproszkowany ser w środku aromatyzującym o smaku sera i cebuli.

  Poprawka 13

  ARTYKUŁ 3 USTĘP 2 LITERA (H)

  (h) „inny środek aromatyzujący” oznacza środek aromatyzujący dodany lub przeznaczony do dodania do środków spożywczych w celu nadania im aromatu i/lub smaku, który nie podlega definicjom wymienionym w lit. b) do g);

  (h) „środek aromatyzujący niezdefiniowany w innym miejscu” oznacza środek aromatyzujący dodany lub przeznaczony do dodania do środków spożywczych w celu nadania im aromatu i/lub smaku, który nie podlega definicjom wymienionym w lit. b) do g);

  Uzasadnienie

  Definicja „inny środek aromatyzujący” wymaga wyjaśnienia.

  Poprawka 14

  ARTYKUŁ 3 USTĘP 2 LITERA (I)

  (i) „składnik żywności o własnościach aromatyzujących” oznacza składnik żywności inny niż środki aromatyzujące, który można dodać do środków spożywczych przede wszystkim w celu nadania im aromatu lub zmiany aromatu danego środka spożywczego;

  (i) „składnik żywności o własnościach aromatyzujących” oznacza składnik żywności inny niż środki aromatyzujące, który można dodać do środków spożywczych przede wszystkim w celu nadania im aromatu lub zmiany aromatu danego środka spożywczego i zastosowanie którego w znacznym stopniu przyczynia się do obecności substancji w wieloskładnikowych środkach spożywczych określonych w części B załącznika III;

  Uzasadnienie

  W celu zachowania proporcjonalności w zastosowaniu zakres i definicja powinny zostać ograniczone do składników żywności o właściwościach aromatyzujących uważanych za mające duży wpływ na spożycie. Niniejsza poprawka ma związek z punktem 5 preambuły tekstu zaproponowanego przez Komisję.

  Poprawka 15

  ARTYKUŁ 3 USTĘP 2 LITERA (K)

  (k) „odpowiedni proces fizyczny” to proces fizyczny, który nie zmienia celowo charakteru chemicznego składników środka aromatyzującego, oraz w którym nie wykorzystuje się tlenu singletowego, ozonu, nieorganicznych katalizatorów, katalizatorów metalicznych, odczynników metaloorganicznych i/lub promieniowania ultrafioletowego.

  (k) „odpowiedni proces fizyczny” to proces fizyczny, który nie zmienia celowo charakteru chemicznego składników środka aromatyzującego, bez naruszenia wykazu tradycyjnych procesów przygotowania żywności w załączniku II, który nie obejmuje wykorzystania tlenu singletowego, ozonu, nieorganicznych katalizatorów, odczynników metaloorganicznych i/lub promieniowania ultrafioletowego.

  Poprawka 16

  ARTYKUŁ 3 USTĘP 4

  4. W razie konieczności podjęcia decyzji, czy dana substancja lub mieszanka substancji zalicza się do określonej kategorii wymienionej w ust. 2 lit. b) do j), należy postępować zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie komitologii.

  Poprawka 17

  ARTYKUŁ 4, LITERA A)

  (a) zgodnie z dostępnymi informacjami naukowymi, nie zagrażają bezpieczeństwu zdrowia konsumentów;

  a) nie stwarza on, w świetle dostępnych dowodów naukowych oraz zasady ostrożności, zagrożenia dla zdrowia konsumentów;

  Uzasadnienie

  Podobnie jak w przypadku obowiązującego prawodawstwa dotyczącego dodatków do żywności, głównym warunkiem w procesie wydawania zezwoleń na enzymy spożywcze musi być spełnienie kryterium wyraźnej korzyści dla konsumentów.

  Poprawka 18

  ARTYKUŁ 4 LITERA (B)

  (b) ich stosowanie nie skutkuje wprowadzeniem konsumenta w błąd.

