Betänkande - A6-0185/2007Betänkande
A6-0185/2007

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordning (EG) nr 2232/96 samt direktiv 2000/13/EG

14.5.2007 - (KOM(2006)0427 – C6‑0259/2006 – 2006/0147(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Mojca Drčar Murko

Förfarande : 2006/0147(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0185/2007

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordning (EG) nr 2232/96 samt direktiv 2000/13/EG

(KOM(2006)0427 – C6‑0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0427)[1],

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 37 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0259/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0185/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 6

(6) Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper bör få användas endast om de uppfyller kriterierna i denna förordning. De måste vara säkra när de används och vissa aromer bör därför genomgå en riskbedömning innan de får tillåtas i livsmedel. De bör inte vilseleda konsumenterna och deras förekomst i livsmedel bör därför alltid anges genom lämplig märkning.

(6) Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper bör få användas endast om de uppfyller kriterierna i denna förordning. De måste vara säkra när de används och vissa aromer bör därför genomgå en riskbedömning innan de får tillåtas i livsmedel. Om möjligt skall man fastställa huruvida det innebär några negativa konsekvenser för sårbara grupper, inbegripet utvecklingen av smakpreferenser hos barn. De bör inte vilseleda konsumenterna och deras förekomst i livsmedel bör därför alltid anges genom lämplig märkning. Att vilseleda konsumenten inkluderar, men är inte begränsat till, frågor kopplade till de använda ingrediensernas egenskaper, färskhet och kvalitet, en produkts eller produktionsprocess naturlighet eller produktens näringskvalitet.

Ändringsförslag 2

SKÄL 11

(11) För att säkerställa en harmonisering bör riskbedömningen och godkännandet av aromer och ursprungsmaterial som behöver genomgå en bedömning utföras i enlighet med förfarandet i förordning (EG) nr […] om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer.

(11) För att säkerställa en harmonisering bör riskbedömningen och godkännandet av aromer och ursprungsmaterial som behöver genomgå en bedömning utföras i enlighet med försiktighetsprincipen och förfarandet i förordning (EG) nr […] om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer.

Motivering

Försiktighetsprincipen bör vara ledande vid riskbedömning av aromer.

Ändringsförslag 3

SKÄL 20

(20) En arom eller ett ursprungsmaterial som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder bör godkännas i enlighet med den förordningen innan det godkänns enligt den här förordningen.

(20) En arom eller ett ursprungsmaterial som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder bör omfattas av godkännandeförfarandet enligt den förordningen i fråga om säkerhetsbedömningen av den genetiska modifieringen, men det slutliga godkännandet av aromen eller ursprungsmaterialet bör beviljas enligt den här förordningen.

Ändringsförslag 4

SKÄL 22

(22) Särskilda krav på uppgifter bör garantera att konsumenterna inte vilseleds i fråga om det ursprungsmaterial som använts för framställningen av naturliga aromer. Exempelvis kommer ursprungsmaterialet för vanilj som erhållits från trä att behöva anges.

(22) Särskilda krav på uppgifter bör garantera att konsumenterna inte vilseleds i fråga om det ursprungsmaterial som använts för framställningen av naturliga aromer.

Motivering

Om syftet med denna inledande bestämmelse är att klargöra vilka slags uppgifter som måste tillhandahållas för att konsumenterna inte skall vilseledas räcker det inte med ett enskilt exempel.

Ändringsförslag 5

SKÄL 22A (nytt)

 

(22a) Livsmedelsaromer bör även fortsättningsvis omfattas av de allmänna regler för märkning som anges i direktiv 2000/13/EG och, om lämpligt, i förordning (EG) nr 1829/2003. Vidare bör särskilda regler för märkning av aromer som säljs som sådana till tillverkaren eller slutkonsumenten ingå i denna förordning.

Motivering

Reglerna för märkning av livsmedelsaromer måste tas upp i ett skäl för att motivera artikel 15.

Ändringsförslag 6

SKÄL 25

(25) De åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

(25) De åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

___________

1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

___________

1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslut ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 7

ARTIKEL 1, STYCKE 1

Denna förordning innehåller bestämmelser om aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och syftar till att garantera den inre marknadens effektiva funktion samt ett gott folkhälso- och konsumentskydd.

