ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства с оглед на предоставените на Комисията изпълнителни правомощия

14.5.2007 - (COM(2006)0922 – C6‑0006/2007 – 2006/0287(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Karl-Heinz Florenz

Процедура : 2006/0287(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0186/2007
Внесени текстове :
A6-0186/2007
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства с оглед на предоставените на Комисията изпълнителни правомощия

(COM(2006)0922 – C6‑0006/2007 – 2006/0287(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2006)0922)[1],

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6‑0006/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6‑0186/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1, БУКВА Б)

Член 4, параграф 2, буква б), алинея 2 (Директива 2000/53/ЕО)

Тези мерки, целящи да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

Мерките по точки от (i) до (iv), целящи да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

Обосновка

The amendment aims at clarifying the scope of the regulatory procedure with scrutiny in Article 4 (2), point (b).

Изменение 2

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7

Член 11, параграф 3 (Директива 2000/53/ЕО)

3. Когато е налице позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4 и параграф 5, буква б) и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, отчитайки разпоредбите на член 8 от последното.

3. Когато е налице позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, отчитайки разпоредбите на член 8 от последното.

Обосновка

It is inappropriate to curtail the standard timelimits of the regulatory procedure with scrutiny. Therefore, the reference to Article 5 a, paragraph (5)(b) of Decision 1999/468/EC are deleted.

  • [1]  ОВ С … / Все още непубликувано в ОВ.

EXPLANATORY STATEMENT

The adjustment of the end-of-life vehicles Directive to the revised Comitology Decision 1999/468/EEC shall take fully into account the newly introduced regulatory procedure with scrutiny. The references to this procedure should be clear and not entail any curtailing of time limits compared to the standard time limits of the regulatory procedure with scrutiny.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Излезли от употреба моторни превозни средства (изпълнителни правомощия на Комисията)

Позовавания

COM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.12.2006

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

17.1.2007

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Разглеждане в комисия

8.5.2007

 

 

 

Дата на приемане

8.5.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

1

Депутати, присъстващи на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Дата на внасяне

15.5.2007