BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

  14.5.2007 - (KOM(2006)0922 – C6–0006/2007 – 2006/0287(COD)) - ***I

  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  Ordfører: Karl-Heinz Florenz

  Procedure : 2006/0287(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0186/2007
  Indgivne tekster :
  A6-0186/2007
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

  (KOM(2006)0922 – C6–0006/2007 – 2006/0287(COD))

  (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0922)[1],

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0006/2007),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

  –   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6–0186/2007),

  1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  Kommissionens forslagÆndringsforslag

  Ændringsforslag 1

  ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA B

  Artikel 4, stk. 2, litra b, afsnit 2 (direktiv 2000/53/EF)

  Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.

  De foranstaltninger, der henvises til i pkt. (i) til (iv,) og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.

  Begrundelse

  Ændringsforslaget har til formål at klargøre forskriftsproceduren med kontrol i artikel 4, stk. 2, litra b.

  Ændringsforslag 2

  ARTIKEL 1, NR. 7

  Artikel 11, stk. 3 (direktiv 2000/53/EF)

  3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, stk. 5, litra b og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

  3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4 og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

  Begrundelse

  Det er uhensigtsmæssigt at nedskære de normerede tidsgrænser i forskriftsproceduren med kontrol. Derfor udgår henvisningen til artikel 5a, stk. 5, litra b, i afgørelse 1999/468/EF.

  • [1]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

  BEGRUNDELSE

  Tilpasningen af direktivet om udrangerede køretøjer til den reviderede komitologiafgørelse 1999/468/EØF skal i fuldt omfang tage hensyn til den nyligt indførte forskriftsprocedure med kontrol. Henvisningerne til denne procedure bør være klare og ikke medføre nogen nedskæring af tidsgrænserne sammenlignet med de normerede tidsgrænser for forskriftsproceduren med kontrol.

  PROCEDURE

  Titel

  Udrangerede køretøjer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser)

  Referencer

  KOM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)

  Dato for høring af EP

  22.12.2006

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ENVI

  17.1.2007

  Ordfører

         Dato for valg

  Karl-Heinz Florenz

  27.2.2007

   

   

  Behandling i udvalg

  8.5.2007

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  8.5.2007

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

  Dato for indgivelse

  15.5.2007