  (b) ich stosowanie nie skutkuje wprowadzeniem konsumenta w błąd - dotyczy to między innymi wartości odżywczej, naturalności oraz składników owocowych i warzywnych produktu;

  Poprawka 19

  ARTYKUŁ 4 LITERA (B A) (NOWA)

   

  (ba) stosowanie ich musi wiązać się z pożytkiem i korzyścią dla konsumentów;

  Poprawka 20

  ARTYKUŁ 4 LITERA (B B) (NOWA)

   

  bb) istnieje uzasadniony wymóg technologiczny stosowania ich, a zamierzony skutek nie może zostać osiągnięty przy użyciu ziół.

  Poprawka 21

  ARTYKUŁ 5 USTĘP 2 AKAPIT 1

  2. Zabrania się przekraczania najwyższych dopuszczalnych poziomów zawartości niektórych substancji naturalnie występujących w środkach aromatyzujących i składnikach żywności o własnościach aromatyzujących w wieloskładnikowych środkach spożywczych wymienionych w części B załącznika III, w wyniku użycia w lub na tych środkach spożywczych środków aromatyzujących i składników żywności o własnościach aromatyzujących.

  2. W sytuacji uzasadnionego zaniepokojenia naukowców faktem, że niektóre substancje naturalnie występujące w środkach aromatyzujących i składnikach żywności o własnościach aromatyzujących, w wieloskładnikowych środkach spożywczych mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, Komisja może, z inicjatywy własnej lub na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie oraz po uzyskaniu opinii Urzędu, ustalić maksymalne poziomy tych substancji, które zostaną wymienione w części B załącznika III.

   

  Uzasadnienie

  Celem rozszerzenia zakresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia, aby włączyć do niego składniki żywności posiadające właściwości aromatyzujące, jest pomoc w kontroli biologicznie aktywnych zasad (niektóre substancje naturalnie występujące w środkach aromatyzujących i składnikach żywności o własnościach aromatyzujących). W sytuacji, gdyby niektóre naturalnie występujące niepożądane substancje wzbudzały niepokój naukowców ze względu na ich oddziaływanie na zdrowie konsumentów, Komisja może ustalić maksymalny poziom tych substancji po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności.

  Poprawka 22

  ARTYKUŁ 5 USTĘP 2 A (NOWY)

   

  2a. W drodze odstępstwa od ust. 2, maksymalne poziomy substancji nie będą miały zastosowania w przypadkach, gdy wieloskładnikowy środek spożywczy nie zawiera dodanych środków aromatyzujących, a jedynymi dodanymi składnikami żywności posiadającymi właściwości aromatyzujące są świeże lub suszone zioła i przyprawy.

  Uzasadnienie

  Patrz uzasadnienie do art. 2 ust. 2 lit. (b) w sprawie świeżych lub suszonych ziół i przypraw.

  Poprawka 23

  ARTYKUŁ 5 USTĘP 3

  3. Szczegółowe przepisy wykonawcze do ust. 2 można przyjmować zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.

  3. Szczegółowe przepisy wykonawcze do ust. 2 można przyjmować zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 18 ust. 2 a.

  Uzasadnienie

  Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie komitologii.

  Poprawka 24

  ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 AKAPIT 2

  W razie konieczności, Komisja przyjmuje środki na podstawie opinii Urzędu, zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2. Środki takie ustanawia się odpowiednio w załącznikach III, IV i/lub V.

  W razie konieczności, Komisja przyjmuje środki na podstawie opinii Urzędu, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 18 ust. 2 a. Środki takie ustanawia się odpowiednio w załącznikach III, IV i/lub V.

  Uzasadnienie

  Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie komitologii.

  Poprawka 25

  ARTYKUŁ 11

  Środek aromatyzujący lub materiał źródłowy objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 można umieścić w wykazie wspólnotowym wyłącznie wtedy, kiedy zezwolono na jego stosowanie zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

  Środek aromatyzujący lub materiał źródłowy objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 można umieścić w wykazie wspólnotowym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wyłącznie wtedy, kiedy jest on objęty zezwoleniem zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.

  Uzasadnienie

  Niniejsza poprawka łączy się z poprawką do punktu 20 preambuły.