Denna förordning innehåller bestämmelser om aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och syftar till att garantera ett gott folkhälso- och konsumentskydd samt den inre marknadens effektiva funktion.

Motivering

I artikel 95 i EG-fördraget, som utgör den rättsliga grunden för denna förordning, nämns den inre marknadens effektiva funktion först och sedan ett gott folkhälso- och konsumentskydd. Inom ramen för denna förordning, som syftar till att uppnå målen i vitboken om livsmedelssäkerhet från 2000, kan den ordningen ge intrycket av att förordningens huvudsakliga syfte är att främja konkurrensen på den inre marknaden och att folkhälso- och konsumentskyddet är av underordnad betydelse.

Ändringsförslag 8

ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED A

a) aromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel, med undantag av rökaromer som omfattas av förordning (EG) nr 2065/2003,

a) aromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel, utan att det påverkar de mer specifika bestämmelser som fastställs i förordning (EG) nr 2065/2003,

Motivering

För att skapa konsekvens och tydlighet måste all lagstiftning som berör säkerhet och användning av aromer omfattas av denna förordning. Rökaromer regleras redan i förordning (EG) nr 2065/2003.

Ändringsförslag 9

ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED C

c) livsmedel som innehåller aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper,

c) livsmedel som innehåller aromer och/eller livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper,

Motivering

Den formulering som föreslås stämmer inte överens med rubriken i del B i bilaga III och inte heller med artikel 26 om märkning av aromgivande livsmedel. Därför måste ”eller” läggas till, eftersom formuleringen annars skulle innebära att livsmedel som endast innehåller aromer och livsmedel som endast innehåller livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper skulle uteslutas från tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 10

ARTIKEL 2, PUNKT 2, LED B

b) råa eller icke sammansatta livsmedel.

b) råa eller icke sammansatta livsmedel såsom, men inte uteslutande, färska eller torkade kryddor och örter eller teer/örtteer som sådana.

Motivering

För att göra texten tydligare bör man ta med några exempel på livsmedel som kan betraktas som råa eller icke sammansatta livsmedel, eftersom det fortfarande är oklart i vilken omfattning till exempel ört- och fruktteer och traditionella kryddblandningar skulle omfattas av denna förordning. Det finns bevis för att en ört inte uppvisar samma toxikologiska risk som en enskild beståndsdel i örten. Att fastställa maximihalter för sådana beståndsdelar kan leda till en ökad användning av örtextrakt och det är inte säkert att detta kommer att förbättra konsumentskyddet.

Ändringsförslag 11

ARTIKEL 2, PUNKT 3

3. Huruvida ett visst ämne eller en blandning av ämnen, ett material eller en livsmedelstyp omfattas av denna förordning får vid behov avgöras i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

3. Huruvida ett visst ämne eller en blandning av ämnen, ett material eller en livsmedelstyp omfattas av denna förordning får vid behov avgöras i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 18.2a.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 12

ARTIKEL 3, PUNKT 2, LED A, LED IIA (nytt)

 

iia) kan innehålla livsmedel och livsmedelstillsatser som tillåts enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr XXXX/2007 om livsmedelstillsatser,

Motivering

I förslaget tar man inte upp möjligheten att tillsätta livsmedel och/eller livsmedelstillsatser till aromer. Tillsatser och livsmedel är dock nödvändiga för lagringen och användningen av aromer och för att lösa upp och späda ut dessa produkter. I många fall är aromer sammansatta på ett sätt så att dessa livsmedelstillsatser ingår som en del av aromen, t.ex. ostpulver i en ost- och lökarom.

Ändringsförslag 13

ARTIKEL 3, PUNKT 2, LED H

h) annan arom: en arom som tillförs eller som är avsedd att tillföras livsmedel för att ge lukt eller smak och som inte omfattas av definitionerna i punkterna b–g.

h) arom ej angiven på annat håll: en arom som tillförs eller som är avsedd att tillföras livsmedel för att ge lukt eller smak och som inte omfattas av definitionerna i punkterna b–g.

