ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

14.5.2007 - (COM(2006)0922 – C6‑0006/2007 – 2006/0287(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Karl-Heinz Florenz

Διαδικασία : 2006/0287(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0186/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0186/2007
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

(COM(2006)0922 – C6‑0006/2007 – 2006/0287(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0922)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0006/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0186/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (1) (Β)

Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (β), εδάφιο 2 (Οδηγία 2000/53/ΕΚ)

Τα μέτρα που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 3.

Τα μέτρα που αναφέρονται στα σημεία (i) έως (iv), που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως σκοπό να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 4, παρ. 2, σημείο β).

Τροπολογία 2

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

Άρθρο 11, παράγραφος 3 (Οδηγία 2000/53/ΕΚ)

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και παράγραφος 5 στοιχείο β), και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό να περιορίσουμε τα καθιερωμένα χρονικά όρια της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο. Ως εκ τούτου, η αναφορά στο άρθρο 5 α, παράγραφος 5, στοιχείο (β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ διαγράφεται.

  • [1]  ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προσαρμογή της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους στην αναθεωρημένη απόφαση επιτροπολογίας 1999/468/ΕΚ θα λάβει πλήρως υπόψη τη νεοεισαχθείσα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Οι αναφορές σ' αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είναι σαφείς και να μην συνεπάγονται περιορισμό των χρονικών ορίων σε σχέση με τα καθιερωμένα χρονικά όρια της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.12.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

17.1.2007

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.5.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.5.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Μάριος Ματσάκης, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Thomas Ulmer

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

_

Ημερομηνία κατάθεσης

14.5.2007

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)