  Poprawka 26

  ARTYKUŁ 13 USTĘP 1 LITERA (B)

  (b)       nazwa lub nazwa firmowa i adres wytwórcy lub podmiotu pakującego albo sprzedawcy;

  (b) nazwa lub nazwa firmowa i adres wytwórcy lub podmiotu pakującego albo sprzedawcy mającego siedzibę w obrębie Wspólnoty;

  Uzasadnienie

  Należy zagwarantować identyfikowalność produktów i zastosować postanowienia dotyczące etykietowania określone w dyrektywie 2000/13/WE. Z tego względu przedsiębiorcy muszą mieć siedzibę w UE.

  Poprawka 27

  ARTYKUŁ 13 USTĘP 1 LITERA (D) (II)

  (ii) nazw wszystkich innych substancji lub materiałów zawartych w danym produkcie lub, jeśli stosowne, ich numer E;

  (ii) nazw wszystkich innych substancji lub materiałów zawartych w danym produkcie, ich numer E, lub, jeśli stosowne oznaczenie „wytworzone z organizmów genetycznie zmodyfikowanych”;

  Uzasadnienie

  Należy również sprecyzować postanowienia dotyczące etykietowania enzymów wyprodukowanych z GMO. Jest to zgodne z koncepcją „ostatni żywy organizm”, na której zasadzają się przepisy dotyczące etykietowania zawarte w rozporządzeniu 1829/2003/WE w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy.

  Poprawka 28

  ARTYKUŁ 13 USTĘP 1 LITERA (E)

  (e) maksymalna ilość każdego składnika lub grupy składników podlegających ograniczeniom ilościowym w środkach spożywczych i/lub odpowiednie informacje, napisane w zrozumiały sposób, umożliwiające nabywcy zachowanie zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia lub z innymi odpowiednimi przepisami wspólnotowymi;

  (e) maksymalna ilość każdego składnika lub grupy składników podlegających ograniczeniom ilościowym w środkach spożywczych i/lub odpowiednie informacje, napisane w zrozumiały sposób, umożliwiające nabywcy zachowanie zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia lub z innymi odpowiednimi przepisami wspólnotowymi, w tym z rozporządzeniem WE nr 1829/2003;

  Uzasadnienie

  Rozporządzenie nr 1829/2003 powinno zostać wyraźnie wymienione ze względu na znaczenie bezpieczeństwa żywności, o którym w nim mowa.

  Poprawka 29

  ARTYKUŁ 14 USTĘP 4 AKAPIT 1

  Określenia „naturalny” można używać wyłącznie w połączeniu z odniesieniem do żywności, kategorii żywności lub roślinnego albo zwierzęcego źródła pochodzenia środka aromatyzującego, jeżeli co najmniej 90 % [według zawartości wagowej] składnika aromatyzującego otrzymano ze wskazanego materiału źródłowego.

  Określenia „naturalny” można używać wyłącznie w połączeniu z odniesieniem do żywności, kategorii żywności lub roślinnego albo zwierzęcego źródła pochodzenia środka aromatyzującego, jeżeli co najmniej 95 % [według zawartości wagowej] składnika aromatyzującego otrzymano ze wskazanego materiału źródłowego.

  Uzasadnienie

  Stosunek 90/10 może wprowadzać w błąd konsumentów. Proponowany tekst mógłby sugerować konsumentom, że środki aromatyzujące zostały otrzymane najpierw z większościowego składnika, o którym jest mowa, podczas gdy w rzeczywistości pozostałe 10% otrzymano z zupełnie innych składników. Stosunek powinien wynosić 95/5.

  Poprawka 30

  ARTYKUŁ 15 USTĘP 1

  1. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 2000/13/WE, środki aromatyzujące przeznaczone do sprzedaży konsumentowi końcowemu można wprowadzać do obrotu wyłącznie wtedy, gdy na ich opakowaniu zamieszczone jest oznaczenie „do stosowania w środkach spożywczych” lub „ograniczone stosowanie w środkach spożywczych”, albo bardziej szczegółowe odniesienie do zamierzonego zastosowania w środkach spożywczych, które musi być łatwo dostrzegalne, wyraźnie czytelne i nieusuwalne.