Motivering

Definitionen ”annan arom” måste förtydligas.

Ändringsförslag 14

ARTIKEL 3, PUNKT 2, LED I

i) livsmedelsingrediens med aromgivande egenskaper: annan livsmedelsingrediens än aromer som kan tillföras ett livsmedel i det primära syftet att ge det smak eller att förändra dess smak.

i) livsmedelsingrediens med aromgivande egenskaper: annan livsmedelsingrediens än aromer som kan tillföras ett livsmedel i det primära syftet att ge det smak eller att förändra dess smak och vars användning väsentligt bidrar till förekomsten av vissa ämnen i sammansatta livsmedel som anges i del B i bilaga III.

Motivering

För att tillämpningen skall vara proportionerlig måste tillämpningsområdet och definitionen begränsas till de livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper som anses väsentligt bidra till intaget. Detta ändringsförslag är knutet till skäl 5 i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 15

ARTIKEL 3, PUNKT 2, LED K

k) lämplig fysikalisk process: fysikalisk process som inte avsiktligt ändrar aromkomponenternas kemiska egenskaper och inte innebär användning av singlet-syre, ozon, oorganiska katalysatorer, metallkatalysatorer, metallorganiska reagens och/eller UV-strålning.

k) lämplig fysikalisk process: fysikalisk process som inte avsiktligt ändrar aromkomponenternas kemiska egenskaper, utan att det påverkar de traditionella metoder för livsmedelsberedning som anges i bilaga II, och där användning av singlet-syre, ozon, oorganiska katalysatorer, metallorganiska reagens och/eller UV-strålning inte ingår.

Ändringsförslag 16

ARTIKEL 3, PUNKT 4

4. Huruvida ett visst ämne omfattas av någon av kategorierna i punkt 2 b–j får vid behov avgöras i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 17

ARTIKEL 4, LED A

a) De utgör enligt tillgängliga vetenskapliga bevis ingen risk för konsumenternas hälsa.

a) De utgör enligt tillgängliga vetenskapliga bevis och försiktighetsprincipen ingen risk för konsumenternas hälsa.

Motivering

Precis som i gällande lagstiftning om livsmedelstillsatser måste ett absolut krav vara att konsumenten gynnas i samband med godkännandeförfarandet för livsmedelsenzymer.

Ändringsförslag 18

ARTIKEL 4, LED B

b) Användningen av dem vilseleder inte konsumenten.

b) Användningen av dem vilseleder inte konsumenten – här skulle exempelvis en produkts näringskvalitet, naturlighet och frukt- och grönsaksinnehåll ingå.

Ändringsförslag 19

ARTIKEL 4, LED BA (nytt)

ba) Användningen av dem gynnar och är till fördel för konsumenten.

Ändringsförslag 20

ARTIKEL 4, LED BB (nytt)

 

bb) Det finns ett rimligt tekniskt behov och den önskade effekten kan inte uppnås genom användning av kryddor.

Ändringsförslag 21

ARTIKEL 5, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Maximihalterna för vissa ämnen, som förekommer naturligt i aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper, i de sammansatta livsmedel som förtecknas i del B i bilaga III får inte överskridas till följd av att aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper används i och på dessa livsmedel.

2. Om det finns befogade vetenskapliga farhågor om att vissa ämnen, som förekommer naturligt i aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper, i sammansatta livsmedel kan äventyra konsumenternas hälsa får kommissionen, på eget initiativ eller på grundval av information från medlemsstaterna och efter myndighetens yttrande, fastställa maximihalter för dessa ämnen som kommer att förtecknas i del B i bilaga III.

Motivering

Syftet med att utöka förordningens tillämpningsområde till att omfatta livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper är att bidra till kontrollen av biologiskt aktiva principer (vissa ämnen som är naturligt förekommande i aromer samt livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper). Om vissa naturligt förekommande icke önskvärda ämnen ger upphov till befogad vetenskaplig oro för konsumenters hälsa kan maximihalter fastställas av kommissionen efter yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Ändringsförslag 22

ARTIKEL 5, PUNKT 2A (ny)

 

2a. Genom undantag från punkt 2 skall maximihalterna inte tillämpas om ett sammansatt livsmedel inte innehåller några tillsatta aromer och den enda livsmedelsingrediens med aromgivande egenskaper som har tillsatts är färska eller torkade örter och kryddor.

Motivering

Se motiveringen till artikel 2.2 b om färska eller torkade örter och kryddor.

Ändringsförslag 23

ARTIKEL 5, PUNKT 3

3. Närmare bestämmelser för tillämpningen av punkt 2 får antas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

3. Närmare bestämmelser för tillämpningen av punkt 2 får antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 18.2a.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 24

ARTIKEL 7, PUNKT 2, STYCKE 2

Vid behov skall kommissionen efter myndighetens yttrande vidta åtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 18.2. Sådana åtgärder skall fastställas i bilaga III, IV och/eller V, beroende på vad som är tillämpligt.

Vid behov skall kommissionen efter myndighetens yttrande vidta åtgärder i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 18.2a. Sådana åtgärder skall fastställas i bilaga III, IV och/eller V, beroende på vad som är tillämpligt.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 25

ARTIKEL 11

En arom eller ett ursprungsmaterial som omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003 får införas i gemenskapsförteckningen först efter att ha godkänts i enlighet med det förfarande som avses i artikel 7 i den förordningen.

En arom eller ett ursprungsmaterial som omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003 får införas i gemenskapsförteckningen i enlighet med den här förordningen enbart om den/det har godkänts i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003.

Motivering

Hänger samman med ändringsförslaget till skäl 20.

Ändringsförslag 26

ARTIKEL 13, PUNKT 1, LED B

b) Tillverkarens, förpackarens eller försäljarens namn eller firmanamn och adress.

b) Den i gemenskapen etablerade tillverkarens, förpackarens eller försäljarens namn eller firmanamn och adress.

Motivering

Spårbarhet måste garanteras och de regler för märkning som fastställs i direktiv 2000/13/EG vad gäller slutkonsumenten, bör tillämpas. Företaget måste därför vara etablerat inom EU.

Ändringsförslag 27

ARTIKEL 13, PUNKT 1, LED D, LED II

ii) namnen på alla andra ämnen eller material som ingår i produkten, eller deras E-nummer, om ett sådant finns.

ii) namnen på alla andra ämnen eller material som ingår i produkten, deras E‑nummer och, i förekommande fall, uppgiften ”framställt av genetiskt modifierade ämnen”.

Motivering

Regler för märkning måste bli tydligare när det gäller enzymer framställda av GMO. Detta är i linje med begreppet ”den sista levande organismen” som styr reglerna för märkning i förordning (EG) nr1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder.

Ändringsförslag 28

ARTIKEL 13, PUNKT 1, LED E

e) Om en beståndsdel eller grupp av beståndsdelar endast får förekomma i en begränsad mängd i livsmedel, skall maximihalten av varje beståndsdel eller grupp av beståndsdelar anges och/eller andra tydliga och lättbegripliga uppgifter som gör det möjligt för köparen att följa denna förordning eller annan relevant gemenskapslagstiftning.

e) Om en beståndsdel eller grupp av beståndsdelar endast får förekomma i en begränsad mängd i livsmedel, skall maximihalten av varje beståndsdel eller grupp av beståndsdelar anges och/eller andra tydliga och lättbegripliga uppgifter som gör det möjligt för köparen att följa denna förordning eller annan relevant gemenskapslagstiftning, bland annat förordning (EG) nr 1829/2003.

Motivering

Eftersom förordning (EG) nr 1829/2003 är så viktig för livsmedelssäkerheten bör den nämnas uttryckligen.

Ändringsförslag 29

ARTIKEL 14, PUNKT 4, STYCKE 1

4. Beteckningen ”naturlig” får användas endast i kombination med en hänvisning till ett livsmedel, en livsmedelskategori eller ett vegetabiliskt eller animaliskt ursprungsmaterial för aromer om minst 90 viktprocent av den aromgivande beståndsdelen framställts av det ursprungsmaterial som det hänvisas till.