  1. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 2000/13/WE, dyrektywy 89/396/EWG i w stosownych przypadkach rozporządzenia WE nr 1829/2003, środki aromatyzujące przeznaczone do sprzedaży konsumentowi końcowemu można wprowadzać do obrotu wyłącznie wtedy, gdy na ich opakowaniu zamieszczone jest oznaczenie „do stosowania w środkach spożywczych” lub „ograniczone stosowanie w środkach spożywczych”, albo bardziej szczegółowe odniesienie do zamierzonego zastosowania w środkach spożywczych, które musi być łatwo dostrzegalne, wyraźnie czytelne i nieusuwalne.

  Uzasadnienie

  Etykietowanie środków aromatyzujących przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi końcowemu musi pozostawać w zgodzie z dyrektywą 89/396/EWG dotyczącą partii towaru oraz w stosownych przypadkach z rozporządzeniem WE nr 1829/2003 dotyczącym GMO, przy etykietowaniu środków aromatyzujących do żywności zawierających, składających się lub wytworzonych z organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

  Poprawka 31

  ARTYKUŁ 16 USTĘP 1

  1. Podmioty gospodarcze z sektora spożywczego lub ich przedstawiciele zobowiązani są zgłaszać do wiadomości Komisji roczne kwoty substancji aromatycznych dodanych do środków spożywczych we Wspólnocie, oraz poziomy stosowania dla poszczególnych kategorii środków spożywczych we Wspólnocie.

  1. Producent substancji aromatycznej lub stosujący daną substancję aromatyczną niezwłocznie przekazuje Komisji wszelkie nowe znane mu i dostępne informacje naukowe lub techniczne, które mogą mieć wpływ na ocenę bezpieczeństwa tej substancji aromatycznej.

   

  1a. Podmiot z przemysłu spożywczego stosujący środek aromatyzujący zawierający daną substancję aromatyczną oraz producent tego środka aromatyzującego, działając wspólnie i na wniosek Komisji, powiadamiają ją o faktycznym stosowaniu tej substancji aromatycznej. Przekazane w tym kontekście informacje są traktowane jako poufne.

  Uzasadnienie

  Dane dotyczące rocznych kwot każdej z substancji aromatycznych dodanych do środków spożywczych oraz poziomów stosowania dla poszczególnych kategorii będą niezwykle trudne do zebrania, ponieważ dostawca środków aromatyzujących może nie wiedzieć w jakich kategoriach środków spożywczych stosuje się dany środek aromatyzujący, ani jak dokładnie się go dawkuje. Z tego względu te informacje najprawdopodobniej nie pomogą w dokonaniu oceny spożycia i bezpieczeństwa.

  Poprawka 32

  ARTYKUŁ 17 USTĘP 2

  2. Po konsultacji z Urzędem można przyjąć wspólną metodologię gromadzenia przez państwa członkowskie informacji dotyczących spożycia oraz zastosowania substancji umieszczonych w wykazie wspólnotowym i wymienionych w załączniku III, zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.

  2. Po konsultacji z Urzędem przyjmuje się wspólną metodologię gromadzenia przez państwa członkowskie informacji dotyczących spożycia oraz zastosowania substancji umieszczonych w wykazie wspólnotowym i wymienionych w załączniku III, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 18 ust. 2a.

  Uzasadnienie

  Wspólna metodologia jest kluczowa dla porównania danych w sprawozdaniach krajowych. Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie komitologii.

  Poprawka 33

  ARTYKUŁ 18 USTĘP 2 A (nowy)

   

  2a. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 5a ust. 1 - 4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

  Uzasadnienie

  Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie komitologii.

  Poprawka 34

  ARTYKUŁ 19

  Zmiany do załączników II do V do niniejszego rozporządzenia, w celu uwzględnienia postępu naukowego i technicznego, przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.