4. Beteckningen ”naturlig” får användas endast i kombination med en hänvisning till ett livsmedel, en livsmedelskategori eller ett vegetabiliskt eller animaliskt ursprungsmaterial för aromer om minst 95 viktprocent av den aromgivande beståndsdelen framställts av det ursprungsmaterial som det hänvisas till.

Motivering

Viktförhållandet 90/10 kan vilseleda konsumenten. Den föreslagna texten kan ge konsumenterna intrycket att aromen har framställts huvudsakligen från den största beståndsdelen som man hänvisar till, när faktiskt de återstående 10 procentenheterna framställts från helt andra ingredienser. Viktförhållandet bör vara 95/5.

Ändringsförslag 30

ARTIKEL 15, PUNKT 1

1. Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/13/EG får aromer som är avsedda att säljas till slutkonsumenter saluföras endast om uppgiften ”för användning i livsmedel” eller ”för begränsad användning i livsmedel” eller en mer specifik hänvisning till den avsedda användningen i livsmedel anges på förpackningen, på ett sådant sätt att den är väl synlig, klart läsbar och beständig.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/13/EG, direktiv 89/396/EEG och, i förekommande fall, förordning (EG) nr 1829/2003, får aromer som är avsedda att säljas till slutkonsumenter saluföras endast om uppgiften ”för användning i livsmedel” eller ”för begränsad användning i livsmedel” eller en mer specifik hänvisning till den avsedda användningen i livsmedel anges på förpackningen, på ett sådant sätt att den är väl synlig, klart läsbar och beständig.

Motivering

Märkning av aromer som är avsedda att säljas till slutkonsumenten måste ske i enlighet med direktiv 89/396/EEG om identifikationsmärkning av livsmedelspartier och, i förekommande fall, i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade organismer, för att märka livsmedelsaromer som består av, innehåller eller har framställts av GMO.

Ändringsförslag 31

ARTIKEL 16, PUNKT 1

1. Livsmedelsföretagarna eller deras representanter skall till kommissionen lämna uppgift om de mängder aromämnen som årligen tillförs livsmedel i gemenskapen och ange användningsmängder för de olika livsmedelskategorierna i gemenskapen.

1. En tillverkare eller användare av ett aromämne skall utan dröjsmål informera kommissionen om alla eventuella nya tillgängliga vetenskapliga eller tekniska rön som har kommit till deras kännedom, och vilka kan påverka säkerhetsbedömningen av aromämnet.

 

1a. Det livsmedelsföretag som använder den arom som innehåller aromämnet och tillverkaren av aromen skall på begäran av kommissionen gemensamt informera kommissionen om hur aromämnet används. De uppgifter som avges i detta sammanhang skall behandlas som konfidentiell.

Motivering

Att rapportera mängden för varje aromämne som årligen tillförs livsmedel och ange användningsmängden för varje livsmedelskategori kommer att vara mycket svårt eftersom aromleverantören inte alltid vet i vilken livsmedelskategori en arom kommer att användas eller den exakta mängd som kommer att användas. Därför är det inte troligt att sådana uppgifter kommer att ingå i bedömningar av intag eller säkerhetsbedömningar.

Ändringsförslag 32

ARTIKEL 17, PUNKT 2

2. Efter samråd med myndigheten får gemensamma metoder för medlemsstaternas insamling av uppgifter om konsumtionen och användningen av aromerna i gemenskapsförteckningen och ämnena i bilaga III antas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

2. Efter samråd med myndigheten skall gemensamma metoder för medlemsstaternas insamling av uppgifter om konsumtionen och användningen av aromerna i gemenskapsförteckningen och ämnena i bilaga III antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 18.2a.

Motivering

Det är mycket viktigt med en gemensam metod för att jämföra uppgifterna i länderrapporterna. Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 33

ARTIKEL 18, PUNKT 2A (ny)

2a. När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1–4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 34

ARTIKEL 19

Ändringar av bilagorna II–V till denna förordning som görs för att ta hänsyn till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2.

Ändringar av bilagorna II–V till denna förordning som görs för att ta hänsyn till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.2a.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 35

ARTIKEL 22, PUNKT 3

3. Eventuella övergångsbestämmelser får fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2.

3. Eventuella övergångsbestämmelser får fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.2a.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 36

ARTIKEL 26
Bilaga III, punkt 1, strecksats 1 (direktiv 2000/13/EG)

– ”aromer” eller ett specifikt namn eller en beskrivning av aromen, om den aromgivande beståndsdelen innehåller aromer enligt definitionerna i artikel 3.2 b, d, e, g eller h i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr […] [om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper]*.

– ”aromer” eller ett specifikt namn eller en beskrivning av aromen, om den aromgivande beståndsdelen innehåller aromer enligt definitionerna i artikel 3.2 b, c, d, e, f, g eller h i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr […] [om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper]*.

Motivering

När ”naturliga aromer” används brukar industrin vilja lyfta fram det, men eftersom det är ont om plats på vissa produktetiketter kanske bara själva beteckningen ”aromer” får plats i ingrediensförteckningen. Förordningen skall fortsätta att erbjuda detta alternativ.

Ändringsförslag 37

ARTIKEL 26

Bilaga III, punkt 1, strecksats 2 (direktiv 2000/13/EG)

- ”rökarom(er)”, om den aromgivande beståndsdelen innehåller aromer enligt definitionen i artikel 3.2 f i förordning (EG) nr […] [om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper] och ger livsmedlet röksmak.

- ”rökarom(er)”, eller ett mer specifikt namn eller en mer specifik beskrivning av rökaromen/rökaromerna, om den aromgivande beståndsdelen innehåller aromer enligt definitionen i artikel 3.2 f i förordning (EG) nr […] [om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper] och ger livsmedlet röksmak.

Motivering

Här skapas det möjlighet att ange mer specifika rökaromer så att konsumenterna får bättre information om laxarom, baconarom, grillarom osv.

Ändringsförslag 38

ARTIKEL 26
Bilaga III, punkt 2a (ny) (direktiv 2000/13/EG)

 

2a. För aromer som framställts av ett ursprungsmaterial som omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003 skall ”framställd av genetiskt modifierade organismer” anges på etiketten.

 

För aromer som framställts av en organism som omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003 skall ingen särskild märkning krävas.

Motivering

Reglerna för märkning måste förtydligas när det gäller aromer som framställs från eller av GMO. Detta är i linje med begreppet ”den sista levande organismen” som styr reglerna för märkning i förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder.

Ändringsförslag 39

ARTIKEL 27, STYCKE 2A (nytt)

 

Aromer och livsmedel som lagligen har släppts ut på marknaden före de respektive datumen får säljas och användas tills lagren är tömda.

Ändringsförslag 40

BILAGA III, DEL B

Kommissionens förslag

Ämne

Sammansatta livsmedel för vilka maximihalter gäller

Maximihalt[mg/kg]

betaasaron

alkoholhaltiga drycker

1,0

1-allyl-4-metoxibensen

mjölkprodukter

beredda frukter och grönsaker (inkl. svamp, rötter och rotknölar, balj- och ärtväxter), nötter och frön

fiskprodukter

alkoholfria drycker

50

50

50

10

vätecyanid

nougat, marsipan, marsipanersättningar eller liknande produkter

konserverade stenfrukter

alkoholhaltiga drycker

50

5

35

mentofuran

konfektyrvaror som innehåller mynta/pepparmynta, utom pastiller för frisk andedräkt

pastiller för frisk andedräkt

tuggummi

alkoholhaltiga drycker som innehåller mynta/pepparmynta

500

3 000

1 000

200

4-allyl-1,2-dimetoxibensen

mjölkprodukter

kött och köttprodukter, inklusive fjäderfä och vilt

fisk och fiskprodukter

soppor och såser

aptitretare

alkoholfria drycker

20

15

10

60

20

1

pulegon

konfektyrvaror som innehåller mynta/pepparmynta, utom pastiller för frisk andedräkt