  Zmiany do załączników II do V do niniejszego rozporządzenia, w celu uwzględnienia postępu naukowego i technicznego, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 18 ust. 2a.

  Uzasadnienie

  Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie komitologii.

  Poprawka 35

  ARTYKUŁ 22 USTĘP 3

  3. Właściwe środki przejściowe można przyjmować zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.

  3. Właściwe środki przejściowe można przyjmować zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 18 ust. 2a.

  Uzasadnienie

  Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie komitologii.

  Poprawka 36

  ARTYKUŁ 26

  Załącznik III ustęp 1 tiret pierwsze (dyrektywy 2000/13/WE)

  – „środki aromatyzujące” lub bardziej szczegółową nazwą bądź opisem danego środka aromatyzującego, jeżeli składnik aromatyzujący zawiera środki aromatyzujące określone w art. 3 ust. 2 lit. b), d), e), g) i h) rozporządzenia (WE) nr […] Parlamentu Europejskiego i Rady* [rozporządzenie w sprawie środków aromatyzujących];

  – „środki aromatyzujące” lub bardziej szczegółową nazwą bądź opisem danego środka aromatyzującego, jeżeli składnik aromatyzujący zawiera środki aromatyzujące określone w art. 3 ust. 2 lit. b), c), d), e), f) g) i h) rozporządzenia (WE) nr […] Parlamentu Europejskiego i Rady* [rozporządzenie w sprawie środków aromatyzujących];

  Uzasadnienie

  Przemysł będzie się starał podkreślić fakt wykorzystania „naturalnych środków aromatyzujących”, chociaż brak miejsca na etykietach niektórych produktów może doprowadzić do podania na liście składników jedynie informacji „środek aromatyzujący”. Niniejsze rozporządzenie powinno utrzymać ten wybór.

  Poprawka 37

  ARTYKUŁ 26
  Załącznik III ustęp 1 tiret 2 (dyrektywa 2000/13/WE)

  - „środki aromatyzujące dymu wędzarniczego”, jeżeli składnik aromatyzujący zawiera środki aromatyzujące określone w art. 3 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr […] [rozporządzenie w sprawie środków aromatyzujących] i nadaje żywności aromatu dymu.

  - „środki aromatyzujące dymu wędzarniczego” lub bardziej szczegółowa nazwa lub opis środków aromatyzujących dymu wędzarniczego, jeżeli składnik aromatyzujący zawiera środki aromatyzujące określone w art. 3 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr […] [rozporządzenie w sprawie środków aromatyzujących] i nadaje żywności aromatu dymu.

  Uzasadnienie

  Poprawka ta pozwala na odniesienie do specyficznych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego, przez co konsumenci mogą być we właściwy sposób informowani o środkach aromatyzujących o aromacie łososia, bekonu, potraw z grilla itp.

  Poprawka 38

  ARTYKUŁ 26

  Załącznik III ustęp 2a (nowy) (dyrektywy 2000/13/WE)

   

  2a. W przypadku środków aromatyzujących wytworzonych z materiału źródłowego wchodzącego w zakres rozporządzenia WE nr 1829/2003, na etykiecie podaje się informację „wyprodukowano z GMO”.

   

  W przypadku środków aromatyzujących wytworzonych z organizmu wchodzącego w zakres rozporządzenia WE nr 1829/2003, szczegółowe oznaczenie na etykiecie nie jest wymagane.

  Uzasadnienie

  Powinno się również sprecyzować postanowienia dotyczące etykietowania środków aromatyzujących wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Jest to zgodne z koncepcją „ostatni żywy organizm”, na której zasadzają się przepisy dotyczące etykietowania zawarte w rozporządzeniu 1829/2003/WE w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy.

  Poprawka 39

  ARTYKUŁ 27 USTĘP 2 A (NOWY)

   

  Środki aromatyzujące i żywność wprowadzone zgodnie z prawem na rynek przed wyżej wymienionymi datami mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane do czasu wyczerpania zapasów.