pastiller för frisk andedräkt

tuggummi

alkoholfria drycker som innehåller mynta/pepparmynta

alkoholhaltiga drycker som innehåller mynta/pepparmynta

250

2 000

350

20

100

kvassin

alkoholfria drycker

bakverk

alkoholhaltiga drycker

0,5

1

1,5

1-allyl-3,4-metylendioxibensen, safrol

kött och köttprodukter, inklusive fjäderfä och vilt

fisk och fiskprodukter

soppor och såser

alkoholfria drycker

15

15

25

1

teukrin A

alkoholhaltiga drycker

2

tujon (alfa- och beta‑)

alkoholhaltiga drycker som inte framställts av Artemisia-arter

alkoholhaltiga drycker som framställts av Artemisia-arter

10

35

Parlamentets ändringar

Ämne

Sammansatta livsmedel för vilka maximihalter gäller

Maximihalt[mg/kg]

 

 

 

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med ändringsförslaget till artikel 5.2 stycke 2. En liknande lösning fastställs i artikel 8 och i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel. Del B i bilaga III förblir tom såvida inte myndigheten bedömer att vissa naturligt förekommande icke önskvärda ämnen är potentiellt skadliga. I ett sådant fall bör kommissionen fastställa maximihalter för sådana ämnen.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Aromer utgör en del av den historiska utvecklingen av livsmedel. Genom att tillsätta kryddor har människor förbättrat maten och gjort den identifierbar. I och med framstegen inom livsmedelstekniken har aromerna till och med intagit en central roll i den moderna matlagningen, eftersom alla naturliga lukter och smaker kan kopieras syntetiskt. Aromerna har därför ett betydande marknadsvärde. Industriellt framställda aromer är lätta att lagra och eftersom de finns tillgängliga året om blir frågan om basingrediensernas färskhet mindre och mindre viktig.

Hittills har cirka 2 600 molekyler med naturidentiska aromatiska egenskaper isolerats i laboratorium. Producenterna kan kombinera dem för att skapa nya smaker, även sådana som inte finns i naturen. Aromer, som vi definierar som tillsättning av lukt eller smak till mat, utgörs huvudsakligen av blandningar av ett stort antal aromatiska beredningar vars sammansättning vanligtvis är en affärshemlighet. Inte ens livsmedelstillverkarna vet vad de aromer som de tillsätter sina produkter består av.

Vi anser att den föreslagna förordningen är en bra plan för att modernisera och förenkla gemenskapslagstiftningen om aromer. Förutsatt att fullständig livsmedelssäkerhet garanteras och att konsumenterna skyddas ger förslaget aromindustrin möjlighet till ytterligare teknisk utveckling och stärker den inre marknaden. De ändringsförslag som lagts fram till den föreslagna förordningen utgör parlamentets bidrag till strävan mot bästa möjliga lösning på vissa olösta frågor och parlamentets ståndpunkt vad gäller kopplingen mellan lagstiftningen om aromer och EU:s övriga folkhälsopolitik.

Samtidigt som unionen förenklar och moderniserar lagstiftningen om livsmedelstillsatser gör den samma sak med lagstiftningen om aromer, där ”vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper” läggs till i förordningens titel. Bilaga III innehåller en förteckning över vissa förbjudna livsmedelsingredienser och stadgar om högsta tillåtna nivåer för vissa andra, men detta är inte någon helt okontroversiell kategori i förordningen. Möjligheten till att detta leder till att icke önskvärda ämnen oavsiktligen kommer i livsmedlen måste förhindras.

Föredraganden välkomnar förenklingen och centraliseringen av förfarandet för godkännande av aromer, vilket kommer att minska bördan för medlemsstaterna och göra rättsläget på den inre marknaden tydligare. Vidare stöder föredraganden bestämmelsen att enbart aromer som finns upptagna på gemenskapens positivlista får släppas ut på marknaden, i enlighet med den riskbedömning som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) skall göra.

Föredraganden ställer sig även positiv till införandet av kommittéförfarandet, som kommer att ersätta dagens medbeslutandeförfarande. Detta är en vettig ändring eftersom det nya kommittéförfarandet nu ger Europaparlamentet möjlighet att granska ett förfarande om det anser det vara nödvändigt. Detta innebär att den bestämmelse i den föreslagna förordningen som avser det gamla kommittéförfarandet (artikel 18.2) måste ersättas av en ny bestämmelse (artikel 18.2a), så att parlamentet får möjlighet att granska beslutsfattandet i alla frågor som täcks av den föreslagna förordningen.

Eftersom molekylernas kemiska struktur är identisk var det också bra att stryka åtskillnaden mellan ”naturliga” och ”naturidentiska” (dvs. syntetiska) aromämnen. Det viktiga när det gäller mänsklig konsumtion är ett ämnes säkerhet, inte dess ursprung. Strykningen av åtskillnaden vad gäller produktionsmetod (”naturliga” metoder eller kemisk syntes) åtgärdar dock inte den ”politiska” frågan om konsumentskydd. Konsumenterna vill veta vilka basingredienser en arom är sammansatt av och vilka processer som använts för att framställa den. Därför vill de ha en tydlig och lättbegriplig märkning av livsmedel. Den föreslagna förordningen uppfyller denna begäran i artikel 14, där det fastställs vilken minsta procentuella andel ”naturliga” aromgivande beståndsdelar som måste komma från det ursprungsmaterial som det hänvisas till för att en arom skall få saluföras med beteckningen ”naturlig”. Artikel 14 förefaller dock vara relativt isolerad eftersom skillnaden mellan ”naturliga” och ”naturidentiska” aromämnen inte anges bland definitionerna i artikel 3.

Vad gäller den långsiktiga folkhälsan är frågan om lämpligheten i att använda ett ökat antal livsmedelstillsatser viktig. Användningen av mycket starka aromer som maskerar bristande kvalitet hos livsmedel har också beröringspunkter med EU:s aktuella strategi mot fetma.

Kombinationer av aromer kan användas för att skyla över förädlade livsmedels ohälsosamma sammansättning (för mycket fett, socker eller salt) eller livsmedelsingrediensernas bristande kvalitet. Smaker och lukter kan förstärkas och till och med göra konsumenterna beroende av vissa starkt smaksatta produkter (eller märken) och få dem att välja bort ursprungliga, ”naturliga” smaker och lukter.

Föredraganden anser att det när det gäller aromer inte räcker att enbart beakta den toxikologiska aspekten av livsmedelssäkerhet, som enligt det standardiserade förfarandet för godkännande kommer att tillhöra EFSA:s ansvar, utan att det även är viktigt att bedöma det faktiska behovet av att tillsätta aromer till livsmedel. Om vi konstaterar att det finns en koppling mellan matvanor och färdigmatens allt starkare smaker och lukter är det också viktigt att betona behovet av att utbilda konsumenterna. Sett till skyddet av konsumenternas långsiktiga intressen bör förordningen innehålla kriterier för aromanvändningens fördelar och nytta för konsumenterna.

Konsumenterna bör också ha rätt att välja. De som vill konsumera icke-smaksatt mat eller de som enbart vill använda aromer som kommer från ”naturliga” ingredienser bör ha möjlighet att göra det. Denna möjlighet kan säkras genom lättbegriplig livsmedelsmärkning, som utgör grunden för att informera konsumenterna om fördelarna – sett till hälsosamma matvanor – med livsmedel med mindre aromer.

Föredraganden välkomnar bestämmelsen om att kommissionen skall övervaka genomförandet av lagstiftningen om aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper på grundval av regelbundna rapporter från medlemsstaterna, men anser att livsmedelsbranschens aktörer bör vara inbegripna i rapporteringen, på så sätt att de rapporterar till sina respektive medlemsstater som i sin tur rapporterar till kommissionen. Föredraganden ställer sig även positiv till införandet av ett godkännandeförfarande för aromer som framställts av genetiskt modifierade organismer.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper

Referensnummer

KOM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD)

Framläggande för parlamentet

28.7.2006

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

5.9.2006

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

AGRI

5.9.2006

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

4.10.2006

IMCO

13.9.2006

AGRI

11.9.2006

 

Föredragande

       Utnämning

Mojca Drčar Murko

7.11.2006

 

 

Antagande

8.5.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Adam Gierek, Alojz Peterle, Andres Tarand

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Jean-Pierre Audy, Luis Herrero-Tejedor

Ingivande

15.5.2007