  Poprawka 40

  ZAŁĄCZNIK III CZĘŚĆ B WIERSZ 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Nazwa substancji

  Wieloskładnikowy środek spożywczy, w którym obecność danej substancji podlega ograniczeniu

  Najwyższy dopuszczalny poziom
  [mg/kg]

  beta- azaron

  Napoje alkoholowe

  1.0

  1-allilo-4-metoksybenzen

  Przetwory mleczne

  Przetwory owocowe, warzywne (w tym z grzybów, korzeni, bulw, jadalnych nasion roślin strączkowych i roślin strączkowych), z jadalnych orzechów i nasion

  Produkty rybne

  Napoje bezalkoholowe

  50

  50


  05

  10

  Kwas cyjanowodorowy

  Nugat, marcepan lub jego substytuty albo podobne produkty

  Owoce pestkowe w puszce

  Napoje alkoholowe

  50

  5

  35

  Mentofuran

  Słodycze/cukierki miętowe, z wykluczeniem bardzo małych cukierków odświeżających oddech

  Bardzo małe cukierki odświeżające oddech[2]

  Guma do żucia

  Miętowe napoje alkoholowe

  500

  3000

  1000

  200

  4-allilo-1,2-dimetoksybenzen

  Przetwory mleczne

  Mięso i produkty mięsne, w tym drób i dziczyzna

  Ryby i produkty rybne

  Zupy i sosy

  Zakąski („snacks”) gotowe do spożycia

  Napoje bezalkoholowe

  20

  15

  10

  60

  20

  1

  Pulegon

  Słodycze/cukierki miętowe, z wykluczeniem bardzo małych cukierków odświeżających oddech

  Bardzo małe cukierki odświeżające oddech17

  Guma do żucia

  Miętowe napoje bezalkoholowe

  Miętowe napoje alkoholowe

  250

  2000

  350

  20

  100

  Kwasyna

  Napoje bezalkoholowe

  Wyroby piekarnicze

  Napoje alkoholowe

  0,5

  1

  1.5

  1-allilo-3,4-metylenodioksybenzen, safrol

  Mięso i produkty mięsne, w tym drób i dziczyzna

  Ryby i produkty rybne

  Zupy i sosy

  Napoje bezalkoholowe

  15

  15

  25

  1

  Teucryn A

  Napoje alkoholowe

  2

  Tujony (alfa i beta)

  Napoje alkoholowe, z wyjątkiem tych wytwarzanych z gatunków Artemisia

  Napoje alkoholowe wytwarzane z gatunków Artemisia

  10

  35

  Poprawki Parlamentu

  Nazwa substancji

  Wieloskładnikowy środek spożywczy, w którym obecność danej substancji podlega ograniczeniu

  Najwyższy dopuszczalny poziom
  [mg/kg]

   

   

   

   

   

  Uzasadnienie

  Niniejsza poprawka łączy się z poprawką do art. 5 ust. 2 akapit 2. Podobne rozwiązanie podaje art. 8 i załącznik III rozporządzenia WE nr 1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji. Część B załącznika III pozostaje pusta, chyba że kontrola właściwego organu wykaże potencjalną szkodliwość niektórych naturalnie występujących niepożądanych substancji. W takim przypadku Komisja powinna ustalić maksymalny dopuszczalny poziom takich substancji.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
  • [2]               Cukierki o intensywnym smaku; waga jednego cukierka nie może przekraczać 1 g.

  UZASADNIENIE

  Środki aromatyzujące są częścią historycznego rozwoju ludzkiego pożywienia. Dodając przyprawy ludzie ulepszali pożywienie i nadawali mu tożsamość. Wraz z postępem technologii spożywczej środki aromatyzujące nabrały nawet centralnego znaczenia w przygotowywaniu współczesnego jedzenia, gdyż każdy naturalny zapach czy smak może zostać „skopiowany” syntetycznie. Dzięki temu środki aromatyzujące posiadają znaczną wartość na rynku, a produkowane przemysłowo mają z reguły odległą datę ważności, mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu i szeroko używane przy różnych rodzajach produktów spożywczych.

  W warunkach laboratoryjnych wyodrębniono dotychczas około 2600 molekuł o właściwościach identycznych z naturalnymi. Producenci mogą zestawiać je, aby tworzyć nowe smaki, nawet takie, które nie istnieją w naturze. Środki aromatyzujące, które definiujemy jako dodatki zapachowe lub smakowe do potraw, są w większości połączeniem dużej liczby aromatycznych preparatów, których skład jest zazwyczaj tajemnicą handlową. Nawet producenci żywności nie wiedzą jaki jest skład środków aromatyzujących, które dodają do własnych produktów.

  Uważamy proponowane przepisy za dobry plan modernizacji i uproszczenia ustawodawstwa europejskiego w dziedzinie środków aromatyzujących. Ponieważ gwarantowane jest pełne bezpieczeństwo żywności i ochrona konsumentów, propozycja umożliwia przemysłowi środków aromatyzujących dalszy rozwój technologiczny i wzmacnia rynek wewnętrzny. Sugerowane zmiany w tekście wniosku w sprawie rozporządzenia są wkładem Parlamentu w wypracowanie jak najlepszego rozwiązania dla niektórych nierozwiązanych kwestii oraz wyrażają jego stanowisko w kwestii połączenia ustawodawstwa europejskiego w zakresie środków aromatyzujących z innymi politykami Unii Europejskiej dotyczącymi zdrowia publicznego.

  Wraz z upraszczaniem i modernizowaniem ustawodawstwa dotyczącego dodatków do żywności, Unia Europejska czyni to samo z ustawodawstwem w zakresie środków aromatyzujących, do których dodaje - w tytule rozporządzenia - „niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących”. Chociaż załącznik III zawiera listę niektórych substancji, których nie można dodawać do środków spożywczych, a dla niektórych innych ustala najwyższe dopuszczalne poziomy, kategoria ta budzi kontrowersje. Wyłączyć należy możliwość, że w wyniku zastosowania rozporządzenia niepożądane substancje znajdą się w produktach spożywczych w sposób nieumyślny.

  Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje uproszczenie i centralizację procedury zatwierdzania dla środków aromatyzujących, która odciąży państwa członkowskie i podniesie stopień bezpieczeństwa prawnego na rynku wewnętrznym. Sprawozdawca popiera przepis stanowiący, że - zgodnie z oceną ryzyka, jaką sporządzić ma Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, - jedynie środki aromatyzujące zapisane we wspólnotowym wykazie środków aromatyzujących dopuszczonych do stosowania wprowadzane będą na rynek.

  Sprawozdawca zgadza się również z wprowadzeniem do procedury komitologii, która zastąpi obecnie stosowaną procedurę współdecyzji. Jest to delikatna zmiana, gdyż nowa procedura komitologii daje Parlamentowi Europejskiemu możliwość zbadania procedury, jeżeli uzna on to za konieczne. Oznacza to, że odpowiedni przepis w proponowanym rozporządzeniu odnoszący się do dawnej procedury komitologii (art. 18 ust. 2) wymaga zastąpienia nowym przepisem (art. 18 ust. 2a), aby umożliwić Parlamentowi zbadanie procesu decyzyjnego w zakresie wszystkich kwestii, których dotyczy proponowane rozporządzenie.

  Ponieważ struktura chemiczna cząsteczek jest identyczna, ważna sprawą było usunięcie rozróżnienia na „naturalne” oraz „identyczne z naturalnymi” (tj. syntetyczne) substancje aromatyczne, gdyż tam, gdzie chodzi o spożycie przez człowieka, ważne jest bezpieczeństwo substancji, a nie jej pochodzenie. Jednak usunięcie rozróżnienia z punktu widzenia metody produkcji (proces „naturalny” lub synteza chemiczna) nie rozwiązuje „politycznej” kwestii ochrony konsumenta. Konsumenci chcą wiedzieć z jakich składników podstawowych złożony jest dany środek aromatyzujący czy jakiego użyto procesu, aby go otrzymać. W związku z tym domagają się jasnego i zrozumiałego etykietowania produktów spożywczych. Art. 14 proponowanego rozporządzenia wychodzi naprzeciw takiej postawie ustalając minimalny procent „naturalnych” składników środków aromatyzujących otrzymywanych z większości materiałów źródłowych, o których mowa, aby środki aromatyzujące mogły być sprzedawane z oznaczeniem „naturalny”. Jednak art. 14 wydaje się raczej odosobniony ze względu na brak rozróżnienia w definicji w art. 3 na „naturalne” i „identyczne z naturalnymi” substancje aromatyczne.

  W perspektywie długoterminowej ochrony zdrowia konsumenta istotną kwestią jest celowość używania coraz większej ilości dodatków do żywności. Wykorzystywanie bardzo silnych środków aromatyzujących, które maskują złą jakość żywności dotyka obecnej strategii Unii Europejskiej w zakresie zwalczania otyłości.

  Używanie połączenia środków aromatyzujących może kryć szkodliwy dla zdrowia skład przetworzonej żywności (zbyt dużo tłuszczu, cukru lub soli) lub też złą jakość jej składników. Smaki i zapachy mogą zostać wzmocnione, a nawet uzależniać konsumentów od niektórych silnie aromatyzowanych produktów (lub marek) oraz odsuwać ich od oryginalnych, „naturalnych” smaków i zapachów.

  Sprawozdawca uważa, że w przypadku środków aromatyzujących nie wystarcza jedynie wzięcie pod uwagę toksykologicznego aspektu bezpieczeństwa żywności, za który odpowiedzialny jest Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności na mocy standardowej procedury zatwierdzania, lecz że ważne jest także dokonanie oceny potrzeby dodawania środków aromatyzujących do żywności. Jeżeli zgadzamy się, że istnieje związek między przyzwyczajeniami smakowymi i coraz bardziej silnymi smakami i zapachami gotowej żywności, ważne jest zatem również podkreślenie potrzeby uświadamiania konsumentów. Z punktu widzenia ochrony długoterminowych interesów konsumentów niezmiernie ważne jest, aby rozporządzenie wprowadzało kryteria dotyczące pożytku i korzyści dla konsumentów związanych z używaniem środków aromatyzujących.

  Konsumenci powinny także mieć prawo wyboru. Ci, którzy chcą spożywać niearomatyzowaną żywność, lub ci, którzy chcą używać jedynie środków aromatyzujących otrzymywanych z „naturalnych” składników, powinni mieć taką możliwość. Może ona zostać zagwarantowana za pomocą łatwego w zrozumieniu oznaczania żywności, które stanowiłoby podstawę dla informowania konsumentów o korzyściach związanych ze zdrowymi nawykami żywieniowymi czy żywnością o mniejszej zawartości środków aromatyzujących.

  Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przepis, na mocy którego Komisja monitorować będzie wdrażanie ustawodawstwa dotyczącego środków aromatyzujących i składników żywności o właściwościach aromatyzujących na podstawie regularnych sprawozdań przedstawianych przez państwa członkowskie, lecz uważa, że ustalenia dotyczące tych sprawozdań powinny zawierać informacje przekazywane państwom członkowskim przez podmioty zajmujące się handlem żywnością, które to informacje mogą być wymagane w sprawozdaniu dla Komisji. Sprawozdawca zgadza się ponadto z wprowadzeniem procedury udzielania zezwoleń na środki aromatyzujące otrzymywane z organizmów modyfikowanych genetycznie.

  PROCEDURA

  Tytul

  Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących

  Odsyłacze

  COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)

  Data przedstawienia w PE

  28.7.2006

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ENVI

  5.9.2006

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ITRE

  5.9.2006

  IMCO

  5.9.2006

  AGRI

  5.9.2006

   

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  ITRE

  4.10.2006

  IMCO

  13.9.2006

  AGRI

  11.9.2006

   

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Mojca Drčar Murko

  7.11.2006

   

   

  Data przyjęcia

  8.5.2007

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  47

  0

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Adam Gierek, Alojz Peterle, Andres Tarand

  Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Jean-Pierre Audy, Luis Herrero-Tejedor